Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở tỉnh hải dương part2

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

Luận vãn đã chi ra bối canh hiện nay dã đặt ra cho Hai Dương những thời cơ và thách thức cho quá trình chuyến dịch cơ cấu ngành kinh tế nói riêng và sự phát triên kinh tê nói chum;. Từ cơ SỪ về lý luận và thực tiền, luận văn đã xây dựng một số quan điềm định hướng, mục tiêu và phương hướng cho quá trình chuyên dịch cơ cấu ngành kinh tế ờ Hải Dương. Đc quá trình chuyền dịch cơ cấu ngành kinh tế theo đúng định hướng trong giai đoạn tới. Hải Dương cần thực hiện đồng bộ những giải pháp: thực hiện tốt công tác quy hoạch tổng thể phát triên kinh tế xã hội, tăng cường huy động, quân lý và sứ dụnẹ hiệu quà vốn đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đấy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đây mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động... làm cơ sở vừng chắc cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 113
- Xem thêm -