Tài liệu Cơ sở lựa chọn và trình tự hạch toán các phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  • Số trang: 39 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Sau 20 n¨m ®æi míi, cïng víi viÖc thùc thi hµng lo¹t chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý cña §¶ng vµ nhµ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· thu ®îc nhiÒu thµnh tùu trªn nhiÒu mÆt, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. §Êt níc tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ, t¹o tiÒn ®Ò vµo giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, n©ng cao vÞ thÕ ViÖt nam trªn thÞ trêng quèc tÕ . §Ó phôc vô môc tiªu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n. ChÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng ®· vµ ®ang ®îc ®æi míi ®ång bé vµ h÷u hiÖu, ®¸p øng c¸c yªu cÇu míi. Cã thÓ nãi: ChÝnh s¸ch tÝn dông nh»m t¹o ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸, t¨ng thu nhËp, n©ng cao møc sèng cho ngêi lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n, lu«n lµ mét chÝnh s¸ch quan träng vµ nhÊt qu¸n cña §¶ng vµ nhµ níc ta. Ngµy 26/8/1991 ( Ngµy ®Çu cña thêi kú ®æi míi ) Héi ®ång bé trëng, nay lµ Thñ tíng chÝnh phñ cã chØ thÞ sè 202/CP nªu râ “ViÖc cho vay cña ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng, nghiÖp cÇn ®îc chuyÓn sang cho vay trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c hé s¶n xuÊt thuéc c¸c ngµnh nµy thùc sù trë thµnh ®¬n vÞ tù chñ ”. Trªn c¬ së kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm sau h¬n mét n¨m lµm thö viÖc chuyÓn sang cho vay trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt, ngµy 02/03/1993 chÝnh phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh sè 14/CP “ChÝnh s¸ch cho hé s¶n xuÊt vay vèn ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n ”. Cã thÓ nãi chØ thÞ 202/CP vµ nghÞ ®Þnh 14/CP lµ c¨n cø ph¸p lý më ®êng cho cho hÖ thèng Ng©n hµng viÖt nam nãi chung vµ NHNo & PTNT nãi riªng chuyÓn híng tõ ®Çu t vµo doanh nghiÖp vµ HTX lµ chñ yÕu sang ®Çu t b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Lóc nµy kinh tÕ hé s¶n xuÊt míi thùc sù kh¼ng ®Þnh ®îc m×nh, nhê ®ã ®Çu t tÝn dông trùc tiÕp ®Õn hé s¶n xuÊt ®· thóc ®Èy kinh tÕ hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn vµ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ to lín cho nÒn kinh tÕ nãi chung vµ lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n nãi riªng. Víi t c¸ch lµ mét ngêi b¹n ®ång hµnh cña nhµ n«ng, trong nh÷ng n¨m qua NHNo&PTNT ViÖt Nam víi c¸c chi nh¸nh cña m×nh ®· vµ ®ang lµ kªnh chuyÓn vèn nhanh chãng, m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c ®Õn hé s¶n xuÊt ( mét thÞ trêng lín vµ ®Çy tiÒm n¨ng ).Tuy nhiªn do tÝnh phøc t¹p cña ho¹t ®éng nµy: Mãn vay nhá bÐ, chi phÝ nghiÖp vô cao, ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, mét sè c¸n bé tÝn dông qu¶n lý kh¸ nhiÒu kh¸ch hµng, nªn viÖc cho vay hé s¶n xuÊt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, hiÖn nay nhiÒu chi nh¸nh NHNo gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng tÝn dông. §èi víi ho¹t ®éng tÝn dông nµy chÊt lîng tÝn dông cha thËt tèt, trong ®ã NHNo & PTNT HuyÖn B¾c Quang còng gÆp ph¶i khã kh¨n nh ®· nªu. 1 XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, qua kh¶o s¸t t¹i NHNo vµ PTNT HuyÖn B¾c Quang. Em m¹nh d¹n chän bµi luËn v¨n víi ®Ò tµi: “ Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®èi víi hé s¶n xuÊt t¹i NHNo & PTNT HuyÖn B¾c Quang TØnh Hµ giang ”. Víi mong muèn t×m hiÓu vµ ®ãng gãp mét vµi ý kiÕn vÒ vÊn ®Ò nµy. Bµi luËn v¨n cña em gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : C¬ së lý luËn vÒ chÊt lîng tÝn dông Ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT HuyÖn B¾c Quang. Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt t¹i NHNo&PTNT HuyÖn B¾c Quang . Do kinh nghiÖm vÒ nghiÖp vô cã h¹n còng nh thùc tiÔn b¶n th©n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× vËy bµi luËn v¨n cña em cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em xin c¸m ¬n sù gióp ®ì vµ sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o Th¹c sü Hoµng YÕn Lan vµ c¸c thÇy c« gi¸o khoa Tµi chÝnh- Ng©n hµng nhµ trêng cïng Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé CNVC ë NHNo&PTNT HuyÖn B¾c Quang ®Ó bµi luËn v¨n cña em ®îc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! B¾c quang, ngµy 22 th¸ng 8 n¨m 2006 Sinh viªn TrÇn ThÞ Thuú V©n 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. 1.1 Kh¸i niÖm vµ vai trß hé s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ viÖt nam 1.1.1 Kh¸i niÖm: Hé s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, trùc tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lµ chñ thÓ trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.Thµnh phÇn chñ yÕu cña hé s¶n xuÊt bao gåm: Hé n«ng d©n, hé t nh©n, c¸ thÓ, hé gia ®×nh, x· viªn, l©m trêng viªn, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô trong c¸c ngµnh n«ng, l©m, ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp. Nh vËy hé s¶n xuÊt lµ chñ thÓ trong mäi quan hÖ x· héi vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña m×nh. ChÝnh ®iÒu nµy ®· thóc ®Èy hé s¶n xuÊt khai th¸c mäi kh¶ n¨ng trÝ tuÖ vµ n¨ng lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c hé s¶n xuÊt, ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn vµ gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 1.1.2 §Æc trng cña kinh tÕ hé s¶n xuÊt: *Hé s¶n xuÊt ë n«ng th«n níc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ khÐp kÝn tù cung tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸: Hé s¶n xuÊt : Lµ h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ xuÊt hiÖn kh¸ sím trong ph¬ng thøc kinh tÕ x· héi loµi ngêi. Ngµy nay kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c, nã lµ n¬i cung øng, còng lµ n¬i tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c ngµnh kinh tÕ. §Ó ng©n hµng ®Çu t cã hiÖu qu¶, cÇn nghiªn cøu c¸c ®Æc trng cña hé s¶n xuÊt: Thø 1: Hé s¶n xuÊt ë n«ng th«n níc ta ®ang chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ khÐp kÝn, tù cung tù cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸, c¸c hé n«ng d©n kh«ng chØ dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp mµ cßn biÕt kÕt hîp gi÷a s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi kinh doanh nghµnh nghÒ phô. ChÝnh nhê sù chuyÓn ®æi nµy mµ s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n gi¶m bít ®îc sù lÖ thuéc vµo thêi vô, thêi tiÕt gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cho hé n«ng d©n, n©ng cao d©n trÝ trong nh©n d©n. Thø 2: Quy m« s¶n xuÊt vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c¸c hé s¶n xuÊt ë c¸c vïng, c¸c khu vùc, c¸ tØnh kh¸c nhau vµ kÓ c¶ trong mét vïng c¸c hé s¶n xuÊt còng kh¸c nhau vÒ quy m«, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é n¨ng lao ®éng, kh¶ n¨ng vÒ 3 vèn tù cã. Cã sù kh¸c biÖt nh vËy lµ do tiÒm lùc, ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng, ®iÒu nµy lµm cho c¸c hé s¶n xuÊt cã søc c¹nh tranh tõ ®ã më réng vµ ph¸t triÓn t¨ng kinh tÕ hé s¶n xuÊt trong d©n c. Thø 3: Kinh tÕ hé s¶n xuÊt cã nh÷ng h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ : Hé s¶n xuÊt, hé nhËn kho¸n, hé ®Êu thÇu, hé gia ®×nh lµ thµnh viªn cña hîp t¸c x·, n«ng trêng, tËp ®oµn s¶n xuÊt, doanh nghiÖp n«ng nghiÖp…. Sù xuÊt hiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc ®· gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ hé s¶n xuÊt, t¨ng thu nhËp hé tõ ®ã c¶i thiÖn ®êi sèng cña d©n c vµ sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt gãp phÇn lµm cho kinh tÕ hé s¶n xuÊt kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Víi nh÷ng ®Æc trng trªn kinh tÕ hé s¶n xuÊt ®îc coi lµ mét trong nh©n tè cÇn thiÕt trong qóa tr×nh ®æi míi n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Kinh tÕ hé s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt gióp n«ng th«n tho¸t khái c¶nh ®ãi nghÌo. Ph©n lo¹i hé s¶n xuÊt. Theo ngµnh nghÒ: - Hé s¶n xuÊt ngµnh n«ng nghiÖp. - Hé s¶n xuÊt ngµnh c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp. - Hé s¶n xuÊt ngµnh thuû- h¶i s¶n. - Hé s¶n xuÊt ngµnh th¬ng nghiÖp, dÞch vô. - Hé s¶n xuÊt ngµnh nghÒ kh¸c. 1.1.3.2.Theo tÝnh chÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Hé lo¹i 1: Chuyªn s¶n xuÊt n«ng l©m ng nghiÖp cã tÝnh chÊt tù s¶n xuÊt do mét c¸ nh©n lµm chñ. - Hé lo¹i 2: Cã giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh, giÊy phÐp hµnh nghÒ do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp, cã møc vèn nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.1.3.3. Ph©n theo møc thu nhËp: - Nhãm 1: Hé s¶n xuÊt giµu vµ kh¸ - Nhãm 2: Hé s¶n xuÊt trung b×nh. - Nhãm 3: Hé s¶n xuÊt nghÌo ®ãi. 1.1.4. Vai trß kinh tÕ cña hé s¶n xuÊt ®èi víi nÒn kinh tÕ. 1.1.4.1. Hé s¶n xuÊt gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån lao ®éng, gi¶i quyÕt nhu cÇu viÖc lµm cho ngêi lao ®éng ë n«ng th«n. Nguån lao ®éng ë n«ng th«n rÊt dåi dµo vµ ®a d¹ng, ngêi n«ng d©n biÕt lµm nhiÒu viÖc mµ kh«ng cÇn ®ßi hái tr×nh ®é khoa häc kü thuËt cao. Do ®ã hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn sÏ kÐo theo viÖc sö dông hiÖu qu¶ nguån lao ®éng, gi¶i quyÕt nhu cÇu viÖc lµm cho ngêi d©n. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.4.2. Hé s¶n xuÊt duy tr× vµ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng. ViÖc trao quyÒn tù chñ cho n«ng d©n ®· kh¬i dËy nhiÒu lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng, m¹nh d¹n vËn dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh sù tån t¹i kh¸ch quan cña hé s¶n xuÊt. 1.1.4.3. Hé s¶n xuÊt gãp phÇn c¶i t¹o, khai th¸c hiÖu qu¶ nguån lùc ®Êt ®ai. Ngµy nay hé n«ng d©n ®îc thõa nhËn lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ nhê ®ã n«ng d©n g¾n bã víi ruéng ®Êt h¬n, chñ ®éng ®Çu t vèn ®Ó th©m canh gièng míi, chuyÓn dÞch c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i, khai ph¸ thªm hµng ngµn ha ®Êt míi, ®æi míi c¬ cÊu s¶n xuÊt. Sö dông vµ khai th¸c hiÖu qu¶ vÒ ®Êt ®ai, tµi nguyªn, c«ng cô lao ®éng. 1.1.4.4 Hé s¶n xuÊt thóc ®Èy nhanh sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hé s¶n xuÊt lµ mét ®¬n vÞ rÊt nhanh nh¹y víi sù biÕn ®éng nhu cÇu cña thÞ trêng vµ thóc ®Èy nhanh sù c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn. 1.1.4.5. Hé s¶n xuÊt gióp chuyªn m«n ho¸, t¹o kh¶ n¨ng hîp t¸c lao ®éng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hé s¶n xuÊt dÔ dµng tæ chøc l¹i s¶n xuÊt, ph©n c«ng l¹i lao ®éng, b¾t tay vµo s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng mµ thÞ trêng ®ßi hái, dÔ dµng thÝch nghi vµ n¾m b¾t c¸c c¬ héi thuËn lîi ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh nh»m mang l¹i lîi nhuËn cao. 1.2 TÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt: 1.2.1. Kh¸i niÖm: TÝn dông lµ sù chuyÓn nhîng quyÒn sö dông mét lîng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh díi h×nh thøc hiÖn vËt hay tiÒn tÖ tõ ngêi së h÷u sang ngêi sö dông mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ khi ®Õn h¹n ngêi sö dông cÇn ph¶i thanh to¸n cho ngêi së h÷u mét lîng gi¸ trÞ lín h¬n bao gåm c¶ vèn vµ l·i. TÝn dông hé s¶n xuÊt lµ quan hÖ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng víi mét bªn lµ hé s¶n xuÊt. TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ hµng ho¸, b¶n chÊt cña tÝn dông lµ sù vay mîn cã hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i sau met thêi gian nhÊt ®Þnh, lµ quan hÖ chuyÓn nhîng t¹m thêi quyÒn sö dông vèn, lµ quan hÖ b×nh ®¼ng hai bªn cïng cã lîi. Theo ®iÒu 20 luËt c¸c tæ chøc tÝn dông quy ®Þnh: 5 + Ho¹t ®éng tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông sö dông nguån vèn tù cã, nguån vèn huy ®éng ®Ó cÊp tÝn dông. + CÊp tÝn dông lµ viÖc tæ chøc tÝn dông tho¶ thuËn ®Ó kh¸ch hµng sö dông met kho¶n tiÒn víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ b»ng c¸c nghiÖp vô cho vay, chiÕt khÊu, cho thuª tµi chÝnh, b¶o l·nh ng©n hµng vµ c¸c nghiÖp vô kh¸c. Do ®Æc ®iÓm riªng nªn tÝn dông ng©n hµng ®¹t ®îc nhiÒu u thÕ h¬n c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c vÒ khèi lîng, thêi h¹n vµ ph¹m vi ®Çu t. Víi ®Æc ®iÓm tÝn dông b»ng tiÒn, vèn tÝn dông ng©n hµng cã kh¶ n¨ng ®Çu t chuyÓn ®æi vµo bÊt cø lÜnh vùc nµo cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸. V× vËy mµ tÝn dông ng©n hµng ngµy cµng trë thµnh h×nh thøc tÝn dông quan träng trong c¸c h×nh thøc tÝn dông hiÖn cã. TÝn dông ng©n hµng víi mét bªn lµ ng©n hµng vµ mét bªn lµ hé s¶n xuÊt hµng ho¸. §èi víi kinh tÕ hé tõ khi ®îc thõa nhËn lµ chñ thÓ trong mäi quan hÖ x· héi, cã quyÒn së h÷u tµi s¶n, cã ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶, cã tµi s¶n thÕ chÊp th× hé s¶n xuÊt míi cã kh¶ n¨ng vµ ®ñ t c¸ch ®Ó tham gia quan hÖ tÝn dông víi ng©n hµng. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn ®Ó hé s¶n xuÊt ®¸p øng ®îc ®iÒu kÞªn vay vèn cña ng©n hµng. 1.2.2.Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. Ng©n hµng ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸, do ®ã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tÝn dông ng©n hµng cã vai trß rÊt lín ®èi víi kinh tÕ hé s¶n xuÊt. Víi chøc n¨ng trung gian: TÝn dông ng©n hµng nhËn c¸c kho¶n tiÒn nhµn rçi t¹m thêi tiÕn hµnh ®Çu t cho c¸c hé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn më réng s¶n xuÊt nhng thiÕu vèn. TÝn dông ng©n hµng ®· ®em l¹i kho¶n thu nhËp cho nh÷ng ngêi cã vèn nhµn rçi vµ ®ång thêi t¹o c¬ héi cho c¸c hé s¶n xuÊt ho¹t ®éng tèt më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt , mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ , ®æi míi c«ng nghÖ …Nh vËy tÝn dông ng©n hµng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸. TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô ®¾c lùc, h÷u hiÖu trong qu¶n lý kinh tÕ nhµ níc, gãp phÇn vµo viÖc h¹n chÕ cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n, gióp kinh tÕ hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn lµm ¨n cã hiÖu qu¶: Th«ng qua vèn tÝn dông ng©n hµng c¸c hé s¶n xuÊt ®· thùc sù ®îc trî gióp vµ cã c¬ héi tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trong x· héi . ViÖc më réng kinh tÕ hé s¶n xuÊt lµ híng ®i cã tÇm chiÕn lîc ®ãng vai trß quan träng ®èi víi viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ toµn diÖn, thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, t¹o thÕ lùc míi cho sù ph¸t triÓn ®Êt níc. * §¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho hé s¶n xuÊt ®Ó duy tr× qóa tr×nh ph¸t triÓn liªn tôc, gãp phÇn ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ: Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn tîng t¹m thêi thõa vèn, thiÕu vèn ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt lµ thêng xuyªn x¶y ra. Ho¹t ®éng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ , ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn cho c¸c hé s¶n xuÊt . Víi ®Æc trng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé s¶n xuÊt cïng víi sù chuyªn m«n ho¸, khi cha thu ho¹ch s¶n phÈm, cha cã hµng ho¸ ®Ó b¸n th× cha cã thu nhËp lóc ®ã c¸c hé s¶n xuÊt thiÕu vèn t¹m thêi. Tuy vËy, hä vÉn cÇn tiÒn ®Ó trang tr¶i cho c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c kho¶n mua s¾m, chi phÝ kh¸c. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy c¸c hé s¶n xuÊt cÇn sù gióp ®ì cña tÝn dông ng©n hµng ®Ó cã ®ñ vèn duy tr× s¶n xuÊt ®îc liªn tôc. VËy vai trß tÝn dông ng©n hµng trë lªn quan träng, nã cung øng vèn cho hé s¶n xuÊt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ vèn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ®æi míi trang thiÕt bÞ. TÝn dông ng©n hµng cßn gióp cho c¸c hé s¶n xuÊt sö dông hiÖu qu¶ nguån lao ®éng, nguån nguyªn liÖu… *TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy qóa tr×nh tËp trung vèn, tËp trung s¶n xuÊt. Trªn c¬ së ®ã gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn: Trong c¬ chÕ thÞ trêng, ng©n hµng lµ ®¬n vÞ kinh doanh trong lÜnh vùc tiÒn tÖ. Víi vai trß tËp trung vèn s¶n xuÊt, ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o ®îc ®é an toµn vµ lîi nhuËn, tr¸nh rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay . B»ng c¸ch tËp trung vèn vµo c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh cã ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n, thóc ®Èy qu¸ tr×nh t¨ng trëng kinh tÕ, ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o ®îc h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. §Ó lµm tèt vai trß lµ cÇu nèi gi÷a ngêi cÇn vèn vµ ngêi ®Çu t, ng©n hµng ph¶i quan t©m ®Õn nguån vèn ®· huy ®éng ®îc ®Ó cho hé s¶n xuÊt vay. V× vËy ng©n hµng sÏ thóc ®Èy c¸c hé sö dông vèn hiÖu qu¶, t¨ng nhanh vßng quay vèn, tiÕt kiÖm vèn cho s¶n xuÊt vµ lu th«ng. VËy hé s¶n xuÊt ph¶i biÕt sö dông vèn nh thÕ nµo vµo s¶n xuÊt ®Ó gãp phÇn tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh vËn ®éng liªn tôc cña nguån vèn . *TÝn dông ng©n hµng lµ c«ng cô tµi trî cho c¸c ngµnh kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn vµ nh÷ng ngµnh kinh tÕ mòi nhän. *TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn h¹n chÕ cho vay nÆng l·i ë n«ng th«n. *TÝn dông ng©n hµng kiÓm so¸t ®ång tiÒn vµ thóc ®Èy s¶n xuÊt thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n. *TÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy hé s¶n xuÊt tiÕp cËn vµ më réng s¶n xuÊt hµng ho¸. *Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng vÒ mÆt chÝnh trÞ x· héi. TÝn dông ng©n hµng kh«ng nh÷ng cã vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ mµ cßn cã vai trß to lín vÒ chÝnh trÞ - x· héi.Th«ng qua viÖc cho vay më réng s¶n xuÊt ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt, gãp phÇn gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc 7 lµm cho ngêi lao ®éng ®ã lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch nhÊt hiÖn nay. Do vËy tÝn dông ng©n hµng hç trî s¶n xuÊt ®Ó t¹o cho ngêi lao ®éng cã viÖc lµm vµ cã thu nhËp, sÏ h¹n chÕ ®îc nh÷ng tiªu cùc x· héi, tÝn dông ng©n hµng thóc ®Èy ngµnh nghÒ ph¸t triÓn, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho nh÷ng ngêi lao ®éng thõa ë n«ng th«n, h¹n chÕ luång di d©n tù do ra thµnh phè, gãp phÇn h¹n chÕ c¸c tÖ n¹n x· héi ë thµnh phè vµ n«ng th«n. TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ nhµ níc ®iÓn h×nh lµ chÝnh s¸ch xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, thóc ®Èy c¸c hé s¶n xuÊt ph¸t triÓn nhanh, lµm thay ®æi bé mÆt n«ng th«n, gióp cho c¸c hé s¶n xuÊt sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn cña m×nh: Do ®ã c¸c tÖ n¹n x· héi còng dÇn ®îc xo¸ bá, tr×nh ®é d©n trÝ vµ chuyªn m«n ho¸ cña lùc lîng lao ®éng ®îc n©ng cao. Qua ®ã cµng thÊy râ vai trß to lín cña tÝn dông ng©n hµng trong viÖc cñng cè lßng tin cña n«ng d©n nãi chung vµ hé s¶n xuÊt nãi riªng. 1.2.3 Quy ®Þnh cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt cña NHNO & PTNT viÖt nam Lo¹i cho vay nµy cã ®Æc trng c¬ b¶n vÒ môc ®Ých sö dông tiÒn vay, ®èi tîng cho vay, vÒ tµi s¶n thÕ chÊp vµ vÒ hå s¬ vay vèn khiÕn nã kh¸c h¼n víi c¸c lo¹i cho vay kh¸c . *VÒ môc ®Ých cho vay : Lµ cho vay c¶ gia ®×nh lµm kinh tÕ. *VÒ ®èi tîng cho vay : Lµ c¶ hé gia ®×nh lµm chñ thÓ trong quan hÖ vay vèn. *§iÒu kiÖn vay vèn : Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù. Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých. Dù ¸n ®Çu t vµ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi, cã hiÖu qu¶. Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi gian cam kÕt ghi trong hîp ®ång tÝn dông. * Nguyªn t¾c cho vay: Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých, hoµn tr¶ vèn vay c¶ gèc vµ l·i theo ®óng tho¶ thuËn ®· ghi trong hîp ®ång tÝn dông, thùc hiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay ( NÕu cã ). *Ph¬ng thøc cho vay vèn: - Cho vay tõng lÇn. - Cho vay theo h¹n møc. * H×nh thøc vay vèn: - Cho vay trùc tiÕp vµ cho vay gi¸n tiÕp qua tæ vay vèn. 1.3 ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. 1.3.1. Kh¸i niÖm: ChÊt lîng tÝn dông ng©n hµng lµ tiªu chÝ hµng ®Çu trong viÖc cho vay, lµ sù ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong quan hÖ tÝn dông, ®¶m b¶o an toµn hoÆc h¹n 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÕ rñi ro vÒ vèn, t¨ng lîi nhuËn ng©n hµng, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. ChÊt lîng tÝn dông ®îc hiÓu lµ sù lµnh m¹nh vµ hiÖu qu¶ qua c¸c kho¶n vay, h¹n chÕ rñi ro, nî qu¸ h¹n thÊp, c¸c hé vay vèn ®· chÊp nhËn nghiªm tóc hîp ®ång tÝn dông ®· cam kÕt. 1.3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. * C¸c nh©n tè thuéc vÒ kh¸ch hµng: - Kh¸ch hµng ph¶i cã tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý phï hîp vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý khoa häc, kh¸ch hµng cã thÓ ®¹t ®îc kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tèt, sÏ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tr¶ nî cho ng©n hµng c¶ gèc vµ l·i tiÒn vay. NÕu tr×nh ®é s¶n xuÊt cßn h¹n chÕ sÏ kh«ng theo kÞp kinh tÕ thÞ trêng, kÕt qu¶ s¶n xuÊt kÐm sÏ ¶nh hëng ®Õn viÖc tr¶ nî. Nh vËy tr×nh ®é kh¸ch hµng ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. - Kh¸ch hµng ph¶i sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých theo ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh ®· tr×nh bµy víi ng©n hµng khi vay vèn. NÕu kh¸ch hµng sö dông vèn vay sai môc ®Ých ®· ph¹m vaß nguyªn t¾c cho vay cña ng©n hµng vµ trùc tiÕp ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng, møc ®é rñi ro cao, dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ kÐm, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng cho ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n, do ®ã ¶nh hëng kh«ng nhá tíi chÊt lîng tÝn dông. * C¸c nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n ng©n hµng: - ChÝnh s¸ch vµ c¬ chÕ tÝn dông ng©n hµng: lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch s¶n phÈm quan träng nhÊt cña ng©n hµng. Cã chÝnh s¸ch tÝn dông ®óng ®¾n sÏ ®a ra ®îc h×nh thøc cho vay phï hîp víi nhu cÇu thu hót kh¸ch hµng, ®ång thêi khuyÕn khÝch kh¸ch hµng tr¶ nî ®óng h¹n. Do ®ã chÝnh s¸ch tÝn dông ng©n hµng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÊt lîng tÝn dông. - ChÊp hµnh c¬ chÕ tÝn dông: ViÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh thÓ chÕ tÝn dông cña mçi c¸n bé lµm tÝn dông tèt hay kh«ng tèt lµ sù ph¶n ¸nh chÝnh x¸c ®Ó c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông. ChÊt lîng ng©n hµng cã thùc hiÖn ®îc hay kh«ng. Mçi c¸n bé tÝn dông khi cho vay ®Òu ph¶i tu©n theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c quy ®Þnh thÓ lÖ tÝn dông cña ng©n hµng. Cho vay b¶o l·nh víi gi¸ trÞ qu¸ lín khiÕn kh¸ch hµng khã cã thÓ ®ñ kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tr¶ nî ng©n hµng, ®ång thêi vi ph¹m ®iÒu kiÖn vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay, lµm cho chÊt lîng tÝn dông bÞ ¶nh hëng. Tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông sÏ cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi chÊt lîng kho¶n cho vay. ChÊt lîng mét kho¶n cho vay ®îc x¸c ®Þnh ngay tõ khi kho¶n cho vay ®îc quyÕt ®Þnh qua c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh. 9 KiÓm tra kiÓm so¸t cña ng©n hµng cha kÞp thêi, do ®ã kh«ng n¾m b¾t ®îc ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin vÒ mét kho¶n cho vay, kh«ng biÕt ®îc c¸c yÕu tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông nµo ®· vµ ®ang vµ sÏ s¶y ra ®Ó cã biÖn ph¸p kÞp thêi kh«ng lµm cho chÊt lîng tÝn dông bÞ gi¶m sót. Do ®ã ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i thÈm ®Þnh vµ kiÓm tra kü cµng tríc, trong vµ sau khi cho vay. HÖ thèng th«ng tin ng©n hµng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng n¾m b¾t ®îc c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng tríc khi quyÕt ®Þnh mét kho¶n cho vay. YÕu tè nµy rÊt quan träng bëi nã quyÕt ®Þnh gãp phÇn ng¨n chÆn nh÷ng kho¶n cho vay kÐm chÊt lîng ngay tõ khi cha x¶y ra. * C¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng: Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña níc ta cßn phô thuéc nhiÒu vµo thiªn nhiªn do ®ã m«i trêng tù nhiªn lµ mét nh©n tè cã ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng. M«i trêng kinh tÕ x· héi : Cã ¶nh hëng gi¸n tiÕp tíi chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. M«i trêng kinh tÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hé s¶n xuÊt lµm ¨n cã hiÖu qu¶, do vËy hé s¶n xuÊt cã nhu cÇu vay vèn nhiÒu h¬n, c¸c kho¶n vay sö dông ®óng môc ®Ých, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n. Tõ ®ã c¸c kho¶n vay ®îc hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n c¶ gèc vµ l·i. Trªn c¬ së ®ã chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt ®îc n©ng lªn. M«i trêng chÝnh trÞ ph¸p lý: Ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ngµnh ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña c¬ quan ph¸p luËt vµ c¬ quan chøc n¨ng, do vËy viÖc t¹o ra m«i trêng ph¸p lý hoµn thiÖn sÏ gãp phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. M«i trêng chÝnh trÞ æn ®Þnh, t¹o ®iÒu kiÖn vµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña hé s¶n xuÊt tiÕn hµnh thuËn lîi. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña ph¸p luËt vÒ tÝn dông vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông lµ c¬ së ®Ó xö lý, gi¶i quyÕt khi x¶y ra c¸c tranh chÊp tÝn dông mét c¸ch h÷u hiÖu nhÊt. V× vËy m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt cã ¶nh hëng rÊt lín tíi chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. M«i trêng tù nhiªn : Cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nhÊt lµ nh÷ng hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô thuéc chñ yÕu vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn. NÕu ®iÒu kiÖn thuËn lîi th× hé s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó tr¶ nî ng©n hµng vµ ngîc l¹i nÕu ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi th× sÏ g©y thiÖt h¹i lín vÒ kinh tÕ dÉn tíi viÖc tr¶ nî khã kh¨n g©y rñi ro cho kh¸ch hµng vµ c¶ ng©n hµng. Cho nªn m«i trêng tù nhiªn lµ yÕu tè ¶nh hëng râ rÖt ®Õn chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. Tãm l¹i: Cã thÓ kh¼ng ®Þnh tÝn dông ng©n hµng cã vai trß hÕt søc to lín ®èi víi hé s¶n xuÊt vÒ c¶ mÆt kinh tÕ, chÝnh trÞ vµ x· héi. Nã ®îc coi lµ c«ng cô ®¾c lùc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cña nhµ níc, lµ ®éng lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, ph¸t huy ®îc hÕt vai trß to lín cña m×nh ®èi víi qu¸ tr×nh CNH – H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n còng nh ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nhng bªn c¹nh ®ã chÊt lîng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt cßn nhiÒu khã kh¨n, viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt . 1.3.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ hé s¶n xuÊt. * ChÝnh s¸ch cña chÝnh phñ : Trªn 80% d©n sè níc ta sèng ë n«ng th«n, h×nh thøc s¶n xuÊt chñ yÕu lµm kinh tÕ ë quy m« gia ®×nh. VËy sù ph¸t triÓn kinh tÕ hé s¶n xuÊt cã ¶nh hëng ®Õn mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ ®Êt níc. V× thÕ c¸c chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ sÏ t¹o c¬ héi ®Ó vèn tÝn dông ng©n hµng tiÕp cËn ®Õn hé s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, møc ®é rñi ro trong n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ rÊt cao, trong khi tû suÊt lîi nhuËn kh«ng cao v× chi phÝ lín. Do vËy h¹n chÕ nhiÒu trong viÖc më réng cho vay vµ gi¶m hiÖu qu¶ tÝn dông ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. §èi víi ng©n hµng, hé gia ®×nh lµ kh¸ch hµng truyÒn thèng, lµ ®èi tîng phôc vô chÝnh v× thÕ chÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng cã ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn khèi lîng cho vay hé s¶n xuÊt. *Sù ph¸t triÓn cña hé s¶n xuÊt : Mèi quan hÖ cña ng©n hµng vµ hé s¶n xuÊt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn khèi lîng cho vay cña ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt. V× phÇn lín hé s¶n xuÊt n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cßn h¹n chÕ do tr×nh ®é cßn yÕu, kinh tÕ hé cßn mang tÝnh tù cung tù cÊp, s¶n xuÊt cßn nhá bÐ, manh món, cha ph¸t triÓn. ViÖc chñ ®éng t×m ra ph¬ng thøc ®Èy nhanh tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ, viÖc cho vay cña ng©n hµng ®èi víi hé s¶n xuÊt lµ néi dung rÊt quan träng trong ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i hiÖn nay. 1.3.4. C¸c chØ tiªu ®o lêng chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. *§¶m b¶o nguyªn t¾c cho vay: Nguyªn t¾c cho vay lµ mét nguyªn t¾c quan träng ®èi víi mçi ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng kho¶n cho vay ®iÒu ®Çu tiªn lµ ph¶i xem xÐt kho¶n vay cã ®¶m b¶o nguyªn t¾c hay kh«ng. Theo quyÕt ®Þnh 1627/Q§/CP Ngµy 15/01/2002 t¹i ®iÒu 6 nguyªn t¾c vay vèn ghi râ: “ Kh¸ch hµng vay vèn tæ chøc tÝn dông ph¶i ®¶m b¶o hai nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: + Mét lµ: Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. + Hai lµ: Hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.” §©y lµ hai nguyªn t¾c b¾t buéc mµ bÊt cø mét kho¶n cho vay cã chÊt lîng nµo còng ph¶i ®¶m b¶o. 11 * Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay: Theo quyÕt ®Þnh 1627/Q§/CP T¹i ®iÒu 7 ®iÒu kiÖn vay vèn ghi râ: Tæ chøc tÝn dông xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh cho vay khi kh¸ch hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau : + Mét lµ : Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi hé s¶n xuÊt ph¶i thêng tró t¹i ®Þa bµn n¬i chi nh¸nh NHNo ®ãng, cã x¸c nhËn hé khÈu thêng tró vµ x¸c nhËn cña UBND x·, phêng n¬i cho phÐp hoat ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + Hai lµ: Kh¶ n¨ng tµi chÝnh ph¶i ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi gian cam kÕt. Hé s¶n xuÊt vay vèn ph¶i cã vèn tù cã tham gia vµo ph¬ng ¸n, dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô. Hé s¶n xuÊt ph¶i kinh doanh cã hiÖu qu¶ kh«ng cã nî qu¸ h¹n tõ 6 th¸ng trë lªn víi ng©n hµng . + Ba lµ: Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p, kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . + Bèn lµ: Hé s¶n xuÊt cã dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh kh¶ thi vµ cã hiÖu qu¶. + N¨m lµ: Hé s¶n xuÊt thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ®¶m b¶o tiÒn vay. - §èi víi hé vay ®Õn 10 triÖu ®ång kh«ng phaØ thÕ chÊp. Do kh«ng ph¶i ®¶m b¶o b»ng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ hoÆc kh«ng ph¶i ®¶m b¶o tµi s¶n theo lùa chän cña ng©n hµng do kh¸ch hµng cã tÝn nhiÖm, ph¬ng ¸n kh¶ thi vµ cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh tèt. - §èi víi hé vay trªn 10 triÖu ®ång ph¶i thùc hiÖn ®¶m b¶o tiÒn vay b»ng tµi s¶n, quyÒn sö dông ®Êt ( gåm cÇm cè, cÇm ®å, thÕ chÊp, b¶o l·nh, tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay …) bÊt cø kho¶n cho vay hé s¶n xuÊt nµo ®Òu ph¶i xem xÐt ®Õn n¨m ®iÒu kiÖn ®Ó cho vay vµ ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng kho¶n vay. *ThÈm ®Þnh cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ theo quy tr×nh: + Sau khi ng©n hµng ®· nhËn ®Çy ®ñ thñ tôc hå s¬ xin vay vèn, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña hå s¬ vµ b¸o c¸o thÈm ®Þnh do c¸n bé ghi ý kiÕn thÈm ®Þnh, tr×nh gi¸m ®èc duyÖt. NÕu kho¶n vay ®îc duyÖt th× chuyÓn hå s¬ cho bé phËn kÕ to¸n thùc hiÖn h¹ch to¸n, (c¸c bíc quy tr×nh gåm gi¶i ng©n b»ng tiÒn mÆt: LËp phiÕu chi tiÒn mÆt vµ thu phÝ hå s¬) sau ®ã thñ quü thùc hiÖn gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. §©y lµ bíc quan träng nhÊt trong quy tr×nh cho vay, nã quyÕt ®Þnh tíi chÊt lîng kho¶n cho vay. Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh lµ c¸ch tèt nhÊt ®Ó ng©n hµng n¾m v÷ng ®îc th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, n¨ng lùc ph¸p luËt, ®¹o ®øc, t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng …Qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh mét kho¶n cho vay hé s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña hé lµ s¶n xuÊt kinh doanh tæng hîp. VËy viÖc tu©n thñ quy tr×nh thÈm ®Þnh vµ néi dung thÈm ®Þnh cho vay lµ b¾t buéc ®Ó mét kho¶n vay ®¹t chÊt lîng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.3.5 . C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. * ChØ tiªu 1: Doanh sè cho vay hé s¶n xuÊt. +Doanh sè cho vay hé s¶n xuÊt lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh sè tiÒn ng©n hµng cho hé s¶n xuÊt vay trong thêi kú nhÊt ®Þnh thêng lµ mét n¨m. Ngoµi ra ng©n hµng cßn sö dông chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh tû träng cho vay hé s¶n xuÊt trong tæng doanh sè cho vay cña ng©n hµng trong mét n¨m. Doanh sè cho vay HSX Tû träng cho vay HSX = ------------------------------Tæng doanh sè cho vay *ChØ tiªu 2: Doanh sè thu nî hé s¶n xuÊt. + Doanh sè thu nî hé s¶n xuÊt lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn ng©n hµng thu håi ®îc sau khi ®· gi¶i ng©n cho hé s¶n xuÊt trong mét thêi kú. §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thu nî hé s¶n xuÊt, ng©n hµng cßn sö dông chØ tiªu t¬ng ®èi ph¶n ¸nh tû träng thu håi nî ®îc trong tæng doanh sè cho vay hé s¶n xuÊt cña ng©n hµng trong mét thêi kú. Doanh sè thu nî HSX Tû lÖ thu håi nî HSX = ------------------------------Doanh sè cho vay HSX *ChØ tiªu 3: D nî qu¸ h¹n hé s¶n xuÊt. + ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tæng thÓ sè tiÒn ng©n hµng cha thu håi ®îc sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh kÓ tõ ngµy kho¶n vay ®Õn h¹n thanh to¸n t¹i thêi ®iÓm ®ang xÐt. D nî qu¸ h¹n HSX TØ lÖ nî qu¸ h¹n HSX = --------------------------Tæng d nî HSX §©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tÝn dông hé s¶n xuÊt vµ chÊt lîng tÝn dông ®Çu t cho vay ®èi víi hé s¶n xuÊt. D nî qu¸ h¹n cµng nhá, tû lÖ nî qu¸ h¹n cµng thÊp, chÊt lîng tÝn dông cµng cao. Ho¹t ®éng tÝn dông nãi chung cã nhiÒu rñi ro t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn vµ an toµn kinh doanh cña ng©n hµng. ViÖc ®¶m b¶o thu håi vèn cho vay ®óng h¹n thÓ hiÖn qua tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp lµ vÊn ®Ò quan träng trong qu¶n lý ng©n hµng liªn quan ®Õn sù sèng cßn. Kh¶ n¨ng kh«ng thu håi ®îc nî ngêi ng©n hµng cßn ph¶i sö dông chØ tiªu nî khã ®ßi. Tæng nî khã ®ßi hé s¶n xuÊt Tû lÖ nî khã ®ßi HSX = ------------------------------------Tæng nî qu¸ h¹n *ChØ tiªu 4: Vßng quay tÝn dông hé s¶n xuÊt. 13 + §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÇn suÊt sö dông vèn, chØ tiªu ®o lêng vèn tÝn dông cña ng©n hµng nãi chung vµ cña tÝn dông hé s¶n xuÊt nãi riªng. Vßng quay cµng lín víi sè d lu«n t¨ng chøng tá ®ång vèn cña ng©n hµng bá ra ®· ®îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm chi phÝ t¹o ra lîi nhuËn lín. Doanh sè thu nî HSX Vßng quay vèn tÝn dông HSX = ----------------------------D nî b×nh qu©n HSX *ChØ tiªu 5: D nî b×nh qu©n hé s¶n xuÊt. D nî hé s¶n xuÊt D nî b×nh qu©n hé s¶n xuÊt =---------------------------Tæng sè hé vay vèn * ChØ tiªu 6: Tèc ®é t¨ng trëng d nî hé s¶n xuÊt hµng n¨m. 1.4 Sù cÇn thiÕt cña viÖc n©ng cao chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt. 1.4.1 ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ng©n hµng. - Lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng©n hµng lµm tèt chøc n¨ng trung gian thanh to¸n, chøc n¨ng trung gian tÝn dông, cÇu nèi gi÷a tiÕt kiÖm vµ tiªu dïng. Ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng bao gåm c¶ hai lÜnh vùc huy ®éng vèn vµ cho vay. Môc tiªu cña ng©n hµng khi ®Çu t tÝn dông lµ ph¶i thu ®îc c¶ gèc lÉn l·i ®óng h¹n. Nhng thùc tÕ ho¹t ®éng ng©n hµng lu«n ph¸t sinh rñi ro tuú theo møc ®é kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ ®èi víi tÝn dông hé s¶n xuÊt v× cho vay hé s¶n xuÊt chñ yÕu lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, mµ s¶n xuÊt n«ng nghiªp l¹i phô thuéc nhiÒu bëi ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®iÒu kiÖn nµy n»m ngoµi vïng khèng chÕ cña ng©n hµng. V× vËy n©ng cao chÊt lîng tÝn dông lµ cÇn thiÕt ®Ó kh¾c phôc rñi ro chñ quan ®ång thêi h¹n chÕ nh÷ng rñi ro kh¸ch quan. 1.4.2 ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn hé s¶n xuÊt. Lµ c«ng cô ®¾c lùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng, t¨ng nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ n«ng nghiÖp n«ng th«n, t¨ng thªm thu nhËp cho ngêi lao ®éng, gãp phÇn gi¶m hé ®ãi nghÌo. T¨ng hé s¶n xuÊt kh¸ giµu trong lÜnh vùc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. 1.4.3 ChÊt lîng tÝn dông ®èi víi sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi. Hé s¶n xuÊt lµ nh©n tè kinh tÕ quan träng, ®Æc biÖt lµ víi mét níc kinh tÕ n«ng nghiÖp chiÕm phÇn lín nh níc ta. ChÝnh v× vËy, chÊt lîng tÝn dông cña c¸c NHTM tèt sÏ gãp phÇn xãa ®ãi gi¶m nghÌo, t¨ng tèc ®é t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Gãp phÇn ®iÒu hoµ vèn trong nÒn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ, gãp phÇn k×m chÕ l¹m ph¸t, t¨ng trëng kinh tÕ, t¨ng uy tÝn quèc gia. Ch¬ng II 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông hé s¶n xuÊt t¹i ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c quang. 2.1. tæng quan vÒ ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn b¾c quang. 2.1.1Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh NHNo&PTNTHuyÖn B¾c Quang . Ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang lµ mét ng©n hµng HuyÖn miÒn nói vïng thÊp trùc thuéc ng©n hµng No&PTNT TØnh Hµ Giang. Chi nh¸nh ®îc chia t¸ch ngµy 01/01/1990 tõ chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i tØnh Hµ Tuyªn cò. Trô së chÝnh cña chi nh¸nh ®Æt t¹i trung t©m huyÖn lþ HuyÖn B¾c Quang cho nªn cã nhiÒu thuËn lîi vÒ vÞ trÝ vµ ho¹t ®éng ng©n hµng. Chi nh¸nh ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang ( Gäi t¾t lµ chi nh¸nh ) lµ mét ph¸p nh©n tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. Cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ con dÊu riªng, ho¹t ®éng trong khu«n khæ ph¸p luËt, luËt ng©n hµng vµ ®iÒu lÖ cña NHNo&PTNTVN nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung, ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ x©y dùng n«ng th«n míi nãi riªng, víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu nh: Huy ®éng vèn, ho¹t ®éng tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n ng©n quü vµ kinh doanh c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c. HÖ thèng m¹ng líi cña ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang gåm mét chi nh¸nh héi së ( Chi nh¸nh lo¹i 2 ) vµ 4 chi nh¸nh lo¹i 3 trùc thuéc. 2.1.2C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban. 2.1.2.1 M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña chi nh¸nh NHNo&PTNT HuyÖn B¾c Quang. Bé m¸y tæ chøc cña Ng©n hµng No huyÖn B¾c Quang gåm cã 1 Gi¸m ®èc vµ Gi¸m ®èc 2 Phã gi¸m ®èc. Trong ®ã, mét PhãGi¸m gi¸m ®èc ®èc phô tr¸ch kÕ to¸n vµ mét Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch tÝn dông. C¸c phßng ban ®îc bè trÝ nh sau: - Phßng hµnh chÝnh Phã Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc - Phßng dông PhãtÝn Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phô tr¸ch tÝn dông Phô tr¸ch kÕ to¸n Phô tr¸ch tÝn dông Phô tr¸ch kÕ to¸n - Phßng kÕ to¸n ng©n quü - Phßng thanh to¸n quèc tÕ. Ng©n hµng No&PTNT cã 4 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 3 trùc thuéc. Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng S¬Hµnh ®å bé m¸y tæ chøcPhßng t¹i Ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang: tÝn KÕ Hµnh chÝnh chÝnh tÝn dông dông KÕ to¸n to¸n ng©n ng©n quü quü 15 04 04Chi Chinh¸nh nh¸nhNg©n Ng©nhµng hµngcÊp cÊp33 Thanh Thanh to¸n to¸n quèc quèc tÕ tÕ 2.1.2.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban: *Ban gi¸m ®èc gåm cã: 01 gi¸m ®èc vµ 02 phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : ChÞu tr¸ch nhiÖm l·nh chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kÕ to¸n ng©n quü - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ho¹t ®éng tÝn dông. *C¸c phßng ban gåm: + Phßng tÝn dông: KiÓm tra, xem xÐt vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. Lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh toµn HuyÖn. + Phßng kÕ to¸n ng©n quü: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng, h¹ch to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, thanh to¸n chuyÓn tiÒn cho c¸ ®¬n vÞ, lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n néi bé, qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng cña ng©n hµng No&PTNT trªn ®Þa bµn. Ng©n quü: Cã chøc n¨ng thu chi tiÒn mÆt, ®¸p øng yªu cÇu tiÒn mÆt cho c¸c Doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trªn ®Þa bµn, ®¶m b¶o an toµn kho quü. + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Cã nhiÖm vô lµm c«ng t¸c v¨n phßng, hµnh chÝnh v¨n th lu tr÷ vµ phôc vô hËu cÇn ( LÔ t©n ), thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh, mua s¾m c«ng cô lao ®éng… Bé phËn vi tÝnh: Tæng hîp, thèng kª, lu tr÷ sè liÖu th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh, sö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô vµ tÝn dông, vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh. + Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua m¹ng, c¸c nghiÖp vô tÝn dông, b¶o l·nh, ngo¹i tÖ cã liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ, c¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ ( Mua, b¸n, chuyÓn ®æi ), thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp theo quy ®Þnh. * Chi nh¸nh ng©n hµng lo¹i 3 gåm: 04 chi nh¸nh. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¬ cÊu tæ chøc cña c¸c chi nh¸nh lo¹i 3 gåm: - Gi¸m ®èc. - 01 phã gi¸m ®èc. - 01 tæ trëng kÕ to¸n. - 01 tæ trëng tÝn dông. HiÖn t¹i chi nh¸nh cã tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 56 c¸n bé, trong ®ã cã 7 hîp ®ång. Tr×nh ®é ®¹i häc: 14 c¸n bé chiÕm 29%. Tr×nh ®é cao ®¼ng: 3 c¸n bé chiÕm 6%. Tr×nh ®é trung cÊp :26 c¸n bé chiÕm 53%. Tr×nh ®é s¬ cÊp :3 c¸n bé chiÕm 6% Cha qua ®µo t¹o: 3 c¸n bé chiÕm 6%.. §éi ngò c¸n bé ®îc s¾p xÕp ho¹t ®éng theo chøc n¨ng nhiÖm vô, tr×nh ®é cã thÓ ®¶m ®¬ng ®îc trªn ®Þa bµn. *NhiÖm vô chñ yÕu cña ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang lµ: 1.NhËn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, cã kú h¹n cña c¸c ®¬n vÞ tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong níc, ph¸t hµnh kú phiÕu tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng tiÒn ViÖt nam ®ång vµ ngo¹i tÖ theo chØ ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2.Cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng tiÒn ViÖt nam: §èi víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ tÇng líp d©n c. 3.Cho vay vèn b»ng c¸c nguån tµi trî ñy th¸c ®Çu t cña céng ®ång Ch©u ©u (EU), vèn ADB, vèn §øc ( BVR ), vèn IFAD…. 4.Thùc hiÖn dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh b»ng ®iÖn tö qua m¹ng líi vi tÝnh víi c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ níc víi c¸c níc trªn thÕ giíi vµ chi tr¶ kiÒu hèi.. 5.Thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh cho c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ cã tµi kho¶n tiÒn göi t¹i chi nh¸nh. * MÆt trËn n«ng nghiÖp lµ lÜnh vùc s¶n xuÊt quan träng nhÊt cña níc ta nãi chung vµ cña HuyÖn B¾c Quang nãi riªng, song tr×nh ®é d©n trÝ trªn ®Þa bµn cha ®ång ®Òu, am hiÓu khoa häc kü thuËt cha s©u nªn nhu cÇu vèn cha cao, nh÷ng ®¬n vÞ quèc doanh lín vµ c¸c C«ng - N«ng – L©m trêng chñ yÕu vay vèn dµi h¹n ë ng©n hµng ®Çu t, vay vèn lu ®éng t¹m thêi ë ng©n hµng No HuyÖn, hiÖn nay c¸c Doanh nghiÖp quèc doanh hÇu hÕt ®· chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, c¸c Doanh nghiÖp t nh©n vµ c¸c c«ng ty TNHH ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ do n¨ng lùc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh cha s©u, hé s¶n xuÊt n«ng d©n vay vèn th× manh món, cha ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng néi lùc trªn ®Þa bµn HuyÖn. Tríc t×nh h×nh ®ã ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c quang ®· ph¶i chÊn chØnh vµ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng viÖc ®· lµm vµ sÏ lµm, triÓn khai 17 ®ång bé nh÷ng chñ tr¬ng míi cña ChÝnh phñ, tiÕp cËn ®Ó cho vay c¸c hé n«ng d©n theo c¸c ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña TØnh vµ cña HuyÖn, bè trÝ lao ®éng hîp lý, tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé, ®æi míi vµ trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, më réng m¹ng líi ho¹t ®éng tíi 100% sè x· cã quan hÖ giao dÞch víi ng©n hµng, thùc hiÖn nh÷ng ®Þnh híng vµ chñ tr¬ng cho vay theo tæ nhãm, x©y dùng chØ tiªu huy ®éng vèn, ®¶m b¶o chÊt lîng, khèi lîng ®Çu t. 2.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT HuyÖn B¾c quang. 2.1.3.1 C«ng t¸c huy ®éng vèn B¶ng 1.2: KÕt qu¶ huy ®éng vèn t¹i Ng©n hµng No&PTNT HuyÖn B¾c Quang §¬n vÞ: Tû ®ång N¨m 2004 N¨m 2005 So s¸nh 2005/2004 ChØ tiªu Sè tiÒn TT% Sè tiÒn TT% Sè tiÒn (+/-) TL% Tæng nguån vèn 52 100% 69 100% 17 33 1.Ph©n theo thêi gian - TG cã kú h¹n +Díi 12 th¸ng +Trªn 12 th¸ng - TG kh«ng kú h¹n 20,6 12 8,6 31,4 40% 58,3% 41,7% 60% 28 13 15 41 40,6% 46% 54% 59,4% 7,4 1 6,4 9,6 36% 8,3% 74% 31% 2.Ph©n theoTP ktÕ -Tgöi c¸c TCKT -TGTK D©n c 20,7 40% 29,3 42% 8,6 41% 31,3 60% 39,7 58% 8,4 25% (Nguån: B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n tæng hîp n¨m 2004, 2005 - Phßng KÕ to¸n.) + Nguån vèn huy ®éng cã xu thÕ t¨ng, ®©y lµ mét dÊu hiÖu tèt bëi ng©n hµng No HuyÖn B¾c Quang lµ ®Þa bµn ho¹t ®éng miÒn nói víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n song chi nh¸nh ®· thùc sù quan t©m ®Õn viÖc thu hót nguån vèn cña nh©n d©n b»ng nhiÒu biÖn ph¸p cã hiÖu qu¶ nh: Tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o tiÕp thÞ réng r·i trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, trùc tiÕp tuyªn truyÒn ®Õn tËn th«n b¶n ngêi d©n. mÆc dï nguån vèn huy ®éng ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ song vÉn cha ®ñ ®¸p øng víi nhu cÇu ®Þa bµn, hiÖn t¹i nguån vèn huy ®éng míi chiÕm trªn 36% so víi tæng d nî, sè cßn l¹i ph¶i vay vèn trung ¬ng víi l·i suÊt cao h¬n do ®ã phÇn nµo ¶nh hëng ®Õn thu nhËp cña chi nh¸nh. Nguån vèn chñ yÕu lµ nguån vèn ng¾n h¹n mÆc dï l·i suÊt huy ®éng thÊp song ®©y lµ nguån vèn Ýt æn ®Þnh do ®ã ®ßi hái chi nh¸nh ph¶i c©n ®èi nguån vèn kÞp thêi ®Ó phï hîp víi nhu cÇu vay vèn vµ víi tèc ®é t¨ng trëng d nî. 2.1.3.2 C«ng t¸c sö dông vèn (cho vay). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cho vay lµ ho¹t ®éng t¹o ra nguån thu nhËp chÝnh cho Ng©n hµng. Víi nhËn thøc ®ã, ng©n hµng ®· chó träng trong viÖc t×m kh¸ch hµng ®Ó cho vay, híng ®Çu t vµ ®¶m b¶o ®Çu t cã chÊt lîng ®¹t hiÖu qu¶ cao. B¶ng 2.2: T×nh h×nh sö dông vèn t¹i NHNo& PTNT HuyÖn B¾c Quang. ChØ tiªu 1. ∑ doanh sè cho vay 2. ∑ doanh sè thu nî 3. ∑ d nî: -Ph©n theo lo¹i TD: +Ng¾n h¹n +Trung & Dµi h¹n -Ph©n theo TPKT: +DnghiÖp & HTX +Hé s¶n xuÊt +Tiªu dïng 4. Nî qu¸ h¹n - TØ lÖ NQH / Tæng d nî N¨m 2004 Sè tiÒn TT% N¨m 2005 Sè tiÒn TT% §¬n vÞ: Tû ®ång So s¸nh 2005/2004 Sè tiÒn TL % 201 98 198 100% 100% 100% 315 329 184 100% 100% 100% 114 231 -14 56% 236% -7% 101 97 51% 49% 61 123 33% 67% -40 26 -40% 26% 54 27% 28 15% -26 -48% 108 55% 111 60% 3 2% 36 18% 45 25% 9 25% 1,7 9,3 7,6 447% 0,9% 5% 4,1% (Nguån: B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n tæng hîp n¨m 2004-2005 - Phßng TÝn dông). Doanh sè cho vay n¨m 2005 ®¹t 315 tû ®ång, tæng d nî ®Õn 31/12/2005 ®¹t 183,835 tû ®ång. D nî b×nh qu©n trªn mét c¸n bé CNV ®¹t trªn 03 tû ®ång. Nh×n vµo b¶ng 2.2 ta cã thÓ nhËn xÐt vÒ ho¹t ®éng ®Çu t cho vay cña ng©n hµng nh sau: * XÐt vÒ lo¹i tÝn dông: D nî cho vay hé s¶n xuÊt lu«n - D nî ng¾n h¹n n¨m 2005 gi¶m 40% sochiÕm víi n¨m 2004. cao (n¨m 2004 lµ tû träng - D nî trung vµ dµi h¹n t¨ng 26% so víi55%, n¨m n¨m 2004.2005 lµ 60% ) t¨ng lªn - Cho vay ng¾n h¹n cã xu thÕ gi¶m, 5% d nîvµcho trung h¹n t¨ng lªn. ®Õnvay 30/6/2006 d nî cho vay §ã lµ mét nhu cÇu kh¶ quan ®Ó ng©n hµng No&PTNT B¾cchiÕm QuanggÇn cã thÓ hé s¶n HuyÖn xuÊt ®· 70% ®¸p øng vµ ®Çu t theo chiÒu s©u nh»m ph¸t triÓn kinh trang vµ tæng tÕd VAC, nî chokinh vaytÕtoµn chitr¹i nh¸nh. h¹ tÇng c¬ së n«ng th«n. Tû träng cho vay HSX lu«n cao §iÒu ®ã ®· thÓ hiÖn, Chi nh¸nh ®· * XÐt vÒ ®èi tîng cho vay: quan t©m ®Õn viÖc cho vay hé s¶n xuÊt. §ã thùc sù lµ mét híng ®i ®óng ®¾n cã søc bÒn vµ l©u dµi, æn ®Þnh. Bëi hé s¶n xuÊt lµ kh¸ch hµng ®Çy tiÒm n¨ng víi sè lîng 19 réng lín trong thêi kú kinh tÕ thÞ trêng vµ phï hîp víi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc nh»m ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ trªn lÜnh vùc n«ng nghiÖp n«ng th«n. B¶ng 3.2: D nî tÝn dông ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Hé s¶n xuÊt 31/12/2004 Hé 10.540 Sè tiÒn 108.428 31/12/2005 Hé 11.000 Sè tiÒn 110.735 So s¸nh 2005/2004 Hé 460 Sè tiÒn (+/-) 2.307 15 54.000 17 28.100 2 -25.900 2.300 36.000 5.200 45.000 2.900 9.000 12.855 198.428 16.217 183.835 3.362 -14.593 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông n¨m 2004-2005 - Phßng TÝn dông). DnghiÖp,HTX Tiªu dïng Céng 20
- Xem thêm -