Tài liệu Chuong trinh hn nckh 2012123...

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 123 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bé y tÕ BÖnh viÖn 71 tw Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ch¬ng tr×nh héi nghÞ duyÖt ®Ò c¬ng Nckh n¨m 2013 Ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2013 Thêi gian: 08giê ngµy 30/3/2013 §Þa ®iÓm: Héi trêng Giao ban - BÖnh viÖn 71 TW Néi dung Ngêi thùc hiÖn Khai m¹c Héi nghÞ Ts Tiªn DuyÖt ®Ò c¬ng NCKH n¨m 2013 2. Mức độ hài lòng về nghề nghiệp của điều dưỡng các khoa lâm sàng bệnh viện 71 Trung ương năm 2013. 1. Đánh giá công tác báo cáo ADR tại bệnh viện 71 Trung ương trong 2 năm 2012 - 2013 3. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh tai biến mạch máu não tại bệnh viện 71 trung ương năm 2013 4. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhân lao phổi/HIV 01/2010 – 12/2013 5. Khảo sát vi sinh bàn tay trước và sau khi rửa tay của nhân viên bệnh viện 71 TW năm 2013 6. Đánh giá công tác quản lý quản lý tài chính tại bệnh viện 71 trung ương và giải pháp. 7. Viết phần mềm thu viện phí ban đầu xử dụng tại một số khoa phòng 8. Nghiên cứu tổn thương động mạch cảnh đoạn ngoài … bằng siêu âm doppeler ở bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường điều trị tại bệnh viện 71 TW 9. Đánh giá tình hình kháng kháng sinh ở trẻ từ 1 – 5 tuổi tại huyện thạch thành 10.Đánh giá mối tương quan giữa nồng độ các thông số Lipid máu với Glucose máu lúc … ở BN ĐTĐ type 2 có tăng huyết áp 11. Đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh và hiệu quả qui trình giặt trên c ác loại đồ vải y tế tại bệnh viện 71 TW 12. Vai trò nội soi PQ ống mềm trong khảo sát tác nhân gây viêm phổi ở …. H§KH 14. Nhận xét hình ảnh tế bào học ở bệnh nhân lao hạch điều trị tại bệnh viện 71 TW năm 2013 13. Kết quả sinh thiết có nhuộm màu xanh methylen trong chẩn đoán dị sản ruột, loạn sản ở bệnh nhân viêm dạ dày mạn tính 15. Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân khám bệnh tại khoa khám bệnh và điều trị tại khoa HSCC 16. Đánh giá hiệu quả vô cảm gây tê tủy sống bằng Marcain 0,5% trong phẫu thuật vùng bụng dưới và 2 chi dưới tai khoa ngoại BV71 TW 17. Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân viêm gan vào điều trị tại BV71TW 18. Đánh giá sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh tăng huyết áp tại BV71 TW 19. Đánh giá giá trị độ nhạy, độ đặc hiệu của kỹ thuật MgiT trong chẩn đoán bệnh lao 20. Nhận xét kết quả điều trị bệnh nhân thoái hóa khớp gối bằng thuốc(mobimet) kết hợp PHCN ở người cao tuổi 21. Đánh giá hiệu quả sinh thiết màng phổi bằng kim Castelin trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi tại khoa HSCC bệnh viện 71 TW 2013 – 2014 22. Nhận xét mô hình bệnh tật bệnh nhân điều trị tại khoa HSCC bệnh viện 71 TW năm 2013 BÕ m¹c Ban tæ chøc
- Xem thêm -