Tài liệu Cơ cấu tổ chức của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh thuéc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, ®Æt trô së chÝnh t¹i sè 2 - L¹c Trung, ph¹m vi ho¹t ®éng chñ yÕu trªn ®Þa bµn Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè 56/Q§ th¸ng 8 n¨m 1998 cña Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· ra ®êi gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiªp ph¸t triÓn kinh tÕ, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, æn ®Þnh tiÒn tÖ, thóc ®Èy t¨ng tr-ëng kinh tÕ ®Êt n-íc. Víi quy m« ho¹t ®éng trªn 2.564 chi nh¸nh Ng©n hµng tõ tØnh ®Õn huyÖn, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam cã vÞ trÝ lµ ng©n hµng qu¶n lý. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Hµ Néi lµ mét trong 2.564 chi nh¸nh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam, ®ãng vai trß t¹o nguån vèn, cung cÊp c¸c h×nh thøc dÞch vô Ng©n hµng, ®¸p øng c¸c nhu cÇu tÝn dông cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, gãp phÇn thùc hiÖn c¸c môc tiªu, ch-¬ng tr×nh, gi¶i ph¸p Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ®Ò ra; ®Þnh Bïi TuÊn Ngäc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h-íng ph¸t triÓn kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã tªn giao dÞch quèc tÕ: ViÖt Nam Bank forAgriculture and rural development - Hµ Néi Baranch Trô së: Sè 2 L¹c Trung Ngµy 26/3/1988 víi NghÞ ®Þnh 55/H§BT, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®-îc thµnh lËp, ®ãng vai trß qu¶n lý víi c¸c Ng©n hµng cÊp QuËn, HuyÖn, dùa trªn c¸c v¨n b¶n cña Thµnh uû vµ c¬ quan cÊp trªn, ®ång thêi ®ãng vai trß lµ mét tæ chøc kinh doanh trong lÜnh vùc Ng©n hµng. 2. C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®-îc ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh theo chÕ ®é Thñ tr-ëng vµ ®¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Qu¶n lý vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé thuéc bé m¸y theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t Bïi TuÊn Ngäc 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. Ngoµi tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung, Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng cña mét sè chuyªn ®Ò theo sù ph©n c«ng b»ng v¨n b¶n trong Ban Gi¸m ®èc. Phã Gi¸m ®èc N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi cã nhiÖm vô: Gióp Gi¸m ®èc chñ ®¹o, ®iÒu hµnh mét sè mÆt ho¹t ®éng theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ c¸c nhiÖm vô ®-îc giao theo chÕ ®é quy ®Þnh. Bµn b¹c vµ tham gia ý kiÕn víi Gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c cña chi nh¸nh theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Mçi phßng nghiÖp vô ë Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi do mét Tr-ëng phßng ®iÒu hµnh vµ cã mét sè phã phßng gióp viÖc. Tr-ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt c«ng t¸c cña phßng trªn c¬ së chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc giao. S¬ ®å 1: C¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Gi¸m ®èc - c¸c Phã Gi¸m ®èc Phßng Kinh doanh Bïi TuÊn Ngäc Phßng KÕ to¸n Phßng ng©n quü Phßng hµnh chÝnh nh©n sù 3 Phßng KÕ ho¹ch Phßng Thanh to¸n quèc tÕ Phßng kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.1. Phßng kinh doanh Sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng gåm 23 ng-êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Lµ n¬i tiÕn hµnh giao dÞch, ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng khi hä cã nhu cÇu vay vèn cña ng©n hµng - Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l-îc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo h-íng ®Çu t- tÝn dông khÐp kÝn; s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, l-u th«ng vµ tiªu dïng. - Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kinh tÕ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao. - ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn. - ThÈm ®Þnh dù ¸n, hoµn thiÖn h«g s¬ tr×nh ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn. - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn hå s¬ tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn Bïi TuÊn Ngäc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong n-íc vµ n-íc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, Bé, ngµnh kh¸c vµ tæ chøc kinh tÕ c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm trong ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt. - Th-êng xuyªn ph©n lo¹i d- nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ t×m h-íng kh¾c phôc. - Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trùc thuéc trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp vµ b¸o c¸o kiÓm tra chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.2. Phßng kÕ to¸n: Sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 18 ng-êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ng©n hµng vÒ mÆt tµi chÝnh, ghi chÐp, tÝnh to¸n, cËp nhËt c¸c sè liÖu ph¸t sinh hµng ngµy, cung cÊp Bïi TuÊn Ngäc 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th«ng tin cho ban l·nh ®¹o ®Ó ra quyÕt ®Þnh vµ lu«n tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n cña Nhµ n-íc còng nh- quy ®Þnh vÒ ngo¹i tÖ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi giao. 2.3. Phßng ng©n quü: Sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 19 ng-êi - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trªn ®Þa bµn. - Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n trong vµ ngoµi n-íc - ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh 2.4. Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: Gåm 18 c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - X©y dùng ch-¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh ®· ®-îc gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt. Bïi TuÊn Ngäc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng vµ triÓn khai ch-¬ng tr×nh giao ban néi bé chi nh¸nh vµ c¸c chi nh¸nh trùc thuéc, trùc tiÕp lµm th- ký tæng hîp cho gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. - Lµ ®Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch hµng ®Õn lµm viÖc vµ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh. - Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, lÔ t©n, ph-¬ng tiÖn giao th«ng b¶o vÖ, y tÕ. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ theo chØ ®¹o cña Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. - §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®ång sèng vËt chÊt, v¨n ho¸, tinh thÇn, th¨m hái èm ®au, hiÕu, hû c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Gi¶i quyÕt nh÷ng chÕ ®é quy ®Þnh víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®µo t¹o vµ tuyÓn mé nh©n viªn cña ng©n hµng. 2.5. Phßng kÕ ho¹ch: Cã 3 c¸n bé c«ng nh©n viªn - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt chiÕn l-îc kh¸ch hµng, chiÕn l-îc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph-¬ng. Bïi TuÊn Ngäc 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - X©y dùng kÕ ho¹ch kim ng¹ch ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh h-íng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp. - Tæng hîp theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n trªn ®Þa bµn. - C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu ho¸ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn. - Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt. - §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ sö lý rñi ro tÝn dông... 2.6. Phßng thanh to¸n quèc tÕ: Gåm 7 c¸n bé c«ng nh©n viªn Phßng Thanh to¸n quèc tÕ víi c¬ cÊu gåm mét tr-ëng phßng, mét phã phßng vµ n¨m nh©n viªn. Phßng nµy cã nhiÖm vô thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i cña chi nh¸nh, trùc tiÕp giao dÞch víi kh¸ch hµng t¹i Héi së, tæ chøc ho¹t ®éng, ghi chÐp mäi ho¹t ®éng Bïi TuÊn Ngäc 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh ®èi ngo¹i t¹i Héi së. Thùc hiÖn thanh to¸n quèc tÕ qua Ng©n hµng cho mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng. 2.7. Phßng kiÓm so¸t: Sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong phßng gåm 7 ng-êi, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - KiÓm tra c«ng t¸c ®iÒu hµnh cña chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc theo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång Qu¶n trÞ vµ cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng. - KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh quy tr×nh nghiÖp vô kinh doanh theo quy ®Þnh ph¸p luËt. - Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi vÒ ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tiÒn tÖ, tÝn dông vµ dÞch vô ng©n hµng. - KiÓm tra ®é chÝnh x¸c cña b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, viÖc tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é vÒ chÝnh s¸ch kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, cña Ng©n hµng. - B¸o c¸o Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp, Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi Bïi TuÊn Ngäc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kÕt qu¶ kiÓm tra vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p sö lý, kh¾c phôc khuyÕt ®iÓm, tån t¹i. - Lµm ®Çu mèi trong viÖc kiÓm to¸n ®éc lËp, thanh tra kiÓm so¸t cña ngµnh ng©n hµng vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt kh¸c, ®Õn lµm viÖc víi chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 3- T×nh h×nh ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi, giai ®o¹n 1996 - 2000 Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ViÖt Nam nãi chung vµ ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi nãi riªng tiÕp tôc thùc hiÖn 3 môc tiªu vµ 4 ®Þnh h-íng cña ngµnh. Trong sù ph¸t triÓn ®Çu tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, v÷ng t×n vµo n¨ng lùc cña chÝnh m×nh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi tiÕp tôc ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng, xøng ®¸ng lµ Ng©n hµng quèc doanh - Ng©n hµng ®i ®Çu trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, x©y dùng n«ng th«n giÇu ®Ñp, phån vinh ®ång thêi lµ Ng©n hµng ®¸ng tin cËy cña mäi ng-êi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. Bïi TuÊn Ngäc 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NghiÖp vô chÝnh cña Ng©n hµng lµ duy ®éng vèn vµ cho vay, tr-íc ®©y nguån vèn chÝnh cña Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n hµng lÊy tõ Ng©n s¸ch Nhµ n-íc chØ mét phÇn nhá lµ tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, b-íc sang giai ®o¹n míi theo ph¸p lÖnh Ng©n hµng 90 ®-îc ban hµnh, chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®æi míi toµn diÖn ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ®-îc më réng víi c¸c ®ît ph¸t hµnh kú phiÕu, tr¸i phiÕu. H×nh thøc nµy rÊt cã hiÖu qu¶ trong viÖc gia t¨ng nguån vèn cho Ng©n hµng, gi¶m tû träng vèn Ng©n s¸ch trong tæng nguån vèn cña chi nh¸nh Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua tÝn dông Ng©n hµng ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu nÒn kinh tÕ t¹i ®Þa bµn, gi¶m sù ph©n ho¸ giÇu nghÌo gi÷a néi thµnh vµ ngo¹i thµnh, ®Æc biÖt Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi ®· gãp phÇn to lín trong ®Çu t- vµo c¸c ch-¬ng tr×nh thu mua l-¬ng thùc, ph©n bãn, thuèc trõ s©u c¸c lo¹i... N¨m 1997, ®· ®Çu t- cho h¬n 125.000 tÊn g¹o, 29 triÖu USD nhËp khÈu ph©n bãn hç trî cho C«ng ty kinh doanh vËt t- n«ng nghiÖp phôc vô cho bµ con n«ng d©n kÞp thêi. Bïi TuÊn Ngäc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn huy ®éng trong 2 n¨m 1999 - 2000 §¬n vÞ: triÖu ®ång Nguån vèn huy ®éng 31/12/19 31/12/200 % 99 0 2000/1999 I- TiÒn göi b»ng ViÖt Nam ®ång 421.687 1.349.099 319,9% - Kh«ng kú h¹n 313.405 855.990 273% - Cã kú h¹n d-íi 12 th¸ng 1108.282 461.091 425,8% II- TiÒn göi b»ng ngo¹i tÖ 64.970 90.422 139% - Kh«ng cã kú h¹n 8.475 5.458 64% - Cã kú h¹n tõ 12 th¸ng trë lªn 23.763 57.087 240% III- TiÒn göi cña c¸c TCTD 925.024 171.429 18,5% trong n-íc - ViÖt Nam ®ång 773.6233 5.458 19,4% - Ngo¹i tÖ 151.401 21.038 13,9 IV- C¸c giÊy tê cã gi¸ ®· ph¸t 534.161 424.665 79,5% 202 93 46% 533.959 424.572 79,5% hµnh - Chøng chØ tiÒn göi - C¸c giÊy tê cã gi¸ kh¸c Tæng céng Bïi TuÊn Ngäc 1.945.84 2.035.615 12 104,6% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Nh×n vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña ng©n hµng cho thÊy tæng nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m 2000 t¨ng 89.773 triÖu ®ång so víi n¨m 1999, sè t-¬ng ®èi t¨ng 4,6%. Trong hai n¨m qua, chi nh¸nh lu«n trong t×nh tr¹ng thõa vèn vµ thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn vèn 5.905 tû vÒ Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. §iÒu ®ã chøng të sù t¨ng tr-ëng v÷ng m¹nh vÒ nguån vèn t¹o c¬ së v÷ng ch¾c cho ho¹t ®éng tÝn dông. MÆt kh¸c thõa vèn còng lµ mét thùc tr¹ng ®ßi hái nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u trong c©n ®èi nguån vèn vµ sö dông vèn ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. Bïi TuÊn Ngäc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 2: C¬ cÊu tÝn dông cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 1- D- nî cho vay ng¾n 31/12/1999 31/12/2000 813.507 85,6% 800.258 86% 134.846 14,2% 129.549 13,9% 1.242 0,2% 1.189 0,1% 949.595 100% 930.996 100% h¹n 2- D- nî cho vay trung h¹n 3- D- nî cho vay kh¸c Tæng d- nî Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña NHN0 & PTNT - Hµ Néi Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy, h×nh thøc tÝn dông chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ tÝn dông ng¾n h¹n chiÕm tû träng 85,7% trong tæng d- nî tÝn dông, n¨m 1999 chiÕm 86%, nguyªn nh©n lµ do nguån vèn chñ yÕu cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån huy ®éng ng¾n h¹n. mÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi l-îng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®-îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ nguån vèn huy Bïi TuÊn Ngäc 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng ng¾n h¹n. MÆt kh¸c ®Æc ®iÓm cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n lµ khèi l-îng lín, thêi gian sö dông l©u, vßng quay vèn chËm, do vËy nguån vèn huy ®éng khã cã thÓ ®¸p øng ®-îc vµ do ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi lµ phôc vô cho nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh thêi vô. 4- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng phôc vô ng-êi thÌo Hµ Néi trong thêi gian qua. Ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®-îc xem nh- mét giai ®o¹n thö nghiÖm quan träng. Trªn c¬ së nghiªn cøu thùc tiÔn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng ®Ó tiÕp tôc ®iÒu chØnh, kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i, x©y dùng mét m« h×nh qu¶n lý phï hîp thùc hiÖn tèt dù ¸n tÝn dông trong ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo cña chÝnh phñ. Sau ®©y lµ nh÷ng mÆt lµm ®-îc vµ ch-a lµm ®-îc cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi. 1. Nh÷ng mÆt lµm ®-îc. Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh sè 56/Q§, thùc thi mét thÓ chÕ chÝnh s¸ch ®-îc n«ng d©n ®ång t×nh, h-íng øng, thÓ hiÖn ®-êng lèi ®óng ®¾n cña Bïi TuÊn Ngäc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¶ng, ChÝnh phñ. §©y lµ gi¶i ph¸p rÊt cô thÓ, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ x· héi thùc hiÖn môc tiªu x· héi, c«ng b»ng v¨n minh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, m« h×nh tæ chøc ®-îc thiÕt lËp theo ph-¬ng ph¸p nµy ®· tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ x· héi, tËn dông ®-îc nh©n lùc, c«ng nghÖ m¹ng l-íi cña ng©n hµng quèc doanh; tËp trung ®-îc vèn, kü thuËt chuyÓn tiÕp hç trî ng-êi nghÌo (mµ kh«ng ph¶i chi phÝ tuyÓn nh©n lùc, kh«ng t¨ng thªm c¸c chi phÝ mua s¾m, x©y dùng c¬ së vËt chÊt). Do vËy triÓn khai ®-îc nhanh trªn ph¹m vi ®Þa bµn Hµ Néi vÒ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n Hµ Néi c¬ chÕ qu¶n lý ho¹ch to¸n theo hÖ thèng nhÊt, ph©n ®Þnh râ nguån vèn, sö dông vèn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp Hµ Néi cã thÓ nãi, ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong nh÷ng n¨m qua ®· mang l¹i hiÖu qu¶, gãp phÇn thiÕt thùc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi trªn ®Þa bµn thñ ®«. - LÇn ®Çu tiªn trong lÞch sö ph¸t triÓn ngµnh tµi chÝnh - ng©n hµng ë ViÖt Nam nãi chung ®· thiÕt lËp ®-îc kªnh tÝn dông riªng ®Ó hç trî tµi chÝnh cho ng-êi nghÌo, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn cho hé nghÌo cã vèn s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, tõng b-íc lµm quen víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Bïi TuÊn Ngäc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Hµng n¨m, vèn cña NHN0 Hµ Néi t¨ng tr-ëng kh¸, sau 5 n¨m ho¹t ®éng ®· cã 4.500 tû ®ång, gÇn 1 triÖu hé nghÌo ®ang cã quan hÖ vay vèn. Vèn cña Nhµ n-íc ®· thùc sù ®Õn tay ng-êi nghÌo, ng-êi nghÌo vay vèn kh¸ ®Çy ®ñ, nî qu¸ h¹n thêi ®iÓm hiÖn nay (nÕu lo¹i trõ nî thiÖt h¹i cho thiªn ta) lµ 1,67%, tû lÖ thu l·i b×nh qu©n ®¹t 85%. Theo thèng kª ®· cã hµng ngµn hé nghÌo ®-îc vay vèn tho¸i khái ng-ìng nghÌo ®ãi theo chuÈn mùc hiÖn nay ®êi sèng hµng v¹n hé nghÌo ®· ®-îc c¶i thiÖn h¬n. Chñ tr-¬ng ng©n s¸ch Nhµ n-íc hç trî vèn th«ng qua bï chªnh lÖch l·i suÊt huy ®éng vèn vµ sö dông ph-¬ng ph¸p tÝn dông ng©n hµng ®Ó hç trî vèn cho ng-êi nghÌo (thay v× nguån vèn cÊp tõ ng©n s¸ch cã h¹n b»ng ph-¬ng ph¸p huy ®éng vèn trong d©n c-, phÇn chªnh lÖch l·i suÊt cho vay ®-îc ng©n s¸ch cÊp bï) ®· t¹o ra khèi l-îng lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t- trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tr-íc ®ay. Chñ tr-¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn lín h¬n nhiÒu lÇn so víi c¸ch ®Çu t- trùc tiÕp tõ ng©n s¸ch tr-íc ®ay. Chñ tr-¬ng sö dông hÖ thèng c¸c NHTM lµm dÞch vô huy ®éng vèn vµ cho vay ®-îc ph¸t huy søc m¹nh néi lùc Bïi TuÊn Ngäc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trong x· héi, gi¶m chi phÝ qu¶n lý. §©y lµ ph-¬ng ph¸p qu¶n lý rÎ tiÒn nhÊt. Phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc tÕ hiÖn nay. M« h×nh qu¶n lý ®· huy ®éng ®-îc søc m¹nh tæng hîp cña c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ x· héi vÒ c¸c nguån lùc, hµng ngµn ng-êi lao ®éng tù nguyÖn tËn t×nh v× ng-êi nghÌo, thÓ hiÖn b¶n chÊt tèt ®Ñp cña chÕ ®é x· héi chñ nghÜa d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. 2- Nh÷ng mÆt ch-a lµm ®ùoc vµ nh÷ng tån t¹i trong ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi . 2.1. Tån t¹i vÒ m« h×nh qu¶n lý: Tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc ®iÒu hµnh ®iÒu theo hÖ thèng kiªm nhiÖm nªn cã ý kiÕn cho r»ng, c¬ b¶n ng©n hµng c¬ së thiªn vÒ tr¸ch nhiÖm kinh doanh, Ýt quan t©m tíi chÊt l-îng cña tÝn dông cho vay hé nghÌo ë c¸c vïng s©u, vïng xa, ®iÒu kiÖn vµ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc rÊt khã kh¨n, h¹n chÕ ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô tÝn dông cho hé nghÌo ë c¸c vïng nµy. Bªn c¹nh ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cña ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp cã mét sè n¬i ban ®¹i diÖn héi ®ång qu¶n trÞ (chñ yÕu ë cÊp huyÖn) ho¹t ®éng kh«ng ®Òu, thiÕu sù chØ ®¹o kiÓm tra, Bïi TuÊn Ngäc 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¸m s¸t cña ban ®¹i diÖn, sù phèi hîp víi c¸c ban ngµnh §oµn thÓ ch-a th-êng xuyªn, cßn nhiÒu bÊt cËp, nhÊt lµ trong viÖc tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông hé nghÌo, h-íng dÉn c¸ch lµm ¨n, chØ dÉn thÞ tr-êng ®Ó ph¸t sinh c¸c tiªu cùc trong viÖc sö dông vèn vay lµ nguyªn nh©n ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng tÝn dông. 2.2. Nh÷ng tån t¹i trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch tÝn dông c¬ chÕ ®iÒu hµnh. Sù ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi trong thêi gian qua, xÐt vÒ b¶n chÊt vèn tÝn dông hé nghÌo, cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch võa mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh- mét quü tµi chÝnh vµ mang tÝnh chÊt ho¹t ®éng nh- mét ng©n hµng. TÝnh chñ ®éng trong ho¹t ®éng cña NHN0 Hµ Néi cßn h¹n chÕ, nguån vèn huy ®éng phô thuéc vµo møc cÊp bï chªnh lÖch l·i suÊt tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc. Lµ h×nh thøc tÝn dông chÝnh s¸ch cã -u ®·i nªn mang trong m×nh nã lµ tÝnh bÒn v÷ng kh«ng cao. Do vËy sù ph¸t triÓn cña NHN 0 Hµ Néi phô thuéc vµo tµi trî tõ ng©n s¸ch Nhµ n-íc, cho vay theo chÝnh s¸ch -u ®·i rÊt kh¸c víi ho¹t ®éng tÝn dông truyÒn thèng cña ng©n hµng. §iÒu nµy lµm nµy sinh nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ ph-¬ng ph¸p cung cÊp tÝn dông cho hé nghÌo. Bïi TuÊn Ngäc 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã quan ®iÓm cho r»ng cÇn cÊp tÝn dông cho hé nghÌo theo l·i suÊt th-¬ng m¹i trªn c¬ së tæ chøc mét ng©n hµng th-¬ng m¹i; quan ®iÓm kh¸c vÊn gi÷a kªnh tÝn dông cã chÝnh s¸ch -u ®·i cho vay ®èi víi hé nghÌo, v× ®©y lµ gi¶i ph¸p t×nh thÕ trùc tiÕp mang tÝnh lÞch sö, khi nÒn kinh tÕ ®· ph¸t triÓn, ®êi sèng cña bé phËn d©n c- nghÌo ®· kh¸ lªn, lóc ®ã chuyÓn hä ®i theo tÝn dông cña ng©n hµng th-¬ng m¹i. ViÖc x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cho vay trùc tiÕp ¸p dông chung cho hé nghÌo c¸c vïng trong c¶ n-íc lµ ch- phï hîp víi tËp qu¸n canh t¸c vµ së h÷u ®Êt ®ai. Khi ph©n tÝch nguyªn nh©n nî qu¸ h¹n cao ë mét sè vïng thÊy r»ng hé nghÌo th-êng sö dông ®Êt ®ai, cÇm cè, lµm thuª. §èi víi c¸c hé nµy tiÒn vay chñ yÕu phÇn lín ®-îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých tiªu dïng nªn kh«ng thÓ thu håi nî. V× vËy, cÇn ph¶i ®-îc nghiªn cøu chÝnh s¸ch tÝn dông kh¸c phï hîp t¹o cho hä gi¶i quyÕt viÖc lµm, n©ng cao thu nhËp. Sù phèi hîp lång ghÐp dù ¸n tÝn dông trong ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ch-a tèt. Bµi häc kinh nghiÖm cho thÊy nh÷ng n¬i nµo kªnh tÝn dông hé nghÌo ®i tr-íc ®éc lËp víi c¸c dù ¸n kh¸c, vèn tÝn dông kÐm hiÖu qu¶ bëi ë c¸c vïng s©u, vïng xa, Bïi TuÊn Ngäc 20
- Xem thêm -