Tài liệu Cơ chế quản lý doanh thu, chi phí và lợi nhuận của tổng công ty than việt nam thực trạng - hướng hoàn thiện.

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu 1.TÝnh cÊp thiÕt cña luËn v¨n NghiÖp vô tÝn dông lµ nghiÖp vô mang l¹i lîi nhuËn chÝnh cho c¸c NHTM ë ViÖy Nam, bëi lÏ nghiÖp vô nµy vèn lµ nghiÖp vô truyÒn thèng cña c¸c NHTM ViÖt Nam vµ chiÕm tíi 80-90% trong tæng sè c¸c giao dÞch ng©n hµng. §©y còng lµ nghiÖp vô chøa nhiÒu rñi ro nhÊt vµ ®îc ®Æ ra nhiÒu quan t©m tõ phÝa c¸c NHTM. Trong c«ng cuéc ®æi míi, CNH, H§H ë ViÖt Nam hiÖn nay ®ang ®ßi hái mét nguån vèn ®Çu t rÊt lín ®Ó x©y dùng, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp nÆng, ®a ViÖt nam trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp trong thÐ kû 21. ChÝnh v× vËy, víi vÞ trÝ ®Æc biÖt cña m×nh trong nÒn kinh tÕ, nguån vèn cña c¸c NHTM sÏ ®ãng gãp rÊt lín cho môc tiªu cña ®Êt níc, ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung dµi h¹n.ChØ cã nguån vèn trung dµi h¹n víi tÝnh chÊt æn ®Þnh trong mét thêi gian míi cã thÓ phï hîp víi c¸c dù ¸n nh vËy. Trªn quan ®iÓm nh vËy, lµ mét chi nh¸nh cña NHCT ViÖt Nam, chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng coi chÊt lîng tÝn dông lµ mét chØ tiªu quan träng vÒ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. Trong nh÷ng n¨m võa qua, chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ trong c«ng t¸c tÝn dông, gãp phÇn cho vay hç trî vèn trung dµi h¹n cho c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn vµ mét sè ®Þa bµn kh¸c t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, c¶i tiÕn c«ng nghÖ, t¹o s¶n phÈm cã chÊt lîng cao ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. Tuy nhiªn vèn cho vay trung dµi h¹n cña chi nh¸nh chñ yÕu vÉn lµ nguån ng¾n h¹n do kh«ng huy ®éng ®îc nguån vèn trung dµi h¹n, KÕt qu¶ lµ, mÆc dï chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh cã ph¸t huy chÊt lîng song quy m« cßn nhá nªn hiÖu qu¶ cha cao. Thùc tÕ ®ã lµ do ¶nh hëng cña nhiÒu nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan t¸c ®éng tíi chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña chi nh¸nh. Trong khi ®ã tiÒm n¨ng ®Ó ph¸t huy nghiÖp vô tÝn ®èi víi nh÷ng kho¶n vay vèn cã thêi h¹n dµi cña chi nh¸nh ngµy cµng lín khi mµ ph¬ng híng môc tiªu ph¸t triÓn cña NHCT VN, vµ cña §¶ng uû huyÖn Gia L©m ®ang tËp trung vµo ®Èy m¹nh CNH, H§H nÒn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, hæ trî c¸c doanh nghiÖp n©ng cÊp x©y dùng c¬ së vËt chÊt, t¨ng cêng s¶n xuÊt. H¬n n÷a huyÖn Gia l©m cßn lµ ®iÓm giao lu khu tam gi¸c kinh tÕ lín cña miÒn B¾c: Hµ Néi-H¶i Phßng-Qu¶ng Ninh, cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn c«ng th¬ng nghiÖp. TÝn dông trung dµi h¹n sÏ ®em l¹i cho chi nh¸nh nguån thu rÊt lín bëi l·i suÊt cho vay thêng cao vµ æn ®Þnh trong thêi gian t¬ng ®èi dµi. V× vËy, nhiÖm vô cÊp thiÕt ®èi víi vÊn ®Ò nµy hiÖn nay lµ chi nh¸nh cÇn ph¶i t×m kiÕm c¸c gi¶i ph¸p h÷u hiÖu ®Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n, t¨ng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thªm nguån thu nhËp, gãp phÇn thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, vµ nÒn kinh tÕ nãi chung. Trong thêi gian tùc tËp ë chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña gi¸o viªn híng dÉn PTS NguyÔn Thanh §¶o - nguyªn gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ c¸c c¸n bé phßng kinh doanh, t«i ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng” lµm luËn v¨n. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu Trªn c¬ së lý luËn vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc tÕ ho¹t ®éng t¹i cña chi nh¸nh NHCT KV ®Ó ®a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®èi víi chi nh¸nh.Trong ®ã tËp trung vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh cho vay trung dµi h¹n. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu. ChÊt lîng tÝn dông lµ mét vÊn ®Ò rÊt réng, luËn v¨n chØ tËp trung nghiªn cøu kh¶o s¸t, ph©n tÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n cña chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng tõ n¨m 1998 ®Õn nay ®Ó lµm c¬ së ®a ra c¸c gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Ph¬ng ph¸p sö dông chñ yÕu ®Ó nghiªn cøu lµ ph¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, ph¬ng ph¸p thèng kª, vµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch kinh tÕ. 5. Nh÷ng ®ãng gãp cña luËn v¨n. Mét lµ: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung dµi h¹n. Hai lµ: Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT KV ch¬ng D¬ng tõ n¨m 1998 ®Õn nay. Ba lµ: §a ra nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ vÒ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng. 6. KÕt cÊu luËn v¨n gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng. Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i chi nh¸nh NHCT KV Ch¬ng D¬ng. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I Nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung dµi h¹n 1.TÝn dông ng©n hµng - nghiÖp vô chñ yÕu cña NHTM 1.1.C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng th¬ng m¹i: NHTM lµ ng©n hµng thùc hiÖn nhiÒu lo¹i nghiÖp vô ng©n hµng h¬n hÕt trong sè c¸c ng©n hµng trung gian vµ chiÕm vÞ trÝ quan träng nhÊt c¶ vÒ quy m« tµi s¶n vµ vÒ thµnh phÇn nghiÖp vô. NHTM lµm chøc n¨ng nh chiÕc cÇu nèi gi÷a ngêi cã vèn vµ ngêi cÇn vèn. C«ng nghÖ tµi chÝnh ®· ®îc sö dông triÖt ®Ó nh»m thu hót c¸c nguån vèn dù tr÷ víi thêi h¹n vµ quy m« rÊt kh¸c nhau phôc vô cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. ë ViÖt Nam, NHTM ®îc hiÓu nh lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi, cÊp tÝn dông vµ cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n. Kh¸i niÖm nµy ®· chØ ra nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n nhÊt cña c¸c NHTM ViÖt Nam nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ c¸c níc nãi chung.Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã lµ: 1.1.1. Huy ®éng vèn: Vèn ®îc coi lµ yÕu tè hµng ®Çu cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM §Ó t¹o nguån vèn, ng©n hµng ph¶i huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong x· héi b»ng c¸ch cung øng nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc göi tiÒn cña kh¸ch hµng vµ ®a ra nh÷ng ph¬ng thøc dÔ dµng ®Ó thùc hiÖn c¸c môc ®Ých cã tÝnh chÊt x· héi. Ngêi göi tiÒn sÏ nhËn ®îc mét kho¶n tiÒn thëng díi danh nghÜa l·i suÊt trªn tæng sè tiÒn göi ë c¸c ng©n hµng, víi møc ®é an toµn vµ h×nh thøc thanh kho¶n cao, hoÆc cã thÓ chØ mét trong sè c¸c yÕu tè lîi Ých vµ tiÖn Ých mµ c¸c ng©n hµng cung cÊp. Ngoµi nguån tiÒn göi cña kh¸ch hµng, NHTM cßn thu hót vèn qua viÖc ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. §ã lµ giÊy nî mµ ngêi mua nã sÏ ®îc hëng mét sè tiÒn l·i nhÊt ®Þnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo møc l·i suÊt vµ thêi h¹n ghi trªn nh÷ng giÊy nî ®ã, kú h¹n cña kú phiÕu cã thÓ lµ 3 th¸ng; 6 th¸ng hoÆc còng cã thÓ lµ 1 hoÆc 2 n¨m. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra ng©n hµng cßn cã thÓ nhËn vèn ®iÒu hoµ tõ cÊp trªn, hoÆc vay c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng, vay níc ngoµi vµ c¸c tæ chøc tÝn dông quèc tÕ. BiÖn ph¸p huy ®éng cuèi cïng cña NHTM lµ vay NHNN qua cöa ngâ t¸i chiÕt khÊu. Tuy nhiªn NHTM chØ dÔ dµng huy ®éng nguån vèn nµy khi NHNN níi láng chÝnh s¸ch tiÒn tÖ ®Ó kÝch thÝch ®Çu t trong nÒn kinh tÕ. 1.1.2.Cho vay vµ ®Çu t: Trªn c¬ së nguån vèn ®îc h×nh thµnh, NHTM sö dông cho c¸c ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t. §©y lµ nghiÖp vô t¹o ra phÇn lín lîi nhuËn cho ng©n hµng, nhng kh¶ n¨ng gÆp rñi ro rÊt lín. NghiÖp vô nµy ®ßi hái NHTM ph¶i rÊt thËn träng khi ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay, ph¶i kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ trong suÊt qu¸ tr×nh cho vay, qu¸ tr×nh sö dông vèn vay cña ng©n hµng.Tuú theo c¸ch tiÕp cËn mµ ngêi ta ph©n chia ho¹t ®éng cho vay theo nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau: Th«ng thêng ë ViÖt Nam ®îc ph©n chia theo: + C¨n cø vµo thêi h¹n: cho vay ng¾n h¹n (díi 1 n¨m); cho vay trung h¹n (trªn 1 n¨m vµ díi 5 n¨m); cho vay dµi h¹n (trªn 5 n¨m). + C¨n cø vµo thµnh phÇn kinh tÕ: cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc doanh; Cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. + C¨n cø vµo ®ång tiÒn vay: cho vay b»ng ViÖt Nam ®ång; cho vay b»ng ngo¹i tÖ (USD, FRF, IPY..) NghiÖp vô ®Çu t chñ yÕu lµ ho¹t ®éng mua chøng kho¸n,liªn doanh,liªn kÕt, mua bÊt ®éng s¶n. ë ViÖt Nam, c¸c nghiÖp vô nµy cßn rÊt h¹n chÕ. MÆc dï sµn giao dÞch chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam ®· ra ®êi vµ ho¹t ®éng trong thêi gian qua song sè chøng kho¸n niªm yÕt cßn qu¸ Ýt kh«ng ®¸p øng ®îc cung cÇu chøng kho¸n trªn thÞ trêng 1.1.3.NghiÖp vô trung gian: Bªn c¹nh viÖc huy ®éng vèn cho vay vµ ®Çu t, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cßn thùc hiÖn nghiÖp vô trung gian. NghiÖp vô nµy ngµy cµng ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ thêng bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng nh: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + DÞch vô thanh to¸n: ng©n hµng sÏ nhËn thu hé hoÆc chi hé theo uû nhiÖm cña kh¸ch hµng víi c¸c chøng tõ kÌm theo b»ng c¸ch ghi nî hoÆc ghi cã vµo tµi kho¶n cña kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng nµy chñ yÕu lµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt. + DÞch vô m«i giíi vµ uû th¸c: viÖc mua b¸n hé chøng kho¸n cho kh¸ch hµng vµ lµm ®¹i lý ph¸t hµnh hé chøng kho¸n cho c¸c c«ng ty. + Thùc hiÖn viÖc chuyÓn tiÒn t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ du lÞch, gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh tù do ngo¹i th¬ng gi÷a c¸c níc víi nhau. Ho¹t ®éng nµy thùc hiÖn nhê c¸c chøng tõ nh sÐc, phiÕu chuyÓn tiÒn..ph¸t hµnh th tÝn dông còng thuéc lo¹i nµy.HiÖn nay, ho¹t ®éng nµy ®ang ngµy cµng ®îc sö dông réng r·i. + B¶o qu¶n an toµn tµi s¶n, chøng tõ cã gi¸ cho kh¸ch hµng víi hÖ thèng hÇm kho kiªn cè, sö dông kÐt s¾t an toµn vµ ®¶m b¶o bÝ mËt cho kh¸ch hµng. Ngoµi ra Ng©n hµng th¬ng m¹i cßn tham gia t vÊn cho c¸c kh¸ch hµng trong c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. + Mua b¸n kinh doanh ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ quÝ, t¹o nguån ngo¹i tÖ cho thanh to¸n quèc tÕ. *** Trªn ®©y lµ c¸c ho¹t ®éng c¬ b¶n cña NHTM. C¸c ho¹t ®éng nµy cã quan hÖ bæ sung lÉn nhau trong ®ã nghiÖp vô huy ®éng vèn lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay vµ ®Çu t, ngîc l¹i nghiÖp vô vay vµ ®Çu t lµm t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña NHTM. Trªn c¬ së nghiÖp vô cho NHTM cã thÓ thùc hiÖn ®îc c¸c nghiÖp vô trung gian, nghiÖp vô cho vay vµ ®Çu t thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng nguån vèn còng nh më réng viÖc sö dông vèn. 1.2. TÝn dông ng©n hµng - Môc ®Ých kinh doanh chÝnh cña Ng©n hµng th¬ng m¹i : TÝn dông ®îc hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt lµ quan hÖ vay mîn dùa trªn nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i gi÷a ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay.C¬ së ®Ó thiÕt lËp nªn quan hÖ tÝn dông lµ sù tin tëng cña ngêi vay vµo ngêi ®i vay sÏ sö dông vèn vay cã hiÖu qu¶ vµ hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n c¶ vèn lÉn l·i, thªm vµo ®ã lµ t©m lý s½n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 sµng thanh to¸n kho¶n nî ®ã cña ngêi vay khi ®Õn h¹n. NÕu kh«ng cã c¬ së lßng tin th× kh«ng thÓ x©y dùng quan hÖ tÝn dông. Trong khi ®ã, víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ hiÖn nay c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngµy cµng ®a d¹ng vµ phøc t¹p h¬n. C¸c chñ thÓ kinh tÕ khã cã thÓ biÕt ®îc nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña nhau, do ®ã còng khã ®ñ ®é tin tëng ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn vèn cho nhau. Trªn c¬ së nguån vèn huy ®éng tõ nguån vèn nhµn rçi cña chñ thÓ, c¸ nh©n trong x· héi, NHTM sÏ thùc hiÖn cÊp tÝn dông cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®ang thiÕu vèn nh»m híng tíi môc ®Ých kinh doanh - môc ®Ých cuèi cïng cña m×nh Tuy nhiªn nãi ®Õn tÝn dông ng©n hµng lµ ph¶i nãi ®Õn c¸c nghiÖp vô huy ®éng vèn vµ nghiÖp vô sö dông vèn, bëi lÏ tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông g÷a mét bªn lµ ng©n hµng víi mét bªn lµ c¸c chñ thÓ kinh tÕ, trong ®ã ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi ®i vay ®ång thêi lµ ngêi cho vay. Hai nghiÖp vô vµy kh«ng thÓ t¸ch rêi, vµ gi÷a chóng cã mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i. Vèn huy ®éng sÏ lµ c¬ së ®Ó cÊp tÝn dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tÝn dông cã hiÖu qu¶ l¹i kÝch thÝch ng©n hµng më réng nguån huy ®éng Thêng th× chi phÝ cho viÖc tr¶ l·i huy ®éng vµ thu nhËp tõ l·i suÊt cho vay lu«n chiÕm tû lÖ lín trong tæng chi phÝ vµ thu nhËp cña Ng©n hµng th¬ng m¹i, ë ViÖt Nam thêng tõ 80% -90% trªn tæng thu nhËp, lîi nhuËn mµ Ng©n hµng th¬ng m¹i thu ®îc còng chñ yÕu lµ thu nhËp tõ l·i cho vay h×nh thµnh nªn. 2.TÝn dông trung dµi h¹n ng©n hµng-Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tÝn dông trung dµi h¹n cña c¸c NHTM 2.1.Kh¸i niÖm tÝn dông trung dµi h¹n cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÕn kinh tÕ: TÝn dông trung dµi h¹n lµ quan hÖ tÝn dông cña ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng cña m×nh th«ng thêng cã thêi h¹n mét n¨m trë nªn, nã cã thÓ kÐo dµi 3 n¨m, 5 n¨m,7 n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a tuú tõng dù ¸n. HÇu hÕt c¸c níc trªn ThÕ giíi quy ®Þnh tÝn dông trung h¹n cã thêi h¹n tõ 1 ®Õn 7 n¨m vµ tÝn dông dµi h¹n cã thêi h¹n trªn 7 n¨m.Tuy nhiªn ë ViÖt Nam quy ®Þnh cho vay trung h¹n lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n 1 ®Õn 5 n¨m cßn tÝn dông dµi h¹n lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n trªn 5 n¨m. Bªn c¹nh ®ã khi c¨n cø vµo thêi h¹n tÝn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông ®Ó ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng, v× môc ®Ých vay vèn tÝn dông trung dµi h¹n lµ gÇn nh nhau nªn cã thÓ ghÐp vµo lµm mét lo¹i. 2.2. Vai trß tÝn dông trung dµi h¹n: 2.2.1. §èi víi doanh nghiÖp : Cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ söa ch÷a thay thÕ kh«i phôc tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn kü thuËt c«ng nghÖ, x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh víi quy m« kh¸c nhau. ViÖc t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng sÏ t¸c ®éng lµm më réng x¶n xuÊt, n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn, s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng nh÷ng t¨ng vÒ sè lîng vµ cßn ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·, kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng x· héi vµ xa h¬n cã thÓ xuÊt khÈu ra níc ngoµi.§iÒu nµy cã nghÜa lµ tÝn dông trung dµi h¹n ph¶i thùc sù xuÊt ph¸t tõ lîi Ých ®em l¹i cho doanh nghiÖp tõ ho¹t ®éng kinh doanh. - Víi viÖc vay vèn ng©n hµng, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ chñ ®éng trong viÖc ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî, vµ ®îc tr¶ nî tríc kú h¹n khi thÊy cã ®iÒu kiÖn. - Víi viÖc vay vèn trung dµi h¹n doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lo ®èi phã víi nh÷ng vÊn ®Ò kiÓm so¸t cña cæ ®«ng, tr¶ l·i tr¸i phiÕu khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu dµi h¹n. - Cung cÊp vèn cho doanh nghiÖp khi mµ hä ®ang cã tiÒm n¨ng s¶n xuÊt nhng l¹i thiÕu vèn. Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay, ho¹t ®éng ®Çu t trung dµi h¹n lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, bëi lÏ ®a sè c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã quy m« võa vµ nhá, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®· cò kü, l¹c hËu. Do dã nhu cÇu c¶i tiÕn, ®æi míi c«ng nghÖ lµ rÊt lín ®Ó cã thÓ theo kÞp víi tiÕn tr×nh CNH, H§H ë ViÖt Nam trong thêi gian tíi. 2.2.2.§èi víi nÒn kinh tÕ: - Gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ ®a thµnh phÇn: Lµ c¬ së ®Ó c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn x©y dùng c¬ së vËt chÊt, n©ng cao n¨ng suÊt còng nh chÊt lîng s¶n phÈm t¹o thÕ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong nÒn kinh tÕ.Bªn c¹nh ®ã c¸c doanh nghiÖp lín còng thÝch vay vèn trung dµi h¹n v× nã cã ®é æn ®Þnh vµ l©u 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dµi, thÝch hîp víi ho¹t ®éng tµi trî cho c¸c dù ¸n cã quy m« lín, chiÕm lÜnh thÞ trêng gi¶m chi phÝ so víi viÖc ph¸t hµnh cæ phÇn, tr¸i phiÕu. - T¹o thÞ trêng vèn ng¾n h¹n: TÝn dông trung dµi h¹n lµ ho¹t ®éng ®Çu t chiÒu s©u vµo c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp do ®ã lµm kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Khi s¶n xuÊt ph¸t triÓn, tÊt yÕu nhu cÇu vèn lu ®éng sÏ t¨ng, ®iÒu nµy dÉn ®Õn sù h×nh thµnh thÞ trêng sö dông vèn ng¾n h¹n, tèc ®é sö dông vèn ng¾n h¹n trªn thÞ trêng t¬ng øng víi tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH, H§H: Môc tiªu chÝnh cña CNH, H§H ë níc ta lµ n©ng cÊp c¶i t¹o vµ x©y dùng míi cã träng ®iÓm kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ, më réng quy m« vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n xuÊt cña mét sè c¬ së c«ng nghiÖp nÆng trong c¸c ngµnh träng yÕu. VÊn ®Ò nµy ®ßi hái ph¶i cã ®iÒu kiÖn vÒ vèn dµi h¹n, c«ng nghÖ..vµ tÝn dông trung dµi h¹n sÏ gãp phÇn hç trî nÒn kinh tÕ thùc hiÖn môc tiªu ®ã. - T¹o nguån thu cho ng©n s¸ch: T¹o ®µ cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn, s¶n phÈm t¨ng vÒ sè lîng còng nh chÊt lîng ®îc tiªu thô trong níc vµ xuÊt khÈu, do ®ã sÏ t¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch tõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ sö dông tµi nguyªn..Bªn c¹nh ®ã nhµ níc cßn cã kho¶n thu tõ thuÕ thu nhËp khi mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh cã l·i. Ngoµi ra, trong trêng hîp s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®îc xuÊt khÈu sang c¸c níc chóng ta sÏ thu ®îc mét lîng ngo¹i tÖ ®Ó ®¶m b¶o chi tr¶ cho nhu cÇu nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt. - T¹o uy tÝn cho nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi: ViÖc ®Çu t trung dµi h¹n kh«ng nh÷ng chØ gãp phÇn c¶i t¹o, x©y dùng vµ n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ mµ víi t¸c dông kÝch thÝch xuÊt khÈu hµng ho¸ cã chÊt lîng cao ra thÞ trêng quÊc tÕ tÝn dông trung dµi h¹n cßn gãp phÇn n©ng cao uy tÝn cña ViÖt Nam trªn th¬ng trêng. §iÒu nµy sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hoµ nhËp víi khu vùc kinh tÕ ph¸t triÓn ®ång thêi thu hót sù chó ý cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vµo ViÖt Nam. 2.2.3.§èi víi ng©n hµng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝn dông trung dµi h¹n thêng ®em l¹i lîi nhuËn cao h¬n nhiÒu so víi c¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n v× nã cã thêi h¹n dµi æn ®Þnh vµ l·i suÊt cao. Ngoµi l·i thu tõ vèn cho vay trung dµi h¹n, ng©n hµng cßn cã thÓ t¨ng thu nhËp tõ c¸c kho¶n phÝ nh phÝ b¶o l·nh nhËp thiÕt bÞ tr¶ chËm, phÝ b¶o l·nh dù thÇu, c¸c kho¶n phÝ kh¸c. - TÝn dông trung dµi h¹n thêng ®i liÒn víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín cña c¸c doanh nghiÖp lín vµ cã uy tÝn trªn thÞ trêng, do ®ã kh¶ n¨ng thu håi vèn cao vµ ng©n hµng kh«ng ph¶i tèn nhiÒu thêi gian ®Ó t×m kiÕm thÞ trêng vÒ doanh nghiÖp. -TÝn dông trung dµi h¹n t¹o ra thÞ trêng sö dông vèn ng¾n, do ®ã còng lµ c¬ së ®Ó më réng tÝn dông ng©n hµng. Nh vËy, tÝn dông trung dµi h¹n kh«ng chØ ®em l¹i lîi Ých cho ng©n hµng mµ cßn cã vai trß quan träng ®èi víi sù t¨ng trëng nÒn kinh tÕ nãi chung vµ sù lín m¹nh cña c¸c tæ chøc kinh tÕ trong níc nãi riªng, gãp phÇn nhanh chãng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam theo híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, n©ng cao uy tÝn quèc gia trªn th¬ng trêng quèc tÕ. 2.3. Ph©n lo¹i tÝn dông trung dµi h¹n cña NHTM - Cho vay th«ng thêng: cho kh¸ch hµng vay vèn cã thêi h¹n 1 n¨m trë lªn. Kh¸ch hµng cã thÓ hoµn tr¶ mét lÇn, hoµn tr¶ theo niªn kim, hoÆc cã thÓ lùa chän c¸c ph¬ng thøc hoµn tr¶ kh¸c mµ ng©n hµng cung cÊp - B¶o l·nh: Thùc chÊt b¶o l·nh kh«ng ph¶i lµ lo¹i h×nh tÝn dông, ®©y lµ h×nh thøc mµ ng©n hµng cam kÕt tr¶ nî thay cho kh¸ch hµng trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. B¶o l·nh chØ trë thµnh kho¶n tÝn dông khi mµ ng©n hµng ®· tr¶ thay cho kh¸ch hµng. B¶o l·nh th«ng thêng ®îc thùc hiÖn trong c¸c trêng hîp nh: B¶o l·nh cho kh¸ch hµng vay ng©n hµng kh¸c, vay ng©n hµng níc ngoµi; B¶o l·nh mua chÞu hµng ho¸; b¶o l·nh tr¶ chËm; B¶o l·nh vÒ ®ãng thuÕ cho nhµ níc; B¶o l·nh vÒ c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu.. - TÝn dông liªn hîp ( §ång tµi trî): Trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña ng©n hµng cã nhiÒu trêng hîp mµ mét ng©n hµng kh«ng cã thÓ ®¶m ®¬ng ®îc møc vèn (hoÆc møc rñi ro) cho kh¸ch hµng, do ®ã nhiÒu ng©n hµng thêng liªn kÕt víi nhau ®Ó cïng tµi trî. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Lizing(tÝn dông thuª mua). §©y lµ mét kiÓu cho thuª tµi s¶n ®Ó sö dông chuyªn m«n theo hîp ®ång, khi hÕt h¹n hîp ®ång kh¸ch hµng cã thÓ mua l¹i tµi s¶n nµy theo gi¸ ®· ®Þnh tríc. - TÝn dông Roll-over: §©y lµ h×nh thøc tÝn dông c¬ b¶n cña thÞ trêng t b¶n. Lo¹i tÝn dông nµy phôc vô tµi chÝnh cho c¸c c«ng tr×nh ®Çu t, c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu lín. H¹n møc tÝn dông vµ chu kú thay ®æi l·i xuÊt do sù tho¶ thuËn gi÷a kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. Ngoµi ra kh¸ch hµng cã thÓ tho¶ thuËn víi ng©n hµng vÒ viÖc sö dông vèn vay b»ng nhiÒu lo¹i ngo¹i tÖ theo híng cã lîi vÒ tû gi¸ n»m trong kh¶ n¨ng hiÖn cã cña ng©n hµng. - Chøng chØ tiÒn göi (CD): §©y lµ nh÷ng tr¸i kho¸n do c¸c ng©n hµng ph¸t hµnh víi khèi lîng tèi thiÓu tõ 1 triÖu USD vµ cã l·i suÊt ®iÒu chØnh ng¾n h¹n. PhÇn lín c¸c tr¸i kho¸n nµy ®îc ph¸t hµnh t¹i thÞ trêng London - Euro – Note – Facilities: §©y lµ nh÷ng kú phiÕu do c¸c tæ hîp kinh tÕ lín hoÆc c¸c chÝnh phñ ph¸t hµnh trªn thÞ trêng tiÒn tÖ ch©u ©u nh»m huy ®éng vèn trung dµi h¹n 2.4. Nguån cho vay trung dµi h¹n cña NHTM ë ViÖt Nam nguån vèn cho vay trung dµi h¹n cña c¸c NHTM bao gåm: - PhÇn vèn huy ®éng trªn 1 n¨m. - PhÇn vèn tù cã d ra sau khi ng©n hµng ®· dïng vèn tù cã ®Ó mua s¾m TSC§, hïn vèn, gãp vèn liªn doanh liªn kÕt, vµ bï ®¾p nh÷ng kho¶n ø ®äng ban ®Çu. - Tû lÖ nguån vèn ng¾n h¹n ®îc phÐp ®Ó cho vay trung dµi h¹n do NHNN VN quy ®Þnh.( Trªn 20%) - Vèn vay trung dµi h¹n cña c¸c thÓ chÕ tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc, vèn nhËn uû th¸c, tµi trî. §Ó n©ng cao chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n, vÊn ®Ò tríc tiªn lµ ph¶i ph¸t triÓn ®îc nguån vèn huy ®éng dåi dµo vµ æn ®Þnh trong ®ã ®Æc biÖt lµ nguån vèn trung dµi h¹n. 2.5. §iÒu kiÖn cho vay trung dµi h¹n cña NHTM ë ViÖt Nam 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµng vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh, ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. + §èi víi c¸c dù ¸n c¶i tiÕn kü thuËt, më réng hîp lý ho¸ s¶n xuÊt: kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã hoÆc vèn chñ së h÷u tèi thiÓu b»ng 10% tæng møc vèn ®Çu t sau khi lo¹i trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn ban ®Çu cho s¶n xuÊt cña dù ¸n. + §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t x©y dùng míi: kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã hoÆc vèn chñ së h÷u tèi thiÓu b»ng 30% tæng møc vèn ®Çu t sau khi lo¹i trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn ban ®Çu cho s¶n xuÊt cña dù ¸n. + §èi víi dù ¸n phôc vô ®êi sèng: kh¸ch hµng ph¶i cã vèn tù cã hoÆc vèn chñ së h÷u tham gia vµo dù ¸n tèi thiÓu b»ng 30% tæng møc vèn ®Çu t sau khi lo¹i trõ phÇn vèn lu ®éng dù kiÕn ban ®Çu cho s¶n xuÊt cña dù ¸n. - S¶n xuÊt kinh doanh cã l·i hoÆc kh«ng bÞ lç.NÕu bÞ lç th× ph¶i cã ph¬ng ¸n kh¶ thi kh¾c phôc, hoÆc ®îc c¬ quan thÈm quyÒn x¸c nhËn bï lç. - Cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kh«ng cã nî khã ®ßi t¹i c¸c TCTD, ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. - Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p. - Cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi, cã hiÖu qu¶. Cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi kÌm theo ph¬ng ¸n tr¶ nî kh¶ thi. - Thùc hiÖn vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ , híng dÉn cña thèng ®èc NHNN ViÖt nam vµ ban chØ ®¹o cña ng©n hµng cÊp trªn. 2.6. Tr×nh tù cho vay trung dµi h¹n cña NHTM Bíc 1: XÐt duyÖt kÕ ho¹ch khi cho vay trung dµi h¹n vµ ký hîp ®ång. §Ó ®îc vay th× kÕ ho¹ch ph¶i nép ®¬n xin vay göi tíi ng©n hµng cïng víi c¸c tµi iÖu kh¸c theo quy ®Þnh nh: + Tµi liÖu liªn quan ®Õn thuyÕt minh vay vèn cña doanh nghiÖp: KÕ ho¹ch vay vèn; B¶ng dù to¸n kÕt qu¶ kinh tÕ; LuËn chøng kinh tÕ kü thuËt; B¶ng thiÕt kÕ 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c«ng tr×nh; Hîp ®ång mua b¸n, tiªu thô s¶n phÈm( nÕu cã); QuyÕt ®Þnh ®Çu t; V¨n b¶n chÊp thuËn cña bé hoÆc së c«ng nghÖ m«i trêng + Tµi liÖu liªn quan ®Õn thuyÕt minh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp: B¶ng tæng kÕt tµi s¶n ; B¶ng c©n ®èi thu chi; B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, bÊo c¸o tµI chÝnh ®Õn ngµy gÇn nhÊt... + Tµi liÖu liªn quan ®Õn ®¶m b¶o tÝn dông: B¶ng kª tµi s¶n dù kiÕn lµm ®¶m b¶o; GiÊy tê x¸c nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n lµm ®¶m b¶o.. + Víi kh¸ch hµng lÇn ®Çu vay vèn ng©n hµng ph¶i göi cho ng©n hµng tµi liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ t c¸ch ph¸p lý cña kh¸ch hµng nh: QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp; GiÊy phÐp hoÆc giÊy ®¨ng ký kinh doanh; GiÊy chøng nhËn vèn ®Çu t ban ®Çu; GiÊy quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng.. + kh¸ch hµng trong lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu ph¶i cã: GiÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu; §¬n xin më L/C hoÆc th«ng b¸o më L/C; Hîp ®ång vËn t¶i b¶o hiÓm Sau khi nhËn hå s¬, ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh. Trªn c¬ së kÕt qu¶ thÈm ®Þnh ng©n hµng vµ kh¸ch hµng sÏ tho¶ thuËn vÒ møc cho vay.Sau ®ã ng©n hµng sÏ xem xÐt vµ phª chuÈn møc cho vay ®ång thêi hai bªn cïng ký hîp ®ång tÝn dông. Bíc 2.TiÕn hµnh cho vay a.§èi víi c«ng tr×nh thÇu kho¸n. Ng©n hµng sÏ cho vay trªn c¬ së khèi lîng c«ng tr×nh ®· thùc hiÖn, kÕ ho¹ch ph¶i göi cho ng©n hµng nh÷ng tµi liÖu mçi khi cã nhu cÇu vay vèn ®Ó thùc hiÖn tiÕp nh: §¬n xin vay; Biªn b¶n nghiÖm thu, bµn giao gi÷a bªn A vµ B vÒ c«ng tr×nh; Ho¸ ®¬n mua b¸n vËt t hµng ho¸, chøng tõ thanh to¸n.. b. §èi víi dù ¸n tù lµm: Ng©n hµng sÏ cho vay mang tÝnh chÊt øng tríc ®Ó kh¸ch hµng thùc hiÖn dù ¸n. Hå s¬ gåm: §¬n xin vay; Chøng tõ ho¸ ®¬n mua b¸n vËt t, thiÕt bÞ; PhiÕu b¸o gi¸.. Ng©n hµng sÏ xem xÐt vµ gi¶i quyÕt cho vay theo nh÷ng nhu cÇu hîp lý trong ph¹m vi møc cho vay ®· phª duyÖt. Ng©n hµng ph¸t tiÒn vay theo tiÕn ®é 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn dù ¸n. Bíc 3:Thu nî a. TÝnh to¸n thêi h¹n cho vay Thêi h¹n cho vay =Thêi h¹n thi c«ng +Thêi h¹n tr¶ nî Trong ®ã: Thêi h¹n tr¶ nî= Sè vèn cho vay Sè tiÒn tr¶ nî hµng n¨m Trong ®ã: Sè tiÒn tr¶ nî hµng n¨m gåm: +KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh tr¶ nî ng©n hµng = Tû lÖ khÊu hao x Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh tõ vèn vay ng©n hµng +Lîi nhuËn hµng n¨m = Lîi nhuËn thu ®îc sau ®Çu t hµng n¨m - TrÝch lËp quü, thuÕ +Nguån thu kh¸c. b. Thu nî: Ng©n hµng thu nî theo c¸c kú h¹n tr¶ nî. NÕu cuèi mçi kú h¹n vÉn cha hoµn tr¶ nî th× ng©n hµng cã thÓ gia h¹n hoÆc chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. 2.7. L·i suÊt vµ thu l·i trong cho vay trung dµi h¹n: L·i suÊt cho vay trung dµi h¹n phô thuéc vµo l·i suÊt chung cña nÒn kinh tÕ, thêng th× l·i suÊt cho vay trung dµi h¹n ph¶i ®¶m b¶o b»ng l·i suÊt huy ®éng céng phÝ ng©n hµng céng lîi nhuËn thu ®îc tõ chªnh lÖch l·i suÊt, vµ thêng do c¸c NHTW quy ®Þnh bëi lo¹i cho vay nµy cã ®é rñi ro cao. Do ®ã, møc l·i suÊt huy ®éng cho vay trung dµi h¹n thêng cao h¬n l·i suÊt huy ®éng cho vay ng¾n h¹n. HiÖn nay xu híng cña c¸c NHTW lµ cho vay lín ®èi víi doanh nghiÖp lín víi l·i suÊt thÊp h¬n cho vay nhá ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhá, v× chi phÝ ®iÒu hµnh thÊp. Ng©n hµng cã thÓ thu l·i mét lÇn víi nî gèc ë mçi kú h¹n nî hoÆc nhËp l·i vµo nî gèc ë mçi kú h¹n vµ thu mét lÇn nÕu thêi h¹n cho vay ng¾n. 2.5. §iÒu kiÖn vay vèn trung dµi h¹n: Theo quy ®Þnh ë ViÖt Nam bao gåm nh÷ng ®iÒu kiÖn chÝnh sau: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét lµ : Ph¶i cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ chÞu tr¸ch nhiÖm d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt: Hai lµ: Cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt: + Ph¶i cã vèn chñ së h÷u hoÆc vèn tù cã tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. Møc tham gia ®îc quy ®Þnh cho tõng lo¹i dù ¸n +Trêng hîp møc vèn chñ së h÷u hoÆc vèn tù cã cña kh¸ch hµng tham gia vµo ph¬ng ¸n, dù ¸n vay vèn thÊp h¬n møc quy ®Þnh, chi nh¸nh ng©n hµng phô thuéc cã thÓ lËp tê tr×nh göi tæng gi¸m ®èc ng©n hµng cÊp trªn xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh. + S¶n xuÊt kinh doanh cã l·i hoÆc kh«ng bÞ lç th× ph¶i cã ph¬ng ¸n kh¶ thi kh¾c phôc, hoÆc ®îc c¬ quan thÈm quyÒn x¸c nhËn cÊp bï lç. +Cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, kh«ng cã nî khã ®ßi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông, ®¶m b¶o tr¶ nî trong thêi h¹n cam kÕt. +Yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i mua b¶o hiÓm tµi s¶n lµ ®èi tîng vay vèn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¶ nh÷ng trêng hîp ph¸p luËt kh«ng quy ®Þnh nÕu xÐt thÊy lµ cÇn thiÕt. Ba lµ: Môc ®Ých sö dông vèn vay hîp ph¸p. Bèn lµ: Cã dù ¸n ®Çu t: ph¬ng ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ cã dù ¸n ®Çu t, ph¬ng ¸n phôc vô ®êi sèng kh¶ thi d×m theo ph¬ng ¸n tr¶ nî kh¶ thi. N¨m lµ: Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o ®¶m tiÒn vay theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ, híng dÉn cña thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vµ v¨n b¶n chØ ®¹o cña ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt Nam. C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c .. 3.§¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n: 3.1. Quan niÖm vÒ chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng: ChÊt lîng tÝn dông nãi chung ®îc hiÓu lµ sù hiÖu qu¶ hay kh«ng hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông kho¶n vèn cho vay cña ng©n hµng vµ g¾n liÒn víi viÖc sö dông 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kho¶n vèn ®i vay cña kh¸ch hµng. Do ®ã, mét kho¶n tÝn dông cã chÊt lîng tèt ph¶i ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cho doanh nghiÖp vµ cho ng©n hµng, cô thÓ lµ nã ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých vµ t¹o ra cho kh¸ch hµng mét kho¶n lîi nhuËn tèi u sau khi ®· tr¶ nî gèc vµ l·i cho ng©n hµng cïng víi nh÷ng kho¶n chi phÝ kh¸c ®óng thêi h¹n. NÕu chØ ®em l¹i lîi Ých cho mét bªn, kho¶n tÝn dông ®ã kh«ng thÓ coi lµ cã chÊt lîng tèt bëi v× tÝn dông ng©n hµng lu«n thùc sù g¾n liÒn víi hiÖu qu¶ ®Çu t, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng. Mét kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n cã chÊt lîng cao khi nã gióp doanh nghiÖp, c¶i tiÕn, ®æi míi c¬ së vËt chÊt, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ, më réng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. H¬n thÕ, kho¶n tÝn dông nµy ph¶i lµm t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Tuy nhiªn do ho¹t ®éng ®Æc thï cña c¸c ng©n hµng, nªn chÊt lîng kho¶n tÝn dông kh«ng chØ phô thuéc vµo sù nç lùc thùc hiÖn tèt tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña ng©n hµng vµ kh¸ch hµng, mµ cßn chÞu ¶nh hëng do t¸c ®éng nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan, trong ®ã cã t¸c ®éng cña m«i trêng kinh tÕ, chÝnh trÞ, ph¸p luËt.Nh÷ng nh©n tè chñ quan vµ kh¸ch quan ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n sÏ ®îc ®Ò cËp trong phÇn tíi. 3.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng trung dµi h¹n: Quan hÖ tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ vay mîn gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng.V× vËy, khi ®Ò cËp ®Õn chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n nãi riªng ph¶i cã sù ®¸nh gi¸ tõ hai phÝa: Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng th«ng qua c¸c chØ tiªu kinh tÕ, x· héi. Díi gãc ®é ng©n hµng, chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n ®îc ®¸nh gi¸ qua nh÷ng chØ tiªu sau: a.ChØ tiªu vÒ huy ®éng vèn: Huy ®éng vèn chÝnh lµ c¬ së ®Çu tiªn ®¶m b¶o chÊt lîng tÝn dông, l·i suÊt huy ®éng cµng thÊp ng©n hµng cµng chñ ®éng cho vay, gi¶m ®îc chi phÝ vµ t¨ng quy m« ®Çu t. NÕu xÐt trong m«i trêng tÝn dông lµnh m¹nh th× cã nghÜa lµ sù t¨ng trëng vÒ quy m« ®Çu t sÏ dÉn ®Õn sù gia t¨ng lîi nhuËn lµ ®iÒu tÊt yÕu. Nhng ngîc l¹i, víi gi¸ vèn ®Çu vµo cao, ng©n hµng sÏ khã cã thÓ më réng ho¹t ®éng cho vay, 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lîi nhuËn tõ c¸c kho¶n tÝn dông sÏ gi¶m vµ do ®ã chÊt lîng tÝn dông lµ kh«ng tèt xÐt vÒ quy m« vµ tÝnh toµn diÖn. Kh¶ n¨ng huy ®éng vèn trung dµi h¹n ®îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu: Vèn trung dµi h¹n x100% Tæng vèn huy ®éng - ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh c¬ cÊu vèn ng©n hµng, ®ång thêi nãi nªn kh¶ n¨ng cung øng vèn trung dµi h¹n cho ®Çu t, ph¸t triÓn. Ng©n hµng kh«ng thÓ më réng ®îc viÖc cho vay vµ ®Çu t trung dµi h¹n nÕu tû lÖ nµy qu¸ thÊp. Vèn trung dµi h¹n n¨m nay x 100% Vèn trung dµi h¹n n¨m tríc - §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc t¨ng trëng vÒ vèn cña n¨m nay so víi n¨m tríc. b. ChØ tiªu vÒ sö dông vèn TÝn dông trung dµi h¹n x 100% Tæng vèn trung dµi h¹n - ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh møc ®é sö dông vèn trung dµi h¹n cho ®Çu t, ph¸t triÓn trªn tæng sè vèn huy ®éng trung dµi h¹n.Tuy nhiªn, con sè vµ tèc ®é t¨ng (gi¶m) cña doanh sè cho vay qua c¸c n¨m chØ ph¶n ¸nh ®îc quy m« vµ xu híng cña viÖc ®Çu t trung lµ më réng ( hay thu hÑp) chø cha ®ñ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông lµ tèt hay xÊu. c.ChØ tiªu vÒ thu nî trung dµi h¹n(chØ tiªu quay vßng vèn) Thu nî trung dµi h¹n x 100% Tæng d nî trung dµi h¹n ChØ tiªu nµy cµng lín th× chøng tá nã ho¹t ®éng cµng cã hiÖu qu¶.Vßng quay vèn cµng nhiÒu. Nh÷ng kho¶n vay kh«ng thùc hiÖn ®îc theo ®óng kÕ ho¹ch tr¶ nî th× ®îc coi lµ nh÷ng kho¶n cã vÊn ®Ò, lóc nµy ng©n hµng cÇn ph¶i xem xÐt ph¬ng ¸n kinh doanh trong giai ®o¹n tíi, kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp. Qua ®ã, ng©n hµng sÏ quyÕt ®Þnh cho vay tiÕp hoÆc c¾t ®øt hîp ®ång tÝn dông hoÆc gia h¹n lÞch tr¶ nî. d.ChØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n-nî khã ®ßi trung dµi h¹n. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - chØ tiªu nî qu¸ h¹n Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n x 100% Tæng d nî trung dµi h¹n §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh rÊt râ chÊt lîng tÝn dông vµ nãi chung chØ tiªu nµy cµng thÊp cµng tèt.Tuy nhiªn nÕu nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n cao còng cha ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chÊt lîng tÝn dông bëi lÏ c¸c kho¶n tÝn dông trung dµi h¹ bao giê còng ®îc ng©n hµng thu nî theo nhiÒu kú h¹n. Cã nh÷ng dù ¸n gÆp khã kh¨n, ng©n hµng nhËn ®Þnh khã cã thÓ thu håi vèn song viÖc chuyÓn nî qu¸ h¹n vÉn chØ ®îc thùc hiÖn theo tõng kú h¹n. §ã chÝnh lµ ®Æc ®iÓm riªng cña tÝn dông trung dµi h¹n. * Ngoµi ra cßn cã thÓ sö dông chØ tiªu tÝnh nî qu¸ h¹n theo tuæi. Khi tuæi nî cµng cao th× kh¶ n¨ng rñi ro cµng lín. - ChØ tiªu nî khã ®ßi Nî qu¸ h¹n trung dµi h¹n khã ®ßi x 100% Tæng d nî trung dµi h¹n ChØ tiªu nµy cµng cao th× chÊt lîng tÝn dông cµng thÊp, vµ ngîc l¹i.H¬n thÕ n÷a, khi mµ nî qu¸ h¹n khã ®ßi l¹i bao gåm c¶ gèc vµ l·i cña ng©n hµng th× coi nh ng©n hµng ®· ®Çu t v« Ých thËm chÝ cßn cã thÓ bÞ mÊt c¶ vèn. Tuy nhiªn, nguyªn nh©n g©y ra nî khã ®ßi l¹i ph¸t sinh c¶ tõ nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, chÝnh v× vËy nã cha ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chÊt lîng thùc sù cña kho¶n tÝn dông. e. ChØ tiªu lîi nhuËn-l·i treo - chØ tiªu lîi nhuËn Lîi nhuËn tõ tÝn dông trung dµi h¹n Tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng Tû lÖ nµy cµng lín cho thÊy chÊt lîng tÝn dung trung dµi h¹n lµ rÊt tèt Tuy nhiªn kh¸c víi tÝn dông ng¾n h¹n viÖc x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c lîi nhuËn do ho¹t ®éng tÝn dông trung dµi h¹n ®em l¹i lµ rÊt khã v× nã liªn quan ®Õn c¶ chi phÝ vèn, chi phÝ ho¹t ®éng cho vay, vµ nhiÒu chi phÝ kh¸c trong mét thêi gian dµi. - ChØ tiªu vÒ l·i treo L·i treo trung dµi h¹n x 100% 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L·i treo toµn chi nh¸nh §©y lµ chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tØ träng l·i treo trung dµi h¹n trªn tæng l·i treo cña ng©n hµng. L·i treo lµ Ph¶n ¸nh mÆt tr¸i cña chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n. §©y lµ kho¶n l·i ®¸ng kÏ ra nã lµ kho¶n thu cña ng©n hµng, nhng thùc tÕ th× doanh nghiÖp ®· kh«ng tr¶. Thêng th× viÖc kh«ng tr¶ kho¶n l·i nµy ®i ®«i víi viÖc kh«ng hoµn tr¶ nî gèc do ®ã l·i treo t¨ng còng cã nghÜa lµ c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n, nî khã ®ßi t¨ng theo vµ lîi nhuËn sÏ gi¶m xuèng ** Môc ®Ých lîi nhuËn cã thÓ hiÓu lµ môc tiªu hµng ®Çu vµ lµ môc tiªu cuèi cïng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i, tuy nhiªn nhiÒu khi ng©n hµng ph¶i ®Æt môc tiªu kinh tÕ x· héi hoÆc môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn cho c¸c ngµnh kinh tÕ mòi nhän, nh÷ng ngµnh kinh tÕ cßn non trÎ lªn trªn môc tiªu lîi nhuËn, ®ã lµ lóc ng©n hµng ph¶i thùc thi c¸c dù ¸n trung dµi h¹n mang tÝnh chÊt quèc gia theo kÕ ho¹ch cña nhµ níc.V× vËy, khi ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n, chóng ta cÇn ph¶i xem xÐt tæng hîp c¸c chØ tiªu trªn, ®Æc biÖt quan t©m tíi c¸c chØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n, chØ tiªu vÒ l·i treo ®ång thêi quan t©m ®Õn nh÷ng hiÖu qu¶ kh¸c nh kh¶ n¨ng t¹o viÖc lµm, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i.. 3.3. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n: 3.3.1. Nhãm nh©n tè chñ quan tõ phÝa ng©n hµng: a.T×nh h×nh vèn: Nguån vèn lu«n ®ãng vai trß quan träng hµng ®Çu ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ nguån vèn huy ®éng trung dµi h¹n. Mét ng©n hµng cã cÊu tróc vèn t¬ng ®èi lín cã thÓ cho vay víi kú h¹n dµi h¬n vµ nhiÒu rñi ro tÝn dông h¬n, nhng bï l¹i lîi nhuËn thu vÒ cã thÓ cao h¬n vµ thêng th× c¸c ng©n hµng kh«ng sö dông vèn trung dµi h¹n cña m×nh ®Ó cÊp tÝn dông ng¾n h¹n. H¬n n÷a ®èi víi tÝn dông trung dµi h¹n, víi nguån ®¸p øng t¬ng ®èi æn ®Þnh, l·i suÊt hîp lý sÏ mét mÆt ®¶m b¶o bï ®¾p nh÷ng chi phÝ vµ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng, mét mÆt ®Ó n©ng cao c¹nh tranh ®îc víi c¸c NHTM kh¸c. §iÒu nµy phô thuéc vµo tÝnh æn ®Þnh cña c¸c kho¶n tiÒn göi ®îc sö dông cho vay trung dµi h¹n. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ë ViÖt Nam, tÝnh æn ®Þnh cña c¸c kho¶n tiÒn göi ng¾n h¹n cã ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng tÝn dông trung dµi h¹n bëi lÏ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cho vay trung dµi h¹n chñ yÕu tõ nguån ng¾n h¹n theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh do NHNN ViÖt Nam quy ®Þnh, trong khi huy ®éng vèn trung dµi h¹n cßn rÊt h¹n chÕ . b. ChÝnh s¸ch tÝn dông: ChÝnh s¸ch tÝn dông thùc chÊt lµ chÝnh s¸ch cho vay ®èi víi kh¸ch hµng mµ ng©n hµng x©y dùng trªn v¨n b¶n ®Ó nh»m phôc vô mét sè môc ®Ých nhÊt ®Þnh: h×nh thµnh vµ thiÕt lËp møc ®é ®ång nhÊt trong ho¹t ®éng cho vay. §iÒu quan träng lµ nã ®em l¹i cho nh©n viªn tÝn dông sù híng dÉn cÇn thiÕt ®Ó tr¶ lêi nh÷ng c©u hái liªn quan ®Õn quy m« cña kho¶n môc cho vay, c¸c kú h¹n thÝch hîp, c¸c h×nh thøc cho vay ®îc thùc hiÖn vµ ®Æc biÖt liªn quan ®Õn viÖc cho vay an toµn, lµnh m¹nh vµ cã lîi cho ng©n hµng. Tríc ®©y, viÖc quyÕt ®Þnh thu hÑp hay më réng chÝnh s¸ch tÝn dông cã t¸c ®éng rÊt lín tíi chÊt lîng tÝn dông. Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, vÊn ®Ò ®Æt ra kh«ng ph¶i lµ cho vay cµng nhiÒu cµng tèt mµ ®iÒu ng©n hµng quan t©m trªn hÕt lµ lîi Ých tõ c¸c mãn vay ®em l¹i. ChÝnh s¸ch tÝn dông ®îc x©y dùng trªn c¬ së khoa häc ®óng ®¾n sÏ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lêi cña ho¹t ®éng tÝn dông. ChÝnh s¸ch tÝn dông ph¶i phï hîp víi ®êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, tu©n thñ ph¸p luËt, ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ quyÒn lîÞ cña ngêi göi tiÒn, ngêi ®i vay vµ cña chÝnh b¶n th©n ng©n hµng, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng. Ngêi x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông, ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch tÝn dông trung dµi h¹n cÇn cã tÇm nh×n xa, réng, dù ®o¸n ®îc xu híng ph¸t triÓn cña c¸c kho¶n vay trong t¬ng lai còng nh nh÷ng biÕn ®éng cã thÓ x¶y ra ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp, ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn æn ®Þnh l©u dµi. §iÒu nµy rÊt quan träng bëi lÏ thêi h¹n ®èi víi mét kho¶n tÝn dông trung dµi h¹n lµ dµi. c. N¨ng lùc, tr×nh ®é vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông Ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái chÊt lîng c¸n bé ngµy cµng cao ®Ó cã thÓ sö dông hiÖu qu¶ c¸c ph¬ng tiÖn c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng theo híng phï hîp víi sù ph¸t triÓn chung.Nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc nh tÝnh trung thùc, cã tr¸ch nhiÖm 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cao,kh«ng tham lam, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o trong c«ng viÖc lu«n ®îc coi lµ yÕu tè hµng ®Çu ®èi víi ngêi c¸n bé ng©n hµng. N¨ng lùc tr×nh ®é cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt lîng tÝn dông. ë ®©y n¨ng lùc kh«ng chØ gãi gän trong ý nghÜa vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô mµ cßn ph¶i kÓ ®Õn nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ph¸p luËt, chÝnh trÞ, x· héi, t©m lý khoa häc..§èi víi tÝn dông trung dµi h¹n, n¨ng lùc trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh ph¶i ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu. §©y lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p vµ liªn quan nhiÒu tíi c¸c bªn thø ba, ®ßi hái c¸n bé tÝn dông kh«ng nh÷ng cã kh¶ n¨ng dù ®o¸n nh÷ng biÕn ®éng sÏ x¶y ra mµ cßn ph¶i cã vèn kinh nghiÖm ®Ó gióp cho viÖc dù ®o¸n ®îc chÝnh x¸c. d. Quy tr×nh cho vay trung dµi h¹n: Kh©u chuÈn bÞ cho vay (hay cßn gäi lµ xÐt duyÖt khi cho vay) lµ kh©u rÊt quan träng. ë kh©u nµy ®ßi hái c¸n bé tÝn dông ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®èi tîng vay còng nh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®Çu t ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc kh«ng cho vay.Trong ®ã cÇn tËp trung vµo ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, vµ ph©n tÝch tµi chÝnh dù ¸n. §iÒu nµy sÏ gióp cho ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp vµ cã ®îc c¸i nh×n bao qu¸t, toµn diÖn vÒ ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ cña dù ¸n trong t¬ng lai. Bªn c¹nh ®ã cÇn chó ý c¸c néi dung vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý cña dù ¸n, viÖc lµm, thu nhËp cña ngêi lao ®éng.. Trong qu¸ tr×nh ph¸t tiÒn vay còng nh sau khi hoµn thµnh viÖc gi¶i ng©n, ng©n hµng ph¶i lu«n kiÓm tra t×nh hÝnh sö dông c¸c kho¶n vay ®· cÊp ®Ó tõ ®ã cã thÓ nhËn ra nh÷ng diÔn biÕn kh«ng b×nh thêng nh»m ®iÒu chØnh hoÆc can thiÖp khi cÇn thiÕt, xö lý kÞp thêi nh÷ng rñi ro tiÒm Èn. Thu nî vµ thanh to¸n nî lµ kh©u quan träng nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña kho¶n tÝn dông.Sù nh¹y bÐn cña ng©n hµng trong viÖc ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng bÊt lîi x¶y ra víi ng©n hµng cïng víi viÖc xö lý thu nî, gi·n nî hîp lý sÏ gi¶m tèi thiÓu c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi chÊt lîng tÝn dông nãi chung, ®Æc biÖt lµ tÝn dông trung dµi h¹n. e. VÒ chÝnh s¸ch kh¸ch hµng: §èi víi cho vay trung dµi h¹n chÝnh s¸ch kh¸ch hµng ®ãng vai trß rÊt quan träng, bëi lÏ kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng ®îc vay trung dµi h¹n cña ng©n hµng,do kho¶n tÝn dông nµy cã thêi h¹n dµi, chÞu ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè chñ 20
- Xem thêm -