Tài liệu Cơ sở lý luận về kế hoạch kinh doanh

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Để đi từ nhà đến trƣờng chúng ta luôn định hình trƣớc mình phải đi con phố, nào lần lƣợt ra sao đến đâu thì rẽ phải đến đâu thì rẽ trái để đến đƣợc đích cuối cùng là ngôi trƣờng chúng ta học. Đó chính là kế hoạch. Trong cuộc sống hàng ngày dù chỉ là một cá nhân bình thƣờng – đơn vị nhỏ nhất của xã hội hay đến những cấu trúc phức tạp hơn nhƣ một gia đình, một doanh nghiệp hay một quốc gia đều làm việc theo một kế hoạch đã định trƣớc dù họ có ý thức đƣợc điều đó hay không. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trƣờng - một môi trƣờng đầy tính cạnh tranh, để tồn tại phát triển mỗi doanh nghiệp phải có một chiến lƣợc nhất định và kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động của mình để thực hiện mục tiêu trong chiến lƣợc đã đề ra. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay công tác lập kế hoạch của doanh nghiệp chƣa thực sự đƣợc nhìn nhận hết tầm quan trọng của nó vì thế mà lập kế hoạch trong doanh nghiệp không tuân thủ theo những quy trình và phƣơng pháp tính cũng nhƣ không có sự liên kết giữa các kế hoạch chức năng và kế hoạch với thị trƣờng. Kế hoạch hiện nay thông thƣờng đƣợc lập, thực hiện một cách chủ quan mang tính ƣớc lệ tƣợng trƣng và thủ công theo kiểu năm sau cao hơn năm trƣớc, phát triển hơn năm trƣớc… Với cách thức nhƣ vậy kế hoạch không thể phát huy đƣợc tính hiệu quả to lớn của nó. Vậy giải pháp gì cho những yếu kém trong kế hoạch hóa của doanh nghiệp ? Không có câu trả lời chung cho tất cả các doanh nghiệp, vì thế để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu công tác kế hoạch kinh doanh của một doanh nghiệp cụ thể: Công ty cổ phần lâm sản Nam Định (NAPOCO) để xem xét xem họ lập kế hoạch nhƣ thế nào, thực hiện ra sao, có những điểm mạnh, yếu kém gì và giải pháp, phƣơng hƣớng gì để hoàn thiện công tác kế hoạch của công ty này. -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH I.KẾ HOẠCH KINH DOANH 1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh không phải là một thuật ngữ lạ trong cuộc sống hàng ngày nhƣng không phải ai cũng hiểu rõ thế nào là kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp. Kế hoạch là một công cụ quản lý nhằm thực hiện các quyết định chiến lƣợc trên cơ sở nhận thức chủ quan của con ngƣời về các quy luật xã hội, kinh tế. Theo đó kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là một công cụ quản lý trong phạm vi doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề ra trong chiến lƣợc phát triển của doanh nghiệp trên cơ sở nhận thức về các quy luật kinh tế, quy luật thị trƣờng và khả năng về các nguồn lực sẵn có. Một cách chính xác, đầy đủ thì kế hoạch kinh doanh đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “Kế hoạch hóa doanh nghiệp là một quy trình ra quyết định cho phép xây dựng một hình ảnh mong muốn về trạng thái tương lai của doanh nghiệp và quá trình tổ chức triển khai thực hiện mong muốn đó”- Từ điển bách khoa Việt Nam 2 – NXB Từ điển bách khoa Hà Nội 2002, tr469 2. Các nội dung của kế hoạch kinh doanh trong doanh nghiệp a) Một số nội dung tổng quát »» Đối tƣợng của kế hoạch kinh doanh chính là các hoạt động kinh doanh. “Hoạt động kinh doanh, theo luật định, là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời”- Giáo trình Kế hoạch kinh doanh, Khoa Kế hoạch và phát triển, trường Đại học Kinh tế quốc dân,2005,tr7. Có thể thấy hoạt động kinh doanh là hoạt động tạo giá trị cho hàng hóa, dịch vụ, tạo của cải vật chất cho xã hội trên cơ sở kết hợp các nguồn lực, yếu tố đầu vào nhƣng có mục tiêu cụ thể là mang lại lợi nhuận cho chủ thể kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh chính là -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công cụ tác động vào hoạt động kinh doanh khiến nó trở nên hiệu quả và đạt đƣợc mục đích của mình. »» Chức năng của kế hoạch bao gồm 3 chức năng chính:  chức năng ra quyết định: ra quyết định là một quá trình gồm xác định vấn đề, xác định các phƣơng án lựa chọn, chọn phƣơng án thích hợp và triển khai thực hiện. Mỗi giai đọan của quá trình này đều do kế hoạch chi phối. Những kế hoạch khác nhau dẫn đến những vấn đề khác nhau, tiêu chí lựa chọn phƣơng án cũng khác nhau và cuối cùng cách thức thực hiện cũng khác nhau. Ngoài ra kế hoạch còn quyết định việc ai là ngƣời có thẩm quyền đƣa ra quyết định, thời gian ra quyết định nhƣ thế nào …Hơn nữa việc ra quyết định trong doanh nghiệp là tƣơng đối độc lập với nhau giữa các bộ phận chức năng trong cơ cấu doanh nghiệp và khó kiểm soát vì thế kế hoạch kinh doanh giúp tạo ra một khuôn khổ, giới hạn hợp lý cho các quyết định này, điều chỉnh chúng thống nhất và không ảnh hƣởng tiêu cực lẫn nhau.  chức năng giao tiếp: trên thực tế nhiều doanh nghiệp hiện nay do không có kế hoạch nên khi muốn quyết định một vấn đề nào đó cấp dƣới lại phải chờ hỏi cấp trên, cấp trên lại phải trực tiềp đến giao việc gây mất thời gian và không hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó, với một bản kế hoạch từ trƣớc với lịch trình rõ ràng , quy trình ƣu tiên hoạt động …các bộ phận chức năng có liên quan chỉ cần đúng kế hoạch mà thực hiện không cần thông qua cầp trên nhƣng vẫn đúng với mong muốn chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với hoạt động toàn doanh nghiệp  chức năng quyền lực: là chức năng xuất phát từ chức năng ra quyết định của kế hoạch bởi bản kế hoạch chính là biểu hiện về mặt giấy tờ của quyết định của nhà lãnh đạo, quyền lực của nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp vì thế nó yêu cầu các cấp liên quan phải tuân thủ theo kế hoạch mà thực hiện không đƣợc làm trái. Nếu một cá nhân hay cán bộ nào làm sai, không đúng với kế hoạch, với quyền hạn đƣợc quy định trong kế hoạch , họ tất yếu phải chịu trách nhiệm trƣớc hậu quả gây ra. »» Nguyên tắc của kế hoạch: việc lập, thực hiện kế hoạch trong doanh nghiệp phải dựa trên ba nguyên tắc là thống nhất, linh hoạt và tham gia. Thống nhất tức là -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kế hoạch kinh doanh phải gắn kết giữa các cấp theo nhiều chiều. Chiều dọc giữa cấp trên - cấp dƣới và chiều ngang giữa các cấp bộ phận với nhau. Cấp dƣới phối hợp nhịp nhàng với nhau nhƣng cùng hƣớng tới mục đích là cụ thể hóa và hƣớng về mục tiêu nhiệm vụ cấp trên giao cho. Linh hoạt tức là kế hoạch phải thay đổi điều chỉnh theo biến động thƣờng xuyên của kinh tế thị trƣờng và luôn luôn có những kế hoạch dự phòng bởi việc dự báo biến động thị trƣờng là vô cùng khó khăn. Theo đó việc thực hiện kế hoạch cũng thƣờng xuyên phải đi kèm giám sát đánh giá điều chỉnh sao cho phù hợp nhanh nhạy và hiệu quả nhất. Tham gia tức là công tác kế hoạch hóa đòi hỏi phải có sự tham gia nhiều đối tƣợng và các bên liên quan, điều này khiến cho bản kế hoạch xác thực và phù hợp với điều kiện về mọi mặt của doanh nghiệp nhƣ vốn, nhân lực, năng suất,…và mang lại hiệu quả cao hơn. Quan trọng hơn cả là kế hoạch chính là kế hoạch của chính ngƣời thực hiện do đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin và đƣợc lập dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu của chính cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Kết quả là toàn bộ thành viên trong doanh nghiệp cảm thấy họ phải có trách nhiệm cao hơn trong việc biến bản kế hoạch của công ty trở thành hiện thực. »» Hệ thồng kế hoạch trong doanh nghiệp: có rất nhiều cách phân chia hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp nhƣng thông thƣờng chúng ta thƣờng phân loại kế hoạch theo hai tiêu chí sau: Theo thời gian, kế hoạch đƣợc chia thành kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Cách chia này cũng chính là cách chia kế hoạch theo khả năng thực hiện của chủ thể thực hiện kế hoạch. Theo tính chất nội dung hay cấp độ, kế hoạch đƣợc chia thành hai loại là kế hoạch chiến lƣợc và kế hoạch tác nghiệp. Kế hoạch chiến lƣợc bao gồm toàn bộ mục tiêu tổng thể phát triển doanh nghiệp. Kế hoạch tác nghiệp chuyển định hƣớng chiến lƣợc thành các chƣơng trình áp dụng cho các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu của kế hoạch chiến lƣợc. Kế hoạch tác nghiệp bao gồm các bộ phận cấu thành nhƣ: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch tài chính, kế hoạch nhân sự. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Quy trình kế hoạch hóa Một chu trình kế hoạch hóa thƣờng có 4 giai đoạn nhƣ sau: Thực hiện các điều chỉnh cần thiết Xác định mục tiêu và quy trình cần thiết để thực hiện mục tiêu Đánh giá và phân tích quá trình thực hiện Tổ chức thực hiện quy trình đã dự định Hình 1. Quy trình kế hoạch hóa PDCA Trong quy trình này khâu lập kế hoạch là khâu quan trọng nhất bởi nó ảnh hƣởng tới toàn bộ chu trình kế hoạch. Có ảnh hƣởng lớn nhƣ vậy là do nhiệm vụ của lập kế hoạch là xác định các nhiệm vụ mục tiêu chiến lƣợc, chƣơng trình, đƣa ra chỉ tiêu về kế hoạch tác nghiệp, hạn định… và các biện pháp thực hiện theo các phƣơng án khác nhau. Từ đó doanh nghiệp mới có thể tiến hành sử dụng các nguồn lực cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu đề ra, đi kèm đánh giá phân tích kết quả thực hiện so với mục tiêu trong kế hoạch, tìm ra những nguyên nhân còn tồn tại và đƣa ra điều chỉnh cần thiết kịp thời. Lập kế hoạch không phù hợp không những khiến hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả mà còn có thể gây đến hậu quả rất lớn về tái sản cùng nhƣ hình ảnh của doanh nghiệp. Trên thực tế các doanh nghiệp thƣờng có sự đan xen hỗ trợ lần nhau giữa các bƣớc trong quy trình, hay lặp lại xen kẽ nhau giữa hai bƣớc thực hiện và đánh giá,..mục đích là để đảm bảo tính linh hoạt trong kế hoạch doanh nghiệp thích ứng tốt với biến động thị trƣờng. -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG II. DOANH NGHIỆP Chúng ta có thể thấy rằng hoạt động kinh doanh, đối tƣợng của công tác kế hoạch, có mục tiêu rất rõ ràng là lợi nhuận thế nhƣng hoạt động kinh doanh nhƣ thế nào, làm sao để sinh ra đƣợc lợi nhuận thì lại là một bài toán vô cùng phức tạp. Muốn có lợi nhuận doanh nghiệp phải phối hợp rất nhiều nguồn lực, đầu vào khác nhau nhƣ vốn, con ngƣời, thiết bị máy móc, nguyên nhiên vật liệu, công nghệ thông tin,… Kết hợp nhƣ thế nào cho tối ƣu hiệu quả nhất đã khó, trong hoàn cảnh phải phụ thuộc vào nhu cầu thị trƣờng, biến động thị trƣờng, cạnh tranh của đối thủ, áp lực của nhà cung cấp với điều kiện nguồn lực bị giới hạn thì lại càng khó khăn phức tạp hơn. Cũng chính vì thế mà kế hoạch trở nên cần thiết đối với doanh nghiệp bởi kế hoạch chính là công cụ quản lý mà có khả năng giúp chủ doanh nghiệp có thể giải quyết một cách hiệu quả, hài hòa nhất các nhiệm vụ và đạt đƣợc mục tiêu của hoạt động kinh doanh.Kế hoạch đã “ giúp” doanh nghiệp nhờ vào ba tác dụng chính của nó, đó là:  tập trung sự chú ý của các hoạt động trong doanh nghiệp vào mục tiêu chung. Mỗi doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ cũng có một mục tiêu nhất định mà họ muốn đạt đƣợc trong tƣơng lai, tuy nhiên nếu không có kế hoạch cụ thể về con đƣờng đi đến mục tiêu, phƣơng hƣớng rõ ràng doanh nghiệp rất dễ bị ảnh hƣởng bởi những cơ hội hấp dẫn trƣớc mắt mà bị lệch hƣớng. Đôi chính vì những sai lầm này mà toàn bộ công sức của doanh nghiệp phấn đấu trong thời gian dài đều mất đi. Nếu có một kế hoạch cụ thể rành mạch thống nhất, khi xem xét quyết định vấn đề nào đó đơn vị ra quyết định phải cân nhắc kĩ lƣỡng cân đối giữa mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn. Hơn nữa, nguồn lực của doanh nghiệp là có giới hạn, kế hoạch giúp doanh nghiệp nhận định khả năng của mình, xác định đƣợc cơ hội cũng nhƣ thách thức từ đó tìm cách phân bổ một cách hợp lý. Không tốn kém nguồn lực nhiều nhƣng có thể sử dụng tối đa tác dụng của mỗi loại nguồn lực, doanh nghiệp có thể chủ động vƣợt qua thách thức và nắm bắt cơ hội. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  tạo khả năng đối phó với những biến động bất thƣờng, ngẫn nhiên của thị trƣờng. Dù biến động rất bất thƣờng nhƣng thị trƣờng cũng có những nguyên tắc riêng của nó, những quy luật cơ bản nhƣ quy luật cung cầu, … Vì thế, việc dự báo thị trƣờng là hoàn toàn có thể và việc lập kế hoạch của doanh nghiệp chính là công tác làm nhiện vụ dự kiến các vấn đề có thể nảy sinh của thị trƣờng trong tƣơng lai, đƣa ra các phƣơng án dự phòng cho từng trƣờng hợp, từng kịch bản khác nhau này. Chuẩn bị kĩ lƣỡng nên khi có những biến động đột ngột, dù là thuận lợi hay bất lợi, doanh nghiệp vẫn hoàn toàn giữ đƣợc ổn định trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, công tác kiểm tra điều chỉnh thƣờng xuyên trong kế hoạch hóa cũng đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi sự nhanh nhạy trong kinh doanh, mang lại những quyết định kịp thời. Đối với nội bộ doanh nghiệp, kế hoạch tác nghiệp cũng giúp doanh nghiệp đối phó với những rủi ro về nhân sự, về tài chính, về sản xuất…  tạo khả năng kết hợp hoạt động trong doanh nghiệp. Trong một bản kế hoạch, các nhà quản lý luôn đƣa ra những tính toán kĩ lƣỡng về thời gian hoạt động quy trình hoạt động trong doanh nghiệp sao cho tiết kiệm thời gian, chi phí, nguồn lực nhất. Việc thực hiện theo trình tự sắp đặt trƣớc tạo ra sự nhịp nhàng trong sản xuất loại bỏ tình trạng sản xuất tách biệt giữa các bộ phận nhờ đó tận dụng đƣợc nguồn nguyên vật liệu, nhân công lẫn nhau hỗ trợ bổ xung cho nhau, tránh đƣợc tình trạng chỗ thừa chỗ thiếu, chỗ phải làm tăng ca nơi lại thừa cũng chính loại lao động cùng tay nghề, kĩ năng nhƣ thế. Không chỉ trong sản xuất, kế hoạch còn cho phép kết hợp hiệu quả giữa sản xuất với các bộ phận khác nhƣ marketing- quảng cáo hay tài chính nhân sự. Chúng ta có thể lấy một ví dụ cơ bản nhƣ sau. Công ty chi một khoản tiền lớn đầu tƣ cho quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới, chiến dịch này thành công gây đƣợc sự chú ý và ƣa thích của khách hàng nhƣng do không lên trƣớc kế hoạch về gia tăng sản xuất, nhân sự…Nhu cầu tăng lên rất nhanh hứa hẹn một khoản lợi nhuận lớn nhƣng thiếu nhân sự, thiếu nguyên nhiên vật liệu cũng nhƣ hàng lƣu kho dự trữ, doanh nghiệp không có hàng bán, không thu đƣợc doanh thu, lãng phí nguồn tài chính cho quảng cáo và quan trọng hơn là đánh mất cơ hội vƣợt lên so với đối thủ cạnh tranh… -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Từ những vai trò đặc biệt quan trọng nhƣ trên mà kế hoạch kinh doanh từ lâu tồn tại nhƣ một tất yếu trong công tác quản lý của bất kì tổ chức, doanh nghiệp nào. Trƣớc đây, khi nền kinh tế là tập trung quan liêu bao cấp, doanh nghiệp đƣợc bảo hộ từ đầu vào đến đầu ra, không cần quan tâm đến thị trƣờng vì nhà nƣớc chính là thị trƣờng duy nhất. Do vậy kế hoạch hóa trong doanh nghiệp đơn giản là đƣa ra lịch trình làm sao đảm bảo sản xuất đúng hạn định đƣợc giao. Nhƣng nay với việc chấp nhận nền kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp vừa phải chấp nhận những quy luật của nó vừa phải cạnh tranh với nhau để tồn tại nên kế hoạch đƣợc đặt ra một cách nghiêm túc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, làm kế hoạch cho có bàn bản, đúng phƣơng pháp, phù hợp và phát huy đƣợc tác dụng cũng không phải là chuyện đơn giản, công việc này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tƣ thời gian nghiên cứu một cách nghiêm túc và phải có sự hỗ trợ của những phòng ban chức năng khác. PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN NAM ĐỊNH ( NAPOCO) I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 1. Giới thiệu chung Công ty cổ phần lâm sản Nam Định tên viết tắt là NAFOCO thành lập vào năm 1991 với giấy phép kinh doanh là công ty chế biến kinh doanh lâm sản xuất khẩu. Khi mới thành lập công ty là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc. Tuy nhiên, đến năm 1999 công ty cổ phần hóa chuyển sang sở hữu tƣ nhân với mức vốn điều lệ là 3.2 tỷ đồng. Đến nay với việc không ngừng phát triển, mở rộng sản xuất, công ty đã trở thành công ty chế biến và sản xuất lâm sản lớn nhất miền Bắc và cũng là một trong số những công ty lớn trong cả nƣớc về lĩnh vực này. Số vốn điều lệ của công ty hiện nay cũng đã lên đến 23.87 tỷ đồng và tƣơng lai sẽ còn lớn hơn nữa. -8- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty Công ty có cơ cấu theo cơ cấu của một công ty cổ phần. Cấp lãnh đạo cao nhất của công ty là Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên sau: Ông Bùi Đức Thuyên, Chủ tịch, phụ trách việc ra quyết định chung về quản lý cũng nhƣ sản xuất, kinh doanh toàn công ty Ông Đồng Văn Đạm, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, phụ trách việc quản lý sản xuất, kinh doanh toàn công ty Ông Trần Quốc Mạnh, Phó giám đóc phụ trách sản xuất, phụ trách việc kinh doanh gỗ nhập khẩu Ông Trần Xuân Lan, Phó giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách việc sản xuất, chế biến gỗ. Bà Nguyễn Thị Mùi, Kế toán trƣởng, phụ trách phòng kế toán Dƣới Hội đồng quản trị là các phòng ban chức năng giúp hỗ trợ việc quản lý về các mặt và các xí nghiệp sản xuất. Quy định về quyền hạn chức năng nhiệm vụ của các cán bộ trong công ty đƣợc quyết định thông qua đại hội cổ đông hàng năm. Ban giám đốc đƣợc Hội đồng quản trị cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức bộ máy cũng phải dựa trên quyết định của Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý dƣới quyền chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và pháp luật về việc điều hành của mình. Cơ cấu tổ chức công ty thể hiện trong sơ đồ hình 2 trang bên 3. Các vấn đề liên quan  Về sản xuất kinh doanh Công ty hiện nay đang kinh doanh hai mặt hàng là hàng mộc do công ty sản xuất, chế biến để xuất khẩu và kinh doanh các loại ghỗ nhập khẩu phục cụ cho xây dựng cơ bản trong nƣớc. Từ hai mặt hàng này công ty cũng phân thành hai luồng nguyên vật liệu riêng là nguyên vật liệu sản xuất và nguyên vật liệu kinh doanh. Nguyên vật liệu sản xuất bao gồm các loại gỗ trồng: keo, thông, cao su, bồ đề, mỡ chẩu, quế… nhập từ các tỉnh phía Bắc nhƣ Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ, Cao Bằng. Nguyên vật liệu kinh doanh gồm gỗ tròn, gỗ hộp, lim, de… nhập khẩu từ Malaysia, Indonesia, Lào, Châu Phi. -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mặt hàng kinh doanh Nguyên vật liệu Nguồn nguyên liệu Hàng mộc xuất khẩu keo, thông, cao su, bồ Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hòa Gỗ nhập khẩu đề, mỡ, chẩu, quế Bình, Phú Thọ, Cao Bằng gỗ tròn, gỗ hộp, Malaysia, Indonesia, Lào, lim,de,… Châu Phi Trong sản xuất, chế biến hàng mộc xuất khẩu, sản phẩm của công ty bao gồm các loại sản phẩm nhƣ: ván sàn gỗ thông, keo; bàn ghế ngoài trời, cầu thang gỗ,.. Thị trƣờng tiêu thụ chủ yếu là ở Nhật, Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc. Loại sản phẩm Chủng loại Sản phẩm sản xuất - ván sàn gỗ thông, keo - bàn ghế ngoài trời Thị trƣờng tiêu thụ chủ yếu - Nhật - Châu Âu - sản phẩm mộc, cầu thang - Hàn Quốc, Mỹ Hàng nhập khẩu Gỗ chò chỉ, lim, de, dồi Miền bắc (phục vụ xây dựng cơ bản và đóng đồ mộc) Thị trƣờng tiêu thụ của công ty khá ổn định, cạnh tranh trong ngành không cao và khá tách biệt giữa thị trƣờng theo vùng. Áp lực từ phía khách hàng và nhà cung cấp là nhỏ, thông thƣờng khách hàng, nhà cung cấp quốc tế thƣờng là khách hàng, nhà cung cấp quen thuộc do lƣợng hàng trao đổi lớn thƣờng, là một tàu hàng hoặc công ten nơ hàng lớn. Công cụ xuất hàng quốc tế của công ty chủ yếu là bằng đƣờng biển.  Về nhân sự Từ sơ đồ cơ cấu bộ máy của công ty ta có thể thấy công ty có tổng số cán bộ công nhân viên là 448 ngƣời, cơ cấu về trình độ nhƣ sau: Trình độ lao động Chức vụ Số lƣợng Đại Học Kĩ sƣ, cán bộ quản lý 33 Cao đẳng Cán bộ quản lý, hành chính 18 Đã qua dạy nghề Công nhân 114 - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tự đào tạo Công nhân 283 Các cán bộ trong Hội đồng quản trị đề đã qua đào tạo đại học hay Cao đẳng và thƣờng xuyên tham gia các khóa học nâng cao về quản lý. Đối với công nhân tự đào tạo của công ty thì thời gian đào tạo, học việc là từ 3 đến 6 tháng tùy vào đòi hỏi tay nghề trong từng công việc.  Về máy móc thiết bị và trang thiết bị nhà xƣởng của công ty Công ty có diện tích mặt bằng là 7.2 ha gồm 3 địa điểm cũng là nơi đặt 3 cơ sở sản xuất. Tổng diện tích mặt bằng nhà xƣởng là 17600m² (cả kho). Ngoài ra công ty còn có văn phòng và kho tại cảng Hải Phòng phục vụ cho công tác xuất nhập khẩu hàng hóa đƣợc thuận tiện, và có thể bán hàng ngay tại cảng. Về máy móc thiết bị, công ty hiện nay đang có 1 hệ thống sấy gỗ gồm 18 lò sấy hơi nƣớc tự động, và nhiều dây truyền chế biến sản xuất khác, cụ thể nhƣ sau: Loại Số Lƣợng Công suất Lò sấy gỗ hơi nƣớc tự động 18 40 ÷ 45 m³ gỗ sơ chế/24÷26 ngày Dây chuyền chế biến gỗ tinh 2 15m³ gỗ/1ca chế (đạt tiêu chuẩn quốc tế) Dây chuyền sản xuất ván 1 22m³ gỗ/1ca 1 Trung bình 450 sản phẩm/ngày thép thanh Dây truyền sơn hiện đại Theo ông Bùi Đức Thuyên, chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty, cho biết, các dây truyền chế biến của công ty là hiện đại nhất ở khu vực phía Bắc và ngang bằng với các công ty tại miền Trung và miền Nam. Các dây chuyền chế biến này đều cho ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. II. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 1. Đặc điểm khái quát a) Nguyên tắc chung Ông Đồng Văn Đạm phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành, ngƣời trực tiếp thông qua các bản kế hoạch của công ty cho biết: “ Công ty là - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tổ chức có một cấp hạch toán, một cấp lập kế hoạch, các đơn vị thành viên đƣợc giao kế hoạch hàng năm, quý, tháng và hạch toán báo sổ” b) Các cấp kế hoạch trong công ty Đơn vị phụ trách chính của công ty về công tác kế hoạch là phòng kế hoạch thị trƣờng, nằm dƣới sự quản lý của phó giám đốc sản xuất và giám đốc điều hành. Hỗ trợ cho công tác kế hoạch của phòng kế hoạch là các phòng ban chức năng khác: phòng kỹ thuật, phòng kế toán, phòng vật tƣ, phòng nhân sự. Nhiệm vụ chính của phòng là tìm kiếm mở rộng thị trƣờng, lập kế hoạch sản xuất theo năm, quý, tháng; theo sản phẩm, giao kế hoạch sản xuất cho các xí nghiệp và giám sát việc thực hiện kế hoạch. Cơ cấu phòng bao gồm 7 nhân viên chia thành 2 bộ phận là kế hoạch gồm 4 cán bộ và thị trƣờng gồm 3 cán bộ.Mọi kế hoạch do phòng đƣa ra đều phải thông qua và đƣợc sự cho phép, đồng ý của giám đốc điều hành. Sau đây là sơ đồ cấp kế hoạch của công ty: Cấp Tên 1 Nhiệm vụ Hội đồng quản trị Thông qua kế hoạch chiến lƣợc và kế hoạch chung của năm 2 Giám đốc điều hành Kí quyết định cho các kế hoạch tác nghiệp cụ thể theo tháng, quý, sản phẩm 3 Phòng kế hoạch thị trƣờng, Lập kế hoạch tác nghiệp theo tháng, quý, phòng nhân sự, phòng kế toán sản phẩm, kiểm tra giám sát việc thực hiện 4 Phòng vật tƣ, xí nghiệp sản Thực hiện kế hoạch đƣợc giao xuất 2. Công tác kế hoạch hóa a) Các chỉ tiêu kế hoạch  Đối với kế hoạch chung hàng năm bao gồm các chỉ tiêu sau: - giá trị tổng sản lƣợng và tổng sản lƣợng hàng xuất khẩu - tổng sản lƣợng các sản phẩm chủ yếu: ván sàn xuất khẩu, hàng mộc dân dụng xuất khẩu, gỗ nhập khẩu. - chỉ tiêu tài chính: nộp ngân sách, tiền lƣơng bình quân - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 STT 1 2 3 4 Đơn vị Chỉ tiêu KH 2006 TH 2006 KH 2007 Giá trị tổng sản lƣợng Tỷ đồng 105 108 120 - xuất khẩu Triệu USD 3.5 4.2 5 -ván sàn xuất khẩu m³ 500 580 670 -hàng mộc dân dụng xuất khẩu sản phẩm 70.000 86.000 95.000 -gỗ nhập khẩu m³ 20.000 11.000 10.000 -nộp ngân sách triệu đồng 1000 1050 1200 -tiền lƣơng bình quân ngàn đồng 950 1050 1200 -nhà xƣởng (giá trị) tỷ đồng 0 0 0 -thiết bị tỷ đồng 1,5 1,5 1,8 Sản phẩm chủ yếu Tài chính Đầu tƣ xây dựng cơ bản - chỉ tiêu số lao động - đầu tƣ xây dựng cơ bản Bảng: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 ( Trích: Nghị Quyết của Hội Đồng Quản Trị tháng 1 năm 2007)  Đối với kế hoạch sản xuất - Kế hoạch sản xuất tháng theo đơn vị sản xuất: tên xí nghiệp, loại sản phẩm, khối lƣợng, ngày giao kế hoạch, ngày xuất xƣởng. - Kế hoạch sản xuất theo từng loại sản phẩm: tên sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm sản xuất, khối lƣợng sản phẩm (loại kích thƣớc, số lƣợng, khối lƣợng), ngày bắt đầu sản xuất, ngày xuất hàng, yêu cầu kĩ thật, định mức nguyên vật liệu, tiền lƣơng, thƣởng, phạt. Mỗi kế hoạch sản xuất thƣờng đi kèm với một kế hoạch cấp vật tƣ trong trƣờng hợp báo sổ thấy thiếu vật tƣ dƣới xƣởng sản xuất.  Đối với kế hoạch vật tƣ Các chỉ tiêu của một bản kế hoạch vật tƣ bao gồm: tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, khối lƣợng sản phẩm, khối lƣợng vật tƣ gồm loại vật tƣ, định mức kế hoạch,số lƣợng. - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b) Cơ sở lập kế hoạch Theo chỉ đạo chung của Hội đồng quản trị thì việc lập kế hoạch trong công ty ở bất kì cấp nào phải dựa trên 5 cơ sở sau: Thứ 1: kết quả sản xuất kinh doanh năm trƣớc Thứ 2: sự phát triển nguồn thị trƣờng, các hợp đồng đã kí, các bản ghi, dự báo tiền khả năng về mở rộng thị trƣờng, đặc biệt là các thị trƣờng chính nhƣ Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ. Thứ 3: khả năng cung ứng của doanh nghiệp trên cơ sở đánh giá cơ sở vật chất hiện có, năng lực sản xuất nhƣ số lƣợng máy móc thiết bị, công suất, quy mô nhà xƣởng, số lao động hiện có, khả năng tuyển dụng, trình độ tay nghề… Thứ 4: tiềm lực về tài chính nhƣ doanh thu, nguồn vốn, lợi nhuận để lại. Thứ 5: quyết định của Hội đồng quản trị về chủ trƣơng sản xuất và đầu tƣ trong kế hoạch chiến lƣợc (dài hạn) c) Quy trình kế hoạch hóa  Quy trình lập kế hoạch Quy trình lập kế hoạch của công ty có trình tự từ dƣới lên. Tức là cuối năm các xí nghiệp, phòng ban chức năng sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của năm qua sổ theo dõi cụ thể: -phòng nhân sự báo cáo về tình hình nhân sự: số lao động công nhân viên, cơ cấu theo độ tuổi trình độ,… -phòng vật tƣ báo cáo về thực hiện kế hoạch cấp vật tƣ đƣợc giao, khối lƣợng vật tƣ còn,… -phòng kế toán báo cáo về tình hình tài chính: doanh thu, lợi nhuận, thu, chi,... -phòng kĩ thuật báo cáo về tình trạng trang thiết bị, máy móc, nhà xƣởng. -phòng kế hoạch và thị trƣờng đƣa ra dự báo về thị trƣờng nhƣ dự báo nhu cầu (đơn hàng), biến động thị trƣờng, khả năng mở rộng thị trƣờng,… Với số liệu cũng nhƣ thông tin nhận đƣợc các cán bộ kế hoạch thuộc phòng kế hoạch thị trƣờng sẽ tổng hợp các mặt và đƣa ra bản đánh giá và kế hoạch chung - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho năm sau theo hai mảng chính của công ty là sản xuất, chế biến gỗ và kinh doanh gỗ nhập khẩu và hƣớng phát triển trong những năm tiếp theo. Bản kế hoạch này sẽ phải đợi đến hội nghị cổ đông thƣờng niên hàng năm tổ chức vào đầu năm, lấy ý kiến của các cổ đông, chỉnh sửa sai sót, bất hợp lý đến khi đƣợc sự nhất trí của đa số cổ đông, hội đồng quản trị sẽ đƣợc đƣa vào văn bản chính thức là Nghị quyết của Hội đồng quản trị và bắt đầu có hiệu lực.  Quy trình giao, thực hiện kế hoạch Kế hoạch sản xuất đƣợc giao theo tháng, kế hoạch kinh doanh giao theo quý, kế hoạch theo sản phẩm giao theo đơn hàng và chia công việc theo chức năng nhiệm vụ từng đơn vị. Kế hoạch sản xuất đƣợc giao thƣờng đi kèm với một kế hoạch giao vật tƣ. Hết tháng hay quý các đơn vị đƣợc giao kế hoạch báo cáo tình hình thực hiện qua sổ theo dõi sản xuất kinh doanh. Cán bộ kế hoạch sẽ tổng kết lại và đƣa ra kế hoạch cho tháng, quý tới (sau khi thông qua sự đồng ý của giám đốc điều hành). Trong hội nghị cổ đông thƣờng niên đầu năm, cùng với việc đánh giá thực hiện của cả năm đối với từng phân xuởng là các quyết định khen thƣởng về việc thực hiện, hoàn thành kế hoạch, d) Các hoạt động tác nghiệp  Marketing Công ty không ý thức việc lập một kế hoạch marketing mà chỉ là “vô tình” thực hiện một số những hoạt động, nội dung trong của kế hoạch marketing thông qua nhiệm vụ của các cán bộ thị trƣờng tại phòng kế hoạch và thị trƣờng. Các công việc này bao gồm: công tác tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá mở rộng thị trƣờng, duy trì các hoạt động quảng cáo, tiếp thị tìm kiếm đơn đặt hàng, và chỉ đƣa ra kế hoạch bán hàng đối với một số sản phẩm chủ yếu nhƣ ván sàn xuất khẩu, hàng mộc dân dụng, gỗ nhập khẩu, do cán bộ thị trƣờng phòng kế hoạch và thị trƣờng đảm nhiệm. Công ty cũng xác định công ty có thị trƣờng đầu ra khá ổn định, tiềm năng lớn và tình cạnh tranh không gay gắt, một số khách hàng thân thuộc, lâu năm ở những thị trƣờng chính là Nhật, Mỹ, Châu Âu. Thị trƣờng trong nƣớc cũng có nhu cầu rất lớn do sản phẩm của công ty chủ yếu phục vụ trong nƣớc về nhu cầu xây - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dựng cơ bản. Với tốc độ đô thị hóa hiện nay và một nền kinh tế tăng trƣởng liên tục ở mức độ cao ( trung bình khoảng 8%/năm) nhu cầu về xây dựng cơ bản là rất lớn vì thế nhu cầu gỗ sản xuất bán nội địa của công ty trong tƣơng lai cũng tăng theo. Hiện nay sản phẩm do công ty sản xuất có lợi thế là đảm bảo chất lƣợng tiêu chuẩn quốc tế và thƣờng xuyên đổi mới mẫu mã sản phẩm để chào hàng. Về quảng cáo, hiện nay công ty thực hiện việc quảng cáo chào hàng trên mạng tại các website trong nƣớc và cả quốc tế nhƣ Việt Nam emark, Việt Nam business directory, Asiantimber, Phòng thƣơng mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), và việc đầu tƣ tham gia các hội chợ triển lãm trong nƣớc và quốc tế. Để đáp ứng, công ty đã giành riêng một phần ngân sách cho công việc này nhằm mục đích ngày càng đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm đơn hàng từ những khách hàng mới, mở rộng thị trƣờng,…  Sản xuất và dự trữ Tùy loại sản phẩm mà quy trình sản xuất là liên tục theo dây truyền hay phải gia công thêm ( ví dụ nhƣ đánh vecni…). Hoạt động sản xuất của công ty kết hợp vừa sản xuất theo đơn hàng vừa đảm bảo việc dự trữ trong những trƣờng hợp cần thiết. Kế hoạch sản xuất của công ty vừa theo thời gian vừa theo đơn hàng và kèm theo là kế hoạch vật tƣ (tham khảo phụ lục). Về kế hoạch dự trữ, công ty luôn cố gắng duy trì mức dự trữ trong kho là 100 tấn gỗ và nguyên vật liệu khác. Năng lực sản xuất hiện nay của công ty là cao hơn so với cầu hiện tại về hàng hóa. Điều này một phần do máy móc của công ty có công suất khá lớn lại mới thực hiện đầu tƣ mới vào hai năm 2004, 2005. Với năng lực nhƣ vậy, công ty mong muốn đáp ứng đƣợc quy mô thị trƣờng ngày càng đƣợc mở rộng, đặc biệt là cơ hội của việc hội nhập WTO của nƣớc ta hiện nay.  Nhân sự Về vấn đề nhân sự, công ty xác định rõ việc cung ứng nội bộ là chủ yếu. Cán bộ quản lý hiện nay đều có khả năng thay thế lẫn nhau trong ngắn hạn do tất cả các cán bộ này đều đã làm việc cho công ty thời gian dài, nắm bắt rất rõ hoạt động tình hình sản xuất chung của công ty, đặc biệt là các cán bộ cấp cao nhƣ thành viên Hội đồng quản trị ( bao gồm các giám đốc, phó giám đốc sản xuất, kinh doanh của - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty). Khi có thiếu hụt bất ngờ các cán bộ này có thể kiêm nhiệm cho nhau trong thời gian tìm ngƣời đề bạt cho vị trí thiếu hụt đó. Đối với công nhân của xí nghiệp do hoạt động sản xuất khá ổn định nên biến động về công nhân viên không lớn, hơn nữa do công nhân của công ty đều đƣợc đào tạo nên khi thiếu hụt có thể sắp xếp lại nhân công trong từng xƣởng và giữa các xƣởng với nhau. Với số kĩ sƣ trung bình 10 ngƣời /1xƣởng việc sắp xếp lại là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên trong những trƣờng hợp nhất định cần tuyển thêm lao động bên ngoài thì công ty cũng không gặp nhiều khó khăn. Lao động có tay nghề có nguồn cung cấp khá đầy đủ từ các trƣờng dạy nghề hoặc từ các làng nghề mộc tại Nam Định nhƣ làng gỗ La Xuyên,…, việc đào tạo tại xƣởng là 3 đến 6 tháng nhƣng thực tế để biết việc và có thể thực hành chỉ vào khoản 2 đến 4 tháng. Phân tích về nhân sự bao gồm dự báo về nhu cầu nhân sự ( dựa trên tuổi lao động và dự báo về các đơn đặt hàng) do phòng nhân sự phụ trách. Đối với việc cân nhắc đề bạt chủ yếu dự trên kinh nghiệm, ý kiến của các nhân viên dƣới quyền cũng nhƣ cán bộ quản lý trực tiếp dƣới sự quan sát đánh giá của Hội đồng quản trị.  Tài chính Phòng kế toán là đơn vị thực hiện tổng kết tình hình tài chính cũng nhƣ dự toán về tài chính cho công ty. Hàng năm phòng sẽ đƣa ra bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh với các khoản mục nhƣ doanh thu, giá vốn hàng bán, khấu hao, lợi nhuận trƣớc thuế, lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức, lợi nhuận để lại… Tuy nhiên không đánh giá các chỉ tiêu về khả năng thanh toán chủ yếu là sử dụng kinh nghiệm trong việc xác định, “áng chừng” khả năng này. Việc quyết định đầu tƣ mới thƣờng xuyên phụ thuộc vào tích lũy vốn năm trƣớc và đầu tƣ dài hạn công ty không chỉ tính toán và khả năng tài chính mà còn dụa vào dự báo về thị trƣờng. Việc chia lợi nhuận của công ty là theo tỷ lệ do nhà nƣớc quy định, lợi nhuận sau thuế bổ xung vào các quỹ nhƣ khen thƣởng, khuyến khích sản xuất, quỹ dự phòng và quỹ tái đầu tƣ. III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY 1. Đánh giá về quy trình và việc đảm bảo các quy tắc trong kế hoạch - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Có thể thấy quy trình kế hoạch của công ty khá đầy đủ từ việc xác định mục tiêu quy trình thực hiện trong sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện đến việc đánh giá điều chỉnh rất rõ ràng và thƣờng xuyên, liên tục, hàng tháng với kế hoạch sản xuất , hàng quý với kế hoạch kinh doanh và theo năm với kế hoạch tài chính nhân sự, thị trƣờng. Với thời gian thực hiện và báo cáo kết quả theo thời gian đƣợc chia nhỏ nhƣ vậy cho phép giám đốc và phó giám đốc nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin tình hình hoạt động từ đó kịp thời đôn đốc sát sao đảm bảo hoàn thành kế hoạch đƣợc giao. Hơn nữa cách thức này còn thực sự phát huy trong điều kiện công ty phải sản xuất theo đơn đặt hàng. Mỗi đơn đặt hàng thƣởng vào khoảng 4-5 tháng nhƣng do thời gian kiểm định, vận chuyển, thực hiện các thủ tục hành chính nên thời gian thực hiện, sản xuất đơn hàng thƣờng rút ngắn chỉ còn 2-3 tháng. Về việc đảm bảo 3 nguyên tắc của kế hoạch hóa là thống nhất, tham gia, linh hoạt, có thể nhận thấy trong quy trình kế hoạch của công ty sự đảm bảo của cả 3 yếu tố này. Tính linh hoạt thực hiện ở việc trong quá trình thực hiện các bộ phận tham gia đều phải báo sổ để cung cấp thông tin về kết quả hoạt động của mình, và cứ theo tháng, quý, năm các kế hoạch của công ty luôn đổi mới và gắn với thị trƣờng. Tính tham gia thể hiện ở việc lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chung trong đại hội cổ đông thƣờng niên vào đầu năm, kế hoạch lập ra không chỉ do duy nhất các cán bộ kế hoạch mà còn đƣợc cung cấp thị trƣờng bởi các lĩnh vực tác nghiệp khác trong công ty. Tính thống nhất thể hiện ở việc, bản kế hoạch trƣớc khi thực hiện phải có sự liên kết giữa các phòng ban, và sự chỉ đạo đồng ý của cấp trên. Tuy nhiên trong kế hoạch của công ty việc xác định, dự báo những phƣơng án dự phòng nói các khác là việc đƣa ra các kịnh bản và giải pháp là chƣa có, công ty mới chỉ dừng lại ở việc đƣa ra các quỹ đề phòng rủi ro, dự phòng nguyên vật liệu mà thôi. 2. Đánh giá về chỉ tiêu kế hoạch Đối với kế hoạch chung của công ty, chỉ tiêu trong bản kế hoạch chƣa đầy đủ. Có thể kể đến là các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh chƣa rõ ràng, có tổng sản lƣợng về doanh thu nhƣng không có cơ cấu nhƣ giá vốn hàng bán ( chi phí trực tiếp), chi phí chung, lợi nhuận trƣớc và sau thuế,… Các mục tiêu về tăng - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trƣởng là hoàn toàn không có Điều này dẫn đến việc bản kế hoạch không thực sự phản ánh đƣợc khả năng của công ty và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có hiệu quả hay không. Đối với kế hoạch sản xuất, công ty đã xây dựng đƣợc những bản kế hoạch sản xuất khá rõ ràng chi tiết và đầy đủ thông tin tạo điều kiện cho cán bộ phân xƣởng xí nghiệp dễ dàng ra quyết định, chỉ đạo sản xuất. Việc ra các chi tiêu về chất lƣợng thể hiện sự cam kết khi nhận nhiệm vụ của đơn vị sản xuất tạo ra tíng trách nhiệm trong hoạt động sản xuất của công ty. Việc có bản kế hoạch sản xuất khá hoàn chỉnh là việc đễ hiểu vì công ty là một doanh nghiệp trong lĩnh vự sản xuất. Nhƣ vậy, chỉ tiêu kế hoạch còn mang tính định lƣợng cao, các chỉ tiêu về tăng trƣởng là không có mặc dù từ các chỉ tiêu đã đƣa ra hoàn toàn có thể cho phép tính toán những chỉ tiêu này. Số lƣợng các chỉ tiêu còn ít và tính biểu thị không cao. 3. Đánh giá về nội dung các bản kế hoạch - Kế hoạch chung dài hạn Công ty từ trƣớc đến nay luôn xác định mong muốn duy nhất là mở sản xuất và mở rộng thị trƣờng nhƣng lại không xác định đƣợc hình ảnh tƣơng lai cụ thể cũng nhƣ hạn định cụ thể. Với nhận định này có thể thấy kế hoạch dài hạn của công ty, chình xác hơn là chiến lƣợc của công ty là chƣa khai thác hết tiềm năng hệin nay. Nhận định đƣợc những điều kiện thuận lợi về thị trƣờng nhƣ áp lực cạnh tranh chƣa lớn, đối thủ cạnh tranh chƣa nhiều và việc hội nhập kinh tế quốc tế đang mang đến những cơ hội tiếp xúc với những thị trƣờng khác trên thế giới, thậm chí công còn nhận định rằng việc nhà nƣớc giao đất giao rừng hàng năm là 5000ha sẽ đảm bảo cho công ty nguồn nguyên liệu lâu dài trong tƣơng lai…, tuy nhiên, công ty lại hoàn toàn không có kế hoạch nắm bắt lấy cơ hội này. Dù biết rằng sẽ rất khó khăn trong tiếp cận rộng rãi hơn với thị trƣờng thế giới những nếu công ty không chủ động hơn nữa, có kế hoạch, chiến lƣợc rõ ràng hơn nữa để tập trung nguồn lực, công ty sẽ phải đối mặt với những khó khăn hơn nhiều lần. - Kế hoạch ngắn hạn tác nghiệp Do sự quá chung chung trong định hƣớng kế hoạch lâu dài và thiếu điểm đến trong tƣơng lai dẫn đến kế hoạch tác nghiệp nhƣ marketing, nhân sự, tài chính chƣa - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đƣợc chú trọng chỉ là định hƣớng trong đầu, không có những bản kế hoạch cụ thể chi tiết. Công ty mới chỉ chú trọng vào nghiên cứu mở rộng thị trƣờng quảng cáo, đổi mới sản phẩm,…, chỉ khi có đầu tƣ xây dựng cơ bản mới công ty mới đƣa ra một số kế hoạch về những vấn đề có liên quan. Cũng chính vì kế hoạch hành động của công ty không cụ thể rõ ràng dần đến kế hoạch về ngân sách cũng không rõ ràng, công ty chỉ có thể lập ra các quỹ dự phòng… 4. Đánh giá về phương pháp, hiệu quả công tác lập, thực hiện kế hoạch và nguyên nhân BẢNG TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH - 20 -
- Xem thêm -