Tài liệu Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BOÄ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ BOÄ NOÂNG NGHIEÄP & PTNT VIEÄN KHOA HOÏC THUÛY LÔÏI MIEÀN NAM Chöông trình baûo veä moâi tröôøng vaø phoøng traùnh thieân tai ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU CAÁP NHAØ NÖÔÙC – MAÕ SOÁ KC-08.29 NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ XUAÁT CAÙC GIAÛI PHAÙP KHCN ÑEÅ OÅN ÑÒNH LOØNG DAÃN HAÏ DU HEÄ THOÁNG SOÂNG ÑOÀNG NAI - SAØI GOØN PHUÏC VUÏ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI VUØNG ÑOÂNG NAM BOÄ CHÖÔNG TRÌNH QUAÛN LYÙ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chuû nhieäm ñeà taøi: PGS.TS. Hoaøng Vaên Huaân Tham gia thöïc hieän: Giang Kim Ñöùc Nguyeãn Vaên Ñieån 5982-11 21/8/2006 §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé ch−¬ng tr×nh qu¶n lÝ c¬ Së d÷ liÖu phôc vô dù b¸o xãi lë bê h¹ du s«ng ®ång nai – sµi gßn 1. §Æt vÊn ®Ò : H¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn cã vai trß ®Æc biÖt quan träng cña ®èi víi sù ph¸t triÓn cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam - khu vùc kinh tÕ n¨ng ®éng nhÊt cña c¶ n−íc. §©y lµ tuyÕn giao th«ng vËn t¶i thñy lín vµ quan träng cña c¶ n−íc, lµ ®Çu mèi giao th−¬ng cña §«ng Nam Bé víi c¶ n−íc vµ thÕ giíi. §ång thêi ®©y còng lµ nguån cung cÊp n−íc chÝnh cho sinh ho¹t vµ s¶n xuÊt, nguån cung cÊp thñy s¶n, vËt liÖu x©y dùng phong phó... §· cã nhiÒu dù ¸n ®o ®¹c, kh¶o s¸t, nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu qu¸ tr×nh diÔn biÕn, biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− nghiªn cøu vÒ vai trß cña h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ t¸c ®éng cña con ng−êi ®èi víi sù biÕn ®æi cña dßng s«ng. Tuy nhiªn, c¸c nguån tµi liÖu nµy ph©n t¸n r¶i r¸c ë nhiÒu c¬ quan, ®¬n vÞ, ch−a ®−îc tËp hîp l¹i. NhiÒu khu vùc kh«ng cã tµi liÖu hoÆc cã rÊt Ýt, thiÕu ®ång bé, thiÕu tÝnh liªn tôc, rÊt cÇn ph¶i hÖ thèng l¹i ®Ó cã kÕ ho¹ch ®o ®¹c th−êng xuyªn, ®Þnh kú. ViÖc x©y dùng mét ng©n hµng c¬ së d÷ liÖu (CSDL) ®Ó phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng vµ l©u dµi vÒ h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn lµ cÇn thiÕt, ®Æc biÖt trong c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o s¹t lë nh»m phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai vµ lµ c«ng cô trî gióp ®¾c lùc trong viÖc nghiªn cøu còng nh− c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn bÒn v÷ng kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé. 2. Môc ®Ých, yªu cÇu cña ch−¬ng tr×nh qu¶n lý cSDL: 2.1. Môc ®Ých: - HÖ thèng hãa nh÷ng tµi liÖu c¬ b¶n phôc vô dù b¸o biÕn ®æi lßng dÉn còng nh− qu¶n lý, khai th¸c hîp lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. - Khai th¸c, bæ sung, cËp nhËt c¸c nghiªn cøu vÒ lßng dÉn h¹ du s«ng §ång Nai Sµi Gßn. - Giíi thiÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña®Ò tµi KC 08.29 2.2. Yªu cÇu: - Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL ph¶i trùc quan, dÔ sö dông vµ cµi ®Æt, ®ång thêi cã thÓ cËp nhËt vµ bæ sung. 3. Giíi thiÖu ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cña §Ò tµi KC 08.29: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL ®−îc x©y dùng trªn phÇn mÒm Access, ch¹y trong m«i tr−êng Windows. Ch−¬ng tr×nh ®· liªn kÕt ®−îc c¸c d÷ liÖu kh«ng gian (b¶n ®å) Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 1 §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé vµ d÷ liÖu phi kh«ng gian (tµi liÖu thuû v¨n, ®Þa h×nh, ®Þa chÊt, xãi båi,...) gióp cho viÖc qu¶n lý, cËp nhËt, truy xuÊt thuËn tiÖn, nhanh chãng. 3.1 Th«ng tin trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL: 3.1.1 D÷ liÖu kh«ng gian: - B¶n ®å nÒn: b¶n ®å sè c¸c tØnh h¹ du s«ng §ång Nai – Sµi Gßn gåm c¸c líp: s«ng suèi, hå chøa, hµnh chÝnh, ®Þa danh, giao th«ng,… - C¸c b¶n ®å sè chuyªn ®Ò: b¶n ®å thæ nh−ìng, b¶n ®å ®Þa m¹o, b¶n ®å t©n kiÕn t¹o. 3.1.2 D÷ liÖu phi kh«ng gian (d÷ liÖu thuéc tÝnh) 3.1.2.1 Bé tµi liÖu c¬ b¶n: a. Hå chøa th−îng nguån: - Cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c hå chøa th−îng nguån s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: c¸c th«ng sè c¬ b¶n vÒ nhiÖm vô, quy m«, kÝch th−íc cña c¸c c«ng tr×nh. - Cung cÊp th«ng tin vÒ dung tÝch, l−u l−îng ®Õn, l−u l−îng x¶ ngµy trong c¸c n¨m cña hå TrÞ An vµ DÇu TiÕng. b. Thñy v¨n: - Cung cÊp sè liÖu vÒ mùc n−íc giê, l−u l−îng cña c¸c tr¹m thñy v¨n c¬ b¶n: Biªn Hßa, Vòng Tµu, Nhµ BÌ, Phó An, Thñ DÇu Mét, BÕn Løc,... tõ n¨m 2000 – th¸ng 2/2005, sè liÖu vÒ l−u l−îng, vËn tèc thùc ®o b»ng m¸y ADCP cña mét sè ®ît ®o n¨m 2003 vµ 2005. c. §Þa h×nh: C¸c b×nh ®å vµ mÆt c¾t ngang cña c¸c khu vùc ®o trong nhiÒu n¨m, b×nh ®å tuyÕn luång §ång Nai, tuyÕn luång Sµi Gßn - Vòng Tµu, tuyÕn luång Soµi R¹p, tuyÕn luång s«ng Dõa, tuyÕn luång ThÞ V¶i. d. §Þa chÊt: - C¸c th«ng tin vÒ c¸c hè khoan ®Þa chÊt, tÝnh chÊt c¬ lý vµ ®Þa tÇng cña mét sè khu vùc däc s«ng thuéc h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. 3.1.2.2 Th«ng tin vÒ c¸c kÕt qu¶ vÒ nghiªn cøu xãi lë, biÕn ®æi lßng dÉn vµ quy ho¹ch chØnh trÞ: a. Xãi båi: - Th«ng tin vÒ hiÖn tr¹ng xãi båi toµn bé h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn, vÞ trÝ, tèc ®é cña c¸c ®iÓm s¹t lë. - C¸c h×nh ¶nh hiÖn tr¹ng xãi, båi theo c¸c ®ît kh¶o s¸t tõ n¨m 2001 - 2005. b. BiÕn h×nh lßng dÉn: - C¸c h×nh ¶nh vÒ diÔn biÕn h×nh th¸i s«ng c¸c khu vùc nghiªn cøu. c. Quy ho¹ch chØnh trÞ: Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 2 §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé - C¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch chØnh trÞ c¸c khu vùc träng ®iÓm: Biªn Hßa, Thanh §a, Nhµ BÌ, M−¬ng Chuèi, Soµi R¹p. d. C«ng tr×nh b¶o vÖ bê: - Th«ng tin, h×nh ¶nh vÒ c¸c c«ng tr×nh b¶o vÖ bê ®· x©y dùng vµ c«ng tr×nh dù kiÕn x©y dùng. e. KÕt qu¶ nghiªn cøu: - Th«ng tin vÒ nh÷ng tµi liÖu thu thËp, tµi liÖu tham kh¶o phôc vô thùc hiÖn ®Ò tµi KC.08.29 - C¸c kÕt qu¶, chuyªn ®Ò nghiªn cøu cña ®Ò tµi. 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL cho nghiªn cøu, khai th¸c vµ qu¶n lý h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn: - C¸c th«ng tin l−u tr÷ trong Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý CSDL lµ nguån tµi liÖu quan träng phôc vô cho nh÷ng nghiªn cøu tiÕp theo vÒ h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn. ViÖc thu thËp vµ qu¶n lý c¸c tµi liÖu c¬ b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng trong ch−¬ng tr×nh sÏ gióp truy xuÊt vµ khai th¸c th«ng tin ®−îc thuËn tiÖn vµ nhanh chãng. 4.1. øng dông cho nghiªn cøu vµ dù b¸o s¹t lë, phßng tr¸nh gi¶m nhÑ thiªn tai: Ch−¬ng tr×nh ®· tËp hîp c¸c tµi liÖu, c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vÒ diÔn biÕn lßng dÉn, h×nh th¸i s«ng h¹ du §ång Nai - Sµi Gßn, x¸c lËp ®−îc quy luËt biÕn ®æi lßng dÉn. CSDL lµ nguån tµi liÖu ®Çu vµo, kÕt hîp víi c¸c c«ng cô kh¸c nh− m« h×nh to¸n Mike 11, Mike 21C tÝnh to¸n dù b¸o s¹t lë. 4.2. øng dông cho c«ng t¸c qu¶n lý, khai th¸c: Ch−¬ng tr×nh Qu¶n lý CSDL l−u tr÷ c¸c tµi liÖu c¬ b¶n (®Þa h×nh, ®Þa m¹o, ®Þa chÊt, thñy v¨n, bïn c¸t,...) tµi liÖu quy ho¹ch chØnh trÞ s«ng c¸c khu vùc träng ®iÓm, tµi liÖu quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i thñy - bé... C¸c tµi liÖu nµy ®−îc l−u tr÷ vµ cËp nhËt th−êng xuyªn sÏ gióp nh÷ng ng−êi qu¶n lý cã c¸i nh×n tæng thÓ vÒ hÖ thèng h¹ du s«ng §ång Nai - Sµi Gßn vµ n¾m b¾t kÞp thêi vÒ nh÷ng biÕn ®æi cña dßng s«ng, tõ ®ã ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch qu¶n lý vµ khai th¸c hîp lý. 5. H−íng dÉn cµi ®Æt vµ sö dông phÇn mÒm Qu¶n lý CSDL : 5.1 H−íng dÉn cµi ®Æt : 5.1.1 Yªu cÇu vÒ m¸y tÝnh : M¸y tÝnh cã cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh øng dông Microsoft Office Access. 5.1.2. Cµi ®Æt: - ChÐp toµn bé th− môc Phan mem QLDLCB vµo m¸y. - Më th− môc Dolgis ActiveX 5.5.5.12 vµ nhÊn Set up Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu 3 §Ò tµi KC 08.29: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p KHCN ®Ó æn ®Þnh lßng dÉn h¹ du hÖ thèng s«ng §ång Nai - Sµi Gßn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vïng §«ng Nam Bé Chó ý : Do phÇn mÒm liªn kÕt víi mét sè ch−¬ng tr×nh øng dông nh−: Microsoft Word, Auto Cad, Map Infor vµ ch−¬ng tr×nh xem ¶nh nªn ®Ó sö dông ®−îc phÇn mÒm th× ph¶i khai b¸o l¹i ®−êng dÉn ®Õn c¸c ch−¬ng tr×nh ®ã. 5.2 H−íng dÉn sö dông Ch−¬ng tr×nh qu¶n l ý CSDL: 5.2.1 Chøc n¨ng c¸c thanh c«ng cô vµ c¸c thao t¸c c¬ b¶n: 5.2.1.1 Xem b¶n ®å: a. Phãng to, thu nhá: . - BÊm chän nót - NhÊp chuét tr¸i trong vïng b¶n ®å ®Ó phãng to b¶n ®å, nhÊp chuét ph¶i ®Ó thu nhá. HoÆc cã thÓ bÊm gi÷ chuét tõ bªn tr¸i vµ tõ trªn xuèng, b¶n ®å sÏ phãng to theo khung h×nh ch÷ nhËt. Ng−îc l¹i, bÊm gi÷ chuét tõ bªn ph¶i vµ tõ d−íi lªn, b¶n ®å sÏ thu nhá b. Di chuyÓn b¶n ®å: , nhÊn gi÷ chuét ®Ó di chuyÓn b¶n ®å ®Õn vÞ trÝ míi BÊm chän c. Chän ®èi t−îng trªn b¶n ®å ChØ chän ®−îc ®èi t−îng thuéc líp d÷ liÖu dang truy cËp - BÊm chän , nhÊp chän vµo ®èi t−îng cÇn xem th«ng tin d. Xem toµn bé b¶n ®å - BÊm chän , toµn bé b¶n ®å sÏ thu gän trong khung nh×n. e. Xem b¶n ®å theo tû lÖ x¸c ®Þnh: BÊm chän , xuÊt hiÖn hép héi tho¹i vµ nhËp tû lÖ cña b¶n ®å muèn xem f. In b¶n ®å: , xuÊt hiÖn hép tho¹i. Khai b¸o khæ giÊy, h−íng in, lÒ in. - BÊm chän - Chän
- Xem thêm -