Tài liệu Cổ cồn trắng - nguyễn như phong

  • Số trang: 413 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 125 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Cổ Cồn Trắng - Nguyễn Như Phong
Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC P1 - Chƣơng 1 P1 - Chƣơng 2 P1 - Chƣơng 3 P1 - Chƣơng 4 P1 - Chƣơng 5 P1- Chƣơng 6 P1 - Chƣơng 7 P1 - Chƣơng 8 P1 - Chƣơng 9 P1 - Chƣơng 10 P2 - Chƣơng 1 P2- Chƣơng 2 P2- Chƣơng 3 P2 - Chƣơng 4 P2 - Chƣơng 5 P2 - Chƣơng 6 P2 - Chƣơng 7 P2 - Chƣơng 8 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng P2 - Chƣơng 9 Phần 2 - Chƣơng kết Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng P1 - Chương 1 m đ v khuy Tr i cu i thu đầu đ ng se ạnh Chạy sát ven hồ Th y Nguy t à con đƣ ng nh m ng cái t n c một d nh nhân rất mực tài ho : C o Bá Quát Tr n đƣ ng, thấp thoáng bóng những đ i tr i gái đi nhƣ dự vào nh u để tận hƣởng sự m ả, th nh khiết c tr i thu Cu i ph , nơi có những cây ho sữ cổ thụ m c thếch r u phong à một quán b r khá đẹp m ng t n Ho Sữ Ch c ây à một bi t thự kiến trúc hoàn toàn Pháp đ có tuổi thọ hơn bảy mƣơi năm ng i bi t thự à một nhân sĩ đƣợc Nhà nƣớc kính trọng, có ẽ vì vậy mà trong hồi cải tạo tƣ sản những năm cu i thập kỷ 50 c thế kỷ trƣớc, ng i nhà đ kh ng bị tịch thu Năm 1990, ng qu đ i để ại ng i nhà cho h i ngƣ i con tr i Ngƣ i con cả à một Thiếu tƣớng quân đội thì đƣợc ở toàn bộ b phòng tầng một và khu sân trƣớc rộng hơn năm chục m t vu ng Ngƣ i con th h i à một kỹ sƣ hó chất ở toàn bộ tầng tr n Nhà Thiếu tƣớng có ít ngƣ i, hơn nữ ng c ng đƣợc quân đội chi cho một khu đất khá đẹp ngoài ngoại , và ng đ xây ng i nhà b n tầng Từ khi có ng i nhà mới ng hầu nhƣ kh ng v ph ở nữ cho n n ng đem tầng dƣới cho thu mở quán b r Ngƣ i đ ng r thu à một t y kinh do nh bất động sản khá tiếng tăm t n à Trần Dung và có bi t hi u à Dung T Phú Trần Dung cho sơn s bằng những b c tr nh phi n bản c ại với một g m màu vàng nhạt và tr ng trí qu nh tƣ ng những họ sĩ nổi tiếng nhƣ Văn C o, Bùi Xuân Phái, T Ngọc Vân, Nguyễn Ph n Chánh và đặc bi t à âm nhạc trong quán thƣ ng à nhạc cổ điển c Chopin, Betthoven Moz rt, Nh những cái đó, quán b r này đ tạo r một bản sắc ri ng bi t mà ch có những ngƣ i ƣ thích sự sâu ắng, nhẹ nhàng mới ui tới B r mở c từ 10 gi 30 sáng và đóng c khi nào hết khách, nhƣng thƣ ng thƣ ng à khoảng 12 gi đ m thì vắng hẳn H m n y c ng vậy, khi con chim cu từ trong chiếc đồng hồ quả ắc m ng nh n hi u ODO thò đầu r gáy mƣ i một tiếng thì trong quán ch còn ại có b n ngƣ i H i th nh mến ngồi phí ngoài c uể oải ngáp ng , còn phí góc trong c và phòng có h i ngƣ i vẫn đ ng nói chuy n - đó à một ngƣ i đàn ng và một phụ nữ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Ngƣ i đàn ng t n Ti n, bi t hi u à Ti n Ch đ c ng tuổi, có mái tóc chải c u thả, mặt tròn, mắt nh và m i m ng Ti n Ch t n chính à Hoàng Văn Ti n và do nh t có tật khi nói chuy n c h y dùng ngón tr ch vào ngƣ i đ i thoại n n mới có bi t hi u à Ti n Ch Tuy nhi n, bi t d nh Ti n Ch còn m ng một ý nghĩ khác Ti n v n à một t y gi ng hồ có tiếng ở thành ph H, đ từng h i ần ĩnh án tù, tuy mỗi ần ch vài b năm Ti n đƣợc coi à th ĩnh c một băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu x hội đen tr n các ĩnh vực c bạc, cho v y nặng i, bảo k v trƣ ng, kinh do nh bất động sản; và ngoài r , Ti n còn ập cả c ng ty kinh do nh hàng đi n máy, đi n t Là k mƣu mẹo, có ý chí, đƣợc giới gi ng hồ nể trọng, xếp vào hàng chiếu tr n, vì thế Ti n Ch thƣ ng đƣợc gọi th m à "Cụ Ti n Ch " Năm 1996, Ti n r tù và từ đó ngƣ i t thấy nh t hi n ành hẳn Tuy nhi n, cảnh sát hình sự thì vẫn coi nh t à đ i tƣợng điểm Còn c gái khoảng gần 40 tuổi - đó à O nh, bi t hi u à O nh Sói C ng à một ả gi ng hồ, à nữ quái nổi tiếng một th i c đất cảng Hải Phòng O nh Sói kh ng đẹp nhƣng có n t hấp dẫn, đặc bi t à mái tóc cắt t m nhƣ con tr i và ánh mắt nhìn sắc ạnh O nh hút thu c i n tục và n t mặt xem r có v căng thẳng: - Em rất cảm ơn ý t t c nh Nhƣng bây gi thì em chƣ cần Em mu n phải th nh toán sòng phảng với hắn - Hắn à i? C cho nh biết Anh sẽ giúp c th nh toán món nợ đó? - Chuy n này c ri ng em Em kh ng mu n i biết và c ng kh ng mu n phải nh i Ti n nheo mắt nhìn h i g th nh ni n tr ng còn rất tr con đ ng ngồi phí ngoài: - t c em đấy à? - Vâng, em c ng cần phải bảo v mình Em biết có k mu n "chơi" em, nhƣng đâu có dễ Nói rồi O nh vẫy t y gọi một đ đến và bảo: - Các em v trƣớc đi Chị ở đây, át nữ v s u H i g th nh ni n ễ ph p chào h i ngƣ i rồi bƣớc r Ti n gật gù, nhìn theo chúng rồi qu y ại: - Nếu em đồng ý, nh gi o cho em b sòng ở ngoại thành Em kh ng cần góp thùng t y [1], nhƣng đƣợc b chục phần trăm Ch có đi u à mấy sòng này đ ng bị bọn thằng Phƣớn Chột quấy phá Em đƣ mấy thằng đ t c em v , chắc chúng chịu th i? - ến nhƣ nh mà c ng sợ thằng nào quậy ƣ? Thế những cảnh sát hình sự chiến hữu c nh đâu rồi? Ti n t v úng túng: - C ng có một s che chở cho mình Nhƣng có phải úc nào c ng nh đến họ đâu Nu i quân b năm, đánh giặc một gi Ch khi nào khó khăn ắm mới phải nói với họ r t y Làm ngh nhƣ nh em mình, mu n s ng thì phải có qu n h Mình kiếm đƣợc nhi u, nếu kh ng biết chi s thì có ngày chết kh ng có đất ch n O nh Sói thở dài: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng - Em vừ mu đất để cu i năm n y s ng cát cho b em Ti n thể, mu u n b n cạnh, s u này, em mu n nằm cạnh cụ - C ch gở mồm Bây gi cho chúng ăn học à o àm ăn, rồi ấy chồng, đ ấy vài b đ con Ti n kiếm đƣợc, dồn i nhƣ nh em mình kh n nạn quá rồi, ch còn biết tr ng mong con cái s u này mở mày mở mặt Em thấy đấy, kiếm đƣợc ti n nhƣng tr ng thấy i c ng nơm nớp, nhìn thấy t y cảnh sát khu vực à phải cƣ i từ x ; rồi còn cúng ễ đ nơi đ ch n, phải hầu hạ kh i ng to bà ớn Ngừng một át, Ti n cƣ i nhạt: - i nh phải m ng ti n đi biếu kh ng biết b o nhi u ngƣ i rồi Ngƣ i có văn hó thì cảm ơn và nói: "Chú kiếm đƣợc, cho nh, nh xin", nhƣng c ng kh ng ít k , mà à qu n to vật hẳn hoi, ch nh t ng y vào ngăn k o, kh ng thèm nói câu nào úng nhƣ các cụ xƣ có câu: “Ti n vào nhà qu n nhƣ th n vào ò” Tết vừ rồi, ri ng quà tết, nh phải chi hơn năm trăm tri u, đó à chƣ kể mấy chục ch i XO. - Em c ng chƣ thấy i ch ti n cả Ch có đi u à cho có đúng úc, đúng chỗ kh ng mà th i Ti n ặng im một át rồi bảo: - Tuần s u, nh gi o mấy sòng đó cho em Em nhớ gọi hết s đ t c v Anh biết từ ngày em đi trại, bọn chúng t n tác gần hết - Hừ L ăn cháo đá bát Em đ phải trả giá n d nh sách rồi Tất cả những k tƣởng rằng em đ hết th i thì ể rồi xem chúng nó phò đƣợc ch nào! - C vẫn kh ng th y đổi - Ti n đổi giọng gọi O nh à "c ", nhƣ thể mu n coi đó à c em gái Những tƣởng b năm đi trại đ giúp c kh n hơn H y tám vạn nghìn tƣ mặc k , kh ng mắc vòng tù tội đếch r ngƣ i C có nghe thất ngƣ i t nói thế b o gi kh ng? C phải học ấy chữ “nhẫn” Anh nói thực với c , nếu nh đây kh ng học chữ “nhẫn”, chữ “hò ” mà c th chữ “ti n”, chữ “cƣơng" thì đ đi ăn đất từ âu rồi Th i nh v Ti n đ ng dậy, vừ qu y ƣng đi bỗng qu y ngoắt ại, móc túi ấy r một xấp đ giúi vào t y Oanh: - C cầm ấy xài đỡ Cần gì c bảo nh, đừng ngại Ti n thong thả đi r ngoài Tới c , hắn ngó qu nh v cảnh giác B n ki đƣ ng có h i g đi xe máy đ ng đ ng tán chuy n với mấy gái mại dâm Cách quán kh ng x , dƣới một g c cây bằng ăng, có một cặp tr i gái đ ng m nh u Từ phí ng b đƣ ng, một chiếc xe BMW màu đen chạy tới dừng ng y gần chỗ Ti n Cánh c bật mở, Ti n chui tọt vào xe Trong quán, O nh vẫn ngồi trầm ngâm Bỗng có tiếng chu ng đi n thoại di động O nh mở máy nghe, bỗng ả th y đổi sắc mặt, nói rít n từng tiếng: - S o, nh bảo nh khó khăn à? Nếu ngày m i, t i kh ng có một t thì nh đừng trách Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Anh cƣớp cả Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng cuộc đ i t i chƣ đ ƣ? B ngàn m t vu ng đất một ng i nhà, rồi b o nhi u ti n, vàng T i đƣ cho nh, những mong đƣợc àm vợ nh, àm k hầu ngƣ i hạ cho nh Vâng, t i hiểu Anh bây gi phải o giữ uy tín, t i nghe nói tới đây nh còn định đi àm chính trị, định àm ng nghị Hừ! Gh thật đấy, ng cƣớp biển ạ Trong úc O nh nói chuy n đi n thoại thì c gái trực quầy b r ắng nghe với v tò mò O nh vẫn xoe xóe: - T i kh ng còn gì để nói với nh nữ Sẽ có quân c t i t i bàn chuy n phải trái với nh Anh đừng dọ t i! Bởi ẽ cái con O nh nó đ chết từ ngày n giƣ ng ng với nh cách đây mƣ i năm trƣớc rồi O nh tắt máy đi n thoại di động và gọi c gái ở quầy b r: - Cho một y rƣợu nữ C gái đến gần, rụt rè: - Dạ thƣ , em thấy chị u ng c ng đ nhi u, h y để em ph nƣớc c m? O nh quắc mắt: - C rót rƣợu, ấy ch i Hennessy r , oại xịn ấy - Rƣợu thật đắt ắm chị ơi? - Từ n y đến gi c cho t i u ng rƣợu rởm ƣ? - Em đâu dám Có nh Ti n tới, b o gi c ng phải à hàng xịn - Thế còn bây gi , chả ẽ t o kh ng x ng u ng một y t tế h y s o? C gái vừ qu y đi thì có h i th nh ni n bá v i nh u bƣớc vào quán Cả h i thằng đ u nh b và ăn mặc nom nhƣ h i sinh vi n ến gần O nh, một đ ễ ph p h i: - Xin ỗi, chị có phải à O nh kh ng ạ? O nh gƣ m gƣ m nhìn chúng: - Các chú ở đâu? Tìm O nh có vi c gì? Một t n đảo mắt nhìn qu nh, còn t n ki khẽ kháng: - Ông nh em g i cho chị cái này D t i, hắn rút từ trong túi quần r kh u súng ngắn, chi thẳng vào ngực O nh và bóp cò Trong khoảnh khắc, O nh đ ng phắt dậy, h i bàn t y định x bàn, nhƣng kh ng kịp Một tiếng nổ đ nh gọn v ng n O nh bật ng C gái bán b r run bần bật và chui vội xu ng gầm bàn Từ tầng tr n, có tiếng chạy xu ng cầu th ng xầm xập Một t n nhặt chiếc đi n thoại di động c h t và tiếng chân O nh, ừ ừ tiến đến bàn ễ tân, nói tr ng kh ng nhƣng đ cho c gái đ ng chui dƣới gầm bàn nghe thấy: - Ai h i gì thì bảo úc đó đ ng ở trong to D t t Nhớ đấy! Nếu khác đi một chữ thì c ng nhƣ con O nh i, chúng vội chạy r ngoài Phí b n ki đƣ ng đ có h i t n đi xe máy ch sẵn Ke đi chiếc xe Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Hyosung Hàn Qu c oại 125 phân kh i c o ớn, còn t n đi chiếc xe Dre m II thì nh con hơn Khi h i t n giết ngƣ i chạy r , có một ngƣ i c ng vừ đi xe máy tới Anh t dừng xe ở cách bọn đi xe máy đ ng ch khoảng chục m t và nhìn chúng với v tò mò Thoáng cái, h i t n sát th đ nhảy n xe Gần nhƣ cùng một úc, h i chiếc xe vọt đi nhƣ t n bắn * C ng vào th i điểm ở quán b r Ho Sữ xảy r vụ án mạng thì tại nhà ri ng, ại úy V Mạnh Tƣ ng, Phó trƣởng phòng Cảnh sát i u tr ki m ội trƣởng ội i u tr trọng án, C ng n t nh H đ ng cắm cúi viết chuy n đ v : " ặc trƣng c tội phạm có tổ ch c trong th i kỳ ổi mới và những kinh nghi m bƣớc đầu trong đấu tr nh ch ng các tổ ch c tội phạm" Thực r , đây kh ng phải à nhi m vụ c Tƣ ng, nhƣng từ năm 1999, nh đạo Tổng cục Cảnh sát đ y u cầu tất cả c ng n các t nh, thành ph phải có chuy n đ nghi n c u v tội phạm có tổ ch c i u đó cho thấy rõ một đi u tội phạm có tổ ch c đ và đ ng à m i o đe dọ thực sự đ i với trật tự n toàn x hội Phòng Cảnh sát Hình sự đƣợc B n giám đ c gi o cho nghi n c u đ tài này nhƣng đ gần một năm mà kh ng có đƣợc một báo cáo cho r hồn, vì vậy mới chuyển s ng đội i u tr Trọng án B n Giám đ c gi o cho Tƣ ng c ng bởi vì nh đƣợc coi à một đi u tr vi n xuất sắc, đặc bi t à trong các vụ án m - nghĩ à án mà khả năng tìm đƣợc th phạm ch à những ti hy vọng m ng m nh Và kh ng ch có thế, Tƣ ng c ng à một ngƣ i rất có khả năng tổng hợp, khái quát các vấn đ qu n trọng và biết từ thực tế rút r những bài học ể viết chuy n đ này, Tƣ ng đ phải b nhi u c ng s c vào tr c u các tài i u từ một s vụ án do các ổ nhóm tội phạm có tổ ch c gây r tr n đị bàn c t nh kể từ khi ảng, Nhà nƣớc bắt đầu sự nghi p ổi mới, xây dựng kinh tế đất nƣớc vào năm 1986 Thấy đồng hồ đ ch gần 12 gi , nh nhìn những tr ng viết với v hài òng rồi tắt đèn bàn Li n, vợ nh đ ng đƣợc một giấc đẫy Khác với Tƣ ng à trƣớc khi ng c phải đọc quyển sách nào đó rồi khi h i mi mắt nặng trĩu kh p ại thì nh r i ng y quyển sách và tắt đèn Còn Li n thì ch cần nghe nhạc à nh nh chóng thiếp đi Nhìn vợ nằm với bộ đồ ng m ng t ng, Tƣ ng thấy rạo rực Anh nằm xu ng cạnh vợ và k o c xo y ại mình Li n qu y ại, ngáp dài rồi hất t y Tƣ ng r , càu nhàu: - S o ngƣ i nh chu quá Th i, ng đi Sáng m i em phải họp rồi Cả ngày h m n y, b o nhi u à vi c Tƣ ng cụt h ng Anh chán nản nằm ăn s ng một b n Bỗng có tiếng chu ng đi n thoại Tƣ ng chồm dậy, cầm ấy ng nghe: -A , Tƣ ng trọng án nghe đây Từ đầu dây đằng ki , có tiếng nói gấp gáp và Tƣ ng nhận r ng y đó à giọng c một đi u tr vi n c L Hữu Thành, đội H m n y, Thành trực b n: - Anh Tƣ ng à, mụ O nh vừ bị bắn chết tại quán b Ho Sữ rồi Bây gi chúng em đến đấy Phó giám đ c Trung bảo nh đến ng y Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Nghe vậy, Tƣ ng hết s c ngạc nhi n: - S o, O nh Sói bị bắn chết à? Bọn nào dám r t y nh ? Cậu xu ng, cho giữ nguy n hi n trƣ ng Mà này, báo ng y cho bộ phận khám nghi m hi n trƣ ng nh , báo cho cả c ng n phƣ ng và cảnh sát hình sự nữ Cậu cho t đì qu nhà đón t i u n thể Tƣ ng vội v mặc quần áo Anh bảo Li n: - Có trọng án, nh phải đi đây, xe đến đón - Con O nh nào chết mà phải qu n tâm thế? M i kh ng đƣợc à? - Ơ h y, án xảy r , phải đến ng y Ti t th vi c ấy ch ! - Giá mỗi vụ án mà có ít ti n thì đi đ m c ng bõ S o nh thật thà thế, c bảo à đ ng m thì s o Chả ẽ đội trọng án c nh kh ng còn i à? - H m n y kh ng phải phi n trực c nh, nhƣng Phó giám đ c đ gọi t c à có vấn đ nghi m trọng rồi - B o gi mà chả nghi m trọng Từ ngày biết nh đến gi , có vụ giết, cƣớp nào mà kh ng nghi m trọng đâu Mà này, nh đừng có mó vào xác đấy nh Ngƣ i chết âm khí nặng ắm Tƣ ng cƣ i xí xoá: - Th i nào, nh đi nh Có khi v muộn đấy - Nếu muộn quá thì đừng v Ng u n ở cơ qu n cho ti n Nhƣng sáng m i, nh v đƣ con đi học Em phải đi sớm Tƣ ng thở dài chán ngán Anh biết à kh ng b o gi mình có thể thắng trong các cuộc tr nh c i ặt vặt với vợ Có tiếng còi xe giục Anh chạy r Một chiếc xe Uoát đ ch ngoài đƣ ng * Xe chở ại úy Tƣ ng và nh em đội đi u tr đến quán b r Ho Sữ Tại đó đ thấy c ng n phƣ ng, cảnh sát hình sự Một cảnh sát hình sự nói với Tƣ ng: - Thế à cu i cùng chúng giết nh u Nghe nói nó chết, em nhẹ cả ngƣ i Tƣ ng c u mày, t thái độ kh ng đồng ý với câu nói c nh cảnh sát đó: - Cậu n n nhớ đây à một vụ án mạng và ngƣ i nằm đây à một con ngƣ i T i sợ s u này sẽ vất vả hơn nhi u đấy Tƣ ng đ ng ặng trƣớc xác O nh O nh nằm ng , h i t y gi ng rộng, mắt vẫn h mở và hình nhƣ vẫn còn có chút thần khí trong đ i mắt đó Trong òng nh vừ dấy n sự thƣơng cảm vừ xen ẫn nỗi ngán ng m mơ hồ Máu chảy đọng thành v ng và ƣớt đầm chiếc áo gió Mùi máu b c n t nh ợm Tƣ ng rất sợ khi hít phải mùi máu, mặc dù nh đ tiếp xúc với kh ng biết b o nhi u xác chết Nhìn O nh, thƣơng cảm à bởi vì O nh chƣ chồng, chƣ con, nh em trong gi đình thì t n tác mỗi ngƣ i mỗi ngả Còn ngán ng m - chính à xuất phát từ inh cảm - Tƣ ng cảm thấy cái chết này sẽ mở đầu cho nhi u sự rắc r i khác mà nh c ng chƣ ƣ ng đƣợc Tƣ ng xem xác O nh rồi bảo nh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng c ng n phƣ ng: - Anh gọi ng Dung ch quán và ngƣ i nào phục vụ, có mặt úc O nh bị bắn ở đây Tƣ ng ặng ẽ nhìn các nhân vi n kho học kỹ thuật hình sự khám nghi m hi n trƣ ng Họ chụp ảnh; đo vẽ vị trí ngƣ i bị hại, ấy dấu vân t y tr n cái y, c c còn ại tr n bàn àm vi c c Tuy nhi n, xem cung cách họ thì thấy rõ ràng à họ kh ng hào h ng ắm với c ng vi c Mấy cảnh sát đi u tr và hình sự đ ng nói chuy n với nh u Dƣ ng nhƣ họ kh ng h qu n tâm đến cái chết c O nh Sói và có ẽ cái chết c ả, xem r giúp họ thoát kh i một nỗi ám ảnh đ thƣ ng trực bấy âu n y bởi những hoạt động m ng đầy chất x hội đen c Cảnh sát khu vực đƣ Dung T Phú tới Tƣ ng hơi iếc mắt nhìn ả ó à một ngƣ i gầy gò, nom khắc khổ, hoàn toàn kh ng x ng với bi t d nh “t phú”: - Chào nh Dung, nh có biết c O nh kh ng? - Dạ, có t nh này có i kh ng biết c t - Hằng ngày c ấy có thƣ ng tới kh ng? - Kh ng! B n ngày, khi t i h y ở đây thì kh ng Còn t i, t i v , kh ng hiểu c t có tới kh ng ểt i h i con b ki Ông t vẫy t y gọi c phục vụ có cái t n rất ấn tƣợng à L Thị Hiếu Thuận tới: - Các buổi t i, mày có thấy c này - ng t ch vào xác O nh - tới đây kh ng? - Dạ dạ có à kh ng ạ - Có à có, kh ng à kh ng S o ại ấp úng nhƣ thế? - Dung trợn mắt Tƣ ng vội xu t y: - H m n y c O nh ngồi u ng rƣợu với i ở đây? - Dạ một mình! - Hừ, c nói d i rồi Một mình s o ắm y thế ki ? - Vâng! Lúc đầu có một nh đến s u đó nh ấy đi - Lúc c ấy bị bắn, c thấy gì kh ng? - Tƣ ng nhẹ nhàng h i C gái úng túng hồi âu: - Cháu cháu đ ng trong to t thì nghe thấy tiếng súng nổ Chạy r thì họ đ biến mất rồi - C có nhớ hình dáng ngƣ i u ng rƣợu với c O nh kh ng? - Dạ, họ ngồi góc t i quá cháu kh ng thấy rõ - Th i đƣợc rồi, c h y nghĩ cho kỹ Nếu th y có đi u gì bất thƣ ng c h y cho chúng t i biết Tất nhi n, chúng t i sẽ tìm r ng y i ngồi u ng rƣợu với c t Bây gi c c àm cho chúng t i một bản tƣ ng trình, kể ại sự vi c từ úc O nh đến Tƣ ng r hi u cho các nhân vi n đƣ xác O nh đi Một nhân vi n kho học hình sự đến nói: - ạn bắn gần quá, ch khoảng m t rƣỡi, ch ng t hung th r t y quá nh nh và bất ng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng - Dấu vân t y có thu đƣợc kh ng? - Dạ, đƣợc C h i ngƣ i - một đàn ng và một đàn bà àn bà thì chắc chắn à O nh rồi, còn ngƣ i đàn ng, ngày m i mới có kết quả Tƣ ng bỗng iếc mắt v phí góc nhà, nơi có mấy y rƣợu: - Có ấy dấu vân t y tr n chỗ y ki kh ng? - Báo cáo nh, kh ng ạ - Lấy hết đi, chƣ biết chừng, r chuy n đấy Tƣ ng gọi s cảnh sát đ ng có mặt ở đó ại: - Các đồng chí cho ập bi n bản khám nghi m hi n trƣ ng, bộ phận kỹ thuật hình sự cho giám định dấu vân t y ng y và đ nghị b n hồ sơ tr c u Các đồng chí b n hình sự kiểm tr ng y s đ i tƣợng nổi trong băng c O nh và các băng nhóm có mâu thuẫn với ả Sáng m i, t i báo cáo B n giám đ c Khoảng chín gi t sẽ họp án Một cảnh sát ngáp ng : - Vụ này, tìm àm quái gì cho m t xác! Chúng nó giết nh u, càng đỡ cho mình - ồng chí nói gì ạ vậy - Tƣ ng nghi m giọng - T i đ nghị các đồng chí n n từ b ng y ý nghĩ đó đi Trƣớc hết, chúng t phải tập trung tìm cho r th phạm gây r vụ án mạng này O nh Sói gây r tội ỗi, sẽ có pháp uật trừng phạt Còn vi c k nào giết ngƣ i, dù bất c ý do gì c ng à phạm tội Tƣ ng n t , nh ái xe bảo: - Em đƣ nh v nhà nh ! Tƣ ng nhìn đồng hồ, thấy đ gần 4 gi sáng, nh ắc đầu: - Th i, v phòng Sắp sáng rồi * Vì O nh Sói s ng gi ng hồ từ b và gi đình thì c ng chẳng còn i có thể o đám t ng cho n n Minh Hói, c ng à một t y ƣu m nh chuy n nghi p, ngƣ i nhận O nh à em nu i, đ đ ng r tổ ch c m ch y cho O nh Minh bàn với một s t n à đ t c O nh và quyết định phải tổ ch c đám t ng cho thật ớn và với những nghi ễ kh ng gi ng bất c một đám t ng nào Làm đi u đó c ng à để ph trƣơng th nh thế đồng th i dằn mặt những băng nhóm nào mu n nhân cơ hội này để nhoi n Nhƣng vi c đầu ti n phải àm à đƣ xác O nh v Hải Phòng O nh sinh r ở Hải Phòng, ớn n và “ ập nghi p” c ng ở Hải Phòng, vậy thì khi chết, c ng phải đƣ v Hải Phòng Nếu đƣ xác O nh bằng t thì phải mất h i ngày Thu xe bảo n kh ng khó, ti n chẳng thành vấn đ , nhƣng nhƣ thế thì gi ng ngƣ i khác quá, vì vậy, Minh Hói quyết tâm à phải đƣ xác O nh v qu bằng máy b y Minh đến một phòng bán v c c H ng Hàng kh ng qu c gi Vi t N m Hắn đến phòng v từ úc chƣ mở và khi đến àm vi c, hắn nằng nặc đòi gặp Giám đ c chi nhánh Mặc dù rất khó chịu khi vừ mới bắt đầu một ngày àm vi c, đ có ngƣ i “ám qu ”, nhƣng nh Giám đ c tr vẫn phải ân cần tiếp Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng chuy n "thƣợng đế" - Chuy n à thế này - Minh Hói khẽ khàng - T i có c em chẳng m y bị chết Gi đình có nguy n vọng đƣ em nó v qu tận Hải Phòng Chúng t i mu n đƣ em nó đi bằng máy b y Anh xem thế nào? - ƣợc th i Anh chu n bị giấy t nhƣ giấy ch ng t , xác nhận c chính quy n đị phƣơng T i sẽ bảo nhân vi n hƣớng dẫn nh àm th tục - Cảm ơn nh Nhƣng nhƣng t i mu n thế này Qu n tài c - Thế thì đƣ em t i kh ng đƣ n kho ng hành ý n đâu? Chả ẽ n hàng ghế VIP à? - Dạ đƣợc thế thì t t quá Hết b o nhi u c ng đƣợc chúng t i sẽ hậu tạ nh th m. Anh Giám đ c nhìn Minh Hói nhƣ nhìn một thằng từ tr n tr i rơi xu ng: - Ông kh ng đù đấy eh ? - Thƣ nh, em đâu dám đù Em gái em, nó kh ng phải à ngƣ i thƣ ng! - Là ti n h y à h y à thánh? - Anh Giám đ c càng ngạc nhi n hơn - Kh ng ạ Anh coi đây này - Minh Hói mở cặp ấy r một xấp báo và chì cho nh Giám đ c coi Giám đ c cầm t báo và thấy ng y những hàng tít chạy tr n tr ng nhất: "Trùm x hội đen O nh Sói bị bắn vỡ tim"; "Bí mật v cái chết c O nh Sói"; "Cuộc th nh toán ân oán gi ng hồ đ bắt đầu ọc đến đây nh mới hiểu r vấn đ - r vậy Em gái nh à một nhân vật cộm cán Dù thế nào thì t i c ng ch có thể nói với nh à chƣ b o gi máy b y chở thi hài tr n kho ng hành khách cả - Nếu thu nguy n cả chuyến thì s o? - Vậy nh đến c ng ty dịch vụ b y và thu máy b y vận tải Loại AN26, AN24 chẳng hạn - Kh ng đƣợc, bây gi i còn đi oại máy b y ọc ạch nhƣ xe bò ấy nữ Phải à Airbus hoặc Boeing Ti n b o nhi u kh ng qu n trọng! - Vậy thì quá th m quy n c t i Anh đi đặt vấn đ với nh đạo h ng Minh Hói chán nản, chào rồi v Ngoài đƣ ng có h i ngƣ i đ ng ch sẵn ó chính à h i t n v sĩ đ ngồi cùng O nh h m ả bị bắn chết * ám t ng O nh Sói đƣợc Minh Hói đ ng r tổ ch c rầm rộ và rất quái đản Một phƣ ng bát âm do một s sinh vi n kho nhạc dân tộc đi trƣớc xe chở qu n tài Tiếng nhị hồ r n rĩ, tiếng kèn bầu i oán, tiếng sáo n non và tr n cả à tiếng tr ng cơm "bập bập bung " n o nùng Họ chơi những bài nhƣ Lƣu Th y Hành Vân, Lâm Kh c, Làn Thảm Là những ngƣ i đƣợc học hành bài bản cho n n tuy à nhạc t ng mà họ c ng chơi rất nghi m túc, có ph i âm, ph i khí t tế Nhƣng phí s u phƣ ng bát âm một đoạn ngắn thì ại à một b n nhạc Tây hi n đại với các oại kèn Trombone, Trompette, Clarinette, Cor, Cornet, Tub Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ám này chơi toàn nhạc mới nhƣng ại theo Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng kiểu "tạp pí ù" ng chơi nhạc Trịnh C ng Sơn "Anh nằm xu ng cho một ần vào viễn du ất ho ng vu kh p ại hẹn hò " rồi thoắt cái chúng chuyển qu L mb d , V si o; hoặc "Ngồi tr n chiếc F4H b y qu Bắc Vi t Bị kh ng quân Vi t N m bắn máy b y rơi Chính nơi đây, b n s ng Hồng thành nơi qu hƣơng " G nhạc trƣởng đi đầu c nhảy nhƣ con choi choi và th nh thoảng n m cây gậy ch huy ngắn bằng h i g ng t y n tr i Cái m t chơi nhạc Tây trong đám t ng, ngoài Bắc kh ng có, nhƣng Minh Hói đ thu b n nhạc hiếu từ Sài Gòn r Chính vì thế mà đám t ng "kh ng gi ng i" này đ tạo đƣợc sự chú ý c những ngƣ i hiếu kỳ Ngƣ i dân đ ng chật h i b n đƣ ng tò mò nhìn đám t ng và cảm thấy kh ng thể hiểu nổi bọn gi ng hồ này nữ Xe chở qu n tài ph đầy những vòng ho trắng Khoảng hơn chục c gái tr chít khăn trắng, mặc áo dài trắng đi hộ t ng s u xe chở c u Những ngƣ i đi tiếp theo à đám con tr i mặc đồ đen, ngực cài ho trắng ám đ t c O nh đi trƣớc dẹp đƣ ng Chúng bắt t phải dừng ại Chúng dùng roi tre vụt mạnh vào những ngƣ i đi ngƣợc chi u bắt họ phải đ ng dẹp vào b n đƣ ng Một chiếc xe C ng n ng bị chết máy cản đƣ ng, chúng đấm đá nh ái xe túi bụi rồi đ y xe xu ng ruộng Trong s những ngƣ i đi theo đám t ng, có cả một s trinh sát hình sự c C ng n Hải Phòng và Cục Cảnh sát Hình sự Có một ngƣ i qu y c mer nghi p dƣ đ ng tr n sân thƣợng c một căn nhà h i tầng chĩ máy qu y xu ng Chúng phát hi n r Một t n báo cho Minh Hói Hắn ph y t y r hi u: "Thu băng c Lập t c g vừ báo cho Minh và một t n n nó" tách kh i đám t ng o vào nhà Kh ng hiểu chúng àm gì, nhƣng ch vài phút s u, chúng đ qu y r T y cầm cu n băng giơ c o, t y ki cầm cục pin Ngƣ i qu y c mer chạy r năn n với Minh Hói: - Anh cho em xin vi n pin Em chót dại, kh ng biết nh có nh cấm ! - Trả vi n pin cho nó, à th i, át nữ t o qu y v Kh ng i ấy c mày đâu Một chiếc xe cảnh sát hú còi vƣợt n đám t ng Anh cảnh sát gi o th ng nhảy xu ng nói với Minh Hói: - Anh cho xe chở c u đi dẹp vào một b n C đi giữ đƣ ng, ùn tắc quá - Dạ, dạ Em thi hành ng y Nói rồi Minh Hói bảo bọn đàn em cho xe đi dẹp vào trong Một chiếc xe con vƣợt n Trong xe có Phó giám đ c Hoàng Văn Trung, ại úy Tƣ ng, Trung tá L Qu ng Cƣ ng, Trƣởng phòng Cảnh sát Hình sự Thực r các nh kh ng qu n tâm ắm v đám t ng này bởi vì tất cả khâu nghi p vụ đ có c ng n Hải Phòng o Nhƣng nhân đi dự hội nghị v ch ng bu n bán vận chuyển chất m túy tại Hải Phòng n n các nh đi xem cho biết Phó giám đ c Hoàng Văn Trung ắc đầu: - Thật nh nhăng hết chỗ nói Các cậu có nhận x t gì v đám t ng này? - Hình nhƣ chúng mu n biểu dƣơng ực ƣợng để r o i với các băng nhóm khác - Cƣ ng trả i Tƣ ng im ặng, nh đ ng mải suy nghĩ v một chuy n gì đó Phó giám đ c Trung: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng - Theo các cậu, k nào dám giết O nh? Tƣ ng nhƣ chợt t nh: - Báo cáo nh, chúng t i mới họp án sáng h m ki Sơ bộ nhận định đây à vụ th nh toán theo kiểu ân oán gi ng hồ giữ các băng nhóm Nhƣng xác định cho thật đúng thì chƣ thể Hi n th i chúng t i đ ng n d nh sách các băng nhóm có mâu thuẫn g y gắt với băng c O nh ó à bọn Sơn Bạch Tạng; Thắng Tài Dậu ở Hà Nội; băng Lý "già" ở Hải Phòng; nhóm Hải Bánh; Thắng Tr ; Cƣ ng Thíp ở thành ph Hồ Chí Minh; và dĩ nhi n cả nhóm Năm C m nữ Chúng t i sẽ sàng ọc dần Nhƣng theo một s trinh sát có kinh nghi m, rất có khả năng nhóm Ti n Ch đ giết O nh Cƣ ng trầm ngâm: - T i cho rằng ngoài Ti n Ch thì kh ng k nào dám xu ng t y với O nh Th i gi n gần đây, giữ chúng có m i qu n h khá hơn trƣớc nhƣng thực chất ch à i n minh m quỷ O nh Sói chƣ b o gi thần phục Ti n và từ khi r tù, ả u n có thái độ mu n Ti n phải "x chiếc bánh" mà hắn đ ng ăn cho ả - Với dân gi ng hồ, kh ng có gì đảm bảo sự b n vững trong qu n h c chúng cả, qu n h c chúng đƣợc tạo dựng bằng ti n Vì vậy, k nào có ý xâm phạm quy n ợi, tr nh ăn c b n ki à chúng có thái độ ng y - Tƣ ng nói * oàn xe đi vào nghĩ tr ng, vi c n táng bắt đầu Từ các vị trí kín đáo, các trinh sát chụp ảnh, qu y phim... Khi nấm mộ đ đƣợc đáp xong, các vòng ho đ xếp kín, Minh Hói mới đ ng r nói: - T i xin th y mặt em t i, cảm ơn sự qu n tâm, giúp đỡ c mong nh em h y bảo trọng Chắc rằng k thù c các nh em Nó kh ng m y thi t thân, t i chúng t chƣ ngồi y n đâu Mỗi ngƣ i h y tự o cho mình T i mong từ n y, đừng i nhắc đến t n em t i nữ H y để cho nó y n ngh Một t n ƣu m nh rất tr bỗng khóc r ng n và gào: - i chị ơi! Chị s ng kh n chết thi ng, chị báo cho em biết đ nào đ hại chị, em th sẽ ột d nó r Một nhóm khác nh o nh o: - ại c cho biết đ nào đ xu ng t y với chị O nh Chả ẽ chúng t chịu nhục à? - Phải trả thù cho chị O nh - Ông nh c phát nh, chúng em th sẽ thực hi n Minh Hói giơ t y: - Chết à hết ừng có i nghĩ đến vi c trả thù K nào giết ngƣ i sẽ phải đ n mạng, sẽ có cơ qu n uật pháp giải quyết ó kh ng phải à vi c c chúng t Ai có tin t c, ch ng c gì, h y báo cho c ng n T i xin nh em kh ng i đƣợc àm i u * Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng Tr i đ v chi u, ánh nắng đ bầm àm cho nghĩ tr ng trở n n th ƣơng Ti n Ch đi xe Toyot C mry màu x nh ục đỗ ngoài cổng nghi tr ng Trƣớc khi xu ng xe, hắn c n thận nhìn qu nh quất xem còn có t n đ t nào c O nh kh ng Ti n Ch cầm th hƣơng và bó hu trắng đến mộ O nh Hắn thắp hƣơng và chắp t y đ ng khấn rất âu Bỗng hắn chảy nƣớc mắt Rồi hắn ấy ví và đếm r 5 t oại 10 USD và hắn thong thả đ t ti n Từ trong nhà quản tr ng, các trinh sát đ chụp đƣợc ảnh Ti n đ t ti n, Ti n khóc R i nghĩ tr ng, Ti n r thẳng sân b y và àm th tục đi thành ph Hồ Chí Minh, rồi từ đó b y đi ài Loan. * Khi vi c m ch y đ xong xu i, Minh Hói cho tri u tập đám đàn em trung thành nhất với O nh đến ng y tại nhà O nh Trong s đ t này, có một k có bộ mặt vu ng v c, cặp mắt sắc ạnh, đó à Hùng - đƣợc m nh d nh à Hùng Sát Th Minh Hói: - Vậy à đ rõ, chính thằng Ti n Ch đ r t y giết c ấy Nó m i c ấy đi u ng rƣợu, nó bảo O nh bắt h i chú phải đi H m nọ, thằng Hải Chù nó bảo t i: "Ông Ti n gh t bà O nh ắm Ông ấy bảo kh ng mu n nhìn mặt O nh nữ " Chắc nó sợ O nh chiếm c nó mấy sòng bạc Nghe nói nó sẽ đi ài Lo n ánh nạn vì sợ cảnh sát đi u tr h i đến Các chú phải r t y trừng phạt cho nó biết thế nào à ễ độ Hùng Sát Th : - Trong úc này, chớ n n àm ầm ĩ C ng n sẽ nghĩ ng y à t trả thù Theo t i, c chi bồi dƣỡng thật nhi u cho quân hình sự để họ tìm, chừng nào kh ng đƣợc t sẽ r t y Minh Hói: - Trong giới gi ng hồ, ân oán phải tự mình giải quyết, s o ại nh đến pháp uật Nếu chúng mình im ặng, còn có thể ng ng mặt n nhìn nh em đƣợc kh ng? Một t n đ t khác có vết sẹo ng y tr n mi mắt: - Anh nói phải Em nhìn mấy thằng đ t c thằng Ti n, thấy chúng v nh v nh, t c đến n y, bọn này tr ng thấy quân nhà mình có đ máu Từ xƣ nào dám ng ng mặt đâu - Kh ng sợ tù mà ch sợ bị nhục Bọn em đ h i ần ngồi tù rồi, th m ần th b , có gì đâu Vợ Minh Hói từ trong buồng đi r , mặt hớn hở: - Anh ạ, đƣợc hơn sáu trăm tri u - S ti n ấy, c g i tiết ki m một trăm tri u để s u này xây mộ cho nó và o vi c cúng giỗ Còn ại c m ng r đây Vợ Minh ngạc nhi n, vừ định h i ại thì Minh quắc mắt: - Nh nh Tiếc ti n à Vợ Minh sợ h i đi vào buồng Minh cằn nhằn: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng - úng à đồ đàn bà Ch biết có ti n Phải cho i một đồng, chúng c àm nhƣ mất cả khúc ruột Vợ Minh m gói ti n r Minh đƣ mỗi thằng một cục: - Chú một trăm chú một trăm Thằng Hùng cầm h i trăm tri u, o u n vi c r nhục Làm c n thận Kh ng chết ngƣ i à đƣợc Cả bọn cảm ơn và h sẽ àm ng y Bỗng Hùng à n một tiếng: - Cái O nh có một đi n thoại di động Noki , có một dấu vết rất kín Ai kh ng để ý sẽ kh ng thấy Phí trong nắp đậy có khắc chữ rất nh - Chữ gì ạ? - Nhớ trả thù! Có b chữ ấy th i Nhƣng nghe nói úc khám nghi m kh ng thấy chiếc đi n thoại đâu cả? - Có ẽ bọn chúng đ ấy đi rồi - Các chú nhớ tìm con b phục vụ, cho nó nhi u ti n, để nó kh i r , nó đ thấy những gì Mấy o cảnh sát đi u tr nói với t rằng, nó kh ng nhìn thấy, kh ng nghe thấy? Thật v ý Nó phải biết, phải thấy Minh nói xong, đ ng dậy, có v uể oải: - Ngày m i nh đi à Lạt ít h m C ng đến úc cần phải ngh ngơi Vi c tr ng coi, àm ăn dƣới này, các chú c thế mà àm Nếu phải gọi đi n thoại cho nh kh ng đƣợc dùng đi n thoại nhà, đi n thoại di động, mà r đi n thoại c ng cộng M i mu cho t i một th đi n thoại di động trả ti n trƣớc Loại này bƣu đi n kh ng ƣu tr n máy * Nhà hàng "Cánh buồm nh " c Ti n Ch nằm sát m một con s ng ớn Tr i t i, khách ăn đ ng đ ng vui Bỗng có một chiếc xe tải ù ù ùi đít vào cổng Bọn bảo v hò h t oạn xạ, nhƣng g ái xe c nhƣ bị điếc Tấm bạt s u xe đƣợc t c n, từ trong đó, có h i t n hắt x phân vào giữ sân Khách kh chạy tán oạn Chiếc xe rồ máy o vọt đi * C hàng bán đồ đi n t - đi n ạnh Hƣng Thịnh nằm ở một con đƣ ng ớn ng y trung tâm thành ph C đến 9 gi t i à c hàng đóng c và toàn bộ căn nhà đƣợc khó trong Ngƣ i bảo v ng ở phòng trong gi n bán hàng m khuy có b n g th nh ni n s y rƣợu bá v i bá cổ nh u đi tới c hàng Hƣng Thịnh Chúng còn xách theo h i c n rƣợu Chúng rót rƣợu trong c n r u ng, rồi chúng đổ vật xu ng, g i đầu n bụng nh u, đ thì ng , đ thì s y, nói è nhè Quá n ngƣ i r cuộn ng nhự nh và uồn qu khe c đ m, chúng bỗng t nh nhƣ sáo Một t n ấy trong sắt xếp Chúng cắm phễu vào ng nhự và đổ c n xăng vào Trong úc một t n giữ phễu, một t n đổ, một t n cảnh giới, thì một t n ấy khó , khó c ngoài ại Xong xu i, chúng rút ng nhự H i t n cầm c n đi ng y Còn h i t n ở ại Ch h i t n đi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng khuất, chúng mới bật , gí vào khe c H i nhân vi n bảo v c bùng sáng rực Chúng chạy mất hút hàng đ ng mơ màng thì nghe thấy "phựt" một tiếng nhƣ kiểu tiếng mở on bi rồi hơi nóng táp vào mặt Nhìn ngọn bày trong c Hơi xăng bắt r o ù ù, th c vào những ti vi, t hàng, chúng run bần bật và u ng cu ng gào: "C u ạnh, đi u hò nhi t độ C u? C u với!" Một t n chạy n gác, gọi đi n thoại cho cảnh sát Phòng cháy chữ cháy C ng phải mất gần 10 phút s u, b xe c u h mới chạy tới Phải rất vất vả cảnh sát mới phá đƣợc c Sáng h m s u, Bùi Thị Cúc, ngƣ i vợ th h i c ởc ngoài để đƣ vòi vào chữ cháy Ti n Ch đến c hàng Nhìn cảnh cháy t n ho ng hàng đi n ạnh Hƣng Thịnh, chị t bật khóc thảm thiết * Buổi trƣ , đ con gái c Ti n Ch đi học v Có một c gái ăn vận ịch sự đón đƣ ng: - Cháu t n à Bình con b Ti n mẹ Cúc phải kh ng? - Dạ, phải - C g i cái này v cho mẹ Con cầm giúp c đƣợc kh ng? - C gái chì r cái phong bì - Dạ, đƣợc. - C cảm ơn con Cháu Bình m ng thƣ v cho mẹ ng ngồi rầu rĩ, Cúc đọc xong thƣ, run y b y, bu ng rơi á thƣ Bình cầm n đọc: "Chồng mày gây tội thì phải đ n mạng H y cút kh i thành ph này" * Hùng "sát th " cùng h i t n v sĩ ăn sáng, u ng cà ph ở nhà hàng nằm ng y cạnh Hội Nhà báo Vi t N m ở ph Lý Thái Tổ Chúng mu báo đọc và rất khoái với những bài báo có tít: "Cuộc chiến tr nh giữ các băng nhóm x hội đen đ nổ r " "Ti n Ch có qu n h với O nh Sói nhƣ thế nào?" Bỗng Hùng "sát th " c u mày khi đọc một bài báo: "Qu đám t ng O nh Sói, bọn x hội đen đ thách th c chính quy n" Hắn ch vào những hình ảnh v đám t ng in tr n báo: - Các chú tìm r thằng nào chụp những b c ảnh này, thu hết máy c nó * Ti n Ch s ng ài Lo n để gặp Vi Kiến c, một t y trùm bu n ậu hàng đi n máy, đi n t Ti n và c biết nh u đ âu qu vụ bu n bán trầm hƣơng vào những năm đầu thập kỷ 80 c thế kỷ trƣớc c thì cho rằng, Ti n à t y biết uật àm ăn, sòng phẳng và rất mƣu mẹo Ti n quý c bởi tính thâm trầm, nhìn x tr ng rộng và kh ng phải à k "đo ọ nƣớc mắm, đếm c dƣ hành" Ngày m i, Ti n Ch v nƣớc cho n n c m i đi ăn cơm tại nhà hàng N m Ho t u ầu - một nhà hàng nổi tiếng nhất ài Bắc C gái phục vụ đem rƣợu đến! Một ch i Hennessy XO C gái đƣ ch i rƣợu cho ng kiểm tr Ông t ph y t y rồi nói với Ti n: - Lần trƣớc t i s ng Vi t N m, ng m i t i u ng rƣợu Hennessy T i biết à rƣợu giả, nhƣng nể ng, t i kh ng từ ch i T i nói cho ng biết, tất cả rƣợu Tây dòng Whisky nhƣ Hennessy, C mus, Jonhny Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng W ker, Remy có mặt ở châu qu c gi nào đóng ch i rƣợu c đ u à rƣợu giả Nƣớc Pháp, nƣớc Scot nd chƣ b o gi cho một họ Tại Thái L n, Hồng C ng, Trung Ho đại ục có kh ng ít nhà máy sản xuất rƣợu Tây và đƣ s ng thị trƣ ng ng N m Những qu c gi này trong đó có Vi t N m, mới thoát r kh i cảnh nghèo túng và mọc n một ớp ngƣ i có ti n, ớp này có đặc điểm à vọng ngoại Cái gì à đồ ngoại đ u cho à t t cả C gái rót rƣợu r h i y Ngƣ i đàn ng ắc nhẹ rồi giơ n ngắm nghí : - Ông thấy kh ng, nếu đó à rƣợu thật, nó sẽ có những hạt i ti bám ở thành y và chầm chậm chảy xu ng, ngƣ i t gọi đó à nƣớc mắt c rƣợu Nào, chúc ng m y mắn! Ti n tợp một ngụm rƣợu nh : - T i rất cảm ơn ng đ dành cho t i sự hợp tác qu n trọng này Tuy nhi n, t i c ng phải nói thật, hoàn cảnh c t i úc này đ ng có những vấn đ kh ng t t - , t i biết C hàng c ng bị đ t, nhà hàng bị phá đám, vợ con ng bị đe dọ Ti n tr mắt: - Tr i ạ, s o ti n sinh biết? - T i nhận đƣợc tin từ h m qu Ngƣ i c t i báo tin nhƣ vậy à hơi chậm, kh ng phải à nó ơ đ ng mà vì nó đ đi V ng Tàu, đú đởn với con b ngƣ i mẫu Nhƣng th i, ng ăn món này đi cho nóng ây à yến huyết Nh Tr ng hấp đƣ ng phèn đấy Ngƣ i đàn ng đ y chiếc bát nh xíu v phí Ti n Ti n ăn rồi thú nhận: - Lần đầu ti n t i đƣợc ăn món này Nhƣng thú thực, t i kh ng thấy ngon - úng vậy, có nhi u món rất quý nhƣng nếu kh ng hợp kh u vị thì kh ng ngon đƣợc Kh ng ngon nhƣng đại bổ Vả ại một ngƣ i nhƣ ng, c ng n n tập ăn các món c o ƣơng mỹ vị Các cuộc đàm phán àm ăn, các hợp đồng kinh tế nhi u khi đƣợc ký ng y tr n bàn ti c i tác sẽ rất khó khăn khi đặt bút ký hợp đồng với một ngƣ i ăn kh ng biết thế nào à ngon, u ng kh ng biết thế nào à hợp T i đi ăn thịt chó ở Hà Nội, và rất ngạc nhi n thấy họ u ng rƣợu N po on - dĩ nhi n à N po on giả - với thịt chó và sực n c mùi mắm t m, ri ng m Ăn u ng s ng trọng đ khó nhƣng ăn u ng cho đúng thì khó ắm Ăn u ng c ng nhƣ àm tình à đ u phải có ngh thuật mới thú vị ng ạ H i ngƣ i tiếp tục ăn các món vịt qu y kiểu Bắc Kinh, b b hầm thu c bắc Bỗng ngƣ i đàn ng bảo cất ch i XO đi và ấy một ch i nh rƣợu thu c: - Ch i ki để át nữ Hƣơng vị c nó sẽ quyến r các c gái hơn đấy Ti n trầm ngâm: - T i chƣ hiểu vì ý do gì mà bọn chúng phá dữ quá - Chuy n đơn giản mà Hoặc họ thấy ng àm ăn ngon ành; hoặc ng đ chọc vào tổ kiến nào đó; hoặc có k nào mu n hạ ng để nhoi n và thậm chí có thể trả thù chẳng hạn - Trả thù t i? Vì cái gì ch ? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng - Những ngƣ i nhƣ ng, nhƣ t i, nếu kh ng có k thù mới à chuy n ạ Vấn đ à i thù t ? Vì ý do gì? Chẳng hạn chúng nghi ng giết O nh; chẳng hạn ng bu n bán, tr nh cƣớp thị trƣ ng c chúng? - Kh ng thể thế đƣợc T i coi nó nhƣ em gái - T i à c ng n, t i c ng đƣ một sòng bạc ớn c ng vào vào di n tình nghi Này nh , cách đây h i năm, nó đ phá ng, đúng kh ng? Rồi i à ngƣ i cách đây một năm đ gọi ng à Ti n "Trƣ Bát Giới" - à nó, đúng kh ng? Vì nó xấc xƣợc nhƣ vậy n n trong b ti c tại nhà hàng T Xuy n t u ầu, ng đ tuy n b "kh ng mu n nhìn mặt nó", đúng kh ng? H m nó chết, ng ại u ng rƣợu cùng nó, ại bảo v sĩ c nó đi chơi Chà chà, Vi t N m có câu rất h y trong trƣ ng hợp này: "Tình ng y ý gi n" - T i sẵn sàng àm mọi vi c để ch ng minh à t i kh ng i n c n đến cái chết c O nh - Luật t tụng hình sự Vi t N m có một nguy n tắc rất h y, đó à nguy n tắc suy đoán v tội Tuy vậy, nguy n tắc này ít đƣợc thực hi n Các nhân vi n c cơ qu n t tụng thì àm thế nào để ngƣ i t nhận tội càng nh nh, càng t t, ng có thấy thế kh ng? Ti n gật đầu nhè nhẹ - Ông có b o gi tự vấn mình rằng, trong con mắt c c ng n, c chính quy n mình à ngƣ i thế nào chƣ ? - Có Họ đ nghĩ rằng, t i gác kiếm, r Vi Kiến t y c cƣ i ngả nghi ng: - Chuy n tr con Ai nghĩ? Ch những ngƣ i ăn ƣơng tháng c nhậu tại nhà hàng c ng, những ngƣ i thƣ ng xuy n ăn ng, ký nợ nhƣng kh ng b o gi th nh toán, và mấy g nhà báo chuy n viết kiểu đâm thu ch m mƣớn à nghĩ ng đ hoàn ƣơng Ông ngây thơ ắm Ngừng một át, ng t nói tiếp, giảng giải: - Một cơ chế kinh tế thị trƣ ng sẽ đ r các băng nhóm x hội đen ó à quy uật c tội phạm và kinh tế! Các c ng ty nh , mu n tồn tại thì phải nhập vào c ng ty ớn Còn bọn tội phạm, mu n s ng đƣợc thì phải i n kết với nh u và chúng sẽ tự phân c ng nh u àm vi c một cách rất tự nhi n Dần dà, các băng nhóm nho hoặc tự tri t ti u, hoặc tự nguy n nhập vào các băng nhóm ớn, có thế chúng mới tồn tại đƣợc ó à quy uật, kh ng cách gì tránh kh i Ông h y nhớ ấy đi u này Ch có khác à nếu chính quy n mạnh thì chế ngự đƣợc nó, còn nếu chính quy n yếu, qu n ch c th i nát, thì đi u hành chính quy n ại à các tổ ch c phạm tội kiểu x hội đen Ông cần phải phấn đấu để vƣơn n nhóm hạng h i - Hạng h i à thế nào? - Hạng một à nh ng tổ ch c phạm tội có tổ ch c c o, cơ cấu chặt chẽ, có đi u uật rõ ràng Chúng có thể dựng n một ng bộ trƣởng, thậm chí cả tổng th ng nhƣ ở Mỹ; có thể dựng n bộ máy chính Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng quy n c một khu vực; àm th y đ i chính sách nhà nƣớc, kh ng chế các hoạt động đ i ngoại, àm th y đổi chính sách kinh tế Hạng này phải có thâm ni n âu năm, có ti m ực kinh tế và đ ng nắm giữ một s ngành, một s tập đoàn kinh tế mạnh Hạng h i à có thể bóp chết một do nh nghi p hoặc dựng n một do nh nghi p; có thể đi u ch nh giá cả thị trƣ ng trong một ĩnh vực nào đó, ập các đƣ ng dây chạy án, bu n ậu hàng qu c cấm Còn hạng b à nhƣ ng hi n n y: kinh do nh sòng bạc, cho v y nặng i, mở nhà hàng, cá độ bóng đá, thậm chí bảo k , đâm thu ch m mƣớn Loại này, tuổi thọ kh ng b n - T i mu n nghe i ch giáo c ng Vì thế mới s ng gặp ng - T i tin nh và thực òng t i rất quý nh T i sẽ giúp nh Tuy vậy trƣớc khi rót hàng trả chậm cho nh, t i phải s ng Vi t N m vài ngày T i c ng mu n kiểm tr s đ t đ ng sinh s ng, àm ăn thế nào Mình à b tr n, để nh em s ng cơ cực à có tội, phải kh ng ng? ừng buồn nữ , cháy mất ít hàng, chuy n vặt, năm ngày thu xâu c cái sòng bạc c ng à hoàn ại th i mà! * Phó giám đ c C ng n t nh Hoàng Văn Trung phụ trách nghi p vụ tri u tập cuộc họp để bàn v vụ án O nh Sói bị giết ến dự có ch huy Phòng Cảnh sát i u tr Cảnh sát Hình sự, C ng n quận, C ng n phƣ ng và một s sĩ qu n cảnh sát đặc nhi m ch ng tội phạm có tổ ch c Cuộc họp tổ ch c hơi muộn Trong khi ch Phó giám đ c đến, nh em bàn tán Một thƣợng úy ở đội cảnh sát đặc nhi m có v khoái chí: - Loại nhƣ O nh Sói, nó chết đi, mình càng đỡ m t Tháng nào dám r t y, kể r n n đƣợc thƣởng Rồi nh t m i thu c á Tƣ ng: - Hiểu O nh Sói thì kh ng i bằng nh, đúng kh ng? Anh đ suýt bị ột on trong vụ nó c u ngƣ i y u ở tò án đúng kh ng? Tƣ ng gật đầu: - Kh ng, hiểu O nh phải à ính hình sự c Hải Phòng Tớ c ng biết kh ng nhi u vụ đấy Nếu h m đó thằng Huy thoát tội thì kh ng biết b o nhi u ngƣ i bị kỷ uật Tớ thì chắc rồi vì trách nhi m chính bảo v thằng Huy Có ẽ ịch s tội phạm Vi t N m, chƣ có vụ nào chúng dám tổ ch c cho bị cáo tr n ng y tại phi n tò đâu nh Tƣ ng đ ng hào h ng định kể ại cho mọi ngƣ i nghe ại chuy n O nh Sói c u ngƣ i y u tại tò nhƣ thế nào thì c phòng họp bật mở Mọi ngƣ i ngạc nhi n khi thấy cả Giám đ c C ng n t nh, và Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự - đó à những ngƣ i mà kh ng có trong d nh sách cuộc họp - Nghi m! - Sĩ qu n trực b n h to rồi báo cáo - T i Thƣợng úy Trần Minh Qu ng, sĩ qu n trực b n, báo cáo đồng chí Trần Phúc, ại tá, Giám đ c C ng n t nh, cán bộ chiến sĩ đƣợc m i họp đ có mặt đ ng đ Xin ch thị đồng chí - Các đồng chí ngồi xu ng, t bắt đầu nh T i xin giới thi u u n, đồng chí Bình, Phó cục trƣởng Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng C14 [2] xu ng dự họp với chúng t ây à vụ án đƣợc nh đạo Tổng cục Cảnh sát rất qu n tâm Nào, đồng chí Tƣ ng phụ trách ội trƣởng ội i u tr trọng án th ng báo xem vi c đi u tr thế nào rồi Nhớ nói u n qu n điểm c đồng chí v vụ án mạng này Tƣ ng đ ng dậy, nh ật giở quyển sổ t y nhƣng rồi ại đặt xu ng và kh ng cần đến sổ ghi ch p, nh nói nhƣ thể đ thuộc òng trong đầu S u khi báo cáo v c ng tác khám nghi m hi n trƣ ng và một s bi n pháp nghi p vụ nhƣ xác định s đ i tƣợng hi m nghi, b trí cơ sở giám sát di biến động c các đ i tƣợng nổi và tập trung vào nhóm Ti n Ch , nhóm Năm C m, nhóm Hải Bánh Tƣ ng thẳng thắn trình bày qu n điểm c mình: - Báo cáo các đồng chí nh đạo, kh ng nghi ng gì nữ , cái chết c O nh à do một vụ th nh toán nh u theo kiểu ân oán gi ng hồ và đƣợc thực hi n bởi một sát th có ngh Có nhi u th ng tin tập trung vào Ti n Ch nhƣng t i kh ng tin ắm Bởi ẽ Ti n Ch mu n giết O nh thì kh ng dại gì m i ả đi u ng rƣợu và ng y s u đó r t y C ng có những th ng tin c trinh sát cho biết th i gi n gần đây, Ti n Ch qu n tâm đến O nh và mu n nh O nh c i quản cho một s sòng bạc, hơn nữ , Ti n đ ng mu n vẽ cho mình bộ mặt mới n n chắc kh ng dám àm i u Tuy nhi n, chúng vẫn đặt trọng tâm vào nhóm này S u khi nghe th m một s đi u tr vi n báo cáo, giám đ c Trần Phúc kết uận: - Các đồng chí thấy đấy Vi c các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu x hội đen và có những biểu hi n thách th c chính quy n rõ ràng đ gây ảnh hƣởng rất xấu tới tình hình trật tự n toàn x hội ở t nh nhà và nhi u đị phƣơng khác Vì thế, vi c tìm cho r k nào ch mƣu giết O nh Sói có ý nghĩ quyết định trong vi c bóc gỡ mạng ƣới thế giới ngầm Phải truy tìm bằng đƣợc B n giám đ c c đồng chí V Văn ắc, Trƣởng phòng Cảnh sát i u tr àm Trƣởng b n chuy n án ồng chí Tƣ ng à Phó b n thƣ ng trực Các đồng chí có ý kiến gì nữ kh ng? Tƣ ng đ ng dậy: - Báo cáo đồng chí Giám đ c, thƣ các đồng chí! Theo t i, đây sẽ à một chuy n án cực kỳ ph c tạp, i n qu n đến nhi u bàng nhóm tội phạm hoạt động tr n một đị bàn rộng từ Hà Nội, Hải Phòng, thành ph Hồ Chí Minh, V ng Tàu, ồng N i, ắk Lắk n n để Cục Cảnh sát i u tr c theo sự phân c ng c Vì vậy để ch đạo ph i hợp đi u tr , có ẽ Tổng cục Cảnh sát ch đạo chuy n án C ng n các đơn vị sẽ àm cấp tr n Nhƣ vậy, sẽ tránh đƣợc sự trùng giẫm n nh u và vi c đi u tr sẽ có hi u quả hơn Giám đ c Trần Phúc ắc đầu: - Trƣớc mắt các đồng chí c đi u tr , nếu thấy quá khả năng c t , sẽ báo cáo Bộ c ng chƣ muộn T i đ nghị Phòng Cảnh sát Hình sự c h i đến b đồng chí có kinh nghi m trong đấu tr nh với tội phạm có tổ ch c th m gi B n chuy n án, dƣới sự ch huy trực tiếp c Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ đồng chí Tƣ ng Các đồng Nguồn truyện: vnthuquan.net Nguyễn Như Phong Cổ Cồn Trắng chí n d nh sách, B n giám đ c sẽ duy t ại tá Bình, Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự, từ đầu đến gi ch ắng nghe kh ng h có ý kiến gì, bây gi mới nói: - T i nhất trí với ý kiến c Giám đ c Cục Cảnh sát Hình sự sẽ c một đồng chí Phó phòng 3, à phòng ấu tr nh ch ng tội phạm có tổ ch c th m gi chuy n án * Chi u n y, Li n phải đi dự một buổi chi u đ i mừng C ng ty Vạn Lợi ký đƣợc hợp đồng mới Xác định mình sẽ à nhân vật qu n trọng, àm s ng th m cho Tổng giám đ c Li Cheng n n chị rất c n thận khi chọn đồ mặc ng trƣớc t quần áo có đến hàng chục bộ, Li n c đắn đo m i mà kh ng tìm đƣợc bộ nào vừ ý Có một c gái tr , à nhân vi n văn phòng c ng ở đó và u n mi ng thán phục: - Chị ơi, chị m y ở đâu, h m nào chị giới thi u cho em đi H m n y dự chi u đ i, theo em, chị n n mặc bộ váy vàng ki Li n ắc đầu: - Mình à trợ ý c Tổng giám đ c, mặc phải nghi m Chị sẽ chọn bộ sẫm này Li n nhìn đồng hồ, đ 6 gi t i: - S o gi này ng ấy chƣ v nh ? - Anh Tƣ ng hả chị? - , ấy chồng c ng n chán mớ đợi - Em nghe nhi u ngƣ i c ngợi nh ấy ắm - Có tiếng, kh ng có miếng Từ ngày ấy nh u đến gi , ở nhà, th duy nhất mà o ấy sắm đƣợc à chiếc quạt Tàu để bàn Nghe nói, đ v y ƣơng trƣớc cả h i tháng đi c ng tác - Làm thế nào đƣợc, ng nh họ em à cảnh sát nh sự, b mẹ vẫn phải nu i - Gi này vẫn chƣ v , kh ng hiểu à rúc b rúc bụi, s mó vạch vòi cái xác chết nào rồi mh m nọ, đ ng ng , ƣu m nh bắn nh u chết, c ng ại phải đi Li n thở dài: - Mình thì c n i ƣng r àm kiếm ti n nu i chồng nu i con Còn o ấy n i ƣng r phụng sự nhà nƣớc? - Tổng giám đ c Cheng xem r có v m chị ắm? - Ông ấy c ng tội, mới hơn năm chục tuổi mà đ chết vợ, gà tr ng nu i con Chị đ khuy n ng ấy n n ấy c vợ Vi t N m - Ông Cheng có nghe kh ng? Li n có v úng túng: - Mu n nhƣng còn k n - Li n cƣ i ngặt nghẽo - ng ấy bảo phải tìm đƣợc ngƣ i nhƣ chị thì mới ấy Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -