Tài liệu Cổ phần hóa doanh nghiệp việt nam

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu ViÖt nam víi mét nÒn kinh tÕ cßn non kÐm ch-a tho¸t ra khái sù yÕu kÐm vµ nghÌo nµn, mét nÒn kinh tÕ chiÕm ®a sè lµ n«ng nghiÖp l¹c hËu, hÖ thèng kinh tÕ Nhµ n-íc ch-a n¨ng ®éng, kh«ng tËn dông hÕt c¸c nguån lùc tiÒm n¨ng vèn cã. Thêi gian chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ ch-a l©u cßn mang nÆng tÝnh tËp trung bao cÊp nÆng søc × phã th¸c cho Nhµ n-íc. ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, sù tiÕp thu chËm ch¹p vµ b¶o thñ ®· h¹n chÕ rÊt ®¸ng kÓ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ trong n-íc vÉn mang vai trß chñ ®¹o vµ ®-îc Nhµ n-íc b¶o hé nh-ng trong thùc tÕ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc 1 ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng hiÖu qu¶ trong thÞ tr-êng thËm chÝ Nhµ n-íc ph¶i bï lç. Chñ tr-¬ng cña §¶ng lµ ph¶i ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh doanh, ph-¬ng thøc kinh doanh, tËn dông hÕt nguån lùc trÝ thøc, tiÕp cËn vµ ¸p dông triÖt ®Ó kiÕn thøc kinh tÕ ph-¬ng T©y vµo nÒn kinh tÕ ViÖt nam, buéc c¸c nhµ doanh nghiÖp thùc sù kinh doanh, ®ßi hái doanh nghiÖp “sèng” b»ng chÝnh kh° n¨ng cña m×nh, g¾n tr¸ch nhiÖm s¶n xuÊt kinh doanh vµo tÊt c¶ mäi thµnh viªn trong doanh nghiÖp. B»ng c¸c v¨n b¶n ph¸p lý, nghÞ ®Þnh, chØ thÞ, cho phÐp ph¸t triÓn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vËn hµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Mét trong c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ lµ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc. TriÓn khai thÝ ®iÓm ®· cho thÊy cæ phÇn ho¸ lµ mét biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m c¶i tæ l¹i khu vùc c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. 2 TiÕp ®ã lµ viÖc ra liªn tiÕp c¸c nghÞ ®Þnh ChÝnh phñ h-íng dÉn cô thÓ qu¸ tr×nh b¸n cæ phÇn vµ ph¸t triÓn cæ phiÕu. Chia quyÒn së h÷u cho c¸c thµnh viªn, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiªu qu¶ s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Víi ®Ò t¯i “Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc á ViÖt Nam” em xin ®­îc mét vèn Ýt hiÓu biÕt cña m×nh nãi vÒ viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë n-íc ta. C¸ch nh×n nhËn vÊn ®Ò gi¶i quyÕt nh»m hoµn thiÖn h¬n cho viÖc thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. Tuy nhiªn do míi lµm quen víi c«ng viÖc nghiªn cøu viÕt ®Ò ¸n nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em rÊt mong ®-îc sù gãp ý, h-íng dÉn cña c¸c thÇy c«. 3 4 Ch-¬ng i: C¬ së lý luËn cña cæ phÇn ho¸ Doanh nghiÖp Nhµ n-íc 1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc. Cæ phÇn ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp tõ chç chØ cã m«th chñ së h÷u thµnh c«ng ty cæ phÇn, tøc lµ doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u.Cæ phÇn ho¸ nãi chung cã thÓ diÔn ra t¹i c¸c doanh nghiÖp t- nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty liªn doanh vµ t¹i c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc. Cæ phÇn ho¸ lµ qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ së h÷u t¹i doanh nghiÖp. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn, trong ®ã Nhµ n-íc cã thÓ vÉn gi÷ t- c¸ch lµ mét cæ ®«ng, tøc lµ Nhµ n-íc vÉn cã thÓ lµ chñ së h÷u mét bé phËn tµi s¶n cña doanh nghiÖp. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc kh«ng chØ lµ qu¸ 5 tr×nh chuyÓn së h÷u nhµ n-íc sang së h÷u c¸c cæ ®«ng, mµ cßn cã c¶ h×nh thøc doanh nghiÖp nhµ n-íc thu hót thªm vèn th«ng qua h×nh thøc b¸n cæ phiÕu ®Ó trë thµnh c«ng ty cæ phÇn. 2. C¬ së lý luËn cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc C¬ së cña viÖc xuÊt hiÖn hiÖn t-îng nµy lµ: Thø nhÊt, c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ph¸t triÓn trµn lan, l¹i kh«ng ®-îc tæ chøc vµ qu¶n lý tèt lµm kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña chóng yÕu kÐm triÒn miªn. Thø hai, do ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ nªn c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· trë thµnh g¸nh nÆng cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Nhµ n-íc ph¶i th-êng xuyªn sö dông ng©n s¸ch trî cÊp trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp cho chóng, ®iÒu ®ã dÉn ®Õn ng©n s¸ch Nhµ n-íc bÞ thiÕu hôt. 6 Thø ba, vÒ nhËn thøc lý luËn, cã sù thay ®æi quan ®iÓm vÒ vai trß cña Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Sù thay ®æi nhËn thøc tõ chç nhÊn m¹nh vai trß cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n-íc ®Õn chç coi träng khu vùc kinh tÕ t- nh©n vµ vai trß tù ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng. Quan ®iÓm nµy ®· lµm thay ®æi t- duy kinh tÕ cña c¸c chÝnh phñ, dÉn ®Õn xu h-íng ®¸nh gi¸ l¹i vai trß vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi cña hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc lµ mét gi¶i ph¸p mµ hÇu hÕt c¸c n-íc ®Òu coi träng, b¾t nguån tõ sù thay ®æi quan ®iÓm nãi trªn. Thø t-, søc hÊp dÉn tõ nh÷ng -u ®iÓm cña c«ng ty cæ phÇn. C«ng ty cæ phÇn cã søc sèng m¹nh h¬n, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n râ rÖt vµ vai trß hÕt søc to lín trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, ®¸p øng yªu cÇu míi cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr-êng. H×nh thøc thùc hiÖn chÕ ®é së h÷u rÊt ®a d¹ng, phong phó. Th-íc ®o ®óng ®¾n cña c¸c h×nh thøc ®ã lµ t¸c dông thu 7 hót, tËp hîp vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån vèn trong x· héi, t¹o ®éng lùc cho sù ph¸t triÓn. Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thùc sù lµ mét cuéc c¸ch m¹ng triÕt ®Ó thay ®æi c¸ch tæ chøc ho¹t ®éng trong néi bé doanh nghiÖp, thay ®æi c¬ b¶n mèi quan hÖ doanh nghiÖp – Nhµ n-íc vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thÝch øng víi ho¹t ®éng c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 8 Ch-¬ng II: qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam 1. Qu¸ tr×nh cæ phÇn doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam Tõ khi cã chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc cña §¶ng vµ ChÝnh phñ ®Õn nay, qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa chia lµm 3 giai ®o¹n: giai ®o¹n thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸, giai ®o¹n mæ réng cæ phÇn ho¸ vµ giai ®o¹n thóc ®Èy cæ phÇn ho¸. a. Giai ®o¹n thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ (tõ 6/1992 ®Õn 4/1996) Sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI (1986), thùc hiÖn sù nghiÖp ®æi míi, ChÝnh phñ ®· ban hµnh mét lo¹t Ph¸p lÖnh, NghÞ ®Þnh nh»m thóc ®Èy s¶n xuÊt – kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc. 9 Trong QuyÕt ®Þnh 21/H§BT ngµy 14-7-1987 vÒ ®æi míi kÕ ho¹ch ho¸ vµ h¹ch to¸n kinh doanh x· héi, quyÒn tù chñ ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n-íc, t¹i §iÒu 22 ®· ®Ò cËp tíi viÖc thÝ ®iÓm tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ giao cho Bé Tµi chÝnh chñ tr×. T¹i thêi ®iÓm nµy, mÆc dï chñ tr-¬ng ®óng ®¾n nh-ng ch-a thùc hiÖn ®-îc. §Õn ®Çu n¨m 1990, trªn c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sau 5 n¨m ®æi míi, Héi ®ång Bé tr-ëng ban hµnh quyÕt ®Þnh sè 143/H§BT ngµy 10-5-1990 vÒ chñ tr-¬ng thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, thùc hiÖn m« h×nh kho¸n, cho thuª xÝ nghiÖp quèc doanh. §Õn n¨m 1992, cuéc c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã phÇn ch÷ng l¹i, lóng tóng. Nh»m tiÕp tôc c¶i c¸ch doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nªu trªn, ngµy 8-61992 Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ Thñ t-íng ChÝnh phñ) ra quyÕt ®Þnh sè 202/CT, chØ ®¹o tiÕp tôc khai triÓn viÖc 10 tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Nh- vËy, thêi gian nµy cã thÓ ®-îc coi lµ c¸i mèc ®Ó n-íc ta b-íc vµo giai ®o¹n thÝ ®iÓm cæ phÇn doanh nghiÖp Nhµ n-íc. §Õn 4-1996 sau h¬n 5 n¨m kÓ tõ khi cã QuyÕt ®Þnh 143/H§BT c¶ n-íc cã 5 doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn: - C«ng ty ®¹i lý liªn hiÖp vËn t¶i cæ phÇn ho¸ xong 71993 - C«ng ty c¬ ®iÖn l¹nh cæ phÇn ho¸ xong 10-1993 - Nhµ m¸y giÇy HiÖp An cæ phÇn ho¸ xong 10-1994 - XÝ nghiÖp chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Long An cæ phÇn ho¸ xong 71995 N¨m doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn ®Òu lµ nh÷ng doanh nghiÖp Nhµ n-íc míi ®-îc thµnh lËp, cã quy m« võa vµ nhá, chñ yÕu s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ dÞch 11 vô trong nh÷ng lÜnh vùc kh«ng quan träng. ViÖc triÓn khai thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ cßn qu¸ chËm, kh«ng ®¹t yªu cÇu m«ng muèn. §©y lµ giai ®o¹n khã kh¨n v× c¬ chÕ vËn hµnh cña c«ng ty cæ phÇn vµ cæ phÇn ho¸ lµ vÊn ®Ò rÊt míi ë ViÖt Nam. b. Giai ®o¹n më réng cæ phÇn ho¸ (tõ 5/1996 ®Õn 6/1998) Qua 4 n¨m thùc hiÖn thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸, tuy kÕt qu¶ cßn Ýt, nh-ng ®· cã kinh nghiÖm b-íc ®Çu cho viÖc më réng cæ phÇn ho¸ trong thêi gian tiÕp theo. §Ó ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸, ngµy 7-5-1996 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/ChÝnh phñ víi nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ, râ rµng, ®Çy ®ñ h¬n vÒ chuyÓn mét sè doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn thay thÕ QuyÕt ®Þnh 202/ChÝnh phñ. NghÞ ®Þnh 28/ChÝnh phñ ra ®êi ®· gi¶i to¶ ®-îc mét sè v-íng m¾c gÆp ph¶i trong giai ®o¹n cæ phÇn ho¸ thÝ ®iÓm. LÇn ®Çu tiªn c¸c vÊn ®Ò nh- môc ®Ých, yªu cÇu, ®èi t-îng, ph-¬ng 12 thøc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸, thñ tôc chuyÓn ®æi c«ng ty thµnh c«ng ty cæ phÇn, chÕ ®é ®èi víi doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ vµ ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ ®-îc thÓ hiÖn mét c¸ch cã hÖ thèng, cô thÓ h¬n. V× vËy, cæ phÇn ho¸ ®· ®-îc c¸c cÊp,c¸c ngµnh quan t©m h¬n trong viÖc triÓn khai. Sau khi Nghi ®Þnh 28/CP ra ®êi ®· cã h¬n 200 doanh nghiÖp ë c¸c tØnh, thµnh phè ®¨ng ký thùc hiÖn cæ phÇn ho¸, chiÕm trªn 3% tæng sè doanh nghiÖp Nhµ n-íc. TÝnh ®Õn 61998, c¶ n-íc ta ®· chuyÓn ®-îc 25 doanh nghiÖp Nhµ n-íc thµnh c«ng ty cë phÇn. KÕt qu¶ trªn cho thÊy, cæ phÇn ho¸ b-íc ®Çu ®· ®-îc më réng. Ngµnh c«ng nghiÖp vµ x©y dùng cã sè doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ nhiÒu nhÊt – 12 doanh nghiÖp; ngµnh giao th«ng vËn t¶i – 3 doanh nghiÖp; ngµnh chÕ biÕn n«ng, l©m, thuû s¶n – 3 doanh nghiÖp; ngµnh dÞch vô – 7 doanh nghiÖp. 13 c. Giai ®o¹n ®o¹n thóc ®Èy cæ phÇn ho¸ (tõ 7/1998 ®Õn nay) Tõ kinh nghiÖm cæ phÇn ho¸ trong c¸c giai ®o¹n tr-íc, ®Ó hoµn thiÖn mét b-íc vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ ®Èy m¹nh h¬n n÷a cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ngµy 29-6-1998 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 44/1998/N§-CP vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc thay thÕ cho c¸c NghÞ ®Þnh vµ NghÞ quyÕt tr-íc ®ã. ChØ trong 6 th¸ng cuèi n¨m 1998 ®· cã 90doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®-îc cæ phÇn ho¸, gÊp 3 lÇn so víi kÕt qu¶ cña c¶ thêi gian tr­íc ®ã. N¨m 1999 ®­îc xem l¯ mét n¨m “béi thu” cña cuéc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ®· cæ phÇn ho¸ ®-îc 250 doanh nghiÖp. Nh- vËy, sau 2 n¨m kÓ khi NghÞ ®Þnh 44/1998/CP ra ®êi ®· cã gÇn 400 doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸, trong khi ®ã 8 n¨m tr-íc chØ cæ phÇn ho¸ ®-îc 30 doanh nghiÖp. C¸c ®¬n vÞ triÓn khai cæ phÇn ho¸ m¹nh nhÊt lµ Hµ néi 14 (71 doanh nghiÖp), thµnh phè Hå ChÝ Minh (45 doanh nghiÖp), Nam §Þnh (22 doanh nghiÖp), Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (20 doanh nghiÖp), v.v.. Cã thÓ nãi r»ng 3 giai ®o¹n triÓn khai cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam trong thêi gian qua lµ qu¸ tr×nh ®i tõ thö nghiÖm ®Õn triÓn khai vµ thóc ®Èy nh»m t¹o ra tèc ®é cæ phÇn ho¸ theo h-íng ngµy cµng nhanh h¬n, quy m« cæ phÇn ho¸ ngµy cµng réng r·i h¬n. 2. §¸nh gi¸ chung tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ë ViÖt Nam thêi gian qua a. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc + TiÕn ®é cæ phÇn ho¸ b-íc ®Çu ®-îc c¶i thiÖn. + §èi víi doanh nghiÖp ®· cæ phÇn ho¸: - Huy ®éng ®-îc l-îng vèn lín, thay ®æi ph-¬ng thøc qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp Nhµ n-íc; t¹o sù ®ång t×nh 15 ñng hé cao cña ng-êi lao ®éng vµ c¸c nhµ ®Çu t- trong, ngoµi n-íc. - N©ng cao tÝnh tù chñ, ®æi míi qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp t¨ng lªn râ rÖt. - H×nh thµnh c¬ chÕ ph©n phèi míi ë c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc cæ phÇn ho¸ theo h-íng ph¸t huy c¸c nguån lùc trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng. + §èi víi Nhµ n-íc: - Së h÷u Nhµ n-íc b-íc ®Çu ®-îc cÊu tróc l¹i theo yªu cÇu ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, t¨ng c-êng vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n-íc. - Nhµ n-íc kh«ng ph¶i mÊt mét kho¶n ng©n s¸ch ®Ó hç trî vèn hoÆc bï lç hµng n¨m cho c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· cæ phÇn ho¸ nh- c¸c thêi kú tr-íc ®©y. + §èi víi ng-êi lao ®éng: 16 - Ph¸t huy ®-îc vai trß lµm chñ cña ng-êi lao ®éng trong qu¶n lý vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Nhµ n-íc. - Thu nhËp cña ng-êi lao ®éng t¨ng lªn. + Thu hót thªm lùc l-îng lao ®éng x· héi. + Gãp phÇn thóc ®Èy viÖc h×nh thµnh thÞ tr-êng chøng kho¸n. + Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong khu vùc vµ thÕ giíi, thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. b. Nh÷ng mÆt ch-a ®-îc vµ nguyªn nh©n. Nh÷ng mÆt ch-a ®-îc: + Tèc ®é tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ cßn chËm. + ViÖc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ kh«ng ®«ng ®Òu gi÷a c¸c ngµnh vµ ®Þa ph-¬ng. 17 + NhiÒu môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ ch-a ®¹t ®-îc - Môc tiªu huy ®éng vèn cña toµn x· héi vµo ®Çu t- ph¸t triÓn. - Môc tiªu t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi lao ®éng c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ cã cæ phÇn, ®-îc mua cæ phiÕu víi gi¸ -u ®·i. + Tµi s¶n cña Nhµ n-íc bÞ thÊt tho¸t nhiÒu trong qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸. + Tæ chøc §¶ng trong c«ng ty cæ phÇn ch-a ®-îc ®æi míi vÒ chøc n¨ng, nhiªm vô, ph-¬ng thøc ho¹t ®éng nªn lóng tóng trong sinh ho¹t, ch-a ph¸t huy tèt vai trß l·nh ®¹o cña m×nh. Nguyªn nh©n cña nh÷ng h¹n chÕ: + Nguyªn nh©n kh¸ch quan - Tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc l-îng s¶n xuÊt cßn thÊp. - NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ë ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh. 18 - Tr×nh ®é d©n trÝ thÊp, mang nÆng t©m lý s¶n xuÊt nhá. + Nguyªn nh©n chñ quan - NhËn thøc vÒ vai trß cña doanh nghiÖp Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ch-a thèng nhÊt. - Ch-a lµm tèt viÖc tuyªn truyÒn vÒ chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc cña §¶ng vµ ChÝnh phñ. - §Æt lîi Ých côc bé trªn lîi Ých quèc gia. - T©m lý sî mÊt viÖc lµm cña ®¹i bé phËn ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp Nhµ n-íc, vèn ®· quen sèng dùa vµo chÕ ®é bao cÊp. - ViÖc ®iÒu hµnh triÓn khai cæ phÇn ho¸ cßn chËm vµ lóng tóng, mét sè c¬ chÕ chÝnh s¸ch cßn ch-a th«ng tho¸ng, thiÕu tÝnh thùc tÕ, thñ tôc cßn phiÒn hµ. 3. Gi¶i ph¸p ®Ó xóc tiÕn cæ phÇn hãa 19 Nh»m thóc ®Èy tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc trong thêi gian tíi chóng ta cÇn lµm tèt mét sè viÖc sau ®©y: - Do trong cæ phÇn ho¸ còng cã t- nh©n ho¸ nªn viÖc b¸n cæ phÇn cho c¸c c¸ nh©n lµ tÊt nhiªn, do ®ã cÇn qui ®Þnh tû lÖ cæ phÇn b¸n cho ng-êi n-íc ngoµi cho phï hîp ®Ó thu hót tèi ®a nguån lùc cho ph¸t triÓn kinh tÕ. - C¸c cÊp c¸c ngµnh, c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc cÇn qu¸n triÖt s©u s¾c vµ cã nhËn thøc ®Çy ®ñ, ®óng ®¾n vÒ chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, c¸c gi¶i ph¸p ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp Nhµ n-íc víi tiÕn tr×nh cô thÓ cho tõng n¨m cña ChÝnh phñ, tõ ®ã triÓn khai thùc hiÖn víi ph-¬ng tr©m tÝch cùc, v÷ng ch¾c, t¹o ra sù chuyÓn biÕn râ rÖt. - Tuyªn truyÒn réng r·i trong nh©n d©n, tr-íc hÕt lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc vÒ c¸c chñ tr-¬ng cæ phÇn ho¸ víi 20
- Xem thêm -