Tài liệu Cơ hội và thách thức của việt nam trong quá trình hội nhập kinh tế vào afta

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong xu híng ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh næi lªn nh mét m¾t xÝch quan träng ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc. ChÝnh v× vËy vai trß cña nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp còng ®ßi hái nh÷ng yªu cÇu ngµy cµng kh¾t khe h¬n. Mét nhµ qu¶n lý giái ph¶i biÕt ®îc chÝnh x¸c ®iÒu m×nh muèn ngêi kh¸c lµm vµ biÕt ®îc hä ®· lµm nh thÕ nµo ®Ó c«ng viÖc hoµn thµnh mét c¸ch thµnh c«ng nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, nhµ qu¶n lý kh«ng nh÷ng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc môc tiªu râ rµng, ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc chu ®¸o, tæ chøc hîp lý, ®iÒu hµnh phèi hîp tèt mµ cßn ph¶i cã sù kiÓm tra chÆt chÏ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®· vµ ®ang diÔn ra trong doanh nghiÖp. Mét trong nh÷ng nguyªn t¾c rÊt quan träng cña tæ chøc qu¶n lý vµ lµ kh©u cuèi cïng then chèt cña qu¸ tr×nh tæ chøc ®ã lµ ph¶i “Cã sù kiÓm tra kÞp thêi ®Ó kiÓm chøng viÖc thùc hiÖn mäi nhiÖm vô, qua ®ã xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh, thóc ®Èy tiÕn ®é vµ ®óc kÕt kinh nghiÖm”. Víi kiÕn thøc vÒ qu¶n lý cßn h¹n chÕ em rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña Thµy C« gi¸o cho ®Ò tµi nµy cña em. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Bµi tiÓu luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh sau: I . C¬ së lý luËn II. Nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra ®¹t hiÖu qu¶ cao trong doanh nghiÖp 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm tra trong doanh nghiÖp hiÖn nay ( lÊy vÝ dô vÒ C«ng ty May §¸p CÇu – B¾c Ninh ). Néi dung I . C¬ së lý luËn 1 . Kh¸i niÖm : Víi t c¸ch lµ mét chøc n¨ng qu¶n lý kiÓm tra ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh thµnh qu¶ ®¹t ®îc trªn thùc tÕ, so s¸nh nã víi nh÷ng tiÓu chuÈn ®· x©y dùng; trªn c¬ së ®ã ph¸t hiÖn ra sù sai lÖch vµ nguyªn nh©n cña sù sai lÖch ®ã; ®ång thêi ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p cho mét ch ¬ng tr×nh hµnh ®éng nh»m kh¾c phôc sù sai lÖch ®Ó ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®· ®Þnh. S¶n xuÊt - dÞch vô Marketing Tµi chÝnh - kÕ Nh©n sù to¸n Khèi lîng s¶n Doanh sè Chi phÈm dÞch vô ChÊt lîng phÝ xuÊt - dÞch vô s¶n Chi phÝ b¸n hµng Dù tr÷ phÈm - dÞch vô Quan hÖ gi÷a ngêi lao ®éng Chi phÝ cho s¶n Chi phÈm-dÞch vô s¶n N¨ng suÊt lao ®éng phÝ qu¶ng c¸o Lîi nhuËn chiªu thÞ Sè ngµy v¾ng mÆt kh«ng lý do Møc ®é hoµn thµnh ViÖc thùc hiÖn chØ tiªu Lu chuyÓn tiÒn Ph¸t triÓn ®éi ngò c«ng viÖc cña c¸ b¸n hµng vµ dÞch vô ®èi tÖ nh©n c¸n bé qu¶n lý víi tõng ngêi B¶ng kª 1 sè ®iÓm thiÕt yÕu trong doanh nghiÖp cÇn tËp trung kiÓm tra 2. Vai trß t¸c dông cña kiÓm tra . 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - KiÓm tra lµ chøc n¨ng cuèi cïng cña qu¶n lý song kh«ng ph¶i lµ c«ng ®o¹n cuèi cïng. Nã ®îc thùc hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh ®èi víi tõng viÖc, tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt – dÞch vô vµ kÕt qu¶ cuèi cïng cña c¶ chu kú kinh doanh. V× vËy, kiÓm tra t¹o ra c¸c c¨n cø, b»ng chøng cô thÓ râ rµng phôc vô cho viÖc hoµn thiÖn c¸c quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý ®ång thêi gãp phÇn ®«n ®èc cho viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch víi hiÖu qu¶ cao. Trong thùc tÕ, nh÷ng kÕ ho¹ch tèt nhÊt còng cã thÓ kh«ng ® îc thùc hiÖn theo ý muèn. C¸c nhµ qu¶n lý còng nh cÊp díi cña hä còng cã thÓ m¾c sai lÇm vµ kiÓm tra cho phÐp hä chñ ®éng ph¸t hiÖn, söa ch÷a c¸c sai lÇm ®ã tríc khi chóng trë nªn nghiªm träng ®Ó hoµn thµnh theo ®óng kÕ ho¹ch ®Ò ra. - KiÓm tra ®¶m b¶o thùc thi quyÒn lùc qu¶n lý cña ng êi l·nh ®¹o, nhê kiÓm tra c¸c nhµ qu¶n lý cã thÓ kiÓm tra ® îc nh÷ng yÕu tè sÏ ¶nh hëng tíi sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy rÊt quan träng vµ nÕu mÊt quyÒn kiÓm tra còng cã nghÜa lµ nhµ qu¶n lý ®· bÞ v« hiÖu ho¸. Ngµy nay víi nhu cÇu më réng d©n chñ trong c¸c doanh nghiÖp kiÓm tra khuyÕn khÝch chÕ ®é uû quyÒn, hîp t¸c mµ kh«ng lµm gi¶m kh¶ n¨ng kiÓm tra cña ngêi l·nh ®¹o. Trong hÖ thèng qu¶n lý tËp trung cò, nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh c¶ tiªu chuÈn vµ ph¬ng ph¸p ®Ó ®¹t ®îc c¸c tiªu chuÈn ®ã. Trong hÖ thèng míi, c¸c nhµ qu¶n lý th«ng b¸o hÖ tiªu chuÈn nhng hä cho phÐp nh©n viªn cña m×nh ®îc vËn dông kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ®Ó qui ®Þnh ph¬ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. §iÒu nµy cho phÐp nhµ qu¶n lý theo s¸t sù tiÕn bé cña nh©n viªn mµ kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc vµ ¶nh h ëng ®Õn sù s¸ng t¹o cña hä. - KiÓm tra gióp cho tæ chøc theo s¸t vµ ®èi phã víi sù thay ®æi cña m«i trêng. ThÞ trêng lu«n biÕn ®éng, ®èi thñ c¹nh tranh lu«n liªn tôc giíi thiÖu c¸c s¶n phÈm, dÞch vô míi ®Ó thu hót kh¸ch hµng, c¸c vËt liÖu c«ng nghÖ míi liªn tôc ®îc ph¸t minh vµ c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ níc lu«n ®îc ®iÒu chØnh vµ ban hµnh. V× vËy kiÓm tra gióp c¸c nhµ qu¶n lý lu«n n¾m ®îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ m«i trêng vµ cã nh÷ng ph¶n øng thÝch hîp tríc c¸c vÊn ®Ò vµ c¬ héi ®ang vµ sÏ ¶nh hëng ®Õn s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp. VÝ dô v× cã sù kh¸c biÖt gi÷a kh¶ n¨ng nhËn biÕt ®ßi hái cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm míi, chÊt lîng vµ kh¶ n¨ng rót ng¾n chu kú t¹o ra vµ ph©n phèi s¶n phÈm ®Õn ngêi tiªu dïng. NhiÒu nhµ kinh doanh vµo nh÷ng n¨m 1980 cho r»ng "tèc ®é lµ tiªu chuÈn hµng ®Çu quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña doanh nghiÖp". Tuy nhiªn hiÖn nay, nhiÒu nhµ qu¶n lý ®· nhËn ra r»ng kh¸ch hµng kh«ng chØ chê ®îi tèc ®é mµ c¶ nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô ®· ®îc ngêi tiªu dïng ho¸. Kazuo Morohoshi – Gi¸m ®èc trung t©m kinh tÕ cña Toyota cho r»ng: “ Chóng ta ®· nhËn ra r»ng c¸c s¶n phÈm cho ®«ng ®¶o quÇn chóng kh«ng ®¸p øng ®ñ. Vµo thÕ kû 21 ngêi tiªu dïng cÇn nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi hä”. Ngêi chiÕn th¾ng lµ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh÷ng doanh nghiÖp ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng víi tèc ®é nhanh nhÊt. - KiÓm tra t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh hoµn thiÖn vµ ®æi míi qu¶n lý ho¹t ®éng. Víi viÖc ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra kh¼ng ®Þnh nh÷ng gÝa trÞ nµo sÏ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt – kinh doanh. Nh÷ng gi¸ trÞ ®ã sÏ ®îc tiªu chuÈn ho¸ ®Ó trë thµnh chuÈn mùc cho hµnh vi cña c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp. §ång thêi kiÓm tra gióp c¸c nhµ qu¶n lý c¶i tiÕn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp qua viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vµ c¬ héi cho doanh nghiÖp. VÝ dô: KiÓm tra ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm gióp chóng ta ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÒu ch a phï hîp cña s¶n phÈm víi yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng … Tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng thay ®æi, gi¶i ph¸p cÇn thiÕt vÒ c«ng nghÖ, nguyªn liÖu, thÞ trêng môc tiªu … Nh vËy, kiÓm tra gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng kh«ng ngõng hoµn thiÖn vµ ®æi míi. II- Nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra ®¹t hiÖu qu¶ cao trong doanh nghiÖp : 1. Mét sè ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra cã hiÖu qu¶: - Theo quan ®iÓm cña Robert J. Mockless : KiÓm tra trong qu¶n lý lµ cè g¾ng cã hÖ thèng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c tiªu chuÈn so víi môc tiªu kÕ ho¹ch , thiÕt kÕ hÖ thèng tinh gi¶n ph¶n håi, so s¸nh sù thùc hiÖn víi c¸c tiªu chuÈn, x¸c ®Þnh vµ ®o lêng møc ®é sai lÖch vµ thùc hiÖn viÖc ®iÒu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chØnh ®Ó ®¶m b¶o mäi nguån lùc ®· ®îc sö dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc thùc hiÖn môc tiªu. Ta cã thÓ ph©n chia thµnh 6 bíc sau: KÕt qu¶ thùc tÕ §o l êng kÕt qu¶ thùc tÕ KÕt qu¶ mong muèn So s¸nh thùc t¹i víi c¸c tiªu chuÈn X¸c ®Þnh c¸c sai lÖch Thùc hiÖn c¸c Ch ¬ng tr×nh ®iÒu Ph©n tÝch nguyªn Bªn c¹nh ®ã ®Ó kiÓm tra chØnh cã hiÖu qu¶ cÇn ph¶i t¹o nh©n ra vµ chuÈn bÞ ®Çy ®iÒu chØnh sai lÖch ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: + Cã c¸c chuÈn mùc cÇn thiÕt vµ chóng ph¶i ®îc tr×nh bµy dÔ hiÓu dÔ sö dông. + Cã sù cung cÊp sè liÖu kÞp thêi, ®Çy ®ñ vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, c¸c mÆt, c¸c kh©u ho¹t ®éng. + Cã ph¬ng ph¸p, tr×nh ®é ®¸nh gi¸ phèi hîp, tæng hîp møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc víi c¸c b¸o c¸o, biÓu ®å tµi chÝnh. + Lo¹i trõ ®îc nh÷ng sè liÖu kh«ng cÇn thiÕt. + TiÕn hµnh ®ång bé ho¹t ®éng, ph¸t hiÖn sai lÖch, xem xÐt nguyªn nh©n vµ xö lý nÕu cÇn thiÕt. 2. C¸c yªu cÇu cÇn thiÕt khi kiÓm tra : 2.1 HÖ thèng kiÓm tra cÇn thiÕt kÕ theo kÕ ho¹ch vµ nguyªn t¾c cô thÓ: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C¸c hÖ thèng kiÓm tra cÇn ph¶i ph¶n ¸nh c¸c kÕ ho¹ch mµ chóng theo dâi. Th«ng qua hÖ thèng kiÓm tra c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i n¾m ® îc diÔn biÕn cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch. C¸c kÕ ho¹ch vµ ch ¬ng tr×nh ®Òu cã nh÷ng ®Æc trng thèng nhÊt, tuy nhiªn th«ng tin ®Ó kiÓm tra tiÕn tr×nh thùc hiÖn mét ch¬ng tr×nh marketing sÏ kh¸c nhiÒu so víi th«ng tin cÇn thiÕt kiÓm tra 1 kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. - Trong qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh hÖ thèng kiÓm tra cÇn ®¶m b¶o tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Nguyªn t¾c kiÓm tra c¸c ®iÓm thiÕt yÕu: ®ßi hái x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng thiÕt yÕu vµ c¸c ®iÓm kiÓm tra thiÕt yÕu ®Ó tËp trung sù chó ý vµo c¸c khu vùc vµ c¸c ®iÓm ®ã. + Nguyªn t¾c vÒ ®Þa ®iÓm kiÓm tra: ph¶i ®îc tiÕn hµnh ngay t¹i n¬i ho¹t ®éng. + Nguyªn t¾c sè lîng nhá c¸c nguyªn nh©n: nªu râ trong mét c¬ héi ngÉu nhiªn nhÊt ®Þnh, mét sè lîng nhá c¸c nguyªn nh©n còng cã thÓ g©y ra ®a sè c¸c kÕt qu¶. §©y lµ mét nguyªn t¾c quan träng t¹o c¬ së khoa häc cho c¸c nhµ qu¶n lý khi hä cè g¾ng x¸c ®Þnh c¸c khu vùc ho¹t ®éng thiÕt yÕu vµ c¸c ®iÓm thiÕt yÕu. §ång thêi ®ßi hái xem xÐt kü cµng c¸c nguyªn nh©n g©y nªn ®Ó cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh hiÖu qu¶. + Nguyªn t¾c tù kiÓm tra: ®ßi hái tinh thÇn tù gi¸c cña c¸c c¸ nh©n rÊt cao, mçi ngêi, mçi bé phËn ph¶i tù kiÓm tra m×nh lµ tèt nhÊt. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. HÖ thèng Kinh tÕ cÇn phï hîp víi tæ chøc vµ con ng êi trong doanh nghiÖp: - HÖ thèng kinh tÕ ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng doanh nghiÖp vÝ dô nh :1 doanh nghiÖp nhá sÏ ph¶i cã hÖ thèng kinh tÕ kh¸c víi mét doanh nghiÖp lín. Mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt hµng lo¹t sÏ ph¶i cã hÖ thèng kinh tÕ kh¸c víi mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¬n chiÕc. - HÖ thèng kinh tÕ ph¶i ph¶n ¸nh c¬ cÊu tæ chøc, b¶o ®¶m cã ng êi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc mét ho¹t ®éng nµo ®ã vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu chØnh khi cã sai lÖch. - HÖ thèng kinh tÕ ph¶i phï hîp víi vÞ trÝ c«ng t¸c cña c¸n bé qu¶n trÞ. VÝ dô nh c¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp cao quan t©m tíi c¸c c«ng cô kinh tÕ tæ chøc. Nhng ngêi trùc tiÕp gi¸m s¸t c«ng viÖc l¹i cÇn nh÷ng ng©n quü phi tiÒn tÖ nh sè giê lao ®éng, sè s¶n phÈm s¶n xuÊt ®îc, sè % nguyªn liÖu bÞ l·ng phÝ... - HÖ thèng kinh tÕ ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé, c«ng nh©n vµ bÇu kh«ng khÝ cña doanh nghiÖp. VÝ dô nh mét hÖ thèng kinh tÕ ngÆt nghÌo ®îc ¸p dông vµo mét sè tæ chøc trong ®ã mäi ngêi cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao cã quyÒn tham gia ®¸ng kÓ vµo qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh sÏ cã thÓ bÞ thÊt b¹i. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - HÖ thèng kinh tÕ ph¶i ®¬n gi¶n t¹o ®îc sù tù do vµ c¬ héi tèi ®a cho nh÷ng ngêi díi quyÒn sö dông kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng vµ sù khÐo lÐo cña m×nh ®Ó hoµn thiÖn c«ng viÖc ®îc giao. 2.3. KiÓm tra ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, chÝnh x¸c vµ linh ho¹t: MÆc dï viÖc qu¶n trÞ tÊt yÕu ph¶i bao gåm nhiÒu yÕu tè chñ quan nhng viÖc ®¸nh gi¸ con ngêi, ho¹t ®éng trong kiÓm tra ph¶i mang tÝnh kh¸ch quan vµ chÝnh x¸c. Dùa trªn nh÷ng tiªu chuÈn râ rµng thÝch hîp. Tr¸nh nh÷ng th¸i ®é ®Þnh kiÕn vµ c¸ch ®¸nh gi¸ chØ b»ng c¶m tÝnh mµ kh«ng cã nh÷ng luËn cø v÷ng ch¾c ®Ó minh chøng. §ång thêi còng ®ßi hái hÖ thèng kinh tÕ ph¶i thÝch øng víi c¸c biÕn ®æi kh«ng l êng tríc ®îc ( vÒ kÕ ho¹ch, chi phÝ..) ®¶m b¶o cho viÖc tiÕn hµnh ®o lêng, ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 2.4. KiÓm tra ph¶i cã sù ®iÒu chØnh viÖc thùc hiÖn: §iÒu chØnh thÓ hiÖn gi¸ trÞ vµ t¸c dông cña kiÓm tra, viÖc kiÓm tra chØ ®îc coi lµ cã t¸c dông nÕu nh÷ng sai lÖch so víi kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh th«ng qua viÖc lËp kÕ ho¹ch, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh thÝch hîp. Qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: - ChØ ®iÒu chØnh khi thËt sù cÇn thiÕt. - §iÒu chØnh ®óng møc ®é, tr¸nh tuú tiÖn, tr¸nh g©y t¸c dông x©ó. - Ph¶i tÝnh tíi hËu qu¶ sau khi ®iÒu chØnh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tr¸nh ®Ó lì thêi c¬ , tr¸nh baá thñ. - Tuú ®iÒu kiÖn mµ kÕt hîp c¸cph¬ng ph¸p®iÒu chØnh cho hîp lý. III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm tra trong doanh nghiÖp ViÖt Nam hiÖn nay ( LÊy vÝ dô vÒ c«ng ty may §¸p CÇu- B¨c ninh): C«ng ty may §¸p CÇu lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp n¨m 1967 gåm 3200 c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bé m¸y tæ chøc gåm cã: + Ban gi¸m ®èc c«ng ty. + 5 phßng nghiÖp vô gióp viÖc ban gi¸m ®èc. + 7 xÝ nghiÖp may vµ 3 xëng phô trî. HiÖn nay, thùc hiÖn quy tr×nh giao nhiÖm vô theo 3 cÊp: C«ng ty giao nhiÖm vô cho ®¬n vÞ phßng, xÝ nghiÖp. §¬n vÞ giao nhiÖm vô cho tæ, tæ giao nhiÖm vô cho c¸c c¸ nh©n. Trong ®ã nhiÖm vô giao l¹i ® îc chia ra lµm ba lo¹i, ®ã lµ nhiÖm vô ph¶i thùc hiÖn trong quý, trong th¸ng vµ trong tuÇn. Sau khi nhËn nhiÖm vô c«ng ty giao ngêi ®øng ®Çu cña ®¬n vÞ c¨n cø chøc n¨ng cña tõng ®¬n vÞ, c¨n cø chøc n¨ng cña tõng tæ ®Ó ph©n giao nhiÖm vô cô thÓ cho tõng tæ c«ng t¸c cña ®¬n vÞ. Tõ ®ã ng êi ®øng ®Çu mçi tæ l¹i giao nhiÖm vô cho tõng c¸ nh©n. ViÖc thùc hiÖn quy tr×nh giao nhiÖm vô nh trªn ®· t¹o chñ ®éng trong ®iÒu hµnh cho ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ vµ tæ. 1. §èi víi ng êi ®øng ®Çu tæ c«ng t¸c 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ViÖc kiÓm tra ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn vµ trùc tiÕp hµng ngµy th«ng qua viÖc kiÓm tra sè liÖu vÒ kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña tõng c¸ nh©n. Do ®ã, ë cÊp nµy ngêi qu¶n lý sÏ ph¸t hiÖn ngay ®îc nh÷ng bÊt hîp lý cÇn ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi. Tõ ®ã ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c cña tõng c¸ nh©n ®Ó t×m ra nh÷ng c¸ nh©n tiªu biÓu, ®iÓn h×nh vµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¸ nh©n tr× trÖ, chËm tiÕn. 2. §èi víi ng êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ ViÖc kiÓm tra ®îc tiÕn hµnh theo hai ph¬ng ph¸p: - KiÓm tra trùc tiÕp: ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngêi ®øng ®Çu tæ c«ng t¸c ®èi víi tõng c¸ nh©n trong tæ. - KiÓm tra gi¸n tiÕp: Ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ kiÓm tra th«ng qua sè liÖu trong sæ s¸ch thèng kª hµng tuÇn, hµng th¸ng. ViÖc kiÓm tra nh trªn tuy cã thÓ theo dâi ®îc mäi ho¹t ®éng diÔn ra trong c«ng ty nhng do sè liÖu thèng kª ®Õn sau hµng tuÇn vµ ph¶i qua mét cÊp qu¶n lý trung gian nªn viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ chÊt l îng c«ng t¸c cña mçi c¸ nh©n sÏ kh«ng kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ sÏ kh«ng cao. 3. §èi víi ng êi ®øng ®Çu c«ng ty ViÖc kiÓm tra cña ngêi ®øng ®Çu c«ng ty chØ ®îc tiÕn hµnh theo mét ph¬ng ph¸p duy nhÊt lµ kiÓm tra c¸c b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña ngêi ®øng ®Çu ®¬n vÞ theo th¸ng hoÆc theo quý. ViÖc kiÓm tra nh 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trªn cã nhîc ®iÓm rÊt lín lµ kh«ng gi¸m s¸t trùc tiÕp ®îc ®èi tîng chÝnh thùc hiÖn nhiÖm vô lµ c¸c c¸ nh©n hoÆc tæ c«ng t¸c. Do ®ã, viÖc ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò míi ph¸t sinh bÞ h¹n chÕ vµ cã thÓ bÞ ¶nh hëng bëi ý chÝ chñ quan cña ngêi b¸o c¸o. Víi bé m¸y qu¶n lý nh trªn th× m« h×nh kiÓm tra c«ng ty ®ang thùc hiÖn hÇu nh cha phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. Nã ®ßi hái mäi th«ng tin, mäi viÖc lµm vµ quyÕt ®Þnh cña ngêi qu¶n lý ph¶i nhanh, chÝnh x¸c vµ ph¶i mang tÝnh kh¶ thi cao. ë ®©y ngêi ®øng ®Çu c«ng ty míi chØ kiÓm tra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng qua kiÓm tra ngêi ®øng ®Çu c¸c ®¬n vÞ theo tõng th¸ng mµ kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp nh÷ng ®èi tîng chÝnh thùc hiÖn nhiÖm vô. V× vËy mµ viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª kh«ng ®îc chuÈn x¸c. §iÒu nµy lµ do ngêi ®øng ®Çu vµ c¸c cÊp qu¶n lý trong c«ng ty cha x¸c ®Þnh râ vµ cha thiÕt lËp ®îc mét hÖ thèng kiÓm tra phï hîp, nªn viÖc kiÓm tra cßn ë møc chung chung, dµn ®Òu kh«ng nh÷ng kh«ng cã t¸c dông mµ cßn v« h×nh tiÕp tay, khuyÕn khÝch c¸c sai ph¹m g©y mÊt hiÖu qu¶ cña tæ chøc. Trªn nguyªn t¾c ng êi qu¶n lý cã thÓ trùc tiÕp tù m×nh kiÓm tra còng cã thÓ sö dông bé m¸y ®Ó kiÓm tra. Do c«ng ty nµy cã qu¸ nhiÒu c¸c cÊp kiÓm tra trung gian nªn ng êi ®øng ®Çu c«ng ty kh«ng thÓ n¾m b¾t chÝnh x¸c, cô thÓ c¸c ho¹t ®éng ®ang diÔn ra trong c«ng ty. V× vËy ®Ó viÖc kiÓm tra ®¹t hiÖu qu¶ cao c«ng ty 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nªn xo¸ bá bít c¸c cÊp kiÓm tra trung gian, ®ång thêi nªn thiÕt lËp m¹ng m¸y tÝnh néi bé ®Ó ngêi qu¶n lý cã thÓ theo dâi toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty theo tõng ngµy vµ cã thÓ x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña tõng cÊp, tõng ngêi ®Ó ®«n ®èc, uèn n¾n, bè trÝ vµ ®iÒu chØnh cho thÝch hîp. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Khi thiÕt lËp vµ vËn hµnh bÊt kú mét tæ chøc nµo c¸c nhµ qu¶n lý còng ph¶i tu©n thñ, vËn dông c¸c nguyªn t¾c chung vÒ tæ chøc, nh÷ ng nguyªn t¾c nµy xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn qu¶n lý vµ phï hîp víi c¸c quy luËt kh¸ch quan. Trong ®ã "kiÓm tra lµ mét trong nh÷ng kh©u cuèi cïng vµ then chèt cña qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý nh»m kiÓm chøng xem mäi qu¸ tr×nh diÔn ra cã ®óng kÕ ho¹ch ®· ®Þnh vµ theo c¸c nguyªn t¾c ®· ®Ò ra hay kh«ng. Qua ®ã ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt, chËm trÔ ®Ó kÞp thêi söa ch÷a, gi¶i quyÕt hËu qu¶ vµ ng¨n ngõa c¸c hËu qu¶ lín h¬n" (Theo H.Fayol). V× vËy, nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp cÇn ph¶i biÕt kiÓm tra c¸i g×? ë kh©u nµo? Träng t©m kiÓm tra ë ®©u? Tõ ®ã b×nh thêng ho¸ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra thêng xuyªn. Khi kiÓm tra ®ét xuÊt cã träng ®iÓm cÇn tiÕn hµnh gän vµ nhÊt thiÕt ph¶i cã kÕt luËn râ rµng xö lý døt ®iÓm, tõ ®ã rót ra kinh nghiÖm cÇn thiÕt. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Trang Lêi më ®Çu Néi dung. I. C¬ së lý luËn.....................................................................................1 1. Kh¸i niÖm.........................................................................................1 2. Vai trß - t¸c dông cña kiÓm tra.......................................................1 II. Nh÷ng yªu cÇu cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra ®¹t hiÖu qu¶......................4 1. Mét sè ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó kiÓm tra cã hiÖu qu¶.....................4 2. C¸c yªu cÇu cÇn thiÕt khi kiÓm tra.................................................5 III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kiÓm tra trong doanh nghiÖp ....................8 Lêi kÕt luËn...........................................................................................12 Tµi liÖu tham kh¶o - Gi¸o tr×nh Tæ chøc qu¶n lý vµ Khoa häc qu¶n lý - Gi¸o tr×nh lý thuyÕt qu¶n trÞ kinh doanh . NXB Khoa häc vµ Kü thuËt - Hµ Néi. - S¸ch khoa häc qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh . NXB Khoa häc kü thuËt - Hµ Néi - Mét sè tµi liÖu tham kh¶o tõ C«ng ty May §¸p CÇu 15
- Xem thêm -