Tài liệu Chuyên đề bồi dưỡng hsg hóa thcs phần vô cơ

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 893 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ Tãm t¾t kiÕn thøc c¬ b¶n vµ h-íng dÉn «n thi häc sinh giái. M«n :Hãa häc 9 -----------------***---------------- Ng-êi so¹n PhÇn I : : NguyÔn Hång Qu©n Ho¸ Häc v« c¬ Chuyªn ®Ò 1 - Bµi to¸n nhËn biÕt A - Bµi to¸n nhËn biÕt , ph©n biÖt c¸c chÊt : - ph©n biÖt - t¸ch c¸c chÊt . 1) Kim lo¹i : - Dïng n-íc nhËn biÕt c¸c kim lo¹i : Li, K , Na ,Ca , Ba (HiÖn t-îng quan s¸t : Kim lo¹i tan dÇn vµ cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra ). VD : 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2 - Thªm tiÕp dung dÞch Na2CO3 (HoÆc sôc khÝ CO2) vµo dung dÞch thu ®-îc cã kÕt tña tr¾ng xuÊt hiÖn th× mÉu ban ®Çu lµ Ca hoÆc Ba , kh«ng cã kÕt tña th× mÉu ban ®Çu lµ K , Li hoÆc Na . VD : Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O - Dïng dung dÞch kiÒm(®Æc) nhËn biÕt Al , Zn : Al , Zn tan dÇn ,cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra . VD : 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 Zn + 2NaOH  Na2ZnO2 + H2 - Dïng dung dÞch HCl hoÆc H2SO4 lo·ng ®Ó nhËn biÕt kim lo¹i ®øng tr-íc H trong d·y ho¹t ®éng cña kim lo¹i ( Kim lo¹i tan dÇn vµ cã khÝ kh«ng mµu tho¸t ra ).Kim lo¹i ®øng sau H trong d·y kh«ng tan . VD : Fe + H2SO4  FeSO4 + H2 Cu + H2SO4 (lo·ng)  Kh«ng ph¶n øng *L-u ý : - NÕu cã nhiÒu kim lo¹i tan ®-îc trong axit th× tiÕp tôc nhËn biÕt dung dÞch muèi t¹o ra - Riªng Fe vµ Al kh«ng tan trong HNO3 , H2SO4 ®Æc nguéi . 2) Hîp chÊt : - Dïng qu× tÝm nhËn biÕt dung dÞch muèi ,axit ,baz¬ : Axit chuyÓn mµu qu× tÝm thµnh ®á ,baz¬ chuyÓn mµu qu× tÝm thµnh xanh ,muèi trung hoµ kh«ng lµm chuyÓn mµu qu× tÝm . - Dung dÞch baz¬ lµm dung dÞch Phªnolphtalªin kh«ng mµu thµnh mµu ®á .(L-u ý : Ph-¬ng ph¸p nµy chØ nhËn biÕt dung dÞch baz¬ ) . * NhËn biÕt gèc axit : - Gèc (=CO3 ,-HCO3 ) + D2 axit (HCl,H2SO4)  KhÝ kh«ng mµu CO2 tho¸t ra . - Gèc (=SO3 ,-HSO3 ) + D2 axit (HCl,H2SO4)  KhÝ kh«ng mµu,mïi h¾c SO2 tho¸t ra . - Gèc (=SO4 ,=CO3 ,H2SO4) + D2 BaCl2,Ba(NO3 )2 ,Ba(OH)2  KÕt tña tr¾ng (BaSO4,BaCO3) - Gèc (=S) + D2 Pb(NO3)2,Cu(NO3 )2  KÕt tña ®en (CuS,PbS) - Gèc (-Cl) + D2 AgNO3  KÕt tña tr¾ng (AgCl) - Gèc (PO4) + D2 AgNO3  KÕt tña vµng (Ag3PO4) - Gèc (NH4-) + D2 NaOH  KhÝ mïi khai bay ra (NH3) * NhËn biÕt dung dÞch baz¬: - Sôc khÝ CO2 hoÆc dung dÞch Na2CO3 , H2SO4 vµo c¸c dung dÞch .Dung dÞch cã xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng lµ Ca(OH)2 ,Ba(OH)2 ,cßn l¹i lµ NaOH ,KOH kh«ng xuÊt hiÖn kÕt tña . VD : Ca(OH)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaOH Ba(OH)2 + CO2  BaCO3 + H2O *NhËn biÕt c¸c kim lo¹i trong muèi : - Cho lÇn l-ît c¸c dung dÞch muèi t¸c dông víi dung dÞch baz¬ tíi d- (NaOH ,KOH) . HiÖn t-îng : + Muèi Al (III) ,Zn (II)  xuÊt hiÖn kÕt tña keo tr¾ng (Al(OH)3,Zn(OH)2 ),sau ®ã kÕt tña tan . VD : AlCl3 + 3NaOH  Al(OH)3 + 3NaCl Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O ZnSO4 + 2KOH  Zn(OH)2 + K2SO4 Zn(OH)2 + 2KOH  K2ZnO2 + 2H2O NguyÔn Hång Qu©n 1 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ + Muèi Fe (III)  xuÊt hiÖn kÕt tña n©u ®á (Fe(OH)3). + Muèi Fe (II)  xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng xanh (Fe(OH)2),sau ®ã kÕt tña ho¸ n©u ®á ngoµi kh«ng khÝ (Fe(OH)3). Do cã PT : 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 + Muèi Cu (II)  xuÊt hiÖn kÕt tña xanh lam (Cu(OH)2). + Muèi Mg (II)  xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng (Mg(OH)2). + Muèi Ca (II) ,Ba (II) + gèc (=SO4 ,=CO3)  KÕt tña tr¾ng (CaCO3 ,BaCO3 ). *NhËn biÕt «xit : - C¸c «xit Na2O , CaO , K2O , BaO tan trong n-íc ë ®iÒu kiÖn th-êng t¹o dung dÞch baz¬ . - C¸c «xit Al2O3 , ZnO tan trong dung dÞch baz¬ do cã P¦: Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O - Riªng (SO2) lµm mÊt mµu dung dÞch n-íc Br«m (Mµu n©u thµnh kh«ng mµu): SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4 . *L-u ý : - §Çu bµi cho mÉu chÊt r¾n tr-íc tiªn cÇn hoµ tan lÇn l-ît c¸c chÊt r¾n vµo n-íc chia t¸ch ra thµnh 2 nhãm tan vµ kh«ng tan . - Tr¶ lêi theo thø tù : Thuèc thö sö dông – hiÖn t-îng quan s¸t (mµu s¾c ,mïi vÞ ,kÕt tña) – kÕt luËn tªn chÊt nhËn biÕt – viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng . - §èi víi nh÷ng bµi to¸n dïng thuèc thö h¹n chÕ : ChØ ®-îc dïng thuèc thö ®· cho nhËn biÕt chÊt sau ®ã lÊy chÊt võa nhËn biÕt lµm thuèc thö nhËn ra c¸c chÊt cßn l¹i . - §èi víi nh÷ng bµi to¸n kh«ng dïng thuèc thö nµo kh¸c : NhËn biÕt b»ng c¸ch cho lÇn l-ît tõng cÆp chÊt ®· ®¸nh sè thø tù ph¶n øng víi nhau tõng ®«i mét ,sau ®ã dùa vµo hiÖn t-îng so s¸nh  kÕt luËn . - Chó ý tr×nh bµy râ thuèc thö lÊy d- hay võa ®ñ .Tuú vµo yªu cÇu cña tõng bµi mµ cã thÓ cã duy nhÊt 1 hay nhiÒu c¸ch nhËn biÕt ,chó ý hiÖn t-îng cÇn ®ñ râ quan s¸t (mµu s¾c ,mïi vÞ…) ,tr¸nh trïng lÆp.  Bµi tËp vËn dông : C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6 C©u 7 C©u 8 C©u 9 C©u 10 C©u 11 C©u 12 C©u 13 C©u 14 C©u 15 Cã 4 lä mÊt nh·n ®ùng 4 chÊt bét mµu tr¾ng gåm : CaO ,Na 2O ,MgO,vµ P2O5 Dïng thuèc thö nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt trªn : A. Dïng n-íc vµ H2SO4 B. Dïng H2SO4 vµ phªnolphtalein C. Dïng n-íc vµ giÊy qu× tÝm D. TÊt c¶ ®Òu sai Cã nh÷ng chÊt r¾n sau : CaO , P2O5 , MgO vµ Na2SO4 .Dïng thuèc thö nµo cã thÓ ph©n biÖt c¸c chÊt trªn : A.Dïng axit vµ qu× tÝm B. Dïng H2SO4 vµ phenolphtalein C. Dïng n-íc vµ qu× tÝm D. Dïng dd NaOH Cho hçn hîp chÊt r¾n gåm : Al2O3 ,Fe2O3 ,,BaO . §Ó nhËn biÕt sù cã mÆt cña 3 chÊt r¾n trong hçn hîp cÇn : A. dd NaOH vµ H2SO4 B. H2O ,NaOH vµ HCl C. Qu× tÝm vµ Ba(OH)2 D. C¶ A,B,C Cã 4 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch kh«ng mµu lµ : HCl ,HNO3 ,H2SO4 ,H2O H·y chän thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn : A. Dïng giÊy qu× tÝm B. Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch BaCl2 C. Dïng dd BaCl2 ,dd AgNO3 vµ giÊy qu× tÝm D. TÊt c¶ ®Òu sai Cã 4 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch muèi lµ clorua ,sunfat ,nitrat ,cacbonat cña c¸c kim lo¹i Ba , K Mg , Pb . H·y chän thuèc thö ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn : A.Dïng dung dÞch NaOH vµ GiÊy qu× tÝm B. Dïng dung dÞch HCl vµ Phenolphtalein C. Dïng dung dÞch Na2SO4 D.Dïng dung dÞch NaOH ,dung dÞch Na2S ,dung dÞch HCl Cã 5 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ,mçi lä ®ùng mét dung dÞch kh«ng mµu lµ :NaOH ,NaCl ,Na2SO4,NaNO3 ,HCl .Dïng thuèc thö nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt trªn : A. Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch BaCl2 B. Dïng qu× tÝm vµ dung dÞch AgNO3 C. Dïng BaCl2 vµ Phenolphtalein D. Dïng qu× tÝm ,dd BaCl2 ,dd AgNO3 §Ó ph©n biÖt 2 khÝ : CO2 vµ SO2 cã thÓ dïng chÊt nµo sau ®©y : A. dd NaOH B. dd Br2 C. dd Ba(OH)2 D. dd CaCl2 ChØ ®-îc dïng kim lo¹i ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau : HCl , KOH , Ba(NO3)2 , CuSO4 , NaCl . Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c ,h·y nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n chøa c¸c dung dÞch sau : Ba(OH)2,H2SO4,Na2CO3,NaCl,HCl. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c ,h·y nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n chøa c¸c dung dÞch sau : Ba(OH)2 , Na2SO4 , Na2CO3 , MgCl2 , HCl , AlCl3 . ChØ ®-îc dïng kim lo¹i ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau : HCl ,KOH,AgNO 3 ,CuSO4 ,NaCl. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c hçn hîp sau : a. A ( Fe, FeO ) ; B ( Fe, Cu ) ; C( FeO ,CuO) b. X ( H2 ,CO2 ) ; Y( CO2 ,C2H4 ) ; Z ( CH4 ,C2H4) ChØ ®-îc dïng qu× tÝm ,h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau : HCl, H2SO4 ,Ba(OH)2 ,NaOH ,NaCl ChØ ®-îc dïng n-íc ®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt r¾n sau: NaOH , Al , FeCl3 , MgCl2 B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ,h·y ph©n biÖt c¸c lä mÊt nh·n chøa : a. C¸c dung dÞch : NaOH ,Ba(OH)2 ,K2SO4 ,KCl, KNO3 b. C¸c chÊt r¾n : P2O5 ,NaOH ,CuO, Fe2O3 c. C¸c khÝ : CO2 , SO2 ,N2 ,HCl ,H2S. NguyÔn Hång Qu©n 2 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 16 C©u 17 C©u 18 C©u 19 C©u 20 C©u 21 C©u 22 C©u 23 C©u 24 C©u 25 C©u 26 C©u 27 C©u 28 C©u 29 C©u 30 C©u 31 C©u 32 C©u 33 C©u 34 C©u 35 C©u 36 C©u 37 C©u 38 C©u 39 C©u 40 ChØ dïng thªm c¸ch ®un nãng nhËn biÕt c¸c dung dÞch : NaHSO4 ,KHCO3 ,Mg(HCO3)2 ,Na3SO3 , Ba(HCO3)2 . Cã 2 lä ®ùng dung dÞch kh«ng nh·n lµ NaOH vµ AlCl 3 ®Òu kh«ng mµu .Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng chÊt g× ? ChØ ®-îc dïng thªm mét chÊt h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c chÊt trong d·y sau : a) C¸c kim lo¹i : Al , Mg , Ca , Na . b) C¸c dung dÞch : NaCl , CaCl2 , AlCl3 , CuCl2 . c) C¸c chÊt bét : - CaO , MgO , Al2O3 - K2O , CaO , Al2O3 , MgO. - Mg , Al , Al2O3 . B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc h·y ph©n biÖt 3 mÉu hîp kim trong c¸c tr-êng hîp sau: a. Al-Fe ; Al-Cu ; Cu-Fe b. Mg –Al ; Mg – K ; Mg - Ag . ChØ dïng khÝ CO2 vµ H2O.Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p nhËn biÕt c¸c gãi bét tr¾ng mÊt nh·n sau: BaO , BaSO4 , BaCO3 , Na2SO4 , Na2CO3 , Al2O3 . Cã 3 lä ®ùng 3 hçn hîp d¹ng bét : (Al + Al 2O3) ; (Fe + Fe2O3) ; (FeO + Fe2O3) .Dïng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt chóng. Tr×nh bµy c¸ch ph©n biÖt c¸c chÊt bét r¾n sau : Natri sunfat, Natri cacbonat , Th¹ch cao sèng , ®¸ v«i b»ng c¸ch dïng tiÕt kiÖm thuèc thö nhÊt . Cã 6 lä mÊt nh·n sau : Na2CO3 , NH4Cl , MgCl2 , AlCl3 , FeSO4, Fe2(SO4)3 .ChØ ®-îc dïng dung dÞch NaOH lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng dung dÞch g× ? Cã 4 èng nghiÖm ,mçi èng chøa mét dung dÞch muèi (kh«ng trïng kim lo¹i vµ gèc axit ).BiÕt c¸c kim lo¹i trong muèi lµ : Ba , Mg , K , Pb vµ c¸c gèc axit lµ clorua ,sunfat ,nitrat ,cacbonat. a. X¸c ®Þnh dung dÞch muèi trong mçi èng nghiÖm ?Gi¶i thÝch. b. Nªu ph-¬ng ph¸p ph©n biÖt 4 èng nghiÖm kh«ng nh·n chøa c¸c dung dÞch muèi trªn, víi ®iÒu kiÖn chØ dïng nhiÒu nhÊt 2 thuèc thö . Mét dung dÞch lo·ng cña hçn hîp gåm ba axit : HCl ,H2SO4 ,HNO3 .B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt sù cã mÆt cña tõng axit trong dung dÞch Êy . Cã 6 lä mÊt nh·n ®ùng c¸c dung dÞch kh«ng mµu lµ : Na 2SO4 , Na2CO3 , BaCl2 , Ba(NO3)2 , AgNO3 , MgCl2. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc vµ kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt kh¸c h·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch trªn ,biÕt r»ng chóng cã nång ®é ®ñ lín ®Ó c¸c kÕt tña Ýt tan còng cã thÓ ®-îc t¹o thµnh . Cã 7 èng nghiÖm ®ùng c¸c dung dÞch n-íc cña c¸c chÊt sau : HCl , NaOH , Na 2SO4 , NH4Cl , NaCl , BaCl2 vµ AgNO3 .H·y tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã b»ng c¸ch sö dông giÊy qu× vµ b»ng ph¶n øng bÊt k× gi÷a c¸c dung dÞch trong c¸c èng nghiÖm .ViÕt c¸c PTP¦. ChØ cã H2O vµ HCl h·y nhËn biÕt c¸c chÊt sau : BaO ,Al2O3 , Fe2O3 , FeO, MgO , CuO , CaCO3 , MnO2 . ChØ ®-îc dïng mét kim lo¹i ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch sau: (NH 4)2SO4 , NH4Cl , AlCl3 , MgCl2 , FeCl2 , FeCl3. ChØ dïng thªm n-íc ,h·y nhËn biÕt 4 chÊt r¾n sau :Na 2O , Al2O3, Fe2O3, Al chøa trong c¸c lä riªng biÖt.ViÕt PTP¦. §-îc dïng thªm mét thuèc thö ,h·y t×m c¸ch nhËn biÕt c¸c dung dÞch mÊt nh·n sau : NH4HSO4 , Ba(OH)2 , BaCl2 ,HCl , NaCl, H2SO4 .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh x¶y ra. Cã 3 lä ho¸ chÊt mÊt nh·n ®ùng 3 dung dÞch kh«ng mµu lµ: NaCl , Na 2CO3 vµ HCl.NÕu kh«ng dïng thªm bÊt cø ho¸ chÊt nµo kh¸c (kÓ c¶ qu× tÝm) lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch nµy. Kh«ng dïng thuèc thö h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch mÊt nh·n sau : a) Fe2(SO4)3 , ZnCl2 , MgCl2 , Ba(OH)2 b) CuSO4 , Pb(NO3)2 , Na2S , CaCl2. Kh«ng dïng thªm ho¸ chÊt nµo kh¸c ,h·y nhËn biÕt c¸c lä chøa c¸c dung dÞch sau: NaOH ,CuCl2 , MgCl2 , KCl , AlCl3. Trong 4 èng nghiÖm cã ®ùng riªng biÖt dung dÞch lo·ng trong suèt cña 4 chÊt .BiÕt r»ng: -Trong c¸c dung dÞch nµy cã 1 dung dÞch lµ axit kh«ng bay h¬i ,3 dung dÞch cßn l¹i lµ muèi Mg, muèi Ba ,muèi Na. - Cã 3 gèc axit lµ clorua , sunfat ,cacbonat . Mçi gèc axit trªn cã trong thµnh phÇn Ýt nhÊt cña mét chÊt . a. H·y cho biÕt tªn tõng chÊt tan cã chøa trong mçi dung dÞch trªn. b. ChØ dïng c¸c èng nghiÖm kh«ng dïng thªm dông cô vµ ho¸ chÊt nµo kh¸c ,lµm thÕ nµo ph©n biÖt c¸c chÊt cã trong 4 dung dÞch trªn .ViÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹. B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc h·y nhËn biÕt c¸c gãi bét mÊt nh·n sau ®©y: a) Ag , Fe , FeO , Fe2O3 , Fe3O4 . b) Na2O , CaO , Ag2O , Al2O3 , Fe2O3 , MnO2 , CuO , CaC2 . c) Al , Fe , Mg , Ag . a) B»ng ph-¬ng ph¸p ho¸ häc lµm thÕ nµo ®Ó nhËn ra sù cã mÆt cña mçi khÝ trong hçn hîp khÝ gåm: CO ,CO2,SO2 ,SO3 b) ChØ ®-îc dïng c¸c kim lo¹i h·y ph©n biÖt c¸c dung dÞch mÊt nh·n sau : HNO3 , HCl , NaNO3 , NaOH , HgCl2 . Cã 3 gãi ph©n bãn ho¸ häc bÞ mÊt nh·n : Kaliclorua , amoninitrat vµ supephotphat kÐp .Trong ®iÒu kiÖn n«ng th«n cã thÓ ph©n biÖt ba gãi ph©n bãn ho¸ häc trªn ®-îc kh«ng? ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . ChØ ®-îc dïng thªm 1 ho¸ chÊt bªn ngoµi h·y nhËn biÕt c¸c lä mÊt nh·n chøa c¸c dung dÞch sau : a) NH4Cl , FeCl2 , FeCl3 , AlCl3 , MgCl2 . b) K2SO4 , K2CO3 , K2SiO3 , K2S , K2SO3 . c) KOH , NH4Cl , (NH4)2SO4 ,Fe2(SO4)3 , CuCl2 , ZnSO4 ,MgCl2 ,FeCl2. d) NaOH, HCl, Na2SO3, NaCl, Na2CO3, Na2S vµ NaAlO2. NhËn biÕt c¸c dung dÞch mÊt nh·n sau : - NH4NO3 , KCl , NaNO3 , CaCl2 , BaCl2 , FeCl2 ,FeCl3 , Mg(NO3)2 , ZnSO4 , CuSO4 , AlCl3 . - NaCl , KNO3 , MgSO4 , K3PO4 , K2S , NaNO3 , KOH , Na2SO3 . NguyÔn Hång Qu©n 3 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 41 Trong 6 èng nghiÖm ®¸nh sè thø tù tõ 1  6 chøa c¸c dung dÞch : NaOH , (NH4)2SO4 , Na2CO3 , Ba(NO3)2 , Pb(NO3)2 CaCl2 . Cho biÕt mçi èng nghiÖm chøa chÊt g× biÕt r»ng : a) Dung dÞch 2 vµ 5 cho kÕt tña tr¾ng víi c¸c dung dÞch 1 , 3 , 4 . b) Dung dÞch 2 kh«ng t¹o kÕt tña víi 5 . c) Dung dÞch 1 kh«ng t¹o kÕt tña víi 3 , 4 . d) Dung dÞch 6 kh«ng ph¶n øng víi 5 . e) Cho mét giät dung dÞch 3 vµo dung dÞch 6 thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña ,l¾c nhÑ thÊy kÕt tña tan . B - bµi to¸n t¸ch riªng vµ tinh chÕ : * T¸ch riªng : ChuyÓn tõng chÊt trong hçn hîp vÒ tr¹ng th¸i riªng lÎ ë d¹ng nguyªn chÊt vµ tinh khiÕt b»ng ph-¬ng ph¸p vËt lÝ hoÆc ho¸ häc. + Nguyªn t¾c : ChuyÓn chÊt cÇn t¸ch thµnh s¶n phÈm míi ë d¹ng kÕt tña hoÆc bay h¬i .TiÕp theo lµ thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ph¸p vËt lÝ ®Ó :C« c¹n ,läc ,ch-ng cÊt ,chiÕt c¸c chÊt ra khái nhau .Cuèi cïng thùc hiÖn c¸c ph¶n øng t¸i t¹o ®iÒu chÕ l¹i c¸c chÊt ban ®Çu . + L-u ý : Sau khi t¸ch riªng c¸c chÊt ph¶i gi÷ nguyªn khèi l-îng nh- trong hçn hîp ban ®Çu . * Tinh chÕ : Tinh chÕ chÊt A trong hçn hîp gåm 3 chÊt A,B,C lµ t×m c¸ch lo¹i bá B,C ®Ó chØ cßn l¹i A nguyªn chÊt. Kh«ng cÇn ph¶i thu håi B ,C nh-ng ph¶i ®-a A vÒ d¹ng ban ®Çu b»ng ph¶n øng thÝch hîp .  Ph-¬ng ph¸p : - §èi víi hçn hîp chøa : Kim lo¹i ,«xit kim lo¹i ,baz¬ ,muèi ta ®em hoµ tan trong Axit . - §èi víi hçn hîp chøa : ¤xit axit ,«xit l-ìng tÝnh ta thùc hiÖn hoµ tan trong KiÒm - Thùc hiÖn c¸c ph¶n øng trao ®æi : T¹o chÊt kÕt tña hoÆc bay h¬i ,cã thÓ dïng ph¶n øng ®Èy kim lo¹i khái dung dÞch muèi . - CÇn n¾m v÷ng tÝnh chÊt riªng cña tõng kim lo¹i ,hîp chÊt quan träng -> chän thuèc thö thÝch hîp. + §Ó t¸ch vµ ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i ë møc ®é tinh khiÕt ,ng-êi ta th-êng dïng ph-¬ng ph¸p ®iÖn ph©n nãng ch¶y hoÆc ®iÖn ph©n dung dÞch trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp .  Bµi tËp vËn dông C©u 1 H·y tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng : a. C¸c kim lo¹i Al , Fe , Cu , Ag ra khái hçn hîp . b. C¸c dung dÞch FeSO4 , CuSO4 ra khái hçn hîp . c. MgCl2 , NaCl , AlCl3 ra khái hçn hîp . d. Al2O3 , K2O ,, CuO , Fe3O4 ra khái hçn hîp . C©u 2 Mét mÉu Cu cã lÉn t¹p chÊt lµ Fe ,Ag , S .Lµm thÕ nµo ®Ó cã Cu tinh khiÕt . Lµm thÕ nµo ®Ó tinh chÕ N2 tõ N2 cã lÉn t¹p chÊt lµ CO2 ,CO ,O2 ? C©u 3 C©u 4 Coi c¸c ®iÒu kiÖn cã ®ñ .H·y tinh chÕ : a. Bét Fe cã lÉn nh«m ,®ång ,b¹c . b. Fe2O3 cã lÉn Al2O3 vµ Na2O . c. KhÝ O2 cã lÉn CO2 , HCl , CH4 . d. NaCl ra khái hçn hîp gåm NaCl , BaSO4 , MgCO3. C©u 5 NaCl cã lÉn t¹p chÊt lµ : NaHCO3, CaCl2 , MgCl2 , CaSO4 ,MgSO4 , Na2SO4 , Mg(HCO3)2 vµ Ca(HCO3)2 ,Lµm thÕ nµo ®Ó thu ®-îc NaCl r¾n tinh khiÕt . C©u 6 Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p t¸ch hçn hîp : §¸ v«i, v«i sèng , th¹ch cao vµ muèi ¨n thµnh tõng chÊt nguyªn chÊt . C©u 7 Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p t¸ch Fe2O3 ra khái hçn hîp : Fe2O3 , Al2O3 , SiO2 ë d¹ng bét .ChØ dïng mét ho¸ chÊt duy nhÊt . C©u 8 Cã hçn hîp 3 muèi :AlCl3 ,FeCl3 vµ BaCl2 .H·y tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p hãa häc ®Ó t¸ch riªng chóng . C©u 9 T¸ch c¸c chÊt sau ®©y ra khái hçn hîp víi ®iÒu kiÖn kh«ng lµm thay ®æi khèi l-îng cña chóng :MgO , Al 2O3 , CuO. C©u 10 Mét hçn hîp gåm 4 chÊt : Al2O3 , CuO , FeS , K2SO4.Tr×nh bµy c¸ch t¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp. C©u 11 Cã hçn hîp r¾n :NaCl , AlCl3 ,CaCl2 .H·y t¸ch riªng tõng chÊt ë d¹ng r¾n sao cho khèi l-îng cña chóng kh«ng ®æi. C©u 12 T¸ch riªng tõng chÊt ra khái hçn hîp : H2S , CO2 ,h¬i n-íc , N2 . C©u 13 Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p t¸ch tõng chÊt sau ra khái hçn hîp chÊt r¾n vµ viÕt ®Çy ®ñ c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra : AlCl3 , FeCl3 , BaO , Al2O3. C©u 14 B»ng c¸ch nµo cã thÓ t¸ch riªng tõng muèi tõ : + Hçn hîp bét : BaSO4 , CaCO3 , Al2(SO4)3 , Fe2(SO4)3 . + Dung dÞch gåm : KCl , AlCl3 , BaCl2 , MgCl2 . C©u 15 Cã hçn hîp gåm : Al2O3 , Fe2O3 , SiO2 . a/ Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p thu ®-îc Al2O3 nguyªn chÊt . b/ Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p thu ®-îc tõng «xit ë d¹ng tinh khiÕt . C©u 16 NguyÔn Hång Qu©n 4 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ Chuyªn ®Ò 2 - Bµi to¸n dù ®o¸n hiÖn t-îng -Thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸- ®iÒu chÕ c¸c chÊt A-Mèi liªn hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ vµ bµi to¸n thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ : *Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ : Kim lo¹i Phi kim ¤xÝt baz¬ Muèi ¤xit axit Baz¬ Axit Kim lo¹i míi vµ muèi míi Hai muèi míi * D·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i : Li , K , Ba , Ca , Na , Mg , Al , Zn , Fe , Cd , Ni , Sn , Pb , (H) , Cu , Ag , Hg , Pt , Au. + Theo chiÒu tõ tr¸i qua ph¶i møc ®é ho¹t ®éng cña c¸c kim lo¹i gi¶m dÇn . + Kim lo¹i (®øng tr-íc Mg) t¸c dông víi n-íc ë nhiÖt ®é th-êng t¹o thµnh dung dÞch baz¬ vµ gi¶i phãng khÝ H2. + Trõ nh÷ng kim lo¹i ®øng tr-íc Mg trong d·y ho¹t ®éng ho¸ häc.Nh÷ng kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh cã thÓ ®Èy ®-îc kim lo¹i yÕu h¬n ra khái dung dÞch muèi cña chóng. + Nh÷ng kim lo¹i ®øng tr-íc (H) trong d·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i ph¶n øng ®-îc víi dung dÞch axit lo·ng ,nh÷ng kim lo¹i ®øng sau (H) kh«ng t¸c dông ®-îc víi dung dÞch axit lo·ng . *Mét sè tr-êng hîp l-u ý kh¸c : + Khi cho kim lo¹i kiÒm vµo dung dÞch muèi tr-íc tiªn kim lo¹i kiÒm t¸c dông víi n-íc tr-íc t¹o ra hi®roxit kim lo¹i ,sau ®ã hi®roxit kim lo¹i míi t¸c dông víi muèi . + Khi cho kim lo¹i (t¸c dông víi n-íc ë ®iÒu kiÖn th-êng ) vµo dung dÞch axit th× tr-íc tiªn kim lo¹i t¸c dông víi axit ,sau ®ã míi t¸c dông víi n-íc . + Hy®r«xit l-ìng tÝnh t¸c dông ®-îc víi dung dÞch axit vµ dung dÞch kiÒm . PT: Al(OH)3 + 3HCl  AlCl3 + 3H2O Al(OH)3 + NaOH  NaAlO2 + 2H2O + Ph¶n øng t¹o phøc tan cña mét sè hy®r«xit kim lo¹i hoÆc muèi víi dung dÞch NH 3 nh- : Cu(OH)2 ,Zn(OH)2 ,AgCl...NÕu dung dÞch NH3 d- th× kÕt tña t¹o thµnh cã thÓ tan do qu¸ tr×nh t¹o phøc . PT: Cu(OH)2 + 4NH3  [ Cu(NH3)4](OH)2 (Phøc tan mµu xanh) + Mét sè hy®r«xit kim lo¹i kh«ng bÒn nh- AgOH ,Hg(OH)2 dÔ bÞ ph©n huû ngay ë nhiÖt ®é th-êng t¹o thµnh c¸c oxit t-¬ng øng lµ Ag2O, HgO(mµu ®en). PT: 2AgOH  Ag2O + H2O sau ®ã Hg(OH)2 bÞ ph©n huû Hg(OH)2  HgO + H2O + Muèi axit cña axit m¹nh cã thÓ t¸c dông víi dung dÞch muèi cña axit yÕu h¬n t¹o thµnh muèi trung hoµ cña axit m¹nh vµ axit yÕu kh«ng bÒn . VD : 2NaHSO4 + Na2SO3  2Na2SO4 + SO2 + H2O 2NaHSO4 + Ba(HCO3)2  BaSO4 +Na2SO4 + 2SO2 +2H2O *CÇn n¾m v÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc cña tõng lo¹i hîp chÊt v« c¬ vµ s¬ ®å chuyÓn ho¸ d-íi ®©y : - Kim lo¹i  ¤xit baz¬  Baz¬ (KiÒm)  Muèi (1)  Muèi (2)  Axit - Kim lo¹i  Muèi  Baz¬ (kh«ng tan )  ¤xit  Muèi - Kim lo¹i  Baz¬  ¤xit  Muèi  Kim lo¹i - Phi kim  ¤xit axit  Muèi axit  Muèi trung hoµ . * Mét sè ph¶n øng ®Æc biÖt cÇn l-u ý : « t FeS + 2HCl ®Æc  FeCl2 + H2S  Cl2 + 2NaOH  NaCl + NaClO + H2O 2Al + 2NaOH + 2H2O  2NaAlO2 + 3H2 NguyÔn Hång Qu©n 5 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ NaAlO2 + CO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3 Fe3O4 + 8HCl  FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O « t 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3  2NaCl + 2H2O Dpdd   2NaOH + H2 + Cl2 Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + H2O « t 4FeS2 + 11O2  2Fe2O3 + 8SO2  « t CuSO4 + SO2 + 2H2O   « t MnO2 + 4HCl ®Æc  MnCl2 + Cl2 + 2H2O  « t 2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O  « t 2Fe + 6H2SO4 ®Æc  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O  Cu + 2H2SO4 ®Æc « t Fe(NO3)3 + NO + 3H2O   « t 3M + 4nHNO3  3M(NO3)n + nNO + 2nH2O  « t 2M + 2nH2SO4 ®Æc  M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O  - Riªng ®èi víi ph¶n øng trao ®æi cÇn sö dông thµnh th¹o b¶ng tÝnh tan x¸c ®Þnh chÊt kÕt tña hoÆc chÊt khÝ . - Khi viÕt ph¶n øng cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn ph¶n øng (NÕu cã)vµ sau khi c©n b»ng cÇn kiÓm tra l¹i - N¾m v÷ng vÒ tÝnh chÊt mµu s¾c ,mïi vÞ cña dung dÞch muèi ,kÕt tña ,khÝ mét sè chÊt quan träng -> Dù ®o¸n hiÖn t-îng (Chó ý tr×nh bµy c«ng thøc trong PT vÒ :Tr¹ng th¸i c¸c chÊt ,®iÒu kiÖn ph¶n øng …) Fe + 4HNO3 ®Æc  Bµi tËp vËn dông : C©u 1 Cã nh÷ng oxit sau : Na2O ,MgO ,SO2 ,N2O5 ,BaO, CuO , N2O, NO, Fe2O3,Al2O3,P2O5, SO3 ,FeO, CO2, ZnO, CO, K2O. a) H·y ph©n lo¹i c¸c «xit trªn . b) H·y cho biÕt nh÷ng «xit nµo t¸c dông ®-îc víi : A. N-íc B. H2SO4 C. Ba(OH)2 D. C¶ Avµ B c) Nh÷ng «xit nµo t¸c dông ®-îc víi nhau tõng ®«i mét .H·y viÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra . C©u 2 Cã nh÷ng baz¬ sau : Cu(OH)2 , KOH ,Fe(OH)3 ,NaOH , Al(OH)3 ,Mg(OH)2 ,Ba(OH)2 ,Zn(OH)2 ,Pb(OH)2 ,Ca(OH)2 .H·y cho biÕt nh÷ng baz¬ nµo : A.T¸c dông víi HCl B. T¸c dông víi dd FeCl3 C. BÞ ph©n huû bëi nhiÖt ®é cao . D. Lµm ®æi mµu qu× tÝm ->xanh, phenolphtalein->®á E.T¸c dông víi CO2 ( ViÕt c¸c PTP¦ x¶y ra ) C©u 3 Cho c¸c ph¶n øng sau : 1. Zn + CuCl2  ZnCl2 + Cu 2..Mg + Fe(NO3)2  Mg(NO3)2 + Fe 3. Cu + PbCl2  CuCl2 + Pb 4. Pt + 2HCl  PtCl2 + H2 Ph¶n øng nµo cã thÓ x¶y ra theo chiÒu thuËn : A. ChØ cã 1 vµ 2 B. ChØ cã 3 vµ 4 C. ChØ cã 2 vµ 3 D. ChØ cã 1, 2 vµ 4 C©u 4 S¬ ®å chuyÓn ho¸ nµo sau ®©y ®óng ? (Mçi mòi tªn lµ mét ph¶n øng ) A. FeS2  FeO  FeSO4  Fe(OH)2  FeO  Fe B. FeS2  Fe2O3  FeCl3  Fe(OH)3  Fe C. FeS2  Fe2O3  Fe(NO3)3  Fe(NO3)2  Fe(OH)2  Fe D. FeS2  Fe2O3  Fe  Fe(NO3)2  Fe(NO3)3  Fe C©u 5 Hoµn thµnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau (Ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã ) a. Cu  CuO  Cu(NO3)2  CuCl2  Cu(OH)2  CuO  Cu b. P  P2O5  H3PO4  Ca(H2PO4)2  CaHPO4  Ca3(PO4)2 c. Al  Al2O3  Al2(SO4)3  Al(OH)3  AlCl3  Al(NO3)3   Ba(AlO2)2 NaAlO2 d. Fe  Fe3O4  FeCl2  FeCl3 FeS2      FeCl3 FeO  Fe(OH)2  Fe(OH)3  Fe2O3  Fe  Fe(NO3)3 C©u 6 Hoµn thµnh c¸c s¬ ®å ph¶n øng sau : (Ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã ) a) S H2SO3 ---> K2SO4 SO2 SO2 ----> Na2SO3 FeS SO 3 ---> H2SO4 NaHSO4 ----> Na2SO4 b) CaCO3 -> CaO -> Ca(OH)2 -> CaCO3 -> Ca(HCO3)2 -> CaCl2 -> Ca(NO3)2 . c) NaOH Na NaCl NaOH NaHCO 3 Na2CO3 Na2SO4 NaClO NguyÔn Hång Qu©n NaH Na 2O NaNO3 6 NaNO2 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 7 X¸c ®Þnh c¸c chÊt vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: « « t a) A  B + CO2  C©u 8 d) e) t D  A + H2O + CO2  A + CO2 + H2O  D b) C + CO2  A + H2O c) B + H2O  C X¸c ®Þnh c¸c chÊt vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: a) (A)+ H2SO4  (B) + (C) + (D) b) (A) + (B)  (C) + (D) (B) + BaCl2  (F) + (G) (D) + (E) + (F)  (B) (G) + (H)  (A) + NaCl (C) + BaCl2  (Y) + NaCl + (D)  (I) + (K) + (L) (Z) + (Y)  (T) + (I) + (C) khÝ  (D) + (H) (T) + (F)  FeCl3 + (E) + (X) BaSO4 (A) « C©u 9 t (G)  Mg + (L)  X¸c ®Þnh c¸c ch÷ c¸i trong ngoÆc vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: « a) (A) + (B)  (C) + (D) + (E) MnO2 + (X)  (G) + (Y) + (B) (T) + (X)  (M) + (D) (E) + (Y)  (X) (M) + (Y)  FeCl3 b) t (A)  (B) + (C)  (D) + NaOH  (G) + (E) + NaOH  (H) + (B) + HCl  (E) + (G) + (F) + (C)  ………. NaCl (D) + (F) (H) « C©u 10 t FeCl3 + (C)  (A) + Fe(OH)3 (H)  Fe2O3 + (F)  X¸c ®Þnh c¸c ch÷ c¸i trong ngoÆc vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng thùc hiÖn s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: a) FeS2 + O2  (A) + (B) b) (A) + HCl  (B) + (D) « (A) (C) (F) (G) (H) t (A) + HNO3 lo·ng  (E) + NO + (D)  (B) + Cl2  (F) (B) + NaOH  (G) + NaCl (E) + NaOH  (H) + NaNO3 (G) + (I) + (D)  (H) + H2S  (C) + (D) + (E)  (F) + HCl  (G) + H2S + NaOH  (H) + (I) + O2 + (D)  (J) « C©u 11 t (J)  (B) + (D) (F) + AgNO3  (E) + (J)  (B) + (L)  (E) + (D) (F) + (K)  (B) X¸c ®Þnh c¸c chÊt vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau : + A (to) +F G + B (to) X Fe +H I +F G + C (to) +H2O (to) L I + BaSO4 +N + D (to) +H X C©u 12 C©u 13 C©u 14 I Bæ tóc vµ c©n b»ng c¸c ph¶n øng sau : a) (A) + (B)  (C) + (D) + (E) b) (C) + NaOH  (F) + Na2SO4 . c) (D) + KOH  (G) + (H) d) (C) + KMnO4 + (B)  (D) + MnSO4 + (H) + (E) e) (G) + (I)  (K) + (E) f) (F) + O2 + (E)  (G) g) (D) + KI  (C) + (H) + I2 h) (C) + Al  (M) + (L) i) (L) + (I)  (N) + H2 j) (N) + Cl2  (K) T×m c¸c chÊt X1 ,X2 ,X3,.......X15 thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng hoµn thµnh c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau: 1) Fe2O3 + CO  FexOy + X1 2) X2 + X3  BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O 3) X2 + X4  BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O 4) X5 + X6  Ag2O + KNO3 + H2O 5) X7 + X8  Ca(H2PO4)2 6) X9 + X10  Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O 7) X10 + X11  Ag2SO4 + SO2 + H2O 8) X3 + X12  BaCO3 + H2O 9) X3 + X13  BaCO3 + CaCO3 + H2O 10) X9 + X14  Fe(NO3)2 + X15 T×m c¸c chÊt X1 ,X2 ,X3,.......X11 thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng hoµn thµnh c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng sau: 1) X1 + X2  Ca3(PO4)2 + H2O . 2) X3 + X4  Ca(OH)2 + H2. 3) X5 + X6  Fe(NO3)3 + N2O + CO2 + H2O 4) X7 + X8 + H2O  Fe(OH)3 + CO2 +NaCl 5) X9 + X10  ZnSO4 + SO2 + H2O 6) X10 + X11  Al(OH)3 + CO2 + KCl NguyÔn Hång Qu©n 7 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 15 C©u 16 C©u 17 C©u 18 C©u 19 C©u 20 C©u 21 C©u 22 C©u 23 C©u 24 C©u 25 C©u 26 C©u 27 C©u 28 C©u 29 C©u 30 C©u 31 Cho 3 dung dÞch muèi A ,B ,C øng víi 3 gèc axit kh¸c nhau ,tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau : A + B  cã khÝ tho¸t ra B + C  cã kÕt tña xuÊt hiÖn . A + C  võa cã kÕt tña ,võa cã khÝ tho¸t ra . X¸c ®Þnh A , B , C vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . Cho c¸c chÊt sau t¸c dông víi nhau tõng cÆp mét : a) Ca(HCO3)2 + HNO3  b) Ba(HSO3)2 + H2SO4  c) MnO2 + HCl  d) NH4Cl + KOH  Mçi chÊt khÝ bay ra cho t¸c dông lÇn l-ît víi tõng dung dÞch : Ba(OH) 2 , Br2 .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. Cho c¸c ph-¬ng tr×nh : MnO2 + HCl  KhÝ A FeS + HCl  KhÝ B Na2SO3 + HCl  KhÝ C NH 4HCO3 + NaOH  KhÝ D H·y viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi : - Cho khÝ A t¸c dông víi khÝ D - Cho khÝ B t¸c dông víi khÝ C - Cho khÝ B t¸c dông víi khÝ A trong n-íc Cho bét Fe vµo dung dÞch CuSO4 th× mµu xanh cña dung dÞch nh¹t mµu dÇn ,ng-îc l¹i khi cho bét Cu vµo dung dÞch Fe2(SO4)3 th× dung dÞch kh«ng mµu trë thµnh mµu xanh ®Ëm dÇn . NÕu nhóng thanh s¾t vµo dung dÞch sau cïng th× hiÖn t-îng g× x¶y ra ?. Gi¶i thÝch hiÖn t-îng x¶y ra vµ viÕt PTP¦. Nªu hiÖn t-îng vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng khi cho kim lo¹i Ba (tíi d-) lÇn l-ît vµo c¸c dung dÞch sau : NaHCO3 , CuSO4 , (NH4)2CO3 , Al(NO3)3 , NaCl , FeCl3 . Nung nãng Cu trong kh«ng khÝ ,sau mét thêi gian ®-îc chÊt r¾n A .Hoµ tan A trong H 2SO4 ®Æc ,nãng thu ®-îc dung dÞch B vµ khÝ C .KhÝ C t¸c dông víi dung dÞch KOH ®-îc dung dÞch D .D võa t¸c dông víi BaCl 2 ,võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH .Cho B t¸c dông víi dung dÞch KOH .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng . Cho mét l-îng bét nh«m vµ s¾t t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch H 2SO4 lo·ng thu ®-îc dung dÞch A vµ khÝ B .Thªm vµo dung dÞch A mét l-îng d- kim lo¹i Bari thu ®-îc kÕt tña C ,dung dÞch D vµ khÝ B .Läc lÊy dung dÞch D ,sôc khÝ CO 2 vµo ®Õn d- thu ®-îc kÕt tña E .Nung E vµ C trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc chÊt r¾n F .X¸c ®Þnh thµnh phÇn c¸c chÊt trong A ,B ,C ,D , E, F vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . NhiÖt ph©n mét l-îng CaCO3 sau mét thêi gian thu ®-îc chÊt r¾n A vµ khÝ B .Cho khÝ B hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch KOH ®-îc dung dÞch C .Dung dÞch C t¸c dông ®-îc víi BaCl2 vµ víi NaOH .Cho chÊt r¾n A t¸c dông víi dung dÞch HCl d- thu ®-îc khÝ B vµ dung dÞch E .C« c¹n dung dÞch E thu ®ù¬c muèi khan F .§iÖn ph©n muèi F nãng ch¶y ®-îc kim lo¹i M.ViÕt c¸c PTHH x¶y ra. Hçn hîp A gåm Fe3O4 ,Al ,Al2O3 ,Fe .Cho A tan trong dung dÞch NaOH d- ®-îc hçn hîp chÊt r¾n A 1 ,dung dÞch B1 vµ khÝ C1 .LÊy l-îng khÝ C1 d- cho t¸c dông víi A nung nãng ®-îc hçn hîp chÊt r¾n A 2 .ChÊt r¾n A2 t¸c dông ®-îc víi H2SO4 ®Æc nguéi ®-îc dung dÞch B2 .Cho B2 t¸c dông víi dung dÞch BaCl2 ®-îc kÕt tña B3 .ViÕt c¸c PTHH x¶y ra (ghi râ ®iÒu kiÖn nÕu cã). Cho hçn hîp BaCO3 ,(NH4)2CO3 t¸c dông víi dung dÞch HCl d- ®-îc dung dÞch A vµ khÝ tho¸t ra .Cho A t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng ,d- thu ®-îc dung dÞch B vµ kÕt tña .Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- ®-îc dung dÞch C vµ khÝ .Nªu hiÖn t-îng vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . Hoµ tan mét Ýt phÌn nh«m (K2SO4.Al2(SO4)3 .24H2O ) vµo n-íc ,®-îc dung dÞch A .Thªm dung dÞch NH 3 vµo dung dÞch A ®Õn d- .Sau khi ph¶n øng kÕt thóc , thªm tiÕp vµo ®ã mét l-îng d- dung dÞch Ba(OH) 2 ,thu ®-îc kÕt tña B vµ dung dÞch D .Läc lÊy dung dÞch D ,sôc khÝ CO2 vµo D ®Õn d- . ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong qu¸ tr×nh trªn . Mét lo¹i phÌn cã c«ng thøc MNH4(SO4)2.12H2O cã khèi l-îng mol ph©n tö 453 gam .T×m kim lo¹i M? Cho M t¸c dông víi dung dÞch HNO3 lo·ng d- ,thu ®-îc dung dÞch A .Cho A t¸c dông víi dung dÞch KOH ®-îc kÕt tña B ,dung dÞch C vµ khÝ D cã mïi khai .Cho tõ tõ HCl vµo dung dÞch C l¹i thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña B.Cho kÕt tña B vµ khÝ D vµo dung dÞch H2SO4 lo·ng ,®-îc dung dÞch E.Tõ E cã thÓ thu ®-îc phÌn trªn .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng. Cho BaO t¸c dông víi dung dÞch H2SO4 lo·ng thu ®-îc kÕt tña A vµ dung dÞch B .Thªm mét l-îng d- bét nh«m vµo dung dÞch B thu ®-îc dung dÞch D vµ khÝ H 2 .Thªm Na2CO3 vµo dung dÞch D ,t¸ch ra kÕt tña E .X¸c ®Þnh A,B,D,E vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng . §èt c¸cbon trong kh«ng khÝ ë nhiÖt ®é cao ,®-îc hçn hîp khÝ A .Cho A t¸c dông víi Fe 2O3 nung nãng ®-îc khÝ B vµ hçn hîp chÊt r¾n C.Cho B t¸c dông víi dung dÞch Ba(OH) 2 ®-îc kÕt tña K vµ dung dÞch D,®un s«i D l¹i ®-îc kÕt tña K .Cho C tan trong dung dÞch HCl thu ®-îc khÝ vµ dung dÞch E .Cho E t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- ®-îc kÕt tña hçn hîp hi®r«xit F .Nung F trong kh«ng khÝ ®-îc mét «xit duy nhÊt .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng . Nung nãng hçn hîp X gåm Al , Fe3O4 sau mét thêi gian ®-îc hçn hîp A gåm 4 chÊt r¾n (Al d- ,Fe 3O4 d- ,Al2O3 , Fe ) + Cho A ph¶n øng víi NaOH trong dung dÞch nãng d- t¹o ra chÊt r¾n A1 , dung dÞch B1 , khÝ C1 . + Cho A ph¶n øng víi C1 d- nung nãng ®-îc chÊt r¾n A2 . + Dung dÞch B1 ph¶n øng víi CO2 d- ®-îc dung dÞch B2 vµ chÊt r¾n A3 . + Cho A2 ph¶n øng víi H2SO2 ®Æc nãng ®ù¬c dung dÞch B3 vµ khÝ C2 . + Cho B3 ph¶n øng víi Fe thu ®-îc dung dÞch B4 . X¸c ®Þnh c¸c chÊt hoÆc thµnh phÇn c¸c chÊt A, A1 , B1 ,....ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .BiÕt «xit s¾t bÞ khö trùc tiÕp thµnh s¾t . Hoµ tan hoµn toµn hçn hîp A gåm Al vµ FeS2 trong dung dÞch HNO3 ®Æc nãng thu ®-îc dung dÞch B vµ khÝ duy nhÊt tho¸t ra lµ NO2 .Cho BaCl2 d- vµo dung dÞch B thu ®-îc kÕt tña C vµ dung dÞch D.Cho D t¸c dông víi dung dÞch NH 3 d- ,thu ®-îc kÕt tña E ,nung E trong kh«ng khÝ tíi khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc chÊt r¾n F.Cho luèngkhÝ CO d- t¸c dông víi F nung nãng thu ®-îc chÊt r¾n G.ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra. Hçn hîp A gåm : BaO , FeO , Al2O3 .Hoµ tan A trong l-îng d- n-íc ®-îc dung dÞch D vµ phÇn kh«ng tan B .Sôc NguyÔn Hång Qu©n 8 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 32 C©u 33 C©u 34 C©u 35 C©u 36 C©u 37 khÝCO2 d- vµo D ,ph¶n øng t¹o kÕt tña .Cho khÝ CO d- qua B nung nãng ®-îc chÊt r¾n E.Cho E t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thÊy tan mét phÇn cßn l¹i chÊt r¾n G . Hoµ tan hÕt G trong l-îng d- dung dÞch H 2SO4 lo·ng råi cho dung dÞch thu ®-îc t¸c dông víi dung dÞch KMnO4 .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . Cho mét kim lo¹i A t¸c dông víi d2 muèi B .LÊy vÝ dô vµ viÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra trong c¸c tr-êng hîp sau: 1 - Kh«ng cã hiÖn t-îng g× . 2 - Kim lo¹i míi t¹o kÕt tña b¸m trªn kim lo¹i A . 3 - T¹o ra mét chÊt khÝ . 4 - T¹o ra hai chÊt khÝ . 5 - Dung dÞch mÊt mµu vµng . 6 - Dung dÞch mÊt mµu xanh . 7 - Dung dÞch ®æi mµu tõ mµu vµng sang mµu xanh rÊt nh¹t . 8 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña tr¾ng ,kÕt tña xanh. 9 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña tr¾ng keo tan mét phÇn khi A d-. 10 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña tr¾ng keo tan hoµn toµn khi A d-. 11 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña tr¾ng keo ho¸ ®en khi ®Ó ngoµi kh«ng khÝ . 12 - Cã kim lo¹i míi kÕt tña b¸m trªn kim lo¹i A .LÊy hçn hîp kim lo¹i hoµ tan hÕt trong dung dÞch HNO 3 ®Æc ,nãng thu ®-îc dung dÞch G chøa 3 muèi vµ khÝ D duy nhÊt . 13 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña xanh vµ dung dÞch D .Cho vµo dung dÞch D mét mÉu kim lo¹i ®ång ,nhá thªm dung dÞch HCl ®Õn d- ,thÊy cã khÝ kh«ng mµu F tho¸t ra vµ ho¸ n©u ngoµi kh«ng khÝ . 14 - T¹o ra chÊt khÝ,kÕt tña tr¾ng ,kÕt tña xanh .Sôc khÝ NH3 d- vµo thÊy dung dÞch cã mµu xanh ®Æc tr-ng ,cßn mét phÇn kÕt tña kh«ng tan . 15 - T¹o ra chÊt khÝ ,kÕt tña tr¾ng ,sôc khÝ CO2 vµo kÕt tña l¹i tan ®i ,dung dÞch trë nªn trong suèt . 16 – T¹o ra chÊt khÝ vµ dung dÞch K ,sôc tõ tõ khÝ CO2 vµo 1/2 dung dÞch K thÊy kÕt tña xuÊt hiÖn .Sôc tõ tõ khÝ HCl vµo 1/2 dung dÞch K thÊy kÕt tña xuÊt hiÖn sau ®ã tan dÇn khi d- HCl t¹o thµnh dung dÞch trong suèt Y.TiÕp tôc nhá tõ tõ dung dÞch NaOH vµo dung dÞch Y thÊy kÕt tña xuÊt hiÖn sau ®ã tan dÇn khi NaOH d- . + §Ó b¶o qu¶n kim lo¹i kiÒm ng-êi ta ng©m kim lo¹i kiÒm trong : A. N-íc B. DÇu ho¶ C. Glixerol D. Phenol + Kim lo¹i nµo sau ®©y kh«ng t¸c dông víi n-íc : A. Be B. Mg C. Ca D. Ba + Dung dÞch NaHCO3 kh«ng ph¶n øng víi chÊt nµo : A. CO2 B. Ba(OH)2 C. HCl D. NaOH §iÒn c«ng thøc ho¸ häc cña c¸c chÊt phï hîp vµo chç trèng trong c¸c ph¶n øng sau vµ ph©n lo¹i ph¶n øng nµy : a) NaOH + HNO3  ...............+................ b) ................ + ............  ZnSO4 + ................. c) Na2SO4 + ..............  BaSO4 + .................. d) ................... + ................  FeCl3 e) .................. + .................  Cu(NO3)2 + CO2 + H2O f) K2S + ...............  H2S +............. g) KOH + ..............  K2SO4 + ............... h) Ba(NO3)2 + ...............  HNO3 + …………… i) NaOH + .................  NaCl + ………… j) MgSO4 + ...............  Mg(NO3)2 + …………. k) AgNO3 + ...............  HNO3 + ………… Cho dung dÞch : CuSO4 , Fe2(SO4)3 , MgSO4 ,AgNO3 , vµ c¸c kim lo¹i Cu , Mg , Ag , Fe .Nh÷ng cÆp chÊt nµo ph¶n øng ®-îc víi nhau ? ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng. Cho tõ tõ dung dÞch AlCl3 vµo dung dÞch NH4OH cã hiÖn t-îng g× ? ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng .nÕu thay dung dÞch NH4OH b»ng dung dÞch KOH (TØ lÖ sè mol AlCl3 : KOH b»ng 1 : 3 ) hiÖn t-îng cã g× kh¸c ? ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó gi¶i thÝch . Cã 3 dung dÞch muèi X ,Y ,Z tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau : Ba muèi cã 3 gèc axit kh¸c nhau ,X ph¶n øng víi Y cã khÝ tho¸t ra ,Y ph¶n øng víi Z cã kÕt tña xuÊt hiÖn ,X ph¶n øng víi Z võa cã kÕt tña võa cã khÝ tho¸t ra .X, Y ,Z lÇn l-ît lµ: A . NaHCO3 , Na2SO3 , Ca(HCO3)2 B . Ba(HCO3)2 , NaHSO4 , Na2SO3. C. Na2SO3 , NaHSO4 , Ba(HCO3)2. D. NaHSO4 , Na2SO3 , Ba(HCO3)2. B – D¹ng bµi to¸n ®iÒu chÕ c¸c chÊt : Lµ d¹ng to¸n ®i tõ nguyªn liÖu cho s½n ,tr×nh bµy c¸c ph-¬ng ph¸p ®Ó ®iÒu chÕ c¸c chÊt cÇn thiÕt b»ng c¸ch sö dông c¸c ph-¬ng tr×nh ho¸ häc biÕn ®æi . *Ph-¬ng ph¸p: + ¸p dông c¸c tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c chÊt ®Çu bµi cho s½n (nguyªn liÖu) chän ho¸ chÊt phï hîp ®-a c¸c chÊt (nguyªn tè ) cã trong nguyªn liÖu vÒ chÊt míi ë tr¹ng th¸i r¾n ,láng ,khÝ .Råi sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p vËt lÝ ®Ó : Läc ,t¸ch ,ch-ng cÊt ,chiÕt ,c¸c chÊt cÇn thiÕt . *L-u ý : + CÇn chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn cña bµi to¸n cã ®-îc dïng thªm c¸c hãa chÊt kh¸c hay kh«ng ,c¸c ®iÒu kiÖn cña qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ ®· ®Çy ®ñ ch-a . NguyÔn Hång Qu©n 9 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ + HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ ph¶i ®¹t >80%(cÇn ®ñ lín). + CÇn n¾m râ s¬ ®å liªn hÖ gi÷a c¸c hîp chÊt v« c¬ ,kim lo¹i ,tÝnh chÊt riªng cña c¸c chÊt ,…  Bµi tËp vËn dông : C©u 1 Nh÷ng kim lo¹i nµo sau ®©y cã thÓ ®iÒu chÕ tõ «xit b»ng ph-¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn nhê chÊt khö CO: A.Fe, Al , Cu B.Zn ,Mg ,Fe C.Fe ,Mn ,Ni D. Ni , Cu ,Ca C©u 2 Tõ c¸c chÊt vµ ®iÒu kiÖn cã ®ñ ,h·y viÕt c¸c PTP¦ ®iÒu chÕ : a. Al(OH)3 tõ Al , Mg tõ MgCO3 , Cu tõ CuS , K tõ K2SO4 . b. Cu ,Ag tõ hçn hîp 2 muèi Cu(NO3)2 vµ AgNO3 . C©u 3 Tõ dung dÞch hçn hîp 2 muèi lµ Cu(NO3)2 vµ AgNO3 ,lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ ®iÒu chÕ ®-îc 2 kim lo¹i riªng biÖt lµ Ag vµ Cu ? ViÕt c¸c PTHH ®· dïng (Ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã ). C©u 4 Cã hçn hîp bét c¸c kim lo¹i Al ,Fe .Tõ hçn hîp nµy h·y tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ FeCl 3 .ViÕt c¸c PTHH C©u 5 Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ FeS2 ,quÆng b«xit (Al2O3 cã lÉn Fe2O3 ) kh«ng khÝ ,than ,n-íc ,NaCl vµ c¸c chÊt xóc t¸c cïng ®iÒu kiÖn cã ®ñ .H·y ®iÒu chÕ Fe , Na2SO3 , FeCl2 , Fe2(SO4)3 , NH4NO3 vµ muèi Al2(SO4)3 . C©u 6 Tõ : NaCl ,H2O ,MnO2 , H2SO4 vµ c¸c thiÕt bÞ cÇn thiÕt tr×nh bµy 2 ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ khÝ Cl 2 .ViÕt c¸c PTHH . C©u 7 Tõ bét nh«m ,dung dÞch NaCl ,bét Fe2O3 vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ,viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Al(OH)3 ,NaAlO2 ,FeCl2 ,FeCl3 ,Fe(OH)3 . C©u 8 Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ FeS2 ,quÆng b«xit (Al2O3 cã lÉn Fe2O3 ) ,kh«ng khÝ ,than ,H2O ,NaOH vµ c¸c chÊt xóc t¸c ,c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt coi nh- cã ®ñ h·y®iÒu chÕ : Fe vµ muèi Al2(SO4)3 . C©u 9 Nªu nguyªn t¾c chung ®iÒu chÕ kim lo¹i vµ viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi ®iÒu chÕ c¸c kim lo¹i : Na, Al ,Fe tõ c¸c chÊt Na2CO3 ,Al(NO3)3 ,FeS2. C©u 10 Tõ hçn hîp gåm :KCl , AlCl3 , CuCl2 (víi c¸c ho¸ chÊt cÇn thiÕt vµ ®iÒu kiÖn thÝch hîp ) .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ 3 kim lo¹i K , Cu , Al riªng biÖt. C©u 11 ChØ dïng c¸c ho¸ chÊt ban ®Çu lµ :NaCl , H2O , Al lµm thÕ nµo ®Ó ®iÒu chÕ ®-îc c¸c hîp chÊt sau : AlCl 3 , Al(OH)3 , dung dÞch NaAlO2 .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ho¸ häc ®· dïng (ghi c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã). C©u 12 Cã hçn hîp gåm Na2CO3,MgCO3,BaCO3,FeCO3.Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ®iÒu chÕ tõng kim lo¹i tõ hçn hîptrªn C©u 13 Tõ c¸c chÊt ban ®Çu lµ NaCl ,H2O, KOH ,CaCO3 c¸c ®iÒu kiÖn ph¶n øng coi nh- cã ®ñ ,h·y viÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng vµ ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng (nÕu cã ) ®iÒu chÕ c¸c chÊt sau: NaOH ,H 2 , CO2 , HCl , n-íc Javen , KclO3 , CaOCl2 C©u 14 Tõ nguyªn liÖu chÝnh lµ muèi ¨n ,®¸ v«i ,n-íc ,kh«ng khÝ ,chÊt xóc t¸c ...ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ c¸c chÊt tinh khiÕt sau : Na2CO3 , NH4NO3 , (NH4)2CO3 , NH4HCO3. C©u 15 §iÒu chÕ tõng kim lo¹i a. Tõ hçn hîp : Na2CO3 , MgCO3 , BaCO3 , FeCO3 chØ dïng dung dÞch HCl . b. Tõ hçn hîp : Al2O3 CuO, Fe2O3 , Fe ,Al ,Cu .T¸ch c¸c chÊt kh«ng lµm thay ®æi khèi l-îng c. Tõ hçn hîp : K2O , BaO, Al2O3 kh«ng lµm thay ®æi khèi l-îng cña mçi kim lo¹i. + Tõ Fe kim lo¹i h·y tr×nh bµy 3 ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ trùc tiÕp ra hîp chÊt s¾t (II) ,3 ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ trùc C©u 16 tiÕp ra hîp chÊt s¾t (III) . + ViÕt 3 ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ trùc tiÕp FeSO 4 tõ Fe kim lo¹i . + Nªu 3 ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ Cu tõ Cu(NO3)2 . + ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Ag tõ AgNO3 theo 4 ph-¬ng ph¸p kh¸c nhau . + ViÕt 4 ph¶n øng kh¸c nhau ®Ó ®iÒu chÕ NaOH . C©u 17 Chuyªn ®Ò 3 – axit - baz¬ - muèi. A - Axit : B - Baz¬ : C - Muèi : Chuyªn ®Ò 4 - Gi¶I to¸n b»ng ph-¬ng ph¸p tÝnh l-îng chÊt theo ph-¬ng tr×nh ho¸ häc - hiÖu suÊt ph¶n øng . tÝnh l-îng chÊt theo ph-¬ng tr×nh ho¸ häc lµ dùa vµo tØ lÖ hÖ sè cña c¸c chÊt trong ph-¬ng tr×nh mµ khi biÕt ®-îc l-îng chÊt nµy tÝnh ®-îc l-îng chÊt kia . Bµi to¸n tÝnh l-îng chÊt theo ph-¬ng tr×nh gåm c¸c d¹ng : + TÝnh theo 1 ph-¬ng tr×nh ho¸ häc . + TÝnh theo 1 hÖ ph-¬ng tr×nh ho¸ häc gåm : - HÖ c¸c ph-¬ng tr×nh x¶y ra nèi tiÕp theo thø tù NguyÔn Hång Qu©n 10 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ - HÖ c¸c ph-¬ng tr×nh song song ®ång thêi cïng x¶y ra. I) L-îng c¸c chÊt khi tÝnh theo ph-¬ng tr×nh ph¶n øng : n ) - Lµ l-îng chÊt ®em lÊy thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc . 2- L-îng chÊt ph¶n øng : (n ) - Lµ l-îng chÊt thùc sù tham gia p- ch-a h¼n ®· lµ l-îng chÊt ban ®Çu. 3- L-îng chÊt d- : (n ) - Lµ l-îng chÊt cßn l¹i sau ph-¬ng tr×nh ph¶n øng .  Chó ý : (n ) , (n ) , (n ) Lµ nh÷ng ®¹i l-îng kh¸c nhau nh-ng chóng cã quan hÖ víi nhau : n =n + n  L-u ý : - ChØ víi chÊt nµo ®ã bÞ hÕt (n = 0 ) th× (n =n ) 1- L-îng chÊt ban ®Çu : ( ban ®Çu ph¶n øng d- b® p- d- ban ®Çu ph¶n øng d- ph¶n øng d- ban ®Çu - Khi cho chÊt ph¶n øng ®-îc dïng d- lµ a% so víi l-îng cÇn th× ta cã : n d- a = 100. n ph¶n øng => n ban ®Çu (1 + a) = 100 . n ph¶n øng II) Ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn vµ ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn : + Dùa vµo l-îng d- cña tÊt c¶ c¸c chÊt tham gia mµ trong tÝnh to¸n ho¸ häc ng-êi ta chia tÊt c¶ ph¶n øng thµnh 2 lo¹i . 1- Ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn : Ph¶n øng gäi lµ x¶y ra hoµn toµn nÕu sau ph¶n øng cã Ýt nhÊt mét chÊt tham gia bÞ hÕt ,chÊt cßn l¹i cã thÓ d- n n hoÆc cã thÓ hÕt .§èi víi chÊt hÕt : ( ph¶n øng = ban ®Çu ) *Khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thµnh phÇn c¸c chÊt sau ph¶n øng gåm : C¸c s¶n phÈm t¹o thµnh vµ c¸c chÊt tham gia cßn d- . *C¸c dÊu hiÖu cho biÕt ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn : - §Çu bµi cho biÕt ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn . - §Çu bµi cho biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 100%. - Hoµ tan hoµn toµn c¸c chÊt r¾n trong dung dÞch . - C¸c ph¶n øng gi÷a axit m¹nh vµ kiÒm m¹nh . - C¸c ph¶n øng gi÷a axit m¹nh vµ muèi . - C¸c ph¶n øng gi÷a kiÒm m¹nh vµ muèi . 2- Ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn : Ph¶n øng gäi lµ x¶y ra kh«ng hoµn toµn nÕu sau ph¶n øng tÊt c¶ c¸c chÊt tham gia ph¶n øng ®Òu cßn d- n n .VËy ( ph¶n øng < ban ®Çu ) *Khi ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn thµnh phÇn c¸c chÊt sau ph¶n øng gåm : C¸c s¶n phÈm t¹o thµnh vµ tÊt c¶ c¸c chÊt tham gia cßn d- . *DÊu hiÖu cho biÕt ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn : - §Çu bµi cho ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn . - §Çu bµi yªu cÇu tÝnh hiÖu suÊt ph¶n øng . - Thùc hiÖn ph¶n øng mét thêi gian .  L-u ý: + Khi gi¶i bµi to¸n ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn cÇn ®Æt Èn cho sè mol tham gia ph¶n øng kÌm theo ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt råi lËp ph-¬ng tr×nh to¸n häc . + NÕu ®Çu bµi cho biÕt tØ lÖ sè mol cña c¸c chÊt trong hçn hîp th× ®Æt sè mol cña chÊt nµy ta sÏ suy ra sè mol cña chÊt kia . III) HiÖu suÊt ph¶n øng : (H) 1 - HiÖu suÊt ph¶n øng: Lµ tØ sè gi÷a sè mol (hoÆc khèi l-îng) chÊt thùc sù tham gia ph¶n øng víi sè mol (hoÆc khèi l-îng) ban ®Çu cña chÊt ®ã. - Khi tÝnh cho c¸c chÊt tham gia ph¶n øng . H n n ph¶n øng = hoÆc H ban ®Çu NguyÔn Hång Qu©n n n ph¶n øng = .100% .Khi biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng lµ h% => n H ph¶n øng = 100% . n ban ®Çu ban ®Çu 11 Ho¸-Sinh 21 Ho¸ v« c¬ - Khi tÝnh cho c¸c chÊt s¶n phÈm thu ®-îc : H = n n s¶n phÈm thùc tÕ thu ®-îc s¶n phÈm thu ®-îc theo lÝ thuyÕt Tr-êng THCS §«ng TiÕn n .100% hoÆc H = n s¶n phÈm thùc tÕ thu ®-îc s¶n phÈm thu theo lÝ thuyÕt 2- Kho¶ng cña hiÖu suÊt : n n < ban ®Çu => HiÖu suÊt ph¶n øng 0 < h < 1 hoÆc 0 < h < 100% - Khi H = 0 -> ph¶n øng kh«ng x¶y ra . - Khi H = 100% -> ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn (tÊt c¶ c¸c chÊt tham gia ph¶n øng ®Òu hÕt) - Khi 0 < H < 100% -> ph¶n øng x¶y ra kh«ng hoµn toµn (c¸c chÊt tham gia ph¶n øng ®Òu d- ) 3- Víi c¸c ph¶n øng cã 2 hoÆc nhiÒu chÊt tham gia : VD : aA + bB  cC + dD 0< ph¶n øng *L-u ý : + §Ó x¸c ®Þnh hiÖu suÊt ph¶n øng tÝnh theo chÊt nµo ta so s¸nh gi¸ trÞ : nA ban ®Çu a víi nB ban ®Çu b => Gi¸ trÞ nµo nhá h¬n th× hiÖu suÊt ph¶n øng tÝnh theo chÊt ®ã. NÕu gi¸ trÞ b»ng nhau th× hiÖu suÊt tÝnh theo 1 chÊt bÊt k× trong nhiÒu chÊt tham gia . + CÇn ph©n biÖt gi÷a % chÊt ®· tham gia ph¶n øng vµ hiÖu suÊt ph¶n øng . % chÊt thiÕu ®· tham gia ph¶n øng vµ hiÖu suÊt ph¶n øng b»ng nhau . a% b% c% % + NÕu lµ mét chuçi qu¸ tr×nh nèi tiÕp : A  B  C  D d E ….. Khi ®ã hiÖu suÊt chung cña c¶ qu¸ tr×nh A E … lµ : H = a%.b%.c%.d%....100%  Bµi tËp vËn dông : *Bµi to¸n th«ng th-êng : C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6 C©u 7 C©u 8 C©u 9 C©u 10 C©u 11 §iÖn ph©n nãng ch¶y hÕt mét hçn hîp gåm NaCl vµ BaCl2 th× thu ®-îc 18,3 gam kim lo¹i vµ 4,48 lÝt khÝ Cl 2 (®ktc) .Na vµ Ba sinh ra cã khèi l-îng lÇn l-ît lµ : A. 4,6g vµ 13,7g B. 6,3g vµ 12 g C. 2,3g vµ 16g D. 4,2g vµ 14,1g Dïng khÝ H2 ®Ó khö 25 gam hçn hîp X gåm : CuO vµ Fe 2O 3 .BiÕt trong hçn hîp ,s¾t (III) oxit chiÕm 80% khèi l-îng .ThÓ tÝch khÝ H2 cÇn dïng lµ : A. 9,8 lÝt B.9,5 lÝt C. 9,9 lÝt D. 10 lÝt Cho 2,06 gam hçn hîp gåm Al ,Cu ,Fe t¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO 3 lo·ng thu ®-îc 0,896lÝt khÝ NO ë ®ktc .Khèi l-îng muèi nitrat sinh ra lµ : A. 9,5 gam B. 7,44 gam C. 7,02 gam D. 4,54 gam Hoµ tan 6,5 gam h2 gåm Zn vµ ZnO vµo d2 HCl th× tho¸t ra1,12 lÝt khÝ H2 (®ktc).Thµnh phÇn% cña hçn hîp ban ®Çu lµ: A. 50% Zn vµ 50% ZnO B. 60% Zn vµ 40% ZnO C. 49% Zn vµ 51% ZnO D. 70% Zn vµ 30% ZnO DÉn 1,568 lÝt CO2 (®ktc) vµo 90 ml d2 KOH 1M .Sau ph¶n øng ®em c« c¹n dung dÞch thu ®ù¬c a gam chÊt r¾n .T×m a ? Trén 50 ml dung dÞch H2SO4 1M víi 150 ml dung dÞch KOH thu ®-îc dung dÞch A .BiÕt dung dÞch A lµm qu× tÝm ho¸ xanh vµ khi c« c¹n dung dÞch A thu ®-îc 11,5 gam chÊt r¾n .X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch KOH . Cho dung dÞch KOH d- t¸c dông víi 100 ml dung dÞch FeSO4 1M thu ®-îc kÕt tña A vµ dung dÞch B .Läc lÊy kÕt tña ®em nung ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc chÊt r¾n C .Nung C trong èng sø chøa khÝ CO (d- ) ,kÕt thóc ph¶n øng thu ®-îc kim lo¹i D . a. Vݪt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . b. TÝnh khèi l-îng cña D . BiÕt c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn . Cho 4,6 gam Natri vµo 200 gam dung dÞch CuSO4 4% .KÕt thóc ph¶n øng thu ®-îc dung dÞch A ,kÕt tña B vµ khÝ C . a. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . b. TÝnh thÓ tÝch khÝ C tho¸t ra ë ®ktc . c. TÝnh khèi l-îng kÕt tña B. d. X¸c ®Þnh nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan cã trong dung dÞch . Trén 100 ml dung dÞch Fe2(SO4)3 víi 100 ml dung dÞch Ba(OH)2 ,sau ph¶n øng thu ®-îc kÕt tña A vµ dung dÞch B .Nung A ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 4,295 gam chÈt r¾n D .Khi cho dung dÞch B t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch H2SO4 0,5M th× thu ®-îc 9,32 gam kÕt tña . a. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . b. X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch Fe2(SO4)3 vµ Ba(OH)2ban ®Çu . c. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch H2SO4 ®· dïng . Trén 200 ml dung dÞch NaOH víi 100 ml dung dÞch CuSO 4 thu ®-îc dung dÞch A (cßn d- baz¬ ) vµ 4,9 gam kÕt tña B .C« c¹n dung dÞch A thu ®-îc 11,1 gam chÊt r¾n .X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch NaOH vµ CuSO 4.. Hçn hîp A gåm Al ,Fe vµ Cu.Chia hçn hîp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau: + PhÇn 1: T¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thu ®-îc 3,36 lÝt khÝ H 2( ®ktc) + PhÇn 2: T¸c dông víi dung dÞch HCl d- thu ®-îc 4,48 lÝt khÝ H 2 (®ktc) vµ cßn l¹i 3,2 gam chÊt r¾n kh«ng tan. a. ViÕt PTP¦ x¶y ra. NguyÔn Hång Qu©n 12 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 12 b. TÝnh khèi l-îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A. Cho hçn hîp bét gåm 2 kim lo¹i nguyªn chÊt Al vµ Mg . a) NÕu lÊy 1,35 gam hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch H 2SO4 lo·ng d- th× thu ®-îc 1,344 lÝt khÝ (®ktc) vµ mét dung dÞch A . TÝnh % khèi l-îng c¸c kim lo¹i trong hçn hîp . b) Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- .ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng vµ tÝnh sè gam kÕt tña t¹o thµnh . c) NÕu lÊy 0,675 gam hçn hîp kim lo¹i trªn cho t¸c dông víi CuSO 4 d- , råi lÊy chÊt r¾n sinh ra cho vµo dung dÞch HNO3®Ëm ®Æc th× thu ®-îc bao nhiªu lÝt khÝ NO (®ktc) . * Bµi to¸n liªn quan tíi hiÖu suÊt ph¶n øng : C©u 1 C©u 2 C©u 3 C©u 4 C©u 5 C©u 6 C©u 7 C©u 8 C©u 9 C©u 10 Mét lo¹i ®¸ v«i chøa 80% CaCO3 .Nung 1 tÊn ®¸ v«i lo¹i nµy cã thÓ thu ®-îc l-îng v«i sèng ( Bݪt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 90%) A. 487,8 kg B. 403,2 kg C. 315,4 kg D. KÕt qu¶ kh¸c Nung mét tÊn ®¸ v«i th× thu ®-îc 478,8 kg v«i sèng .BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 90% .TØ lÖ % khèi l-îng t¹p chÊt trong ®¸ v«i lµ: A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% Cho mét luång khÝ CO d- ®i qua èng chøa 1,6g bét Fe 2O3 ë nhiÖt ®é cao (Gi¶ sö chØ cã ph¶n øng khö vÒ Fe) .Hçn hîp khÝ thu ®-îc cho ®i qua n-íc v«i trong d- th× cã 1,5 g kÕt tña .TÝnh % Fe2O3 bÞ khö vµ thÓ tÝch khÝ CO ®· ph¶n øng (®ktc): A.100% vµ 0,672 lit B.100% vµ 0,336 lÝt C. 50% vµ 0,336 lÝt D. 50% vµ 0,672 lÝt Cho luång khÝ H2 qua èng ®ùng 36 gam bét FeO ®èt nãng ,sau ph¶n øng thu ®-îc chÊt r¾n chøa 43,75% Fe .PhÇn tr¨m khèi l-îng FeO bÞ khö thµnh Fe lµ : A. 25% B. 37,5% C. 50% D. 52% §èt ch¸y m gam kim lo¹i R cã hãa trÞ II trong 2,24 lÝt khÝ clo (®ktc) t¹o ra 6,65 gam muèi .X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ t×m m ,biÕt hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 70% vµ hiÖu suÊt tÝnh theo clo. CÇn lÊy bao nhiªu gam N2 vµ bao nhiªu lÝt H2 (®ktc) ®Ó ®iÒu chÕ ®-îc 102 gam NH3 ? BiÕt hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 25%. Trén 8 lÝt N2 víi 28 lÝt H2 råi cho vµo b×nh ph¶n øng ,sau ph¶n øng thu ®-îc hçn hîp khÝ cã thÓ tÝch lµ 32,8 lÝt .C¸c khÝ ®Òu ®-îc ®o ë cïng ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt .TÝnh thÓ tÝch NH 3 ®-îc t¹o thµnh vµ hiÖu suÊt ph¶n øng . Ph¶i cÇn bao nhiªu tÊn quÆng pirit chøa 90% FeS2 ®Ó s¶n xuÊt 0,5 tÊn dung dÞch axit sunfuric 49%..BiÕt hiÖu suÊt cña c¶ qu¸ tr×nh lµ 80%. Mét hçn hîp khÝ A gåm N2 vµ H2 ®-îc trén theo tØ lÖ sè mol N2 : H2 = 1 : 3. T¹o ph¶n øng gi÷a hai khÝ trªn cho ra NH3 . Sau ph¶n øng thu ®-îc hçn hîp khÝ B gåm N2 , H2 ,NH3 . TØ khèi h¬i cña A so víi B lµ 0,6 . TÝnh hiÖu suÊt tæng hîp NH3 . Cho khÝ H2 ®i qua èng sø chøa 16,2 gam hçn hîp A gåm MgO , Al 2O3 vµ MO nung nãng .ë ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm MO bÞ khö víi hiÖu suÊt 80% .H¬i n-íc t¹o thµnh ®-îc dÉn vµo 15,3 gam dung dÞch H 2SO4 90%.ChØ cã 90% h¬i n-íc ®-îc hÊp thô vµ t¹o thµnh dung dÞch H2SO4 86,34% . ChÊt r¾n cßn l¹i trong èng sø ®-îc hoµ tan võa ®ñ b»ng dung dÞch HCl thu ®-îc dung dÞch B vµ cßn 2,56 gam kim lo¹i kh«ng tan .Cho dung dÞch B ph¶n øng víi dung dÞch NaOH d- sau ®ã ®em kÕt tña nung tíi khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc 2,8 gam «xit. 1. X¸c ®Þnh kim lo¹i M. 2. TÝnh % vÒ khèi l-îng c¸c chÊt trong A. Chuyªn ®Ò 5 - Gi¶I to¸n ho¸ häc b»ng c¸ch lËp ph-¬ng tr×nh vµ hÖ ph-¬ng tr×nh I-X¸c ®Þnh nguyªn tè ho¸ häc vµ hîp chÊt v« c¬ : Lµ d¹ng bµi to¸n x¸c ®Þnh tªn nguyªn tè hoÆc c«ng thøc cña hîp chÊt khi biÕt c¸c d÷ kiÖn liªn quan ®Õn ho¸ trÞ ,khèi l-îng mol… * Ph-¬ng ph¸p : - Gäi nguyªn tè ho¸ häc cÇn t×m lµ R  hîp chÊt t-¬ng øng lµ R2On ,R(OH)n ,R2(CO3)n ,RCln … - ViÕt PTP¦ x¶y ra nÕu cã . - Theo ph¶n øng : lËp tØ sè mol c¸c chÊt mµ ®Ò bµi cho l-îng chÊt (V, n , m) - Gi¶i t×m MR  nguyªn tè ho¸ häc vµ hîp chÊt t-¬ng øng. - Sö dông ph-¬ng ph¸p t×m khèi l-îng mol trung b×nh (M) cña hçn hîp VD : Cho hçn hîp X gåm : (A : x mol , B : y mol , C: z mol …) Ta cã : Mhçn hîp = mhçn hîp nhçn hîp = MA.x + MB.y + MC… x+y+z… + Gi¶ sö trong hçn hîp MA < MB => MA < M < MB . *L-u ý : + NÕu kim lo¹i cÇn t×m ch-a biÕt ho¸ trÞ ,th× gäi n lµ ho¸ trÞ cña kim lo¹i víi n = 1,2,3 NguyÔn Hång Qu©n 13 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ + Khèi l-îng cña «xit b»ng tæng khèi l-îng cña kim lo¹i + khèi l-îng cña «xi .Khèi l-îng cña muèi b»ng tæng khèi l-îng cña kim lo¹i + khèi l-îng cña gèc axit . + NÕu Èn sè nhiÒu h¬n sè ph-¬ng tr×nh th× biÖn luËn . + LËp b¶ng biÕn thiªn : Cho n lÇn l-ît lµ 1, 2, 3 t×m gi¸ trÞ thÝch hîp cña MR . + BiÖn luËn MR theo sè mol cña chÊt bÊt k× trong hçn hîp . ( 0< x < nhçn hîp ) VD : y 2,9  2,9  y  M  27 M  27 2 , 9 V× 0 < y < x + y = 0,3 nªn 0 < < 0,3  M > 36,6 M  27 Ta cã x + y = 0,3 vµ  Bµi tËp vËn dông : Cho 2,34 gam mét kim lo¹i kiÒm t¸c dông víi 13,72 gam n-íc ,thu ®-îc 672 ml khÝ H 2 (®ktc) vµ dung dÞch X . C©u 1 a. X¸c ®Þnh kim lo¹i kiÒm . b. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan trong dung dÞch X C©u 2 Hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i kiÒm A,B kÕ tiÕp nhau .LÊy 6,2g X hoµ tan hoµn toµn vµo n-íc thu ®-îc 2,24 lÝt khÝ hi®r« (ë ®ktc ).A ,B lµ hai kim lo¹i : A. Li, Na B. Na ,K C. K ,Rb D. Rb ,Cs C©u 3 Cho a gam kim lo¹i R cã ho¸ trÞ II t¸c dông hÕt víi 400 ml dung dÞch HCl,thu ®-îc 8,96lÝt khÝ H2 (®ktc) vµ 125 gam dung dÞch A cã nång ®é 30,4% . a. X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl vµ t×m a . b. X¸c ®Þnh R . c. TÝnh khèi l-îng cña dung dÞch HCl . C©u 4 X lµ mét «xit cña kim lo¹i .Khö hoµn toµn 0,8 gam X th× cÇn 336ml khÝ H 2 (®ktc ) .NÕu lÊy toµn bé l-îng kim lo¹i thu ®-îc cho ph¶n øng víi dung dÞch HCl d- thu ®-îc 224ml khÝ H 2 ( ®ktc ) .C«ng thøc ho¸ häc cña X lµ : A. PbO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. FeO C©u 5 Cho m gam kim lo¹i R vµo b×nh chøa 100 ml dung dÞch HCl (d-) ,sau ph¶n øng thu ®-îc 0,672 lÝt khÝ hi®ro ë (®ktc),®ång thêi khèi l-îng b×nh t¨ng thªm 4,05 gam . a. T×m m vµ x¸c ®Þnh kim lo¹i R . b. Sau ph¶n øng ph¶i cÇn 50 gam dung dÞch Ca(OH) 2 3,7% ®Ó trung hoµ axit d- . X¸c ®Þnh CM cña dung dÞch HCl ban ®Çu. C©u 6 Cho 1,625 gam muèi s¾t clorua t¸c dông hÕt víi dung dÞch AgNO 3 thu ®-îc 4,305 gam kÕt tña .X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña muèi s¾t . C©u 7 Hoµ tan 2 gam muèi c¸cbonat cña kim lo¹i cã ho¸ trÞ II b»ng dung dÞch HCl 10% võa ®ñ , thu ®-îc 448cm 3 khÝ (®ktc). a. TÝnh khèi l-îng dung dÞch HCl ®· dïng . b. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña muèi . c. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan cã trong dung dÞch . C©u 8 Hoµ tan hÕt 4 gam «xit cña kim lo¹i ho¸ trÞ II trong dung dÞch H 2SO4 10% võa ®ñ thu ®ù¬c dung dÞch A .Cho dung dÞch NaOH d- vµo dung dÞch A ®-îc kÕt tña B .Nung B ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc chÊt r¾n C .Nung B trong èng chøa khÝ CO d- ë nhiÖt ®é cao ®-îc 32 gam kim lo¹i . a. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra . b. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña «xit . c. TÝnh khèi l-îng cña dung dÞch H2SO4 ®· dïng vµ nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch A . C©u 9 §un nãng a gam mét «xit s¾t trong èng chøa khÝ CO ,sau ph¶n øng thu ®ù¬c 3,36 lÝt khÝ CO 2 (®ktc) vµ 5,6 gam s¾t . a. TÝnh thÓ tÝch khÝ CO tham gia ph¶n øng (®ktc) . b. T×m a . c. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña «xit s¾t . C©u 10 ¤xit cao nhÊt cña nguyªn tè R lµ R2O5 .Trong hîp chÊt khÝ víi hi®r« ,R chiÕm 91,17% vÒ khèi l-îng .X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña «xit cao nhÊt . C©u 11 RX2 lµ muèi t¹o bëi kim lo¹i R cã ho¸ trÞ II vµ phi kim X .Cho dung dÞch chøa 11,1 gam RX 2 t¸c dông hÕt víi AgNO3 thu ®-îc 28,7 gam kÕt tña .Cßn nÕu cho l-îng trªn t¸c dông víi Na2CO3 d- th× thu ®-îc 10 gam kÕt tña .X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña RX2 . C©u 12 §Ó hoµ tan 2,4 gam kim lo¹i ho¸ trÞ II ,ng-êi ta dïng 150 ml dung dÞch HCl 2M .Sau ph¶n øng ph¶i cÇn 100 ml dung dÞch KOH 1M ®Ó trung hoµ axit d- .X¸c ®Þnh kim lo¹i . C©u 13 Hoµ tan 10,6 gam muèi c¸cbonat cña kim lo¹i hãa trÞ I b»ng dung dÞch H 2SO4 0,5M (võa ®ñ) thu ®-îc dung dÞch A vµ khÝ B .C« c¹n dung dÞch A thu ®-îc 14,2 gam muèi . a. TÝnh thÓ tÝch khÝ B tho¸t ra ë ®ktc vµ thÓ tÝch cña dung dÞch H2SO4 ®· dïng . b. X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc cña muèi c¸cbonat. C©u 14 Hçn hîp A chøa Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. TØ lÖ sè mol cña M vµ Fe trong A lµ 2:3 . Chia A thµnh 3 phÇn b»ng nhau. + PhÇn 1 : §èt ch¸y hÕt trong O2 thu ®-îc 66,8 gam hçn hîp gåm Fe3O4 vµ «xit cña M . + PhÇn 2 : Hoµ tan hÕt vµo dung dÞch HCl thu ®-îc 26,88 lit khÝ H 2 (®ktc) + PhÇn 3 : T¸c dông võa ®ñ víi 33,6 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M vµ khèi l-îng cña tõng kim lo¹i trong hçn hîp . C©u 15 ¤xi hãa mét kim lo¹i ho¸ trÞ II thu ®-îc 4 gam «xit .L-îng «xit nµy cã thÓ t¸c dông hoµn toµn víi 100 ml dung dÞch HCl 2M .X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i vµ khèi l-îng kim lo¹i ®· ph¶n øng . NguyÔn Hång Qu©n 14 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 16 C©u 17 C©u 18 C©u 19 C©u 20 C©u 21 C©u 22 C©u 23 C©u 24 C©u 25 C©u 26 C©u 27 X lµ mét «xit s¾t.BiÕt 1,6 gam X t¸c dông võa hÕt víi 30 ml dung dÞch HCl 2M .X lµ «xit nµo cña s¾t : A. FeO B. Fe 2O3 C.Fe3O4 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc . Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi . TØ lÖ sè mol cña M vµ Fe trong A lµ 1:3 .Cho 19,2 gam hçn hîp A. t¸c dông hÕt víi HCl thu ®ù¬c 8,96 lÝt khÝ H 2 (®ktc) .MÆt kh¸c còng víi l-îng hçn hîp trªn t¸c dông hÕt víi khÝ Cl2 cÇn dïng 12,32 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) .X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M vµ % khèi l-îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A. §èt ch¸y hoµn toµn mét chÊt v« c¬ A trong kh«ng khÝ th× chØ thu ®-îc 1,6 gam s¾t (III) «xit vµ 0,896 lÝt khÝ sunfur¬ (®ktc). a) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña A . b) ViÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc ®Ó thùc hiÖn chuçi chuyÓn ho¸ sau: SO2  Muèi A1 A A3 KÕt tña A2 Muèi A t¹o bëi kim lo¹i M hãa trÞ II vµ phi kim X hãa trÞ I .Hßa tan l-îng muèi A vµo n-íc ®-îc dung dÞch B ,nÕu thªm AgNO3 d- vµo dung dÞch B th× l-îng kÕt tña sinh ra b»ng 188% l-îng A .NÕu thªm Na 2CO3 d- vµo dung dÞch B th× l-îng kÕt tña sinh ra b»ng 50% l-îng A .X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña muèi A . Cho 1 gam bét s¾t tiÕp xóc víi oxi mét thêi gian thÊy khèi l-îng bét ®·v-ît qu¸ 1,41 gam .NÕu chØ t¹o thµnh mét «xit s¾t duy nhÊt th× ®ã lµ «xit nµo sau ®©y ? A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc . Khö hoµn toµn 5,44 gam hçn hîp oxit cña kim lo¹i A vµ CuO cÇn dïng 2016 ml khÝ H 2 (®ktc) .Cho chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng vµo dung dÞch HCl lÊy d- ,thÊy tho¸t ra 1344 ml khÝ H 2 (®ktc) . 1. X¸c ®Þnh c«ng thøc «xit cña kim lo¹i A .BiÕt tØ lÖ vÒ sè mol Cu vµ sè mol kim lo¹i A trong hçn hîp «xit lµ 1:6 2. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch HCl 0,2M cÇn dïng ®Ó hoµ tan hoµn toµn hçn hîp oxit ban ®Çu. Hoµ tan hÕt 1,62 gam hçn hîp X gåm mét kim lo¹i kiÒm R vµ oxit cña R vµo n-íc thÊy cã 0,672 lÝt khÝ (®ktc) bay ra vµ thu ®-îc dung dÞch A.Cho vµo dung dÞch A ,Vml dung dÞch HCl 1M ®-îc dung dÞch B.Ng-êi ta nhËn thÊy : + NÕu V = 130 ml th× dung dÞch B lµm xanh qu× tÝm . + NÕu V = 150 ml th× dung dÞch B lµm ®á qu× tÝm . X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh khèi l-îng cña mçi chÊt trong hçn hîp ban ®Çu . Hoµ tan hoµn toµn a gam kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®«Ø vµo b gam dung dÞch HCl ®-îc dung dÞch D. Thªm 240 gam dung dÞch NaHCO3 7% vµo dung dÞch D th× võa ®ñ t¸c dông víi HCl d- thu ®-îc dung dÞch E trong ®ã nång ®é phÇn tr¨m cña NaCl vµ muèi clorua cña kim lo¹i M lÇn l-ît lµ 2,5% vµ 8,12% . Thªm tiÕp l-îng d- dung dÞch NaOH vµo E sau ®ã läc lÊy kÕt tña vµ nung tíi khèi l-îng kh«ng ®æi th× thu ®-îc 16 gam chÊt r¾n. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .X¸c ®Þnh kim lo¹i M vµ nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch HCl ®· dïng . Cã 3,12 gam hçn hîp X gåm 2 kim lo¹i A vµ B .Chia X thµnh 2 phÇn b»ng nhau . + PhÇn 1 : Hoµ tan võa hÕt b»ng dung dÞch HCl 0,2M thu ®-îc 1,792 lÝt khÝ H2 (®ktc) . + PhÇn 2 : T¸c dông víi dung dÞch NaOH d- ®-îc 1,344 lÝt H 2 (®ktc) vµ thÊy cßn mét chÊt r¾n kh«ng tan cã khèi l-îng b»ng 4/13 khèi l-îng hçn hîp ®· ®em ph¶n øng . X¸c ®Þnh tªn A ,B vµ thÓ tÝch cña dung dÞch HCl ®· dïng ? Hçn hîp X gåm Fe , FeO vµ Fe2O3 .Cho luång khÝ CO d- ®i qua èng sø ®ùng m gam hçn hîp X nung nãng. Sau khi kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®-îc 64 gam chÊt r¾n A trong èng sø vµ 11,2 lÝt khÝ B (®ktc) cã tØ khèi so víi H 2 lµ 20,4 .TÝnh gi¸ trÞ cña m ? Khö hoµn toµn 4,06 gam mét «xit kim lo¹i b»ng CO ë nhiÖt ®é cao thµnh kim lo¹i .DÉn toµn bé khÝ sinh ra vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ca(OH)2 d- thÊy t¹o thµnh 7 gam kÕt tña .NÕu lÊy l-îng kim lo¹i sinh ra hoµ tan hÕt vµo dung dÞch HCl d- thu ®-îc 1,176 lÝt khÝ H2 (®ktc) . 1. T×m c«ng thøc cña «xit kim lo¹i. 2. Cho 4,06 gam «xit kim lo¹i trªn t¸c dông hoµn toµn víi 500 ml dung dÞch H 2SO4 ®Æc nãng (d-) thu ®-îc dung dÞch X vµ cã khÝ SO2 tho¸t ra .H·y x¸c ®Þnh nång ®é mol cña muèi trong dung dÞch X.(Coi thÓ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi trong qu¸ tr×nh ph¶n øng ). Hoµ tan hçn hîp A gåm : Kim lo¹i R (chØ cã ho¸ trÞ II) vµ muèi cacbonat cña R trong 80 ml dung dÞch HNO 3 1M th× thu ®-îc dung dÞch B chØ chøa mét muèi vµ hçn hîp 2 khÝ cã khèi l-îng mol trung b×nh lµ 45,5 g.Cho B t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- råi nung kÕt tña t¹o ra ®Õn kh«ng ®æi ®-îc 1 gam chÊt r¾n .X¸c ®Þnh R vµ thµnh phÇn khèi l-îng cña hçn hîp A. C©u 28 II - D¹ng ph-¬ng ph¸p gi¶i bµi to¸n b»ng lËp ph-¬ng tr×nh ,hÖ ph-¬ng tr×nh : Lµ d¹ng to¸n thiÕt lËp c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi cho nh- : mol , khèi l-îng mol ,TØ khèi …Liªn hÖ víi nhau qua c¸c ph-¬ng tr×nh to¸n häc .Tõ ®ã tæng hîp hÖ ph-¬ng tr×nh råi tiÕn hµnh c¸c ph-¬ng ph¸p gi¶i hÖ ®Ó t×m c¸c d÷ kiÖn ®· cho theo yªu cÇu cña bµi to¸n . * Ph-¬ng ph¸p : + TiÕn hµnh ®æi c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi cho s½n qui vÒ sè mol ,khèi l-îng mol ,… + NÕu ®Çu bµi ch-a cho biÕt sè mol chÊt tham gia ph¶n øng ta cÇn ®Æt Èn cho sè mol chÊt tham gia ph¶n øng lµ : x,y ,z ...kÌm theo ®iÒu kiÖn nÕu cã .Råi lËp ph-¬ng tr×nh khèi l-îng ban ®Çu . NguyÔn Hång Qu©n 15 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ + ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ho¸ häc x¶y ra ,theo tr×nh tù cña bµi to¸n .G¾n sè mol víi ph-¬ng tr×nh  lËp c¸c ph-¬ng tr×nh to¸n häc tiÕp theo theo tØ lÖ hÖ sè cña ph-¬ng tr×nh ®· c©n b»ng (®¸nh sè thø tù cho mçi PT lËp ®-îc theo I ,II ,III …) + ThiÕt lËp hÖ ph-¬ng tr×nh to¸n häc vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh nh- : Ph-¬ng ph¸p céng (trõ ) ®¹i sè 2 vÕ cña PT ,thÕ nh©n tö .T×m x,y,z… + Dùa vµo yªu cÇu cña bµi to¸n ®èi chiÕu kÕt qu¶ sè mol t×m ®-îc -> cÇn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®Çu bµi -> TÝnh c¸c kÕt qu¶ kh¸c khi biÕt sè mol chÊt . *L-u ý : + Víi mçi bµi to¸n cã ®Æc thï riªng tuú vµo ®iÒu kiÖn mµ cã thÓ ¸p dông c¸c b-íc theo thø tù kh¸c nhau.Th«ng th-êng víi mçi mét gi¸ trÞ ®Ò bµi cho th-êng cã 1 ph-¬ng tr×nh to¸n . + HÖ ph-¬ng tr×nh lËp ®-îc th-êng ph¶i cã sè Èn Ýt h¬n hoÆc b»ng sè ph-¬ng tr×nh cã trong hÖ .NÕu sè Èn lín h¬n sè PT cã trong hÖ ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p biÖn luËn cho tõng tr-êng hîp. + Chó ý vËn dông tèi ®a c¸c ph-¬ng ph¸p ,®Þnh luËt nh- : - B¶o toµn khèi l-îng : Tæng khèi l-îng tr-íc ph¶n øng = tæng khèi l-îng c¸c chÊt sau ph¶n øng . - B¶o toµn sè mol nguyªn tè : Tæng sè mol nguyªn tè A tr-íc ph¶n øng = tæng sè mol nguyªn tè A trong c¸c chÊt sau ph¶n øng . Sè mol nguyªn tè = sè nguyªn tö x sè mol chÊt - Ph©n tö khèi trung b×nh , ph-¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l-îng…. + Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®i tõ ®Çu bµi to¸n lÇn l-ît theo tõng d÷ kiÖn ®Çu bµi cho mµ cã thÓ tõ d÷ kiÖn nhá cuèi bµi . Do vËy cÇn chó ý ®äc kÜ ®Çu bµi ,t×m ®iÓm mÊu chèt. + NÕu ®Çu bµi chia hçn hîp thµnh 2 phÇn b»ng nhau th× sè mol cña mçi chÊt ë trong 2 phÇn lµ nh- nhau. V× vËy ta chØ cÇn ®Æt sè mol cña mçi chÊt trong phÇn 1. + NÕu ®Çu bµi chia hçn hîp thµnh 2 phÇn kh«ng b»ng nhau th× sè mol cña mçi chÊt ë trong 2 phÇn lµ kh¸c nhau nh-ng tØ lÖ víi nhau theo mét hÖ sè nhÊt ®Þnh . V× vËy ta chØ cÇn ®Æt sè mol cña mçi chÊt trong phÇn 1. Khi ®ã sè mol mçi chÊt trong phÇn 2 tÝnh b»ng k lÇn sè mol mçi chÊt trong phÇn 1. + §èi víi nh÷ng bµi to¸n liªn quan tíi khèi l-îng dung dÞch khi tÝnh to¸n khèi l-îng dung dÞch cÇn l-u ý lo¹i bá phÇn khèi l-îng cña c¸c chÊt kÕt tña, c¸c chÊt r¾n kh«ng tan trong dung dÞch .  Bµi tËp vËn dông : C©u 1 Cho tõ tõ mét luång khÝ CO ®i qua èng sø ®ùng m gam hçn hîp gåm : Fe ,FeO ,Fe 2O3 ,Fe3O4 ®un nãng thu ®-îc 64 gam s¾t .KhÝ ®i ra sau ph¶n øng cho ®i qua dung dÞch Ca(OH) 2 d- ®-îc 40 gam kÕt tña .TÝnh m. Mét dung dÞch A cã chøa AlCl3 vµ FeCl3 .Thªm dÇn dung dÞch NaOH vµo 100 ml dung dÞch A cho ®Õn d- ,sau ®ã läc C©u 2 lÊy kÕt tña röa s¹ch ,sÊy kh« vµ nung ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi c©n ®-îc 2 gam . MÆt kh¸c ng-êi ta ph¶i dïng hÕt 40 ml dung dÞch AgNO3 2M míi t¸c dông võa ®ñ víi c¸c muèi cloua cã trong 50 ml dung dÞch A. a. ViÕt c¸c PTP¦ x¶y ra . b. TÝnh nång ®é mol cña AlCl3 vµ FeCl3 cã trong dung dÞch A . Ng©m 5,12 gam hçn hîp gåm Fe ,FeO ,Fe2O3 trong dung dÞch CuSO4 d- .Sau khi ph¶n øng kÕt thóc ,läc lÊy chÊt r¾n C©u 3 kh«ng tan .§Ó hoµ tan l-îng chÊt r¾n nµy cÇn 80 ml dung dÞch HCl 1M .Ph¶n øng xong vÉn cßn 3,2 gam chÊt r¾n mµu ®á kh«ng t¸c dông víi axit .H·y viÕt c¸c PTP¦ x¶y ra vµ x¸c ®Þnh thµnh phÇn % theo khèi l-îng cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu . C©u 4 Cho 17,5 gam hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Fe ,Al ,Zn tan hoµn toµn trong dung dÞch H 2SO4 0,5M ,thu ®-îc 11,2 lit khÝ H2 (®ktc) .ThÓ tÝch dung dÞch axit tèi thiÓu ph¶i dïng vµ khèi l-îng muèi khan thu ®-îc lµ : A . 1 lÝt vµ 60 gam B. 1,5 lÝt vµ 65 gam C. 1 lÝt vµ 65,5 gam D. 1,9 lÝt vµ 65,5 gam C©u 5 Hoµ tan m gam hçn hîp gåm Zn vµ Fe cÇn võa ®ñ 1 lÝt dung dÞch HCl 36,5M (d= 1,19 g/ml ) .ThÊy tho¸t ra mét chÊt khÝ vµ thu ®-îc 1250 gam dung dÞch A .m cã gi¸ trÞ lµ : A. 16,1 gam B. 8,05 gam C. 13,6 gam D. KÕt qu¶ kh¸c . C©u 6 Hoµ tan 3,28 gam hçn hîp X gåm Al vµ Fe trong 500 ml dung dÞch HCl 1M ®-îc dung dÞch Y .Thªm 200 gam dung dÞch NaOH 12% vµo dung dÞch Y .Ph¶n øng xong ®em läc thu lÊy kÕt tña lµm kh« råi nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 1,6 gam chÊt r¾n (C¸c p- x¶y ra hoµn toµn).TÝnh % theo khèi l-îng cña mçi chÊt trong D2. C©u 7 Hßa tan 32 gam hçn hîp gåm Fe vµ Fe2O3 b»ng mét l-îng H2SO4 lo·ng võa ®ñ thu ®-îc 2,24 lÝt khÝ (®ktc) vµ dung dÞch A . a) TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l-îng cña c¸c chÊt trong hçn hîp ban ®Çu . b) Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- ,läc lÊy kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ta ®-îc mét chÊt r¾n .TÝnh khèi l-îng cña chÊt r¾n ®ã . C©u 8 Nung 7,28 gam bét s¾t trong b×nh chøa ®Çy kh«ng khÝ thu ®-îc hçn hîp r¾n gåm Fe 2O3 vµ Fe3O4 nÆng 10,16 gam .TÝnh thµnh phÇn % khèi l-îng cña mçi kim lo¹i trong hçn hîp . C©u 9 Hßa tan hÕt 18,8 gam hçn hîp gåm Fe vµ Fe2O3 b»ng dung dÞch H2SO4 1M (cã khèi l-îng riªng d=1,65 g/ml) võa ®ñ ,thu ®-îc dung dÞch A vµ 1,12 lÝt khÝ H2 (®ktc) . a. TÝnh khèi l-îng cña mçi chÊt trong hçn hîp . b. TÝnh khèi l-îng cña H2SO4 ®· dïng . NguyÔn Hång Qu©n 16 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 10 C©u 11 C©u 12 C©u 13 C©u 14 C©u 15 C©u 16 C©u 17 c. X¸c ®Þnh nång ®é % cña chÊt tan trong dung dÞch A . Hßa tan 1,56 gam hçn hîp A gåm Al vµ Mg b»ng 200 ml dung dÞch HCl 1M ,thu ®-îc dung dÞch B vµ 1,792 lÝt khÝ H2(®ktc) . a. Chøng minh r»ng dung dÞch B vÉn cßn d- axit . b. TÝnh thµnh phÇn % mçi kim lo¹i trong hçn hîp A . c. Dung dÞch X chøa NaOH 0,2M vµ Ba(OH)2 0,1M .TÝnh thÓ tÝch dung dÞch X cÇn ®Ó trung hßa hoµn toµn axit d- trong B . Hçn hîp M gåm CuO vµ Fe2O3 cã khèi l-îng lµ 9,6 gam ®-îc chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau . + Cho phÇn 1 t¸c dông víi 100 ml dung dÞch HCl ,khuÊy ®Òu .Sau khi ph¶n øng kÕt thóc ,hçn hîp s¶n phÈm thu ®-îc lµm bay h¬i mét c¸ch cÈn thËn ,thu ®-îc 8,1 gam chÊt r¾n khan . + Cho phÇn 2 t¸c dông víi 200 ml dung dÞch HCl ®· dïng ë trªn trong ®iÒu kiÖn nh- lÇn tr-íc .Sau khi ph¶n øng kÕt thóc l¹i lµm bay h¬i hçn hîp s¶n phÈm nh- trªn,lÇn nµy thu ®-îc 9,2 gam chÊt r¾n khan . a. ViÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc .TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl ®· dïng . b. TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m vÒ khèi l-îng cña mçi «xit trong hçn hîp M . Cho hçn hîp gåm 3 chÊt bét Mg ,Al ,Al2O3 .LÊy 9 gam hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thÊy sinh ra 3,36 lÝt khÝ H2 (®ktc) .MÆt kh¸c còng víi 9 gam hçn hîp trªn t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch HCl th× thu ®-îc 7,84 lÝt khÝ H2(®ktc). a. ViÕt c¸c PTP¦ x¶y ra trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm. b. TÝnh sè gam mçi chÊt trong hçn hîp. Cho 27,4 gam kim lo¹i Ba vµo 500 gam dung dÞch hçn hîp gåm (NH 4)2SO4 1,32% vµ CuSO4 1,92% .Sau khi kÕt thóc tÊt c¶ c¸c ph¶n øng ta thu ®ù¬c khÝ A ,kÕt tña B vµ dung dÞch C . a. TÝnh thÓ tÝch khÝ A (®ktc). b. LÊy kÕt tña B röa s¹ch vµ nung ë nhiÖt ®é cao tíi khèi l-îng kh«ng ®æi th× ®-îc bao nhiªu gam chÊt r¾n . c. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch C. Hçn hîp A gåm CuO , Fe2O3 vµ MgO .DÉn khÝ CO qua èng sø chøa 12 gam A ®èt nãng tíi d- thu ®-îc 10 chÊt r¾n B vµ khÝ C. HÊp thô C b»ng 500 ml dung dÞch Ba(OH)2 thu ®-îc 14,775 gam kÕt tña . 1. TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch Ba(OH) 2 . 2. TÝnh % vÒ khèi l-îng cña A biÐt r»ng 12 gam A ph¶n øng võa ®ñ víi 225 ml dung dÞch HCl 2M. Hçn hîp A gåm 3 kim lo¹i lµ Cu ,Mg vµ Fe .Cho A t¸c dông víi dung dÞch HCl d- ®-îc dung dÞch B, 6,4 gam chÊt r¾n C vµ 4,48 lÝt khÝ H2 (®ktc) .Cho dung dÞch B ph¶n øng víi dung dÞch NaOH d- sau ®ã nung kÕt tña ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi th× ®-îc 12 gam chÊt r¾n . TÝnh thµnh phÇn % vÒ khèi l-îng cña c¸c kim lo¹i trong hçn hîp A. Cã hçn hîp gåm Al vµ Fe thµnh phÇn kh«ng ®æi ,hai dung dÞch NaOH vµ HCl ®Òu cb-a biÕt nång ®é . Qua thÝ nghiÖm ng-êi ta biÕt . a) Cho 100 ml dung dÞch HCl t¸c dông võa ®ñ víi 3,71 gam Na 2CO3 vµ 20 gam dung dÞch NaOH ,®ång thêi t¹o ®-îc 5,85 gam muèi ¨n . b) MÆt kh¸c 9,96 gam hçn hîp Al vµ Fe t¸c dông víi 1,175 lÝt dung dÞch HCl ®-îc dung dÞch A .Sau khi thªm 800 gam dung dÞch NaOH vµo dung dÞch A ,läc kÕt tña vµ nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ,®-îc chÊt r¾n cã khèi l-îng 13,65 gam . 1. X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl vµ nång ®é % cña dung dÞch NaOH . 2. TÝnh khèi l-îng cña Fe vµ Al trong hçn hîp .C¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn toµn . Hoµ tan 26,64 gam chÊt X lµ tinh thÓ muèi sufat ngËm n-íc cña kim lo¹i M (ho¸ trÞ x) vµo n-íc ®-îc dung dÞch A. Cho A t¸c dông víi dung dÞch NH3 võa ®ñ ®-îc kÎt tña B .Nung B ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi cßn l¹i 4,08 gam chÊt r¾n . Cho dung dÞch A t¸c dông víi dung dÞch BaCl 2 võa ®ñ thu ®ù¬c 27,84 gam kÕt tña BaSO4 . a. T×m c«ng thøc cña X . b. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,2M cÇn cho vµo A ®Ó thu ®-îc l-îng kÕt tña lín nhÊt vµ thÓ tÝch dung dÞch NaOH 0,2M Ýt nhÊt ®Ó kh«ng cã kÕt tña t¹o thµnh . c. Cho 250 ml dung dÞch KOH ph¶n øng hÕt víi dung dÞch A ®-îc 2,34 gam kÕt tña . TÝnh nång ®é mol cña dung dÞch KOH. Chuyªn ®Ò 6 - Bµi to¸n kim lo¹i ®Èy kim lo¹i khái dung dÞch muèi  Ph-¬ng ph¸p : 1-Nh÷ng kiÕn thøc cÇn n¾m râ : - Nh÷ng kim lo¹i ho¹t ®éng hãa häc m¹nh (trõ Li ,Na ,Ca ,Ba ,K ) cã thÓ ®Èy kim lo¹i ho¹t ®éng hãa häc yÕu h¬n ra khái dung dÞch muèi t¹o thµnh muèi míi vµ kim lo¹i míi . * Tæng qu¸t : Kim lo¹i (A) + Muèi (B)  Muèi (C) + Kim lo¹i (D) VD : 2Al + 3 FeSO4  Al2(SO4)3 + 3Fe Zn + Cu(NO3)2  Zn(NO3)2 + Cu ........ - D·y ho¹t ®éng hãa häc cña kim lo¹i : Li , K , Ba , Ca , Na , Mg , Al , Zn , Fe , Cd , Ni , Sn , Pb , (H) , Cu , Ag , Hg , Pt , Au * §iÒu kiÖn : + Kim lo¹i t¸c dông m¹nh h¬n kim lo¹i trong muèi . + Muèi ph¶i tan trong n-íc . NguyÔn Hång Qu©n 17 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ * L-u ý : + Khi cho nh÷ng kim lo¹i tan trong n-íc ë ®iÒu kiÖn th-êng vµo dung dÞch muèi th× kim lo¹i ®ã t¸c dông víi n-íc tr-íc -> dung dÞch kiÒm . Sau ®ã kiÒm sinh ra ph¶n øng víi muèi cã trong dung dÞch . + C¸c kim lo¹i ®øng tr-íc Ag vµ sau Fe trong d·y ho¹t ®éng hãa häc kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch muèi s¾t III -> 2 muèi míi (trong ®ã mét muèi s¾t II ) VD : Cu + 2Fe(NO3)3  Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 Fe + 2FeCl3  3 FeCl2 + C¸c kim lo¹i ®øng tr-íc Fe trong d·y ho¹t ®éng hãa häc mét l-îng d- kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch muèi s¾t III -> muèi míi vµ kim lo¹i míi . C¸c ph¶n øng x¶y ra theo thø tù . VD : Al + 3FeCl3  AlCl3 + 3FeCl2 (1) 2Al + 3FeCl2  2AlCl3 + 3Fe (2) + NÕu 2 kim lo¹i cïng t¸c dông víi mét dung dÞch muèi ,th× thø tù ph¶n øng x¶y ra -u tiªn kim lo¹i m¹nh h¬n ph¶n øng tr-íc víi muèi ,khi kim lo¹i ®ã ph¶n øng hÕt míi ®Õn kim lo¹i yÕu h¬n (Nguyªn t¾c c¹nh tranh ). VD : Cho hçn hîp 2 kim lo¹i Al vµ Fe vµo dung dÞch CuSO4 d- .Thø tù ph¶n øng x¶y ra nh- sau : 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu (1) Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu (2) + NÕu 1 kim lo¹i t¸c dông víi mét dung dÞch gåm 2 muèi ,th× ph¶n øng x¶y ra -u tiªn kim lo¹i ph¶n øng tr-íc víi muèi cña kim lo¹i yÕu h¬n,khi muèi kim lo¹i ®ã ph¶n øng hÕt míi ®Õn muèi cña kim lo¹i cßn l¹i cÇn chó ý ®Õn kho¶ng ph¶n øng (BiÖn luËn ®Ó xÐt tõng tr-êng hîp) VD : Cho kim lo¹i Zn vµo dung dÞch A gåm AgNO3 , Cu(NO3)2. Thø tù ph¶n øng x¶y ra nh- sau : Zn + 2AgNO3  Zn(NO3)2 + 2Ag (1) Zn + Cu(NO3)2  Zn(NO3)2 + Cu (2) 2.Bµi to¸n vµ ph-¬ng ph¸p gi¶i : + §æi c¸c d÷ kiÖn ®Çu bµi ra sè mol nÕu cã thÓ . + §Æt sè mol cho kim lo¹i ph¶n øng lµ : x mol (®èi víi nh÷ng chÊt ch-a biÕt sè mol tham gia p-) + ViÕt PTHH theo thø tù ph¶n øng -u tiªn . + Liªn hÖ sè mol kim lo¹i ph¶n øng víi sè mol muèi ph¶n øng vµ sè mol kim lo¹i ,muèi t¹o ra theo PT + TÝnh khèi l-îng kim lo¹i tan vµo dung dÞch vµ khèi l-îng kim lo¹i t¹o ra (ph-¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l-îng ). So s¸nh  khèi l-îng kim lo¹i t¨ng hay gi¶m b»ng hiÖu sè : m = Khèi l-îng kim lo¹i tan vµo dung dÞch – khèi l-îng kim lo¹i míi t¹o ra . - NÕu : m > 0  Khèi l-îng dung dÞch t¨ng lªn  Khèi l-îng thanh kim lo¹i gi¶m ®i . m < 0  Khèi l-îng dung dÞch gi¶m ®i  Khèi l-îng thanh kim lo¹i t¨ng lªn . *L-u ý : + HiÖu sè m kh«ng thÓ = 0 do 2 kim lo¹i kh¸c nhau . + LËp PT to¸n häc  gi¶i t×m x + TÝnh c¸c d÷ kiÖn theo yªu cÇu cña ®Çu bµi . Vd: Nhóng l¸ s¾t nÆng 50 gam vµo 200ml dung dÞch Cu(NO3)21M .Sau mét thêi gian lÊy ra c©n l¹i ®-îc 51 gam. a. TÝnh khèi l-îng ®ång b¸m trªn l¸ s¾t .Gi¶ sö toµn bé ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m trªn l¸ s¾t . b. TÝnh nång ®é mol cña chÊt tan cã trong dung dÞch thu ®-îc .Gi¶ sö thÓ tÝch cña dung dÞch kh«ng thay ®æi. n : + Sè mol cña Cu(NO3)2 cã trong dung dÞch lµ : Cu(NO3)2 = 0,2.1=0,2 (mol) + Gäi sè mol s¾t ®· tham gia ph¶n øng lµ : x mol PT: Fe + Cu(NO3)2  Fe(NO3)2 + Cu Bµi gi¶i x mol x mol x mol x mol mFe = 56.x (g) + Khèi l-îng ®ång sinh ra lµ : mCu = 64.x (g) + Khèi l-îng s¾t ®· ph¶n øng lµ : + Khèi l-îng thanh s¾t t¨ng thªm lµ : m = 64.x - 56.x = 8.x = 51 - 50 = 1 (g)  x= 0,125 (mol) a) Khèi l-îng ®ång sinh ra lµ : mCu = 64. 0,125 = 8 (g) b) Sau ph¶n øng dung dÞch gåm: {Cu(NO3)2 d- : 0,2 - 0,125 = 0,075 mol : Fe(NO3)2 : 0,125mol} + Nång ®é c¸c chÊt cã trong dung dÞch lµ : 0.075 C Cu(NO3)2 = 0.2 = 0.375M *L-u ý vÒ ph-¬ng ph¸p gi¶i: NguyÔn Hång Qu©n C Fe(NO3)2 = 18 0.125 0.2 = 0.625M Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ + VËn dông thµnh th¹o ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l-îng ,®Þnh luËt thµnh phÇn kh«ng ®æi ,… + Ph-¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l-îng ,b¶o toµn sè mol nguyªn tè… + Khi nhóng thanh kim lo¹i A vµo dung dÞch muèi cña kim lo¹i B (kÐm ho¹t ®éng h¬n A) . Sau khi lÊy thanh kim lo¹i A ra ,khèi l-îng thanh kim lo¹i A ban ®Çu sÏ thay ®æi do : - Mét l-îng A tan vµo dung dÞch . - Mét l-îng B tõ dung dÞch ®-îc gi¶i phãng b¸m vµo thanh A . - TÝnh khèi l-îng t¨ng (hay gi¶m) cña thanh A ph¶i dùa vµo ph¶n øng cô thÓ .  Bµi tËp vËn dông : C©u 1 Nhóng mét l¸ kÏm vµo 200 ml dung dÞch CuSO 4 1M.Hái sau ph¶n øng kÕt thóc ,khèi l-îng l¸ kÏm t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam. C©u 2 Nhóng mét l¸ s¾t nÆng 50 gam vµo 200ml dung dÞch Cu(NO 3)21M .Sau mét thêi gian lÊy l¸ s¾t ra c©n l¹i ®-îc 51 gam. a. TÝnh khèi l-îng ®ång b¸m trªn l¸ s¾t .Gi¶ sö toµn bé ®ång tho¸t ra ®Òu b¸m trªn l¸ s¾t . b. TÝnh nång ®é mol cña chÊt tan cã trong dung dÞch thu ®-îc .Gi¶ sö thÓ tÝch cña dung dÞch kh«ng thay ®æi. C©u 3 Ng©m mét l¸ Al trong dung dÞch HCl .Sau ph¶n øng lÊy l¸ nh«m ra khái dung dÞch ,röa s¹ch ,lµm kh« thÊy khèi l-îng l¸ nh«m gi¶m 5,4 gam so víi ban ®Çu . a. TÝnh thÓ tÝch khÝ tho¸t ra ë ®ktc . b. Sau ph¶n øng khèi l-îng b×nh chøa dung dÞch HCl t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam . C©u 4 Ng©m mét thanh s¾t nÆng 50 gam vµo 250 ml dung dÞch CuCl 2 .KÕt thóc ph¶n øng lÊy thanh s¾t ra c©n l¹i thÊy khèi l-îng t¨ng 4% .X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch CuCl2 . C©u 5 Nhóng mét l¸ kÏm nÆng a gam vµo dung dÞch A chøa 16,64 gam CdSO 4 .Sau khi toµn bé Cd bÞ ®Èy ra vµ b¸m hÕt vµo l¸ kÏm th× khèi l-îng l¸ kÏm t¨ng 2,35% .T×m a . C©u 6 Ng©m mét l¸ ®ång nÆng 40 gam vµo 170 gam dung dÞch AgNO 3 10% .Sau mét thêi gian ,lÊy l¸ ®ång ra th× thÊy khèi l-îng AgNO3 trong dung dÞch gi¶m 15%. a. TÝnh khèi l-îng l¸ ®ång sau ph¶n øng ,biÕt b¹c tho¸t ra ®Òu b¸m vµo l¸ Cu. b. X¸c ®Þnh nång ®é phÇn tr¨m cña chÊt tan trong dung dÞch sau ph¶n øng . C©u 7 Nhóng mét miÕng Ca®imi (Cd) kim lo¹i nÆng 40 gam vµo 100 ml dung dÞch chøa hçn hîp Cu(NO3)2 0,5M vµ Hg(NO3)2 .Hái sau khi Cu vµ Hg b¸m hÕt vµo Cd th× khèi l-îng miÕng Cd t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam . C©u 8 Cã 2 l¸ kÏm khèi l-îng nh- nhau .Mét l¸ ®-îc ng©m trong dung dÞch CuSO4 ,mét l¸ ®-îc ng©m trong dung dÞch Pb(NO3)2 .Sau cïng mét thêi gian ph¶n øng khèi l-îng l¸ kÏm thø nhÊt gi¶m 0,05 gam . a. ViÕt PTHH cña c¸c ph¶n øng x¶y ra . b. Khèi l-îng l¸ kÏm thø 2 t¨ng hay gi¶m bao nhiªu gam ? BiÕt r»ng trong 2 ph¶n øng trªn khèi l-îng kÏm bÞ hoµ tan nh- nhau. C©u 9 Cho m gam bét s¾t vµo dung dÞch hçn hîp chøa 0,16 mol Cu(NO 3)2 vµ 0,4 mol HCl .L¾c ®Òu cho ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ,sau ph¶n øng thu ®-îc hçn hîp kim lo¹i cã khèi l-îng b»ng 0,7m gam vµ V lÝt khÝ ë ®ktc .TÝnh m vµ V . C©u 10 Ng©m mét l¸ s¾t cã khèi l-îng 50 gam trong 200 gam dung dÞch muèi sunfat cña kim lo¹i M cã ho¸ trÞ II ,nång ®é 16% .Sau khi toµn bé l-îng muèi sunfat ®· tham gia ph¶n øng ,lÊy l¸ s¾t ra khái dung dÞch ,röa nhÑ ,lµm kh« ,c©n nÆng 51,6 gam .X¸c ®Þnh c«ng thøc ho¸ häc muèi sunfat cña kim lo¹i M . C©u 11 Ng©m mét l¸ nh«m (®· lµm s¹ch líp «xit ) trong 250 ml dung dÞch AgNO 3 0,24M sau mét thêi gian lÊy ra ,röa nhÑ ,lµm kh« khèi l-îng l¸ nh«m t¨ng thªm 2,97 gam . a. TÝnh l-îng nh«m ®· ph¶n øng vµ l-îng b¹c sinh ra . b. TÝnh nång ®é mol cña c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng . Cho r»ng thÓ tÝch cña dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. C©u 12 Nhóng mét thanh s¾t 11,2 gam vµo 200 ml dung dÞch ®ång II sunfat 0,5 M .Sau mét thêi gian lÊy thanh kim lo¹i ra ,c« c¹n dung dÞch ®-îc 15,52 gam chÊt r¾n khan . a. ViÕt c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra vµ t×m khèi l-îng tõng chÊt cã trong 15,52 gam chÊt r¾n thu ®-îc . b. TÝnh khèi l-îng thanh kim lo¹i sau ph¶n øng . C©u 13 Ng©m 18,6 gam hçn hîp Zn ,Fe trong 250 ml dung dÞch FeSO4 (võa ®ñ) .KÕt thóc ph¶n øng thu ®-îc 16,8 gam Fe . a. TÝnh thµnh phÇn % khèi l-îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp . b. X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch FeSO4. C©u 14 Nhóng b¶n kÏm vµ b¶n s¾t vµo cïng mét dung dÞch CuSO 4 .Sau mét thêi gian lÊy 2 b¶n kim lo¹i ra trong dung dÞch nång ®é mol cña ZnSO4 b»ng 2,5 lÇn cña FeSO4 .MÆt kh¸c khèi l-îng cña dung dÞch gi¶m 0,11 gam .TÝnh khèi l-îng ®ång b¸m trªn mçi b¶n kim lo¹i . C©u 15 Ng©m mét l¸ s¾t cã khèi l-îng 2,5 gam trong 25 ml dung dÞch CuSO4 15% cã khèi l-îng riªng lµ 1,12 g/ml .Sau mét thêi gian ph¶n øng ,ng-êi ta lÊy l¸ s¾t ra khái dung dÞch ,röa nhÑ ,lµm kh« c©n nÆng 2,58 gam . a. H·y viÕt ph-¬ng tr×nh ho¸ häc . b. TÝnh nång ®é phÇn tr¨m cña dung dÞch sau ph¶n øng. C©u 16 Cho 12,88 gam hçn hîp Mg vµ Fe kim lo¹i vµo 700 ml dung dÞch AgNO 3 .Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ,thu ®-îc chÊt r¾n C nÆng 48,72 gam vµ dung dÞch D.Cho dung dÞch NaOH d- vµo D ,råi lÊy kÕt tña nung trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 14 gam chÊt r¾n . TÝnh phÇn tr¨m khèi l-îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp ban ®Çu vµ nång ®é mol cña dung dÞch AgNO 3 ®· dïng. C©u 17 Cã 2 thanh kim lo¹i M (cã ho¸ trÞ II trong hîp chÊt ).Mçi thanh nÆng 20 gam . 1. Thanh thø nhÊt ®-îc nhóng vµo 100 ml dung dÞch AgNO3 0,3M .Sau mét thêi gian ph¶n øng ,lÊy thanh kim lo¹i ra ,®em c©n thÊy thanh kim lo¹i nÆng 21,52 gam .Nång ®é AgNO 3 cßn l¹i trong dung dÞch lµ 0,1M.Coi thÓ tÝch dung dÞch kh«ng thay ®æi vµ l-îng Ag sinh ra b¸m hoµn toµn vµo thanh kim lo¹i .X¸c ®Þnh kim lo¹i M. NguyÔn Hång Qu©n 19 Ho¸-Sinh 21 Tr-êng THCS §«ng TiÕn Ho¸ v« c¬ C©u 18 C©u 19 C©u 20 C©u 21 C©u 22 C©u 23 C©u 24 C©u 25 C©u 26 C©u 27 2. Thanh thø hai ®-îc nhóng vµo 460 gam dung dÞch FeCl 3 20%.Sau mét thêi gian ph¶n øng ,lÊy thanh kim lo¹i ra ,thÊy dung dÞch thu ®-îc nång ®é phÇn tr¨m cña MCl 2 b»ng nång ®é phÇn tr¨m cña FeCl3 cßn l¹i .BiÕt r»ng ë ®©y chØ x¶y ra ph¶n øng theo s¬ ®å : M + FeCl3 MCl2 + FeCl2 X¸c ®Þnh khèi l-îng thanh kim lo¹i sau khi ®-îc lÊy ra khái dung dÞch. L¾c m gam bét Mg víi 500 ml dung dÞch A gåm AgNO 3 vµ Cu(NO3)2 cho ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc 17,2 gam chÊt r¾n B vµ dung dÞch C .Cho NaOH d- vµo dung dÞch C ®-îc 13,6 gam kÕt tña 2 hi®r«xit kim lo¹i . a. BiÖn luËn t×m kh¶ n¨ng ph¶n øng cña bµi to¸n . b. TÝnh nång ®é mol mçi muèi trong dung dÞch A .BiÕt m = 3,6 gam . Nhóng 2 thanh kim lo¹i R (ho¸ trÞ II) cã khèi l-îng nh- nhau vµo dung dÞch Cu(NO 3)2 vµ Pb(NO3)2 .Sau khi sè mol muèi nitrat cña R trong 2 dung dÞch b»ng nhau th× khèi l-îng thanh 1 gi¶m 0,2% .Cßn khèi l-îng thanh 2 t¨ng 28,4% (Gi¶ sö Cu ,Pb sinh ra ®Òu b¸m vµo thanh R) . a. ViÕt ph-¬ng tr×nh ph¶n øng. b. X¸c ®Þnh kim lo¹i R. c. Nhóng 19,5 gam thanh kim lo¹i R vµo dung dÞch chøa 0,2 mol Cu(NO 3)2 vµ 0,2 mol Pb(NO3)2 . Sau mét thêi gian thanh kim lo¹i tan hoµn toµn . TÝnh khèi l-îng chÊt r¾n A ®-îc t¹o ra vµ khèi l-îng muèi trong dung dÞch sau ph¶n øng . L¾c 0,81 gam bét nh«m trong 200 ml dung dÞch chøa AgNO 3 vµ Cu(NO3)2 mét thêi gian ,thu ®-îc chÊt r¾n A vµ dung dÞch B.Cho A t¸c dông víi NaOH d- thu ®-îc 100,8 ml khÝ H 2 (®ktc) vµ cßn l¹i 6,012 gam hçn hîp 2 kim lo¹i .Cho B t¸c dông víi NaOH d- ®-îc kÕt tña ,nung ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 1,6 gam mét «xit .TÝnh nång ®é mol cña 2 muèi trong dung dÞch ®Çu. Trén dung dÞch AgNO3 1,2M vµo dung dÞch Cu(NO3)2 1,6M víi thÓ tÝch b»ng nhau thu ®-îc dung dÞch A. Thªm 1,62 gam Al vµo 100 ml dung dÞch A thu ®ù¬c chÊt r¾n B vµ dung dÞch C. a) TÝnh khèi l-îng chÊt r¾n B? b) Tr×nh bµy ph-¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó t¸ch riªng tõng chÊt tõ B. c) Thªm 240 ml dung dÞch NaOH 1M vµo dung dÞch C ,thu ®-îc kÕt tña D. Läc lÊy kÕt tña D nung nãng ®ång thêi cho khÝ CO ®i qua ,®Õn khi chÊt r¾n E cã khèi l-îng kh«ng ®æi. Hái trong E cã nh÷ng chÊt g× ? Khèi l-îng lµ bao nhiªu? Hçn hîp A gåm Mg vµ Fe .Cho 5,1 gam A vµo 250ml dung dÞch CuSO 4 .Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®-îc 6,9 gam chÊt r¾n B vµ dung dÞch C chøa 2 muèi.Cho dung dÞch C t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thu ®-îc kÕt tña .Läc lÊy kÕt tña ®em nung ngoµi kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi thu ®-îc 4,5 gam chÊt r¾n D . a. X¸c ®Þnh % vÒ khèi l-îng c¸c chÊt trong A. b. X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch CuSO4 ®· dïng. c. TÝnh thÓ tÝch SO2 thu ®-îc (®ktc) khi cho B t¸c dông víi H2SO4 ®Æc nãng Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i R cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi .Trén ®Òu vµ chia 22,59 gam hçn hîp A thµnh 3 phÇn b»ng nhau . + PhÇn 1: Hoµ tan hÕt b»ng dung dÞch HCl thu ®-îc 3,696 lÝt khÝ H2 (®ktc). + PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc 3,36 lÝt khÝ NO (®ktc). a. X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i R. b. Cho phÇn 3 vµo 100 ml dung dÞch Cu(NO 3)2 l¾c kÜ ®Ó Cu(NO3)2 ph¶n øng hÕt thu ®-îc chÊt r¾n B cã khèi l-îng 9,76 gam .X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch Cu(NO 3)2 ®· dïng . Cã 5,56 gam hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i R cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi .Chia A thµnh 2 phÇn b»ng nhau . + PhÇn 1: Hoµ tan hÕt b»ng dung dÞch HCl thu ®-îc 1,568 lÝt khÝ H 2 (®ktc). + PhÇn 2: T¸c dông hoµn toµn víi dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc 1,344 lÝt khÝ NO (®ktc). a. X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ % vÒ khèi l-îng c¸c chÊt trong A. b. Cho 2,78 gam A t¸c dông víi 100 ml dung dÞch B chøa AgNO 3 vµ Cu(NO3)2 thu ®ù¬c dung dÞch E vµ 5,84 gam chÊt r¾n D gåm 3 kim lo¹i .Cho D t¸c dông víi dung dÞch HCl d- thu ®-îc 0,448 lÝt khÝ H 2(®ktc).X¸c ®Þnh nång ®é cña c¸c muèi trong B. L¾c m gam bét Fe víi dung dÞch A gåm AgNO 3 vµ Cu(NO3)2 ®Õn khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc x gam chÊt r¾n B. T¸ch B thu ®-îc n-íc läc C. Cho n-íc läc C t¸c dông víi dung dÞch NaOH d-,thu ®-îc a gam kÕt tña 2 hi®r«xit cña 2 kim lo¹i.Nung kÕt tña trong kh«ng khÝ ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc b gam chÊt r¾n.Cho B gam chÊt r¾n t¸c dông hÕt víi dung dÞch HNO3 lo·ng thu ®-îc V lÝt khÝ NO (®ktc). 1. LËp biÓu thøc tÝnh m theo a vµ b? 2. Cho a = 36,8 gam, b = 32 gam , x = 34,4 gam . a) TÝnh gi¸ trÞ cña m ? b) TÝnh sè mol cña mçi muèi trong dung dÞch A ban ®Çu. c) TÝnh VNO = ? Cho 3,61 gam hçn hîp gåm 2 kim lo¹i Al vµ Fe t¸c dông víi 100 ml dung dÞch chøa AgNO3 vµ Cu(NO3)2 ,khuÊy kÜ tíi ph¶n øng hoµn toµn. Sau ph¶n øng thu ®-îc dung dÞch A vµ 8,12 gam chÊt r¾n B gåm 3 kim lo¹i. Hoµ tan chÊt r¾n B b»ng dung dÞch HCl d- thÊy tho¸t ra 0,672 lÝt khÝ H 2 (®ktc). TÝnh nång ®é mol cña AgNO3 vµ Cu(NO3)2 trong dung dÞch ban ®©ï.BiÕt hiÖu suÊt c¸c ph¶n øng lµ 100%.Sè mol cña Al vµ Fe lµ 0,03 mol vµ 0,05 mol. Cho 8,3 gam hçn hîp X ( Al , Fe ) vµo 1 lÝt dung dÞch A chøa AgNO 3 0,1M vµ Cu(NO3)2 0,2M . Sau khi ph¶n øng kÕt thóc thu ®-îc chÊt r¾n B vµ dung dÞch C ®· mÊt mµu hoµn toµn . B hoµn toµn kh«ng tan tron dung dÞch HCl . a) TÝnh khèi l-îng cña B vµ phÇn tr¨m khèi l-îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp X . b) LÊy 8,3 gam hçn hîp X cho vµo 1 lÝt dung dÞch Y chøa AgNO 3 vµ Cu(NO3)2 thu ®-îc 23,6 gam chÊt r¾n D NguyÔn Hång Qu©n 20 Ho¸-Sinh 21
- Xem thêm -