Tài liệu Chuong9_controsql

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

Chương 9: Ngôn ngữ PL/SQL Yêu cầu sau khi học là viết chương trình hiển thị thông tin I/ Giới thiệu PL/SQL: 1/ Khai báo biến: - := o VD: V_Hiredate date ; o V_Depth Number not null:=3 2/ Khai báo khối: [Declare ] Begin Select Into From Exception (Xử lý ngoại lệ) When others Then End - vd: o Declare  V varchar2(5) o Begin  Select  Into  From o Exception o End 3/ Con trỏ:  Khai báo biến con trỏ a. Cursor [danh sách biến] b. Is i. Con trỏ luôn được gán bằng 1 câu select. c. VD: Viết thủ tục liệt kê những nhân viên: i. Cursor ho,ten ii. Is select * from nhanvien  Mở con trỏ a. Open  Lấy dữ liệu: a. FETCH INTO b. VD: Đọc con trỏ c_dept và đưa dữ liệu vào biến v_dept i. Fetch c_dept into v_dept  Đóng con trỏ: a. Close 4/ Cấu trúc điều khiển. - Cấu trúc lặp - o Lặp không định trước (Không biết trước số lần lặp) Với Loop :  Loop  Thực hiện  Exit when <điều kiện>  End loop Với While  While <điều kiện> loop  End loop o Biết trước số lần lặp:  For Cấu trúc rẽ nhánh o Case  When <điều kiện> then  Else  Lệnh in ra từng dòng dữ liệu o DBMS_OUTPUT.PUTLINE(tên biến.tên trường) o Hoặc o DBMS_OUTPUT.PUTLINE(‘đã xong’) dùng trong trường hợp ngoại lệ o Khi con trỏ không tìm thấy, thì lặp lại việc lặp.  While %not found  Loop  Fetch into o For in 1..5 loop biết trước bảng ghi
- Xem thêm -