Tài liệu Chuong5_sapxep

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 5 SẮP XẾP 1 Chương 5: Sắp xếp 5.1 Phương pháp chọn 5.2 Phương pháp chèn 5.3 Phương pháp chèn nhị phân 5.4 Phương pháp nổi bọt 5.5 Phương pháp sắp xếp nhanh 5.6 Phương pháp vun đống 2 4.1 bài toán sắp xếp Có một tập n đối tượng. Mỗi đối tượng có nhiều thuộc tính, được thể hiện bằng một kiểu bản ghi gồm nhiều trường. Sắp xếp là quá trình bố trí lại các bản ghi theo một trường gọi là khóa. Ví dụ trong bảng danh bạ gồm các bản ghi có tên cơ quan, địa chỉ, số điện thoại. Sổ danh bạ thường được sắp xếp theo trường khóa là tên cơ quan để dễ tìm kiếm. 3 4.1 bài toán sắp xếp Sắp xếp là thao tác cần thiết hay gặp trong quá trình lưu trữ và quản lý dữ liệu. Có 2 phương pháp sắp xếp: sắp xếp trong tác động lên các bản ghi lưu trữ ở bộ nhớ trong và Sắp xếp ngoài liên quan đến tập lớn các bản ghi lưu trữ trên tệp. Chương này chỉ xét bài toán sắp xếp trong theo thứ tự tăng của khóa. Sắp xếp theo thứ tự giảm được làm hoàn toàn tương tự. 4 5.1 Phương pháp chọn Ý tưởng: Dãy khóa cần sắp xếp là k[1],k[2],…, k[n]. Ở lượt thứ i (i=1,2,3,…,n-2) ta sẽ chọn trong dãy khóa k[i+1],…., k[n] khóa nhỏ nhất và đổi chỗ nó với k[i] Sau n-1 lượt khóa từ nhỏ đến lớn sẽ được sắp xếp ở các vị trí thứ 1, thứ 2,…thứ n-1, thứ n. 5 5.1 Phương pháp chọn  Thuật toán: void SX_chon(int *k, int n) {int i,x; for(i=1;i=i+1;j--) if(k[j]key) j--; if(i - Xem thêm -