Tài liệu cô bé ngồi bên cửa sổ

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1512 |
  • Lượt tải: 0
chinhhoangvu

Tham gia: 29/05/2016

Mô tả:

Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí Tottochan - Cö beá bïn cûãa söí Tetsuko Kuroyanagi http://ebooks.vdcmedia.com 1 Tetsuko Kuroyanagi 2 MUÅC LUÅC LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ........................................................................................................................... 4 LÚÂI TAÁC GIAÃ GÛÃI BAÅN ÀOÅC VIÏÅT NAM................................................................................... 6 CHÛÚNG MÖÅT - NHAÂ GA............................................................................................................ 8 CHÛÚNG HAI - CÖ BEÁ BÏN CÛÃA SÖÍ ...................................................................................... 10 CHÛÚNG BA - TRÛÚÂNG MÚÁI ................................................................................................... 15 CHÛÚNG BÖËN - THÊÌY HIÏÅU TRÛÚÃNG.................................................................................. 18 CHÛÚNG NÙM - GIÚÂ ÙN TRÛA ............................................................................................... 22 CHÛÚNG SAÁU - TOTTOCHAN BÙÆT ÀÊÌU ÀI HOÅC ................................................................. 24 CHÛÚNG BÊÍY - CÖ BEÁ TRÏN CON TAÂU ................................................................................ 27 CHÛÚNG TAÁM - BAÂI HOÅC ÚÃ TRÛÚÂNG TÖ-MÖ-E .................................................................. 29 CHÛÚNG CHÑN - THÛÁC ÙN CUÃA BIÏÍN VAÂ CUÃA ÀÊËT .......................................................... 32 CHÛÚNG MÛÚÂI - NHAI CHO KÔ .............................................................................................. 35 CHÛÚNG MÛÚÂI MÖÅT - CUÖÅC DAÅO CHÚI ÚÃ TRÛÚÂNG......................................................... 36 CHÛÚNG MÛÚÂI HAI - BAÂI HAÁT CUÃA TRÛÚÂNG .................................................................... 39 CHÛÚNG MÛÚÂI BA - DOÅN ÀI CHO SAÅCH SEÄ ........................................................................ 42 CHÛÚNG MÛÚÂI BÖËN - TÏN CUÃA TÖT-TÖ-CHAN................................................................. 46 CHÛÚNG MÛÚÂI LÙM - CAÁC DIÏÎN VIÏN HAÂI KÕCH CUÃA ÀAÂI PHAÁT THANH ................. 47 CHÛÚNG MÛÚÂI SAÁU - MÖÅT TOA XE KHAÁC LAÅI TÚÁI ........................................................... 48 CHÛÚNG MÛÚÂI BÊÍY - BÏÍ BÚI ................................................................................................. 52 CHÛÚNG MÛÚÂI TAÁM - PHIÏËU BAÁO ÀIÏÍM ............................................................................ 55 CHÛÚNG 19. KYÂ NGHÓ HEÂ BÙÆT ÀÊÌU ..................................................................................... 57 CHÛÚNG 20. MÖÅT CUÖÅC PHIÏU LÛU MAÅO HIÏÍM ............................................................. 60 http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 3 CHÛÚNG 21 - THÛÃ THAÁCH LOÂNG DUÄNG CAÃM .................................................................... 64 CHÛÚNG 22. PHOÂNG DIÏÎN TÊÅP ............................................................................................. 67 CHÛÚNG 23 - CHUYÏËN ÀI SUÖËI NÛÚÁC NOÁNG .................................................................... 70 CHÛÚNG 24 - BÖÅ MÖN THÏÍ DUÅC NGHÏÅ THUÊÅT................................................................. 74 CHÛÚNG 25 - THÛÁ CON THÑCH NHÊËT .................................................................................. 79 CHÛÚNG 26 - QUÊÌN AÁO XOAÂNG XÔNH NHÊËT ...................................................................... 82 CHÛÚNG 27- TA-KA-HA-SI ....................................................................................................... 85 http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 4 LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU Baån àoåc Viïåt Nam thên mïën, Töi vö cuâng hên haånh àûúåc giúái thiïåu cuöën saách quyá cuãa möåt ngûúâi quen thên maâ töi hïët sûác yïu mïën, chõ Teát-su-kö Ku-rö-y-ana-gi, sûá giaã thiïån chñ cuãa UNICEF. Àêy khöng phaãi laâ lêìn àêìu tiïn baån gùåp ngûúâi phuå nûä tuyïåt diïåu naây, búãi chõ àaä sang thùm Viïåt Nam thaáng 11 nùm 1988. Qua chuyïën ài thùm àoá nhiïìu baån àaä biïët chõ laâ möåt nghïå syä truyïìn hònh rêët mûåc taâi hoa, “Chûúng trònh phoãng vêën hùçng ngaây cuãa Teát-su-kö” àûúåc khaán giaã Nhêåt Baãn àaánh giaá cao vaâ yïu mïën. Laâ ngûúâi nöíi tiïëng nhû vêåy song vïì nhiïìu phûúng diïån khaác chõ laåi coân àùåc biïåt hún nûäa. Qua cuöën saách gêìn nhû tûå truyïån cuãa chõ phêìn lúán chuáng ta àaä nghô chõ Kurö-y-a-na-gi laâ Töt-tö-chan, ngûúâi maâ loâng nhên hêåu, niïìm tinm khaát voång àaä àûúåc mö taã taâi tònh qua tûâng trang saách. Töi laåi lêëy laâm hên haånh gêëp böåi vò Böå Giaáo Duåc Viïåt Nam coá saách kiïën cho dõch vaâ in taåi Viïåt Nam cuöën Töt-tö-chan vúái sûå taâi trúå cuãa UNICEF vaâ àùåc biïåt cho treã em coá têåt. Vaâ cuöëi cuâng töi xin têët caã caác baån àoåc nhúá cho rùçng Töt-töchan lúán lïn úã möåt àêët nûúác bõ chiïën tranh taân phaá, phaãi traãi qua nhiïìu khoá khùn gian khöí. Qua cuöën saách naây, töi tin chùæc rùçng chõ seä chinh phuåc àûúåc traái tim möîi möåt chuáng ta, seä coá thïm nhiïìu baån múái vaâ seä phaát huy àûúåc truyïìn thöëng hoâa bònh. M.TA-RI-CÚ PHA-RU-KI Àaåi diïån UNICEF (Quyä nhi àöìng Liïn hiïåp quöëc) taåi Viïåt Nam Dear Vietnamese Readers, It gives me great pleasure to introduce to you this lovely book, written by a fond acquaintance of mine, Ms.Tetsuko http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 5 Kuroyanagi, UNICEF Goodwill Ambassador. It is not the first time you have met this great lady, as she visited Viet Nam in November 1988. From that visit a lot of you will know that she is a very successful Hapanese television personalitym whose daily interview programme “Tetsuko Room” is highly appreciated and loved by her Japanese audience. But she is special in many more ways than being famuoi. Through her almost autobiographical book, most of us have started to think of Ms. Kuroyanagi as “Totto-chan”, whose kindness, belidfs and aspirations have been aptly described in the following pages. I am doubly proud of this book, as the Ministry of Education has taken the initiative of having “Totto-chan” translated ank especially because the proceeds will be used to help build a special school for handicapped children. In a closing note, I would also like to ask all readers to bear in mind that “Totto-chan” grew up in a nation ravaged by war, experiencing many difficulties and hardships. Through this book I am sure she will steal her way into the hearts of all of you, make many friends and spread the tradition of peace. M. Tarique Farooqui http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 6 LÚÂI TAÁC GIAÃ GÛÃI BAÅN ÀOÅC VIÏÅT NAM “Trûúâng tiïíu hoåc maäi maäi laâ núi töi yïu thñch nhêët vaâ khöng coá ngûúâi naâo aãnh hûúãng àïën töi nhiïìu hún thêìy hiïåu trûúãng trûúâng àoá. Töi àùåc biïåt vui laâ cuöën “Töt-tö-chan, cö beá bïn cûãa söí” cuãa töi viïët vïì ngöi trûúâng naây, vïì thêìy hiïåu trûúãng àïën vúái treã em Viïåt Nam. Töi xin baây toã loâng biïët ún túái Böå Giaáo duåc Chñnh phuã Viïåt Nam vaâ Nhaâ Xuêët baãn Kim Àöìng vïì viïåc xuêët baãn cuöën saách “TÖËT-TÖ-CHAN” bùçng tiïëng Viïåt vaâ caãm ún UNICEF àaä àúä àêìu xuêët baãn cuöën saách naây. Töi àaä gùåp nhiïìu treã em úã Haâ Nöåi vaâ thaânh phöë Höì Chñ Minh khi thùm Viïåt Nam nùm 1988 vúái tû caách Sûá giaã Thiïån chñ UNICEF. Nhiïìu treã em töi àaä gùåp àang phaãi chõu nhûäng hêåu quaã cuãa chiïën tranh caã vïì vêåt chêët, tinh thêìn cuäng nhû thïí chêët. Töi àaä biïët sûå khuãng kiïëp cuãa chiïën tranh. Nhûng treã em Nhêåt Baãn ngaây nay khöng biïët àiïìu àoá. Nhiïìu treã em Nhêåt Baãn bùæt àêìu hiïíu khi àoåc cuöën saäh cuãa töi viïët vïì ngöi trûúâng cuãa mònh. Töi mong muöën möîi treã em trïn traái àêët naây àïìu coá àiïìu kiïån lúán lïn trong tònh yïu, sûå chùm soác, àûúåc hoåc haânh, khöng phaãi chõu àoái khöí vaâ súå haäi vaâ vò muåc àñch àoá töi seä tiïëp tuåc laâm viïåc hïët sûác mònh”. Xin gûãi lúâi chaâo thên aái. Tö-ky-ö ngaây 12 thaáng 6 nùm 1989 TEÁT-SU-KÖ KU-RÖ-Y-A-NA-GI http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 7 Author's Message to Viernamese Readers “My elementary school has always been my favourite place, and no one has had more impact on my life than the headmaster of my elementary school. I am particularly happy that “Tottochan: The Little Girl At the Window”, my book about this school and its head-master, is mow available to the children of Viet Nam. I would like to express my gratitude to the Ministru of Education of the Government fo Viet Nam for publishing this Vietnamese version of “Totto-chan”, and UNICEF for assisting in sponsoring it. I met many children in Hanoi and in Ho Chi Minh City when I visited Viet Nam in 1988 as a UNICEF Goodwill Ambassador. Many of the children I met were suffering the material and mentel, as well as the physical consequences of the war. I know the horror of war, but the children of Japan today do not know it. Many Japanese children begin to understand it when thay read in my book about my school being destroyed. I want every child on this earth to have a chance to grow up with love, care and the opportunity for education, and without hunger or fear, and for this I will continue to work my very best.” Regards TOKYO, June, 12th 1989. TETSUKO KUROYANAGI http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 8 CHÛÚNG MÖÅT - NHAÂ GA Hoå rúâi con taâu Öi-ma-chi taåi ga Gi-y-u-gao-ka, vaâ ngûúâi meå nùæm tay Töët-tö-chan ài ra cöíng soaát veá. Töët-tö-chan chûa ài taâu bao giúâ nïn em khöng muöën traã laåi caái veá quyá giaá maâ em àang nùæm chùåt trong tay. - Chaáu giûä laåi caái veá naây àûúåc khöng? — Töët-tö-chan hoãi ngûúâi soaát veá. Baác liïìn traã lúâi: - Khöng àûúåc àêu chaáu aå, - vaâ thu lêëy caái veá cuãa em. Töët-tö-chan liïìn chó vaâo caái höåp àûång àêìy veá vaâ hoãi: - Coá àuáng têët caã nhûäng caái veá naây laâ cuãa baác khöng? - Khöng àêu, àêy laâ veá cuãa nhaâ ga. — Baác traã lúâi, trong luác vêîn luön tay àoán lêëy veá cuãa nhûäng ngûúâi khaách ra cöíng. Töët-tö-chan laåi nhòn chiïëc höåp möåt caách theâm muöën vaâ noái tiïëp: - Öi thïë naâo lúán lïn chaáu cuäng ài baán veá xe lûãa thöi! Baác soaát veá nhòn em kyä hún: - Thùçng beá nhaâ baác cuäng muöën laâm viïåc úã nhaâ ga, caác chaáu seä cuâng laâm vúái nhau vêåy! Töët-tö-chan bûúác sang möåt bïn vaâ tròu mïën nhòn baác soaát veá. Ngûúâi baác troân mêåp mùæt àeo kñnh veã mùåt rêët phuác hêåu. Töët-tö-chan àûáng chöëng naånh, suy nghô vïì caái àiïìu baác soaát veá vûâa noái: “Hûâm! Hûâm chaáu khöng phaãn àöëi chuyïån chaáu cuâng laâm viïåc vúái con trai baác àêu”, em noái: - Chaáu seä nghô kyä thïm vïì chyïån naây. Bêy giúâ chaáu seä rêët bêån vò chaáu àang trïn àûúâng ài àïën trûúâng múái. http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 9 Em chaåy àïën vúái meå àang àûáng àúåi em vaâ noái to: - Con seä laâm möåt ngûúâi baán veá, meå aå. Baâ meå khöng toã veã ngaåc nhiïn, baâ noái: - Meå tûúãng con seä trúã thaânh möåt nhaâ tònh baáo cú maâ. Töët-tö-chan nùæm chùåt tay meå bûúác ài. Em rêët nhúá laâ cho túái ngaây höm qua, em vêîn coân coá yá muöën trúã thaânh möåt nhaâ tònh baáo. Nhûng thêåt vui xiïët bao nïëu àûúåc laâm chuã möåt caái höåp àûång àêìy veá! - AÂ con nghô ra röìi, - möåt yá hay chúåt thoaáng hiïån ra trong àêìu em. Em nhòn meå vaâ noái to. — Liïåu con coá thïí vûâa laâm ngûúâi baán veá vûâa laâm möåt nhaâ tònh baáo àûúåc khöng haã meå? Ngûúâi meå khöng traã lúâi. Dûúái chiïëc muä daå coá àñnh nhûäng böng hoa nhoã, khuön mùåt àaáng yïu cuãa ngûúâi meå trúã nïn àùm chiïu. Sûå thêåt laâ baâ àang rêët lo. Chuyïån gò seä xaãy ra nïëu ngûúâi ta khöng nhêån Töët-tö-chan vaâo trûúâng múái? Baâ nhòn Töët-tö-chan àang tung tùng vûâa ài vûâa noái luön möìm. Töët-tö-chan khöng biïët rùçng meå àang rêët lo lùæng nhû vêåy, nïn khi böën mùæt gùåp nhau, em noái möåt caách rêët vui veã: - Con nghô khaác röìi meå aå. Con seä xin vaâo möåt ban nhaåc nhoã ài haát rong trïn àûúâng phöë, quaãng caáo cho nhûäng cûãa haâng múái cú! Gioång ngûúâi meå àûúåm veã thêët voång khi baâ noái: - Mau lïn con! Keão laåi muöån bêy giúâ. Chuáng ta khöng àûúåc àïí thêìy hiïåu trûúãng phaãi àúåi. Àûâng huyïn thuyïn nûäa. Haäy nhòn xuöëng àûúâng vaâ bûúác ài cho cêín thêån. Àùçng xa, phña trûúác hoå, cöíng möåt ngöi trûúâng nhoã cûá hiïån roä dêìn. http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 10 CHÛÚNG HAI - CÖ BEÁ BÏN CÛÃA SÖÍ Lyá do khiïën baâ meå lo lùæng laâ mùåc duâ Töët-tö-chan vûâa múái ài hoåc, em àaä bõ àuöíi ra khoãi trûúâng. Niïìm yïu thñch àaä bõ gaåt boã ngay tûâ lúáp möåt! Chuyïån xaãy ra caách àêy múái möåt tuêìn. Cö chuã nhiïåm lúáp Töët-tö-chan àaä múâi meå em àïën. Cö ài thùèng vaâo vêën àïì: - Con gaái baâ laâm loaån caã lúáp töi. Töi buöåc phaãi àïì nghõ vúái baâ chuyïín em sang trûúâng khaác! — Cö giaáo treã vaâ xinh àeåp thúã daâi. — Thûåc sûå töi khöng coân caách naâo khaác! Ngûúâi meå vö cuâng sûãng söët. Baâ phên vên tûå hoãi, Töët-tö-chan àaä laâm gò àïí àïën nöîi loaån caã lúáp lïn? Cö giaáo àûa tay luâa maái toác cùæt ngùæn kiïíu con trai, àöi mùæt chúáp chúáp lia lõa veã lo lùæng, vaâ bùæt àêìu kïí roä: - Thûa baâ, trûúác hïët laâ chuyïån em êëy cûá múã vaâ àoáng nùæp baân haâng trùm lêìn. Töi coá dùån laâ khöng em naâo àûúåc múã vaâ àoáng nùæp baân trûâ phi phaãi lêëy ra hoùåc cêët ài möåt caái gò àoá. Thïë laâ con gaái baâ luön tay lêëy caái naây ra, cêët caái kia vaâo — lêëy ra hoùåc cêët vaâo quyïín vúã, höåp buát chò, nhûäng cuöën saách giaáo khoa vaâ nhûäng thûá lùåt vùåt khaác cuãa em êëy. Vñ duå khi caã lúáp viïët baãng chûä caái, con baâ múã nùæp baân lêëy vúã ra röìi àoáng sêìm laåi. Tiïëp àoá em laåi múã nùæp baân, thoâ àêìu vaâo, lêëy ra chiïëc buát chò, röìi laåi mau choáng àoáng sêìm nùæp baân laåi, sau àoá viïët chûä “A”. Nïëu em viïët bêín hay viïët löîi, em múã ngùn baân, lêëy caái têíy ra àoáng nùæp baân laåi, têíy chûä àoá, röìi laåi múã vaâ àoáng nùæp baân cêët têíy vaâo — têët caã caác àöång taác diïîn ra rêët nhanh. Khi em viïët xong chûä “A”, em àùåt tûâng thûá möåt vaâo trong ngùn baân. Em cêët buát chò xong, àoáng nùæp baân laåi, liïìn àoá laåi múã nùæp baân àïí cêët quyïín vúã vaâo. Khi viïët àïën chûä khaác, em laåi lùåp laåi tûâ àêìu têët caã — trûúác tiïn laâ quyïín vúã, röìi àïën caái buát chò, àïën caái têìy — múã vaâ àoáng nùæp baân vúái tûâng thûá möåt. Nhûäng àöång taác àoá laâm àêìu oác töi http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 11 quay cuöìng. Vaâ töi cuäng khöng thïí traách em àûúåc vò möîi lêìn em múã hay àoáng nùæp baân àïìu coá lyá do caã! Àöi haâng mi daâi cuãa cö giaáo chúáp chúáp nhû thïí caãnh tûúång àoá àang söëng laåi trong àêìu cö. Möåt yá nghô loáe saáng trong àêìu ngûúâi meå: Taåi sao Töët-tö-chan laåi múã vaâ àoáng nùæp ngùn baân nhiïìu lêìn nhû vêåy? Baâ nhúá laåi Töttö-chan toã ra rêët xuác döång trong buöíi àêìu sau khi úã trûúâng vïì. Em noái: “Trûúâng hoåc thêåt tuyïåt! Baân hoåc cuãa con úã nhaâ thò coá caác ngùn keáo, nhûng baân hoc úã trûúâng laåi coá nùæp nêng lïn. Noá giöëng nhû möåt caái höåp, vaâ meå coá thïí cêët moåi thûá vaâo àoá. Thêåt laâ thuá võ!” Ngûúâi meå hònh dung caãnh con gaái mònh khoaái chñ hïët múã, röìi laåi àoáng nùæp chiïëc baân múái kia. Vaâ ngûúâi meå cuäng khöng nghô rùçng viïåc laâm àoá laâ nghõch ngúåm. Duâ sao thò Töët-tö-chan cuäng seä chêëm dûát troâ múã, àoáng nùæp baân khi noá thêëy khöng coân múái laå nûäa. Nhûng baâ chó noái vúái cö giaáo rùçng: - Töi seä noái vúái chaáu vïì chuyïån naây. Cö giaáo noái tiïëp gioång to hún: - Nïëu chuyïån chó coá thïë, töi àaä cho qua... Ngûúâi meå húi luâi laåi khi cö giaáo chöìm vïì phña trûúác: - Khi àaä chêëm dûát troâ cêåp kïnh vúái chiïëc nùæp baân em êëy laåi àûáng dêåy. Àûáng suöët caã buöíi hoåc. - Àûáng dêåy û? ÚÃ àêu? — ngûúâi meå vö cuâng ngaåc nhiïn hoãi. - Bïn cûãa söí, - cö giaáo traã lúâi veã bûåc doåc. - Taåi sao chaáu laåi àûáng bïn cûãa söí aå? — ngûúâi meå hoãi möåt caách böëi röëi. - Àïí em êëy coá thïí goåi nhûäng ngûúâi haát rong laåi, - cö giaáo gêìn nhû gaâo lïn. Àaåi khaái cêu chuyïån cuãa cö giaáo laâ thïë naây: Sau gêìn möåt giúâ cêåp kïnh vúái chiïëc nùæp baân, Töët-tö-chan rúâi chöî ngöìi àïën bïn cûãa söí nhòn ra àûúâng phöë. Sau àoá, àuáng vaâo luác cö giaáo hy voång rùçng, nghô àïën trêåt tûå, em êëy coá thïí trúã vïì chöî ngöìi, thò Töët-tö-chan böîng http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 12 goåi to àoaân haát rong ùn mùåc loâe loeåt àang ài ngang qua. Phoâng hoåc úã ngay têìng trïåt nhòn ra àûúâng phöë laâ niïìm vui cuãa Töët-tö-chan vaâ cuäng laâ nöîi khöí cuãa cö giaáo. Chó coá möåt haâng raâo thêëp ngùn caách, cho nïn bêët kïí ai trong lúáp cuäng coá thïí noái chuyïån dïî daâng vúái nhûäng ngûúâi qua laåi. Nghe Töët-tö-chan goåi, nhûäng ngûúâi haát rong àïën ngay bïn cûãa söí. Cö giaáo kïí tiïëp: Thïë laâ Töët-tö-chan noái to vúái caã lúáp “Hoå àïën röìi àêëy!” vaâ têët caã hoåc sinh trong lúáp uâa àïën ngay bïn cûãa söí, noái chuyïån vúái nhûäng ngûúâi haát rong. “Chúi baâi gò ài!”, Töët-tö-chan àïì nghõ. Vaâ thïë laâ àoaân haát rong, vöën thûúâng ài qua trûúâng lùång leä, àaä duâng ngay caác nhaåc cuå nhû keân cla-ri-neát, cöìng, tröëng, àaân ba dêy biïíu diïîn cho hoåc sinh xem trong luác cö giaáo töåi nghiïåp chùèng biïët laâm gò ngoaâi viïåc kiïn trò chúâ àúåi cho àïën khi cuöåc vui kïët thuác. Cuöëi cuâng, cuöåc biïíu diïîn chêëm dûát, àoaân haát rong ra ài, coân hoåc sinh trúã vïì chöî cuãa mònh. Têët caã, chó trûâ Töët-tö-chan. Khi cö giaáo hoãi: “Taåi sao em coân àûáng àoá?” Töët-tö-chan traã lúâi möåt caách nghiïm tuác: “Thûa cö, coá thïí laâ ban nhaåc khaác seä àïën. Vaâ thêåt laâ tiïëc nïëu hoå àïën maâ chuáng em khöng àûúåc gùåp”. - Baâ coá thïí nhêån thêëy nhûäng sûå viïåc naây gêy mêët trêåt tûå àïën chûâng naâo röìi, coá àuáng khöng? — cö giaáo xuác àöång noái. Baâ meå toã veã àöìng tònh. Cö giaáo laåi tiïëp tuåc kïí, gioång gay gùæt hún: - Vaâ sau àoá, ngoaâi nhûäng chuyïån töi vûâa kïí trïn... - Chaáu noá coân laâm nhûäng gò nûäa aå? — baâ meå hoãi trong têm traång cuãa ngûúâi bõ yïëu thïë. - Gò nûäa êëy aâ?- cö giaáo kïu lïn. — Nïëu töi coá thïí kïí hïët àûúåc nhûäng viïåc maâ em àaä laâm thò töi khöng phaãi àïì nghõ baâ cho chaáu chuyïín trûúâng. Cö giaáo trêën tônh laåi, nhòn thùèng vaâo mùåt baâ meå vaâ laåi noái: - Höm qua, Töët-tö-chan laåi tiïëp tuåc àûáng úã bïn cûãa söí nhû thûúâng lïå. Töi tiïëp tuåc giaãng baâi, nghô rùçng em êëy laåi àûáng àúåi nhûäng ngûúâi haát rong thò böîng nhiïn töi nghe thêëy em êëy hoãi möåt ngûúâi naâo àoá: “Baån àang laâm gò thïë?”. Tûâ núi töi àûáng, töi chaã nhòn http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 13 thêëy ai vaâ töi cuäng khöng hiïíu chuyïån gò àang xaãy ra. Sau àoá em laåi hoãi: “Baån àang laâm gò thïë” Em khöng noái chuyïån vúái ngûúâi ài trïn àûúâng maâ vúái möåt ai àoá úã trïn cao kia. Töi bùæt àêìu toâ moâ vaâ coá nghe tiïëng traã lúâi nhûng khöng thêëy gò. Trong luác àoá, vò con gaái baâ cûá liïn tuåc hoãi “Baån àang laâm gò thïë?” nïn töi khöng thïí naâo giaãng baâi àûúåc. Töi ài àïën bïn cûãa söí àïí xem con baâ àang noái chuyïån vúái ai. Khi töi ngoaái àêìu ra ngoaâi cûãa söí nhòn lïn, töi thêëy möåt àöi chim nhaån àang laâm töí dûúái maái hiïn cuãa nhaâ trûúâng. Em àang noái chuyïån vúái àöi chim nhaån! Bêy giúâ khi àaä hiïíu caác em, töi khöng cho rùçng noái chuyïån vúái chim nhaån laâ xêëu àêu! Chó coá àiïìu töi muöën noái laâ khöng nïn hoãi chim nhaån àang laâm gò khi coân úã trong lúáp. Baâ meå chûa kõp xin löîi thò cö giaáo àaä noái tiïëp: - Sau àoá laâ tiïët veä. Töi yïu cêìu caác em veä laá cúâ nûúác Nhêåt. Têët caã caác em khaác àïìu veä àuáng, chó trûâ con gaái baâ. Em khöng veä quöëc kyâ maâ laåi veä laá cúâ cuãa haãi quên, loaåi cúâ coá tua xung quanh nhû baâ biïët àêëy. Theo töi, veä nhû vêåy cuäng khöng coá gò laâ sai. Nhûng ngay sau àoá em veä nhûäng àûúâng diïìm úã xung quanh. Veä àûúâng diïm! Baâ biïët khöng, noá giöëng nhû nhûäng àûúâng diïìm úã cúâ thiïëu nhi êëy maâ. Coá leä em àaä nhòn thêëy möåt chiïëc cúâ nhû thïë úã möåt núi naâo àoá. Trûúác khi töi nhêån ra em veä nhû thïë naâo, thò em àaä veä àûúâng tua vaâng vûúåt ra khoãi trang giêëy xuöëng mùåt baân. Baâ biïët khöng, em veä laá cúâ gêìn hïët caã trang giêëy nïn khöng coân àuã chöî àïí veä àûúâng diïìm nûäa. Thïë laâ em cêìm caái buát maâu vaâng veä haâng trùm neát quanh laá cúâ, vûúåt caã ra ngoaâi trang giêëy va khi em nhêëc quyïín vúã lïn, mùåt baân àaä àêìy nhûäng vïåt vaâng khöng thïí naâo lau saåch àûúåc. Cuäng may laâ em chó veä nhûäng àûúâng àoá úã ba phña. - Cö noái, chó coá úã ba phña, coá nghôa laâ thïë naâo? — baâ meå luáng tuáng hoãi. Tuy àaä thêëm mïåt, cö giaáo vêîn ön töìn giaãi thñch: - Em êëy veä caán cúâ úã phña bïn traái nïn àûúâng diïìm chó úã ba phña xung quanh thöi. Baâ meå phêìn naâo caãm thêëy vúåi ài nöîi lo lùæng: http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 14 - Töi hiïíu röìi, chó coá úã ba phña... Nhûng phêìn lúán caán cúâ laåi cuäng vûúåt ra ngoaâi trang giêëy, vaâ noá vêîn coân àïí nguyïn dêëu vïët trïn mùåt baân. — Sau àoá cö giaáo àûáng dêåy, laånh luâng, noái to nhû nöí möåt loaåt suáng àïí tûâ biïåt. — Khöng phaãi chó coá töi bûåc mònh, maâ ngay caã cö giaáo phoâng bïn cuäng rêët khoá chõu. Nhû vêåy roä raâng laâ baâ meå phaãi laâm möåt viïåc gò àêy. Haânh àöång cuãa con gaái baâ nhû vêåy laâ khöng hay àöëi vúái nhûäng hoåc sinh khaác. Baâ seä phaãi ài tòm möåt trûúâng hoåc naâo àoá, núi ngûúâi ta coá thïí hiïíu àûúåc cö con gaái nhoã beá cuãa baâ, vaâ daåy cho noá biïët caách söëng hoâa húåp vúái ngûúâi khaác. Nhaâ trûúâng maâ hai meå con baâ àang trïn àûúâng ài túái àaä àûúåc baâ phaát hiïån ra sau khi daây cöng tòm kiïëm. Baâ meå khöng hïì noái vúái Töët-tö-chan rùçng em àaä bõ àuöíi hoåc. Baâ nhêån thêëy rùçng Töët-tö-chan khöng thïí hiïíu nöíi nhûäng viïåc laâm sai traái cuãa em, vaâ baâ cuäng khöng muöën con gaái baâ coá nhûäng mùåc caãm, nïn baâ quyïët àõnh khöng noái vúái Töët-tö-chan vïì chuyïån naây cho àïën khi naâo em lúán lïn. Trûúác sau, baâ chó hoãi: - Con coá thñch àïën trûúâng múái hoåc khöng? Meå nghe noái àêy laâ möåt trûúâng rêët töët. - Cuäng thñch meå aå, - Töët-tö-chan traã lúâi sau möåt thoaáng suy nghô. — Nhûng... “ Laåi coân nhûäng gò nûäa àêy”, baâ meå lo lùæng nghô. “Liïåu con baâ coá nhêån biïët rùçng noá àaä bõ àuöíi hoåc khöng?” Möåt luác sau Töët-tö-chan phêën khúãi hoãi baâ: - Nhûng nhûäng ngûúâi haát rong cuäng seä àïën trûúâng múái chûá meå? http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 15 CHÛÚNG BA - TRÛÚÂNG MÚÁI Àïën trûúác cöíng trûúâng múái, Töt-tö-chan dûâng laåi. Cöíng trûúâng cuä laâ nhûäng cöåt xi mùng chùæc chùæn, coá àïì tïn trûúâng bùçng chûä to. Coân cöíng trûúâng naây chó göìm hai cöåt ngùæn coá caânh laá chöìi lïn. - Chiïëc cöíng naây seä coân lúán lïn. - Töt-tö-chan noái. — Coá thïí noá seä lúán cao hún caã nhûäng cêy cöåt mùæc dêy àiïån thoaåi. Roâ raâng “hai cöåt cöíng trûúâng” laâ hai göëc cêy coân rïî. Khi àïën gêìn hún Töt-tö-chan phaãi ngoaái àêìu sang möåt bïn àïí àoåc tïn trûúâng vò caái biïín àïì tïn trûúâng bõ gioá thöíi lïåch ài. “Tö-mö-e Ga-ku-en” Khi Töt-tö-chan sùæp sûãa hoãi meå “Tö-mö-e” coá nghôa laâ thïë naâo thò em thoaáng nhêån ra möåt caái gò àoá àùçng xa laâm em cûá tûúãng mònh àang trong giêëc mú. Em ngöìi thuåp xuöëng, nhoâm qua buåi cêy àïí thêëy cho roä hún, vaâ em khöng thïí tin vaâo mùæt mònh nûäa. - Meå úi, coá àuáng möåt con taâu kia khöng? Kia kòa, úã trong sên trûúâng êëy! Àïí laâm phoâng hoåc, nhaâ trûúâng àaä phaãi têån duång saáu toa taâu boã khöng. Möåt trûúâng hoåc trïn möåt con taâu! Àiïìu naây àöëi vúái Töttö-chan giöëng nhû möåt giêëc mú thêåt? Cûãa söí cuãa caác toa taâu long lanh trong nùæng mai. Nhûng àöi mùæt cuãa cö beá maá höìng nhòn chuáng qua buåi cêy coân long lanh hún thïë nûäa. - Con thñch trûúâng naây Möåt luác sau Töt-tö-chan kïu lïn sung sûúáng chaåy vïì phña “trûúâng hoåc con taâu”. Em goåi meå: http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 16 - Meå úi! Mau lïn! Chaåy lïn taâu ài, noá vêîn coân àang àûáng yïn àêëy! Baâ meå giêåt mònh vöåi chaåy theo con. Trûúác àêy baâ úã trúng àöåi boáng röí nïn chaåy nhanh hún vaâ tuám àûúåc aáo Töt-tö-chan khi em sùæp sûãa bûúác lïn cûãa. - Con chûa vaâo àûúåc àêu, - baâ meå vûâa noái vûâa giûä em laåi. Caác toa taâu naây laâ nhûäng phoâng hoåc, con chûa àûúåc nhêån vaâo trûúâng. Nïëu con muöën lïn con taâu naây thò con cêìn phaãi ngoan, lïî pheáp vúái thêìy hiïåu trûúãng. Bêy giúâ hai meå con phaãi chuêín bõ àïën gùåp thêìy ài, vaâ nïëu moåi chuyïån töët àeåp thò con seä àûúåc nhêån vaâo hoåc. Con coá àöìng yá khöng? Töt-tö-chan vö cuâng thêët voång vò khöng àûúåc lïn ngay “con taâu”, nhûng em cuäng hiïíu rùçng töët hún laâ phaãi nghe lúâi meå. - Vêng aå, - em traã lúâi. Sau àoá Töt-tö-chan noái tiïëp — Con rêët thñch trûúâng naây. Hònh nhû meå muöën noái, vêën àïì àêu phaãi laâ chuyïån con thñch hay khöng thñch trûúâng naây, maâ laâ thêìy hiïåu trûúãng coá thñch con hay khöng kia. Baâ khöng tuám aáo Töët-tö-chan nûäa. Baâ cêìm tay con vaâ chuêín bõ bûúác vaâo vùn phoâng thêìy hiïåu trûúãng. Têët caã caác toa taâu àïìu yïn lùång vò giúâ hoåc àêìu tiïn trong ngaây àaä bùæt àêìu. Bao quanh caái sên trûúâng nhoã beá coá nhûäng thaãm hoa rûåc rúä nhûäng hoa àoã vaâ vaâng, laâ möåt haâng cêy thay cho cho möåt bûác tûúâng. Vùn phoâng cuãa thêìy hiïåu trûúãng khöng úã trïn toa xe maâ úã bïn trïn möåt baäi àêët cao, hònh baán nguyïåt, coá baãy bêåc thang laát àaá àïí bûúác lïn. Töt-tö-chan buöng tay meå ra, röìi chaåy lïn caác bêåc. Böîng em quay ngoùæt laåi laâm baâ suyát nûäa xö vaâo em. - Chuyïån gò thïë húã con ? — Baâ meå hoãi, súå rùçng Töt-tö-chan coá thïí thay àöíi yá kiïën vïì trûúâng naây. Àûáng úã bêåc trïn cuâng cao hún meå, Töt-tö-chan noái nhoã veã nghiïm trang: http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 17 - Ngûúâi maâ meå vúái con sùæp gùåp nhêët àõnh phaãi laâ öng trûúãng taâu, meå nhó? Ngûúâi meå tñnh vöën kiïn nhêîn nhûng àöìng thúâi laåi rêët thñch àuâ. Baâ aáp maá Töt-tö-chan vaâo maá mònh vaâ hoãi: - Taåi sao con laåi noái vêåy? Töt-tö-chan chaã lúâi: - Meå noái rùçng öng êëy laâ thêìy hiïåu trûúãng, nhûng nïëu öng coá con taâu naây thò chùæc hùèn öng phaãi laâ trûúãng taâu chûá? Baâ meå phaãi thûâa nhêån rùçng viïåc trûúâng naây sûã duång nhûäng toa xe lûãa cuä àïí laâm phoâng hoåc laâ möåt àiïìu khaác thûúâng. Nhûng baâ khöng coân thúâi gian àïí giaãi thñch nûäa. Baâ chó noái: - Sao con khöng hoãi thùèng öng êëy? Vaã laåi thïë cha con thò sao? Cha con chúi àaân vô cêìm laåi coá nhûäng mêëy chiïëc àaân, nhûng nhaâ mònh coá thaânh möåt cûãa haâng vô cêìm àêu? Khöng, nhaâ mònh khöng phaãi laâ cuãa haâng baán vô cêìm - Töttö-chan traã lúâi vaâ cêìm lêëy tay meå. http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 18 CHÛÚNG BÖËN - THÊÌY HIÏÅU TRÛÚÃNG Thêëy hai meå con Töt-tö-chan bûúác vaâo phoâng, möåt öng giaâ rúâi ghïë àûáng dêåy. Maái toác öng lûa thûa, mêëy chiïëc rùng àaä bõ gaäy, nhûng veã mùåt öng vêîn höìng haâo. Ngûúâi öng khöng cao lùæm, àöi vai vaâ àöi caánh tay vaåm vúä, Öng ùn mùåc gon gaâng, trong böå comlï àen coá caã aáo gi-lï. Sau khi cuái àêìu chaâo vöåi vaä, Töt-tö-chan phêën chêën hoãi luöìn: - Thûa baác, baác laâ thêìy hiïåu trûúãng hay laâ trûúãng taâu aå? Baâ meå ngûúång quaá, nhûng baâ chûa kõp noái gò thò öng giaáo àaä vûâa cûúâi vûâa traã lúâi: - Baác laâ thêìy hiïåu trûúãng cuãa trûúâng naây, Töt-tö-chan rêët haâi loâng: - Öi chaáu rêët vui, - em noái, - vò chaáu muöën àûúåc baác giuáp àúä. Chaáu thñch hoåc trûúâng cuãa baác. Thêìy hiïåu trûúãng àûa cho em caái ghïë röìi quay sang noái vúái baâ meå: - Bêy giúâ baâ coá thïí vïì nhaâ àûúåc röìi àoá. Töi muöën noái chuyïån vúái Töt-tö-chan. Töt-tö-chan húi luáng tuáng möåt chuát, nhûng röìi em caãm thêëy coá thïí noái chuyïån vúái öng hiïåu trûúãng. - Vêng, töi xin gûãi chaáu laåi cho baác — baâ meå maånh daån noái röìi bûúác ra vaâ kheáp cûãa laåi. Thêìy hiïåu trûúãng keáo ghïë ngöìi àöëi diïån vúái Töt-tö-chan. Khi hai baác chaáu ngöìi gêìn laåi vúái nhau, thêìy noái: http://ebooks.vdcmedia.com Tottochan - Cö beá ngöìi bïn cûãa söí 19 - Naâo bêy giúâ chaáu haäy kïí cho baác nghe vïì chaáu ài! Cûá kïí vúái baác bêët cûá chuyïån gò maâ chaáu thñch. “bêët cûá chuyïån gò maâ chaáu thñch û?” Töt-tö-chan cûá tûúãng rùçng baác êëy seä hoãi vaâ em seä traã lúâi. Nïn khi thêìy hiïåu trûúãng noái vêåy, Töt-tö-chan rêët phêën khúãi vaâ em bùæt àêìu ngay. Chuyïån cuãa em húi löån xöån möåt chuát, nhûng em kïí rêët say sûa. Em kïí cho thêìy hiïåu trûúãng nghe vïì con taâu chúã hai meå con em àïën àêu chaåy nhanh àïën mûác naâo; em àïì nghõ baác soaát veá nhûng baác êëy khöng cho em giûä laåi veá. Chuyïån cö chuã nhiïåm lúáp em trûúác àêy rêët xinh àeåp ra sao; chuyïån vïì töí chim nhaån vïì chuá choá Röëc-ky maâu nêu cuãa nhaâ em, noá coá thïí laâm moåi troâ; chuyïån em hay ngêåm keáo höìi hoåc mêîu giaáo vaâ cö giaáo thûúâng khuyïn em cêín thêån keão àûát lûúäi; nhûng röìi em vêîn cûá ngêåm; chuyïån em thûúâng hay phaãi vùæt muäi vò nïëu àïí thoâ loâ seä bõ meå mùæng; chuyïån cha em búi rêët gioãi laåi coân coá thïí lao àêìu xuöëng nûúác lùån möåt húi. Em kïí rêët say sûa. Thêìy hiïåu trûúãng luön miïång cûúâi, gêåt àêìu vaâ noái: - Röìi sau àoá thò sao? Töt-tö-chan rêët vui mûâng, em tiïëp tuåc kïí maäi. Nhûng röìi em chùèng coân gò àïí kïí nûäa. Em ngöìi im, cöë nùån ra möåt chuyïån gò àoá. - Chaáu coân gò kïí cho baác nghe nûäa khöng? thêìy hiïåu trûúãng hoãi. “Bêy giúâ maâ dûâng laåi thò ngûúång quaá”. Töt-tö-chan tûå baão. Àêy laâ dõp may tuyïåt vúâi. Töt-tö-chan vùæt oác suy nghô. Em khöng hiïíu coá coân gò àïí kïí nûäa khöng? Böîng em naãy ra àûúåc möåt yá. Em coá thïí kïí vïì böå quêìn aáo em àang mùåc. Hêìu hïët quêìn aáo cuãa em àïìu do meå may nhûng riïng böå quêìn aáo naây laåi mua úã cûãa haâng. Quêìn aáo cuãa em thûúâng xuyïn raách rêët to. Meå chùèng bao giúâ hiïíu taåi sao quêìn aáo em laåi raách nhû vêåy. Thêåm chñ chiïëc quêìn súåi böng maâu trùæng cuãa em àöi khi cuäng coá nhûäng chöî raách nhoã. Em giaãi thñch cho thêìy hiïåu trûúãng biïët quêìn aáo em bõ raách laâ em thûúâng chui raâo boåc quanh vûúân cuãa nhûäng gia àònh khaác, hoùåc khi em àaâo búái dûúái nhûäng àaám dêy keäm gai úã nhûäng lö àêët tröëng. http://ebooks.vdcmedia.com Tetsuko Kuroyanagi 20 Em noái, saáng nay khi soaån quêìn aáo mùåc àïën trûúâng em múái biïët têët caã nhûäng thûá do meå may àïì raách toaåc, thaânh ra em phaãi mùåc böå quêìn aáo do meå mua. Àêy laâ böå quêìn aáo súåi pha len keã ö vuöng àoã thêîm cen maâu xaám. Böå quêìn aáo naây khöng àïën nöîi töìi lùæm nhûng meå em chï nhûäng böng hoa maâu àoã thïu trïn cöí laâ khöng àeåp. - Meå chaáu khöng thñch kiïíu cöí naây, - vûâa noái Töt-tö-chan vûâa beã cöí aáo lïn cho thêìy hiïåu trûúãng xem. Sau àoá duâ coá vùæt oác suy nghô em cuäng chaã coân gò àïí kïí cho thêìy hiïåu trûúãng nghe nûäa. Àuáng luác àoá thêìy hiïåu trûúãng àûáng dêåy àùåt baân tay to vaâ êëm aáp lïn àêìu em, röìi noái: - Rêët töët, tûâ giúâ chaáu laâ hoåc sinh cuãa trûúâng naây. Em nhúá maäi cêu noái naây cuãa thêìy hiïåu trûúãng. Vaâ luác àoá Töttö-chan caãm thêëy lêìn àêìu tiïn trong àúâi em àaä àûúåc gùåp möåt ngûúâi maâ em thûåc sûå quyá mïën. Tûâ trûúác àïën nay chûa coá ai boã möåt thúâi gian daâi àïën nhû vêåy àïí nghe em kïí chuyïån. Trong luác nghe em kïí chuyïån thêìy hiïåu trûúãng khöng hïì ngaáp möåt lêìn naâo, thêìy cuäng khöng toã ra buöìn chaán maâ ngûúåc laåi rêët thñch thuá nghe em kïí möåt caách say sûa. Töt-tö-chan chûa biïët tñnh thúâi gian nhûng em cuäng caãm thêëy laâ lêu lùæm. Nïëu em biïët tñnh, chùæc em seä vö cuâng kinh ngaåc vaâ biïët ún thêìy hiïåu trûúãng. Vò hai meå con em àïën trûúâng luác taám giúâ, sau khi em kïí hïët chuyïån vaâ luác thêìy hiïåu trûúãng noái rùçng em seä laâ hoåc sinh cuãa trûúâng naây, öng nhòn vaâo chiïëc àöìng höì boã tuái vaâ noái: - A, àaä àïën giúâ ùn trûa röìi, Nhû thïë laâ thêìy hiïåu trûúãng nghe em kïí chuyïån vûâa àuáng böën tiïëng àöìng höì! Trûúác àoá cuäng nhû tûâ àoá vïì sau chûa coá möåt ngûúâi lúán naâo chuá yá lùæng nghe Töt-tö-chan trong möåt thúâi gian daâi nhû vêåy. Mùåt khaác, kïí caã meå em cuäng nhû cö giaáo chuã nhiïåm àïì kïët sûác ngaåc nhiïn laâ möåt àûáa beá múái baãy tuöíi nhû em àaä coá thïí tòm àuã moåi chuyïån àïí kïí liïn tuåc trong böën giúâ liïìn. http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -