Tài liệu Chuyện của chú gián và giải pháp tối ưu dành cho bạn

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 215 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHUYỆN CỦA CHÚ GIÁN VÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU DÀNH CHO BẠN
THE WAY OF THE COCKROACH by Craig Hovey Copyright © 2006 by Craig Hovey Vietnamese Edition © 2008 by First News - Tri Viet. Published by arrangement with St. Martin’s Press through Tuttle - Mori Agency Co., Ltd. All rights reserved. THE WAY OF THE COCKROACH CHUYÏÅN CUÃA CHUÁ GIAÁN Cöng ty First News - Trñ Viïåt giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái St. Martin’s Press thöng qua Tuttle-Mori Agency. Bêët cûá sûå sao cheáp naâo khöng àûúåc sûå àöìng yá cuãa First News vaâ St. Martin’s Press àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët baãn Viïåt Nam, Luêåt Baãn quyïìn Quöëc tïë vaâ Cöng ûúác Baão höå Baãn quyïìn Súã hûäu Trñ tuïå Berne. CÖNG TY VÙN HOÁA SAÁNG TAÅO TRÑ VIÏÅT - FIRST NEWS 11HNguyïîn Thõ Minh Khai, Quêån 1, TP. Höì Chñ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn Möîi ngûúâi phaãi luön nöî lûåc àaåt àûúåc muåc tiïu maâ mònh àaä àïì ra, coân nhûäng yïëu töë khaác chó àoáng vai troâ höî trúå khaách quan maâ thöi. Biïn dõch: Lïå Thu – An Bònh – Têm Hùçng First News NHAÂ XUÊËT BAÃN TÖÍNG HÚÅP TP. HÖÌ CHÑ MINH LÚÂI GIÚÁI THIÏåU Khöng phaãi ngêîu nhiïn maâ Craig Hovey lêëy con giaán, möåt con giaán thûåc sûå theo nghôa àen, laâm möåt trong hai nhên vêåt chñnh cho taác phêím cuãa mònh. Nïëu baån biïët rùçng loaâi vêåt xuêët hiïån tûâ thúâi tiïìn sûã naây (trûúác khuãng long khoaãng 150 triïåu nùm vaâ trûúác khi töí tiïn chuáng ta biïët àûáng thùèng vaâ ài bùçng hai chên khoaãng... 300 triïåu nùm) coá möåt baãn nùng sinh töìn maånh meä, vûúåt qua moåi biïën àöíi khñ hêåu vaâ àõa chêët khùæc nghiïåt nhêët àïí sinh söi naãy núã trïn khùæp mùåt àêët cho àïën ngaây nay, baån seä hiïíu ngay vò sao taác giaã lêëy chuá giaán Gregory laâm biïíu tûúång cho sûác maånh cuãa töìn taåi vaâ bñ quyïët thaânh cöng trong quyïín saách cuãa öng. Thaânh cöng trong cöng viïåc vaâ haånh phuác trong tònh yïu laâ ûúác mú muön thuúã cuãa con ngûúâi. Thïë nhûng, trong cuöåc söëng hiïån àaåi, àïí 5 Chuyïån cuãa chuá giaán àaåt àûúåc ûúác mú naây, möîi ngûúâi cêìn phaãi nöî lûåc vaâ phêën àêëu rêët nhiïìu. Cuöåc söëng cuãa chuáng ta àang ngaây caâng trúã nïn söi àöång vaâ theo àoá, möi trûúâng kinh doanh ngaây caâng trúã nïn khöëc liïåt. Thïë nhûng, möåt àiïìu dïî nhêån thêëy laâ viïåc caånh tranh ngaây nay khöng chó diïîn ra giûäa caác cöng ty maâ coân töìn taåi ngay trong baãn thên möîi töí chûác. Do vêåy, nïëu chuáng ta khöng biïët caách hoaân thiïån baãn thên cuäng nhû nùæm bùæt àûúåc quy luêåt töìn taåi trong möi trûúâng caånh tranh àoá, viïåc trúã nïn laåc hêåu hoùåc bõ àaâo thaãi laâ àiïìu khoá traánh khoãi. Tûúng tûå cuöën saách kinh àiïín Ai lêëy miïëng pho maát cuãa töi? cuãa taác giaã nöíi tiïëng Spencer Johnson,“Chuyïån cuãa chuá giaán” cuãa Craig Hovey laâ möåt cêu chuyïån nguå ngön sêu sùæc noái vïì caách thûác ûáng phoá vúái thay àöíi, cho duâ àoá laâ thay àöíi trong cöng viïåc hay trong cuöåc söëng. Cêu chuyïån bùæt àêìu vaâo möåt buöíi saáng súám, khi àoá, Joseph, möåt quaãn lyá cêëp trung àang àau àêìu vúái haâng loaåt vêën àïì cêìn phaãi giaãi quyïët, caã trong cöng viïåc lêîn tònh caãm, bêët ngúâ nhòn thêëy möåt con giaán trïn baân laâm viïåc cuãa mònh. Sau khi thûúng lûúång àïí khöng bõ giïët, con giaán àöìng yá hûúáng dêîn Joseph mûúâi “Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán” àïí giuáp anh àaåt 6 Lúâi giúái thiïåu àûúåc thaânh cöng nhû mong muöën. Duâ nhêån àûúåc sûå giuáp àúä bêët ngúâ tûâ chuá giaán thöng minh, nhûng baãn thên Joseph cuäng àaä cöë gùæng rêët nhiïìu àïí coá àûúåc kïët quaã nhû mong àúåi. Àêy chñnh laâ thöng àiïåp maâ taác giaã muöën gûãi gùæm àïën chuáng ta: Möîi ngûúâi phaãi luön nöî lûåc cho muåc tiïu maâ mònh àaä àïì ra, coân nhûäng yïëu töë khaác chó àoáng vai troâ höî trúå khaách quan maâ thöi. Mûúâi nguyïn tùæc maâ chuá giaán thöng minh mang àïën cho nhên vêåt chñnh trong cêu chuyïån cuäng chñnh laâ mûúâi baâi hoåc cêìn thiïët giuáp chuáng ta giaãi quyïët nhûäng khoá khùn trong cöng viïåc cuäng nhû nhûäng khuác mùæc trong quan hïå tònh caãm. Vúái vùn phong tûå nhiïn vaâ hoám hónh, Craig Hovey àaä mang àïën cho àöåc giaã nhûäng lúâi khuyïn sêu sùæc vaâ böí ñch. Thaânh cöng khöng tûå nhiïn maâ àïën. Noá laâ sûå kïët húåp cuãa rêët nhiïìu yïëu töë, trong àoá coá sûå nöî lûåc khöng ngûâng cuãa baãn thên möîi ngûúâi cuâng vúái möåt chuát may mùæn. Vúái “Chuyïån cuãa chuá giaán”, chuáng töi hy voång baån seä tòm thêëy chòa khoáa àïí thaânh cöng trong cöng viïåc cuäng nhû trong cuöåc söëng. - First News 7 Chûúng Möåt Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Joseph mïåt moãi nhòn àöìng höì - vêîn chûa àïën 6 giúâ saáng, nhûng anh laåi àang cùæm cuái bïn baân laâm viïåc, cöë gùæng vùæt oác tòm moåi caách nhùçm chuyïín àöíi kïët quaã kinh doanh aãm àaåm trong thaáng. Nïëu khöng àïì xuêët àûúåc phûúng aán khaã thi, anh coá thïí bõ sa thaãi khi trònh lïn öng Harshfeld sau giúâ ùn trûa. Joseph hònh dung caãnh tûúång öng Harsh, trong cûúng võ cuãa möåt öng chuã nhû caách maâ öng luön thñch àûúåc goåi, àang ngöìi phña sau möåt caái baân lúán bùçng kim loaåi, vûâa lùæc lùæc àêìu vûâa cau maây trong khi vêîn 9 Chuyïån cuãa chuá giaán giaã vúâ lùæng nghe anh noái. Cùåp löng maây rêåm raåp thónh thoaãng laåi nhûúáng lïn, haå xuöëng phña trïn àöi mùæt laånh luâng, vö caãm. Bïn dûúái vêìng traán röång vaâ nhùén thñn cuãa öng, àöi mùæt tröng caâng gêìn nhau hún. Caãnh tûúång naây khiïën anh bêët giaác ruâng mònh. Mùåt trúâi chó vûâa múái loá daång vaâ dûúái aánh saáng cuãa chiïëc àeân baân nhoã xñu, Joseph bùæt àêìu ngaây laâm viïåc múái cuãa mònh trong sûå tônh lùång hoaân toaân. Anh lú àaäng àûa tay keáo ngùn keáo trïn cuâng vaâ lêëy ra möåt thoãi baánh dinh dûúäng maâ Monica, cö baån gaái cuãa anh cûá àoan chùæc laâ coá lúåi cho sûác khoãe vaâ tuöíi thanh xuên. Möîi miïëng baánh àïìu rêët töët cho sûác khoãe, tûâ nguyïn liïåu laâm voã baánh cho àïën phêìn nhên baánh. Àiïìu àaáng noái laâ khi nhûäng thaânh phêìn naây kïët húåp vúái nhau laåi taåo nïn möåt chiïëc baánh coá muâi võ thêåt dïî súå. Cùn phoâng yïn tônh àïën laå. Joseph biïët mònh sùæp coá thïm möåt ngaây daâi nûäa nïn anh cöë nuöët miïëng baánh. Anh têåp trung vaâo nhûäng con söë taân nhêîn trûúác mùæt àïën nöîi chùèng theâm nhòn goái baánh trong khi xeá phùng miïång tuái vaâ haá miïång cùæn möåt miïëng. 10 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Coá caái gò àoá rúi xuöëng chöìng giêëy trûúác mùåt. Tiïëng àöång rêët kheä nhûng giûäa sûå yïn lùång cuãa cùn phoâng naây, Joseph nghe thêëy rêët roä. Anh cuái ngûúâi möåt chuát àïí nhòn roä hún. Noá laâ möåt caái gò àoá maâu nêu, daâi khoaãng nùm centimeát. Noá laâ möåt sinh vêåt söëng! Öi trúâi, möåt con giaán! Sinh vêåt kinh túãm kia rúi xuöëng trong tû thïë nùçm ngûãa, mêëy caái chên cuãa noá ngoå nguêåy dûä döåi. Noá àang cöë gùæng lêåt trúã laåi àïí chaåy tröën. Nhûng noá khöng taâi naâo laâm àûúåc àiïìu àoá. Joseph nhanh tay chöåp quyïín saách hûúáng dêîn sûã duång maáy in phña bïn phaãi. Con giaán khiïën anh hïët sûác súå haäi vaâ anh àõnh hy sinh túâ giêëy nùçm trïn cuâng àïí giïët noá. Khi Joseph nhêëc quyïín saách lïn vaâ chuêín bõ giaáng möåt àoân chñ maång lïn con giaán thò bêët chúåt anh nghe thêëy möåt gioång noái kheä vang lïn. - Àûâng... Àûâng! Xin anh thûúng tònh àûâng giïët chïët töi. Joseph hoaãng höët nhòn quanh. Hùèn laâ coá ai àoá àang muöën choåc gheåo anh. Nhûng Joseph chúåt nhúá ra rùçng têët caã àöìng nghiïåp cuãa anh àïìu ñt khi àïën cöng ty súám thïë naây. Gioång noái àoá laåi cêët lïn: 11 Chuyïån cuãa chuá giaán - Laâm ún àûâng giïët töi. Töi bõ ngaä vaâ khöng thïí lêåt ngûúåc laåi àûúåc. Xin haäy thûúng tònh, töi coân coá nhûäng àûáa con vaâ chuáng cêìn coá töi! - Ai àoá? - Joseph deâ dùåt hoãi vúái gioång can àaãm nhêët. - Töi biïët anh úã àêu àêy thöi... Anh vaâ troâ àuâa cuãa anh. Thöi, ra ài naâo. Töi chó muöën giaãi quyïët cho xong cöng viïåc úã àêy thöi. - Töi khöng àuâa àêu. Töi úã ngay trûúác mùåt anh àêy naây. Gioång noái àoá cêët lïn tûâ möåt con giaán sao? Khöng thïí thïë àûúåc! Joseph cho rùçng hùèn coá ai àoá àaä baây troâ caâi maáy ghi êm trïn baân laâm viïåc cuãa anh vaâ bêåt bùng phaát. Nhûng nhûäng caái chên vêîn àaåp liïn tuåc vaâ khöng nhûäng thïë, anh coân nhòn thêëy caái rêu cuãa con giaán àang ngoå nguêåy trïn túâ giêëy. - Öi, mònh bùæt àêìu thêëy mïåt röìi. - Joseph laâu baâu. - Mònh phaãi nghó möåt chuát hoùåc laâm möåt caái gò khaác... Mònh bõ aão giaác röìi. - Anh khöng bõ laâm sao àêu. Töi laâ coá thêåt maâ. Vaâ nïëu anh khöng coá yá àõnh giïët töi, anh coá thïí lêåt ngûãa töi laåi àûúåc khöng? Töi hûáa seä khöng laâm phiïìn anh thïm lêìn naâo nûäa àêu. 12 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh Joseph nhòn con giaán möåt lêìn nûäa. Bêy giúâ, nhûäng caái chên cuãa noá àaåp chêåm hún ban naäy, thónh thoaãng coá vaâi caái naãy maånh nhûng roä raâng laâ noá khöng thïí chaåy ài àêu àûúåc. Anh nhêëc quyïín saách hûúáng dêîn sûã duång maáy in lïn lêìn nûäa. - Liïåu coá thêåt laâ mi àang noái khöng àêëy? Nhûng xui cho mi röìi, ta rêët gheát giaán. - Àûâng, àûâng. - Nhûäng caái chên laåi bùæt àêìu vuâng vêîy àiïn cuöìng. - Xin àûâng giïët töi, töi coá thïí giuáp anh maâ. Töi hiïíu àûúåc moåi khoá khùn cuãa anh trong cöng viïåc úã cöng ty cuäng nhû nhûäng rùæc röëi trong quan hïå tònh caãm cuãa anh vúái Monica úã nhaâ. Töi thêåt sûå coá thïí giuáp àûúåc anh maâ. - Caái gò? Laâm sao mi, möåt con giaán laåi biïët tïn baån gaái cuãa ta vaâ coá thïí giuáp ta àûúåc? Thêåt khöng thïí hiïíu nöíi. - Àiïìu àoá laâ coá thêåt. Vaâ töi coân biïët nhiïìu àiïìu hún thïë nûäa. Chùèng haån, töi biïët cùn phoâng cuãa anh rêët nhoã vaâ giûäa anh vaâ ngûúâi baån gaái àang töìn taåi khaá nhiïìu bêët àöìng. Töi coân biïët caã kïë hoaåch àaám cûúái cuãa anh cuäng nhû viïåc anh chõ dûå àõnh seä ài àêu trong tuêìn trùng mêåt nûäa. Khöng chó coá thïë... 13 Chuyïån cuãa chuá giaán - Laâm sao mi coá thïí biïët vïì àaám cûúái cuãa ta àûúåc khi baãn thên ta coân chûa coá yá àõnh kïët hön. Maâ thêåm chñ ta àaä kïët hön ài chùng nûäa thò laâm sao mi hiïíu àûúåc tuêìn trùng mêåt laâ gò chûá. - Tïn töi laâ Gregory vaâ töi àaä àïën cùn höå cuãa anh nhiïìu lêìn röìi. - Caái gò? Khöng thïí thïë àûúåc. Ta söëng caách àêy hún mûúâi lùm kilömeát, sao ngûúi coá thïí àïën àoá àûúåc? - Joseph khöng tin vaâo nhûäng gò mònh vûâa nghe thêëy. - Viïåc àïën nhaâ anh thêåt ra rêët àún giaãn. Töi chó cêìn ài nhúâ möåt trong nhûäng ngùn röîng trong cùåp taâi liïåu cuãa anh laâ àïën àûúåc àoá röìi. Joseph böîng caãm thêëy buöìn nön mùåc duâ bao tûã cuãa anh àang röîng. - Thêåt laâ kinh khuãng. YÁ mi laâ ta àaä mang möåt con giaán vïì nhaâ haã? Monica maâ biïët àûúåc chuyïån naây thò seä giïët chïët ta mêët. - Anh àûâng lo. Cho àïën giúâ thò chó coá mònh töi ài àïën nhaâ anh thöi. Chó riïng moán rau tröån dûa chuöåt maâ anh mang vaâo vùn phoâng naây cuäng àuã àïí mêëy ngûúâi baån cuãa töi traánh xa röìi. 14 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Àïí ta giaãi thñch cho mi hiïíu. Caách àêy vaâi thaáng, meå ta àïën chúi vaâ laâm moán rau tröån maâ ta rêët thñch. Ta àaä mang theo möåt ñt cho bûäa trûa höm àoá. - Vaâ anh àaä àïí chuáng trong möåt caái höåp cuä rñch, laåi coân laâm tung toáe khùæp núi nûäa chûá. Khöng nhûäng vêåy, sau khi ùn xong, anh coân àïí caái höåp nguyïn nhû vêåy suöët caã tuêìn lïî. Kinh khuãng, àuáng laâ kinh khuãng. - Gregory tùåc lûúäi nhúá laåi. - Sao laåi kinh khuãng? Chùèng phaãi loaâi giaán cuãa mi ùn bêët cûá thûá gò hay sao? - Nhûng chuáng töi khöng ùn dûa chuöåt. Têët caã boån töi àïìu gheát dûa chuöåt. - Hûâm, ai maâ biïët àûúåc loaâi giaán caác ngûúi laåi keán choån nhû vêåy chûá. - Joseph bôu möi. Noái xong, Joseph nhòn miïëng thûác ùn coân vûúng vaäi trïn baân, anh chúåt buöåt miïång hoãi: - Naây, luác naäy mi àang laâm gò maâ bõ rúi xuöëng baân cuãa ta vêåy? - Töi àang ùn saáng. - Ùn saáng? - Joseph haá to miïång. - Giúâ thò ta bïånh thêåt sûå röìi. 15 Chuyïån cuãa chuá giaán - Anh àûâng rïn ró nhû vêåy. Töi chó múái nhêëm nhaáp lúáp keo bïn ngoaâi voã boåc thöi maâ. Gregory vöåi vaâng thanh minh. - Mi coá chùæc laâ khöng àuång vaâo bêët kyâ miïëng baánh naâo cuãa ta khöng? - Joseph hoãi laåi, veã doâ xeát. - Chùæc chùæn röìi. Nhûäng thûá àoá tröng chùèng hêëp dêîn gò caã. - Gregory nhuán vai àaáp. - YÁ mi laâ höì keo ngon hún loaåi baánh àoá haã? - Hùèn laâ ngon hún röìi. - Gregory xaác nhêån. yá. Joseph ngêîm nghô möåt laát röìi gêåt àêìu àöìng - Coá thïí mi noái àuáng. - Bêy giúâ, anh àaä biïët laâ töi khöng hïì laâm hoãng thûác ùn cuãa anh, xin anh haäy lêåt ngûúåc töi trúã laåi. Tuy chùèng tin vaâo bêët cûá àiïìu gò vûâa xaãy ra, Joseph vêîn lêëy ra möåt cêy buát chò úã ngùn giûäa cuãa chiïëc baân laâm viïåc vaâ àùåt noá saát bïn Gregory. Ngay tûác khùæc, chuá giaán lêëy 3 chên bïn traái chuåp lêëy vêåt tûåa vaâ lêåt uáp ngûúâi laåi. Gregory vûâa ûúän thùèng ngûúâi vûâa noái: 16 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Xin caám ún anh, töi thêëy dïî chõu hún röìi. Coân bêy giúâ, àïí àïìn ún loâng töët vaâ sûå giuáp àúä cuãa anh, töi seä mang àïën cho anh möåt àiïìu bêët ngúâ. Joseph cau àöi maây, gioång vêîn coân hoaâi nghi: - Mi seä laâm gò cho ta? Möåt cùn phoâng miïîn phñ trong caái öí giaán cuãa mi aâ? - Khöng. Töi seä chó cho anh caách thay àöíi cuöåc àúâi mònh. Joseph nhòn sûäng con giaán möåt luác röìi lùæc àêìu, gioång hoaâi nghi: - Ta biïët mi àaä tûâng àïën nhaâ ta möåt vaâi lêìn vaâ biïët nhûäng àiïìu maâ ta phaãi thûâa nhêån laâ khaá êën tûúång àöëi vúái möåt con giaán nhû mi. Nhûng ta thêåt sûå nghi ngúâ viïåc mi daám hûáa laâ seä giuáp ta thay àöíi cuöåc àúâi. - Anh nghe àêy, loaâi giaán chuáng töi xuêët hiïån tûâ thúâi tiïìn sûã, trûúác khuãng long khoaãng 150 triïåu nùm vaâ trûúác khi töí tiïn loaâi tinh tinh biïët caách ài bùçng hai chên khoaãng 300 triïåu nùm. Chuáng töi laâ nhûäng sinh vêåt lêu àúâi nhêët töìn taåi àûúåc cho àïën ngaây nay vaâ giöëng nhû têët caã nhûäng loaâi saáu chên dïî thñch nghi vaâ lêu àúâi 17 Chuyïån cuãa chuá giaán nhêët haânh tinh, chuáng töi luön nùçm ngoaâi ngûúäng àaâo thaãi cuãa sûå tiïën hoáa. Tin töi ài, trong bêët kyâ hoaân caãnh naâo, nhûäng con giaán cuäng seä biïët caách töìn taåi vaâ àaåt àûúåc thaânh cöng. Nïëu anh biïët nhûäng àiïìu maâ chuáng töi biïët thò coá thïí anh seä giaãi quyïët àûúåc toaân böå nhûäng rùæc röëi cuãa mònh àêëy. Joseph lùæc lùæc àêìu, hy voång cûã àöång àoá coá thïí laâm tan biïën aão aãnh vïì möåt con giaán biïët noái trïn baân laâm viïåc cuãa mònh. “Coá thêåt laâ mònh àang chuyïån troâ vúái möåt con giaán khöng nhó?”, Joseph àùm chiïu suy nghô trong möåt caãm giaác pha tröån giûäa choaáng vaáng vaâ kinh haäi. Gregory im lùång chúâ àúåi. - Thêåm chñ nïëu chuyïån naây xaãy ra thêåt, Joseph nhûúång böå vaâ tiïëp tuåc noái vúái con giaán, thò laâm sao mi coá thïí chó baão cho ta biïët àûúåc àiïìu gò nïn laâm àïí quaãn lyá möåt cöng ty? Duâ sao ài nûäa mi cuäng chó laâ möåt con cön truâng maâ thöi! - Sao anh keám thïë. - Gregory tûå haâo giúái thiïåu. - Tiïët löå vúái anh, töi laâ thaânh viïn cuãa töí chûác Supella longipalpa, möåt töí chûác tûúng tûå 18 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh nhû Mensa (*) cuãa thïë giúái loaâi ngûúâi vêåy. Khöng nhûäng vêåy, töi coân laâ thaânh viïn saáng giaá nhêët cuãa töí chûác naây. Chuáng töi luác naâo cuäng thñch truá nguå úã nhûäng núi êëm aáp nhû thû viïån hoùåc caác thiïët bõ àiïån tûã. Chuáng töi thûúâng duâng thúâi gian cuãa mònh vaâo viïåc àoåc saách hoùåc caác dûä liïåu trong maáy tñnh nhùçm phuåc vuå cho nhûäng muåc àñch lêu daâi. - YÁ mi muöën noái àoá laâ núi àïí mi hoåc caách noái chuyïån? - Àöi luác chuáng töi cuäng viïët laách nhûng àoá chó laâ caách àïí coá thïm möåt chuát kinh nghiïåm thöi. Bêy giúâ haäy àïí töi chûáng minh nùng lûåc cuãa mònh bùçng caách noái cho anh nghe nhûäng gò töi àaä biïët àûúåc tûâ àiïån thoaåi vaâ maáy tñnh cuãa cöng ty anh. Joseph hïët sûác kinh ngaåc khi nghe Gregory kïí nhûäng àiïìu noá biïët vïì cöng ty anh. Noá mö taã thêåt chi tiïët vïì cöng ty cuäng nhû vïì nhûäng thöng tin bïn lïì àêìy thuá võ. Con giaán noái vïì nhûäng cuöåc àêëu tranh quyïìn lûåc, nhûäng liïn (*) Mensa: Cêu laåc böå daânh cho nhûäng ngûúâi coá chó söë thöng minh (IQ) cao nhêët thïë giúái. Mensa àûúåc 2 luêåt sû ngûúâi Anh thaânh lêåp nùm 1946 vúái muåc tiïu taåo ra möåt töí chûác cho nhûäng ngûúâi coá IQ nùçm trong “top” 2% dên söë. Ngaây nay, Mensa coá hún 100.000 thaânh viïn thuöåc 100 quöëc gia trïn khùæp thïë giúái. 19 Chuyïån cuãa chuá giaán minh mêåt, nhûäng chiïën lûúåc vaâ thêåm chñ caã nhûäng möëi tònh laäng maån trong cöng ty anh. Joseph vûâa lùæng nghe vûâa xoa xoa cùçm: - Coá leä chuá maây thêåt sûå coá caái gò àoá maâ ta cêìn hoåc hoãi. Thêåt laâ may mùæn khi ban naäy, ta khöng nghiïìn naát chuá maây ra. - Anh noái àuáng àêëy. Coá vö söë àiïìu thuá võ maâ loaâi ngûúâi caác anh coá thïí hoåc àûúåc tûâ chuáng töi. - Con giaán nhòn quanh möåt lûúåt röìi tiïëp tuåc. Nhên luác chùèng coá ngûúâi naâo khaác úã àêy, töi seä chó cho anh Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán. - Chuá maây àang àuâa cúåt ta phaãi khöng? Thïë naâo laâ Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán? Gregory phúát lúâ cêu noái àêìy tñnh chïë giïîu àoá vaâ treâo lïn caái chuöët buát chò cuãa Joseph, chên cêìm möåt cêy que. Tröng noá luác naây chùèng khaác gò möåt võ giaáo sû àaä sùén saâng cho baâi giaãng cuãa mònh. - Trûúác àêy chuáng töi àaä cöë gùæng khuyïn loaâi khuãng long nhûng chuáng khöng chõu nghe. Töi hy voång anh seä may mùæn hún chuáng. Gregory bùæt àêìu. Joseph hoãi, gioång àêìy nghi ngúâ: 20 Chûúng 1: Baån khöng coá gò àïí súå ngoaåi trûâ chñnh baãn thên mònh - Giaán maâ cuäng coá thïí noái chuyïån àûúåc vúái khuãng long aâ? - Chùæc chùæn röìi, laâm sao anh söëng soát àûúåc nïëu nhû anh khöng thïí hiïíu àûúåc nhûäng gò caác sinh vêåt khaác àang noái vïì mònh? Gregory àöëi àaáp laåi vúái veã tûå haâo khöng giêëu giïëm. Joseph ngêîm nghô möåt chuát vïì thaânh tñch ngheâo naân cuãa mònh khi coân úã trûúâng trung hoåc. Khöng thïí tûúãng tûúång àûúåc viïåc möåt con giaán laåi thöng minh hún anh. Khöng nhûäng vêåy, àiïìu tïå haåi úã àêy laâ con giaán naây biïët nhiïìu chuyïån vïì cöng ty hún caã anh. Nghô vêåy, Joseph bùæt àêìu phaãn baác laåi: - Nïëu chuá maây vaâ töí tiïn cuãa chuá maây thöng minh nhû vêåy thò laâm sao phaãi mêët àïën haâng triïåu nùm caác ngûúi múái coá thïí àaåt túái mûúâi nguyïn tùæc àoá? Gregory rung rinh caái rêu cuãa noá theo caái caách maâ Joseph coá thïí noái laâ haå cöë. Chùèng leä noá àang xem thûúâng anh? Töët, baãn chêët cuãa noá bùæt àêìu löå diïån röìi àêy. - Mûúâi Nguyïn tùæc cuãa loaâi Giaán chó laâ nöåi dung toám tùæt nhûäng àiïìu chuáng töi hoåc hoãi àûúåc qua caác thúâi kyâ maâ thöi. Anh àûâng vöåi chïë nhaåo 21 Chuyïån cuãa chuá giaán caác nguyïn tùæc cuãa chuáng töi cho àïën khi loaâi ngûúâi caác anh coá thïí söëng soát àûúåc ñt nhêët àïën vaâi triïåu nùm nûäa. Khoaãng thúâi gian àoá cuäng àuã daâi àïí loaâi ngûúâi coá thïí tûå kiïím chûáng têët caã. - Thöi àûúåc röìi ngaâi Giaán! Loaâi cön truâng nhoã beá chuá maây coá leä tûâng traãi hún loaâi ngûúâi chuáng ta, nhûng haäy nhòn vaâo nhûäng thaânh quaã maâ loaâi ngûúâi àaä àaåt àûúåc. Thûã goåi tïn möåt thûá gò àoá maâ loaâi giaán àaä laâm röìi àem so saánh vúái... töëc àöå phaát triïín cuãa Internet chùèng haån. Noái vûâa dûát lúâi, Joseph ûúän ngûåc lïn möåt chuát, hïëch cùçm vïì phña Gregory vaâ chúâ àúåi. - Khöng coá gò khoá caã! - Gregory chïî giïîu. Loaâi ngûúâi caác anh cuäng àaä chïë taåo ra vuä khñ haåt nhên, àuáng khöng? - Chùæc chùæn röìi, thïë thò sao? - Theo anh, chuyïån gò seä xaãy ra nïëu nhû coá möåt traái bom nguyïn tûã àûúåc caâi bïn dûúái baân laâm viïåc cuãa anh vaâ nöí tung trong khi anh àang nguã hoùåc àang úã möåt núi naâo àoá caách àêy möåt kilömeát? Trûúác khi traã lúâi cêu hoãi cuãa con giaán, Joseph liïëc mùæt nhòn khoaãng tröëng töëi thui phña dûúái baân laâm viïåc cuãa mònh. 22
- Xem thêm -