Tài liệu Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường chứng khoán sơ cấp ở việt nam

  • Số trang: 117 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

h­íng dÉn ®äc toµn v¨n b¸o c¸o KQNC ! ! B¹n muèn ®äc nhanh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ? H∙y ®äc qua Môc lôc bªn tay tr¸i b¹n tr­íc khi ®äc b¸o c¸o ( víi Acrobat 4.0 trë lªn, cho trá chuét vµo mçi ®Ò môc ®Ó ®äc toµn bé dßng bÞ che khuÊt ) ! Chän ®Ò môc muèn ®äc vµ nh¸y chuét vµo ®ã ! ! B¹n muèn phãng to hay thu nhá trang b¸o c¸o trªn mµn h×nh ? Chän, nh¸y chuét vµo 1 trong 3 kÝch th­íc cã s½n trªn thanh Menu , hoÆc ! Më View trªn thanh Menu, Chän Zoom to ! Chän tû lÖ cã s½n trong hép kÝch th­íc hoÆc tù ®iÒn tû lÖ theo ý muèn, muèn, NhÊn OK Chóc b¹n hµi lßng víi nh÷ng th«ng tin ®­îc cung cÊp Bé phËn qu¶n trÞ CSDL toµn v¨n KQNC P.508, 24 Lý Th­êng KiÖt, Hµ Néi Tel.(04)-9-349-126
- Xem thêm -