Tài liệu Cơ sở dữ liệu emarketing

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO Cơ sở dữ liệu Emarketing GVHD: T.S Hoàng Lệ Chi Nhóm thực hiện: 5 Lớp: Đêm 2 – K22 Thành viên nhóm 1. Lê Tuấn Anh. 2. Lê Thị Ngọc Bích. 3. Nguyễn Hữu Khanh 4. Đỗ Ngọc Hiền Phi. 5. Nguyễn Thị Thủy. Given that the cost of sending an email questionnaire to 10,000 people is no higher than the cost of sending it to 10 people, why would market researchers bother devising samples if they were planning to undertake some research online? Vai trò của việc chọn mẫu: Điều tra chọn mẫu có nghĩa là không tiến hành điều tra hết toàn bộ các đơn vị của tổng thể,  Chỉ điều tra trên 1 số đơn vị nhằm để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. suy ra được đặc điểm và tính chất của cả tổng thể đó. Yêu cầu: mẫu có tính đại diện. Email Questinaire: Tốn ít thời gian Chi phí thấp  Chọn mẫu tốt thì cơ hội phản hồi cao Các bước xác định mẫu: 1. 2. 3. 4. Xác định tổng thể Xác định khung chọn mẫu hay danh sách chọn mẫu Xác định phương pháp chọn mẫu Xác định quy mô mẫu Ví dụ về chọn lọc khách hàng Email Marketing Email Marketing Doanh thu Trực tiếp Email Marketing Khách hàng Trung thành Email Marketing Duy trì Khách hàng Email Marketing dành lại khách hàng LOGO
- Xem thêm -