Tài liệu Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở huyện gia lâm

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë huyÖn Gia L©m Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam vèn lµ mét níc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp víi trªn 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n, sè lao ®éng trong n«ng nghiÖp chiÕm 70%. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi nÒn kinh tÕ b¾t ®Çu tõ chØ thÞ 100 cña Ban BÝ Th. NghÞ quyÕt 10 cña Bé chÝnh trÞ, luËt ®Êt ®ai vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ ®· më ra giai ®o¹n mçi cho nÒn kinh tÕ cña níc ta. N«ng nghiÖp ®· cã bíc ph¸t triÓn vît bËc. §iÒu nµy ®îc c¶ d luËn trong níc vµ níc ngoµi c«ng nhËn. Tõ mét níc thiÕu l¬ng thùc cho tiªu dïng mµ cßn ®øng thø 3 trong c¸c níc xuÊt khÈu g¹o cña thÕ giíi. Thu nhËp vµ ®êi sèng cña ngêi d©n kh«ng ngõng ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn trong kinh tÕ n«ng th«n, ngµnh n«ng nghiÖp vÉn chiÕm tû träng cao. Trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chñ yÕu vÉn tËp trung vµo trång trät, ch¨n nu«i cha ®îc chó träng ph¸t ph¸t triÓn, quy m« cßn nhá bÐ. Nh vËy ®Ó nhanh chãng lµm thay ®æi bé mÆt n«ng th«n ®ßi hái ph¶i cã sù chuyÓn ®Þnh c¬ cÇu kinh tÕ n«ng th«n. §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ cã tÝnh cÊp thiÕt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Gia L©m lµ mét huyÖn ngo¹i thµnh Hµ Néi, cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn c¸c mÆt kinh tÕ - v¨n ho¸ - x· héi. Tuy vËy huyÖn Gia L©m hiÖn nay kh«ng cÇn thiÕt ®Æt vÊn ®Ò an toµn l¬ng thùc lªn hµng ®Çu mµ cµn tËp trung vao ph¸t triÓn c«ng nghiÖp th¬ng m¹i, dÞch vô, du 1 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  lÞch vµ n«ng nghiÖp. Gia L©m ph¶i chuyÓn sang ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt theo c¬ chÕ thÞ trêng, phôc vô cho nhu cÇu thñ ®« Hµ Néi, huyÖn Gia L©m cã nhiÒu tiÒm n¨ng cÇn ®îc khai th¸c, l¹i n»m trong khu vùc c«ng nghiÖp Hµ Néi - H¶i Phßng - Qu¶ng Ninh, ®©y lµ ®Çu mèi giao th«ng thuËn lîi, lao ®éng dåi dµo, cã tr×nh ®é kü thuËt, c¬ së h¹ tÇng ®îc n©ng cÊp vµ tõng bíc ®îc hoµn thiÖn. Vèn trong d©n cña huyÖn Gia L©m ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt lín. §ång thêi ë huyÖn Gia L©m cã c¸c khu c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng vµ trung ¬ng víi kü thuËt vµ tr×nh ®é tæ chøc cao ®îc ®Çu t më réng. Víi nh÷ng ®iÇu kiÖn ®â,Gia l©m cã nh÷ng thuËn lîi trong chuÓn dÞch c¬ c©u kinh tª n«ng th«n theo híng t©ng dÇn tû träng c«ng nghiÖp , th¬ng m¹i ,dÞch vô. ChÝnh v× vËy t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi "ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë huyÖn Gia L©m”lµm ®Ò tµi luËn v¨n tèt nghiÖp. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ nh»m hÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn cña chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë huyÖn Gia L©m trong giai ®o¹n 1996-1999, tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë Gia L©m giai ®o¹n 2001 2010 vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi ®îc giíi h¹n ë kinh tÕ cÊp huyÖn, tøc lµ bao gåm toµn bé c¸c ngµnh n«ng-l©mthuû s¶n,cong nghiÑp ,th¬ng m¹i ,dÞch vô thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña huyÖn. KÕ cÊu cña luËn v¨n ®îc tr×nh bµy nh sau: 2 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu KTNT Ch¬ng II: Thùc tr¹ng chuyÓn dÞch c¬ cÊu KTNT huyÖn Gia L©m qua c¸c n¨m. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu chuyÓn dÞch c¬ cÊu KTNT huyÖn Gia L©m trong thêi gian tíi. V× ph¹m vi cña lu¹n v¨n lµ rÊt réng nhng thêi gian nghiªn cøu cã h¹n, mÆt kh¸c do sö dông nhiÒu nguån tµi liÖu kh¸c nhau. Do ®ã luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i kÝnh mong ®îc sù chØ dÉn cña c¸c gi¸o viªn trong khoa vµ ®éc gi¶ ®Ó luËn v¨n ®îc hoµn thiÖn h¬n. Hµ Néi, ngµy ... th¸ng 06 n¨m 2000 Sinh viªn D¬ng ThÞ Hoa Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n 3 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  1. C¸c kh¸i niÖm. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu kinh tÕ. C¬ cÊu kinh tÕ lµ mét tæng thÓ hÖ thèng kinh tÕ bao gåm nhiÒu yÕu tè cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau trong nh÷ng kh«ng gian vµ thêi gian , trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi nhÊt ®Þnh. Nã thÓ hiÖn c¶ vÒ mÆt ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng, c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, phï hîp víi môc tiªu ®îc x¸c ®Þnh cña nÒn kinh tÕ. C¬ cÊu kinh tÕ kh«ng cã tÝnh chÊt cè ®Þnh mµ lu«n vËn ®éng, thay ®æi ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ trong tõng thêi kú ph¸t triÓn, nh»m t¨ng trëng kinh tÕ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi. C¬ cÊu kinh tÕ muèn ph¸t huy ®îc t¸c dông cÇn cã mét qu¸ tr×nh, mét thêi gian nhÊt ®Þnh, qu¸ tr×nh Êy dµi hay ng¾n phô thuéc tõng h×nh thøc chuyÓn dÞch vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« vÒ ngµnh cña Nhµ níc... V× vËy c¬ cÊu kinh tÕ kh«ng mang tÝnh æn ®Þnh l©u dµi, mµ tõng thêi kú ph¶i cã mét chÝnh s¸ch vÒ c¬ cÊu kinh tÕ t¬ng øng thÝch hîp víi sù biÕn ®éng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn ,kinh tÕ , x· héi. Sù duy tr× qu¸ l©u hoÆc thay ®æi qu¸ nhanh chãng c¬ cÊu kinh tÕ mµ kh«ng dùa vµo nh÷ng biÕn ®æi cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi ®Òu g©y nªn nh÷ng h¹i vÒ kinh tÕ. V× vËy cã nªn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ hay kh«ng ? chuyÓn dÞch nhanh hay chËm kh«ng ph¶i lµ sù 4 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  mong muèn chñ quan, mµ ph¶i dùa vµo môc tiªu, c¸c quy luËt kinh tÕ ®Ó lµm c¬ së cho qu¸ t×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ cña mçi n¬i, mçi vïng vµ trong doanh nghiÖp . 1.2. Kh¸i niÖm vÒ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n: Kinh tÕ n«ng th«n lµ mét trong hai khu vùc kinh tÕ ®Æc trng cña kinh tÕ quèc d©n: khu vùc kinh tÕ n«ng th«n vµ khu vùc kinh tÕ thµnh thÞ. Khu vùc kinh tÕ n«ng th«n cã vÞ trÝ quan träng, tríc hÕt lµ khu vùc s¶n xuÊt cung cÊp l¬ng thùc, thùc phÈm cho toµn x· héi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nã cßn cung cÊp ngµy cµng nhiÒu c¸c nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp chÕ biÕn, cung cÊp nguån lao ®éng phong phó cho khu vùc thµnh thÞ ®ã lµ thÞ trêng réng lín ®Ó tiªu thô s¶n phÈm c«ng nghiÖp bao gåm c¶ t liÖu s¶n xuÊt vµ t liÖu tiªu dïng. Trong giai ®o¹n ®Çu cña c«ng nghiÖp ho¸, do cã lîi thÕ tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi cã thÓ khai th¸c nguån n«ng l©m - thuû s¶n ®Ó t¨ng kim ng¹ch xuÊt khÈu, t¨ng thªm nguån tÝch luü cña ®Êt níc, gãp phÇn ph¸t triÓn khu vùc n«ng th«n, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®Æc biÖt lµ khu vùc thµnh thÞ, tû träng s¶n phÈm thuéc khu vùc kinh tÕ n«ng th«n gi¶m xuèng, chñ yÕu lµ s¶n phÈm n«ng - l©m- ng nghiÖp. Nhng kh«ng v× thÕ mµ vÞ trÝ cña nã gi¶m, xuèng mµ khu vùc nµy vÉn gi÷ vÞ trÝ lµ n¬i s¶n xuÊt vµ cung cÊp nh÷ng s¶n phÈm chñ yÕu kh«ng thÓ thay thÕ ®îc. V× thÕ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®ãng vai trß to lín nã tån t¹i, ph¸t triÓn g¾n liÒn víi tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ nhÊt ®Þnh. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n lu«n 5 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  vËn ®éng vµ thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ë tõng giai ®o¹n. Nh vËy c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®îc hiÓu mét c¸ch ®Çy ®ñ lµ mét tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong vïng n«ng th«n, cã mèi quan hÖ g¾n bã h÷u c¬ víi nhau theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh vÒ mÆt lîng vµ liªn quan chÆt chÏ vÒ chÊt, chóng t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau trong nh÷ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt ®Þnh, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi nhÊt ®Þnh t¹o mét hÖ thèng kinh tÕ n«ng th«n, mét bé phËn hîp thµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi cña hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n. C¸c mèi quan hÖ trong c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn sù ph©n c«ng lao ®éng trong l·nh thæ, khi sù ph©n c«ng ®¹t ®Õn tr×nh ®é cao, th× c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n cµng ®a d¹ng c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. 1.3. Kh¸i niÖm vÒ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®ã lµ qu¸ tr×nh lµm thay ®æi cÊu tróc vµ c¸c mèi quan hÖ cña hÖ thèng kinh tÕ n«ng th«n theo mét tû lÖ vµ môc tiªu nhÊt ®Þnh, nghÜa lµ ®a hÖ thèng kinh tÕ n«ng th«n ®Õn tr¹ng th¸i ph¸t triÓn tèi u, ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao. Th«ng qua c¸c t¸c ®éng ®iÒu khiÓn cã ý thøc cña con ngêi, trªn c¬ së nhËn thøc vµ vËn dông ®óng ®¾n c¸c quy luËt kh¸ch quan. 2. C¸c néi dung cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n 6 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  2.1. C¬ cÊu ngµnh: Trong qu¸ t×nh ph¸t triÓn loµi ngêi ®· tr¶i qua 3 lÇn ph©n c«ng lao ®éng x· héi: ch¨n nu«i t¸ch khái trång trät; thñ c«ng nghiÖp t¸ch khái n«ng nghiÖp; dÞch vô lu th«ng t¸ch khái s¶n xuÊt. Nh vËy sù ph©n c«ng lao ®éng theo ngµnh lµ c¬ së h×nh thµnh c¬ cÊu ngµnh, sù ph©n c«ng lao ®éng ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, cµng chÆt chÏ th× sù ph©n chia ngµnh cµng ®a d¹ng vµ s©u s¾c. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt, ®Æc biÖt sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i, c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ®îc c¶i tiÕn nhanh chãng theo híng c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i ho¸. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n bao gåm 3 nhãm: n«ng nghiÖp (n«ng - l©m - ng nghiÖp), c«ng nghiÖp n«ng th«n (bao gåm c«ng nghiÖp khai th¸c, chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp truyÒn thèng) vµ dÞch vô n«ng th«n (bao gåm dÞch vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng). Trong tõng nhãm ngµnh ®îc ph©n theo nhá h¬n ch¼ng h¹n nh trong n«ng nghiÖp (theo nghi· hÑp) ®îc ph©n theo nh trång trät, ch¨n nu«i. Trong ngµnh trång trät ®îc chia tiÕp thµnh: c©y l¬ng thùc, c©y c«ng nghiÖp, c©y rau ®Ëu, c©y ¨n qu¶, c©y dîc liÖu ... Ph©n c«ng lao ®éng thùc hiÖn cµng s©u s¾c th× c¬ cÊu ngµnh cµng ®îc ph©n chia cµng tØ mØ vµ ®a d¹ng.TiÒn ®Ò cña sù ph©n c«ng lao ®éng lµ n¨ng suÊt lao 7 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  ®éng n«ng nghiÖp, chñ yÕu lµ n¨ng suÊt lao ®éng cña khu vùc s¶n xuÊt l¬ng thùc, ph¶i ®¹t ë møc nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt lîng l¬ng thùc cho x· héi míi t¹o nªn sù ph©n c«ng lao ®éng gi÷a ngêi s¶n xuÊt l¬ng thùc víi ngêi s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, ch¨n nu«i... t¹o nªn sù ph©n c«ng lao ®éng gi÷a nh÷ng ngêi lµm n«ng nghiÖp vµ nh÷ng ngêi lµm ë c¸c ngµnh kh¸c... Cã nh÷ng quèc gia kh«ng thÓ lµm giµu b»ng n«ng nghiÖp mµ ph¶i lµm giµu b»ng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Nhng muèn lµm giµu b»ng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã hiÖu qu¶ th× tríc hÕt ph¶i coi träng n«ng nghiÖp, NghÜa lµ n«ng nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o ph¸t triÓn ®Õn møc ®é nhÊt ®Þnh t¹o tiÒn ®Ò vµ lµ ®iÒu kiÖn quan träng cho sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô víi nhÞp ®é cao vµ æn ®Þnh. 2.2. C¬ cÊu vïng l·nh thæ: Sù ph©n c«ng lao ®éng theo ngµnh kÐo theo sù ph©n c«ng theo l·nh thæ. §ã lµ 2 mÆt cña mét qu¸ tr×nh g¾n bã h÷u c¬ víi nhau. Sù ph©n c«ng lao ®éng theo ngµnh bao giê còng diÔn ra trªn vïng l·nh thæ nhÊt ®Þnh.NghÜa lµ c¬ cÊu vïng l·nh thæ lµ n¬i bè trÝ c¸c ngµnh s¶n xuÊt vµ dÞch vô theo kh«ng gian cô thÓ nh»m khai th¸c mäi u thÕ tiÒm n¨ng s½n cã. Xu thÕ chuyÓn dÞch cña c¬ cÊu vïng l·nh thæ theo híng ®i vµo chuyªn m«n ho¸ vµ tËp trung ho¸ s¶n xuÊt vµ dÞch vô, h×nh thµnh nh÷ng vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ lín, tËp trung cã hiÖu qu¶ cao, më réng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ kh¸c, g¾n víi c¬ cÊu kinh tÕ cña tõng khu vùc víi c¶ níc. Trong tõng vïng l·nh 8 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  thæ cÇn coi träng chuyªn m«n ho¸ kÕt hîp víi ph¸t triÓn tæng hîp vµ ®a d¹ng. Theo kinh nghiÖm lÞch sö ,®Ó h×nh thµnh c¬ cÊu vïng l·nh thæ hîp lý tríc hÕt cÇn híng vµo c¸c khu vùc cã lîi thÕ so s¸nh. §ã lµ nh÷ng khu vùc cã ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai khÝ hËu tèt, vÞ trÝ ®Þa lý, giao th«ng thuËn lîi ®ã lµ nh÷ng vïng g¾n víi c¸c trôc ®êng giao th«ng cöa s«ng, cöa biÓn, gÇn c¸c thµnh phè, khu c«ng nghiÖp lín s«i ®éng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn vµ më réng giao lu kinh tÕ víi c¸c vïng bªn trong vµ bªn ngoµi, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ hoµ nhËp nhanh chãng vµo thÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô. Tuy nhiªn so víi c¬ cÊu ngµnh th× c¬ cÇu vïng l·nh thæ cã søc ú h¬n. V× vËy cÇn ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt ®Ó quy ho¹ch sao cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n cña mçi vïng thêng cã nh÷ng ®Æc trng rÊt kh¸c nhau vµ phô thuéc vµo hai nhãm nh©n tè chÝnh: - Thø nhÊt: yªu cÇu cña thÞ trêng t¸c ®éng ®Õn c¬ cÊu vïng. - Thø hai: Kh¶ n¨ng ®iÒu kiÖn riªng cña tõng vïng nh»m t×m kiÕm nh÷ng lîi thÕ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tho¶ m·n ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. 2.3. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ lµ néi dung quan träng cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ nãi chung vµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng ë níc ta. Tõ §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· kh¼ng ®Þnh chuyÓn nÒn kinh tÕ níc ta tõ nÒn kinh 9 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  tÕ chØ huy bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa vµ rÊt coi träng ph¸t triÓn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ. Tõ ®ã ®Õn nay sù tham gia cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµo nÒn kinh tÕ quèc d©n ngµy cµng ®«ng, trong ®ã hé tù chñ lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh lµ lùc läng chñ yÕu trùc tiÕp t¹o ra c¸c s¶n phÈm n«ng - l©m - thuû s¶n cho toµn x· héi. Trong kinh tÕ hé ®· tõng bíc gi¶m sè hé thuÇn n«ng t¨ng tû lÖ sè hé kiªm vµ c¸c hé chuyªn lµm thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô. §Ó cã s¶n xuÊt n«ng nghiÖp hµng ho¸ lín chóng ta kh«ng dõng l¹i ë kinh tÕ hé mµ ph¸t triÓn lªn x©y dùng kinh tÕ n«ng tr¹i råi qui m« liªn hé. Tû träng khu vùc quèc doanh trong n«ng nghiÖp n«ng th«n cã xu thÕ gi¶m dÇn, v× vËy cÇn r· so¸t l¹i s¾p xÕp l¹i vµ cñng cè ®Ó c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh trong n«ng nghiÖp n«ng th«n ph¸t triÓn cã hiÖu qu¶. §èi víi khu vùc kinh tÕ hîp t¸c chóng ta cÇn ®æi míi c¸c hîp t¸c x· kiÓu cò, khuyÕn khÝch më réng vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh thøc hîp t¸c x· kiÓu míi vµ tr×nh ®é kh¸c nhau, hîp t¸c x· vµ hé n«ng d©n cïng tån t¹i, ph¸t triÓn trªn c¬ së tù nguyÖn cña c¸c hé thµnh viªn vµ ®¶m b¶o lîi Ých thiÕt thùc. 2.4. C¬ cÊu kü thuËt: C¬ cÊu kü thuËt lµ quan hÖ tØ lÖ vÒ lîng gi÷a c¸c yÕu tè cña qu¸ t×nh s¶n xuÊt, theo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn m«i trêng nhÊt ®Þnh. 10 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  Còng nh c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ, trong thêi gian dµi c¬ cÊu kü thuËt trong n«ng th«n níc ta mang nÆng t×nh cæ truyÒn vµ n«ng nghiÖp truyÒn thèng l¹c hËu ph©n t¸n, manh món, vµ b¶o thñ. VÒ kü thuËt chñ yÕu lµ dùa vµo kinh nghiÖm qua c¸c thÕ hÖ cña tõng hé n«ng d©n. V× vËy, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô thuéc rÊt lín vµo ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Ngµy nay díi sù t¸c ®éng cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt vµ sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®· lµm ph¸ vì c¸c h×nh thøc, c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt cæ truyÓn. §iÒu nµy ®· lµm cho c¬ cÊu kü thuËt ë n«ng th«n níc ta trong nh÷ng n¨m qua cã nh÷ng chuyÓn biÕn cha tõng cã. 3. §Æc trng cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n * C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n mang tÝnh kh¸ch quan vµ ®îc h×nh thµnh do sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng x· héi chi phèi, ë mét tr×nh ®é ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh sÏ cã mét c¬ cÊu kinh tÕ cô thÓ t¬ng øng trong n«ng th«n. §IÒu nµy kh¼ng ®Þnh r»ng viÖc x¸c lËp c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ph¶i t«n träng tÝnh kh¸ch quan cña nã vµ cµng kh«ng thÓ ¸p ®Æt mét c¸ch chñ quan duy ý chÝ. * C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n bao giê còng mang tÝnh lÞch sù vµ x· héi nhÊt ®Þnh. * C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n kh«ng ngõng vËn ®éng biÕn ®æi, ph¸t triÓn theo híng ngµy cµng hoµn thiÖn vµ nã 11 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c¸c yªu cÇu vÒ lùc lîng s¶n xuÊt,con ngêi cµng v¨n minh, khoa häc kü thuËt ngµy cµng hiÖn ®¹i, tÊt yÕu dÉn ®Õn c¬ cÊu kinh tÕ ngµy cµng hoµn thiÖn, sù vËn ®éng vµ biÕn ®æi kh«ng ngõng cña c¸c yÕu tè c¸c bé phËn trong nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung còng nh trong nÒn kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng. C¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n vËn ®éng, biÕn ®æi vµ ph¸t triÓn th«ng qua sù chuyÓn ho¸ cña chÝnh nã, khi ®ã c¬ cÊu cò mÊt ®i vµ ra ®êi c¬ cÊu míi. C¬ cÊu míi ra ®êi l¹i tiÕp tôc vËn ®éng vµ ph¸t triÓn vµ l¹i trë thµnh l¹c hËu, nã l¹i ®îc thay thÕ b»ng mét c¬ cÊu míi tiÕn bé h¬n hoµn thiÖn h¬n ®ã lµ tÊt yÕu c¶u sù ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i. * ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n lµ mét qu¸ tr×nh vµ còng kh«ng cã mét c¬ cÊu nµo hoµn thiÖn vµ bÊt biÕn. C¬ cÊu kinh tÕ nãi chung vµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng sÏ vËn ®éng chuyÓn ho¸ tõ c¬ cÊu kinh tÕ cò sang c¬ cÊu kinh tÕ míi ®ßi hái ph¶i cã thêi gian vµ c¸c thang bËc nhÊt ®Þnh cña sù ph¸t triÓn. §Çu tiªn lµ tù chuyÓn ®çi vÔ lîng sau ®ã míi biÕn ®æi vÒ chÊt. §ã lµ qu¸ tr×nh chuyÔn ho¸ dÇn sang mét c¬ cÊu kinh tÕ míi phï hîp vµ hiÖu qu¶ h¬n. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh nhng kh«ng ph¶i lµ mét qu¸ tr×nh tù ph¸t mµ ph¶i cã sù t¸c ®éng cña con ngêi, trªn c¬ së nhËn thøc ®îc ®óng ®¾n c¸c quy luËt kh¸ch quan ®Ò t¸c ®éng theo ®óng môc tiªu. VÊn ®Ò quan träng lµ ph¶i b¾t ®Çu tõ ®©u vµ biÖn ph¸p nµo mµ t¸c ®éng sao cho hiÖu qu¶ nhÊt. 12 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  4. Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi chung vµ kinh tÕ n«ng th«n ngo¹i thµnh nãi riªng. 4.1. Thùc tr¹ng vÒ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n ë níc ta hiÖn nay Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ®· vµ ®ang diÔn ra kh¾p c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc. Tuy nhiªn sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n cßn chËm ch¹p mang tÝnh tù ph¸t theo tõng vïng, tõng ®Þa ph¬ng nªn cha thèng nhÊt vµ thiÕu ®ång ®Òu, xu híng chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cha béc lé râ nÐt. Cho tíi nay s¶n phÈm trång trät vÉn chiÕm tíi trªn ®íi 75% tæng gi¸ trÞ n«ng s¶n. Lùc lîng lao ®éng n«ng nghiÖp cßn cao, trong ®â 70% chñ yÕu tËp trung ë ngµnh trång trät. Sè lao ®éng lµm c«ng nghiÖp vµ dÞch vô chØ cã kho¶ng 14 - 15 % lao ®éng lµm nghÒ ®¸nh b¾t nu«i trång thuû s¶n chiÕm kho¶ng 14%. Nh vËy tØ träng s¶n phÈm trång trät còng nh tû träng lao ®éng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô còng nh lao ®éng ë hai ngµnh nµy t¨ng lªn cha ®¸ng kÓ cha ®¸p øng kÞp thêi cho kinh tÕ n«ng nghiÖp ph¸t triÓn nhanh. Mét sè lµng nghÒ truyÒn thèng cha ®îc kh«i phôc hoÆc ®· kh«i phôc nhng cha ph¸t triÓn. V× thiÕu vèn, kü thuËt, lao ®éng, ngµnh dÞch vô ë n«ng th«n cha ®îc më réng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn n«ng nghiÖp . NghÒ phô ë n«ng th«n cha ®îc chó träng 13 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  ph¸t triÓn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng thêi gian lao ®éng ë n«ng th«n cha ®îc sö dông mét c¸ch triÖt ®Ó. 4.2. c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n níc ta cßn thÓ hiÖn nhiÒu ®iÓm bÊt hîp lý. Theo quan ®iÓm cò kinh tÕ n«ng th«n lu«n ®ång nghÜa víi kinh tÕ n«ng nghiÖp tõ ®ã t¹o ra sù c¸ch trë ph¸t triÓn n«ng th«n so víi thµnh thÞ ngµy cµng râ rÖt. C¬ cÊu ngµnh, c¬ cÊu vïng cßn mang nÆng ®Æc - ®iÓm, dÊu hiÖu cña thêi kú qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp, kh«ng tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ngµnh. C¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ gi÷a quèc doanh, tËp - thÓ vµ t nh©n cha hîp lý. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n cßn - mang nÆng tÝnh tù cÊp tù tóc manh món. 4.3. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. - Ph¶i coi träng thÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trªn viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu. Tõ ®ã chuyÓn tõ s¶n xuÊt theo nhu cÇu tiªu dïng cña ngêi s¶n xuÊt lµ chÝnh sang s¶n xuÊt nh÷ng g× mµ thÞ trêng ®ßi hái. - ThÞ trêng trong vµ ngoµi níc hiÖn nay cã nh÷ng thay ®æi rÊt nhanh chãng do vËy ®ßi hái s¶n phÈm n«ng s¶n ph¶i phong phó vµ ®a dang. 5. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vµ hiÖu qu¶ 14 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  5.1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ tr×nh ®é c¬ cÊu kinh tÕ vµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÇu kinh tÕ n«ng th«n: - C¬ cÊu gi¸ trÞ lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô - C¬ cÊu vÒ lao ®éng - C¬ cÊu vÒ vèn ®Çu t - C¬ cÊu vÒ sö dông ®Êt ®ai. C¸c chØ tiªu nµy cã thÓ sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch kinh tÕ n«ng th«n trong c¶ níc,trong vïng l·nh thæ vµ trong ph¹m vi thµnh phÇn kinh tÕ. Trong c¸c chØ tiªu trªn chØ tiªu vÒ c¬ cÊu lao ®éng biÓu hiÖn râ nhÊt cßn c¬ cÊu gi¸ trÞ s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô ph¶n ¸nh râ nhÊt qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. 5.2. C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ t×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. - C¸c chØ tiªu kÕt qu¶ vµ chØ tiªu nh©n tè bao gåm: + N¨ng suÊt c©y trång vµ n¨ng suÊt vËt nu«i + Gi¸ trÞ c¸c lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô + Gi¸ trÞ tæng thu nhËp. + Vèn ®Çu t vµ chi phÝ vËt ch©t. + N¨ng suÊt ruéng ®Êt tÝnh theo gi¸ trÞ. - C¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ cña qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n bao gåm: 15 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  + HiÖu qu¶ ®Çu t vèn ph¸t triÓn n«ng th«n nãi chung vµ mét sè ngµnh chñ yÕu nãi riªng. + HiÖu qu¶ cña chi phÝ vËt chÊt. + N¨ng suÊt lao ®éng n«ng th«n C¸c chØ tiªu nµy sö dông ®Ó tÝnh toµn hiÖu qu¶ cu¶ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. 6. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. 6.1. Nhãm c¸c nh©n tè vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Nhãm nµy bao gåm: VÞ trÝ ®Þa lý cña c¸c vïng l·nh thæ; ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai cña c¸c vïng, ®iÒu kiÖn khÝ hËu thêi tiÕt; c¸c nguån tµi nguyªn kh¸c cña c¸c vïng l·nh thæ nh nguån n¬c, rõng, biÓn, kho¸ng s¶n... c¸c nh©n tè tù nhiªn trªn cã t¸c ®éng mét c¸ch trùc tiÕp tíi sù h×nh thµnh vËn ®éng vµ biÕn ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Tuy nhiªn sù t¸c ®éng vµ ¶nh hëng cña c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn tíi mçi néi dung cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n lµ kh«ng ph¶i nh nhau. Trong c¸c néi dung cña c¬ cÊu kinh tÕ c¬ cÊu vïng vµ c¬ cÊu ngµnh chÞu sù ¶nh hëng lín nhÊt cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn. Trong c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, n«ng nghiÖp thêng chiÕm tû träng lín vµ ¶nh hëng m¹nh mÏ ®Õn c¸c ngµnh kh¸c. Trong mçi quèc gia vµ vïng l·nh thæ kh¸c nhau th× cã ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai vµ c¸c nguån tµi nguyªn kh¸c cho nªn vÒ sè lîng quy m« ph©n ngµnh gi÷a c¸c vïng thêng kh¸c nhau. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ nÐt trong 16 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  sù ph©n biÖt vÒ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ trong n«ng th«n gi÷a trung du vµ miÒn nói. Ngay gi÷a c¸c vïng c¬ cÊu kinh tÕ ngµnh cã sù kh¸c nhau kh¸ râ do tÝnh ®a d¹ng vµ phong phó cña tù nhiªn níc ta vµ sù ph¸t triÓn kh«ng ®Òu cña nguån lùc. Mét sè vïng cã ®iÒu kiÖn ®Æc thiÖt thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn mét sè ngµnh s¶n xuÊt, t¹o ra c¸c lîi thÕ so víi nh÷ng vïng kh¸c cña ®Êt níc. §©y lµ c¬ së tù nhiªn ®Ó h×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ nãi chung vµ c¸c vïng kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng trong mçi quèc gia. Ngoµi sù t¸c ®éng vµ ¶nh hëng cña ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¬ cÊu kinh tÕ vïng l·nh thæ cßn chÞu ¶nh hëng bëi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ vµ c¬ cÊu thµnh phÇn kü thuËt cu¶ khu vùc kinh tÕ n«ng th«n. VÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi vµ c¸c tiÒm n¨ng tù nhiªn phong phó cña mçi vïng l·nh thæ lµ nh©n tè thuËn lîi cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Th«ng thêng ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: Quèc doanh tËp thÓ, c¸ thÓ, t nh©n vµ kinh tÕ hé ph¸t triÓn h¬n c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh«ng thuËn lîi. 6.2 Nhãm c¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi Nhãm nµy lu«n cã t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù h×nh thµnh vµ biÕn ®æi cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. C¸c nh©n tè kinh tÕ x· héi ¶nh hëng tíi c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ n«ng th«n bao gåm: thÞ trêng (c¶ thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc), hÖ thèng c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ níc, , kinh nghiÖm tËp qu¸n vµ truyÒn thèng s¶n xuÊt cña d©n c. 17 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ c¸c quan hÖ kinh tÕ ®îc thÓ hiÖn th«ng qua thÞ trêng. ThÞ trêng n«ng th«n kh«ng chØ thùc hiÖn chøc n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c ngµnh kinh tÕ n«ng th«n (®Çu ra) mµ cßn gãp phÇn quan träng thu hót c¸c yÕu tè (®Çu vµo) cña thÞ trêng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n«ng th«n nh: vèn, søc lao ®éng, vËt t c«ng nghÖ. Tuy nhiªn thÞ trêng víi c¸c quy luËt vèn cã lu«n chøa ®ùng kh¶ n¨ng tù ph¸t vµ dÉn ®Õn nh÷ng rñi ro cho ngêi s¶n xuÊt còng nh g©y l·ng phÝ c¸c nguån lùc x· héi nãi chung vµ khu vùc kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng: §Ó h¹n chÕ kh¶ n¨ng tù ph¸t cÇn cã sù t¸c ®éng hîp lý cña Nhµ níc ë tÇm vÜ v« ®Ó ®Þnh híng sù vËn ®éng vµ biÕn ®æi cña thÞ trêng. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cÇn chó träng sù t¸c ®éng vµ ¶nh hëng cña thÞ trêng quèc tÕ tíi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n cña mçi níc. §©y lµ mét nh©n tè hÕt søc quan träng ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ nãi chung vµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng. Th«ng qua qu¸ tr×nh tham gia thÞ trêng quèc tÕ mµ mçi quèc gia t¨ng thªm c¸c c¬ héi t×m kiÕm c«ng nghÖ vµ kü thuËt míi còng nh vèn ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ mçi níc. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng Nhµ níc cÇn ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« ®Ó t¹o ra ®éng lùc kinh tÕ mµ cèt lâi lµ lîi Ých kinh tÕ cña ngêi s¶n xuÊt. §ång thêi c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ gióp c¸c nhµ s¶n xuÊt cã ®îc hµnh lang vµ khu«n khæ ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña m×nh. §Ó thùc hiÖn 18 Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  chøc n¨ng kinh tÕ cña m×nh nhÊt thiÕt Nhµ níc ph¶i cã c«ng cô qu¶n lý vÜ m« ®èi víi nÒn kinh tÕ. §Ó chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n, ®ßi hái cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vËt chÊt nhÊt ®Þnh ®Æc biÖt lµ nguån vèn ®Çu t, v× nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ, thµnh phÇn kinh tÕ vµ vïng kinh tÕ ®ång thêi còng t¹o ®iÒu kiÖn ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ngµnh kinh tÕ, thµnh phÇn kinh tÕ vµ vïng kinh tÕ n«ng th«n ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®iÓu kiÖn cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Çu t c«ng nghÖ, kü thuËt trong n«ng th«n. C¬ së h¹ tÇng n«ng th«n còng lµ mét trong c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. C¬ së h¹ tÇng n«ng th«n bao gåm: h¹ tÇng kü thuËt vµ h¹ tÇng x· héi phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, th¬ng m¹i, dÞch vô vµ sinh ho¹t v¨n ho¸ x· héi cña céng ®ång d©n c n«ng th«n. Sù ph¸t triÓn cña c¸c khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ còng lµ mét nh©n tè quan träng ¶nh hëng tíi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. 6.3. Nhãm nh©n tè vÒ kü thuËt cã ¶nh hëng tíi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Ngµy nay khoa häc kü thuËt ®ang trë thµnh lùc lîng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt vµ viÖc øng dông chóng vµo s¶n xuÊt cã vai trß ngµy cµng to lín ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung, kinh tÕ n«ng th«n vµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n nãi riªng. 19 ë ®©y vai trß Ketnooi.com ket noi cong dan dien tu  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ N«ng th«n HuyÖn Gia L©m  cña khoa häc kü thuËt kü thuËt ®îc øng dông s¶n xuÊt gãp phÇn quyÕt ®Þnh hoµn thiÖn c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt nh»m khai th¸c sö dông hîp lý, hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc cña x· héi vµ khu vùc n«ng th«n. §ång thêi viÖc øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt còng lµm ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt trong n«ng th«n qua ®ã thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt, c¸c vïng kinh tÕ trong n«ng th«n ®Æc biÖt lµ c¸c ngµnh c¸c vïng cã nhiÒu lîi thÕ. §ång thêi khoa häc c«ng nghÖ cµng ph¸t triÓn cho phÐp thay ®æi vÒ c¬ cÊu kü thuËt cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong khu vùc n«ng th«n nãi chung vµ n«ng th«n huyÖn Gia L©m nãi riªng. Gãp phÇn lµm gi¶m tû träng cña ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng tû träng cña ngµnh n«ng nghiÖp t¨ng tû träng ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¹o ®iÒu kiÖn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n huyÖn Gia L©m theo xu híng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸. 7. Kinh nghiÖm cña mét sè níc trong viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. ë mçi níc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ ®Æc ®iÓm riªng ë vµo tõng thêi ®iÓm vµ hoµn c¶nh lÞch sö kh¸c nhau, nhng ®Òu coi kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò trong mét bíc ®i cña chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc. Trong qu¸ tr×nh ®ã c¸c níc ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n theo híng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸. Tuy nhiªn c¸ch thøc tiÕn hµnh vµ kÕ qu¶ c¶u tõng bíc lµ kh¸c nhau. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t mét sè kinh nghiÖm cã tÝnh 20
- Xem thêm -