Tài liệu Cơ sở lý luận cho việc phân tích mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: §iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi, tµi nguyªn vµ m«i trêng khu vùc nghiªn cøu 1.1. VÞ trÝ ®Þa lý Khu khai th¸c vµ s¶n xuÊt ®¸ v«i KiÖn Khª - Hµ Nam c¸ch thÞ x· Phñ Lý 4km vÒ phÝa T©y, c¸ch nhµ m¸y xi m¨ng Bót s¬n 3km vÒ phÝa §«ng Nam. §©y lµ khu vùc cã tr÷ lîng ®¸ v«i rÊt lín vµ lµ mét trong nh÷ng n¬i s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng lín nhÊt MiÒn B¾c cã ®iÒu kiÖn giao th«ng thuËn lîi: n»m gÇn QL1A, cã hÖ thèng s«ng ngßi t¬ng ®èi phong phó. S«ng lín nhÊt ch¶y qua khu vùc lµ S«ng §¸y, ngoµi ra cßn cã c¸c phô lu vµ mét sè suèi nhá. Khu vùc cßn cã lùc lîng lao ®éng dåi dµo. Cã thÓ nãi ®©y lµ khu má lín vµ ®iÒu kiÖn khai th¸c rÊt thuËn lîi. 1.2. §Þa h×nh Khu vùc thuéc ®Þa h×nh b¸n s¬n ®Þa gåm 2 d¹ng ®Þa h×nh chÝnh lµ nói cao vµ ®ång b»ng tÝch tô: 1.2.1. §Þa h×nh nói cao Gåm c¸c d·y nói ph©n bè ë phÝa T©y - T©y Nam thÞ x· Phñ Lý, ch¹y theo híng §«ng B¾c - T©y Nam. §©y lµ d¹ng ®Þa h×nh nói ®¸ lëm chëm, ®Ønh nhän, gãc dèc thay ®æi tõ 45 - 75%s. §é cao trung b×nh tõ 100 ®Õn h¬n 700m. CÊu t¹o cña d¹ng ®Þa h×nh nµy gåm ®¸ v«i, ®«l«mÝt cacst¬ ho¸ m¹nh. Trªn d¹ng ®Þa h×nh nµy th¶m thùc vËt thêng kh«ng ph¸t triÓn, chñ yÕu lµ c¸c d¹ng c©y bôi vµ d©y leo ®Æc trng cña vïng nói ®¸ v«i. 1.2.2 §Þa h×nh ®ång b»ng tÝch tô D¹ng ®Þa h×nh nµy t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é cao kh«ng lín, kho¶ng 2,5 ®Õn 3m so víi mÆt níc biÓn, ph©n bè ë phÇn r×a T©y Nam cña ®ång b»ng B¾c Bé, ®îc cÊu t¹o bëi c¸c trÇm tÝch aluivi víi thµnh phÇn chñ yÕu gåm c¸c ®¸ bë rêi nh c¸t, sÐt bïn. Trªn c¸c d¹ng ®Þa h×nh nµy lµ ruéng lóa vµ ®Êt canh t¸c trång mµu. 1.3. khÝ hËn 1.3.2. nhiÖt ®é Khu vùc n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi, giã mïa. Trong n¨m cã hai mïa chÝnh, mïa l¹nh tõ 10 ®Õn th¸ng 3 víi nhiÖt ®é trung b×nh tõ 12 ®Õn 150c, thÊp nhÊt cã thÓ xuèng díi 70c. Mïa nãng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9 víi nhiÖt ®é trung b×nh thay ®æi tõ 20 ®Õn 30 0c. Nh÷ng th¸ng nãng nhÊt nhiÖt ®é Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã thÓ lªn tíi 35 ®Õn 39 0c. Tuy nhiªn víi ®Þa h×nh nói ®¸ v«i vµ líp phñ thùc vËt ®Æc trng nªn khu vùc cã ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu t¬ng ®èi m¸t mÎ h¬n so víi c¸c vïng l©n cËn. 1.3.2. chÕ ®é ma ChÕ ®é ma cña khu vùc còng chia lµm hai mïa: Mïa kh« tõ th¸ng 11 n¨m tríc ®Õn th¸ng 4 n¨m sau, lîng ma trung b×nh hµng th¸ng vÒ mïa nµy thay ®æi trong kho¶ng 17 - 63,mm. Mïa ma b¾t ®Çu tõ th¸ng5 ®Õn hÕt th¸ng 10 cã lîng ma trung b×nh th¸ng tõ 81 ®Õn 310mm. 1.3.3. chÕ ®é giã: Cã hai mïa giã chñ ®¹o: VÒ mïa kh« thêng cã gÝo B¾c - §«ng B¾c, mïa ma tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10 giã m¹nh h¬n víi híng giã chñ ®¹o lµ T©y Nam hoÆc §«ng - Nam. Do n»m gÇn biÓn nªn khu vùc nµy thêng cã giã m¹nh cÊp 5, cÊp 6 vµo c¸c th¸ng7 ®Õn th¸ng 9 thêng cã b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi kÌm theo ma lín. Mét sè gi¸ trÞ trung b×nh vÒ khÝ tîng cña khu vùc ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 11: C¸c ®Æc trng vÒ khÝ hËu cña khu vùc §Æc trng 46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NhiÖt ®é 0 c 15,1 16,1 19 23,7 26,8 29,3 29,3 28,2 27,4 25,7 20,1 17,3 Ma mm 42 17 63 18 135 290 254 310 72 103 81 17 Bèc h¬i mm 39 41 49 58 756 67 64 55 57 56 46 46 §é Èm t¬ng ®èi % 88 88 89 92 86 84 82 87 85 80 81 81 Nguån tµi liÖu Tr¹m khÝ tîng Nam §Þnh n¨m 2000 1.4. §iÒu kiÖn thñy v¨n Khu vùc cã hÖ thèng s«ng ngßi vµ hå ao t¬ng ®èi phong phó. S«ng lín nhÊt ch¶y qua khu vùc lµ S«ng Hång vµ S«ng §¸y. S«ng Hång ch¶y qua khu vùc Duy Tiªn cã lßng s«ng réngt rung b×nh tõ 200 ®Õn 300 m, vÒ mïa kh« níc ch¶y chËm, vÒ mïa ma lò tõ th¸ng 7 ®Õn th¸ng 9 níc s«ng dÇng cao, ch¶y m¹nh båi ®¾p lîng phï sa ®¸ng kÓ cho vïng ®Êt b·i ven s«ng. S«ng §¸y ®o¹n qua Phñ Lý kho¶ng 30km ch¶y theo híng T©y B¾c §«ng Nam, cã lßng s«ng réng tõ 30 - 50m, mïa ma níc s«ng cã thÓ d©ng cao g©y ngËp lôt, v× vËy ë khu vùc nµy ®· x©y dùng hÖ thèng ®ª bao quanh. Ngoµi ra cßng cã s«ng NhuÖ ch¶y qua Phñ Lý dµi kho¶ng 20km ®îc b¾t nguån tõ s«ng Hång ®æ vµo S«ng §¸y. S«ng LÊp dÉn níc tõ S«ng §¸y ®Õn S«ng Hång cã nhiÖm vô dÉn níc vµ tíi tiªu cho khu vùc. Víi m¹ng líi s«ng ngßi dµy ®Æc nh vËy nªn khu vùc cã thÓ ph¸t triÓn giao th«ng ®êng thuû phôc vô cho nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ vµ ph¸t triÓn du lÞch ®êng thuû. 1.5. ®Þa chÊt thñy van Khu vùc cã hai tÇng chøa níc chÝnh lµ níc trong ®¸ gèc nøt nÎ casct¬ vµ tÇng chøa níc lç hæng trong trÇm tÝch ®Ö tø. §Æc tÝnh chøa níc ®ù¬c m« t¶ s¬ líc b¶ng sau: B¶ng 1.2. §Æc ®iÓm c¸c tÇng níc trong khu vùc TT TÇng chøa níc (®Êt ®¸ chøa níc) 1 ChiÒu dµy (m) Níc lç hæng trong trÇm tÝch ®Ö tø 5 - 8 (cuéi, sái, c¸t, sÐt, phï sa) TÝnh chÊt chøa níc vµ thÊm níc Do n»m ë r×a ®ång b»ng nªn tÇng chøa cã chiÒu dµy máng tr÷ lîng kh«ng lín, dÔ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhiÔm bÈn 2 Níc khe nøt cacst¬ trong ®¸ v«i > 100m Nøt nÎ vµ cacst¬ ho¸ m¹nh kh¶ n¨ng chøa níc t¬ng ®èi lín, tÝnh chÊt chøa níc kh«ng ®ång ®Òu. Ë ®é s©u > 50m níc cã tæng kho¸ng ho¸> 0,5g/l 1.6. Tµi nguyªn m«i trêng khu vùc nghiªn cøu 1.6.1. tµi nguyªn ®Êt: PhÇn ®ång b»ng t¬ng ®èi mµu mì, thÝch hîp cho viÖc trång lóa níc vµ mét sè c©y hoµ mµu. DiÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp chiÕm tû lÖ 54,67% tæng diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn cña khu vùc chñ yÕu ®îc sö dông vµo viÖc trång lóa vµ trång mÇu. Nh×n chung diÖn tÝch ®Êt nµy cha bÞ « nhiÔm vµ do ®îc th©m canh l©u n¨m nªn vÉn gi÷ ®îc ®é mµu mì cña ®Êt. 1.6.2. tµi nugyªn l©m nghiÖp MÆc dï diÖn tÝch ®Êt ®åi nói trong khu vùc t¬ng ®èi lín (chiÕm 18,32% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn) nhng hÇu hÕt lµ nói ®¸ víi hÖ thùc vËt kÐm ph¸t triÓn nªn tµi nguyªn l©m nghiÖp cña khu vùc h»unh kh«ng cã g×. Mét sè diÖn tÝch ®Êt ®åi míi ®îc nh©n d©n ®Þa ph¬ng trång c©y ng¾n ngµy vµ trång rõng. - Tµi nguyªn níc Tµi nguyªn níc mÆt t¬ng ®èi dåi dµo, ph©n bè chñ yÕu trong hÖ thèng s«ng hå cña khu vùc. Níc ngÇm cã hai tÇng lµ níc ngÇm n«ng cã trong trÇm tÝch ®Ö tø kh«ng bÞ nhiÔm mÆn, cã thÓ sö dông trong môc ®Ých sinh ho¹t nhng tr÷ lîng nhá vµ níc trong khe nøt cacst¬ rÊt phong phó nhng cha ®îc nghiªn cøu ®Ó sö dông. Níc díi tÇng s©u bÞ mÆn nªn kh«ng thÓ sö dông trong môc ®Ých kinh tÕ. 1.6.3. tµi nguyªn kho¸ng s¶n §¸ v«i vµ sÐt lµ kho¸ng s¶n chñ yÕu cña khu vùc. Tr÷ lîng ®¸ v«i cha ®îc ®¸nh gi¸ ®Çy ®ñ, nÕu chØ tÝnh riªng phÇn ®Þa h×nh d¬ng th× còng ®Õn hµng triÖu m3. §©y kh«ng nh÷ng lµ nguån tµi nguyªn quý gi¸ cho viÖc khai th¸c vµ chÕ biÕn vËt liÖu x©y dùng mµ cßn lµ tiÒm n¨n ph¸t triÓn du lÞch vïng nói ®¸ hang ®éng. Ngoµi ra trong khu vùc cßn cã hai thµnh t¹o ®Þa chÊt lµ ®¸ v«i ®iÖp §ång giao vµ trÇm tÝch bÓ rêi ®Ö tø. - §iÖp ®ång giao: gåm chñ yÕu lµ ®¸ v«i, dolomit vµ phiÕn sÐt v«i ph©n bè trªn ®Þa h×nh nói cao phÝa T©y khu vùc KiÖn Khª. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - TrÇm tÝch ®Ö tø: Ph©n bè vµ chiÕm phÇn lín diÖn tÝch ®ång b»ng, thµnh phÇn gåm ®Êt sÐt, c¸t pha, c¸t vµ Ýt cuéi sái. - SÐt trong trÇm tÝch ®Ö tø tõ l©u ®· ®îc khai th¸c lµm g¹ch ngãi phôc vô nhu cÇu x©y dùng cña ®Þa ph¬ng. 1.6.4. tiÒm n¨ng du lÞch Cã thÓ nãi c¶nh quan thiªn nhiªn n¬i ®©y rÊt ®epä. Nh×n tõ quèc lé 1A cã thÓ thÊy nh÷ng d·y nói ®¸ v«i nèi tiÕp nhau næi nªn ë PhÝa T©y Nam ®ång b»ng vµ trªn ®ã cã mét mÇu xanh ®Æc trng bao phñ. PhÝa díi lµ nh÷ng thöa ruéng trång lóa vµ hoa mÇu tr¶i réng, t¹o nªn mét khung c¶nh võa hïng vÜ võa ªm ®Òm. Trong khu vùc cßn cã nhiÒu chïa vµ miÕu thê, ë mét vµi ®Þa ®iÓm nh: thÞ trÊn KiÖn Khª, Bót S¬n cã nhµ thê Thiªn Chóa Gi¸o phôc vµ tÝn ngìng cña céng ®ång. NÕu ®îc ®Çu t th× ®©y sÏ lµ mét ®Þa ®iÓm du lÞch hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch trong níc vµ níc ngoµi ®Õn ViÖt Nam. Tuy nhiªn c¸c nói ®¸ v«i ®ang lµ ®èi tîng khai th¸c tµi nguyªn cña khu vùc. T×nh tr¹ng khai th¸c ®¸ mét c¸ch å ¹t ®ang lµm cho t×nh h×nh m«i trêng cña diÔn ra theo chiÒu híng xÊu. 1.7. ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi 1.7.1. diÖn tÝch Tæng diÖn tÝch tù nhiªn cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª lµ1626,04 ha trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp lµ 889ha, ®Êt nói ®¸ lµ 297,8 ha, cßn l¹i lµ ®Êt kh¸c. T×nh h×nh sö dông ®Êt cña khu vùc thÓ hiÖn trong b¶ng 1.2. B¶ng 1.3. Ph©n bè c¸c lo¹i ®Êt cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª TT Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) % 1 §Êt n«ng nghiÖp 889,0 54,67 2 §Êt ®åi vµ nói ®¸ 297,8 18,32 3 §Êt chuyªn dïng 134,6 8,28 4 §Êt thæ c, ®Êt ë 109,7 6,75 5 DiÖn tÝch mÆt níc 45,6 2,80 6 §Êt kh¸c 149,34 9,18 7 Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 1626,04 100 1.7.2 D©n sè lao ®éng Tæng d©n sè cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª víi ph©n bè lao ®éng cña khu vùc ®îc nªu trong b¶ng sau (tÝnh ®Õn ngµy 31.12.2000) B¶ng 1.4. D©n sè cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TT H¹ng môc §¬n vÞ tÝnh Sè lîng 1 Tæng d©n sè Ngêi 19450 2 Sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng Ngêi 6034 3 Lao ®éng n«ng nghiÖp % cña tæng sè lao ®éng 60- 80 4 Lao ®éng khai th¸c ®¸ % cña tæng sè lao ®éng 10 - 20 Tû lÖ ngêi trong ®é tuæi lao ®éng cha cã viÖc lµm kho¶ng 5 - 10%. Tû lÖ t¨ng dÇn sè hµng n¨m lµ 1,5%. Tõ b¶ng ph©n bè d©n c vµ lao ®éng trªn ta thÊy: sè ngêi trong ®é tuæi lao ®éng, chiÕm 31% tæng d©n sè, trong ®ã lao ®éng n«ng nghiÖp lµ chÝnh. MËt ®é d©n sè lµ 1196 ngêi/ km2 thuéc lo¹i trung b×nh so víi c¸c khu vùc kh¸c. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ, sè lao ®éng d thõa cßn lín h¬n con sè thèng kª, v× lùc lîng lao ®éng n«ng nghiÖp lín vµ thêi kú n«ng nhµn dµi kho¶ng 3 - 5 th¸ng/n¨m. 1.7.3. kinh tÕ S¶n phÈm n«ng nghiÖp chiÕm 70 - 80% gi¸ trÞ kinh tÕ cña khu vùc. S¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp chñ yÕu lµ khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸, mét sè hé t nh©n cã tæ chøc khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸, nung v«i chñ yÕu sö dông lùc lîng lao ®éng n«ng nghiÖp d thõa. NghÒ s¶n xuÊt ®¸ trong khu vùc cã tõ l©u ®êi nhng vÉn lµ nghÒ phô, tËp trung khai th¸c vµo nh÷ng lóc n«ng nhµn. NghÒ khai th¸c ®¸ ®· gãp phÇn t¨ng nguån thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ n©ng cao ®êi sèng cña mét bé phËn lao ®éng d thõa trong khu vùc. Ngµnh s¶n xuÊt tiÓu thñ c«ng nghiÖp kÐm ph¸t triÓn vµ lÎ tÎ. C¸c doanh nghiÖp lín cña nhµ níc ho¹t ®éng trong khu vùc còng gãp phÇn ph©n tÝch cùc trong viÖc c¶i thiÖn vµ n©ng cao mÆt b»ng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®ang tÝch cùc ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña khu vùc. 1.8. c¬ së h¹ tÇng 1.8.1. ®êng giao th«ng HÖ thèng giao th«ng trong khu vùc t¬ng ®èi ph¸t triÓn bao gåm: - §êng bé: Cã c¸c tuyÕn ®êng chÝnh sau; + Quèc lé 21A r¶i nhùa tõ thÞ x· Phñ Lý ®Õn thÞ x· Hoµ B×nh + Quèc lé 1A nèi thÞ x· Phñ Lý víi hÇu hÕt c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + HÖ thèng ®êng giao th«ng liªn huyÖn, liªn x· vµ giao th«ng n«ng th«n cã chÊt lîng tèt, hÇu hÕt ®· ®îc bª t«ng hoÆc nhùa ho¸. - §êng s¾t: + Ga Phñ Lý vµ ®êng s¾t thèng nhÊt c¸ch khu vùc má 6km + §êng s¾t nhanh ch¹y qua khu má nèi ga Phñ Lý víi nhµ m¸y xi m¨ng Bót Sín. + C¹nh khu má cã ga ThÞnh Ch©u ®ãng vai trß vËn chuyÓn ®¸ b»ng ®êng s¾t ®i c¸c n¬i. - §êng thuû: + Ngay trªn khu má cã c¶ng s«ng KiÖn Khª nèi víi s«ng §¸y + Tµu vËn t¶i cì nhá cã thÓ cã thÓ ch¹y däc s«ng §¸y th«ng th¬ng víi c¸c n¬i. Nh vËy, hÖ thèng giao th«ng ®êng thuû, ®êng bé vµ ®êng s¾t trong khu vùc lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao lu kinh tÕ gi÷a khu vùc nµy vµ c¸c n¬i kh¸c trong níc. 1.8.2. ®iÖn Khu vùc sö dông ®iÖn líi quèc gia víi chÊt lîng cung cÊp t¬ng ®èi æn ®Þnh. 1.8.3. nguån níc Trong khu vùc cã tr÷ lîng níc t¬ng ®èi dåi dµo, nhng viÖc ®¸p øng níc cho sinh ho¹t cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do níc trong ®¸ v«i cã ®é cøng cao , níc trong trÇm tÝch ®Ö tö cã tr÷ lîng nhá cßn níc mÆt bÞ ®ôc vµ nhiÔm bÈn. 1.8.4. y tÕ M¹ng líi y tÕ trong khu vùc gåm cã c¸c tr¹m x· cña ®Þa ph¬ng víi ®éi ngò 4 - 5 b¸c sü, y sü vµ 5 - 7 y t¸ vµ tr¹m x¸, tr¹m y tÕ cña c¸c c¬ së quèc doanh, ®¶m b¶o ch¨m sãc søc khoÎ cho nh©n d©n vµ thùc hiÖn tèt c¸c ch¬ng tr×nh y tÕ b¶o vÖ søc khoÎ céng ®ång. 1.8.5. gi¸o dôc T×nh h×nh gi¸o dôc cña X· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª ®îc tãm t¾t trong b¶ng sau: B¶ng 1.5. T×nh h×nh gi¸o dôc cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª TT H¹ng môc Nhµ trÎ MÉu gi¸o TiÓu häc PTCS PTH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 Sè trêng 14 15 4 2 0 2 Sè líp 16 19 80 41 0 3 Sè gi¸o viªn 48 22 145 63 0 4 Sè häc sinh 440 550 2700 1862 0 Nguån tµi liÖu: Thèng kª cña x· Ch©u S¬n vµ thÞ trÊn KiÖn Khª, n¨m 2001 Tõ b¶ng th«ng kª trªn cho thÊy t×nh tr¹ng gi¸o dôc cña x· t¬ng ®èi ph¸t triÓn tõ bËc nhµ trÎ, mÉu gi¸o ®Õn cÊp phæ th«ng c¬ së. §Õn nay c¶ hai x· ®· ®îc c«ng nhËn lµ phæ cËp cÊp hai. 1.8.6. v¨n ho¸ x· héi - HÇu hÕt c¸c gia ®×nh trong x· ®Òu cã m¸y thu h×nh (40 - 50%) vµ radio, c¸c x· cã ban v¨n ho¸, x· héi, c¸c ®éi v¨n nghÖ, c¸c ®éi bãng chuyÒn vµ ®éi bãng ®¸. Ban v¨n ho¸ x· thêng xuyªn tæ chøc c¸c buæi biÓu diÔn, thi ®Êu vµo c¸c ngµy lÔ gãp phÇn n©ng cao søc khoÎ vµ d©n trÝ cho nh©n d©n. - T×nh h×nh trËt tù an ninh nh×n chung t¬ng ®èi tèt, tuy nhiªn cßn cã mét sè tÖ n¹n x· héi ®ang cã chiÒu híng gia t¨ng nh: ma tuý, trém c¾p, cê b¹c… 1.9. T×nh h×nh qu¶n lý tµi nguyªn, m«i trêng khu vùc nghiªn cøu Tõ khi t¸ch ra tõ tØnh Hµ Nam Ninh, thÞ x· Phñ Lý trë thµnh tØnh lÎ cña TØnh Hµ Nam vµ ®ang ®îc ®Çu t x©y dùng, c¶i t¹o c¬ së h¹ tÇng, mét sè c¬ së kinh tÕ lín cña trung ¬ng ®ang ®îc x©y dùng vµ më réng. Do lµ tØnh lÞ míi ®îc t¸ch nªn mäi ho¹t ®éng cha ®i vµo nÒ nÕp. ViÖc qu¶n lý tµi nguyªn, m«i trêng cßn láng lÎo dÉn ®Õn t×nh tr¹ng khai th¸c tù do ph¸t triÓn. H¬n n÷a trong khu vùc tËp trung lùc lîng lao ®éng lín nhng ®a sè ®Òu lµ nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é thÊp, hÇu hÕt cha qua bËc phæ th«ng v× vËy ý thøc vÒ viÖc b¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i trêng cßn kÐm. Lùc lîng c¸n bé qu¶n lý máng, sù kÕt hîp gi÷a qu¶n lý Nhµ níc víi c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¬ së cha tèt, tµi nguyªn vµ m«i trêng ®ang bÞ suy tho¸i vµ c¹n kiÖt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II Ho¹t ®éng khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ khu vùc kiÖn khª - phñ lý 2.1. T×nh h×nh khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ khu vùc nghiªn cøu Ho¹t ®éng khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ ë KiÖn Khª ®· diÔn ra liªn tôc tõ nhiÒu n¨m nay víi quy m« ngµy cµng lín. Tham gia vµo ho¹t ®éng khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸ trong khu vùc cã nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc, t nh©n vµ bé phËn ®¸ng kÓ nh©n d©n ®Þa ph¬ng. Trªn mét diÖn tÝch kho¶ng 1200 ha cã rÊt nhiÒu c¬ së cïng tham gia khai th¸c vµ nghiÒn sµng ®¸. Trong luËn v¨n sö dông tµi liÖu §TM cña 4 c¬ së khai th¸c ®iÓn h×nh ë khu vùc nµy lµ: C«ng ty ®¸ v«i KiÖn Khª thuéc së x©y dùng Hµ Nam, xÝ nghiÖp x©y l¾p s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng thuéc Bé phËn x©y dùng, xÝ nghiÖp ®¸ phñ lý thuéc Liªn HiÖp ®êng s¾t ViÖt Nam vµ c¸c sè liÖu ®iÒu tra m«i trêng ë khu vùc khai th¸c ®¸ ®Þa ph¬ng q. ViÖc khai th¸c diÔn ra ë c¸c khu vùc Nói Bïi, Thung M¬ vµ §ång Ao trong d¶i nói ®¸ v«i phÝa T©y - T©y Nam thÞ x· Phñ Lý. 2.2. C¸c c¬ së khai th¸c chÝnh trong khu vùc má ®¸ kiÖn khª 2.2.1. C«ng ty ®¸ v«i kiÖn khª C«ng ty ®¸ vèi KiÖn Khª lµ doanh nghiÖp thuéc së x©y dùng Hµ Nam ®îc thµnh lËp n¨m 1958, trong ®ã c«ng trêng khai th¸c ®¸ Nói Bïi chuyªn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm ®¸ giao th«ng, ®¸ x©y dùng phôc vô nhu cÇu cña ®Þa ph¬ng vµ c¸c vïng l©n cËn. Trong 39 n¨m ho¹t ®éng, s¶n phÈm ®¸ cña C«ng ty ®· cã mÆt ë hÇu hÕt c«ng tr×nh x©y dùng lín cña tØnh, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cña ®Þa ph¬ng, gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng tr¨m ngêi lao ®éng. C«ng trêng khai th¸c ®¸ ë khu vùc Nói Bïi gåm hai bé phËn: Má ®¸ Nói Bïi vµ tr¹m nghiÒn sµng ®¸ ®Æt ë ch©n Nói Bïi thuéc th«n ThÞnh Ch©u, x· Ch©u S¬n, HuyÖn Kim B¶ng tØnh Hµ Nam. 1. C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khai th¸c Tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m 1993 C«ng ty ®· khai th¸c hÕt Nói La M¸t vµ tíi n¨m 1993 trë l¹i ®©y C«ng ty ®· chuyÓn vÞ trÝ khai th¸c ®Õn më ®¸ T©n L©m - §«ng Ao, c¸ch La Mat 2km vÒ phÝa T©y - Nam. Khu vùc má ®¸ T©n L©m - §«ng Ao (cßn gäi lµ Thung M¬) cña C«ng ty cã diÖn tÝch ®îc cÊp qu¶n lý lµ 20 ha víi tr÷ lîng kho¶ng 10 triÖu m3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty ®¸ vèi kiÖn Khª ®îc bè trÝ nh sau: C«ng ty ®¸ v«i KiÖn Khª C¸c phßng ban C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt Ban Gi¸m ®èc Tæ m¸y nghiÒn P. Tµi Vô Tæ s¶n xuÊt c¬ giíi P. Kinh doanh Tæ khoan P. Tæ chøc Tæ bèc xÕp thñ c«ng Ban kü thuËt Mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc P. VËt t §«i khi khÝ Cã hai h×nh thøc s¶n xuÊt lµ thñ c«ng vµ c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng - Khai th¸c thñ c«ng Sö dông thiÕt bÞ, dông cô th« s¬ ®îc tæ chøc ë c«ng trêng míi T©n L©m víi quy m« nhá. - Khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng C«ng nghÖ khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng b»ng « t«, m¸y xóc. B¾n ®¸, ph¸ ®¸ b»ng khoan b¾n m×n. ThiÕt bÞ khai th¸c ®îc thèng kª trong b¶ng 2.4. B¶ng 2.4. HÖ thèng thiÕt bÞ khai th¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tªn thiÕt bÞ Nh·n hiÖu Sè lîng NÐn khÝ DK9 cña Nga 2 M¸y khoan Cby - 100 - YN - 30 2 M¸y næ m×n KTIM - 1 2 M¸y xóc UB1414, UB1202 3 G¸y g¹t Rumani 2 ¤ t« tù ®æ Kpaz 256b lo¹i 10 tÊn 5 3.C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn khai th¸c - C«ng nghÖ: ChÕ biÕn ®¸ trªn thiÕt bÞ nghiÒn sµng liªn hîp c«ng suÊt 50m3/h gåm; - ThiÕt bÞ: C«ng ty cã hÖ thèng thiÕt bÞ sau: + M¹ng trît: 1 hÖ + B¨ng t¶i xÝch: 1 c¸i. + M¸y ®Ëp hµm c«g suÊt 135KVA: 1 c¸i + Sµng chÊn ®éng (tõ 1 ®Õn 7 KVA, 11KVA) 2 c¸i + §Ëp trôc c«ng suÊt 2 x 45 KVA: 1 c¸i. + §Ëp bóa c«ng suÊt 55KVA: 1 c¸i + B¨ng t¶i: 11 bé (dïng thay thÕ hµng n¨m). 4. Lao ®éng: Sè c¸n bé c«ng nh©n v iªn cña xÝ nghiÖp ®Õn n¨m 2002 lµ 124 ngêi ®ang lµm viÖc vµ 23 ngêi nghØ chê chÕ ®é, trong ®ã cÝ 148 nam vµ 36 n÷. N¨m cao nhÊt sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp lµ 776 ngêi. 5. S¶n phÈm vµ doanh thu S¶n phÈm cña C«ng ty gåm: ®¸ héc, ®¸ 4 x 6 ®¸ 1x 2 (chiÕm 75%) ®¸ m¹t chiÕm 20 * 25%. S¶n lîng cña C«ng ty ®îc thèng kª trong b¶ng 2.5. B¶ng 2.5 S¶n lîng khai th¸c cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: N¨m S¶n lîng (100m3) 1995 1996 30 30 1997 30 1998 30 1999 32 2000 44,5 2001 32 2002 55 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu hµng n¨m cña xÝ nghiÖp h¬n 1,9 tû ®ång, n¨m 2001 ®¹t 2,2 tû ®ång, n¨m, 2002 ®¹t 2,7 tû ®ång. 2.2.2. xÝ nghiÖp ®¸ phñ lý Thuéc liªn hiÖp ®êng s¾t ViÖt Nam, Bé Giao th«ng vËn t¶i ®îc thµnh lËp n¨m 1985 víi tªn gäi ban ®Çu lµ c«ng trêng ®¸ Phñ Lý thuéc tæng côc ®êng s¾t. Víi nhiÖm vô lµ s¶n xuÊt vµ cung øng c¸c lo¹i ®¸ héc, ®¸ d¨m lµm nÒn ®êng s¾t khu vùc Nam S«ng Hång dèc x©y (Ninh B×nh) vµ ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng trong khu vùc vÒ giao th«ng, ®¸ x©y dùng c¸c lo¹i. XÝ nghiÖp cã 2 khu khai th¸c: Khu Nam Nói Bïi víi diÖn tÝch réng 20 ha ®· ®îc khai th¸c gÇn hÕt. ë khu vùc nµy cã tr¹m nghiÒn sµng ®¸, bÕn b·i vµ khu v¨n phßng cña xÝ nghiÖp. Khu khai th¸c míi thuéc má ®¸ T©n L©m §ång Ao cã diÖn tÝch cÊp ®ît ®Çu lµ 4 ha. 1. C¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp nh sau: - Ban gi¸m ®èc. - C¸c phßng ban chøc n¨ng - 5 ®éi khai th¸c - 1 ®éi chÕ biÕn ( nghiÒn sµng ®¸) - 1 ph©n xëng c¬ khÝ 2. C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khai th¸c: Cã 2 h×nh thøc lµ khai th¸c ®¸ thñ c«ng vµ khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng. - Khai th¸c thñ c«ng ë Thung M¬ (c«ng tr¬ng khai th¸c c¬ giíi cò) c«ng trêng phô khai th¸c thñ c«ng chñ yÕu sö dông c«ng nhËn hîp ®ång, c«ng nh©n ®· vÒ hu, con em c«ng nh©n má cha cã viÖc lµm. - Khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng C¸c thiÕt bÞ sö dông ®Ó khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng ®îc thèng kª trong b¶ng 2.6 Tªn thiÕt bÞ ¤t« Ben M¸ng trît §Ëp hµm B¶ng 2.6. HÖ thèng thiÕt bÞ khai th¸c Nh·n hiÖu Sè lîng 4 2 135KW 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ëp Ro to Sµng B¨ng t¶i 3. Lao ®éng 7KW - 1 2 8 Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®¸ Phñ Lý hiÖn nay lµ 314 ngêi trong ®ã cã 7 kü s, 17 trung cÊp, 137 c«ng nh©n kü thuËt, cßn l¹i lµ lao ®éng thñ c«ng. Vµo thêi kú cao ®iÓm nhÊt 1996 - 1998 xÝ nghiÖp cã tíi 750 lao ®éng. 4. S¶n lîng vµ doanh thu Tõ n¨m 1991 trë l¹i ®©y xÝ nghiÖp cßn më réng s¶n xuÊt ®¸ c¸c lo¹i ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. S¶n lîng vµ doanh thu cña xÝ nghiÖp ®îc thèng kª trong b¶ng 2.7.: B¶ng 2.7 s¶n lîng vµ doanh thu cña xÝ nghiÖp N¨m 1996 1997 1998 1999 2000 2001 s¶n lîng(m3) 58.871 86.182 116.497 109.860 80.282 90.000 Doanh thu 1.400 2.700 3.200 3.800 4.600 5000 2.2.3. xÝ nghiÖp x©y l¾p s¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Thuéc C«ng ty x©y dùng S«ng §µ 8 ®îc thµnh lËp vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ n¨m 1962 víi tªn gäi ban ®Çu lµ xÝ nghiÖp ®¸ v«i sè 1 thuéc liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp ®¸, c¸t sái - bé x©y dùng XÝ nghiÖp ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ khai th¸c vµ chÕ biÕn c¸c lo¹i ®¸ phôc vô nhu cÇu vÒ x©y dùng vµ giao th«ng ë c¸c tØnh ®ång b»ng B¾c Bé. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp trong 35 n¨m qua ®· ®¹t ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi tÝch cùc vµ cung cÊp mét khèi lîng lín s¶n phÈm ®¸ c¸c lo¹i, s¶n phÈm ®¸ cña xÝ nghiÖp cã mÆt ë nhiÒu c«ng tr×nh lín nh QL1A, QL21A ®êng cao tèc B¾c Th¨ng Long- Néi Bµi. Tõ n¨m 1962 ®Õn n¨m 1993 xÝ nghiÖp ®· khai th¸c hÕt nói La M¸t vµ tõ n¨m 1993 trë l¹i ®©y xÝ nghiÖp ®· chuyÓn vÞ trÝ khai th¸c ®Õn má ®¸ T©n L©m - §ång Ao, c¸ch La M¸t 2km vÒ phÝa T©y Nam. Khu vùc má ®¸ T©n L©m - §ång Ao (cßn gäi lµ Thung M¬) cña xÝ nghiÖp cã diÖn tÝch ®îc cÊp qu¶n lý lµ 20 ha víi tr÷ lîng kho¶ng 10 triÖu m3. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. C¬ cÊu tæ chøc C¬ cÊu tæ chøc cña xÝ nghiÖp nh sau: - C¸c ban qu¶n lý hµnh chÝnh: + Ban kinh tÕ - kÕ ho¹ch + Ban tæ chøc - hµnh c hÝnh + Ban vËt t - c¬ giíi. - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt gåm: + §éi khai th¸c T©n L©m. + §éi nghiÒn sµng. + Ban vËt t - c¬ giíi - C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt gåm + §éi khai th¸c T©n L©m + §éi nghתn sµng Ph©n xëng c¬ khÝ §éi x©y dùng c¬ b¶n Tæ b¶o vÖ 2. C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ khai th¸c - C«ng nghÖ khai th¸c C«ng nghÖ khai th¸c lµ thñ c«ng kÕt hîp c¬ giíi khai th¸c c¬ giíi + Khai th¸c thñ c«ng kÕt hîp c¬ giíi. Sö dông thiÕt bÞ, dông cô th« s¬ ®îc tæ chøc ë c«ng trêng míi T©n L©m víi quy m« nhá. Khai th¸c c¬ giíi C«ng nghÖ khai th¸c c¬ giíi b»ng « t«, m¸y xóc. B¾n ®¸, ph¸ ®¸ b»ng khoan b¾n m×n. HÖ thèng thiÕt bÞ HÖ thèng thiÕt bÞ ®îc thèng kª trong b¶ng 2.8 B¶ng 2.8 HÖ thèng thiÕt bÞ khai th¸c cña xÝ nghiÖp Tªn thiÕt bÞ Nh·n hiÖu Sè lîng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NÐn khÝ KG 9 cña Nga 2 M¸y khoan Cb - 100 - YB- 30 2 M¸y næ m×n KIIM - 1 2 M¸y xóc UB 1414, UB 1202 3 G¸y g¹t Rumani 1 ¤ t« tù ®æ Kpaz 126b lo¹i 10 tÊn 5 3. C«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ chÕ biÕn C«ng nghÖ nghiÒn sµng ®¸ b»ng c¬ giíi. - ThiÕt bÞ nghiÒn sµng ®¸ liªn hîp gåm: + M¸ng trît: 1 hÖ + B¨ng t¶i xÝch: 1 c¸i. + M¸y ®Ëp hµm c«ng xuÊt 135 KVA: 1 c¸i + Sµng chÊn ®éng (1 - 7 KVA, 11KVA): 2 c¸i + §Ëp trôc c«ng suÊt 2 x 45 KVA: 1 c¸i + §Ëp bóa c«ng xuÊt 55KVA: 1 c¸i + B¨ng t¶i: 11 bé (dïng thay thÕ hµng n¨m). + M¸y b¬m níc: 1 c¸i Víi hÖ thèng thiÕt bÞ theo thiÕt kÕ cã kh¶ n¨ng ®¹t ®îc n¨ng xuÊt 50m /h. Thùc tÕ s¶n xuÊt kho¶ng 30m3/h (70 tÊn/h). 3 4. Lao ®éng Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp ®Õn n¨m 1997 lµ 124 ngêi ®ang lµm viÖc vµ 2 3 ngêi nghØ chê chÕ ®é, trong ®ã cã 98 nam vµ 26 n÷. N¨m cao nhÊt sè lîng c¸n bé c«ng nh©n viªn cña x· héi lµ 776 ngêi. 5. S¶n lîng vµ doanh thu s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp gåm: §¸ héc ®¸ 4 x6 ®¸ 1 x2 (chiÕm 75%) ®¸ m¹t chiÕm 20 - 2%. S¶n lîng cña xÝ nghiÖp ®îc thèng kª trong b¶ng 2.9 B¶ng 2.9 s¶n lîng khai th¸c cña xÝ nghiÖp N¨m 1994 1995 1996 1997 1998 1999 200 2001 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n lîng (100m3) 30 30 30 30 32 44,5 32 55 Doanh thu hµng n¨m cña xÝ nghiÖp h¬n 1,5 tû ®ång n¨m 1996 ®¹t 1,7 tû ®ång n¨m 1997 ®¹t 2,4 tû ®ång. 2.2.4. Khu khai th¸c ®¸ cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng UBND cÊp ®Êt Së c«ng nghiÖp cÊp má Khai th¸c Ngêi ®¨ng ký s¶n xuÊt NghiÒn (M¸y nghiÒn mini TQ) VËn chuyÓn (thuª «t«, xe c«ng n«ng) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2.5. c«ng nghÖ khai th¸c, chÕ biÕn ®¸ vµ hÖ thèng thiÕt bÞ cña khu vùc kiÖn khª: 1. C«ng nghÖ khai th¸c C¸c c¬ së thêng sö dông 2 h×nh thøc c«ng nghÖ lµ khai th¸c thñ c«ng vµ khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng. - Khai th¸c thñ c«ng: Lµ h×nh thøc khai th¸c b»ng søc lao ®éng cña con ngêi. Tõ næ m×n ph¸ ®¸, ®Ëp ®¸ qu¸ cì sau ®ã bèc xóc b»ng thñ c«ng vµ vËn chuyÓn b»ng « t« ®Õn n¬i tiªu thô. Khai th¸c thñ c«ng thêng ®îc tiÕn hµnh ë nh÷ng vÞ trÝ kh«ng thÓ thi c«ng c¬ giíi nh»m tËn thu tµi nguyªn ë khai trêng vò hoÆc ë nh÷ng vÞ trÝ khai th¸c c¬ giíi kÐm hiÖu qña. Th«ng thêng c«ng trêng nthñ c«ng ®îc tæ chøc thµnh nhiÒu nhãm, cã h¹ch to¸n riªng, mçi nhãm cã thÓ lµ mét gia ®×nh c«ng nh©n hoÆc vµi ba gia ®×nh kÕt hîp. ë khu vùc khai th¸c ®¸ cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng: Qu¸ tr×nh khai th¸c hoµn toµn b»ng thñ c«ng. S¬ ®å khai th¸c thñ c«ng ®îc m« t¶ trong s¬ ®å 2.1. Má ®¸ Pha ®¸ b»ng m×n Xóc bèc c¬ khÝ + thñ c«ng §Ëp ®¸ qu¸ cì §Ëp thñ c«ng ¤ t« - Khai th¸c c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng. Lµ h×nh thøc khai th¸c dïng m¸y mãc thay thÕ søc lao ®éng cña con ngêi ë mét sè kh©u chÝnh. H×nh thøc nµy ®îc tiÕn hµnh ë c¸c c¬ së cña nhµ níc nh»m gi¶m bít chi phÝ vËn hµnh m¸y mãc tËn dông søc lao ®éng s½n cã cña c¬ së vµ tËn thu kho¸ng s¶n ë nh÷ng vÞ trÝ mµ thiÕt bÞ c¬ giíi ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. H×nh thøc nµy ®îc sö dông ë c¸c c¬ së khai th¸c lín, khai trêng réng. C¸c bíc khai th¸c nh sau: Më moong ph¸ ®¸ b»ng khoan næ m×n, dïng ph¬ng ph¸p c¾t tÇng vµ t¹o líp xiªn ®Ó t¹o khai trêng. Tr×nh tù khai th¸c tõ tÇng thÊp nhÊt lªn tÇng cao vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã khai th¸c líp xiªn tõ tÇng cao xuèng thÊp theo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thiÕt kÕ khai th¸c. Sau ®ã ®îc lµm t¬i b»ng næ m×n vµ sù va ®Ëp cña ®¸ khi r¬i xuèng tÇng thÊp nhÊt. T¹i ®©y m¸y xóc hoÆc dïng søc ngêi bèc xóc ®¸ lªn « t« vËn t¶i. C«ng nghÖ khai th¸c ®¸ b»ng c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng ®îc m« t¶ trong s¬ ®å 2.2. S¬ ®å 2.2. s¬ ®å c«ng nghÖ khai th¸c b»ng c¬ giíi kÕt hîp thñ c«ng Má ®¸ Khoan næ m×n M¸y g¹t §Ëp thñ c«ng S¶n phÈm ®¸ Næ m×n ph¸ ®¸ qu¸ cì N¬i tiªu thô Bèc xóc c¬ giíi lªn « t« Xóc bèc gÇu thuËn (hoÆc thñ c«ng) S¶n phÈm ®¸ d¨m c¸c lo¹i vµ ®¸ m¹t - S¶n lîng khai th¸c qua c¸c n¨m N¬i tiªu thô VËn t¶i « t« Bôi HÖ thèng ®Ëp nghiÒn,sµng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng 2.3 S¶n lîng khai th¸c qua c¸c n¨m. C¬ së s¶n xuÊt 1996 1997 C«ng ty. ®¸ v«i KiÖn Khª 81000 XN x©y l¾p - SXVLXD XN ®¸ Phñ Lý 1998 1999 2000 2001 108000 121000 148500 162000 189000 118.750 - - 32000 44500 32000 55000 58.871 86.182 116.497 109.860 80860 92.045 100000 40.875 Nh©n d©n ®Þa ph¬ng Tæng TB/n¨m 720.000 139871 194182 269497 302860 1002860 344000 971.670 C¸c doanh nghiÖp do ph¶i chi lín h¬n, ®Ó duy tr× bé m¸y,b¶o dìng thiÕt bÞ s¶n xuÊt, b¶o hiÓm lao ®éng, nép thuÕ cho Nhµ níc, nªn khã c¹nh tranh víi t nh©n vÒ gi¸ c¶ vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu thô s¶n phÈm. 2. C«ng nghÖ chÕ biÕn ®¸ §èi víi c«ng nghÖ nghiÒn sµng: C¸c c¬ së lín ®Òu trang bÞ d©y chuyÒn nghiÒn sµng liªn hîp (s¬ ®å 2.3.) S¬ ®å 2.3. D©y chuyÒn nghiÒn sµng liªn hîp §¸ th« M¸ng trît §Ëp hµm Sµng rung Sµng rung §Ëp R« to S¶n phÈm §¸ 1x2 §¸ 2x4 §¸ 4x6 §¸ d¨m Sau nghiÒn sµng, ®¸ ®îc ph©n cÊp thµnh c¸c lo¹i cã kÝch thíc kh¸c nhau: §¸ 1 x2, §¸ 2 x4 ®¸ 4 x6 vµ ®¸ m¹t. ë khu vùc t nh©n khai th¸c nhá thêng trang bÞ nghiÒn mini do Trung quèc s¶n xuÊt . 3. HÖ thèng thiÕt bÞ vµ lùc lîng lao ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong khu vùc tËp trung mét sè lîng lín c¸c thiÕt bÞ khai th¸c vµ chÕ biÕn ®¸. Sè liÖu thèng kª thiÕt bÞ khu vùc tr×nh bµy trong b¶ng sau: B¶ng 2.4 Thèng kª thiÕt bÞ khu vùc khai th¸c ®¸ KiÖn Khª Tªn thiÕt bÞ Sè lîng thiÕt bÞ Sè lîng thiÕt bÞ XN KiÖn Khª XN ®¸ XN x©y l¾p Nh©n d©n Phñ Lý SXKDVLX ®Þa ph¬ng M¸y khoan 1 2 1 -50 M¸y xóc 2 2 3 Thuª D©y chuyÒn nghiÒn sµng 2 2 1 0 ¤t« t¶i 5 4 5 Thuª M¸y nghiÒn mini - - - >100chiÕc S¶n lîng trung n×nh n¨m cña c¸c c¬ së ®îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng 2.5. s¶n lîng trung b×nh cña c¸c c¬ së trong khu vùc S¶n phÈm Tªn c¬ së §¸ d»m TÊn §¸ héc % Tæng TÊn % TÊn % C«ng ty. ®¸ v«i KiÖn Khª 23750 20 95000 80 118,750 100 XÝ nghiÖp x©y l¾p - SXVLXD 18409 20 73636 80 92.045 100 XÝ nghiÖp ®¸ Phñ Lý 6131,25 15 34743,75 85 40.875 100 Nh©n d©n ®Þa ph¬ng 432000 60 288000 40 720.00 100 Tæng 480290,2 491379,75 971.670 100 Lùc lîng lao ®éng khai th¸c ®¸ trong khu vùc ®îc thèng kª trong b¶ng sau: B¶ng 2.6. Lùc lîng lao ®éng khai th¸c trong khu vùc nghiªn cøu C¬ së s¶n xuÊt Sè ngêi C«ng ty ®¸ v«i KiÖn Khª XÝ nghiÖp SXVLXD X©y XÝ nghiÖp ®¸ Phñ Lý L¾p Lao ®éng trùc tiÕp Lao ®éng gi¸n tiÕp 117 80% 20% - 124 85% 15% 314 85% -
- Xem thêm -