Tài liệu Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở việt nam thực trạng và giải pháp

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 198 |
  • Lượt tải: 0
sharebook

Tham gia: 25/12/2015

Mô tả:

môc lôc Lêi nãi ®Çu .......................................................................................................... 3 Ch-¬ng 1 : lý luËn chung vÒ cæ phÇn hãa dnnn vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ dnnn ë viÖt nam. .............................................................. 4 1.1 Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ cæ phÇn hãa c¸c DNNN ë ViÖt Nam. ......................... 4 1.1.1 Quan niÖm vÒ cæ phÇn hãa DNNN. ................................................................. 4 1.1.2 Néi dung cæ phÇn hãa. ................................................................................... 5 1.2.2.1 §èi t-îng cæ phÇn hãa. .......................................................................... 5 1.2.2.2 H×nh thøc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa. .......................................................... 5 1.2.2.3 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. ................................................................ 6 1.2.2.4 §èi t-îng mua cæ phÇn vµ c¬ cÊu ph©n chia cæ phÇn. ........................... 7 1.2 Doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam. .................................................................................................................. 8 1.2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN ë ViÖt Nam hiÖn nay. ............................ 8 1.2.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn hãa DNNN. .......................................... 9 Ch-¬ng 2 : cæ phÇn hãa Dnnn ë viÖt nam (t¹i tæng c«ng ty bia- r-îu-n-íc gi¶I kh¸t hµ néi ) ................................................................................. 10 Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p. ........................................................................................ 10 2.1 2.1.1 TiÕn tr×nh cæ phÇn hãa DNNN trong nh÷ng n¨m võa qua. ............................... 10 Giai ®o¹n thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa (tõ 1992 ®Õn 1996). ................................ 11 2.1.2 Giai ®o¹n më réng (tõ 1996 ®Õn 2002). .................................................... 11 2.1.3 Giai ®o¹n b¾t ®Çu cæ phÇn hãa (tõ 6/2002 ®Õn 11/2004). ...................... 11 2.1.4 Giai ®o¹n ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa (tõ 12/2004 ®Õn nay). ........................... 12 2.2 Thùc tr¹ng cæ phÇn hãa DNNN vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty bia- r-îu- n-íc gi¶I kh¸t Hµ néi trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa.......................................... 13 2.2.1 Thùc tr¹ng cæ phÇn hãa DNNN..................................................................... 13 2.2.2 T×nh h×nh cæ phÇn hãa Tæng c«ng ty bia- r-îu- n-íc gi¶I kh¸t Hµ néi( Habeco). 15 2.3 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Cæ phÇn hãa DNNN. ............................................................ 16 2.3.1 §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· nhËn thøc ®-îc vai trß vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét bé phËn DNNN: ........................................................................... 16 2.3.2 §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· b-íc ®Çu quan t©m, chØ ®¹o tiÕn tr×nh CPH: ... 17 2.3.3 Néi dung CPH lµ ®óng ®¾n, môc tiªu CPH ®Æt ra lµ cô thÓ, mang tÝnh kh¶ thi; lîi Ých mµ CPH mang l¹i lµ cô thÓ, kh¸ch quan vµ g¾n víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng ........................................................................................ 17 2.3.4 CPH ®· thùc sù n©ng cao quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp, g¾n lîi Ých cña ng-êi lao ®éng víi lîi Ých cña Doanh nghiÖp, tõ ®ã thóc ®Èy ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- kinh doanh. ............................................................................................. 17 2.3.5 C¸c nhµ l·nh ®¹o DNNN vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nhËn thøc ®-îc ®-îc lîi Ých vµ sù cÇn thiÕt cæ phÇn ho¸. ............................................................... 17 2.4 Nh÷ng khã kh¨n cÇn ®-îc th¸o gì . ................................................................ 17 2.4.1 Nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c cæ phÇn hãa. ................................................. 17 2.4.2 2.5 Nh÷ng vÊn ®Ò hËu cæ phÇn hãa. ............................................................... 19 Gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh CPH DNNN ë ViÖt Nam vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Tæng c«ng ty Bia- R-îu- N-íc gi¶I kh¸t Hµ néi. ....................................... 20 2.5.1 Gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh CPH c¸c DNNN. ............................................ 20 2.5.2 T¨ng c-êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ngµnh Bia- R-îu- N-íc gi¶I kh¸t ViÖt nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty Habeco nãi riªng. .................................................. 22 2.5.2.1 Quy ho¹ch ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ bè trÝ quy ho¹ch. ......................... 22 2.5.2.2 Nhu cÇu vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t-. ..................................................... 23 2.5.2.3 HÖ th«ng c¸c gi¶I ph¸p vµ chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch. .......... 24 kÕt luËn .......................................................................................................... 26 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ................................................................................ 27 Lêi nãi ®Çu Từ sau Đại hội Đảng toµn quốc lần thứ VI (1986), §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· ®Ò ra c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n-íc, ph¸t triển nền kinh tế hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vận hµnh theo cơ chế thị trường cã sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Trong nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn th× thµnh phÇn kinh tÕ Nhµ n-íc ®ãng vai trß chñ ®¹o lu«n ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ta coi lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh ®æi míi , khu vùc doanh nghiÖp Nhµ n-íc – bé phËn träng yÕu cña kinh tÕ Nhµ n-íc, ®· béc lé rÊt nhiÒu bÊt cËp nh- c¬ së vËt chÊt l¹c hËu, thiÕu vèn, c¬ chÕ qu¶n lý cøng nh¾c, tr×nh ®é qu¶n lý thÊp kÐm, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ vµ nhÊt lµ kh«ng ®¸p øng ®-îc víi yªu cÇu ph¸t triÓn nhanh cña lùc l-îng s¶n xuÊt, c¶n trë kh«ng nhá ®Õn vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ Nhµ n-íc trong nÒn kinh tÕ. Tr-íc thùc tr¹ng trªn, trong nh÷ng n¨m qua §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé phËn kinh tÕ Nhµ n-íc nh- chuyÓn mét sè DNNN thµnh c¸c C«ng ty Cæ phÇn (CPH DNNN), s¾p xÕp l¹i c¸c DNNN, gi¶i thÒ c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶…Trong ®ã cæ phÇn hãa ®-îc coi lµ gi¶i ph¸p hµng ®Çu, cã kh¶ n¨ng mang l¹i lîi Ých hµi hßa cho Nhµ n-íc còng nh- nhiÒu bé phËn kinh tÕ kh¸c. Do vËy khi nghiªn cøu vÒ cæ phÇn hãa trong thêi ®iÓm hiÖn nay tuy kh«ng ph¶i lµ míi mÎ nh-ng rÊt cÇn thiÕt. Th«ng qua nghiªn cøu c¬ së khoa häc cña Cæ phÇn hãa DNNN, kinh nghiÖm cæ phÇn hãa DNNN, thùc tr¹ng cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam ®Ó cã thÓ rót ra nh÷ng quan ®iÓm vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy cæ phÇn hãa DNNN ë n-íc ta trong thêi gian tíi. Bµi viÕt cña em xin ®-îc chia ra lµm 2 ch-¬ng chÝnh nh- sau:  Ch-¬ng 1: Lý luËn chung vÒ cæ phÇn hãa DNNN vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam.  Ch-¬ng 2: Cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam_ Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p. Ch-¬ng 1 : lý luËn chung vÒ cæ phÇn hãa dnnn vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ dnnn ë viÖt nam. 1.1 Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ cæ phÇn hãa c¸c DNNN ë ViÖt Nam. 1.1.1 Quan niÖm vÒ cæ phÇn hãa DNNN. Cã thÓ hiÓu, cæ phÇn hãa lµ viÖc chuyÓn ®æi c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ph¶i c«ng ty cæ phÇn sang ho¹t ®éng theo quy chÕ cña c«ng ty cæ phÇn. Theo ®ã, kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ ë n-íc ta, kh¸i niÖm cæ phÇn hãa DNNN lµ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp mµ chñ së h÷u lµ Nhµ n-íc (Doanh nghiÖp ®¬n së h÷u) thµnh c«ng ty cæ phÇn (Doanh nghiÖp ®a së h÷u), chuyÓn doanh nghiÖp tõ chç ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc sang ho¹t ®éng theo c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng ty cæ phÇn trong LuËt Doanh nghiÖp. Tõ nghÞ quyÕt cña Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VII(6/1992), tiÕp theo ®ã lµ quyÕt ®Þnh sè 202/CT(6/1992) cña Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ Thñ t-íng ChÝnh phñ), råi tíi c¸c nghÞ ®Þnh sè 28/CP(7/5/1996), 25/CP(23/7/1997), nghÞ ®Þnh 44/CP(29/6/1998), cæ phÇn ho¸ lu«n ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc quan t©m. Theo ®iÒu 1 nghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP x¸c ®Þnh viÖc chuyÓn c¸c DNNN thµnh c¸c C«ng ty cæ phÇn nh»m thùc hiÖn môc tiªu :  Gãp phÇn quan träng n©ng cao hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp; t¹o ra lo¹i h×nh Doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u, trong ®ã cã ®«ng ®¶o ng-êi lao ®éng; t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ vµ c¬ chÕ qu¶n lý n¨ng ®éng cho Doanh nghiÖp ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ vèn, tµi s¶n cña Nhµ n-íc vµ cña Doanh nghiÖp.  Huy ®éng vèn cña toµn x· héi, bao gåm: c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn Doanh nghiÖp.  Ph¸t huy vai trß lµm chñ thùc sù cña ng-êi lao ®éng, cña c¸c cæ ®«ng; t¨ng c-êng sù gi¸m s¸t cña nhµ ®Çu t- ®èi víi Doanh nghiÖp; b¶o ®¶m hµi hßa lîi Ých cña Nhµ n-íc, Doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t- vµ ng-êi lao ®éng. So víi c¸c n-íc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa trªn thÕ giíi, ë n-íc ta chñ tr-¬ng cæ phÇn hãa DNNN l¹i xuÊt ph¸t tõ ®-êng lèi vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ x· héi trong qu¸ tr×nh ®æi míi : chóng ta ®ang bè trÝ l¹i c¬ cÊu kinh tÕ vµ chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý cho phï hîp víi nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu hµng hãa thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. VÒ thùc chÊt CPH ë n-íc ta lµ nh»m s¾p xÕp l¹i DNNN cho hîp lý vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cßn viÖc chuyÓn ®æi së h÷u cña Nhµ n-íc thµnh së h÷u cña c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty cæ phÇn chØ lµ mét trong nh÷ng ph-¬ng tiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn môc ®Ých trªn. 1.1.2 Néi dung cæ phÇn hãa. Víi môc tiªu nh- trªn, tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa ®· dµnh ®-îc sù quan t©m ®Æc biÖt cña §¶ng, ChÝnh phñ vµ c¸c ban Ngµnh. Tõ Héi nghÞ lÇn thø 2 Ban chÊp hµnh TW §¶ng kho¸ VII(6/1992) ®Õn nay, nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy quy ®Þnh chi tiÕt néi dung cæ phÇn hãa DNNN ®· ®-îc ban hµnh nh»m cho tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa phï hîp víi tõng giai ®o¹n. §Æc biÖt NghÞ dÞnh 44/CP(29/6/1998) cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt néi dung cæ phÇn hãa bao gåm :  §èi t-îng cæ phÇn hãa.  H×nh thøc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa.  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp.  §èi t-îng mua cæ phÇn vµ c¬ cÊu ph©n chia cæ phÇn. 1.2.2.1 §èi t-îng cæ phÇn hãa. XuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh kinh tÕ n-íc ta, ®èi t-îng tiÕn hµnh cæ phÇn hãa lµ nh÷ng DNNN héi tô ®ñ 3 ®iÒu kiÖn:  DN cã quy m« võa vµ nhá  Kh«ng thuéc diÖn Nhµ n-íc gi÷ 100% vèn ®Çu t- (®©y lµ ®iÒu kiÖn quan träng nhÊt bëi nh÷ng DNNN gi÷ 100% vèn ®Çu tlµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh, theo ®Þnh h-íng XHCN).  Doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hoÆc tuy tr-íc m¾t cã khã kh¨n nh-ng triÓn väng tèt. 1.2.2.2 H×nh thøc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa. Theo quy ®Þnh th× cã 4 h×nh thøc cæ phÇn hãa DNNN:  Gi÷ nguyªn vèn Nhµ n-íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn ®Ó ph¸t triÓn Doanh nghiÖp.  B¸n mét phÇn gi¸ trÞ thuéc vèn Nhµ n-íc hiÖn cã t¹i Doanh nghiÖp.  B¸n toµn bé gi¸ trÞ hiÖn cã thuéc vèn Nhµ n-íc t¹i Doanh nghiÖp.  Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc 2 hoÆc 3 kÕt hîp víi ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn. Tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ ban l·nh ®¹o Doanh nghiÖp sÏ lùa chän mét h×nh thøc cæ phÇn hãa phï hîp víi doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng. 1.2.2.3 X¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp lµ mét kh©u quan träng vµ chiÕm nhiÒu thêi gian, c«ng søc trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa. Theo §iÒu 15 nghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP cã hai nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp : * Gi¸ trÞ thùc tÕ cña Doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n hiÖn cã cña Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña Doanh nghiÖp mµ ng-êi mua, ng-êi b¸n cæ phÇn ®Òu chÊp nhËn ®-îc. Gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn nhµ n-íc t¹i doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña Doanh nghiÖp sau khi ®· trõ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ vµ sè d- Quü khen th-ëng, Quü phóc lîi. * Gi¸ trÞ thùc tÕ cña Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa kh«ng bao gåm:  Gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n do Doanh nghiÖp thuª, m-în, nhËn gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt vµ c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶I cña Doanh nghiÖp.  Gi¸ trÞ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý.  C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· ®-îc trõ vµo gi¸ trÞ Doanh nghiÖp.  Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang cña nh÷ng c«ng tr×nh ®· bÞ ®×nh ho·n tr-íc thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp.  C¸c kho¶n ®Çu t- dµi h¹n vµo Doanh nghiÖp kh¸c ®-îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh chuyÓn cho ®èi t¸c kh¸c.  Tµi s¶n thuéc c«ng tr×nh phóc lîi ®-îc ®Çu t- b»ng nguån Quü khen th-ëng, Quü phóc lîi cña Doanh nghiÖp vµ nhµ ë cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong Doanh nghiÖp. C¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña Doanh nghiÖp:  Sè liÖu trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa.  Sè l-îng vµ chÊt l-îng tµi s¶n theo kiÓm kª ph©n lo¹i tµi s¶n thùc tÕ cña Doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa.  TÝnh n¨ng kü thuËt cña tµi s¶n, nhu cÇu sö dông vµ gi¸ thÞ tr-êng t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa.  Gi¸ trÞ quyÒn sö ®Êt, lîi thÕ kinh doanh cña Doanh nghiÖp vÒ vÞ trÝ ®Þa lý uy tÝn cña Doanh nghiÖp, tÝnh chÊt ®éc quyÒn vÒ s¶n phÈm, mÉu m·, th-¬ng hiÖu (nÕu cã).  Kh¶ n¨ng sinh lêi cña Doanh nghiÖp x¸c ®Þnh trªn c¬ së tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn chñ së h÷u cña Doanh nghiÖp. 1.2.2.4 §èi t-îng mua cæ phÇn vµ c¬ cÊu ph©n chia cæ phÇn. C¸c ®èi t-îng sau ®©y ®-îc quyÒn mua cæ phÇn ë c¸c DNNN cæ phÇn hãa:  C¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi, vµ c¸ nh©n ng-êi ViÖt Nam ë trong n-íc (gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t- trong n-íc).  C¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n ng-êi n-íc ngoµi, kÓ c¶ ng-êi ViÖt Nam ®Þnh c- ë n-íc ngoµi, vµ ng-êi n-íc ngoµi ®Þnh c- ë ViÖt Nam (gäi t¾t lµ nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi). §iÒu kiÖn mua cæ phÇn: Nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi cã nhu cÇu mua cæ phÇn ë c¸c DNNN cæ phÇn hãa ph¶I më tµi kho¶n t¹i c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ®ang ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ tu©n thñ ph¸p luËt ViÖt Nam. Mäi ho¹t ®éng mua, b¸n cæ phÇn; nhËn, sö dông cæ tøc vµ c¸c kho¶n thu kh¸c tõ ®Çu t- mua cæ phÇn ®Òu ph¶i th«ng qua tµi kho¶n nµy. Sè l-îng cæ phÇn ®-îc mua ®-îc quy ®Þnh: - §èi víi Doanh nghiÖp mµ Nhµ n-íc gi÷ cæ phÇn chi phèi, cæ phÇn ®Æc biÖt: Mét ph¸p nh©n ®-îc mua kh«ng qu¸ 10%, mét c¸ nh©n ®-îc mua kh«ng qu¸ 5% trªn tæng sè cæ phÇn cña Doanh nghiÖp. - §èi víi Doanh nghiÖp mµ Nhµ n-íc kh«ng n¾m cæ phÇn chi phèi, cæ phÇn ®Æc biÖt: Mét ph¸p nh©n ®-îc mua kh«ng qu¸ 20%, mét c¸ nh©n ®-îc mua kh«ng qu¸ 10% trªn tæng sè cæ phÇn cña Doanh nghiÖp. Tuy nhiªn theo nghÞ ®Þnh 44/CP ®· cã sù ®iÒu chØnh nh»m khuyÕn khÝch viÖc mua cæ phÇn: ng-êi mua cæ phÇn sÏ ®-îc vay mét cæ phiÕu khi mua mét cæ phiÕu b»ng tiÒn mÆt. Víi ng-êi lao ®éng- hä sÏ ®-îc Nhµ n-íc b¸n cæ phÇn víi møc gi¸ thÊp h¬n 30% so víi gi¸ b¸n cho c¸c ®èi t-îng kh¸c, mçi n¨m lµm viÖc t¹i Doanh nghiÖp ®-îc mua tèi ®a 10 cæ phÇn. §èi víi nh÷ng ng-êi lao ®éng nghÌo trong Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, ngoµi viÖc ®-îc mua cæ phÇn -u ®·i hä cßn ®-îc hoµn tr¶ tiÒn mua cæ phÇn trong 3 n¨m ®Çu mµ vÉn ®-îc h-ëng cæ tøc, sè tiÒn nµy cho phÐp hä tr¶ dÇn trong 10 n¨m mµ kh«ng ph¶i tr¶ l·i. 1.2 Doanh nghiÖp nhµ n-íc vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam. 1.2.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c DNNN ë ViÖt Nam hiÖn nay. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng XHCN ë n-íc ta hiÖn nay, khu vùc Kinh tÕ Nhµ n-íc ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o chi phèi nÒn Kinh tÕ quèc d©n còng nh- gióp ®ì c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Song trªn thùc tÕ, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña khu vùc Kinh tÕ Nhµ n-íc nãi chung vµ hÖ thèng DNNN nãi riªng cßn tån t¹i rÊt nhiÒu yÕu kÐm. Trªn ®Þa bµn c¶ n-íc vµo n¨m 2000 chóng ta cã kho¶ng 5800 DNNN n¾m gi÷ 88% tæng sè vèn cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ nh-ng hiÖu qu¶ kinh doanh rÊt thÊp. ChØ cã trªn 40% DNNN lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, trong ®ã thùc sù lµm ¨n cã l·i vµ l©u dµi chØ chiÕm d-íi 30%. Trªn thùc tÕ, DNNN nép ng©n s¸ch chiÕm 80-85% tæng doanh thu, nh-ng nÕu trõ khÊu hao c¬ b¶n vµ thuÕ gi¸n thu th× DNNN chØ ®ãng gãp ®-îc trªn 30% ng©n s¸ch Nhµ n-íc. §Æc biÖt nÕu tÝnh ®ñ chi phÝ vµ TSC§, ®Êt tÝnh theo gi¸ thÞ tr-êng th× c¸c DNNN hoµn toµn kh«ng t¹o ra ®-îc tÝch luü. Cã thÓ ®¸nh gi¸ thùc lùc cña DNNN trªn 3 mÆt: Thø nhÊt lµ Vèn: C¸c Doanh nghiÖp lu«n n»m trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn. T×nh tr¹ng Doanh nghiÖp ph¶i ngõng ho¹t ®éng do thiÕu vèn kinh doanh ®· xuÊt hiÖn. T×nh tr¹ng Doanh nghiÖp kh«ng cã vèn vµ kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ ®-îc coi lµ phæ biÕn. Trong khi ®ã, hiÖu qu¶ sö dông vèn thÊp kÐm, thÊt tho¸t vèn Nhµ n-íc ngµy cµng trÇm träng. N¨m 1998 chØ tÝnh riªng sè nî khã ®ßi vµ lç luü kÕ cña c¸c DNNN ®· lªn ®Õn 5.005 tû ®ång . Theo Tæng côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ n-íc t¹i Doanh nghiÖp , trong sè gÇn 5800 DNNN, chØ 40,4% ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ (b¶o toµn ®-îc vèn, tr¶ ®-îc nî, nép ®ñ thuÕ, tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng vµ cã l·i) ; 44% sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng ch-a cã hiÖu qu¶, khã kh¨n t¹m thêi ; cßn 15,6% sè Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Tæng céng, cã tíi trªn 59,6% DNNN ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Thø hai lµ C«ng nghÖ: C«ng nghÖ cña c¸c DNNN l¹c hËu so víi tr×nh ®é chung cña khu vùc vµ cña thÕ giíi (th-êng tõ 2-3 thÕ hÖ, c¸ biÖt cã c«ng nghÖ l¹c hËu tíi 5-6 thÕ hÖ), 76% m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc thÕ hÖ nh÷ng n¨m 50-60 vµ chñ yÕu do Liªn X« cò vµ c¸c n-íc §«ng ¢u cung cÊp. HiÖn nay cã ®Õn 54,3% DNNN trung -¬ng vµ 74% DNNN ®Þa ph-¬ng cßn s¶n xuÊt ë tr×nh ®é thñ c«ng, hiÖu qu¶ sö dông trang thiÕt bÞ b×nh qu©n d-íi 50% c«ng suÊt. §ã chÝnh lµ nguyªn nh©n lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c Doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng néi ®Þa còng nh- quèc tÕ hÕt søc thÊp kÐm. §iÒu nµy thùc sù lµ mét nguy c¬ ®èi víi c¸c DNNNN vµ víi nÒn Kinh tÕ Quèc d©n trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Thø ba lµ Tr×nh ®é, n¨ng lùc vµ b¶n lÜnh qu¶n lý cßn thÊp so víi yªu cÇu ngµy cµng cao. T¹i c¸c DNNN quyÒn së h÷u kh«ng g¾n víi quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n. MÆt kh¸c, do nh÷ng nguyªn nh©n lÞch sö, do ¶nh h-ëng cña c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp ®Ó l¹i, c¸c DNNN cã sè l-îng lao ®éng lín, c¬ cÊu lao ®éng bÊt hîp lý, ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ võa thõa, võa thiÕu, võa yÕu. Bªn c¹nh tr¸ch nhiÖm vÒ kinh tÕ, mçi Doanh nghiÖp cßn ph¶i ®¶m tr¸ch nhiÒu chøc n¨ng x· héi n÷a. Tõ t×nh h×nh trªn, cã thÓ thÊy khu vùc kinh tÕ Nhµ n-íc kh«ng ph¶i lµ ®iÓm s¸ng nh- chóng ta mong ®îi, ®Æc biÖt nã vÉn ch-a thùc sù thÓ hiÖn tèt vai trß chñ ®¹o vña m×nh. Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay lµ cÇn ph¶i cã mét lo¹t nh÷ng gi¶i ph¸p tiÕn hµnh ®ång bé nh»m ®Èy nhanh tiÕn tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN. Trong ®ã, cæ phÇn hãa DNNN lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc ®Æt lªn vÞ trÝ then chèt, hµng ®Çu. 1.2.2 Sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn hãa DNNN. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ nªu trªn, thùc hiÖn cæ phÇn hãa lµ mét nhiÖm vô rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam, cæ phÇn hãa sÏ gi¶i quyÕt ®-îc c¸c vÊn ®Ò sau:  Thø nhÊt: Thùc hiÖn CPH lµ ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l-îng s¶n xuÊt. Cæ phÇn hãa gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr-¬ng ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc së h÷u. Tr-íc ®©y chóng ta x©y dùng mét c¸ch cøng nh¾c chÕ ®é c«ng h÷u, thÓ hiÖn ë mét sè l-îng qu¸ lín c¸c DNNN mµ kh«ng nhËn thÊy quan hÖ s¶n xuÊt nµy kh«ng phï hîp víi lùc l-îng s¶n xuÊt cßn nhiÒu yÕu kÐm, l¹c hËu. V× vËy cæ phÇn hãa sÏ gi¶i quyÕt ®-îc m©u thuÉn nµy, gióp lùc l-îng s¶n xuÊt ph¸t triÓn.  Thø hai: Thùc hiÖn cæ phÇn hãa nh»m x· héi ho¸ lùc l-îng s¶n xuÊt, thu hót thªm nguån lùc s¶n xuÊt. Khi thùc hiÖn cæ phÇn hãa, ng-êi lao ®éng sÏ g¾n bã, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc h¬n, hä trë thµnh ng-êi chñ thùc sù cña Doanh nghiÖp. Ngoµi ra, ph-¬ng thøc qu¶n lý ®-îc thay ®æi, Doanh nghiÖp sÏ trë nªn n¨ng ®éng, tù chñ h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.  Thø ba: Bªn c¹nh ®ã, cæ phÇn hãa lµ mét yÕu tè thóc ®Èy sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng chøng kho¸n, ®-a nÒn kinh tÕ héi nhËp víi kinh tÕ khu vùc vµ trªn thÕ giíi.  Thø t-: Thùc hiÖn cæ phÇn hãa lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m huy ®éng c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n-íc vµo ph¸t triÓn kinh tÕ. Víi viÖc huy ®éng ®-îc c¸c nguån lùc, c¸c c«ng ty cæ phÇn cã ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao ®-îc kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, t¹o c¬ së ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.  Thø n¨m: Cæ phÇn ho¸ t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®æi míi qu¶n lý ë c¶ tÇm vÜ m« vµ vi m«. ChuyÓn tõ DNNN sang c«ng ty cæ phÇn kh«ng nh÷ng chØ lµ sù thay ®æi vÒ së h÷u, mµ cßn lµ sù thay ®æi c¨n b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý ë c¶ ph¹m vi Doanh nghiÖp vµ ë c¶ ph¹m vi nÒn Kinh tÕ quèc d©n.  Thø s¸u: Cæ phÇn ho¸ lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó c¬ cÊu l¹i nÒn kinh tÕ trong qu¸ tr×nh ®æi míi ®Êt n-íc. Nh- vËy, ®øng tr-íc thùc tr¹ng ho¹t ®éng yÕu kÐm cña hÖ thèng DNNN, cæ phÇn hãa víi nh÷ng -u ®iÓm vµ môc tiªu cña m×nh ®· chøng tá ®ã lµ mét chñ tr-¬ng ®óng ®¾n, phï hîp víi qu¸ tr×nh ®æi míi, phï hîp víi giai ®o¹n qu¸ ®é ®i lªn CNXH ë n-íc ta. Ch-¬ng 2 : cæ phÇn hãa Dnnn ë viÖt nam ( t¹i tæng c«ng ty bia- r-îu-n-íc gi¶I kh¸t hµ néi ) Thùc tr¹ng vµ gi¶I ph¸p. 2.1 TiÕn tr×nh cæ phÇn hãa DNNN trong nh÷ng n¨m võa qua. TiÕn tr×nh cæ phÇn hãa 15 n¨m võa qua (tõ 1992- ®Õn nay) cã thÓ chia lµm 4 giai ®o¹n: 2.1.1 Giai ®o¹n thÝ ®iÓm cæ phÇn hãa (tõ 1992 ®Õn 1996). Nhµ n-íc chØ thÝ ®iÓm thùc hiÖn cæ phÇn hãa nh÷ng Doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá, mang tÝnh chÊt tù nguyÖn, viÖc b¸n cæ phÇn còng chØ giíi h¹n trong nh÷ng ®èi t-îng lµ nhµ ®Çu t- trong n-íc, trong ®ã -u tiªn b¸n cæ phÇn cho ng-êi lao ®éng. ChÝnh v× vËy, míi chØ cã 5 Doanh nghiÖp hoµn thµnh cæ phÇn hãa trªn tæng sè kho¶ng 16 Doanh nghiÖp ®-îc thÝ ®iÓm trong giai ®o¹n nµy. 5 Doanh nghiÖp bao gåm: 3 DN trung -¬ng vµ 2 DN ®Þa ph-¬ng :  C«ng ty §¹i lý Liªn hiÖp vËn chuyÓn thuéc Bé GTVT - ngµy thùc hiÖn CPH : 1/7/1993.  C«ng ty C¬ ®iÖn l¹nh thuéc UBND Tp Hå ChÝ Minh - ngµy thùc hiÖn CPH : 1/10/1993.  XÝ nghiÖp Giµy HiÖp An thuéc Bé C«ng nghiÖp - ngµy thùc hiÖn CPH: 1/10/1994  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn hµng xuÊt khÈu thuéc UBND tØnh Long An ngµy thùc hiÖn CPH : 1/7/1995.  XÝ nghiÖp ChÕ biÕn thøc ¨n gia sóc thuéc Bé N«ng nghiÖp & ph¸t triÓn n«ng th«n - ngµy thùc hiÖn CPH : 1/7/1995. 2.1.2 Giai ®o¹n më réng (tõ 1996 ®Õn 2002). Víi nhiÒu c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn hãa ®-îc hoµn thiÖn vµ ban hµnh ®· ®Èy nhanh tiÕn tr×nh nµy. §Æc tr-ng cña giai ®o¹n nµy lµ viÖc më réng nhiÒu h×nh thøc cæ phÇn hãa mÆc dï c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÉn ph¶i trùc tiÕp tham gia rÊt nhiÒu c«ng ®o¹n vµ tæ chøc ®iÒu hµnh. §ã lµ viÖc më réng thªm diÖn b¸n cæ phÇn cho ng-êi ViÖt Nam ®Þnh c- ë n-íc ngoµi vµ ng-êi n-íc ngoµi ®Þnh c- l©u n¨m ë ViÖt Nam, më réng møc -u ®·i cho ng-êi lao ®éng trong Doanh nghiªp; cã thÓ b¸n 100% vèn Nhµ n-íc t¹i Doanh nghiÖp…KÕt qu¶ lµ giai ®o¹n nµy víi mét c¬ chÕ cæ phÇn hãa ngµy cµng ®-îc hoµn thiÖn, sù h-ëng øng ®èi víi tiÕn tr×nh s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa doanh nghiÖp ngÇy cµng t¨ng lªn, chóng ta ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa ®-îc 868 DNNN, bé phËn DNNN. 2.1.3 Giai ®o¹n b¾t ®Çu cæ phÇn hãa (tõ 6/2002 ®Õn 11/2004). Víi c¬ së ph¸p lý quan träng lµ NghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§- CP cña chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn. §©y lµ giai ®o¹n Nhµ n-íc chñ ®éng giao cho c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng tr¸ch nhiÖm lùa chän vµ triÓn khai cæ phÇn hãa ®èi víi Doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý mµ kh«ng tr«ng chê sù tù nguyÖn cña c¸c Doanh nghiÖp cÊp d-íi nh- tr-íc ®©y. Trong giai ®o¹n nµy, Nhµ n-íc còng giao thªm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp vµ phª duyÖt ph-¬ng ¸n cæ phÇn hãa cho Bé tr-ëng c¸c Bé, chñ tÞch UBND c¸c tØnh (trõ tr-êng hîp gi¶m trªn 500 triÖu ®ång vèn nhµ n-íc ph¶i cã ý kiÕn cña Bé tµi chÝnh). B¾t ®Çu ¸p dông biÖn ph¸p nh»m c«ng khai, minh b¹ch hãa qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa nh- cho phÐp thuª c¸c tæ chøc trung gian x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp; dµnh tèi thiÓu 30% sè cæ phÇn ( sau khi trõ sè l-îng cæ phÇn nhµ n-íc n¾m gi÷, cæ phÇn b¸n -u ®·i cho ng-êi lao ®éng) ®Ó b¸n cho c¸c nhµ ®Çu t- ngoµi Doanh nghiÖp..MÆc dï vÒ sè l-îng, giai ®o¹n nµy chóng ta ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa ®-îc 1.435 DNNN, bé phËn DNNN nh-ng theo ®¸nh gi¸ th× c¸c DNNN ®-îc cæ phÇn hãa vÉn cßn kh¸ nhá bÐ ch-a chiÕm ®Õn 5% tæng sèn vèn nhµ n-íc trong c¸c doanh nghiÖp, qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa cßn khÐp kÝn, ch-a thùc sù g¾n víi thÞ tr-êng nªn võa h¹n chÕ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Doanh nghiÖp võa lµm gi¶m sù gi¸m s¸t cña x· héi ®èi víi ho¹t ®éng cña Doanh nghiÖp, viÖc gi¶i quyÕt lîi Ých gi÷a c¸c bªn trong mét doanh nghiÖp ®-îc cæ phÇn hãa còng ch-a ®-îc hµi hßa.. 2.1.4 Giai ®o¹n ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa (tõ 12/2004 ®Õn nay). §-îc ®¸nh dÊu b»ng viÖc ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn. §· xuÊt hiÖn c¸c c«ng ty nhµ n-íc cã quy m« vèn lín kh«ng thuéc diÖn nhµ n-íc gi÷ 100% vèn ®-îc cæ phÇn hãa nh- B¶o Minh, VÜnh S¬n…vµ ®-îc niªm yÕt lµm t¨ng ®¸ng kÓ quy m« cña thÞ tr-êng chøng kho¸n. C¸c gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa vµ c¸c c¬ quan trong xö lý nî, tµi s¶n tån ®äng, lao ®éng d«i d- còng ®-îc tiÕn hµnh song song víi viÖc bæ sung c¸c quy ®Þnh ®Ó n©ng cao tÝnh kh¸ch quan, minh b¹ch, tÝnh chuyªn nghiÖp trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa… 2.2 Thùc tr¹ng cæ phÇn hãa DNNN vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty bia- r-îu- n-íc gi¶I kh¸t Hµ néi trong qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa. 2.2.1 Thùc tr¹ng cæ phÇn hãa DNNN. TÝnh ®Õn nay, c¶ n-íc ®· tiÕn hµnh cæ phÇn hãa ®-îc kho¶ng 3.500 Doanh nghiÖp vµ bé phËn Doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa DNNN ë ViÖt Nam ®-îc b¾t ®Çu tõ n¨m 1992, Nhµ n-íc chØ chän mét sè Doanh nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá, kinh doanh cã l·i vµ tù nguyÖn cæ phÇn hãa ®Ó thùc hiÖn thÝ ®iÓm. Suèt 4 n¨m (1992-1996) tuy chØ cæ phÇn hãa ®-îc 5 Doanh nghiÖp nh-ng c¶ 5 ®¬n vÞ nµy ®Òu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n tr-íc khi tiÕn hµnh cæ phÇn hãa. Do vËy, tõ n¨m 1996 §¶ng vµ nhµ n-íc ®· ban hµnh nhiÒu chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch vÒ cæ phÇn hãa, ®iÓm mèc lµ NghÞ quyÕt Héi nghÞ Trung -¬ng ba, khãa IX (n¨m 2001) coi viÖc ®Èy m¹nh cæ phÇn hãa nh÷ng DNNN kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn lµ kh©u quan träng ®Ó t¹o b-íc chuyÓn biÕn c¬ b¶n trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ DNNN. C¸c DNNN ®· ®-îc tæ chøc l¹i b»ng c¸c h×nh thøc s¸p nhËp, hîp nhÊt, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, kho¸n kinh doanh, cho thuª vµ cæ phÇn hãa. C¸c DNNN ®· liªn tôc gi¶m m¹nh vÒ sè l-îng tõ 5759 Doanh nghiÖp vµo n¨m 2000, xuèng cßn 4845 Doanh nghiÖp n¨m 2003, 4596 vµo n¨m 2004 vµ 4086 Doanh nghiÖp vµo n¨m 2005. So víi n¨m 2000, sè DNNN n¨m 2005 ®· gi¶m 20% (1873 Doanh nghiÖp), trong ®ã DNNN trung -¬ng gi¶m 11,7% (242 Doanh nghiÖp), DNNN ®Þa ph-¬ng gi¶m 61,4% (1431 Doanh nghiÖp). MÆt kh¸c c¸c DNNN cßn ®-îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ vÒ quy m« vèn. C¸c DNNN tiÕp tôc gi÷ vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ, c¬ b¶n ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thiÕt yÕu cho quèc phßng, an ninh vµ nhiÖm vô c«ng Ých, ®ãng gãp gÇn 40% GDP vµ 50% tæng thu ng©n s¸ch Nhµ n-íc; 154 Doanh nghiÖp ®· ®-îc xö lý gi·n nî, khoanh nî, xãa nî thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc víi tæng sè tiÒn lªn ®Õn gÇn 315 tû ®ång. TÝnh ®Õn 31/12/2005, sè nî ®äng trªn 19.000 tû ®ång ®· ®-îc xö lý trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp vµ cæ phÇn hãa. Quü hç trî lao ®éng d«i d- còng ®· thùc hiÖn hç trî cho gÇn 3600 Doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho h¬n 19.000 ng-êi lao ®éng víi tæng sè tiÒn 6087 tû dång, b×nh qu©n kho¶ng 32 triÖu ®ång/ng-êi lao ®éng d«i d-. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t cña Ban chØ ®¹o ®æi míi vµ Ph¸t triÓn DNNN ®èi víi kho¶ng 500 Doanh nghiÖp ®· cæ phÇn hãa h¬n mét n¨m cho thÊy, doanh thu t¨ng 43%, lîi nhuËn t¨ng trªn 2,4 lÇn, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng t¨ng 54%, cæ tøc b×nh qu©n ®-îc chia 15,5%. C¬ cÊu DNNN ®· chuyÓn ®æi theo h-íng nhµ n-íc chØ n¾m gi÷ nh÷ng lÜnh vùc, ngµnh then chèt víi thÞ phÇn ®ñ lín ®èi víi c¸c s¶n phÈm, dÞch vô chñ yÕu; kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gi÷ tû träng lín ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, lÜnh vùc vµ s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ. Qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa trong thêi gian qua ®· ®-îc triÓn khai v÷ng ch¾c vµ ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu cæ phÇn hãa theo ®óng ®Þnh h-íng: §· chuyÓn ®æi nh÷ng c«ng ty Nhµ n-íc mµ Nhµ n-íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn sang lo¹i h×nh Doanh nghiÖp cã nhiÒu chñ së h÷u; huy ®éng vèn cña c¸ nh©n, c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®Ó t¨ng n¨ng lùc tµi chÝnh, ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi ph-¬ng thøc qu¶n lý nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ; ®¶m b¶o hµi hßa lîi Ých cña Nhµ n-íc, doanh nghiÖp, nhµ ®Çu t- vµ ng-êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp; Vai trß cña ng-êi lao ®éng ®-îc n©ng lªn râ rÖt do ®-îc quyÒn lµm chñ víi t- c¸ch lµ cæ ®«ng, thùc sù gãp phÇn t¹o ra ®éng lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh nghiÖp; thùc hiÖn c«ng khai minh b¹ch theo nguyªn t¾c thÞ tr-êng; kh¾c phôc t×nh tr¹ng cæ phÇn hãa khÐp kÝn trong néi bé Doanh nghiÖp; g¾n víi ph¸t triÓn thÞ tr-êng vèn, thÞ tr-êng chøng kho¸n. Theo nhËn ®Þnh cña Ban chØ ®¹o ®æi míi vµ Ph¸t triÓn DNNN, qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy diÔn ra chËm ë tÊt c¶ c¸c kh©u vµ quan träng h¬n lµ ch-a thùc sù t¹o ®-îc b-íc chuyÓn biÕn vÒ chÊt trong ho¹t ®éng cña khèi DNNN. T¸m th¸ng ®Çu n¨m 2004 c¶ n-íc míi cæ phÇn hãa ®-îc 358 Doanh nghiÖp mµ môc tiªu ®Æt ra trong n¨m 2004 lµ ph¶i cæ phÇn hãa xong 700 Doanh nghiÖp vµ 800 Doanh nghiÖp trong n¨m 2005, do vËy cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p m¹nh míi cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. Tuy nhiªn trªn thùc tÕ ë c¸c Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa, kho¶ng 38% vèn vÉn do Nhµ n-íc n¾m gi÷, tû lÖ b¸n ra bªn ngoµi nhiÒu nhÊt còng ch-a ®Õn 10%. §iÒu nµy cho thÊy t×nh tr¹ng cæ phÇn hãa “khÐp kÝn” trong néi bé Doanh nghiÖp vÉn ®ang diÔn ra phæ biÕn; h¹n chÕ viÖc thu hót nhµ ®Çu t- cã tiÒm n¨ng vèn, c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é qu¶n lý. 2.2.2 T×nh h×nh cæ phÇn hãa Tæng c«ng ty bia- r-îu- n-íc gi¶I kh¸t Hµ néi( Habeco). Tæng c«ng ty Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t Hµ néi (Habeco) lµ mét trong m-êi doanh nghiÖp ®-îc b¸o Sµi Gßn TiÕp ThÞ b×nh chän “ Hµng ViÖt Nam chÊt l-îng cao” n¨m 2006 vÒ lÜnh vùc r-îu bia. Cïng n¨m Doanh nghiÖp ®-îc xÕp vµo Top 100 Th-¬ng hiÖu m¹nh ViÖt Nam. Ngµy 23/1/2007, Thñ t-íng NguyÔn TÊn Dòng ®· phª duyÖt §Ò ¸n cæ phÇn hãa Tæng c«ng ty Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t Hµ Néi, nh»m huy ®éng thªm vèn, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña c«ng ty. Theo quyÕt ®Þnh 18/2007/Q§-BCN: Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh Bia- R-îu-N-íc gi¶i kh¸t ViÖt nam n¨m 2010 do Bé C«ng nghiÖp ban hµnh ngµy 8/5/2007. Theo ®ã x©y dùng ngµnh Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t thµnh mét ngµnh kinh tÕ m¹nh, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng nguån thu ng©n s¸ch, héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Môc tiªu ph¸t triÓn ngµnh Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t ViÖt nam nãi chung vµ Tæng c«ng ty Bia- R-îu-N-íc gi¶i kh¸t Hµ néi (Habeco) nãi riªng :  X©y dùng ngµnh Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t ViÖt nam thµnh mét ngµnh kinh tÕ m¹nh. KhuyÕn khÝch sö dông nguyªn liÖu trong n-íc, ph¸t triÓn s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng cao, cã uy tÝn, th-¬ng hiÖu hµng hãa m¹nh trªn thÞ tr-êng, b¶o ®¶m vÖ sinh an toµn thùc phÈm, ®a d¹ng hãa vÒ chñng lo¹i, c¶i tiÕn bao b×, mÉu m·, phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc vµ ®Èy m¹nh xuÊt khÈu, t¨ng thu ng©n s¸ch, héi nhËp v÷ng ch¾c kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi.  KhuyÕn khÝch h×nh thµnh c¸c Doanh nghiÖp m¹nh, tËp ®oµn kinh tÕ trªn c¬ së gãp vèn liªn doanh, liªn kÕt gi÷a c¸c Doanh nghiÖp s¶n xuÊ Bia- R-îu- N-íc gi¶i kh¸t thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ.  Môc tiªu cô thÓ ®Õn n¨m 2010 s¶n xuÊt 3.500 triÖu lÝt bia, 145 lÝt r-îu vµ 1.650 triÖu lÝt n-íc gi¶i kh¸t. 2.3 §¸nh gi¸ kÕt qu¶ Cæ phÇn hãa DNNN. Víi nh÷ng kÕt qu¶ nªu trªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch cæ phÇn hãa mét bé phËn DNNN lµ phï hîp vµ ®óng ®¾n trong giai ®o¹n hiÖn nay. Cæ phÇn hãa ®· thùc sù ®em l¹i nhiÒu lîi Ých kh«ng chØ cho Doanh nghiÖp mµ cßn ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¶ Nhµ n-íc vµ b¶n th©n ng-êi lao ®éng. Nguyªn nh©n : 2.3.1 §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· nhËn thøc ®-îc vai trß vµ sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ mét bé phËn DNNN: §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng khñng ho¶ng nÒn kinh tÕ n-íc ta giai ®o¹n 1980-1990, §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· cã chñ tr-¬ng ®æi míi kinh tÕ nh»m ®-a nÒn kinh tÕ n-íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng tr× trÖ, nghÌo l¹c hËu. Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®-îc §¶ng vµ Nhµ n-íc lùa chän lµ cæ phÇn hãa mét bé phËn DNNN nh»m s¾p xÕp l¹i c¸c DNNN, n©ng cao vÞ thÕ chñ ®¹o cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n-íc. §¶ng ta ®· m¹nh d¹n tiÕn hµnh thÝ ®iÓm vµ sau gÇn 15 n¨m thùc hiÖn ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan. 2.3.2 §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· b-íc ®Çu quan t©m, chØ ®¹o tiÕn tr×nh CPH: §¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· dµnh rÊt nhiÒu quan t©m cho c«ng t¸c cæ phÇn ho¸, thÓ hiÖn qua viÖc theo dâi s¸t sao tiÕn tr×nh thùc hiÖn, kh«ng ngõng ®óc kÕt kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc h¹n chÕ, ban hµnh kÞp thêi nhiÒu v¨n b¶n ph¸p quy h-íng dÉn, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng t¸c CPH, gÇn ®©y nhÊt lµ nghÞ ®Þnh sè 64/2002/N§-CP, nghÞ ®Þnh sè 44/1998/N§-CP, c¸c QuyÕt ®Þnh sè 145/1999/TTg, sè 177/1999/TTg. 2.3.3 Néi dung CPH lµ ®óng ®¾n, môc tiªu CPH ®Æt ra lµ cô thÓ, mang tÝnh kh¶ thi; lîi Ých mµ CPH mang l¹i lµ cô thÓ, kh¸ch quan vµ g¾n víi b¶n th©n doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng Cã thÓ nãi, cæ phÇn hãa ®· nh- mét luång giã míi thæi sinh khÝ vµo khu vùc Kinh tÕ Nhµ n-íc , mang l¹i søc sèng cho khu vùc kinh tÕ nµy, tõ ®ã mang l¹i hiÖu qu¶ cho Nhµ n-íc, Doanh nghiÖp vµ ng-êi lao ®éng. Cæ phÇn hãa thùc sù t¹o ®éng lùc cho ®Çu t- ph¸t triÓn kinh tÕ. Th«ng qua cæ phÇn hãa thu hót ®-îc mét l-îng lín nguån vèn trong d©n c-, t¹o tiÒn ®Ò më cöa cho thÞ tr-êng vèn trong n-íc, n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu tph¸t triÓn s¶n xuÊt. 2.3.4 CPH ®· thùc sù n©ng cao quyÒn lµm chñ cña ng-êi lao ®éng trong Doanh nghiÖp, g¾n lîi Ých cña ng-êi lao ®éng víi lîi Ých cña Doanh nghiÖp, tõ ®ã thóc ®Èy ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt, cã tr¸ch nhiÖm víi c«ng viÖc, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- kinh doanh. 2.3.5 C¸c nhµ l·nh ®¹o DNNN vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· nhËn thøc ®-îc ®-îc lîi Ých vµ sù cÇn thiÕt cæ phÇn ho¸. 2.4 Nh÷ng khã kh¨n cÇn ®-îc th¸o gì . 2.4.1 Nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c cæ phÇn hãa. - TiÕn ®é cæ phÇn hãa qu¸ chËm, kh«ng n¨m nµo ®¹t so víi chØ tiªu, kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¾p xÕp l¹i DNNN. KÕt qu¶ thùc hiÖn cæ phÇn hãa míi ®¹t kho¶ng 80%, trong ®ã nhiÒu Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng ®¹t d-íi 50%. Thêi gian ®Ó cæ phÇn hãa mét Doanh nghiÖp trung b×nh mÊt 437 ngµy, thËm chÝ nhiÒu n¬i lµ vµi n¨m trong khi theo quy ®Þng chØ ®-îc 9 th¸ng. - Khu«n khæ ph¸p lý cho cæ phÇn hãa cßn qu¸ nhiÒu bÊt cËp. C¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é víi doanh nghiÖp sau cæ phÇn hãa vÉn ch-a râ rµng. C¸c quy ®Þnh ®-îc söa ®æi vµ bæ sung th-êng th× cµng vÒ sau cµng cã lîi, cµng cã nhiÒu -u ®·i. ChÝnh v× vËy, vÒ mÆt t©m lý, c¸c Doanh nghiÖp kh«ng muèn triÓn khai nhanh mµ chê ®îi ®Ó ®-îc h-ëng -u ®·i nhiÒu h¬n. - VÊn ®Ò t- t-ëng hiÖn nay t¹i c¸c Doanh nghiÖp (Gåm c¶ l·nh ®¹o vµ ng-êi lao ®éng) còng nh- nhiÒu cÊp qu¶n lý vÉn ng¹i cæ phÇn hãa do sî mÊt ®i nhiÒu quyÒn lîi. Cã ng-êi l¹i nhËn thøc sai vÒ cæ phÇn hãa, cho r»ng viÖc chuyÓn dæi h×nh thøc së h÷u sÏ dÉn ®Õn mÊt chÕ ®é, t- t-ëng bao cÊp ®· ¨n s©u vµo suy nghÜ cña nhiÒu Doanh nghiÖp nªn cè t×nh tr× ho·n cæ phÇn hãa, l¶ng tr¸nh nhiÖm vô míi. - Trong mét thêi gian dµi, c«ng t¸c chØ ®¹o, tæ chøc ®iÒu hµnh cæ phÇn hãa ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch rêi r¹c bÞ ®éng. Ban chØ ®¹o ®æi míi DNNN kh«ng chñ ®éng giao chØ tiªu vµ chØ ®¹o s¸t sao viÖc thùc hiÖn mµ ngåi ®îi c¸c Doanh nghiÖp tù ®éng ®Õn ®¨ng ký. B¶n th©n Ban ®æi míi DNNN ch-a ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, ®éi ngò qu¸ máng, ch-a ®ñ tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò phøc t¹p, l¹i ch-a cã ®ñ thÈm quyÒn chøc n¨ng ®Ó tæ chøc ho¹t ®éng phèi hîp lµm cho c¸c b-íc thñ tôc th-êng d©y d-a kÐo dµi. - HiÖn nay, ViÖt Nam ch-a cã mét ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh, ®¸nh gi¸ tµi s¶n Doanh nghiÖp thèng nhÊt theo ®óng chuÈn mùc quèc tÕ. Sù phøc t¹p trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ Doanh nghiÖp cßn gia t¨ng bëi c¸c yÕu tè ®i kÌm: viÖc xö lý nî khã ®ßi, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ nhµ x-ëng m¸y mãc thiÕt bÞ vµ quyÒn sö dông ®Êt. Do ®ã viÖc x¸c ®Þnh tµi s¶n cña Doanh nghiÖp th-êng lµ kh©u kÐo dµi (kho¶ng 3 th¸ng). - ChÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng t¹i c¸c Doanh nghiÖp cæ phÇn hãa cßn h¹n chÕ, bëi nh÷ng ng-êi cã th©m niªn tõ 3 n¨m trë lªn míi ®-îc h-ëng nh-ng møc h-ëng còng kh«ng ®¸ng kÓ (chØ chiÕm t- 6- 12 th¸ng l-¬ng cÊp bËc). §iÒu nµy khiÕn cho ng-êi lao ®éng kh«ng cã nhiÒu c¬ héi tham gia vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý Doanh nghiÖp, thùc sù lµm chñ Doanh nghiÖp nh- môc ®Ých ban ®Çu cña cæ phÇn hãa. Bªn c¹nh ®ã lµ t×nh tr¹ng h¹n chÕ møc mua chÞu cæ phÇn cña ng-êi lao ®éng, còng chØ cã ng-êi cã th©m niªn tõ 3 n¨m trë lªn míi ®-îc mua chÞu. Trong c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh còng nªu lµ tæng møc mua chÞu kh«ng ®-îc v-ît qu¸ tæng møc mua tiÒn mÆt, nh-ng l¹i kh«ng ®Ò cËp viÖc tõng ng-êi cã thÓ mua chÞu nhiÒu h¬n hay kh«ng, vµ nh÷ng ai kh«ng mua tiÒn mÆt th× cã ®-îc mua chÞu hay kh«ng. H¬n n÷a, trong c¸c DNNN ®· cæ phÇn hãa th-êng xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng c¸ch biÖt vÓ sè l-îng mua cæ phiÕu cña c«ng nh©n vµ c¸n bé l·nh ®¹o trong Doanh nghiÖp. Thùc chÊt lµ do sù c¸ch biÖt gi÷a ng-êi cã nhiÒu tiÒn vµ ng-êi cã Ýt tiÒn trong viÖc mua cæ phÇn. Ng-êi cµng cã nhiÒu tiÒn mua cæ phÇn l¹i cµng cã c¬ héi mua chÞu nhiÒu, ®©y qu¶ lµ mét mÆt tr¸i mµ chóng ta ph¶i tÝnh ®Õn. 2.4.2 Nh÷ng vÊn ®Ò hËu cæ phÇn hãa. Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t míi ®©y cña Bé Tµi chÝnh, trong sè 2.037 doanh nghiÖp ®-îc cæ phÇn hãa, chØ cã 667 c«ng ty cæ phÇn cã vèn ®iÒu lÖ trªn 5 tû ®ång. Vèn cña c¸c DNCP rÊt nhá vµ muèn vay vèn ng©n hµng th× l¹i rÊt khã. Nh×n chung, DNNN ®-îc chän ®Ó cæ phÇn hãa lµ nh÷ng doanh nghiÖp lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶, ®éi ngò qu¶n lý kÐm, nî thua lç nhiÒu n¨m.. Do ®ã khi trë thµnh DNCP th× kh«ng thÓ trë thµnh Doanh nghiÖp m¹nh ngay ®-îc. Víi b¶n lý lÞch nh- thÕ th× thö hái ai d¸m m¹o hiÓm cho vay? Nh-ng cã lÏ nhiÒu DNCP “ ®au” nhÊt lµ kh«ng Ýt khã kh¨n chØ ph¸t sinh vµ chØ nhËn biÕt ®-îc sau khi cæ phÇn hãa. NhiÒu DNCP ®· ph¶i kªu lµ kh«ng l-êng hÕt khã kh¨n sau khi tiÕn hµnh ®¹i héi cæ ®«ng lÇn thø nhÊt. Lý do rÊt ®¬n gi¶n, nhiÒu gi¸m ®èc DNNN ®· kh«ng trung thùc khi ®-a ra c¸c ph-¬ng ¸n cæ phÇn hãa, kh«ng d¸m c«ng bè t×nh h×nh tµi chÝnh thùc cña Doanh nghiÖp.. lµm cho bé m¸y qu¶n lý míi lóng tóng, ®ïn ®Èy tr¸ch nhiÖm. ThËm chÝ, nhiÒu DNCP sau h¬n 1 n¨m kh«ng tiÕn hµnh ®¹i héi cæ ®«ng, ch-a bµn giao xong nh÷ng thñ tôc cÇn thiÕt vÒ mÆt ph¸p lý. Ngoµi ra, cã nh÷ng g¸nh nÆng mµ DNCP ph¶i “ nai l-ng” ra ®Ó kh¾c phôc. §¬n cö, khi ch-a cæ phÇn hãa, DNNN ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng s¶n phÈm kh«ng chÊt l-îng (ch¹y theo doanh thu) vµ khi kh¸ch hµng b¾t ph¶i kh¾c phôc th× DNCP l·nh ®ñ. Do ®ã, nhiÒu DNCP sau khi cæ phÇn hãa kh«ng tÝnh næi cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng vµ gi¸m ®èc DNCP còng kh«ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng chØ tiªu cÇn ph¶i cam kÕt. Doanh nghiÖp muèn huy ®éng vèn th× ph¶i lªn sµn, nh-ng do lªn sµn ph¶i c«ng khai minh b¹ch nhiÒu vÊn ®Ò, nªn hä cßn e ng¹i. §iÒu quan träng lµ lµm sao vËn ®éng Doanh nghiÖp ®Ó hä thÊy cã lîi, chø Nhµ n-íc kh«ng thÓ Ðp hä ®-îc. §èi t-îng ®-a ra niªm yÕt chñ yÕu lµ DNNN gi÷ cæ phÇn chi phèi. Tuy nhiªn viÖc cã lªn sµn hay kh«ng lµ do cæ ®«ng quyÕt ®Þnh. Khi triÖu tËp hä, ng-êi ®¹i diÖn cho phÇn vèn së h÷u cña Nhµ n-íc trong Doanh nghiÖp ®ã sÏ dïng quyÒn biÓu quyÕt ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh, nh-ng nÕu c¸c cæ ®«ng kh¸c kh«ng ñng hé th× khã l¾m. 2.5 Gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh CPH DNNN ë ViÖt Nam vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng Tæng c«ng ty Bia- R-îu- N-íc gi¶I kh¸t Hµ néi. 2.5.1 Gi¶i ph¸p thóc ®Èy qu¸ tr×nh CPH c¸c DNNN. §Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch cæ phÇn hãa DNNN, g¾n kÕt tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa víi viÖc ®¨ng ký niªm yÕt/giao dÞch trªn thÞ tr-êng chóng kho¸n cÇn thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé sau:
- Xem thêm -