Tài liệu Chương 5 phương pháp bào xọc

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1202 |
  • Lượt tải: 5
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 5 PHƯƠNG PHÁP BÀO XỌC
NLC&DCC CHƯƠNG 5 DAO BAØO VAØ XOÏC CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 1 CHƢƠNG 5: BÀO CỌC  I/. Công dụng và khả năng công nghệ của bào và xọc   1 Công dụng 2 Khả năng công nghệ  II/.Kết cấu,thông số hình học, yếu tố cắt của dao bào và xọc   1 Kết cấu và thông số hình học 2 Yếu tố cắt gọt  III/. Chế độ cắt hợp lý CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 2 5.1.1 CÔNG DỤNG:Xọc bánh răng CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 3 5.1.1 CÔNG DỤNG: Xọc răng trong CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 4 5.1.1 CÔNG DỤNG: BÀO MẶT PHẲNG CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 5 5.1.1 CÔNG DỤNG: xọc mặt phẳng CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 6 5.1.1 CÔNG DỤNG: Gia công rãnh CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 7 5.1.2 Khaû naêng coâng ngheä cuûa baøo xoïc Baøo vaø xoïc ñöôïc thöïc hieän baèng caùc chuyeån ñoäng  Chuyeån ñoäng caét chính laø chuyeån ñoäng tònh tieán Ñi – Veà ( khứ hồi)  Baøo theo phöông naèm ngang  Xoïc theo phöông thaúng ñöùng  Chuyeån ñoäng chaïy dao laø chuyeån ñoäng tònh tieán không liên tục CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 8 Đặc điểm cắt gọt của bào và xọc  Soá löôõi caét tham gia caét goït ít  Toán nhieàu thôøi gian cho haønh trình chaïy dao khoâng  Vaän toác caét thay ñoåi töø 0 Vmax 0  Chaát löôïng beà maët gia coâng, naêng suaát thaáp CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 9 Khaû naêng coâng ngheä cuûa baøo xoïc Caùc daïng baøo Baøo thoâ Baøo tinh Baøo tinh moûng Ñoä chính xaùc Caáp 1312 Caáp 9-8 Caáp 7, rieâng ñoä thaúng tôùi 0.02 mm/1000mm Ñoä nhaùm Rz,Ra  µm 80 3-4 2.5 5-6 1.25-0.63 7-8 CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 10 Ñeå taêng naêng suaát baøo ngöôøi ta coù theå thöïc hieän nhö sau:  Caùc chi tieát heïp neân gaù noái tieáp thaønh haøng doïc theo phöông chuyeån ñoäng caét.  Duøng nhieàu ñaàu dao cuøng caét. Duøng nhieàu dao treân moät ñaàu dao, phöông phaùp naøy chuû yeáu duøng treân maùy baøo giöôøng coù nhieàu uï dao laép ñöôïc töø 2 -3 dao. Dao coù theå gaù theo phaân chia chieàu saâu caét (hình 5.4) hoaëc phaân chia theo phöông chaïy dao (hình 5.5). CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 11 Duøng nhieàu ñaàu dao cuøng caét CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 12 Duøng nhieàu dao treân moät ñaàu dao Phaân chia chieàu saâu caét CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 13 Duøng nhieàu dao treân moät ñaàu dao phaân chia theo phöông chaïy dao CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 14 5.2.1 Kết cấu và thông số hình học CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 15 5.2.1 Kết cấu và thông số hình học   5  10 0   6  10 0   0  90 0 0 0 1  0  30 0 0 0   5  10 0 CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 0 16 5.2.2. Yếu tố cắt t (mm) – chieàu saâu caét,  s(mm/htk) – löôïng chaïy dao;  a(mm) – chieàu daøy caét,  b (mm) – chieàu roäng caét; a  s. sin  b  t / sin  f  a.b  s.t CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 17 5.2.2. LỰC CẮT     R  PZ  PX  PY  PZ : Phƣơng trùng với chuyển động chính  PX : Phƣơng song song với chuyển động chạy dao  Phƣơng vuông góc với Pz tác động vào thân PY : dao F   PY  Gdd  Gd  F: lực ma sát trên đầu bào, xọc CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 5.2.2. TAÙC ÑOÄNG LÖÏC CAÉT PZ CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 19 5.3. CHẾ ĐỘ CẮT HỢP LÝ 1. Chọn dao 2. Chiều sâu cắt t 3. Lƣợng chạy dao cho phép 4. Tốc độ cắt 5. Xác định số hành trình kép trong 1 phút 6. Thời gian gia công cơ bản CHƢƠNG 5 GIA CÔNG BÀO VÀ XỌC 20
- Xem thêm -