Tài liệu Cơ sở lý luận của công tác giáo dục lý

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 A.Lêi më ®Çu Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét hoÆc mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô thÞ trêng nh»m môc ®Ých sinh lîi. Môc ®Ých lîi nhuËn lµ môc tiªu tríc m¾t, l©u dµi vµ thêng xuyªn cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ nã còng lµ nguån ®éng lùc cña kinh doanh. Muèn cã lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i chiÕm ®îc kh¸ch hµng. C«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi lµ mét DNNN, trùc thuéc tæng c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi khi míi thµnh lËp, c«ng ty cã chøc n¨ng. - Kinh doanh nhµ - X©y dùng nhµ ë c¸c c«ng tr×nh c«ng céng - S¶n xuÊt g¹ch ngãi Nhng cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi b¶n chÊt lµ c¹nh tranh gay g¾t nh»m mang l¹i lîi nhuËn ngµy cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù b¬n ch¶i ®Ó t×m ra nh÷ng híng ®i mang tÝnh chiÕn lîc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, c«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓnt nhµ Hµ Néi ®ang ngµy cµng kh¼ng ®inh ®îc vÞ thÕ chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng. Bµi viÕt xin ®îc tr×nh bµy mét vµi nÐt s¬ lîc vÒ: ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt còng nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty KDPTN Hµ Néi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇy c« gi¸o cïng ban l·nh ®¹o, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi viÕt nµy. B phÇn néi dung . 1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1389/QD -UB ngµy o3/04/1993 cu¶ UBND thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸t nhËp cña 3 c«ng ty: - C«ng ty x©y dùng thanh Tr× - C«ng ty g¹ch Thanh Tr× - C«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Thanh tr× C«ng ty ®îc UBND thµnh phè, träng tµi kinh tÕ cÊp giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè 108004 ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 1993. Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i Tø HiÖp - Thanh Tr× - Hµ Néi. C«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cã nhiÖm vô: - Kinh doanh nhµ, mua nhµ cò, c¶i t¹o n©ng cÊp ®Ó b¸n - S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt - Tæng thÇu x©y dùng cña c«ng tr×nh d©n dông, h¹ tÇng kü thuËt, san lÊp mÆt b»ng, thuû lîi giao th«ng n«ng th«n, c¸c c«ng tr×nh phôc vô cho n«ng nghiÖp. - Tæ chøc dÞch vô t vÊn m«i giíi nhµ ®Êt * C¸c giai ®o¹n ®Ó ph¸t triÓn c«ng ty - Giai ®o¹n 1(Tõ 1993 - 1996) Thêi gian nµy c«ng ty ®ang tù ®Þnh híng trªn c¬ së t×m hiÓu vµ n¾m b¾t thÞ trêng, giai ®o¹n nµy ®îc kh¸i qu¸t nh sau: + Vèn ban ®Çu: 673.000.000 VND +Trong ®ã vèn cè ®Þnh lµ 647.000.000 VND Vèn lu ®éng 26.000.000 VND + VÒ qu¶n lý tµi chÝnh: Kh©u qu¶n lý tµi chÝnh cßn bÞ bu«ng láng, viÖc theo dâi, qu¶n lý sæ s¸ch kÕ to¸n cßn cha chÆt chÏ, bÞ thÊt l¹c nhiÒu, dÉn ®Õn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong kh©u ®èi chiÐu c«ng nî. + GÆp nhiÒu khã kh¨n ®èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu trong khi ®ã c¸c kho¶n nî ph¶I tr¶ th× kh«ng thÓ d©y da kÐo dµi ®îc. + VÒ lao ®éng: Sè lao ®éng cã tr×nh ®é thÊp chiÕm nhiÒu do tån t¹i tõ thêi bao cÊp. Trong giai ®o¹n nµy, c«ng ty cã bæ sung thªm mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh míi. Tæ chøc dÞch vô t vÊn nhµ ®Êt, nhËn thi c«ng x©y l¾p mÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi néi ®ång vµ giao th«ng n«ng th«n. Tæ chøc dÞch vô t vÊn x©y dùng trong c¸c ngµnh x©y dùng d©n dông c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ vµ giao th«ng thuû lîi. - Giai ®o¹n 2 Tõ n¨m (1997 -2002) 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu b¬c ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng ty. C¸c c«ng tr×nh do c«ng ty thi c«ng ®Òu ®îc chñ ®Çu t ®¸nh gi¸ cao vÒ mÆt chÊt lîng còng nh kü thuËt. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong giai ®o¹n nµy t¹o thªm ®éng lùc cho viÖc ®¶m nhËn c«ng tr×nh cã qui m« lín nh + Dù ¸n ®Çu t x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ §¹iKim §Þnh C«ng. + Dù ¸n chî trung t©m thÞ trÊn V¨n §iÓn. + Dù ¸n khu ®« thÞ CÇu B¬u. Doanh thu quý I n¨m 2002 ®¹t 9.195.000.000VND nép ng©n s¸ch 1.121.000.000 VND. Trong giai ®o¹n nµy ®¸nh dÊu viÖc chuyÓn c«ng ty sang ®¬n vÞ trùc thuéc( Tæng c«ng ty ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi). Cã quyÕt ®Þnh sè 78/7999/QD - UB ngµy 21/09/1999 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. C«ng ty ®· cã nh÷ng híng ®i míi nh: më réng qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, xö lý lao ®éng chê nghØ chÕ ®é. N©ng cÊp thªm nhiÒu trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i phôc vô cho thi c«ng, n©ng cao vai trß cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ph¸t huy tinh thÇn ®éc lËp tù chñ. 1.2 Vèn Vèn ban ®Çu: 673.000.000 VND Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 647.000.000 VND Vèn lu ®éng : 26.000.000 VND Cho ®Õn n¨m 2000 nguån vèn doanh nghiÖp lµ 42.289.810.000 VND + Vèn cè ®Þnh 6.646.826.000VND + Vèn lu ®éng 26.000.000 VND Vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp cho ®Õn quÝ I n¨m 2002 lµ 1.386.000.000®. KÕ ho¹ch n¨m 2002 doanh nghiÖp íc tÝnh tæng doanh thu lµ 75.000.000.000® Vèn lu ®éng ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh n¨m 2002 lµ 19.946(TriÖu ®ång). ¦íc tÝnh sè vèn lu ®éng thiÕu nµy sÏ ®îc bæ sung dÇn tõ ng©n s¸ch vµ doanh nghiÖp tù bæ xung. Tõ nh÷ng sè liÖu thùc tÕ vµ nh÷ng íc tÝnh nªu trªn cho thÊy sè lîng vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp ngµy cµng t¨ng, cã ®îc ®iÒu ®ã lµ do sù vËn ®éng tríc hÕt cña b¶n th©n doanh nghiÖp kÕ ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù trî gióp cña UBND thµnh phè Hµ Néi, së tµi chÝnh vËt gi¸ Hµ Néi, së kÕ ho¹ch ®Çu t Hµ Néi, Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, cïng víi sù n¨ng ®èng s¸ng t¹o cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn doanh nghiÖp 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.ThÞ truêng mÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty, nhiÖm vô chøc n¨ng cña c«ng ty * C¸c lÜnh vùc kinh doanh Trªn c¬ së sù s¸t nhËp cña 3 c«ng ty c¸c lÜnh vùc kinh doanh cña c«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi rÊt ®a d¹ng: dÞch vô x©y dùng s÷a ch÷a nhµ, trang trÝ néi thÊt ….bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c¸ nh©n tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt. * NhiÖm vô cña c«ng ty C¨n cø vµo quyÕt ®inh thµnh lËp c«ng ty sè 1389 Q§ - UB ngµy 03 th¸ng 04 n¨m 1993 cña UBND thµnh phè Hµ Néi c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chÝnh nh sau níc. + Lµm thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh ho¹t ®éng theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung trong ®¬n xin thµnh lËp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt Ngµy 15/12/1994 UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 3545/Q§UB bæ sung mét sè nhiÖm vô cña c«ng ty nh sau: Tæ chøc dÞch vô t vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ ®Êt + NhËn thÇu thi c«ng, san lÊp mÆt b»ng c¸c c«ng tr×nh néi ®ång vµ giao th«ng n«ng th«n. Sau khi chuyÓn sang trùc thuéc tæng c«ng ty ®Çu t vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi, c«ng ty bæ sung thªm mét sè nhiÖm vô +X©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng ®« thÞ( cÊp tho¸t níc chiÕu s¸ng). + §µo ®¾p ®Êt ®¸, nÒ méc, bª t«ng, s¾t thÐp trong x©y dùng, l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ néi thÊt, ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. + X©y dùng míi c¶I t¹o s÷a ch÷a n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông: Nhµ ë, trêng häc c¸c c«ng tr×nh phôc vô n«ng nghiÖp vµ giao th«ng n«ng th«n. + Kinh doanh nhµ, mua nhµ cò c¶I t¹o ®Ó b¸n, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. + Tæ chøc dÞch vô t vÊn nhµ ®Êt, m«i giíi nhµ ®Êt. * C¸c chøc n¨ng cña c«ng ty - Kinh doanh mua nhµ cò, x©y dùng c¶i t¹o ®Ó b¸n, cho thuª. - NhËn thÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng: san lÊp mÆt b»ng, c¸c c«ng tr×nh d©n dông, giao th«ng ®« thÞ. - Kinh doanh vËn t¶i hµng ho¸ ®êng bé. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô vµ vui ch¬i gi¶I trÝ. - Tæ chøc dÞch vô t vÊn nhµ ®Êt, th«ng tin m«i giíi nhµ ®Êt. *ThÞ trêng s¶n phÈm Lîi nhuËn võa lµ môc tiªu tríc m¾t võa lµ môc tiªu l©u dµi cña c«ng ty. L·nh ®¹o c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ: Muèn cã lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín vµ ph¶i chiÕm ®îc kh¸ch hµng. §Æc biÖt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh khèc liÖt nh hiÖn nay, c«ng ty cµng cÇn ph¶i n¾m ®îc kÞp thêi c¬ chÕ thÞ trêng vµ s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng vµ kh¸ch hµng. Trªn c¬ së ®ã c«ng ty ®· ®Ò ra môc tiªu cña chiÕn lîc kinh doanh. §ã lµ ph¶i chiÕm dîc kh¸ch hµng trong vïng, ®Þa ph¬ng, dÇn dÇn t¹o ®îc vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong sù ph¸t triÓn æn ®Þnh cña c«ng ty tõ ®ã më réng thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. *MÆt hµng kinh doanh cña c«ng ty. Nh ®· tr×nh bµy ë trªn khi míi thµnh lËp C«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi cã chøc n¨ng c¬ b¶n. - Kinh doanh Nhµ. - X©y dùng nhµ ë vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. - S¶n xuÊt g¹ch ngãi. Tuy nhiªn, do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng mµ b¶n chÊt lµ sù c¹nh tranh gay g¾t nh»m môc tiªu lîi nhuËn, c«ng ty kh«ng ngõng vËn ®éng ®Ó t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm nh÷ng mÆt hµng m¬Ý phï hîp víi xu híng ®i lªn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc. V× lÏ ®ã víi ph¬ng ch©m ®a ph¬ng hãa quan hÖ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, c«ng ty kinh doanh nhµ Hµ Néi ®· tËp trung nghiªn cøu ®Ó më réng nghµnh nghª kinh doanh. 1.4.KÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty trong quÝ n¨m 20002 so s¸nh qua mét sè n¨m gÇn ®©y B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh quÝ I n¨m 2002 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Chi tiªu Tæng doanh thu Tæng chi phÝ gi¸ vèn cho doanh thu Chi phÝ qu¶n lýdoanh nghiªp L·i tríc thuÕ ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ Vèn lu ®éng hiÖn cã §Çu t mua s¾m Nhu cÇu vay vèn ®Çu t Nguån vèn ®Çu t (§¬n vÞ triÖu ®ång) QuÝ 1 n¨m 2002 9.195 8.912 232 246 78,8 167,3 1.368 500 74 1.567 11 12 Tæng sè lao ®éng Thu nhËp b×nh qu©n VND 950(ngêi) 1.000(ngh×n ®/ngêi) 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 13 Nép ng©n s¸ch 1.121 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh qua c¸c n¨m ST T 1 ChØ tiªu 1996 1997 Doanh thu (triÖu ®ång) 8.033 2 Nép Ng©n s¸ch Nhµ níc(triÖu ®ång) Lîi nhuËn (triÖu ®ång) Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi(ngh×n/ngêi/th¸ng) Tû suÊt lîi nhuËn/DT(%) Tû suÊt lîi nhuËn/vèn(%) 3 4 5 6 1999 2000 12000 581 13.113 14,50 0 780 895 822 48,65 5 2453 119 360 145 418 124 500 187 654 450 800 1,48 17 1,12 18,3 0,85 15,4 0,86 20,8 0,92 50 6 1998 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 2.1 Bé m¸y qu¶n lý S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi Ban gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh C¸c ®éi S¶n xuÊt VLXD Phßng kÕ ho¹ch Phßng Tµi vô –KÕ to¸n C¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty §éi ®iÖn níc Ban qu¶n lý dù ¸n §éi thi c«ng c¬ giíi Phßng vËt t Kü thuËt Cöa hµng kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Xëng c¬ khÝ 2.2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Gåm 2 chøc n¨ng: + Chøc n¨ng qu¶n lý nh©n lc, ph©n bæ nh©n lc s¾p xÕp vµ bè trÝ nh©n lc sao cho hîp lý, theo dâi tiÒn l¬ng cña c¸c ®¬n vÞ, bé phËn trong DN. + Phôc vô ®êi sèng y tÕ, v¨n th ®¸nh m¸y ®iÖn níc cho sinh ho¹t, s¶n xuÊt cña c«ng ty. Qu¶n lý vµ ®iÒu ®éng ph¬ng tiÖn ®i c«ng t¸c, ®¸nh m¸y, in Ên v¨n b¶n giÊy tê tµi liÖu cña c«ng ty. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng kÕ ho¹ch, cã chøc n¨ng tham mu tæng hîp cho ban gi¸m ®èc ®ång thêi cã tr¸ch nhiÖm ký kÕt hîp ®ång víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ®èi t¸c, lËp dù to¸n c¸c c«ng tr×nh. Dùa trªn c¬ quan së sè liÖu vµ c¨n cø vµo biªn b¶n nghiªm thu cña c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra thèng kª, tæng hîp s¶n lîng c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh hµng th¸ng, quý, n¨m, lËp kÕ ho¹ch s¶n lîng quý, n¨m cña toµn c«ng ty. - Phßng vËt t kü thuËt - thiÕt bÞ + Bé phËn kü thuËt: ,Cã nhiÖm vô thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng vµ gi¸m s¸t chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh , Theo dâi kiÓm tra mäi néi dung, ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ thi c«ng , ThÝ nghiÖm tØ träng cêng ®é nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt vµ mÉu thi c«ng ®Ó kÞp thêi thay ®æi thµnh phÇn vµ chñng lo¹i nguyªn vËt liÖu cho phï hîp , NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh, c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ®èi víi c¸c ®éi bé phËn trong c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ ®èi t¸c + Bé phËn thiÕt bÞ vËt t , Gi¸m s¸t chung vÒ nhu cÇu vËt t, thiÕt bÞ trong c«ng ty. LËp kÕ ho¹ch ph¬ng ¸n ®iÒu ®éng m¸y, thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh, xö lý vµ gi¶i quyÕt nh÷ng víng m¾c vÒ t×nh tr¹ng, thiÕt bÞ, tiÕn hµnh theo dâi, tæng hîp qu¸ tr×nh khÊu hao, lËp kÕ ho¹ch s÷a ch÷a b¶o dìng ®Þnh kú vµ thêng xuyªn ®èi víi m¸y mãc, thiÕt bÞ toµn c«ng ty - Phßng tµi vô - kÕ to¸n + Cã chøc n¨ng gi¸m ®èc ®ång tiÒn, kiÓm tra ®ång tiÒn thu chi tµi chÝnh trong tõng c«ng ty + Theo dâi tæng hîp c¸c nghiªp vô kinh tÕ ph¸t sinh, tæng hîp chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nh©n c«ng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông c¸c c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng nh c¸c ®¬n vÞ, bé phËn trùc thuéc. + LËp kÕ ho¹ch b¸o c¸o kÕ to¸n víi cÊp trªn vµ c¸c c¬ quan , ®¬n vÞ nhµ níc cã liªn quan vµo cuèi th¸ng cuèi kú s¶n xuÊt, thanh to¸n, quyÕt to¸n khèi lîng c«ng nî víi c¸c c¸ nh©n ®¬n vÞ cã liªn quan. +TiÕn hµnh theo dâi, kiÓm tra ®«n ®èc vÒ mÆt kü thuËt tÊt c¶ c¸c nghiªp vô ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Ban qu¶n lý dù ¸n ë mçi mét dù ¸n c«ng tr×nh ®Òu ®îc c«ng ty lËp ra, ban qu¶n lý dù ¸n cña c«ng ty ®ã. Ban qu¶n lý dù ¸n cã nhiÖm vô ®¶m nhËn ®iÒu hµnh vµ chØ huy ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thi c«ng cña c«ng tr×nh do c«ng ty giao cho. KiÓm tra, theo dâi khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh ®ang thi c«ng v¹ch ®Þnh gi¸m s¸t trùc tiÕp tiÕn ®é, møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc, tiÕn hµnh nghiªm thu tõng phÇn, tõng giai ®o¹n c«ng tr×nh thùc hiÖn víi bªn ký kÕt. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c ®éi s¶n xuÊt, ®éi vËt liÖu, ®éi x©y dùng thi c«ng, c¬ giíi c¸c bé trùc thuéc lµ nh÷ng ®¬n vÞ chñ lc cña c«ng ty víi chøc n¨ng trùc tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty. Thùc hiÖn thi c«ng s¶n xuÊt vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh, s¶n phÈm c«ng ty ®· ký kÕt vµ nhËn thÇu. C¸c ®éi vµ c¸c bé phËn trùc thuéc nµy ®Òu cã ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vÒ mét hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Víi qui m« vµ c¸ch thøc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nãi trªn cã hÖ thèng c«ng ty ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô, qu¶n lý chÆt chÏ vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt víi tõng ®éi, tõng bé phËn, tõng c«ng tr×nh. 3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt Tæ chøc s¶n xuÊt trong c«ng ty theo ph¬ng thøc kho¸n gän c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, khèi lîng c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp (®éi, xÝ nghiªp, ph©n xëng, c¸c cöa hµng …). Trong qu¸ tr×nh kho¸n gän, kh«ng chØ cã tiÒn l¬ng mµ cßn cã ®ñ c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thi c«ng, chi phÝ chung cña bé phËn nhËn kho¸n. 4.§Æc ®iÓm tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n 4.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KDPT nhµ Hµ Néi KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n tæng hîp Nh©n viªn kÕ to¸n, thñ kho ë c¸c ®éi, c«ng tr×nh - KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung vµ lµ ngêi ®iÒu hµnh kÕ to¸n tµi chÝnh. KÕ to¸n phã kiªm kÕ to¸n tæng hîp lµ ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n vµ gi¶i quyÕt mäi chuyÖn khi kÕ to¸n trëng ®i v¾ng. - Thñ quü: Lµ ngêi qu¶n lý tµi chÝnh cho toµn c«ng ty. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KÕ to¸n vËt t lµ ngêi tæng hîp phÇn thanh to¸n t¹m øng chi phÝ nguyªn vËt liÖu, tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu ë c«ng ty. - KÕ to¸n thanh to¸n lµ ngêi ®¶m nhiÖm viÖc thanh to¸n víi ngêi mua vµ thanh to¸n víi ngêi b¸n - KÕ to¸n ng©n hµng lµ ngêi ph¶i tËp hîp theo dâi Nî, Cã vµ c¸c kho¶n ph¸t sinh cña Ng©n hµng. Qua ®©y cho thÊy c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n hiÖn nay ®· t¬ng ®èi phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 4.2 Tá chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ C¸c chøng tõ doanh nghiªp sö dông gåm cã: *C¸c chøng tõ tiÒn mÆt - PhiÕu thu(MÉu sè 01-TT – BB) - PhiÕu chi (MÉu sè 02-TT – BB) - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (MÉu sè 03-TT – HD) - GiÊy thanh to¸n t¹m øng (MÉu sè 04-TT – BB) - Biªn lai thu tiÒn (MÉu sè 05-TT – HD) - B¶ng kiÓm kª quü (MÉu sè 07-TT – BB) *C¸c chøng HTK - Biªn b¶n kiÓm nhËn vËt t, s¶n phÈm hµng hãa - PhiÕu nhËp kho - Phiªu xuÊt kho - Vµ mét sè chøng tõ kh¸c 4.3 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty sö dông hÇu hÕt c¸c tµi kho¶n trong chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh (ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/C§KT ngµy 1/11/1995 ®· s÷a ®æi bæ xung) trõ c¸c tµi kho¶n 128,129,139,155,157,161,212,213,229,344,451,532,vµ c¸c tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 4.4 H×nh thøc sæ vµ tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ - H×nh thøc sæ mµ doanh nghiªn nghiªp sö dông lµ h×nh thøc NhËt ký -chøng tõ. C«ng ty h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p KKTX gÝa nhËp kho. §Þnh kú lµ mét th¸ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ c¸i Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o C¸o Tµi ChÝnh + NhËt ký chøng tõ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 + B¶ng kª sè 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 + B¶ng ph©n bè sè 1,2,3,4 + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt sè 1,2,3,4,5,6, 4.5 Tæ chøc vËn dông hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n Doanh nghiªp chñ yÕu sö dông c¸c b¸o c¸o Tµi chÝnh - B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh - B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n - ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra doanh nghiªp cã sö dông mét vµi B¸o c¸o qu¶n trÞ, tuy nhiªn lo¹i b¸o c¸o nµy kh«ng ®îc phæ biÕn. KÕt luËn KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay c«ng ty kinh doanh ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· kh«ng ngõng cñng cè ph¸t triÓn. Ra ®êi vµo ®óng thêi ®iÓm thay ®æi c¬ chÕ ho¹t ®éng ngµnh x©y dùng. C«ng ty ph¶i chÞu thö th¸ch gay g¾t trong hoµn c¶nh míi. Song ®îc sù gióp ®ì cña §¶ng uû l·nh ®¹o Tæng c«ng ty bèn n¨m qua c«ng ty ®· tiÕn hµnh vµ duy tr× ®îc s¶n xuÊt, t¹o ®ñ viÖc lµm, cuéc sèng cho ngêi lao ®éng. Lùc lîng cña c«ng ty còng ®îc bæ xung thªm c¶ vÒ mÆt sè lîng vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. §Õn nay c«ng ty kinh doanh vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi ®· thùc sù lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ m¹nh toµn diÖn cña ngµnh. V× thêi gian ®i thùc tÕ xuèng ®¬n vÞ cßn nhiÒu h¹n chÕ còng nh lÇn ®Çu thùc tËp nªn B¸o c¸o kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o cña thµy gi¸o ®Ó khi vµo viÕt ®Ò tµi gÆp nhiÒu thuËn lîi h¬n. 12
- Xem thêm -