Tài liệu Chương trình khai mạc

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG VÀ QLNN NĂM 2011 1. Ổn định tổ chức - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đ/c Trần Thị Lê Việt - PGĐ TT BD-CT) 2. Đọc quyết định mở lớp Đ/c Nguyễn Huy Nam - TP Nội vụ 3. Khai mạc (Đ/c Trần Thế Lưu -PCT UBND Huyện) 4. Phát biểu chỉ đạo ( lãnh đạo huyện) 5. Đáp từ và kết thúc phần khai mạc lớp học (Đ/c Lê Như Tuấn - GĐ TT BD-CT) BẾ MẠC 1. Ổn định tổ chức ( Đ/c Nguyễn Thị Hà Thu - GV TT BD-CT) 2. Tổng kết lớp học (Đ/c Lê Như Tuấn - GĐ TT BD-CT) 3. Phát biểu chỉ đạo ( lãnh đạo huyện) 4. Đ áp t ừ v à b ế m ạc l ớp h ọc ( Ph òng n ội v ụ)
- Xem thêm -