Tài liệu Cơ sở lý luận tổng quát

  • Số trang: 53 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng1: C¬ së lý luËn tæng qu¸t cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1 Doanh nghiÖp vµ vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.1.1 Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng Doanh nghiÖp ®-îc hiÓu nh- sau: lµ chñ thÓ kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr-êng nh»m lµm t¨ng gi¸ trÞ cña chñ së h÷u. LuËt Doanh nghiÖp ®-îc quèc héi n-íc ta th«ng qua ngµy 12/ 06/1999 vµ chÝnh thøc ¸p dông vµo ngµy 1/ 1/ 2000 nªu râ :Doanh nghiÖp lµ tæ chøc kinh tÕ riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®-îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó t×m hiÓu s©u h¬n vÒ doanh nghiÖp cô thÓ lµ ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ph¶i n¾m râ cã bao nhiªu lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®ang tån t¹i g¾n víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, vµ ®Ó ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n ®i kÌm víi quy luËt ®µo th¶i kh¾c nghiÖt th× mçi doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng ph-¬ng h-íng g× khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. ë ViÖt Nam hiÖn nay theo h×nh th-c ph¸p lý cã c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp sau: doanh nghiÖp Nhµ n-íc, c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, doanh nghiÖp t- nh©n, hîp t¸c x·, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ( gåm doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp cã 100% vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ). Do kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®i s©u t×m hiÓu, nªn chuyªn ®Ò chØ nªu c¸c ph-¬ng h-íng chung nhÊt cho tÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp khi muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ ba c©u hái mµ nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi : - Mét lµ : Nªn ®Çu t- vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm g× ? §©y chÝnh lµ chiÕn l-îc ®Çu t- dµi h¹n cña doanh nghiÖp - Hai lµ : S¶n xuÊt ra s¶n phÈm nh»m phôc vô nh÷ng ®èi t-îng nµo ? - Ba lµ : Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ®Ó ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp ®i ®óng quü ®¹o ®· ®-îc v¹ch ra ? 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ba c©u hái trªn ®Òu xoay quanh vÊn ®Ò lµ lµm sao doanh nghiÖp cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a trong khi chØ ph¶i bá ra mét l-îng chi phÝ tèi thiÓu. Muèn vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i t¨ng c-êng qu¶n lý trªn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña m×nh bëi v× c¬ chÕ qu¶n lý láng lÎo, kh«ng ®ång bé, kh«ng thèng nhÊt tõ trªn xuèng lµ tiÒn ®Ò khiÕn doanh nghiÖp r¬i vµo t×nh tr¹ng lµm ¨n thua lç, s¶n phÈm cña doanh nghiÖp thiÕu tÝnh c¹nh tranh lµm cho qu¸ tr×nh tiªu thô bÞ ®×nh trÖ nªn kh«ng thanh to¸n ®-îc c¸c kho¶n nî, vµ dÉn tíi kÕt côc tÊt yÕu lµ ph¸ s¶n. MÆc dï ho¹t ®éng trong doanh nghiÖp rÊt ®a d¹ng vµ cßn phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng ®Òu cã mét ®iÓm chung lín trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ lµ ®Òu ph¶i diÔn ra ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng nµy ®-îc ®iÒu khiÓn trùc tiÕp bëi bé phËn qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. VËy khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× bé phËn nµy cã chøc n¨ng g×, ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô g×, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp g¾n víi c«ng t¸c nµy nh- thÕ nµo ? 1.1.2 Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp §Ó cã hiÓu biÕt kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i cã ®-îc nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n theo hÖ thèng d-íi ®©y. 1.1.2.1 Tµi chÝnh doanh nghiÖp Tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ mét kh©u cña hÖ thèng tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, nã lµ mét ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan g¾n liÒn víi sù ra ®êi cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ tiÒn tÖ. Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã nhiÖm vô lµ qu¸ tr×nh t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bëi v× tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó mçi doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh lµ ph¶i cã mét l-îng tiÒn tÖ nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp míi thùc hiÖn ®-îc môc tiªu ®· v¹ch ra. C¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ thuéc c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp C¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh g¾n víi viÖc t¹o lËp, ph©n phèi vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña doanh nghiÖp nh- quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ n-íc, quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ, quan hÖ trong néi bé doanh nghiÖp hîp thµnh quan hÖ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp, néi dung vµ c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn qu¶n trÞ doanh nghiÖp. 1.1.2.2 a. Qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ viÖc lùa chän vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®ã nh»m ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, kh«ng ngõng lµm t¨ng gi¸ trÞ cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. b. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp : - Tham gia ®¸nh gi¸ lùa chän c¸c dù ¸n ®Çu t- vµ kÕt qu¶ kinh doanh. X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn, tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Ó ®¸p øng cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc sö dông tèt sè vèn hiÖn cã, qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n thu chi, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cu¶ doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn tèt viÖc ph©n phèi lîi nhuËn, trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp. - §¶m b¶o kiÓm tra kiÓm so¸t, th-êng xuyªn ®èi víi t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn tèt viÖc ph©n tÝch tµi chÝnh. - Thùc hiÖn tèt viÖc kÕ ho¹ch ho¸ tµi chÝnh. c. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh h-ëng ®Õn qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp th-êng lµ: h×nh thøc ph¸p lý cña tæ chøc doanh nghiÖp; ®Æc ®iÓm kinh tÕ kÜ thuËt cña ngµnh kinh doanh ( tÝnh chÊt ngµnh kinh doanh, thêi vô, chu kú s¶n xuÊt ); m«i tr-êng kinh doanh ( sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ, ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ thÞ tr-êng, l·i suÊt vµ thuÕ, sù canh tranh trªn thÞ tr-êng vµ tiÕn bé c«ng nghÖ ). 1.1.2.3 Vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp thµnh c«ng hay thÊt b¹i lµ do c«ng t¸c qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp bëi v× qu¶n trÞ tµi chÝnh cã quan hÖ chÆt chÏ víi qu¶n trÞ doanh nghiÖp hÇu hÕt mäi quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ kh¸c ®Òu ®Òu dùa vµo kÕt qu¶ rót ra tõ ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. VËy vai trß cô thÓ cña qu¶n trÞ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp lµ g× ? - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n nhu cÇu vèn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú, lùa chän c¸c ph-¬ng ph¸p vµ h×nh thøc thÝch hîp huy ®äng vèn tõ bªn trong vµ bªn ngoµi ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng nhÞp nhµng víi chi phÝ huy ®éng thÊp. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶ ®Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nh- huy ®éng sè vèn tèi ®a hiÖn cã nh»m gi¶m bít vµ tr¸nh ®-îc nh÷ng thiÖt h¹i do ø ®äng vèn g©y ra, ®ång thêi gi¶m ®-îc nhu cÇu vay vèn, gi¶m ®-îc kho¶n tiÒn tr¨ l·i vay . Ngoµi ra h×nh thµnh, sö dông tèt c¸c quü , ¸p dông c¸c h×nh thøc th-ëng ph¹t vËt chÊt mét c¸ch hîp lý sÏ gãp phÇn thóc ®Èy c¸n bé c«ng nh©n viªn g¾n bã víi doanh nghiÖp, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i tiÕn s¶n xuÊt kinh doanh n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tiÒn vèn. - Gi¸m s¸t, kiÓm tra chÆt chÏ c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tån t¹i v-íng m¾c trong kinh doanh vµ cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh kÞp thêi. Qua c¸c kh¸i niÖm ®· ®-îc nhËn ®Þnh á trªn ta ®· thÊy ®-îc chøc n¨ng, nhiÖm vô, néi dung chñ yÕu còng nh- vai trß cña qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp. §©y kh«ng chØ lµ mét m«n khoa häc ®¬n thuÇn, mµ cßn lµ mét m«n nghÖ thuËt ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ph¶i nh¹y bÐn víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. MÆt kh¸c, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh cßn ph¶i cã kü n¨ng nghiÖp vô ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tr-íc trong vµ sau mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi chÝnh trong doanh nghiÖp mµ theo Josetle Payrard_ mét nhµ kinh tÕ häc ®· nãi nh­ sau : “Ph©n tÝch t¯i chÝnh cã thÓ ®­îc ®Þnh nghÜa nh- mét tæng thÓ c¸c ph-¬ng ph¸p cho phÐp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh trong qu¸ khø vµ hiÖn t¹i, gióp cho viÖc quyÕt ®Þnh qu°n trÞ v¯ ®²nh gi² doanh nghiÖp mét c²ch chÝnh x²c”. VËy tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh ®Õn ®©u ? ®Ó ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c g×? c¸c kü n¨ng chñ yÕu ®-îc sö dông khi tiÕn hµnh ph©n tÝch lµ g× ? 1.2 TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1 Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp 1.2.1.1 Ph©n tÝch tµi chÝnh Ph©n tÝch tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ sù chuyÓn dÞch biÕn ®æi c¸c luång tµi chÝnh cïng víi ¶nh h-ëng cña nã tíi ho¹t ®éng kinh doanh. Th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®-îc toµn bé t×nh h×nh tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.1.2 Sù cÇn thiÕt cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp §èi víi doanh nghiÖp cã rÊt nhiÒu ng-êi quan t©m tíi t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, tuú theo môc ®Ých kh¸c nhau mµ hä quan t©m tíi t×nh h×nh tµi chÝnh ë gãc ®é kh¸c nhau. Song nh×n chung hä ®Òu quan t©m tíi kh¶ n¨ng t¹o ra dßng tiÒn mÆt, kh¶ n¨ng sinh lîi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, møc lîi nhuËn tèi ®a cña doanh nghiÖp. Nh-ng kh«ng ph¶i bÊt cø ai cÇn th«ng tin tµi chÝnh lµ doanh nghiÖp cung cÊp ®Çy ®ñ cho hä mµ phaØ dùa trªn c¸c mèi quan hÖ víi doanh nghiÖp vµ môc ®Ých cña nh÷ng ng-êi sö dông th«ng tin ®ã. V× vËy, vai trß cña ph©n tÝch tµi chÝnh lµ rÊt quan träng ®èi víi : C¸c nhµ qu¶n lý C¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp rÊt quan t©m tíi t×nh h×nh ph©n tÝch tµi chÝnh v× ph©n tÝch th-êng xuyªn sÏ : - T¹o thµnh chu kú ®¸nh gi¸ ®Òu ®Æn vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, tiÕn hµnh c©n ®èi tµi chÝnh, kh¶ n¨ng sinh lêi, kh¶ n¨ng thanh to¸n, tr¶ nî, rñi ro, tµi chÝnh doanh nghiÖp. - §Þnh h-íng quyÕt ®Þnh cña ban gi¸m ®èc còng nh- gi¸m ®èc tµi chÝnh: QuyÕt ®Þnh ®Çu t-, tµi trî, ph©n chia lîi tøc cæ phÇn. - Lµ c¬ së cho c¸c dù b¸o tµi chÝnh: kÕ ho¹ch ®Çu t-, ng©n s¸ch tiÒn mÆt. - Lµ c«ng cô ®Ó kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý. C¸c nhµ ®Çu t-. C¸c nhµ ®Çu t- bao gåm nh÷ng ng-êi cã vèn nh-ng ch-a ®Çu t-, ®ang cã nhu cÇu sö dông vèn nh- mua cæ phiÕu hay tr¸i phiÕu c«ng ty, c¸c c¸ nh©n tæ chøc, hoÆc c¸c cæ ®«ng hiÖn t¹i ®ang ®Çu t- vèn vµo c«ng ty. Thu nhËp cña cæ ®«ng lµ thu nhËp cæ phiÕu, tiÒn lîi tøc cæ phiÕu vµ gi¸ trÞ t¨ng thªm (chªnh lÖch gi¸ mua - b¸n) cña vèn ®Çu t- do biÕn ®éng gi¸ trªn thÞ tr-êng, hay yÕu tè ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn kú väng cña doanh nghiÖp. Trong thùc tÕ c¸c nhµ ®Çu tth-êng tiÕn hµng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lêi cña c«ng ty, triÓn väng cña c«ng ty trong t-¬ng lai tõ ®ã quyÕt ®Þnh hä nªn mua thªm hay b¸n cæ phiÕu mµ hä ®ang n¾m gi÷? §Ó tr¶ lêi ®-îc c©u hái trªn th× c¸c cæ ®«ng th-êng dùa vµo kÕt qu¶ ph©n tÝch tµi chÝnh cña c¸c chuyªn gia ph©n tÝch. Ng-êi cho vay. C¸c nhµ ®Çu t- tµi chÝnh cho doanh nghiÖp rÊt cÇn n¾m b¾t ®-îc tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp th«ng qua sù ph©n tÝch tµi chÝnh cho phÐp hä tr¶ lêi nh÷ng c©u hái: “LiÖu cho doanh nghiÖp vay cã nh÷ng rñi ro g× x°y ra?”, “ Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tr° nî hay kh«ng ? ”, “ Thêi gian cã thÓ cho doanh nghiÖp nî ? ”. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - NÕu lµ kho¶n cho vay ng¾n h¹n: ng-êi cho vay quan t©m ®Õn tµi s¶n thÕ chÊp vµ ®Æc biÖt quan t©m ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña doanh nghiÖp. - NÕu kho¶n vay dµi h¹n: ng-êi cho vay ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp mµ viÖc hoµn tr¶ gèc vµ l·i sÏ tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng nµy, bªn c¹nh nh÷ng tµi s¶n mµ doanh nghiÖp thÕ chÊp. C¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp Kho¶n tiÒn l-¬ng nhËn d-îc tõ doanh nghiÖp lµ nguån thu nhËp cña nh÷ng ng-êi h-ëng l-¬ng. V× vËy, c¸n bé c«ng nh©n viªn còng rÊt quan t©m tíi triÓn väng ph¸t triÓn còng nh- kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Hä còng muèn biÕt tíi xu thÕ ph¸t triÓn, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®Ó cã ®éng lùc thóc ®Èy hä lµm viÖc tèt h¬n cho doanh nghiÖp. C«ng ty kiÓm to¸n C«ng ty kiÓm to¸n sÏ sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ c¸c b»ng chøng kh¸c mµ kiÓm to¸n thu ®-îc ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh hîp lý, trung thùc cña c¸c sè liÖu vµ ph¸t hiÖn nh÷ng gian lËn hoÆc sai sãt cña doanh nghiÖp. 1.2.2 1.2.2.1 Môc tiªu, tÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh Môc tiªu cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Do ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ ®Ó cung cÊp th«ng tin h÷u dông trong viÖc t¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh vµ kinh tÕ . V× vËy, môc tiªu chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp lµ: Thø nhÊt lµ : cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cã Ých cho c¸c nhµ ®Çu t- vµ nh÷ng ng-êi sö dông th«ng tin tµi chÝnh kh¸c nh»m gióp hä cã ®-îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n khi muèn ®Çu t-, cho vay... Ngoµi ra, qua th«ng tin ®-îc cung cÊp ng-êi sö dông th«ng tin sÏ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng vµ tÝnh ch¾c ch¾n cña c¸c dßng tiÒn mÆt vµo ra, t×nh h×nh sö dông cã hiÖu qu¶ vèn kinh doanh, t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Thø hai lµ: Cung cÊp th«ng tin vÒ nguån vèn chñ së h÷u, c¸c kho¶n nî , kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh, sù kiÖn vµ c¸c t×nh huèng lµm biÕn ®æi c¸c nguån vèn vµ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp. Ba lµ : cung cÊp th«ng tin vÒ viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng c-¬ng vÞ qu¶n lý cña ng-êi qu¶n lý nh- thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp trong viÖc sö dông c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp ®· ®-îc giao. ChÝnh ®iÒu nµy ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cña ng-êi qu¶n lý vÒ qu¶n lý, ®¶m b¶o an toµn cho tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vµ sö dông chóng sao cho cã hiÖu qu¶. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.2 TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®ang diÔn ra gay g¾t vµ s«i ®éng buéc c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ph¶i cã ®Þnh h-íng chiÕn l-îc mµ muèn ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh bëi v× : Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp cho phÐp nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ th-êng xuyªn nh÷ng mÆt m¹nh yÕu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh- ho¹t ®éng kinh doanh nh- : kh¶ n¨ng thanh to¸n, t×nh h×nh lu©n chuyÓn vèn vËt thµng ho¸.. Ngoµi ra ph©n tÝch tµi chÝnh lµ c¬ së ®Ó ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Qua c¸c kÕt qu¶ sau qu¸ tr×nh ph©n tÝch nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp sÏ biÕt ®-îc tån t¹i, khã kh¨n ®ang v-íng m¾c vµ t×m c¸ch kh¾c phôc. VËy ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc vµ chiÕn thuËt mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn ph¶i ®-îc ®-a ra sau khi cã sù c©n nh¾c vÒ mÆt tµi chÝnh. Riªng ®èi víi nhµ qu¶n lý tµi chÝnh sau khi ph©n tÝch tµi chÝnh sÏ ®-a ra kÕ ho¹ch tµi chÝnh khoa häc, ®¶m b¶o mäi tµi s¶n tiÒn vèn ®-îc sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶. 1.3. Néi dung chñ yÕu cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp Sau khi ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, bé phËn qu¶n trÞ doanh nghiÖp th-êng tiÕn hµnh ph©n tÝch theo h-íng d-íi ®©y : 1.3.1 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp §Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n khi chóng ®Õn h¹n thanh to¸n, ng-êi ta sö dông c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau 1.3.1.1 HÖ sè thanh to¸n tæng qu¸t HÖ sè nµy biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý sö dông víi tæng sè nî ph¶i tr¶. HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n tæng qu¸t = Tæng tµi s¶n /( Nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ) 1.3.1.2 HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi HÖ sè nµy ®-îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy tæng tµi s¶n l-u ®éng chia cho sè nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. C«ng thøc nh- sau HÖ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi = Tæng tµi s¶n l-u ®éng/ Sè nî ng¾n h¹n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÖ sè nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tµi s¶n thµnh tiÒn ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n, v× thÕ nã còng thÓ hiÖn møc ®é ®¶m b¶o thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp. 1.3.1.3 HÖ sè thanh to¸n nhanh HÖ sè thanh to¸n nhanh lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÆt chÏ h¬n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp, ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tµi s¶n l-u ®éng trõ ®i hµng tån kho vµ chia cho sè nî ng¾n h¹n. ë ®©y, hµng tån kho bÞ lo¹i trõ ra bëi v× trong tµi s¶n l-u ®éng, hµng tån kho ®-îc coi lµ lo¹i tµi s¶n kh«ng dÔ dµng chuyÓn ®æi nhanh thµnh tiÒn. HÖ sè nµy ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: HÖ sè thanh to¸n nhanh =( Tæng tµi s¶n l-u ®éng- Hµng tån kho)/( Sè nî ng¾n h¹n) 1.3.2.4 HÖ sè thanh to¸n tøc thêi (hÖ sè vèn b»ng tiÒn) §©y lµ hÖ sè ®¸nh gi¸ ®¸nh gi¸ s¸t sao h¬n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. C«ng thøc : HÖ sè thanh to¸n tøc thêi = TiÒn vµ c¸c tµi s¶n t-¬ng ®-¬ng tiÒn / Nî ng¾n h¹n 1.3.2 Ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn cña doanh nghiÖp Ph©n tÝch t×nh h×nh nguån vèn cña doanh nghiÖp ®-îc bé phËn tµi chÝnh doanh nghiÖp ph©n tÝch th«ng qua c¸c hÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh vµ ®Çu t-. 1.3.2.1 HÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh C¸c hÖ sè kÕt cÊu tµi chÝnh thÓ hiÖn møc ®é sö dông nî cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc nguån vèn, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh møc ®é rñi ro tµi chÝnh mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng gÆp ph¶i. a. HÖ sè nî: HÖ sè nµy thÓ hiÖn tû lÖ nî trong tæng nguån vèn vµ x¸c ®Þnh HÖ sè nî = Nî ph¶i tr¶ / Tæng nguån vèn b. Tû suÊt tù tµi trî : §-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Tû suÊt tù tµi trî = 1- hÖ sè nî 1.3.2.2 HÖ sè t×nh h×nh ®Çu ta. Tû suÊt ®Çu t- :Lµ tû sè gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh (gi¸ trÞ cßn l¹i) víi tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp. b. Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÖ sè nµy cung cÊp th«ng tin cho biÕt sè vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp dïng ®Ó trang bÞ tµi s¶n lµ bao nhiªu. C«ng thøc : Tû suÊt tù tµi trî tµi s¶n cè ®Þnh = Vèn chñ së h÷u / Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh 1.3.3 Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp th-êng th«ng qua kÕt qu¶ biÓu hiÖn cña c¸c hÖ sè ho¹t ®éng kinh doanh _ chóng cã t¸c dông ®o l-êng n¨ng lùc viÖc qu¶n lý vµ sö dông sè vèn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. C¸c hÖ sè ®ã lµ: 1.3.3.1 Sè vßng quay hµng tån kho: lµ sè lÇn hµng ho¸ tån kho b×nh qu©n lu©n chuyÓn trong kú. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Sè vßng quay hµng tån kho = Gi¸ vèn hµng b¸n / Hµng tån kho b×nh qu©n 1.3.3.2 Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho Ph¶n ¸nh sè ngµy trung b×nh cña mét vßng quay hµng tån kho. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho = 360 ngµy/ Sè vßng quay hµng tån kho b×nh qu©n 1.3.3.3 Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu: Ph¶n ¸nh tèc ®é chuyÓn ®æi c¸c kho¶n ph¶i thu thµnh tiÒn mÆt. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = Doanh thu thuÇn/ Sè d- b×nh qu©n c¸c kho¶n ph¶i thu 1.3.3.4 Kú thu tiÒn trung b×nh: Ph¶n ¸nh sè ngµy cÇn thiÕt ®Ó thu c¸c kho¶n ph¶i thu. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Kú thu tiÒn trung b×nh = 360 ngµy/ Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu 1.3.3.5 Vßng quay vèn l-u ®éng:Ph¶n ¸nh trong kú vèn l-u ®éng quay ®-îc mÊy vßng. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Sè vßng quay vèn l-u ®éng = Doanh thu thuÇn/ Vèn l-u ®éng b×nh qu©n 1.3.3.6 Sè ngµy mét vßng quay vèn l-u ®éng: Ph¶n ¸nh trung b×nh mét vßng quay hÕt bao nhiªu ngµy. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Sè ngµy mét vßng quay vèn l-u ®éng = 360 ngµy/ Sè vßng quay vèn l-u ®éng 1.3.3.7 HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh: Nh»m ®o l-êng viÖc sö dông vèn cè ®Þnh ®¹t hiÖu qu¶ nh- thÕ nµo. C«ng thøc nh- sau: HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh = Doanh thu thuÇn/ Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.3.8 Vßng quay toµn bé vèn :Ph¶n ¸nh vèn cña doanh nghiÖp trong mét kú quay ®-îc bao nhiªu vßng. C«ng thøc: Vßng quay toµn bé vèn = Doanh thu thuÇn/ Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n 1.3.4 Ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn B¶ng ph©n tÝch diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn lµ mét trong nh÷ng c¬ së vµ c«ng cô cña c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh ®Ó ho¹ch ®Þnh tµi chÝnh cho kú tíi, bëi môc ®Ých chÝnh cña nã lµ tr¶ lêi cho c©u hái vèn xuÊt ph¸t tõ ®©u vµ ®-îc së dông vµo viÖc g×? Th«ng tin mµ b¶ng kª diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn cho biÕt doanh nghiÖp ®ang tiÕn triÓn hay gÆp khã kh¨n. Th«ng tin nµy rÊt h÷u Ých víi nhµ ®Çu t- bëi v× hä muèn biÕt doanh nghiÖp ®· lµm g× víi sè vèn cña hä. B¶ng kª diÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn lËp theo c¸ch thøc sau: - T¨ng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, t¨ng vèn cña chñ së h÷u, còng nh- lµm gi¶m tµi s¶n cña doanh nghiÖp chØ ra sù diÔn biÕn cña nguån vèn. - T¨ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp, gi¶m c¸c kho¶n nî, vµ vèn chñ së h÷u ®-îc ®-a vµo cét sö dông vèn. Nguyªn t¾c lËp b¶ng kª nh- sau B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n Nguån vèn TÝnh to¸n c¸c thay ®æi DiÔn biÕn nguån T¨ng nguån vèn Gi¶m tµi s¶n Sö dông vèn T¨ng tµi s¶n Gi¶m nguån vèn DiÔn biÕn nguån vèn vµ sö dông vèn ®-îc biÓu hiÖn qua b¶ng : DiÔn biÕn nguån vèn ........... Tæng 1.3.5 TiÒn % Sö dông vèn TiÒn % ..... .... .............. ...... ..... 100% 100% Ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp C¸c chØ sè sinh lêi lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n trÞ tµi chÝnh quan t©m. Chóng lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong mét kú nhÊt ®Þnh lµ ®¸p sè sau cïng cña hiÖu qu¶ kinh doanh, vµ cßn lµ mét luËn cø quan träng ®Ó c¸c nhµ ho¹ch ®Þnh ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh tµi chÝnh trong t-¬ng lai. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3.5.1 Tû suÊt doanh lîi doanh thu: thÓ hiÖn trong mét ®ång doanh thu doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú cã mÊy ®ång lîi nhuËn. C«ng thøc : Doanh lîi doanh thu = Lîi nhuËn thuÇn / Doanh thu thuÇn 1.3.5.2 Tû suÊt doanh lîi tæng vèn:lµ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét ®ång vèn b×nh qu©n ®-îc sö dông trong kú t¹o ra mÊy ®ång lîi nhuËn. C«ng thøc: Doanh lîi tæng vèn = Lîi nhuËn thuÇn/ Vèn s¶n xuÊt b×nh qu©n 1.3.5.3 Doanh lîi vèn chñ së h÷u: HÖ sè nµy ®o l-êng møc lîi nhuËn thu ®-îc trªn mçi ®ång vèn chñ së h÷u trong kú. C«ng thøc nh- sau: Doanh lîi vèn chñ së h÷u = Lîi nhuËn sau thuÕ / Vèn chñ së h÷u b×nh qu©n trong kú Thùc tÕ ho¹t ®éng ph©n tÝch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp kh«ng chØ tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn mét sè chØ tiªu nhÊt ®Þnh mµ cßn cã sù kÕt hîp cña nhiÒu kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm cña ngµnh nghÒ s¶n xuÊt, m«i tr-êng kinh doanh th× møc ®é ®¸nh gi¸ míi cao vµ chÝnh x¸c ®ång thêi tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn mét sè ph-¬ng ph¸p. 1.4 Tµi liÖu, ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch 1.4.1 Tµi liÖu ph©n tÝch §Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh ng-êi ta th-êng thu thËp c¸c th«ng tin phôc vô cho môc tiªu dù ®o¸n tµi chÝnh. Tõ nh÷ng th«ng tin néi bé ®Õn nh÷ng th«ng tin bªn ngoµi, tõ nh÷ng th«ng tin sè l-îng ®Õn nh÷ng th«ng tin gi¸ trÞ ®Òu gióp cho c¸c nhµ ph©n tÝch cã thÓ ®-a ra nhËn xÐt, kÕt luËn tinh tÕ thÝch ®¸ng. Nh-ng th«ng tin chñ yÕu vµ cã ý nghÜa lín nhÊt l¹i n»m trong c¸c tµi liÖu cña doanh nghiÖp. §ã lµ: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, B¸o c¸o KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ, mét sè tµi liÖu cã liªn quan kh¸c nh- sæ chi tiÕt , thÎ kho .... 1.4.2 Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch 1.4.2.1 Ph-¬ng ph¸p so s¸nh Lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn trong ph©n tÝch tµi chÝnh. Khi sö dông ph-¬ng ph¸p nµy ta cÇn qu¸n triÖt 2 nguyªn t¾c c¬ b¶n - Gèc ®Ó so s¸nh: lµ sè liÖu cña kú tr-íc, sè liÖu, møc trung b×nh ngµnh, ... 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c chØ tiªu sö dông: + So s¸nh b»ng sè liÖu tuyÖt ®èi: ®Ó thÊy ®-îc sù biÕn ®éng vÒ khèi l-îng, quy m« cña c¸c h¹ng môc qua c¸c thêi kú. + So s¸nh b»ng sè t-¬ng ®èi: ®Ó thÊy ®-îc tèc ®é ph¸t triÓn vÒ mÆt qui m« qua c¸c thêi kú, c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. + So s¸nh theo chiÒu däc: Nh»m x¸c ®Þnh tû lÖ t-¬ng quan gi÷a c¸c chØ tiªu trong mét kú cña tõng b¸o c¸o tµi chÝnh so víi c¸c kú kh¸c. + So s¸nh theo chiÒu ngang: ®¸nh gi¸ chiÒu h-íng biÕn ®éng cña tõng chØ tiªu qua c¸c kú. 1.4.2.2 Ph-¬ng ph¸p hÖ sè HÖ sè tµi chÝnh ®-îc tÝnh b»ng c¸ch ®em so trùc tiÕp (chia) mét chØ tiªu nµy víi mét chØ tiªu kh¸c ®Ó thÊy ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng, vai trß cña c¸c yÕu tè, chØ tiªu nµy ®èi víi chØ tiªu, yÕu tè kh¸c. 1.4.2.3 Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c hÖ sè tµi chÝnh Møc sinh lêi cña vèn chñ së h÷u cña mét doanh nghiÖp lµ kÕt qu¶ tæng hîp cña hµng lo¹t c¸c biÖn ph¸p vµ quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña doanh nghiÖp, ®Ó thÊy ®-îc sù t¸c ®éng cña mèi quan hÖ gi÷a viÖc tæ chøc , sö dông vèn vµ tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm tíi møc sinh lêi cña doanh nghiÖp ng-êi ta ®· x©y dùng hÖ thèng chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch sù t¸c ®éng ®ã. DU PONT lµ c«ng ty ®Çu tiªn ë Mü ®· thiÕt lËp vµ ph©n tÝch mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a c¸c hÖ sè tµi chÝnh. Ph-¬ng ph¸p nµy cã ý nghÜa ¸p dông trong thùc tÕ rÊt cao. Nã biÓu hiÖn bëi: - Mèi quan hÖ t-¬ng t¸c gi÷a tû suÊt lîi nhuËn rßng cña vèn kinh doanh víi hiÖu suÊt sö dông toµn bé vèn vµ tû suÊt lîi nhuËn doanh thu. - C¸c mèi quan hÖ t-¬ng t¸c víi tû suÊt lîi nhuËn rßng vèn chñ së h÷u * Ngoµi ra ng-êi ta cßn sö dông mét sè ph-¬ng ph¸p kh¸c nh-: ph-¬ng ph¸p liªn hoµn, ph-¬ng ph¸p biÓu ®å, ®å thÞ, ph-¬ng ph¸p håi quy t-¬ng quan nh-ng trong ®Ò tµi chØ tËp trung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh dùa trªn ph-¬ng ph¸p so s¸nh vµ ph-¬ng ph¸p tû lÖ. Sù kÕt hîp cña c¶ hai ph-¬ng ph¸p cho phÐp thÊy râ ®-îc thùc chÊt ho¹t ®éng tµi chÝnh còng nh- xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c chØ tiªu tµi chÝnh trong doanh nghiÖp qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕt luËn ch-¬ng : ChØ trong giíi h¹n mét chuyªn ®Ò tèt nghiÖp, ®Ò tµi kh«ng thÓ nªu ®-îc hÕt nh÷ng lý luËn vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp mµ chØ nªu lªn nh÷ng nhËn ®Þnh chung nhÊt lµ c¬ së lµm s¸ng tá vÊn ®Ò : TÇm quan träng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nãi chung, vµ ý nghÜa cña ph©n tÝch tµi chÝnh víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng. H¬n n÷a, ®i s©u nghiªn cøu nh÷ng ho¹t ®éng cña ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, chuyªn ®Ò ®· ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ph¸p, néi dung ph©n tÝch thÝch hîp ¸p dông chung cho mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Nh-ng ®Ó hiÓu b¶n chÊt vÒ ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp ch-¬ng sau cña ®Ò tµi sÏ nghiªn cøu trùc tiÕp thùc tÕ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å- mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trong thêi kú 1999_2000 th«ng qua néi dung ph©n tÝch vµ ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch ®· thèng nhÊt ë trªn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Giíi thiÖu chung vÒ Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Tªn giao dÞch quèc tÕ CARTOGRAPHIC PUBLISHING HOUSE ViÕt t¾t CPH Trô së chÝnh 73 NguyÔn ChÝ Thanh QuËn §èng §a Hµ Néi ViÖt Nam §iÖn tho¹i (84-4) 8344610, 8343912, 7734371 Fax ( 84-4) 8344610 E- mail Cmi@netnam.org.vn. Ngµy thµnh lËp 26 /12/1996 2.1 Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng côc §Þa chÝnh, ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ t- t-ëng th«ng qua viÖc s¶n xuÊt b¶n phÈm ®Õn nhiÒu ng-êi, kh«ng ph¶i lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®¬n thuÇn. Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ mét doanh nghiÖp c«ng Ých h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. TiÒn th©n cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ XÝ nghiÖp B¶n ®å_ Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 640/Q§ ban hµnh ngµy 19/11/1977 cña Côc tr-ëng côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ n-íc trªn c¬ së s¸p nhËp 3 ®¬n vÞ: Ban biªn tËp, X-ëng Biªn vÏ B¶n ®å, XÝ nghiÖp in B¶n §å. _ Th¸ng 4/1994: chÝnh phñ hîp nhÊt Côc §o ®¹c vµ B¶n ®å Nhµ n-íc vµ Tæng côc Qu¶n lÝ Ruéng ®Êt thµnh Tæng côc §i¹ chÝnh. _ Ngµy 28/01/1995: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 72 ngµy 16/01/1995 cña Bé tr-ëng Bé V¨n ho¸ _ Th«ng tin cho phÐp thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å, Tæng côc tr-ëng Tæng côc ®Þa chÝnh ®¨ ra quyÕt ®Þnh sè 18/Q§_§C thµnh lËp Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å . _ Th¸ng 12/1996: Trong c«ng cuéc ®æi míi, s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp , ngµy 21/12/1996 Tæng Côc §Þa chÝnh ®· ra quyÕt ®Þnh sè 678/Q§_TCCB : S¸p nhËp XÝ nghiÖp B¶n ®å, XÝ nghiÖp In vµo Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å” Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å míi tõ ®Çu n¨m 1997 ®· chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lÜnh vùc b¶n ®å lín nhÊt ViÖt Nam c¶ vÒ sè l-îng lao ®éng, c«ng nghÖ vµ quy m« s¶n xuÊt. Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô sau: _ XuÊt b¶n, in, ph¸t hµnh b¶n ®å, tËp b¶n ®å chuyªn ®Ò c¸c thÓ lo¹i : tê rêi Atlas, qu¶ ®Þa cÇu, b¶n ®å sè... C¸c tµi liÖu thuéc ngµnh §Þa chÝnh vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn ngµnh §Þa chÝnh. _ Thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh hiÖn chØnh, thµnh lËp vµ chÕ in b¶n ®å ®Þa chÝnh, ®Þa h×nh, vµ c¸c s¶n phÈm b¶n ®å quèc gia kh¸c. _ XuÊt b¶n , in c¸c lo¹i t¹p chÝ s¸ch b¸o, lÞch, s¶n phÈm qu¶ng c¸o vµ c¸c lo¹i v¨n ho¸ phÈm kh¸c . _ Kinh doanh s¶n phÈm vËt t- chuyªn ngµnh vµ thùc hiÖn c¸c dÞch vô tliÖu, kÜ thuËt c«ng nghÖ vÒ xuÊt b¶n, in Ên vµ qu¶ng c¸o trong lÜnh vùc b¶n ®å. Sau 4 n¨m ®-îc tæ chøc l¹i( tÝnh tõ th¸ng 1/1997) , Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å ®· cã ®éi ngò c¸n bé kÜ thuËt cã tr×nh ®é cao, cã ®é ngò c«ng nh©n kÜ thuËt lµnh nghÒ; hÖ thèng thiÕt bÞ c«ng nghÖ tin häc, hÖ thèng m¸y mãc chÕ b¶n vµ in kh«ng ngõng ®-îc ®Çu t-, më réng, cã kh¶ n¨ng t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm b¶n ®å, Atlas, c¸c s¶n phÈm in kh¸c: s¸ch b¸o t¹p chÝ, qu¶ng c¸o víi chÊt l-îng cao. 2.1.2 §Æc ®iÓm c¬ b¶n liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh ph©n tÝch 2.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å. S¬ ®å 1 : S¬ ®å tæ chøc Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Ban gi¸m ®èc Phßng KÕ ho¹ch Phßng KÕ to¸n XN In sè 1 XN In Sè 2 Phßng thÞ tr-êng Phßng Biªn tËp XN biªn vÏ CB TT Biªn tËp CN cao TT Ph¸t hµnh Phßng qlý XB V¨n phßng TT Tin häc CN T Phè HCM C¬ cÊu nµy ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt trong qu¶n lý, ®¶m b¶o chÕ ®é mét thñ tr-ëng vµ tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lý. Do chøc n¨ng qu¶n lý ®-îc chuyªn m«n hãa nªn nã cã ®iÒu kiÖn ®i s©u thùc hiÖn tõng chøc n¨ng, tËn dông ®-îc n¨ng lùc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña ®éi ngò chuyªn gia, ®éi ngò nh÷ng ng-êi lµm c«ng t¸c tham m-u gi¶m bít ®-îc c«ng viÖc cho ng-êi l·nh ®¹o. Theo quy chÕ tæ chøc c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô cña bé m¸y qu¶n lý Nhµ xuÊt b¶n ®-îc quy ®Þnh nh- sau: Ban gi¸m ®èc : gåm 1 gi¸m ®èc vµ 3 phã gi¸m ®èc. Trong ®ã gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu, l·nh ®¹o Nhµ xuÊt b¶n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chØ huy toµn bé c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ c¸c xÝ nghiÖp kinh doanh ®ång thêi lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm víi c¬ quan chñ qu¶n, víi Nhµ n-íc. Phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ chØ ®¹o c¸c bé phËn do gi¸m ®èc uû quyÒn. C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt thµnh lËp c¸c ban , c¸c tæ s¶n xuÊt phï hîp víi c¸c kh©u s¶n xuÊt trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ. C¸c phßng chøc n¨ng kh«ng qu¶n lÝ trùc tiÕp c¸c tæ, c¸c ban. Tuy nhiªn, mét sè nhiÖm vô vÒ kÕ ho¹ch kÜ thuËt ®-îc tæ chøc qu¶n lÝ kiÓm tra ®Þnh k× . 2.1.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng t¸c kÕ to¸n cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n thèng kª. Bé phËn kÕ to¸n ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. Phßng kÕ to¸n thèng kª ®-îc biªn chÕ 7 ng-êi d-íi sù l·nh ®¹o cña gi¸m ®èc Nhµ xuÊt b¶n, vµ chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña KÕ to¸n tr-ëng. KÕ to¸n tr-ëng : lµ ng-êi phô tr¸ch chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n, thay mÆt cho Nhµ xuÊt b¶n quan hÖ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c vÒ tµi chÝnh. Theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña Nhµ xuÊt b¶n víi Nhµ n-íc, cÊp trªn vµ ®èi víi c«ng nh©n viªn, lµ ng-êi tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña Nhµ xuÊt b¶n, lµm kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc t¹i Nhµ xuÊt b¶n. D-íi kÕ to¸n tr-ëng lµ : KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ c«ng cô dông cô, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng , kÕ to¸n thanh to¸n, thñ quü kiªm kÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng, vµ hai kÕ to¸n viªn qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Ngoµi ra ë d-íi c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt, mçi ®¬n vÞ ®Òu cã kÕ to¸n riªng trùc tiÕp qu¶n lÝ s¶n xuÊt hµng th¸ng, kÕ to¸n cña c¸c ®¬n vÞ ®Òu ph¶i b¸o c¸o, vµ thu thËp c¸c lo¹i chøng tõ nép cho phßng kÕ to¸n vµ Nhµ xuÊt b¶n. 2.1.2.3 §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®a d¹ng víi c¸c s¶n phÈm sau: a. XuÊt b¶n , in vµ ph¸t hµnh b¶n ®å d-íi mäi h×nh thøc tê rêi, Atlas, ®Þa cÇu, b¶n ®å sè bao gåm: b¶n ®å ®Þa h×nh, b¶n ®å ®Þa chÝnh c¸c tØ lÖ, b¶n, b¶n ®å chuyªn ®Ò c¸c m¶ng ®Ò tµi , Atlas, qu¶ ®Þa cÇu b¶n ®å næi; b¶n ®å sè . 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b. XuÊt b¶n c¸c lo¹i b¸o , t¹p chÝ: s¸ch h-íng ®Én thùc hiÖn vÒ ph¸p luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y; tµi liÖu tham kh¶o tra cøu. c. XuÊt b¶n c¸c lo¹i v¨n ho¸ phÈm, biÓu mÉu, nh·n, bao b× hµng ho¸, s¶n phÈm qu¶ng c¸o.. theo luËt ®Þnh d. Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt t- chuyªn ngµnh. e. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ t- vÊn: vÒ t- liÖu kÜ thuËt, c«ng nghÖ trong lÜnh vùc b¶n ®å, ®o ®¹c, ®Êt ®ai, chÕ b¶n, in Ên, xuÊt b¶n.. 2.1.2.4 §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng ThÞ tr-êng s¶n xuÊt, kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å bao gåm : _ ThÞ tr-êng trong n-íc ®-îc ph©n ra: + ThÞ tr-êng do Nhµ n-íc quy ®Þnh: ®©y lµ m¶ng thÞ tr-êng duy nhÊt trong c¶ n-íc do Nhµ xuÊt b¶n s¶n xuÊt, ®ång thêi hµng n¨m Nhµ n-íc cÊp cho mét l-îng vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Æt hµng chiÕm kho¶ng 30% doanh thu. + ThÞ tr-êng tù do: lµ m¶ng thÞ tr-êng mµ s¶n phÈm tù c©n ®èi trong s¶n xuÊt, kinh doanh chiÕm 70% doanh thu. _ ThÞ tr-êng ngoµi n-íc: ®ã lµ viÖc hîp t¸c xuÊt nhËp khÈu c¸c Ên phÈm vÒ b¶n ®å, vËt t-, t- liÖu øng dông khoa häc kÜ thuËt. Ngoµi ra hiÖn nay Nhµ xuÊt b¶n ®ang thùc hiÖn hîp ®ång gia c«ng c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt cña mét sè lo¹i b¶n ®å víi Canada, Australia, Thuþ §iÓn.. 2.1.3 T×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 2.1.3.1 Nguyªn t¾c tæ chøc kinh doanh Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña nhµ xuÊt b¶n lµ ®a d¹ng, song s¶n phÈm chÝnh lµ b¶n ®å, chu k× s¶n xuÊt ph¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n. S¶n phÈm cña mçi c«ng ®o¹n lµ b¸n s¶n phÈm, ®-îc kiÓm tra nghiÖm thu chÆt chÏ, t¹o s¶n phÈm cuèi cïng ®¹t chÊt l-îng. V× vËy, nguyªn t¾c c¬ b¶n cña tæ chøc lµ chuyªn m«n ho¸, nh»m ph©n c«ng lao ®éng cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ph¶i chÕ t¹o hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é cña b¶n s¶n phÈm. ViÖc s¶n xuÊt b¶n ®å theo quy tr×nh, quy ph¹m, quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, tu©n theo chuÈn mùc quy ®Þnh cña kÝ hiÖu b¶n ®å vÒ ®é lín nÐt vÏ, ®é lín cña ch÷, kiÓu ch÷ vµ mµu s¾c vÏ ,in. Quy tr×nh s¶n xuÊt b¶n ®å bao gåm c¸c b-íc sau: + B-íc 1: Thu thËp t- liÖu b¶n ®å + B-íc 2: Biªn tËp b¶n ®å + B-íc 3: Biªn vÏ, thanh vÏ b¶n ®å + B-íc 4: ChÕ b¶n + B-íc 5: In thö + B-íc 6: In b¶n ®å 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + B-íc 7: NghiÖm thu + B-íc 8: Ph¸t hµnh Trªn nÐt tæng thÓ ®ã, viÖc tæ chøc s¶n xuÊt cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å ®¹t ®-îc c¸c nguyªn t¾c; chuyªn m«n ho¸ c©n ®èi nhÞp nhµng vµ liªn tôc nh»m thùc hiÖn ®óng c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· kÝ kÕt víi kh¸ch hµng . 2.1.3.2 Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong ho¹t ®éng kinh doanh a. ThuËn lîi: Thø nhÊt: Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lu«n ®-îc sù quan t©m l·nh ®¹o cña Tæng Côc §Þa chÝnh, sù chØ ®¹o s©u s¾c cña c¸c Vô chøc n¨ng vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ mäi mÆt, nhÊt lµ trong kÕ ho¹ch b¶n ®å Nhµ n-íc giao, ®Çu ttrang thiÕt bÞ, x©y dùng c¬ b¶n.. t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lín m¹nh vµ thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn ngµnh ®Þa chÝnh tõ nay ®Õn n¨m 2010. Thø hai: Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng c«ng Ých trùc thuéc ngµnh §Þa chÝnh, bªn c¹nh lÜnh vùc chuyªn m«n, khoa häc kü thuËt ®o ®¹c b¶n ®å, Nhµ xuÊt b¶n cã ®Æc thï lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc chuyªn ngµnh, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc v¨n ho¸ t- t-ëng, tuyªn truyÒn n©ng cao d©n trÝ. Do ®ã, Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lu«n ®-îc sù quan t©m chØ ®¹o cña Ban T- t-ëng V¨n ho¸ Trung -¬ng, Côc xuÊt b¶n Bé v¨n ho¸ Th«ng tin vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc kh¸c vÒ ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc v¨n ho¸ t- t-ëng. Thø ba : sau mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c¸c mÆt qu¶n lý, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Nhµ xuÊt b¶n ®· ®i vµo nÒ nÕp æn ®Þnh, néi bé ®oµn kÕt, CBCNV yªn t©m phÊn khëi c«ng t¸c. QuyÕt ®Þnh cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ viÖc xÕp h¹ng Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å lµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc h¹ng 1(7/ 2000) ®· n©ng cao vÞ thÕ vµ lµ b-íc ph¸t triÓn míi cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å. b. Khã kh¨n Thø nhÊt: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt Nhµ n-íc ®Æt hµng n¨m 2000 gi¶m ®¸ng kÓ so víi n¨m 1999. C«ng viÖc ®-îc giao ®Òu lµ c¸c c«ng viÖc cã møc ®é phøc t¹p cao, chu tr×nh c«ng nghÖ kÐo dµi. T- liÖu b¶n ®å chËm, thiÕu ®ång bé ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt. ViÖc chuyÓn hÖ to¹ ®é míi tõ hÖ HN-72 sang hÖ VN- 2000 lµm n¶y sinh mét sè khã kh¨n ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é s¶n xuÊt. Thø hai: Chi nh¸nh Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ xÝ nghiÖp in sè 2 lµ hai ®¬n vÞ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ c«ng viÖc ho¹t ®éng s¶n xuÊt Thø ba lµ : C«ng t¸c thÞ tr-êng cña Nhµ xuÊt b¶n vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, nhÊt lµ viÖc më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm tiÕp thÞ kh¸ch hµng vµ giíi thiÖu s¶n phÈm. 20 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn ®©y míi chØ lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ ban ®Çu vÒ thuËn lîi vµ khã kh¨n cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å trong nh÷ng n¨m qua d-íi c¸ch nh×n cña mét nhµ qu¶n trÞ. §Ó ®i s©u h¬n vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ d-íi khÝa c¹nh tµi chÝnh bëi v× ho¹t ®éng tµi chÝnh lu«n g¾n liÒn víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 2.1.3.3 §¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. a. §¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ mét b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, ph¶n ¸nh mét c¸ch kh¸i qu¸t toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp theo hai c¸ch ®¸nh gi¸ lµ tµi s¶n vµ nguån h×nh thµnh tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o c¸c chØ tiªu cña b¶ng c©n ®èi tµi s¶n ®-îc ph¶n ¸nh d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ theo nguyªn t¾c c©n ®èi lµ tæng tµi s¶n b»ng tæng nguån vèn. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¶ng c¬ cÊu biÓu hiÖn qua 3 n¨m chóng ta thÊy tæng tµi s¶n mµ doanh nghiÖp ®ang qu¶n lý sö dông lu«n t¨ng lªn ®Æc biÖt lµ n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng (35747574324) ®ång t-¬ng øng víi møc t¨ng lµ 226%, trong ®ã tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n chiÕm 84, 6% trong c¬ cÊu tµi s¶n. B¶ng 1: C¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m2000 §¬n vÞ tÝnh ®ång Tµi s¶n N¨m 1998 N¨m 1999 N¨m 2000 Sè tiÒn tträng Sè tiÒn A TSL§ & §T DH I Vèn b»ng tiÒn II C¸c kho¶n P thu III Hµng tån kho IV TSL§ kh¸c V Chi Sù nghiÖp 9 858 691 480 Sè tiÒn tträng 73,7 10 332 081305 65, 4 43559663203 84, 6 3 090 263 422 3 669 112 177 2 582 541 825 405 674 056 111 100 000 23, 1 27, 7 19,3 3 0,9 2 912 316 258 4 317 341 947 2 819 204 400 50 033 700 233 185 000 18, 4 27, 3 17, 8 0,4 1, 5 4 981 843 010 3 418 223 253 34744 317580 173 868 300 241 411 060 9, 7 6,7 67, 4 0, 3 0, 5 B TSC§ &§T DH I TSC§ h÷u h×nh II XD CB D D 3 520 807 281 26,3 5469 608 007 34, 6 7 989600 433 15, 4 3 497369 281 23 438 000 26, 1 0, 2 5469 608 007 0 34, 6 0 7 133 388 643 +856 211 790 13, 8 1, 6 Céng Nguån vèn 13 379498761 100 15 801689312 100 51549263636 100 N¨m 1998 N¨m 1999 tträng N¨m 2000 Sè tiÒn tträng Sè tiÒn tträng Sè tiÒn A Nî ph¶i tr¶ I Nî ng¾n h¹n B NV CHñ së H÷u I Nguån vèn quü II Nguån kinh phÝ 4 629 663 363 34, 6 6 118 038 704 38, 7 36880757819 71, 5 4 629 663 363 34, 6 6 118 038 704 38, 7 36 880757 819 71, 5 8 649 835 398 65,4 9 638 650 608 61, 3 14668505817 28,5 8 538 735 398 111 100 000 63, 8 1, 6 9 333 350 608 350 300 000 59, 1 2, 2 11339 205 817 3 329 300 000 21, 9 6, 6 Céng 13 379498761 100 15 801689312 100 51549263636 100 21 tträng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù thay ®æi ®ã lµ do hµng tån kho trong n¨m 2000 t¨ng ®¹t tû träng 67, 4 % trong tæng tµi s¶n cña Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å. Bªn c¹nh ®ã cßn do tû träng cña c¸c kho¶n ph¶i thu, tµi s¶n l-u ®éng kh¸c, chi sù nghiÖp, vèn b»ng tiÒn gi¶m . Cßn tµi s¶n cè ®Þnh chØ chiÕm 15,4% nh-ng chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh víi tû träng 13,8%, chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang t¨ng 1,6%. VËy tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®-îc h×nh thµnh tõ nguån nµo? Trong hai n¨m nguån vèn cã sù biÕn ®éng nh- thÕ nµo? Tµi s¶n cña Nhµ xu©t B¶n b¶n ®å ®-îc h×nh thµnh tõ hai nguån : vèn chñ së h÷u vµ vèn vay bªn ngoµi. Theo sè liÖu ë b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n th× bªn tµi s¶n còng nh- bªn nguån vèn n¨m 1999 t¨ng lªn so víi n¨m 1998 lµ 2 422 190 551 ®ång víi con sè t-¬ng ®èi lµ 18, 1% vµ n¨m 2000 so víi n¨m1999 lµ 35 574 747 324 ®ång víi sè t-¬ng ®èi lµ 226% ®iÒu ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ quy m« vÒ vèn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn. MÆt kh¸c, nh×n trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2000 tµi s¶n t¨ng do hµng ho¸ t¨ng nh-ng thùc chÊt hµng tån kho tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp trong n¨m 2000 kh«ng t¨ng cao ®Õn nh- vËy. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i Nhµ xuÊt b¶n B¶n ®å ta thÊy: §Çu n¨m 2000 víi t- c¸ch lµ mét doanh nghiÖp c«ng Ých ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô cña Nhµ n-íc giao nªn ®¬n vÞ ®· nhËn b¸n hé Trung t©m Th«ng tin L-u tr÷ T- liÖu §Þa chÝnh hµng tr¨m tÊn b¶n ®å c¸c lo¹i vµ do nhu cÇu cña thÞ tr-êng tiªu thô lo¹i s¶n phÈm nµy n¨m 2000 kh«ng cao nªn sè l-îng b¶n ®å tån trong kho cña Nhµ xuÊt b¶n lín Sù biÕn ®éng cña kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi b¸n t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu nguån vèn: Tû träng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ( toµn bé lµ nî ng¾n h¹n) chiÕm 71,5% t¨ng tû träng t-¬ng øng lµ:32,8 % , cßn nguån vèn chñ së h÷u chØ chiÕm 28,5% gi¶m tû träng t-¬ng øng 32,8% so víi cïng kú n¨m 1999. Trong nî ph¶i tr¶, nî ng¾n h¹n chiÕm 100%, vay ng¾n h¹n ng©n hµng 0%, kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chiÕm tû träng 4,8%, thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n-íc chiÕm tû träng 1,6%. Trong nguån vèn chñ së h÷u , th× nguån vèn kinh doanh chiÕm tû träng 69%, , nguån kinh phÝ mµ cô thÓ lµ nguån kinh phÝ n¨m nay chiÕm tû träng 31%. b. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh qua b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh( Xem b¶ng 2) B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh lµ mét b¶n b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, nã ph¶n ¸nh t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh theo tõng lo¹i ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, nã cung cÊp cho ng-êi ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ ph-¬ng thøc kinh doanh, viÖc sö dông c¸c tiÒm n¨ng vÒ vèn lao ®éng.. vµ b¸o 22
- Xem thêm -