Tài liệu Cơ sở lý luận về kế hoạch kinh doanh

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu..................................................................................................4 Ch¬ng 1: thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña Ng©n hµng th¬ng m¹i................................................................................5 1.1. Dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t....................................5 1.1.1. Dù ¸n ®Çu t trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng th¬ng m¹i........5 1.1.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t:......................................................................6 1.1.3. ý nghÜa cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t:...................................................8 1.2. C¸c bíc tiÕn hµnh thÈm ®Þnh DA§T cña NHTM...................8 1.2.1 ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t cña dù ¸n............................9 1.2.2. ThÈm ®Þnh néi dung thÞ trêng cña dù ¸n............................................9 1.2.2.1. ThÈm ®Þnh s¶n phÈm vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n:..............................................................................................9 1.2.2.2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ c¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh:.............10 1.2.3. ThÈm ®Þnh néi dung kü thuËt cña dù ¸n:..........................................10 1.2.3.1 ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh :...............................10 1.2.3.2 ThÈm ®Þnh vÒ qui m« c«ng suÊt :.............................................10 1.2.3.3 ThÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt :..........................................11 1.2.3.4 ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n s¶n phÈm :..........................................11 1.2.3.5 ThÈm ®Þnh vÒ sù lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ :..........................11 1.2.3.6 ThÈm ®Þnh vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông cho dù ¸n:....................13 1.2.3.7 ThÈm ®Þnh vÒ n¨ng lîng, níc sö dông cho s¶n xuÊt cña dù ¸n:............................................................................................13 1.2.3.8 ThÈm ®Þnh vÒ kü thuËt x©y dùng cña dù ¸n.............................14 1.3.3.9 ThÈm ®Þnh vÊn ®Ò xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i trêng.........15 1.3.3.10. ThÈm ®Þnh vÒ lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n................................16 -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.4. ThÈm ®Þnh néi dung vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ vµ nh©n lùc cho dù ¸n:...........................................................................................16 1.2.5 ThÈm ®Þnh néi dung tµi chÝnh cña dù ¸n..........................................17 1.2.5.1 ThÈm ®Þnh vÒ tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n....................................17 1.2.5.2 ThÈm ®Þnh vÒ nguån vèn vµ sù ®¶m b¶o cña nguån vèn tµi trî dù ¸n..............................................................................................18 1.2.5.3 ThÈm ®Þnh vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, doanh thu vµ thu nhËp hµng n¨m cña dù ¸n.............................................................................18 1.2.5.4. TÝnh chØ tiªu NPV (gi¸ trÞ hiÖn t¹i gi¸ rßng)...........................19 1.2.5.5. TÝnh chØ tiªu tû suÊt néi hoµn (IRR)........................................19 1.2.5.6. X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn cña dù ¸n............................................20 1.2.6. ThÈm ®Þnh vÒ kh¶ n¨ng tr¶ nî cho Ng©n hµng.................................21 1.2.7. ThÈm ®Þnh lîi Ých kinh tÕ - x· héi.....................................................22 ch¬ng 2: Thùc tr¹ng C«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i Ng©n hµng cæ phÇn nhµ........................................................23 2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng cæ phÇn nhµ...........23 2.1.1. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn.....................................................23 2.1.2.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng cæ phÇn nhµ............................26 2.1.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn...........................................................26 2.1.2.2. Ho¹t ®éng sö dông vèn............................................................27 2.1.2.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c.................................................................28 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ........................................................29 2.2.1. Quy tr×nh vµ néi dung c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ.........................................................................................29 2.2.2. VÝ dô minh ho¹ vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ.........................................................................................31 2.2.2.1. ThÈm ®Þnh doanh nghiÖp vay vèn............................................31 2.2.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t......................................................................32 -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.3. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc vµ nh÷ng tån t¹i trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh tÝn dông ®Çu t ë Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Hµ T©y:...........................................................................35 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc :....................................................................35 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ.........................................................................................36 2.3.2.1- Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thu thËp th«ng tin:.......................36 2.3.2.2- ThiÕu c¸c th«ng tin vÜ m« lµm c¬ së ®Ó thÈm ®Þnh:.................38 2.3.2.3- VÒ vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ bè trÝ c¸n bé lµm c«ng t¸c thÈm ®Þnh:..39 Ch¬ng 3: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ............................................................................40 3.1. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ...................40 3.2. Mét sè kiÕn nghÞ..............................................................................45 3.2.1. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi Nhµ níc.....................................................45 3.2.2. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®èi víi NHNN ViÖt nam:.......................................46 KÕt luËn .................................................................................................48 Tµi liÖu tham kh¶o.............................................................................49 -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ _hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn kinh tÕ vµ héi nhËp kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi. ViÖc ®Çu t theo dù ¸n dîc ®¸nh gi¸ lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶. Do ®ã, hµng lo¹t c¸c dù ¸n ®Çu t ®¬c h×nh thµnh, h¬n n÷a, thµnh c«ng cña dù ¸n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. §Ó n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét vÊn ®Ò ®îc c¸c Ng©n hµng rÊt quan t©m. ThÊy ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi: ” C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ “ ®Ó lµm néi dung nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi: -Nghiªn cøu lý luËn chung vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t -Nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ -C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t taÞ ng©n hµng cæ phÇn nhµ §Ò tµi bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: - Ch¬ng 1: ThÈm ®Þnhdù ¸n ®Çu t cña NHTM - Ch¬ng 2 : Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i cpn - Ch¬ng 3 :C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trongkhoa vµ c¸c c« chó t¹i ng©n hµng cæ phÇn nhµ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng song do sù h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù gãp ý cña thÇy c« ®Ó hoµn thµnh chuyªn ®Ò mét c¸ch tèt nhÊt. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. Dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1.1.1. Dù ¸n ®Çu t trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng th¬ng m¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ho¹t ®éng ®Çu t diÔn ra hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. §Ó tiÕn hµnh ®Çu t, c¸c chñ ®Çu t cÇn ph¶i tiÕn hµnh thu thËp c¸c th«ng tin, tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng cuéc ®Çu t cña hä. Qu¸ tr×nh ph©n tÝch, xö lý c¸c th«ng tin vµ ®a ra c¸c gi¶i ph¸p cho ý tëng ®Çu t ®îc gäi lµ qu¸ tr×nh lËp Dù ¸n ®Çu t (DA§T). */ Nh vËy vÒ b¶n chÊt, DA§T lµ mét tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó x©y dùng míi, më réng hoÆc hiÖn ®¹i ho¸ c¸c tµi s¶n cè ®Þnh nh»m ®¹t ®îc sù t¨ng trëng vÒ sè lîng vµ n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. */ VÒ h×nh thøc thÓ hiÖn, DA§T lµ tµi liÖu do chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm lËp, trong ®ã nghiªn cøu mét c¸ch ®Çy ®ñ, khoa häc vµ toµn diÖn toµn bé néi dung c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh ®Çu t, nh»m gióp cho viÖc ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®îc ®óng ®¾n vµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t . Trong ho¹t ®éng ®Çu t, DA§T cã vai trß rÊt quan träng. VÒ mÆt thêi gian, nã t¸c ®éng trong suèt qu¸ tr×nh ®Çu t vµ khai th¸c c«ng tr×nh sau nµy. VÒ mÆt ph¹m vi, nã t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ vµ c¸c ®èi t¸c tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Çu t. Nh vËy, trong ho¹t ®éng ®Çu t vai trß cña DA§T thÓ hiÖn mét c¸ch cô thÓ nh sau: */ Dù ¸n lµ c¨n cø quan träng ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc bá vèn ®Çu t. */ Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t, theo dâi, ®«n ®èc vµ kiÓm tra qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 */ Dù ¸n lµ c¬ së quan träng ®Ó thuyÕt phôc c¸c tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông xem xÐt tµi trî dù ¸n. */ Dù ¸n lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc xem xÐt, phª duyÖt cÊp giÊy phÐp ®Çu t. */ Dù ¸n lµ c¨n cø quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng tån t¹i vµ nh÷ng víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ khai th¸c c«ng tr×nh. *. Dù ¸n lµ mét trong nh÷ng c¬ së ph¸p lý ®Ó xem xÐt, xö lý khi cã tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia liªn doanh ®Çu t. Tuú theo tõng c«ng tr×nh ®Çu t cô thÓ (ngµnh nghÒ, lÜnh vùc, quy m« ...) mµ c¸c dù ¸n cã thÓ cã sù kh¸c biÖt nhÊt ®Þnh vÒ néi dung. Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t vµ ®Ó c¸c tæ chøc tµi chÝnh dÔ dµng xem xÐt tµi trî vèn th× mét DA§T cÇn ph¶i ®îc so¹n th¶o theo mét tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o ®îc sù thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ vµ mang tÝnh th«ng lÖ quèc tÕ... 1.1.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: C¸c dù ¸n ®Çu t khi ®îc so¹n xong dï ®îc nghiªn cøu tÝnh to¸n rÊt kü cµng th× chØ míi qua bíc khëi ®Çu. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý, tÝnh hiÖu qu¶ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ ra quyÕt ®Þnh dù ¸n cã ®îc thùc hiÖn hay kh«ng ph¶i cã mét qu¸ tr×nh xem xÐt kiÓm tra, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®éc lËp vµ t¸ch biÖt víi qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n. Qu¸ tr×nh ®ã gäi lµ thÈm ®Þnh dù ¸n. VËy thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc tæ chøc xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan, khoa häc vµ toµn diÖn c¸c néi dung c¬ b¶n cã ¶nh hëng tíi c«ng cuéc ®Çu t ®Ó ra quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ cho phÐp ®Çu t. XÐt trªn ph¬ng diÖn vÜ m«, ®Ó ®¶m b¶o ®îc tÝnh thèng nhÊt trong ho¹t ®éng ®Çu t cña toµn bé nÒn kinh tÕ, gãp phÇn t¹o ra mét n¨ng lùc t¨ng trëng m¹nh mÏ, ®ång thêi tr¸nh ®îc nh÷ng thiÖt h¹i vµ rñi ro kh«ng ®¸ng cã th× cÇn thiÕt ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ cña Nhµ níc trong lÜnh vùc §Çu t c¬ b¶n. ThÈm ®Þnh DA§T chÝnh lµ mét c«ng cô hay nãi c¸ch kh¸c ®ã lµ mét ph¬ng -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thøc h÷u hiÖu gióp Nhµ nãc cã thÓ thùc hiÖn ®îc chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« cña m×nh. C«ng t¸c thÈm ®Þnh sÏ ®îc tiÕn hµnh th«ng qua mét sè c¬ quan chøc n¨ng thay mÆt Nhµ níc ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc ®Çu t nh Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé X©y dùng, Bé Tµi chÝnh, Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng...Còng nh UBND c¸c TØnh - Thµnh phè, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh kh¸c...Qua viÖc ph©n tÝch c¸c DA§T mét c¸ch hÕt søc toµn diÖn, khoa häc vµ s©u s¾c c¸c C¬ quan chøc n¨ng nµy sÏ cã ®îc nh÷ng kÕt luËn chÝnh x¸c vµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tham mu cho Nhµ níc trong viÖc ho¹ch ®Þnh chñ tr¬ng ®Çu t, ®Þnh híng ®Çu t vµ ra quyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n. HiÖn nay, c«ng t¸c qu¶n lý trong lÜnh vùc ®Çu t trªn l·nh thæ ViÖt nam ®îc thùc hiÖn theo “ Quy chÕ qu¶n lý §Çu t vµ x©y dùng’’ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§-CP ngµy 8 /7 /1999 cña ChÝnh phñ. Trong lÜnh vùc Ng©n hµng, c¸c NHTM xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm lµ nh÷ng trung gian tµi chÝnh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ, chÞu ¶nh hëng s©u s¾c cña c¬ chÕ thÞ trêng th× vÊn ®Ò hiÖu qu¶ vµ tÝnh an toµn trong kinh doanh tiÒn tÖ lµ yªu cÇu quan träng hµng ®Çu. HiÖu qu¶ vµ chÊt lîng cña tÝn dông trung dµi h¹n quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn lîi nhuËn còng nh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña NHTM, ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn ViÖt nam hiÖn nay, khi mµ c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô ng©n hµng cha thËt sù ®a d¹ng. Trong c¬ chÕ thÞ trêng, hÖ thèng Ng©n hµng ®îc ph©n chia thµnh 2 cÊp: Ng©n hµng Nhµ níc ®¶m nhiÖm chøc n¨ng qu¶n lý vÜ m« vµ c¸c NH Th¬ng m¹i thùc hiÖn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ, tÝn dông. NH Th¬ng m¹i ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp trªn c¬ së h¹ch to¸n lç l·i, “lêi ¨n lç chÞu”. Nguån vèn trong kinh doanh cña NH Th¬ng m¹i giê ®©y kh«ng cßn do Nhµ níc bao cÊp mµ ph¶i tù huy ®éng tõ nh÷ng nguån nhµ rçi t¹m thêi trong x· héi, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i lîi nhuËn bï ®¾p c¸c chi phÝ ®Çu vµo, trªn quy t¾c phï hîp víi c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch kinh tÕ-x· héi hiÖn hµnh cña Nhµ níc. Ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng kinh doanh quan träng nhÊt, mang l¹i phÇn lín lîi nhuËn cho NH Th¬ng m¹i (trªn 70%), ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tÝnh to¸n vÒ khèi lîng c¸c nguån vèn mµ Ng©n hµng huy ®éng cã thÓ sö dông -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho vay vµ nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông trong x· héi. C¸c kho¶n tÝn dông NH Th¬ng m¹i cÊp ra ph¶i ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ: thu håi ®îc vèn vµ l·i ®óng h¹n. L·i thu ®îc kh«ng chØ ®ñ bï ®¾p phÇn l·i mµ Ng©n hµng ph¶i tr¶ cho ngêi göi tiÒn vµ c¸c chi phÝ kh¸c trong viÖc thùc hiÖn kho¶n cho vay, mµ cßn ph¶i t¹o ra lîi nhuËn cho ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc tiÔn ho¹t ®éng cña c¸c NHTM ViÖt nam mét sè n¨m võa qua cho thÊy, bªn c¹nh mét sè dù ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ ®em l¹i lîi Ých to lín cho chñ ®Çu t vµ nÒn kinh tÕ, cßn rÊt nhiÒu dù ¸n do cha ®îc quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh tríc khi tµi trî ®· g©y ra t×nh tr¹ng kh«ng thu håi ®îc vèn, nî qu¸ h¹n kÐo dµi thËm chÝ cã nh÷ng dù ¸n bÞ ph¸ s¶n hoµn toµn...§iÒu nµy g©y ra rÊt nhiÒu khã kh¨n cho ho¹t ®éng ng©n hµng ®ång thêi lµm cho uy tÝn cña mét sè NHTM bÞ gi¶m sót nghiªm träng...Nh vËy, râ rµng lµ khi ®i vµo kinh tÕ thÞ trêng víi ®Æc ®iÓm cè h÷u cña nã lµ ®Çy biÕn déng vµ rñi ro th× yªu cÇu nhÊt thiÕt ®èi víi c¸c NHTM lµ ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh c¸c DA§T mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ toµn diÖn tríc khi tµi trî vèn. 1.1.3. ý nghÜa cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t: */ Cã quyÕt ®Þnh chñ tr¬ng bá vèn ®Çu t ®óng ®¾n cã c¬ së ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña vèn ®Çu t. */ Ph¸t hiÖn vµ bæ sung thªm c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao tÝnh kh¶ thi cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n, h¹n chÕ gi¶m bít c¸c yÕu tè rñi ro. */ T¹o ra c¨n cø ®Ó kiÓm tra viªc sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®èi tîng vµ tiÕt kiÖm vèn ®Çu t trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. */ Cã c¬ së t¬ng ®èi v÷ng ch¾c ®Ó x¸c ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t cña dù ¸n còng nh kh¶ n¨ng hoµn vèn, tr¶ nî cña dù ¸n vµ chñ ®Çu t. */ Rót kinh nghiÖm vµ bµi häc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n sau ®îc tèt h¬n. 1.2. C¸c bíc tiÕn hµnh thÈm ®Þnh DA§T cña NHTM. 1.2.1 ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t cña dù ¸n - CÇn ®¸nh gi¸ xem dù ¸n cã nhÊt thiÕt ph¶i thùc hiÖn kh«ng ? T¹i sao ph¶i thùc hiÖn ? (XuÊt ph¸t tõ ®ßi hái cÊp b¸ch vµ thùc tÕ viÖc cña n©ng cao sè -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lîng, chÊt lîng s¶n phÈm, ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh, xuÊt khÈu, b¶o vÖ m«i trêng...) - NÕu ®îc thùc hiÖn th× dù ¸n sÏ ®em l¹i lîi Ých g× cho chñ ®Çu t, cho ®Þa ph¬ng vµ nÒn kinh tÕ . - Môc tiªu cÇn ®¹t ®îc cña dù ¸n lµ g× ? (Hay chñ ®Çu t mong ®îi ®iÒu g× sau khi dù ¸n hoµn thµnh vµ ®i vµo s¶n xuÊt ?) - C¸c môc tiªu cña dù ¸n cã phï hîp víi môc tiªu chung cña ngµnh , cña ®Þa ph¬ng hay kh«ng ? Dù ¸n cã thuéc diÖn nhµ níc u tiªn vµ khuyÕn khÝch ®Çu t kh«ng ? 1.2.2. ThÈm ®Þnh néi dung thÞ trêng cña dù ¸n Néi dung thÞ trêng cña dù ¸n ®îc ng©n hµng rÊt quan t©m v× kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay NH cña Dù ¸n phô thuéc rÊt lín vµo søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng, ®ång thêi thÞ thêng còng lµ n¬i ®¸nh gi¸ cuèi cïng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm , vÒ kh¶ n¨ng tiªu thô vµ vÒ hiÖu qu¶ thùc sù cña dù ¸n. V× vËy thÈm ®Þnh Ng©n hµng cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn thÞ trêng dù ¸n 1.2.2.1. ThÈm ®Þnh s¶n phÈm vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña dù ¸n: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i trong thêi gian qua . Kh¶ n¨ng n¾m b¾t th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ mèi quan hÖ cña chñ ®Çu t trong thÞ trêng s¶n phÈm. Dù kiÕn kh¶ n¨ng tiªu thô trong thêi gian tíi. VÒ dù kiÕn khu vùc thÞ trêng cña dù ¸n cÇn chó ý kh«ng nªn chØ tËp trung s¶n phÈm vµo mét thÞ trêng hoÆc mét nhµ tiªu thô duy nhÊt mµ nªn më ra nhiÒu thÞ trêng , nhiÒu nhµ tiªu thô ... ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng Ðp gi¸ vµ ø ®äng s¶n phÈm . Xem xÐt tÝnh hîp lý , hîp ph¸p vµ møc ®é tin cËy cña c¸c v¨n b¶n nh : ®¬n ®Æt hµng , hiÖp ®Þnh ®· ký , c¸c biªn b¶n ®µm ph¸n , hîp ®ång tiªu thô hoÆc bao tiªu s¶n phÈm ... (nÕu cã) 1.2.2.2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ c¸c ph¬ng thøc c¹nh tranh: Møc ®é c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c , tæng läng s¶n xuÊt trong níc lµ bao nhiªu ? Xu híng t¨ng hay gi¶m trong thêi gian tíi ? Kh¶ n¨ng nhËp -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khÈu s¶n phÈm t¬ng tù cã thÓ x¶y ra hay kh«ng ? Møc ®é tin cËy cña c¸c dù b¸o nãi trªn. So s¸nh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña dù ¸n víi gi¸ thµnh cña s¶n phÈm t¬ng tù hiÖn cã trªn thÞ trêng xem cao hay thÊp h¬n , chØ râ nguyªn nh©n ®ã . Ph¶i ph©n tÝch ®Ó thÊy râ ®îc nh÷ng u viÖt cña s¶n phÈm dù ¸n so víi c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i . Tiªu chuÈn chÊt luîng mµ s¶n phÈm cÇn ®¹t ®îc, tû lÖ xuÊt khÈu, c¸c biÖn ph¸p tiÕp thÞ (®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu). 1.2.3. ThÈm ®Þnh néi dung kü thuËt cña dù ¸n: 1.2.3.1 ThÈm ®Þnh ®Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh : C¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn vÒ lùa chän ®Þa ®iÓm x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn chÝnh, tõ ®ã chän ®Þa ®iÓm phï hîp nhÊt; §¸nh gi¸ tÝnh hîp lý vÒ kinh tÕ , vÒ qui ho¹ch vµ b¶o vÖ m«i trêng . §èi víi dù ¸n n«ng nghiÖp cÇn chó ý : §iÒu kiÖn tù nhiªn nh khÝ hËu, thæ nhìng, thuû v¨n, nguån níc tíi, ®é dèc, ®é phÌn, ®é pH ... cã phï hîp víi c©y trång vµ vËt nu«i kh«ng ? 1.2.3.2 ThÈm ®Þnh vÒ qui m« c«ng suÊt : Cã qu¸ lín hay qu¸ nhá kh«ng ? NÕu qu¸ lín s¶n phÈm khã tiªu thô hÖ sè SD TSC§ thÊp, l©u hoµn vèn. Qu¸ nhá s¶n phÈm tiªu thô nhanh, kh«ng chiÕm ®îc thÞ phÇn, bá lì c¬ héi ®Çu t. CÇn chó ý qui m« c«ng suÊt ph¶i c©n ®èi víi nhu cÇu thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng cung cÊp NVL còng nh kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ nhu cÇu nh©n lùc . 1.2.3.3 ThÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt : Chñ ®Çu t ®· ®a ra bao nhiªu ph¬ng ¸n lùa chän c«ng nghÖ , u nhîc ®iÓm chÝnh cña tõng ph¬ng ¸n , lý do nµo dÉn ®Õn lùa chän ph¬ng ¸n hiÖn t¹i . HiÖu qu¶ cña c«ng nghÖ: Tû lÖ phÕ th¶i, møc tiªu hao NVL, tiªu hao n¨ng lîng, suÊt ®Çu t.... - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Møc ®é tù ®éng ho¸, c¬ khÝ ho¸, chuyªn m«n ho¸, ®Æc ®iÓm cña NVL ®Çu vµo. Ph¬ng ¸n ®îc lùa chän cã phï hîp víi kh¶ n¨ng vÒ vèn ®Çu t , cã phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tiÔn ë ViÖt Nam hay kh«ng ? (®iÒu kiÖn NVL , n¨ng lîng , tay nghÒ c«ng nh©n , khÝ hËu) TÝnh tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ? C«ng nghÖ s¹ch hay kh«ng ? KhuyÕn khÝch lùa chän c«ng nghÖ hiÖn ®¹i so víi tr×nh ®é chung cña quèc tÕ vµ khu vùc. Tuy nhiªn trong mét sè trêng hîp cã thÓ dïng c«ng nghÖ thÝch hîp víi tr×nh ®é vµ thùc tiÔn cña ViÖt nam nhng nh÷ng c«ng nghÖ nµy ph¶i u viÖt h¬n c¸c c«ng nghÖ hiÖn cã trong níc. C«ng nghÖ ®îc ®a vµo ViÖt Nam nh thÕ nµo ? C¸c hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ - thiÕt bÞ ®îc tiÕn hµnh ra sao ? (Thêi gian , gi¸ c¶ ,c¸c ®iÒu kiÖn kÌm theo , ph¬ng thøc thanh to¸n...) . NÕu cã kh¶ n¨ng , c¸n bé Ng©n hµng cßn cã thÓ xem s¬ ®å c«ng nghÖ kÌm theo dù ¸n . 1.2.3.4 ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng ¸n s¶n phÈm : Ng©n hµng xem xÐt c¬ cÊu s¶n phÈm chÝnh, phô, nh÷ng s¶n phÈm nµy cã thùc sù ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thÞ trêng kh«ng ? Xem m« t¶ tÝnh chÊt lý, ho¸, c¬ häc... c¸c ®Æc ®iÓm kü thuËt , mü thuËt u viÖt cña s¶n phÈm so s¸nh víi c¸c s¶n phÈm ®ang cã b¸n trªn thÞ trêng. S¶n phÈm ®ßi hái ph¶i ®¹t ®îc tiªu chuÈn chÊt lîng g×? 1.2.3.5 ThÈm ®Þnh vÒ sù lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ : Trªn c¬ së danh môc thiÕt bÞ trong dù ¸n, Ng©n hµng cÇn xem xÐt xuÊt xø cña thiÕt bÞ (níc s¶n xuÊt thiÕt bÞ), n¨m chÕ t¹o thiÕt bÞ, ký m· hiÖu thiÕt bÞ, c¸c ®Æc tÝnh tÝnh n¨ng kü thuËt, tiªu hao NVL, nhiªn liÖu n¨ng lîng cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Ng©n hµng cã thÓ xem tæng thÓ thiÕt bÞ sö dông cho dù ¸n trong b¶ng tæng hîp thiÕt bÞ trong ®ã ghi râ tªn thiÕt bÞ, sè lîng sö dông, ®¬n gi¸ ... C¸c thiÕt bÞ trong b¶ng thêng ®îc chia ra : nhãm thiÕt bÞ s¶n xuÊt; nhãm thiÕt bÞ cung cÊp n¨ng lîng (BiÕn ¸p, m¸y ph¸t ®iÖn ...); nhãm thiÕt bÞ phô trî: nåi - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¬i, qu¹t th«ng giã, ®iÒu hoµ ph©n xëng; nhãm thiªt bÞ vËn chuyÓn : « t«, xe n©ng hµng, cÇn trôc c«ng nghiÖp; nhãm thiÕt bÞ v¨n phßng: Photocopy, computer, fax, ®iÒu hoµ... VÒ gi¸ thiÕt bÞ: PhÇn lín thiÕt bÞ cña dù ¸n lµ nhËp ngo¹i nªn gi¸ thêng lµ: gi¸ CIF + chi phÝ bèc dì vËn chuyÓn ®Õn tËn ch©n c«ng tr×nh. NÕu thêi gian giao m¸y dµi (>18 th¸ng) th× ph¶i lu ý ®Õn tèc ®é trît gi¸. §èi víi thiÕt bÞ ®· qua sö dông, cÇn xem xÐt thªm: C¸c chØ tiªu chÊt lîng cña thiÕt bÞ ®· qua sö dông so víi thiÕt bÞ míi cïng lo¹i (hiÖn nay quy ®Þnh chÊt lîng cßn l¹i ph¶i ®¶m b¶o tèi thiÓu 80% so víi nguyªn thuû, møc t¨ng tiªu hao nguyªn vËt liÖu, n¨ng lîng kh«ng vît qu¸ 10% so víi nguyªn thuû); Sè giê thiÕt bÞ ®· ho¹t ®éng, ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ, sè lÇn thiÕt bÞ ®îc söa ch÷a vµ ®¹i tu....C¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m b¶o hµnh ®èi víi thiÕt bÞ ®· qua sö dông. Xem xÐt t¬ng quan gi÷a gi¸ c¶ vµ chÊt lîng thiÕt bÞ vµ mét ®iÒu quan träng n÷a lµ ph¶i ®¶m b¶o kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng. Nh×n chung, thÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ - thiÕt bÞ lµ néi dung khã ®èi víi ng©n hµng v× thiÕu kiÕn thøc chuyªn m«n, thiÕu kinh nghiÖm, thiÕu th«ng tin,... Do ®ã, ng©n hµng cÇn thiÕt lËp mèi quan hÖ víi c¸c chuyªn gia, c¸c tæ chøc t vÊn trong vµ ngoµi níc ®Ó khai th¸c th«ng tin, hoÆc mêi lµm t vÊn...®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña thÈm ®Þnh . 1.2.3.6 ThÈm ®Þnh vÒ nguyªn vËt liÖu sö dông cho dù ¸n: Nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ phô, vËt liÖu bao b× ®ãng gãi. §¶m b¶o nguyªn vËt liÖu lµ mét khÝa c¹nh quan träng trong lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n. Tríc hÕt cÇn xem nguyªn vËt liÖu cho dù ¸n lµ lo¹i nµo: + Nguyªn liÖu n«ng s¶n (c©y trång , vËt nu«i). + Nguyªn liÖu l©m s¶n + Nguyªn liÖu thuû h¶i s¶n; + Nguyªn liÖu kho¸ng s¶n; - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nguyªn liÖu s¶n phÈm c«ng nghiÖp (SP hoµn chØnh, b¸n thµnh phÈm). + Nguyªn vËt liÖu phô: phô gia, ho¸ chÊt, dung m«i,... Tiªu chuÈn kü thuËt vµ ®Æc tÝnh cña nguyªn vËt liÖu cã phï hîp víi ®ßi hái cña c«ng nghÖ vµ yªu cÇu cña s¶n phÈm kh«ng? Nguån cung cÊp cã ®¶m b¶o tÝnh l©u dµi, æn ®Þnh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng hay kh«ng, cã ®¶m b¶o cho dù ¸n ho¹t ®éng ®Õn hÕt ®êi hay kh«ng? NÕu nguyªn vËt liÖu nhËp ngo¹i th× cÇn xem xÐt ®Õn nh©n tè: nguån ngo¹i tÖ nhËp, tÝnh æn ®Þnh, vÊn ®Ò vËn chuyÓn,... CÇn tÝnh ®Õn mét møc dù trï hîp lý ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt. Nh×n chung, dù ¸n nªn t×m nhiÒu ®Çu mèi cung cÊp nguyªn vËt liÖu hoÆc ký nh÷ng hîp ®ång dµi h¹n... ®Ó tr¸nh hiÖn tîng c¹n kiÖt hoÆc bÞ lÖ thuéc, Ðp gi¸... 1.2.3.7 ThÈm ®Þnh vÒ n¨ng lîng, níc sö dông cho s¶n xuÊt cña dù ¸n: Trong qu¸ tr×nh vËn hµnh khai th¸c dù ¸n, nhu cÇu vÒ n¨ng lîng vµ níc lµ rÊt cÇn thiÕt ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt trong ngµnh c«ng nghiÖp luyÖn kim, ho¸ chÊt, dÖt nhuém, chÕ biÕn thùc phÈm- ®å uèng...Do ®ã, trong kh©u lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n còng cÇn chó ý ®Õn vÊn ®Ò nµy. */ VÒ n¨ng lîng : CÇn thÈm ®Þnh xem dù ¸n sö dông lo¹i n¨ng lîng nµo: ®iÖn, than, dÇu FO,DO, khÝ ®èt... D¹ng n¨ng lîng ®ã cã phï hîp víi yªu cÇu cña s¶n xuÊt hay kh«ng §¸nh gi¸ sù c©n ®èi gi÷a kh¶ n¨ng cung cÊp n¨ng lîng víi ®ßi hái cña s¶n xuÊt. Trong ®iÒu kiÖn LuËt M«i trêng ®· ®îc ¸p dông réng r·i vµo c¸c ngµnh s¶n xuÊt th× cÇn ph¶i xem xÐt n¨ng lîng sö dông cã ph¶i lµ n¨ng lîng s¹ch hay kh«ng? KhuyÕn khÝch sö dông c¸c lo¹i n¨ng lîng Ýt g©y « nhiÔm m«i trêng. §Ó ®¶m b¶o qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc vµ æn ®Þnh, cÇn dù kiÕn ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ ®Çu t vµ sö dông n¨ng lîng nh: mua vµ l¾p ®Æt tr¹m biÕn ¸p, ®êng d©y, hÖ thèng ®iÖn, tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®iÖn n¨ng tiªu thô cho mçi ngµy - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt . Dù kiÕn møc sö dông than , dÇu mçi ngµy, tõ ®ã x¸c ®Þnh nhu cÇu dù tr÷ vÒ than, dÇu cÇn thiÕt... Dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n dù phßng (m¸y ph¸t ®iÖn, b·i than, kho dÇu...). */ VÒ níc cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t : ThÈm ®Þnh nhu cÇu sö dông níc theo tõng môc ®Ých (lµm nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt, lµm m¸t thiÕt bÞ, tÈy röa, ch¹y lß h¬i, dïng cho sinh ho¹t...), tõ ®ã c©n ®èi nhu cÇu sö dông víi nguån cung cÊp (cña c«ng ty kinh doanh níc s¹ch, níc s«ng, níc giÕng khoan) vµ cã biÖn ph¸p xö lý níc nguån hîp lý tuú theo yªu cÇu sö dông. CÇn chó ý ®Õn vÊn ®Ò níc th¶i trong c«ng nghiÖp: Ph¶i läc vµ xö lý s¹ch tríc khi hoµn nguyªn ra m«i tr¬ng tù nhiªn. X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ ®Çu t x©y dùng hÖ thèng cÊp tho¸t níc xö lý, chi phÝ dïng níc thêng xuyªn. 1.2.3.8 ThÈm ®Þnh vÒ kü thuËt x©y dùng cña dù ¸n C«ng tr×nh x©y dùng cña dù ¸n bao gåm c¸c h¹ng môc x©y dùng nh»m t¹o ®iÒu kiÖn vµ ®¶m b¶o cho c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n ®îc thuËn lîi vµ an toµn ®ång thêi ®¶m b¶o ®îc sù ®iÒu hµnh vµ dù tr÷ nguyªn vËt liÖu s¶n phÈm. Nh vËy, c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh bao gåm: - C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt chÝnh, phô. - HÖ thèng ®iÖn, níc (phÇn x©y dùng). - HÖ thèng ®êng néi bé, bÕn ®ç bèc dì hµng. - V¨n phßng, phßng häc. - Nhµ ¨n, khu gi¶i trÝ, vÖ sinh. - HÖ thèng kho b·i, nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm. - HÖ thèng xö lý chÊt th¶i vµ b¶o vÖ m«i trêng. - HÖ thèng têng rµo b¶o vÖ,... §èi víi mçi h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i xem xÐt: diÖn tÝch x©y dùng, ®Æc ®iÓm kiÕn tróc (bª t«ng, g¹ch, khung s¾t, l¾p ghÐp,...), quy m« vµ chi phÝ dù kiÕn. - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n cã thÓ ®îc c¨n cø vµo ®¬n gi¸ x©y dùng, khèi lîng ph¶i thùc hiÖn cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ lËp ®îc b¶ng dù trï chi phÝ. Tuy nhiªn, viÖc dù kiÕn theo ph¬ng ph¸p trªn chØ cã tÝnh t¬ng ®èi, sai sè cã thÓ lªn tíi 20- 30% so víi c¸c tÝnh to¸n chi tiÕt trong dù to¸n. Sau khi dù kiÕn c¸c h¹ng môc vµ chi phÝ ®Ó thùc hiÖn, cÇn xem xÐt ®Õn viÖc thùc hiÖn x©y dùng sÏ ®îc tiÕn hµnh theo ph¬ng thøc nµo: tù lµm, chØ ®Þnh thÇu hay ®Êu thÇu (trong níc, quèc tÕ...) tuú tÝnh chÊt phøc t¹p vµ quy m« cña c«ng tr×nh. 1.3.3.9 ThÈm ®Þnh vÊn ®Ò xö lý chÊt th¶i g©y « nhiÔm m«i trêng. Cïng víi sù ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp, « nhiÔm m«i trêng còng gia t¨ng nhanh chãng. ë ViÖt nam ®· cã luËt b¶o vÖ m«i trêng, do ®ã, trong thÈm ®Þnh dù ¸n cÇn quan t©m ®Õn vÊn ®Ò nµy. Néi dung thÈm ®Þnh vÒ m«i trêng gåm: - Nh÷ng biÖn ph¸p (c«ng nghÖ, thiÕt bÞ) mµ dù ¸n dù kiÕn ®Çu t ®Ó xö lý phï hîp víi tõng lo¹i chÊt th¶i (níc th¶i, h¬i ®éc, khãi bôi nhiÖt ®é cao...). HiÖu qu¶ xö lý nh thÕ nµo ? - Chi phÝ ®Çu t cho hÖ thèng xö lý lµ bao nhiªu ? §èi víi dù ¸n lo¹i A, trong hå s¬ cña dù ¸n ph¶i cã mét phÇn hay mét ch¬ng nªu râ t¸c ®éng cña dù ¸n ®Õn m«i trêng. §èi víi dù ¸n lo¹i B vµ C, ph¶i tiÕn hµnh lËp b¶n ®¨ng ký ®¹t tiªu chuÈn m«i trêng .... c¸c tµi liÖu nµy ph¶i ®îc Bé hoÆc Së KHCNMT xem xÐt. 1.3.3.10. ThÈm ®Þnh vÒ lÞch tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. C«ng tr×nh ®Çu t thêng bao gåm nhiÒu h¹ng môc kh¸c nhau, qu¸ tr×nh thùc hiÖn x©y l¾p ®ßi hái mét tr×nh tù thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ mÆt kü thuËt. Do ®ã, muèn ®a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh khai th¸c ®óng thêi ®iÓm dù kiÕn cÇn lËp ®îc kÕ ho¹ch tiÕn ®é thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh mét c¸ch khoa häc vµ ®óng ®¾n. MÆt kh¸c ®èi víi ng©n hµng lµ c¬ quan tµi trî vèn, lÞch tr×nh thùc hiÖn liªn quan chÆt chÏ víi tݪn ®é rót vèn vay cña dù ¸n, - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 do ®ã ng©n hµng cÇn n¾m râ lÞch tr×nh nµy ®Ó chñ ®éng trong viªc t¹o lËp nguån vèn cho vay vµ xö lý gi¶i ng©n nÕu chÊp nhËn cho vay ®èi víi dù ¸n. Cô thÓ cÇn thÈm ®Þnh : - Thêi gian khëi c«ng, thêi gian hoµn thµnh tõng h¹ng môc vµ toµn bé c«ng tr×nh. - Nh÷ng h¹ng môc nµo cÇn ph¶i khëi c«ng vµ hoµn thµnh tríc, nh÷ng h¹ng môc nµo cã thÓ hoµn thµnh sau, nh÷ng c«ng viÖc nµo cã thÓ tiÕn hµnh song song. - Dù kiÕn thêi ®iÓm mµ dù ¸n cÇn vay vèn ng©n hµng, møc vay lµ bao nhiªu. 1.3.4. ThÈm ®Þnh néi dung vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ vµ nh©n lùc cho dù ¸n: Thµnh c«ng cña mét dù ¸n ®Çu t, bªn c¹nh sù ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè c¬ së vËt chÊt nh nhµ xëng, thiÕt bÞ, NVL...cßn ®îc quyÕt ®Þnh rÊt lín bëi tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸c nhµ qu¶n lý, bëi tay nghÒ cña ngêi lao ®éng...Do ®ã, khi thÈm ®Þnh dù ¸n, viÖc xem xÐt vÒ ph¬ng thøc tæ chøc qu¶n trÞ dù ¸n, vÒ tÝnh hîp lý trong bè trÝ lao ®éng thùc sù lµ mét néi dung kh«ng thÓ bá qua...Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh cÇn xem xÐt lµ: */ ThÈm ®Þnh vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ cña dù ¸n: CÇn xem dù ¸n ®îc thùc hiªn theo m« h×nh tæ chøc qu¶n trÞ nµo: Doanh nghiÖp nhµ níc, Tæng c«ng ty nhµ níc, Doanh nghiÖp t nh©n , C«ng ty cæ phÇn hay TNHH.v. v..M« h×nh tæ chøc lùa chän cho dù ¸n cã phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ph¸p lý hay kh«ng? cã phï hîp víi tÝnh chÊt së h÷u hay kh«ng? */ ThÈm ®Þnh vÒ lao ®éng cho dù ¸n:  §èi víi lao ®éng trong níc: - C¨n cø vµo yªu cÇu kü thuËt cña s¶n xuÊt vµ ®iÒu hµnh dù ¸n ®Ó íc tÝnh sè lao ®éng trùc tiÕp, gi¸n tiÕp, yªu cÇu vÒ kü n¨ng, bËc thî vµ tr×nh ®é qu¶n lý. - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguån lao ®éng: Chó ý ®Õn lc lîng lao ®éng cã tay nghÒ t¹i ®Þa ph¬ng, nÕu cha cã nghiÖp vô ph¶i ®µo t¹o, dù kiÕn sè ngêi, chi phÝ, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ®µo t¹o sao cho ®¶m b¶o sù c©n ®èi trong tiÕn ®é ®µo t¹o vµ tiÕn ®é ®a c«ng tr×nh vµo sö dông. - Dù kiÕn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, møc l¬ng, b¶o hiÓm x· héi... ®èi víi c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý. Tõ ®ã tÝnh ra tæng quÜ l¬ng hµng n¨m.  §èi víi lao ®éng níc ngoµi : Trêng hîp dù ¸n ®ßi hái kü thuËt míi, phøc t¹p cÇn thuª chuyªn gia híng dÉn, huÊn luyÖn c«ng nh©n vËn hµnh m¸y... Chi phÝ tr¶ cho chuyªn gia cã thÓ ®îc tÝnh vµo gi¸ mua c«ng nghÖ hoÆc tÝnh riªng. Chi phÝ chuyªn gia gåm : tiÒn l¬ng, chi phÝ ®i l¹i, ®i l¹i trong níc, ¨n ë... Tuú theo hîp ®ång vµ thêng rÊt cao nªn ph¶i ®îc xem xÐt kü lìng. 1.2.5 ThÈm ®Þnh néi dung tµi chÝnh cña dù ¸n. 1.2.5.1 ThÈm ®Þnh vÒ tæng vèn ®Çu t cña dù ¸n. - C¨n cø vµo b¶ng dù trï vèn. Ng©n hµng cÇn kiÓm tra møc vèn t¬ng xøng víi tõng kho¶n môc chi phÝ cã so s¸nh víi qui m« c«ng suÊt vµ khèi lîng x©y l¾p ph¶i thùc hiÖn, sè lîng chñng lo¹i thiÕt bÞ cÇn mua s¾m. CÇn tÝnh to¸n s¸t víi nhu cÇu thùc tÕ. - VÊn ®Ò ®¶m b¶o vÒ vèn lu ®éng khi ®a dù ¸n vµo ho¹t ®éng còng cÇn ®Æc biÖt chó ý v× nÕu kh«ng ®¶m b¶o nguån nµy vèn ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh sÏ kh«ng ph¸t huy ®îc t¸c dông. - §iÒu ®Æc biÖt cã ý nghÜa trong thÈm ®Þnh toµn bé néi dung vÒ tµi chÝnh lµ c¸n bé thÈm ®Þnh ph¶i ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý vµ ®é tin cËy cña c¸c sè liÖu ®a vµo tÝnh to¸n chø kh«ng nªn c¨n cø vµo sè liÖu s½n cã trong dù ¸n mét c¸ch m¸y mãc rËp khu«n...thùc chÊt chØ lµ tÝnh to¸n l¹i c¸c phÐp tÝnh mµ chñ ®Çu t ®· lµm. - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.5.2 ThÈm ®Þnh vÒ nguån vèn vµ sù ®¶m b¶o cña nguån vèn tµi trî dù ¸n. CÇn thÈm ®Þnh râ nh÷ng nguån nµo ®¶m b¶o cho dù ¸n, víi tû träng mçi nguån lµ bao nhiªu (vèn tù cã, vèn vay...) tÝnh ®¶m b¶o cña c¸c nguån vèn ®ã nh thÕ nµo. VÝ dô: Vèn gãp liªn doanh, vèn vay ng©n hµng kh¸c cã thÓ cÇn ®¶m b¶o b»ng v¨n b¶n, hoÆc hîp ®ång s¬ bé. §èi víi nguån vèn tù cã cña chñ ®Çu t cã thÓ ®¸nh gi¸ møc ®é ®Èm b¶o th«ng qua qu¸ tr×nh theo dâi c¸c tµi kho¶n tiÒn göi ë ng©n hµng, theo dâi kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp...Nh×n chung tû lÖ vèn tù cã trªn tæng vèn ®Çu t ph¶i ®¹t ®îc tõ 40-50% trë lªn th× dù ¸n míi ®îc coi lµ an toµn. 1.2.5.3 ThÈm ®Þnh vÒ chi phÝ s¶n xuÊt, doanh thu vµ thu nhËp hµng n¨m cña dù ¸n. CÇn x¸c ®Þnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm, ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n môc chi phÝ t¹o nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp, cã hîp lý hay kh«ng ? V× sao ? So s¸nh víi gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c lo¹i s¶n phÈm t¬ng tù trªn thÞ trêng tõ ®ã rót ra kÕt luËn. - Doanh thu cÇn ®îc x¸c ®Þnh râ tõng nguån dù kiÕn theo n¨m. Th«ng thêng trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng doanh thu ®¹t thÊp h¬n nh÷ng n¨m sau (50-60% doanh thu khi æn ®Þnh). - Dù kiÕn lîi nhuËn gép vµ lîi nhuËn rßng hµng n¨m (chi phÝ vËn hµnh, doanh thu vµ lîi nhuËn n¨m cÇn lËp vµo mét b¶ng tæng hîp nh÷ng chØ tiªu chÝnh ®Ó thÊy mèi quan hÖ). - X¸c ®Þnh dßng tiÒn dù kiÕn hµng n¨m (th¸ng, quý) Dßng tiÒn rßng = Thu nhËp trong kú - Chi phÝ trong kú NCFi = Bi - Ci - Thu nhËp trong kú (ký hiÖu lµ Bi): Gåm tÊt c¶ c¸c kho¶n thu cña dù ¸n nh doanh thu b¸n hµng, vèn ®i vay, tiÒn thu cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c.v.v. - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chi phÝ trong kú (ký hiÖu lµ C i) : chi vèn ®Çu t , chi vèn lu ®éng thêng xuyªn tr¶ gèc vµ vèn vay ng©n hµng.v.v. 1.2.5.4. TÝnh chØ tiªu NPV (gi¸ trÞ hiÖn t¹i gi¸ rßng). NPV cho ta biÕt quy m« tiÒn lêi cña dù ¸n sau khi ®· hoµn ®ñ vèn ®Çu t, khi tÝnh to¸n chØ tiªu nµy ph¶i dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i, tøc lµ ph¶i chiÕt khÊu c¸c dßng tiÒn x¶y ra vµo c¸c n¨m kh¸c nhau cña ®êi dù ¸n. n NPV = n  Bi (1+r) -i - i=0  Ci (1+r)-i i=0 */ ý nghÜa kinh tÕ : NPV cho ta biÕt tæng lîi Ých cña dù ¸n ®em l¹i tÝnh ë thêi ®iÓm hiÖn t¹i sau khi ®· hoµn ®ñ vèn ®Çu t. §iÒu kiÖn ®Ó dù ¸n ®îc lùa chän theo NPV : NPV>0 . 1.2.5.5. TÝnh chØ tiªu tû suÊt néi hoµn (IRR). */ Kh¸i niÖm: Tû suÊt néi hoµn lµ tû suÊt chiÕt khÊu mµ øng víi nã tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i thu nhËp b»ng tæng gi¸ trÞ hiÖn t¹i chi phÝ (tøc NPV = 0). */ C«ng thøc: n n  Bi (1+IRR) -i i=0 -  Ci (1+IRR) -i =0 i=0 1.2.5.6. X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn cña dù ¸n. */ Kh¸i niÖm : §iÓm hoµ vèn lµ ®iÓm mµ t¹i ®ã tæng doanh thu cña dù ¸n võa ®óng b»ng tæng chi phÝ ho¹t ®éng. §iÓm hoµ vèn ®îc biÓu hiÖn b»ng sè ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc gi¸ trÞ cña doanh thu. - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 */ C¸ch tÝnh: Gäi x lµ khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt hoÆc b¸n ®îc. Gäi x0 lµ khèi lîng s¶n phÈm t¹i ®iÓm hoµ vèn. f lµ chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ) . v lµ chi phÝ biÕn ®æi cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm (biÕn phÝ). v.x lµ tæng biÕn phÝ. p lµ ®¬n gi¸ s¶n phÈm. Ta cã hÖ ph¬ng tr×nh sau: yDT = px yCF = vx + f T¹i ®iÓm hoµ vèn th× px0 = vx0 + f suy ra : S¶n lîng hoµ vèn: f x0 = ------------p - v  Doanh thu hoµ vèn: f DTo = x p p - v NÕu ®iÓm hoµ vèn cµng thÊp (tøc x0 hoÆc DT0 cµng nhá) th× kh¶ n¨ng thu lîi nhuËn cña dù ¸n cµng cao rñi ro thua lç cµng thÊp. Ta cã thÓ x¸c ®Þnh møc ho¹t ®éng hoµ vèn b»ng x0 chia x. Thêi gian ph©n tÝch hoµ vèn thêng ®îc tÝnh cho tõng n¨m ho¹t ®éng, cho mét n¨m ®¹i diÖn nµo ®ã hoÆc cho c¶ thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n. - 20 -
- Xem thêm -