Tài liệu Chương 6 những phương thức thanh toán quốc tế

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 259 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Chöông 6 NHÖÕ ÖÕNG PHÖÔNG Ö THÖÙ ÖÙC THANH TOAN TOAÙN QUOC QUOÁC TE TEÁ 1 PHÖÔNG THÖC THÖÙC THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ LAØ GÌ? Giao haøng Ngöôøi ban Ngöôi baùn Nhaän tieàn Ngöôøi mua Ngöôi Æ Phöông thöùc thanh toaùn quoác teá laø toaøn b ä quaùù ttrình, boä ì h caùùch thöùc giao i haø h øng, nhaä h än tieàn hay caùch thöùc nhaän traû tieàn haøng t trong giao i dò dòch h ngoaïi thöô thöông. 2 Löïa choïn phöông thöùc thanh toaùn quoc toan quoác teá te Ñieàu kieän cuï theå h å Nha xuat Nhaø xuaát khaåu 5 Nhaø nhaäp khaåu 3 1. Phöông thöùc chuyeåån tieààn 4 1. Khaùi nieääm ƒ Hai phöông thöùc chuyeån tieàn: o Phöông thöùc chuyeån tieàn caù nhaân (Western Union) o Phöông thöùc chuyeån tieàn thanh toaùn hôïp ñoàng XNK ƒ Ngöôøi chuyeån tieàn yeâu caàu ngaân haøng chuyeån moät soá tieàn nhaát ñònh, ôû moät ñòa ñieåm xaùc ñònh vaø trong moät thôøi gian nhaát ñònh cho ngöôøi treân chæ thò ñoù. 5 2. Q Qui trình thanh toaùn (5b) Nhaø xuaát khaåu Ngaân haøng hang (1) HH+ BCT (5) BC (5a) Ngaân haøng hang Nha nhaäp Nhaø khaåu (2) Leänh CT (4) CT ((3)) BN Ngaân haøng hang 6 3. Caùc hình thöùc chuyeån tieàn ƒ ƒ ƒ Hình thöù thöcc ñieän bao baùo ( T/T telegraphic transfer) Hì h thöù Hình h ùc thö h chuyeå h ån tieà i àn (M/T mail il transfer) Hình thöùc Check/bankdraft 7 4. Nhaään xeùt ƒ ƒ ƒ ƒ Thuû tuïc Chi phí Vai troø tro cua cuûa ngan ngaân hang haøng Quyeàn lôïi cuûa caùc beân Nhaø nhaäp khaååu Khuyett Khuyeá ñieåm 8 2 Phöông 2. Phöô thöùc ghi hi soåå 9 Phöông öô g tthöù öcc ghi g soå so Xuaát khaåu Hôïp ñoàng HH DV HH, Nhaäp khaåu HH, DV Thanh toaùn ñònh kyø Taøi khoaûn ñònh bien bieân 10 3 Phöông thöc 3. thöùc nhô nhôø thu 11 Phöông thöc thöùc nhôø nhô thu la laø gì? Nh ø xuaáát khaå Nhaø kh åu Hoái p phieáu - seùc Ngaân haøng Nhaø nhaäp khaåu 12 1. Nhôø thu trôn (Cl (Clean C Collection) ll ti ) 13 a. Khaùi nieäm Nhôø thu trôn laø p phöông g thöùc thanh toaùn maø toå chöùc xuaát khaåu sau khi giao haøng cho toå chöùc nhaäp khaåu, chæ kyù yp phaùt tôø hoái p phieáu (hoaëc nhôø thu seùc) ñoøi tieàn toå chöùc nhaäp yeâu caàu ngaâ g n haøng thu soá tieàn g ghi khaåu vaø y treân tôø hoái phieáu ñoù, khoâng keøm theo moät ñieàu kieän naøo caû cuûa vieäc traû tieàn. 14 b. Quy trình thanh toaùn Nhaøø xuaáát Nh khaåu (7) BC (1) HH+ BCT (2) HP+ Giaáy nhôø thu Ngaân haøng Nhaøø nhaä Nh h äp khaåu (5) Leänh chi (3) HP (4) HP Ngaân haøng 6) CT ( 15 c. Nhaän xeùt ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Thuû tuïc Chi p phí Thôøi gian Vai troø tro cua cuûa ngan ngaân hang haøng Hình thöùc 9D/P 9D/A Nhaø nhaäp khaå Nha khau u Nhaø N a xuaá uatt khaåu Quyeàn lôïi cuûa caùc beân 16 2. Phöông thöùc nhôø hôø thu th keø k øm chöù höùng töø (Documentary Collection) 17 11. Khaù Khaii nieäm Ñieààu Ñi kieän Nh ø xuaáát khaå Nhaø kh åu Ngaân haøng Nhaø nhaäp khaåu Boä chöng chöùng töø tö Hoái phieáu 18 a. Khai Khaùi nieäm • Phöông thöù thöcc nhô nhôø thu keø kem m chöng chöùng töø tö la laø phöông thöùc thanh toaùn,trong ñoù: • to toå chöc chöùc xuat xuaát khau khaåu nhô nhôø ngan ngaân hang haøng thu hoä tieà tien n töø toå chöùc nhaäp khaåu khoâng chæ caên cöù vaøo hoái phieáu maø coøn caên cöù vaøo boä chöùng töø h øng h haø hoùùa gôûûi k keøøm th theo h hoáái phieá hi áu, vôùùi ñieà ñi àu kieän ngaân haøng ñoàng yù giao boä chöùng töø khi nhaø nhaäp khau nha khaåu ñong ñoàng y yù tra traû tien tieàn hoaëc chap chaáp nhaän leân hoái phieáu. 19 b. Quy trình thanh toùan Nhaøø xuaáát Nh khaåu (8) BC hoaëc HP cn (1) HH (2) BCT(HP) + Giaááy nhôø thu Ngaân haøng Nhaøø nhaä Nh h äp khaåu 6) BCT ( (3) BCT(HP) ((5)) Leäänh chaáp nhaän ((4)) HP Ngaân haøng (7) TT 20
- Xem thêm -