Tài liệu Chương 5 những phương tiện thanh toán quốc tế

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 275 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

Chöông 5 • NHÖÕNG PHÖÔNG TIEÄN Ù QUOC Á TEÁ THANH TOAN 1 PHÖÔNG TIEÄN THANH TOAÙÙN QUOÁÁC TEÁÁ ™Thöông phieáu- Trade bill ƒ Hoáái phieá hi áu- Bill ill off exchange h ƒ Leänh phieáu – Promissory notes ™Seùc- Cheque ™Theû- Card 2 1 1. H ái phieá Hoá hi áu 3 Cô sôû phaùp lyù ƒ ƒ ƒ ƒ Luaät hoái phieáu cuûa Anh 1882 Luaät thoá thong ng nhat nhaát veà ve hoi hoái phieá phieu u (Uniform Law for Bill of Exchange - ULB 1930) do caùc nöôùc tham gia Cong nöôc Coâng öôc öôùc Geneva ñöa ra nam naêm 1930 -1931. Luaät thöông maï maii thoá thong ng nhat nhaát cua cuûa My Myõ nam naêm 1962 UÛy ban Luaät Thöông maï Uy maii quoc quoác teá te cua cuûa Lieâ Lien n Hôïp Quoác ban haønh vaên kieän soá A/CN 9/211 ngaøy 18/2/1982 veà ngay ve Hoi Hoái phieu phieáu va vaø Leänh phieu phieáu quoác teá 4 1. Khaùi nieääm • • Hoái phieáu laø moät meänh leänh ñoøi tieàn voâ ñieàu kieän do ngöôøi xuaáát khaååu , ngöôøi baùn, ngöôøi cung öùng dòch vuï …kyù phaùt ñoøi tieàn ngöôøi nhaä h äp kh khaååu, ngöôø öôøi mua, ngöôø öôøi nhaä h än cung öùng vaø yeâu caàu ngöôøi naøy phaûi traû moät soá tieàn nhaát ñònh nhat ñònh, taï taii moät ñòa ñieå ñiem m nhat nhaát ñònh ñònh, trong moät thôøi gian xaùc ñònh cho ngöôøi höôûng lôïi quy ñònh trong meänh leänh aá ay. y. Æ hoái phieáu thöông maïi. 5 1 Khaù 1. Khaii nieäm Drawer Beneficiary Drawee 6 2. Nội dung hối phiếu 1. Tiêu đề ề hối ố phiếu: ế Dùng chữ Bill of Exchange (đặt chính giữa) hoặc Exchange For (trên cùng và bên trái văn bản) 2. Số hiệu HP: được ghi sau chữ No 3. Địa 3 ịa đ điểm ể p phát át hành à HP: nơi ơ HP được tạo lập ra thường là tên thành phố, được đặt dưới tiêu đề 4. Ngày ký phát HP: là thời điểm HP được lập ra, ra được ghi bên cạnh địa điểm ký phát HP 7 2.Nội dung hối phiếu 5. Số ố tiền ề bằng ằ số: ố được ghi sau chữ For và đặt bên trái dưới số hiệu HP 6. Thời hạn trả tiền của HP: 6.1. Nếu 6 ếu trả t ả ngay: gay Att s sight g t 6.2. Nếu trả chậm: T û tieà Tra ti àn sau thì coù nhieà hi àu cach ù h th thoa û thuaä th än: - • Neáu phaûi traû tieàn sau bao nhieâu ngaøy nhaän - hoái phieáu thì seõ ghi laø “X ngaøy sau khi nhìn - thay thaáy …” … (At 90 days after sight …) 8 2. Nội dung hối phiếu - Neááu phaûûi traûû tieààn sau bao nhieâu ngaøy khi giao haøng thì seõ g g ghi laø “X ngaø g y sau khi kyù y vaän ñôn …” (At … days after bill of lading date) date). Neáu phaûi traû sau bao nhieâu ngaøy kyù phaùt hoái phieááu, thì ghi “X ngaøy keåå töø ngaøy kyù phaùt hoáái phieáu” (At 90 days after bill of exchange date) 9 2. Nội dung hối phiếu 7 Thứ tự của bản HP: thường được phát 7. hành thành 2 bản (First, Second) 8 Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện: Pay to 8. hoặc Pay to the order of 9 Tê 9. Tên người ời thụ th hưởng h ở (B (Benificiary): ifi i ) cty t hoặc ngân hàng 10. Số ố tiền ề bằng ằ chữ: được thể ể hiện sau sum of và khớp đúng số tiền bằng số 10 2.Nội dung hối phiếu 11. Tham chiếu ế chứng từ kèm theo: - Drawn under our invoice No..dated.. Hoặc drawn under contract No…signed between (nhờ thu) - Drawn under L/C No ..dated issued by..(L/C) 12 Người trả tiền HP (Drawee): ghi rõ chi tiết 12. vào góc dưới bên trái của HP 13 Người ký phát HP/người đòi tiền (Drawer): 13. (Dra er) Ghi rõ vào góc dưới bên phải của HP 11 Cách ghi số tiền bằng chữ + USD 10,880.00 US Dollars ten thousand eight hundred and eighty only. + USD 111,165.00 United states dollars One hundred eleven thousand one hundred and sixty five only + USD 244,543.20 United states dollars Two hundred forty four thousand five hundred fortyy three and cents twentyy onlyy + USD 8,092,542.55 g million ninetyy two thousand United states dollars eight five hundred forty two and cents fifty five only. 12 No:(2) (số hiệu) BILL OF EXCHANGE (1) For:(5) ( ) (số tiền bằng số) …(3) ( ) (địa điểm kí phát), (thời gian kí phát) ((4. Thời hạn thanh toán tiền thứ tự bản HP At X days after sight (6) of this first (7)Bill of Exchange (Second of the same tenor g unpaid). p ) Pay y to …(8) ( ) ((9))(Người and date being thụ hưởng) Mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện The sum of …(10)… ( ) ((số tiền bằngg chữ)) ……………………………………….. Drawn under ((11)) tham chiếu chứngg từ To:…………………(12) (người trả tiền) …… Địa điểm thanh toán (Signature) (người kí phát) (13) No: 01/10/2010DN. BILL OF EXCHANGE F For: USD 50 50,000.00 000 00 DONGNAID t ….. DONGNAIDate At Sight of This FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay p y to the order of ……………………………………… …………….…………………………………………….… the sum of ……………………………………….………… ……………………………………………………………… Drawn under Invoice No. … Date … To …………………… (Signature) 14 No …………………. N For ………………… BILL OF EXCHANGE (Place …) Date …….. At ……………. Sight of This SECOND Bill of Exchange (FIRST of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of ……………………………………… …………….…………………………………………….… the sum of ……………………………………….………… ……………………………………………………………… Drawn under Invoice No. … Date … To …………………… (Signature) 15 No……… For . For……. BILL OF EXCHANGE (Place ) Date…. (Place…) Date . At ………………………………… sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND off the th same tenor t and d date d t being b i unpaid) id) Pay to the order of ………………………………………………………….. the sum of…………………………………………………………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s) …….. Dated ……… Drawn under ………… Confirmed/irrevocable/without recourse L/C No …………………… Dated / wired …………………………………… To ………………………… ………………………………… Drawer …………………………………….. 16 No……… For . For……. BILL OF EXCHANGE (Place ) Date…. (Place…) Date . At ………………………………… sight of this SECOND Bill of Exchange (FIRST off the th same tenor t and d date d t being b i unpaid) id) Pay to the order of ………………………………………………………….. the sum of…………………………………………………………………………………………………….. Value received as per our invoice (s) No(s) …….. Dated ……… Drawn under ………… Confirmed/irrevocable/without recourse L/C No …………………… Dated / wired …………………………………… To ………………………… ………………………………… Drawer …………………………………….. 17 VD: Cách viết HP Cty Hwaseung vừa xuất ấ lô hàng trị giá 48.285 USD theo hợp đồng trả ngay số 18/2010/HS ngày 15/10/2010 cho nhà nhập khẩu ẩ là Cty SFC Co, có trụ sở tại 273 Namyang, pusan, Korea. Địa điểm giao hàng là cảng Sài Gòn và thanh toán qua VIETCOMBANK, DONG NAI BRANCH. Dựa vào thông tin đã cho viết ế HP đòi tiền ề nhà nhập khẩu. 18 No: 03/10/10 N For : USD 48,285.00 BILL OF EXCHANGE ĐONGNAI, Date 21/10/2010 At Sight of This FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of VIETCOMBANK, VIETCOMBANK DONGNAI BRANCH the sum of United State Dollars Four ty eight thousand two hundred eighty five only. Drawn under Contract No 18/2010/HS dated 15/10/2010 To: SFC Co, Co Authorized signature 273 Namyang, Pusan, Korea 19 3. Ñaëc ñieåm cuûa hoái phieáu ƒ ƒ ƒ Tính tröøu töôïng Tính bat baét buoäc traû tra tien tieàn Tính löu thoâng 20
- Xem thêm -