Tài liệu Chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 140 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

 Thấm thoát đã qua 4 năm, mới ngày nào còn bở ngở đến trường, và mỗi ngày được giáo viên chỉ bảo. Tuy những lời của thầy cô, chỉ là bước mở đầu, chỉ là lý thuyết nhưng đó cũng là hành trang quí báo cho chúng em bước vào đời. Từ những lời dạy đó, đã giúp chuúng em có cơ sở để nhìn nhận vấn đề một cách thực tế hơn. Và kiến thức của thầy cô truyền đạt các em đã được áp dụng vào ba tháng thực tập vừa qua. Rất chân thành cảm ơn quí thầy cô đã tận tình chỉ dạy, và hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho các các. Cám ơn thầy Nguyễn Vũ Duy đã chỉ hướng đi, cách làm luận văn tốt nghiêp, giúp đở em thời gian qua, để luận văn của em được hoàn thành. Và chân thành cảm ơn, anh chị đang làm việc tại doanh nghiệp tư nhân Phước Chung. Đã hướng dẫn nhiệt tình và tạo điều kiện cho em học hỏi tiếp thu kiến thức thực tiển, áp dụng lý thuyết để tìm hiểu để hiểu rõ thực tế hơn. Xin chân thành cảm tất cả. Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Ngại  Người hướng dẫn: ThS. NGUYỄN VŨ DUY Người chấm, nhận xét 1: Người chấm, nhận xét 2: Luận văn được bảo vệ tại hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày…....tháng……năm……. MỤC LỤC Trang Chương 1: MỞ ĐẦU............................................................................................................1 1.1. Lý do chọn đề tài.......................................................................................................1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................. 1 1.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................2 1.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................................... 2 1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu..........................................................................2 1.4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu...............................................................................3 1.5. Phạm vi nghiên cứu.................................................................................................. 3 1.6. Lợi ích của lập kế hoạch kinh doanh........................................................................ 3 Chưong 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN............................................................................................5 2.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh................................................................................5 2.2. Tóm tắt đề tài “ lập kế hoạch kinh doanh cho bưu điện tỉnh An Giang năm 2005”.5 2.3. So sánh hai bản kế hoạch..........................................................................................6 Chương 3: TỔNG QUAN DNTN PHƯỚC CHUNG...........................................................7 3.1. Giới thiệu.................................................................................................................. 7 3.2. Lịch sử hình thành.................................................................................................... 7 3.3. Sản phẩm, dịch vụ chính...........................................................................................8 3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua................. 8 Chương 4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH.............................10 4.1. Môi trường vĩ mô......................................................................................................10 4.1.1. Yếu tố tự nhiên.................................................................................................10 4.1.2. Yếu tố kinh tế - xã hội......................................................................................10 4.1.3. Yếu tố công nghệ.............................................................................................12 4.1.4. Yếu tố chính phủ - chính trị.............................................................................12 4.1.5. Yếu tố văn hoá – dân số...................................................................................12 4.2. Môi trường tác nghiệp...............................................................................................12 4.2.1. Đối thủ cạnh tranh ...........................................................................................12 4.2.2. Khách hàng...................................................................................................... 15 4.2.3. Nhà cung cấp....................................................................................................16 4.2.4. Đối thủ tìm ẩn.................................................................................................. 17 4.2.5. Sản phẩm thay thế............................................................................................17 4.3. Môi trường nội bộ.....................................................................................................17 4.3.1. Tổ chức và quản trị nhân sự.............................................................................18 4.3.2. Sản xuất và quản lý chất lượng........................................................................19 4.3.3. Marketing.........................................................................................................19 4.3.4. Tài chính và kết toán........................................................................................21 4.3.5. Chuổi giá trị..................................................................................................... 22 4.3.6. Các hệ thống thông tin.....................................................................................24 4.4. Ma trận SWOT..........................................................................................................25 4.4.1. Ma trận SWOT..................................................................................................25 4.4.2. Phân tích các kế hoạch......................................................................................25 4.4.3. Lựa chọn kế hoạch............................................................................................28 Chương 5: XÂY DỰNG CÁC MỤC TIÊU.........................................................................28 5.1. Các căn cứ dự báo.....................................................................................................28 5.2. Các mục tiêu ............................................................................................................ 28 5.2.1. Mục tiêu ngắn hạn ...........................................................................................28 5.2.2. Mục tiêu dài hạn...............................................................................................28 Chương 6: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DNTN PHƯỚC CHUNG ........30 6.1. Kế hoạch sản xuất – tác nghiệp - quản trị chất lượng...............................................30 6.2. Kế hoạch marketing..................................................................................................35 6.2.1. Kế hoạch sản phẩm..........................................................................................35 6.2.2. Kế hoạch giá.................................................................................................... 35 6.2.3. Kế hoạch phân phối......................................................................................... 35 6.2.4. Kế hoạch chiêu thị........................................................................................... 35 6.3. Kế hoạch nhân sự......................................................................................................36 6.4. Kế hoạch tài chính - kế toán..................................................................................... 41 6.3. Kiến nghị...................................................................................................................43 Chương 7: KẾT LUẬN........................................................................................................ 44 BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2003- 2005........................................... 7 Bảng 3.2: Bảng cân đối kế toán khi mới thành lập..........................................................8 Bảng 4.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 2001-2005................................ 10 Bảng 4.2: Cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ năm 2001-2005............................................11 Bảng 4.3: Lạm phát của Việt Nam từ năm 2001-2005....................................................11 Bảng 4.4: Bảng cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang...........................................................11 Bảng 4.5: Doanh thu của các doanh nghiệp từ năm 2003-2005.....................................14 Bảng 4.6: Các yếu tố thành công cốt lõi..........................................................................15 Bảng 4.7: Trình độ hiện tại của nhân viên.......................................................................18 Bảng 4.8 : Tiêu chuẩn các loại gạo xuất khẩu................................................................. 20 Bảng 4.9: Giá gạo thành phẩm bán năm 2005.................................................................21 Bảng 4.10 : Kết quả kinh doanh năm 2005......................................................................21 Bảng 4.11: Doanh thu và chi phí năm 2005.....................................................................22 Bảng 4.12: Tỷ số tài chính...............................................................................................22 Bảng 4.13: Ma trận SWOT..............................................................................................25 Bảng 5.1: Chỉ tiêu sản lượng năm 2006...........................................................................28 Bảng 6.1: Sản lượng xuất gạo thành phẩm năm 2005..................................................... 30 Bảng 6.2: Giá bán thành phẩm năm 2005.......................................................................30 Bảng 6.3: So sánh sản lượng dự kiến với sản lượng năm 2005.......................................31 Bảng 6.4: Tiêu chuẩn đánh bóng 100 kg gạo sô..............................................................31 Bảng 6.5: Sản lượng gạo liệu và phụ phẩm dự kiến........................................................31 Bảng 6.6: Kế hoạch an toàn và phòng chống cháy nổ.....................................................34 Bảng 6.7: Kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động.............................................................34 Bảng 6.8: Kế hoạch an toàn lao động trang bị cá nhân....................................................34 Bảng 6.9: Chi phí tổng hợp.............................................................................................35 Bảng 6.10: Số lượng nhân viên dự kiến...........................................................................37 Bảng 6.11: Yêu cầu trình độ nhân viên dự kiến.............................................................. 39 Bảng 6.12: Chi phí tiền lương dự kiến............................................................................40 Bảng 6.13: Chi phí cử nhân viên đi học...........................................................................40 Bảng 6.14: Bảng cân đối kế toán năm 2005.................................................................... 41 Bảng 6.15: Doanh thu các loại gạo..................................................................................42 Bảng 6.16:Chi phí gạo liệu.............................................................................................. 42 Bảng 6.17: Chi phí đầu tư mới ........................................................................................42 Bảng 6.18: Các kế hoạch trang bị....................................................................................42 Bảng 6.19: Dự kiến kết quả kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung................43 Biểu đồ 3.1: Biểu đồ doanh thu....................................................................................... 9 Biểu đồ 4.1: Biểu hiện doanh thu của các donh nghiệp từ năm 2003-2005.................... 15 Hình 4.1: Cơ cấu tổ chức của DNTN Phước Chung........................................................18 Hình 4.2: Chuỗi giá trị.....................................................................................................23 Hình 6.1: quá trình hoạt động của doanh nghiệp.............................................................32 Hình 6.2: Cơ cấu tổ chức................................................................................................. 37 Bảng các từ viết tắt DNTN : Doanh nghiệp tư nhân DN : Doanh nghiệp KCS : Kiểm phẩm ĐBSCL : Đồng bằng sông cửu long GDP : Gross Domestic Product WTO : World Trade of Organization AFTA: Asean Free Trade Area Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, thị trường thế giới luôn biến động, và bất kì quốc gia nào muốn phát triển, thì hội nhập kinh tế thế giới là tất yếu. Từ thực trạng đó, Việt Nam đã mở cửa thị trường trong nước, và khuyến khích xuất khẩu để thâm nhập vào thị trường các nước khác. Với chính sách đó, đã tạo nên sự cạnh tranh ngày càng gay rắt cho các doanh nghiệp Việt Nam, và sự cạnh tranh này lại xảy ra ngay thị trường trong nước. Từ đó, tạo cho các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ, do chất lượng gạo thành phẩm của Việt Nam không đồng đều. Mặt khác, hội nhập kinh tế cũng mang lại nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp có được cơ hội tiếp cận các kỹ thuật hiện đại, kinh nghiệm quản lý, nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài,…để các doanh nghiệp ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển, và thúc đẩy nền kinh tế đất nước đi lên. Đồng thời, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước diễn ra nhanh hơn. Việc hội nhập kinh tế cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực kinh doanh gạo, và lĩnh vực này vẫn gặp cạnh tranh, nhưng cạnh tranh diễn ra không gay rắt.Từ khi mở cửa thị trường trong nước đến nay, gạo Việt Nam gặp phải cạnh tranh với gạo Thái Lan ngay thị trường nội địa. Tuy Việt Nam xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2 trên thế giới, mà chất lượng lại đứng thứ 3 sau Thái Lan và Mỹ. Hiện nay, phần lớn gạo Việt Nam chỉ xuất vào thị trường các nước dễ tính, còn các thị trường khó tính thì gạo Việt Nam mới được thị trường của Nhật chấp nhận. Tuy nhiên, xuất gạo sang thị trường Nhật có rất nhiều nguy cơ, do chất lượng gạo Việt Nam không đồng đều, Việt Nam chưa kiểm soát được dư lượng hóa học trong gạo, và đây cũng chính là điểm yếu của gạo Việt Nam. Đến năm 2006, đây là năm Việt Nam chuẩn bị cất cánh, là năm Việt Nam hoàn thành cam kết AFTA, và có thể trở thành thành viên của tổ chức WTO. Từ đó, tạo nên cạnh tranh ngày càng sâu sắc hơn, các doanh nghiệp Việt Nam phải liên kết với nhau cùng kinh doanh để giảm bớt sự cạnh tranh này. Đặt biệt, năm 2006 cũng là năm chính phủ Việt Nam quyết định coi trọng chất lượng gạo xuất khẩu, nhằm nâng cao chất lượng gạo Việt Nam trong thời gian tới. Từ thực trạng đó, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, phải có kế hoạch kinh doanh và hướng đi cho mình trong năm 2006 để chuẩn bị cho qúa trình hội nhập kinh tế. Từ yêu cầu chung của quốc gia, DNTN Phước Chung lập kế hoạch kinh doanh là cần thiết, và nhanh chóng tổ chức lại cơ cấu tổ chức, và đánh giá lại các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Để nhận ra đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình. Đồng thời, phát hiện ra cơ hội, nguy cơ để doanh nghiệp nắm bắt và phát triển. Lấy điểm mạnh nắm bắt cơ hội, và xác định hướng đi để doanh nghiệp phát triển đúng hướng hơn. Và tạo tiền đề để Việt Nam thuận lợi hơn trong việc gia nhập WTO. Cho nên, kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006 giúp doanh nghiệp tổ chức lại cơ cấu tổ chức và quản lý tốt hơn đây cũng là nội dung chính của đề tài này. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Nền kinh tế ngày càng phát triển, lập kế hoạch kinh doanh trở nên cần thiết đối với các doanh nghiệp. Và mỗi bản kế hoạch kinh doanh đều có mục tiêu khác nhau, tùy theo nhu cầu và mong muốn và thực trạng của doanh nghiệp đó. Với nền kinh tế phát triển như hiện nay, có các doanh nghiệp có xu hướng đầu tư, và mở rộng qui mô sản xuất, thì mục tiêu của bản kế hoạch nhằm tìm nguồn vốn viện trợ, tìm kiếm đầu SVTH: Nguyễn văn Ngại - 6 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy tư, …để trợ giúp doanh nghiệp hoạt động. Với mục tiêu đó bản kế hoạch phải cung cấp thông tin, các kết quả dự kiến để thuyết phục nhà đầu tư. Khác với mục tiêu trên, bản kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006, có mục tiêu giúp chủ doanh nghiệp quản lý tốt hơn, và tổ chức lại cơ cấu tổ chức, định hướng cho doanh nghiệp hoạt động trong năm 2006 . Đồng thời, bản kế hoạch này còn giúp doanh nghiệp phát hiện cơ hội, và nguy cơ do môi trường kinh doanh mang lại, và nhận thấy đâu là điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra giải pháp để doanh nghiệp, sử dụng điểm mạnh nắm bắt cơ hội, và tránh nguy cơ, khắc phục điểm yếu để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi hơn, và giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho quá trình hội nhập kinh tế thế giới. 1.3. Nội dung nghiên cứu Đề tài này nghiên cứu với 3 phần lớn: Mở đầu, nội dung, kết luận. Và phần nội dung được chia thành 5 chương: Chương 2: Cơ sở lí luận Chương này nêu lên khái niệm kế hoạch kinh doanh là gì, tóm tắt đề tài “ lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu Điện Tỉnh An Giang năm 2005”. Và cho thấy điểm giống, và khác nhau của đề tài đang nghiên cứu với đề tài này. Chương 3: Giới thiệu DNTN Phước Chung Chương này giới thiệu lịch sử của doanh nghiệp, và các sản phẩm/ dịch vụ chính của doanh nghiệp. Đồng thời, phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua. Chương 4: Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp Chương này phân tích các yếu tố môi trường nội bộ, môi trường tác nghiệp, môi trường vĩ mô. Và chỉ ra đâu là điểm mạnh cần phát huy, và các cơ hội cần nắm bắt. Đồng thời, phát hiện các nguy cơ cần tránh, và các điểm yếu để hạn chế và khắc phục nó thông qua ma trận SWOT. Từ đó, đề ra các chiến lược phát triển phù hợp với thực trạng của doanh nghiệp, lựa chọn chiến thích hợp với doanh nghiệp, và xác định mục tiêu và các kế hoạch phải thực hiện ngay và các kế hoạch dài hạn. Chương 5: Xây dựng mục tiêu Từ các chiến lược được lựa chọn ở chương 4, tiếp tục xây dựng các căn cứ để đề ra các mục tiêu cho phù hợp với các kế hoạch dài hạn và kế hoạch phải thực hiện ngay. Đồng thời, và thông qua các căn cứ đó xác định các mục tiêu dài hạn, và mục tiêu cụ thể định hướng cho doanh nghiệp hoạt động trong năm 2006 và tương lai, từ nhu cầu thị trường, và tình hình kinh tế của tỉnh An Giang. Chương 6: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006 Để đạt được các mục tiêu ở chương 5, và các kế hoạch đã đề ra được thực hiện, tiếp tục xây dựng các kế hoạch kinh doanh thích hợp với kế hoạch phát triển doanh nghiệp đã được chọn, và chỉ ra những thay đổi trong các kế hoạch: kế hoạch sản xuất và quản lý chất lượng, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. Đồng thời, đưa ra các kiến nghị với nhà nước và doanh nghiệp. Cuối cùng là kết luận. SVTH: Nguyễn văn Ngại - 7 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy 1.4. Phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu thứ cấp gồm các thông tin kinh tế của tỉnh An Giang, thông tin liên quan đến xuất khẩu gạo được thu thập từ internet, báo chí … Dữ liệu sơ cấp gồm các báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các dự kiến của chủ doanh nghiệp, thu thập từ tổ kế toán và hỏi trực tiếp chủ doanh nghiệp… 1.4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu Các dữ liệu thu thập được, sẽ xử lý bằng các phương pháp so sánh, đối chiếu, phân tích đồ thị, biểu đồ, tăng trưởng liên hoàn…. 1.5. Phạm vi nghiên cứu Do thời gian tiếp cận doanh nghiệp ngắn, kinh nghiệm thực tế ít, thị trường luôn biến động, và giới hạn cho phép của một bản kế hoạch kinh doanh, nên phạm vi nghiên cứu của đề tài này chỉ lập kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006. Và tập trung vào phân tích các yếu tố môi trường, tổ chức lại cơ cấu tổ chức, để phát hiện điểm mạnh, và nắm bắt cơ hội kinh doanh trong thời gian tới. Đồng thời, tránh các nguy cơ và hạn chế điểm yếu cho doanh nghiệp. 1.6. Lợi ích của lập kế hoạch kinh doanh Nhu cầu lập kế hoạch kinh doanh ngày càng gia tăng, cho thấy lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh được nhiều người công nhận. Có thể liệt kê các lợi ích chính khi lập kế hoạch kinh doanh như sau: Quá trình lập kế hoạch kinh doanh rất có ích, cho việc phối hợp hoạt động giữa các bộ phận của doanh nghiệp, quá trình này yêu cầu các thành viên chủ chốt trong doanh nghiệp phối hợp với nhau, để cùng xem xét, đánh giá và đưa ra các phương án hoạt động cho doanh nghiệp một cách khách quan, nghiêm túc và toàn diện. Việc lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tập trung các ý tưởng, và đánh giá tính khả thi của các cơ hội triển khai của doanh nghiệp. Ngoài ra, quá trình này còn được xem, là quá trình kiểm tra tính thực tế của các mục tiêu được đề ra trong các hoạt động của doanh nghiệp. Bản kế hoạch kinh doanh sau khi hoàn tất, được xem là công cụ định hướng hoạt động của doanh nghiệp, vì kế hoạch được lập trên cơ sở đánh giá hiện trạng của doanh nghiệp, dự kiến các hoạt động và các kết quả doanh nghiệp có thể đạt được trong tương lai. Ngoài ra, có thể sử dụng kế hoạch kinh doanh như là một công cụ quản lý trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Một bản kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, có cách phân tích hợp lý, cân đối cho các vấn đề lớn cần giải quyết. Qua đó, có thể vận dụng các điểm mạnh của doanh nghiệp, khai thác các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, nhằm hướng doanh nghiệp tiến tới thành công. Khi hoàn tất, bản kế hoạch kinh doanh được sử dụng như là một công cụ truyền đạt thông tin nội bộ vì trong đó xác định rõ các mục tiêu doanh nghiệp cần đạt, nhận dạng các đối thủ cạnh tranh, cách tổ chức lãnh đạo và sử dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Trong thực tế, đôi khi doanh nghiệp không cần vay huy động thêm vốn, hoặc doanh nghiệp chỉ là một đơn vị kinh doanh nhỏ, nhưng để đạt hiệu quả trong hoạt động, kế hoạch kinh doanh vẫn được thiết lập. Trong môi trường hoạt động đầy cạnh SVTH: Nguyễn văn Ngại - 8 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy tranh, các nhà đầu tư không còn xem kinh doanh là việc làm mai rủi và một bản kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy có thể giúp họ đạt được thành công. Ngoài ra, một bản kế hoạch sau khi hoàn tất còn là cơ sở cho công tác hoạch định tài chính của doanh nghiệp. Tóm lại, dù hoạt động trong lĩnh vực nào, doanh nghiệp cũng sẽ đạt được thành quả cao hơn nếu như xây dựng được một kế hoạch kinh doanh đáng tin cậy và sử dụng kế hoạch như là một công cụ quản lý trong quá trình hoạt động. SVTH: Nguyễn văn Ngại - 9 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Chưong 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh là bản tổng hợp các nội dung chứa trong các kế hoạch bộ phận bao gồm kế hoạch tiếp thị, kế hoạch sản xuất, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính mà doanh nghiệp dự kiến thực hiện trong thời đoạn từ 3 – 5 năm. Nội dung bản kế hoạch kinh doanh nhằm mô tả, phân tích hiện trạng hoạt động bên trong doanh nghiệp và bên ngoài doanh nghiệp ( môi trường kinh doanh), trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động dự kiến cần thiết trong tương lai nhằm đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 2.2. Tóm tắt đề tài “ lập kế hoạch kinh doanh cho Bưu Điện Tỉnh An Giang năm 2005” Do Lê Nguyễn Hạnh Uyên lập năm 2005. Đề tài này có hai nội dung lớn: Nội dung 1: Phân tích hoạt động kinh doanh của Bưu Điện Tỉnh An Giang trong thời gian qua (2001-2004). Trong phần này, bản kế hoạch giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, sản phẩm chính của bưu điện, và phân tích tình hình hoạt động của Bưu Điện từ năm 20012004. Đồng thời, phân tích các ảnh hưởng của môi trường kinh doanh mang lại. Các yếu tố môi trường kinh doanh là: môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp, môi trường nội bộ Từ môi trường vĩ mô: bản kế hoạch chỉ ra cơ hội và nguy cơ do điều kiện tự nhiên, yếu tố kinh tế xã hội, công nghệ, chính phủ chính trị mang lại. Từ môi trường tác nghiệp: cho thấy nguy cơ, cơ hội, điểm mạnh, điểm yếu do khách hàng, đối thủ canh tranh, đối thủ tiềm ẩn, sản phẩm thay thế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Bưu Điện. Từ môi trường nội bộ: giúp Bưu Điện thấy điểm mạnh, điểm yếu của cơ cấu tổ chức, yếu tố sản xuất, yếu tố marketing, yếu tố tài chính để Bưu điện có hướng phát triển hợp với năng lực. Từ phân tích 3 yếu tố môi trường: vĩ mô, tác nghiệp, nội bộ, bản kế hoạch sử dụng ma trận SWOT để chỉ ra đâu là điểm mạnh cần phát huy, và những cơ hội có thể nắm bắt được, để định hướng cho Bưu Điện hoạt động và phát triển. Đồng thời, có biện pháp khắc phục điểm yếu, và tránh nguy cơ do môi trường kinh doanh mang lại. Nội dung 2: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu điện tỉnh An Giang năm 2005 Từ cơ sở phân tích 3 yếu tố môi trường: vĩ mô, tác nghiệp, nội bộ. Bản kế hoạch đưa ra các dự báo, các căn cứ định hướng phát triển kinh tế trong năm 2005. Căn cứ vào các nghiên cứu thị trường, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản năm 2005 của tỉnh An Giang, để xác định mục tiêu kinh doanh năm 2005. Tiếp theo tiến hành xác định mục tiêu, trong mục tiêu có mục tiêu dài hạn, và mục tiêu cụ thể để Bưu Điện có thể phát triển từng bước, và dần dần đạt được mục tiêu dài hạn. Để thực hiện các mục tiêu đó, bản kế hoạch xây dựng các kế hoạch cụ thể: SVTH: Nguyễn văn Ngại - 10 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Kế hoạch sản xuất- quản lý chất lượng: Nội dung kế hoạch sản xuất bao gồm việc xác định các phương pháp sản xuất, qui trình công nghệ, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, và các nguồn lực khác mà Bưu Điện đang hoặc sẽ sử dụng để tạo ra sản phẩm, và các chỉ tiêu đăng ký chất lượng cho dịch vụ, và đảm bảo các kỹ thuật trong hoạt động. Kế hoạch nhân sự: Nội dung của kế hoạch nhân sự trình bày tổng hợp các nguồn lực cần thiết để thực hiện toàn bộ hoạt động của Bưu Điện, bao gồm cả nhân sự cho ban quản trị của Bưu Điện và các bộ phận chức năng. Đồng thời, kế hoạch nhân sự còn nêu dự kiến các công việc sẽ được triển khai nhằm xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực. Kế hoạch marketing Nội dung là: nhằm hoạch định hoạt động cho tương lai, nghĩa là đưa cách thức nào đó nhằm đạt một mục tiêu của Bưu Điện trên cơ sở hiện trạng của Bưu Điện. Và trong kế hoạch marketing thường bao gồm những điều chưa biết cần phải dự báo, tìm hiểu hoặc sử dụng các giả định. Kế hoạch tài chính: Nội dung của bản kế hoạch tài chính bao gồm: Tổng hợp các nguồn lực, đưa ra các giả định tài chính, các báo cáo tài chính dự kiến. 2.3. So sánh hai bản kế hoạch Bản kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006, có các bước giống như bản kế hoạch kinh doanh cho Bưu điện tỉnh An Giang năm 2005. Đi từ phân tích các yếu tố môi trường, xác định mục tiêu, và lập các kế hoạch kinh doanh. Và nội dung của bản kế hoạch này được có 5 chương chính Chương 3: Giới thiệu DNTN Phước Chung Chương 4: Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến doanh nghiệp Chương 5: Xây dựng mục tiêu Chương 6: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho DNTN Phước Chung năm 2006 Và bản kế hoạch này, xây dựng thêm hệ thống quản lý chất lựơng công việc bằng công cụ kiểm soát tiến trình. Nhằm phát hiện các rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp, cho thấy các yếu tố thành công cốt lõi, và phân tích chuỗi giá trị để thấy được khả năng cạnh của doanh nghiệp đối với các đối thủ khác. Chương 3: TỔNG QUAN DNTN PHƯỚC CHUNG 3.1. Giới thiệu Tên DN: DNTN Phước Chung Thành lập: năm 1996 Địa chỉ: Ấp An Thạnh- Hòa Bình- Chợ Mới- An Giang SVTH: Nguyễn văn Ngại - 11 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh gạo Chủ DN: Dương Thị Bảy Diện tích nhà kho: 1.200 m2 Với sức chưa: 4.000 tấn Công suất một năm: 15.000 tấn (Được cung cấp từ tổ kế toán) Hiện nay, Doanh nghiệp đang ở thời kì đầu của giai đoạn tăng trưởng. Trong kinh doanh, đầu vào của doanh nghiệp chủ yếu là gạo. Và được thu mua trực tiếp từ các thương lái, và một phần là hợp đồng với các nhà máy xây xát để thu mua . Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp đã hoạt động được 9 năm và doanh thu của các năm gần đây liên tục tăng. Bảng 3.1: Doanh thu của doanh nghiệp từ năm 2003- 2005 Đơn vị tính: đồng Năm Doanh thu Tỷ lệ tăng (%) 2003 35.937.530.936 2004 65.706.343.531 82,83 2005 88.308.986.854 34 , 40 Nguồn: Tổ kế toán của doanh nghiệp 3.2. Lịch sử hình thành Trước năm 1996, gia đình của bà Dương Thị Bảy chỉ kinh doanh gỗ, tức là mua cây về cưa ra gỗ thành phẩm rồi bán lại cho khách hàng. Việc kinh doanh gỗ vào những năm 1989-1993 rất thành công. Đến giai đoạn 1993-1996 thì việc kinh doanh gỗ, không còn tạo được nhiều lợi nhuận nữa, bà mới nghĩ đến kinh doanh lĩnh vực khác. Đầu năm 1996, bà nhận thấy việc kinh doanh gạo ở khu vực này khá thuận lợi, vì nơi này dọc theo sông có khá nhiều nhà máy xây lúa. Và nơi này cũng tập trung rất đông thương buôn có trên 70 thương buôn gạo, là điều kiện rất tốt cho kinh doanh gạo. Từ đó, bà Dương Thị Bảy quyết định thành lập DNTN Phước Chung, với số vốn ban đầu như sau: Bảng 3.2: Bảng cân đối kế toán khi mới thành lập Đơn vị tính: triệu đồng Tài sản Thành tiền Tài lưu động 500 Tiền mặt 500 Tài sản cố định Nhà xưởng 1.200 200 Máy móc thiết bị 1.000 Tổng 1.700 SVTH: Nguyễn văn Ngại - 12 Nguồn vốn Nợ Thành tiền 0 Nguồn vốn 1.700 Vốn chư sở hữu 1.700 Tổng 1.700 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Nguồn: Tổ kế toán của doanh nghiệp Trong 9 năm qua doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận mỗi năm mỗi tăng. Với công suất 15.000 tấn/năm không thể đáp ứng hết nhu cầu bán gạo của thương buôn, đã làm cho gạo ở khu vực này phải chuyển bán ở các kho khác với lượng gạo chuyển đi hàng năm khoảng 14.000 tấn. Từ thực tế đó, bà Dương Thị Bảy quyết định mở rộng quy mô sản xuất, đến năm 2003 bà đầu tư thêm hai hệ thống đánh bóng gạo mới, và mở rộng nhà kho lớn gần 2 lần so với khi mới thành lập. Hiện nay: Diện tích nhà kho: 2.800 m2 Suất chứa: 8.000 tấn Công suất một năm: 30.000 tấn Công suất đánh bóng một ngày: 100 tấn (Nguồn từ tổ kỹ thuật máy và tổ thủ kho) Sở dĩ có sự thay đổi như thế, do bà Dương Thị Bảy muốn thu mua hết gạo được xây xát từ các nhà máy ở khu vực này. Và tạo thuận lợi cho các thương buôn trong vận chuyển, sau đó là tăng thu nhập cho doanh nghiệp, đồng thời tạo thêm việc làm cho thanh niên ở xã. 3.3. Sản phẩm, dịch vụ chính Các sản phẩm chính của doanh nghiệp là: • Gạo 5 % tấm • Gạo 10% tấm • Gạo 15% tấm • Gạo 20% tấm • Gạo 25% tấm Sản phẩm phụ cám, và tấm, thóc 3.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua SVTH: Nguyễn văn Ngại - 13 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Biểu đồ 3.1: Biểu đồ doanh thu B i ể u đ ồ d o a nh th u 1 00 80 60 40 20 0 Doanh thu 2003 2004 2005 N ăm Từ năm 2003 trở về trước, qui mô của doanh nghiệp còn nhỏ, hàng năm đánh bóng khoảng 15.000 tấn gạo, và công suất của kho chứa khoảng 4.000 tấn. Tuy nhiên trong 9 năm qua doanh nghiệp hoạt động đều có lãi, và doanh thu của năm sau lại cao hơn năm trước, trung bình mức tăng trưởng từ năm 2003 trở về trước khoảng 10% vì đây là lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nông nghiệp nên mức lời không cao. Đến năm 2003, nhận thấy được nhu cầu của thị trường, và khu vực quanh doanh nghiệp, bà quyết định đầu tư mở rộng qui mô sản xuất. Và sức chứa của kho tăng lên 30.000 tấn/năm. Từ đó. doanh thu của doanh nghiệp cũng tăng theo như bản trên (Bảng 3.1). Cũng từ năm 2003 doanh nghiệp hoạt động với với công suất cao hơn, và doanh thu đạt mức cao nhất trong vòng 9 năm qua là 88,309 tỷ đồng. Doanh thu mỗi năm mỗi tăng. Mặt khác, do cạnh trạnh với các doanh nghiệp khác: Hội An, Tân Phước, Chi nhánh Hiệp Thanh, …cho nên sản lượng gạo thành phẩm của doanh nghiệp chưa xuất đúng với công suất của doanh nghiệp như thực tế. Chương 4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH 4.1. Môi trường vĩ mô 4.1.1. Yếu tố tự nhiên An Giang có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển kinh tế, và phát triển nông nghiệp của tỉnh. Từ đó, kéo theo các doanh nghiệp trong tỉnh cùng phát triển, và thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà đi lên. An Giang là tỉnh nằm trong khu vực ĐBSCL, là miền đất rất thuận lợi và giàu tiềm năng để phát triển kinh tế, và một số lĩnh vực khác. Được thiên nhiên ưu đãi, An giang là tỉnh có sản lượng gạo lớn nhất nước. Hơn 70% diện tích đất của tỉnh được phù sa bồi đắp, nên rất màu mỡ rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp. An giang cũng là tỉnh duy nhất ở ĐBSCL có đồi núi thuận lợi cho phát triển du lịch. Hiện nay, An Giang có trên 523 ngàn ha diện tích đất trồng lúa, sản lượng hàng năm trên 3 triệu tấn. Và SVTH: Nguyễn văn Ngại - 14 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy khu vực này còn có nhiều thuận lợi trong khâu vận chuyển, vì ĐBSCL có hệ thống sông ngòi chằng chịt, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế khu vực. Ngoài thuận lợi trên, An Giang cũng gặp không ít khó khăn do khí hậu, thời tiết mang lại, và các dịch bệnh trên lúa và hoa màu,….đã làm cho nông nghiệp bị tổn thất rất lớn. Tuy An Giang và khu vực ĐBSCL có hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhưng lượng nước trên các sông không đều nhau. Nhất là vào tháng 2-4 hàng năm có nhiều sông bị cạn, gây khó khăn cho vận chuyển lúa, gạo trên sông. Măt khắc, sông ngòi ở khu vực DBSCL phần lớn là những sông nhỏ, nên khâu vận chuyển ở đây chỉ sử dụng những tàu nhỏ, chưa cho phép các tàu có trọng tải lớn vận chuyển. Từ khó khăn này, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp của các tỉnh, và công tác giao hàng có thể bị trở ngại. 4.1.2. Yếu tố kinh tế - xã hội Kinh tế Việt Nam Trong những năm gần đây, tốc động tăng trưởng kinh tế của Việt Nam liên tục tăng, Việt Nam đã đi lên và phát triển về mọi mặt. Và năm 2005, là năm kinh tế Việt Nam thành công nhất, với tốc độ tăng trưởng khá cao Bảng 4.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 2001-2005 Năm Tốc độ tăng trưởng (%GDP) 2001 2002 2003 2004 2005 6,89 8, 43 7,08 7,34 7,79 Nguồn: Tạp chí quản lý kinh tế Nền kinh tế Việt Nam năm 2005 tăng trưởng hơn năm 2004, và GDP đạt 8,43%, vượt xa 7,79% của năm 2004. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 9 năm qua, kể từ năm 1997 trở lại, với mức tăng trưởng ổn định như thế là điều kiện thuận lợi, để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh. Kinh tế Việt Nam phát triển như thế đã kéo theo cơ cấu kinh tế cũng thay đổi. Bảng 4.2: Cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ năm 2001-2005 Năm Nông lâm ngư nghiệp (%) Công nghiệp xây dựng (%) Dịch vụ (%) 2001 2002 2003 2004 2005 23,24 38,13 38,63 23,03 38,49 38,48 22,54 39,47 37,99 21,81 40,21 37,98 20,7 40,5 38,8 Nguồn: Tạp chí quản lý kinh tế Và lạm phát của Việt Nam năm 2005 đã vượt qua 10% do dịch cúm gà, cơn sốt dầu hỏa,…đã làm mặt bằng giá cả biến động, lạm phát năm 2005 cao nhất tính từ năm 2000 đến nay. Bảng 4.3: Lạm phát của Việt Nam từ năm 2001-2005 Năm Lạm phát (%) 2001 2002 2003 2004 0,8 4 3 9,5 2005 10 , 3 Nguồn: tạp chí kế toán và dự báo SVTH: Nguyễn văn Ngại - 15 Lập kế hoạch kinh doanh năm 2006 cho DNTN Phước Chung GVHD: Nguyễn Vũ Duy Mức lạm phát năm 2005 trên 10%, khiến cho các doanh nghiệp ngần ngại trong việc đầu tư mở rộng qui mô sản xuất, vì nó tạo cho các doanh nghiệp nhiều nguy cơ về giá. Về lãi suất hiện nay, lãi suất ngân hàng tương đối cao, và lãi suất có xu hướng tăng, gây khó khăn cho các doanh nghiệp muốn tìm nguồn vốn đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh, vì lãi suất cao chi phí trả lãi cũng cao, làm cho doanh nghiệp gặp nhiều nguy cơ trong kinh doanh. Kinh tế tỉnh An Giang Năm 2005, tỉnh gặp không ít khó khăn từ dịch cúm gà, hạn hán,…mà mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh vẫn ở mức 9,9% tuy có giảm so với năm 2004 (11,61%) nhưng vẩn ở mức cao. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế như thế, là điều kiện tốt để các doanh nghiệp trong tỉnh, mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Và sản lượng lương thực hàng năm đều tăng, năm 2005 đạt trên 3 triệu tấn, bình quân lương thực đầu người từ 819 kg (1990) lên 1.131 kg (2000) đến năm 2005 trên 1.260 kg/người/năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của quốc gia, năm 2004 Tỉnh An Giang đạt 11,61% quốc gia đạt 7,79%, năm 2005 An Giang đạt 9,9% quốc gia đạt 8,43%. Kinh tế của tỉnh phát triển ổn định và kéo theo cơ cấu kinh tế của tỉnh cũng thay đổi theo Bảng 4.4: Bảng cơ cấu kinh tế của tỉnh An Giang Năm Nông-lâm-thủy sản (%) Công nghiệp (%) Dịch vụ (%) 2001 39,9 2002 39,9 2003 37,7 2004 2005 38 35 , 8 12,2 12,5 12,7 12 , 12 4 47,9 47,6 19,6 51 , 50 8 Nguồn: Cục thống kê tỉnh An Giang Bắt nguồn từ nền kinh tế phát triển, đời sống của người dân cũng tăng theo, và dần dần được cải thiện, bình quân lương thực đầu người năm 2005 đạt 480 kg làm cho bộ mặt nông thôn ngày được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, cơ cấu hạ tầng nông thôn đã được chú trọng xây dựng, điện được đưa về nông thôn,…với sự quan tâm của chính phủ đã nâng mức sống của người dân tăng lên, và xóa dần sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị. 4.1.3. Yếu tố công nghệ Ngành kinh doanh gạo không phức tạp lắm, cho nên công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp không đòi hỏi cao, chỉ cần công nghệ chế biến sau thu hoạch đánh bóng đúng tiêu chuẩn gạo xuất khẩu. Hiện nay, DNTN Phước Chung đang sử dụng công nghệ chế biến sau thu hoạch với hệ thống đánh bóng 4 tấn/giờ. Công nghệ và hệ thống này đã đáp ứng đủ nhu cầu kinh doanh của DNTN Phước Chung. Hệ thống đánh bóng 4 tấn/giờ cho công suất mỗi ngày khoảng 80 tấn. Hiện tại, doanh nghiệp có 3 hệ thống đánh bóng với công suất mỗi ngày trên 100 tấn, do 3 hệ thông không hoạt động liên tục. Ngay nay, trên thị trường đã có hệ thống đánh bóng 6 tấn/giờ, 8 tấn/giờ, 10 tấn/giờ,…Tuy nhiên, tùy theo qui mô của từng doanh nghiệp, mà mỗi doanh nghiệp đầu tư hệ thống đánh bóng phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp. SVTH: Nguyễn văn Ngại - 16
- Xem thêm -