Tài liệu Chuong 3- kiem toan hàng tồn kho_2

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 98 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

HUI MUÏC TIEÂU § Noäi dung, ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc haøng toàn kho aûnh höôûng ñeán kieåm toaùn BCTC § Muïc tieâu kieåm toaùn khoaûn muïc HTK § KSNB ñoái vôùi HTK § Caùc thuû tuïc kieåm toaùn thöôøng ñöôïc aùp duïng CHÖÔNG 3 KIEÅM TOAÙN HAØNG TOÀN KHO 2 NOÄI DUNG CHÖÔNG 1 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 3.1 Noäi dung vaø ñaëc ñieåm cuûa khoaûn muïc HTK 3.2 Kieåm soaùt noäi boä ñoái vôùi HTK 3.2.1 Muïc ñích cuûa KSNB ñoái vôùi HTK 3.2.2 Caùc thuû tuïc kieåm soaùt 3.3 Kieåm toaùn khoaûn muïc HTK 3.3.1 Nghieân cöùu ñaùnh giaù KSNB 3.3.2 Thöû nghieäm cô baûn. 3.1.1 Nội dung: v Haøng toàn kho ñöôïc trình baøy treân BCÑKT: phaàn A « Taøi saûn ngaén haïn » v Goàm khoaûn muïc: Haøng toàn kho vaø Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho v Bao goàm: haøng mua ñang ñi ñöôøng; NL, VL toàn kho; CCDC trong kho; CPSX KD dôû dang; thaønh phaåm, haøng hoùa toàn kho; haøng göûi ñi baùn 3 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 4 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 3.1.2 Đặc điểm: 3.1.1 Nội dung: vDöï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho: ñöôïc trình baøy soá aâm theå hieän phaàn thieát haïi öôùc tính do HTK bò giaûm giaù v Quan heä tröïc tieáp vaø maät thieát vôù i khoaûn muïc giaù voán haøng baùn => Sai soùt trong trình baøy HTK laøm aûnh höôûng giaù voán haøng baùn VD: AÙp duïng PP ñaùnh giaù HTK khoâng hôïp lyù seõ laøm thoåi phoàng vVAS 02 « Haøng Toàn Kho » giaù trò HTK vaø thieáu 632 => Lôï i nhaän bò thoåi phoàng v HTK giữ vai troø trung gian trong quaù trình chuyeån hoùa caùc nguoàn löïc cuûa DN thaønh keá t quaû kinh doanh =>Coù quan heä maät thieát vôùi caùc chu trình: baùn haøng – thu tieàn, mua haøng – 5 traû tieàn 6 1 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 3.1.2 Đặc điểm: (tt) VD: v Chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro: § Coù giaù trò lôùn vaø chieám moät tæ troïng ñaùng keå trong TS löu ñoäng ð sai soùt coù lieân quan thöôøng aûnh höôûng troïng yeáu ñeán BCTC COÂNG VIEÄC KIEÂM NHIEÄM Mua nguyeân vaät lieäu vaø söû duïng cho saûn xuaát RUÛI RO Khoâng mua haøng nhöng vaãn thanh toaùn tieàn haøng § Ñôn vò coù quy moâ lôùn hoaëc saûn xuaát KD nhieàu maët haøng, khoái löôïng HTK luaân chuyeån lôùn, => deã sai soùt. § Heä thoáng chöùng töø, soå saùch ñeå kieåm soaùt noäi boä veà HTK phöùt taïp => Kieåm toaùn vieân gaëp nhieàu khoù khaên 7 3.1 Nội dung và đặc điểm của khoản mục HTK 8 3.1 Nội dung, đặc điểm của khoản mục HTK (tt) 3.1.3 Mục tiêu kiểm toán 3.1.2 Đặc điểm (tt): v Hieän höõu, quyeàn sôû höõu: taát caû HTK trình baøy v Chöùa ñöïng nhieàu ruûi ro (tt): § Laø khoaûn muïc nhaïy caûm vôù i gian laän (bieån thuû, troäm caép…) § Chòu nhieàu ruûi ro: maát giaù, hö hoûng, loãi thôøi, hao huït, treân BCTC ñeàu thaät söï hieän höõu trong thöïc teá vaø thuoäc quyeàn sôû höõu cuûa ñôn vò => quan troïng v Ñaày ñuû: taát caû HTK ñeàu ñöôïc ghi soå vaø baùo caùo ñaày ñuû maát maùt… § DN coù theå aùp duïng caùc phöông phaùp tính giaù HTK (giaù v Ghi cheùp chính xaùc: soá lieäu chi tieát cuûa HTK xuaát kho, giaù thaønh) khoâng nhaát quaùn giöõa caùc thôøi kyø ñöôïc ghi cheùp, tính toaùn chính xaùc vaø thoáng nhaát ñeå ñieàu chænh giaù trò HTK & keá t quaû KD theo yù muoán9 giöõa soå chi tieát vaø soå Caùi 10 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK 3.1 Nội dung, đặc điểm của khoản mục HTK (tt) 3.1.3 Mục tiêu kiểm toán (tt) v Ñaùnh giaù: HTK ñöôïc ghi nhaän vaø ñaùnh giaù theo moät phöông phaùp phuø hôïp vôùi caùc chuaån möïc, cheá ñoä keá toaùn hieän haønh, ñoàng thôøi ñôn vò phaûi aùp duïng nhaát quaùn phöông phaùp naøy => quan troïng v Trình baøy vaø coâng boá: HTK ñöôïc phaân loaïi 3.2.1 Mục đích của KSNB đối với HTK: •Xác định mức tồn kho hợp lí để vừa đáp ứng tốt nhu cầu SX hoặc đủ cung cấp cho thị trường, vừa hạn chế tối đa sự lãng phí do dự trữ quá mức •Nâng cao tốc độ lưu chuyển HTK nhằm giảm thiểu khả năng HTK bị hư hỏng, lỗi thời do tồn kho quá lâu đồng thời tiết kiệm được lượng vốn lưu động đầu tư vào HTK ñuùng ñaén, trình baøy thích hôïp vaø coâng boá ñaày ñuû 11 12 2 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát 3.2.1 Mục đích của KSNB đối với HTK (tt): •Đảm bảo chất lượng HTK trong quá trình tồn trữ •Đảm bảo rằng đơn vị luôn tiếp cận được với những nguồn hàng tốt nhất với giá cả hợp lí nhất •Đảm bảo HTK được sử dụng hiệu quả và đúng mục đích •Kiểm soát chặt chẽ quá trình tập hợp và phân bổ các chi phí liên quan đến HTK, cũng như quá trình vận động của HTK cả về số lượng lẫ giá trị Neâu 1 soá thuû tuïc kieåm soaùt haøng toàn kho taïi ñôn vò cuûa anh / chò? v Yêu cầu mua hàng v Đặt hàng v Nhận hàng v Tổ chức chứng từ và thanh toán 13 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 14 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) vĐặt hàng (tt): v Yêu cầu mua hàng: ØLựa chọn NCC phải đảm bảo: Lập phiếu đề nghị mua hàng (bằng tay hoặc máy): §Không có quan hệ về lợi ích hay ràng buộc nào với bộ ngày đề nghị, số, người xét duyệt phận mua hàng v Đặt hàng: §Giá cả chào bán hợp lý Ø §Lựa chọn NCC phải được phê duyệt Lựa chọn nhà cung cấp (phải được giám sát chặt chẽ tránh thông đồng giữa các nhân viên gây thiệt hại đến đơn vị 15 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) vĐặt hàng (tt): ØLập đơn đặt hàng: phải được đánh số thứ tự trước và đầy đủ thông tin, chuyển đến các bộ phận liên quan 16 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) vThực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết: ØLập đơn đặt hàng (tt) quản lý 3 hệ thống Lập hợp đồng mua bán hàng bằng văn bản để có -Đơn đặt hàng chưa thực hiện bằng chứng về sự giao dịch 2 bên cũng như bảo vệ quyền -Đơn đặt hàng đã thực hiện lợi của đơn vị nếu có tranh chấp sau này -Đơn đặt hàng bị hủy Đây là chứng từ có thể cung cấp bằng chứng về sự đầy đủ của nghiệp vụ mua hàng hay hàng tồn kho 17 18 3 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát đối với HTK (tt) vTổ chức hệ thống chứng từ và thanh toán 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) vNhận hàng Hợp đồng Đơn đặt hàng 1. Phiếu đề nghị mua hàng 2. Đơn đặt hàng 3. Hợp đồng 4. Hóa đơn 5. Phiếu nhập kho Hóa đơn Kiểm tra Đối chiếu Không Đúng TRẢ HÀNG Số lượng Quy cách Chất lượng SỔ CHI TIẾT HÀNG TỒN KHO SỔ CÁI Đúng THANH TOÁN LẬP PHIẾU NHẬP KHO 19 20 3.2 Kiểm soát nội bộ đối với HTK (tt) 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) qCác hệ thống quản lý HTK hiện đại vBảo quản Ø Hệ thống Vừa đúng lúc (Just in time – JIT) -Sắp xếp khoa học, bảo đảm an toàn chống cháy nổ, hạn Yêu cầu: Đv có hệ thống thông tin nhạy bén, công cụ dự báo hiệu quả chế người không phận sự -Điều kiện bảo quản tốt (tùy đặc thù hàng : tránh ẩm ướt, làm lạnh,... KIEÅM KEÂ TAØI SAÛN vKiểm keâ: ñònh kyø hoaëc ñoät xuaát •Phaùt hieän maát maùt, hö hoûng •Naâng cao traùch nhieäm thuû kho21 3.2.2 Thủ tục kiểm soát Ø Hệ thống Vừa đúng lúc (Just in time – JIT) (tt) Nguyên tắc (tt): - Thành phẩm: trữ khi có nhu cầu => Đảm bảo cung ứng đầy đủ các yếu tố sản xuất: NVL, LĐ, máy móc + Cải thiện năng suất SX, giảm sản phẩm kém phẩm phất, nâng cao chất lượng sản phẩm - Giảm thiểu thời gian chờ giữa các công đoạn SX, hợp lý hóa quy trình SX, sắp xếp kho bãi khoa học Ưu điểm: linh hoạt, tập trung kiểm soát quá trình thực hiện Nhược điểm: rủi ro làm gián đoạn SX hoặc cơ hội bán hàng 23 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) Mục tiêu: Giảm thiểu lãng phí Nguyên tắc: Việc mua hàng và sản xuất luôn được sắp xếp để diễn ra tại một thời điểm muộn nhất có thể được: - NVL, HH chỉ mua và tồn trữ khi có nhu cầu, và vừa đủ => Phải xây dựng kênh cung cấp hàng đáng tin cậy và kiểm soát được thời gian đặt hàng, nhận hàng. 22 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) qCác hệ thống quản lý HTK hiện đại Ø Hệ thống Lập kế hoạch nhu cầu NVL (Maretial Requirements Planning – MRP) Mục tiêu: Giảm thiểu lượng HTK Nguyên tắc: Đặt trọng tâm vào công tác lập kế hoạch - Lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ tổng thể căn cứ: thị trường, thị phần, các yếu tố nội tại của đơn vị : tổng công suất máy, tổng số công nhân - Dựa vào kế hoạch để sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh: cải thiện chất lượng SP, giảm giá thành 24 4 3.3 Kiểm toán khoản mục HTK 3.2.2 Thủ tục kiểm soát (tt) 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ qHệ thống Lập kế hoạch nhu cầu NVL (Maretial Requirements Planning – MRP) (tt) 3.3.1.1 Tìm hiểu về KSNB Nguyên tắc: (TT) - Phỏng vấn, quan sát, sử dụng bảng câu hỏi (Trang 70) Có Ưu điểm: Mọi hoạt động tiến hành theo kế hoạch nên dễ quản lý và kiểm soát. Nhược điểm: Giảm khả năng linh hoạt của đơn vị nếu đối mặt với các tình huống thay đổi bất lợi 25 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát Thủ tục kiểm soát RRKS thấp hữu hiệu Thủ tục kiểm soát RRKS cao yếu kém Trả lời Câu hỏi - Căn cứ số lượng SP phải sản xuất để xác định nhu cầu NVL. Khôn Yếu kém g Quan Thứ trọng yêu 1. Chức năng đặt hàng, nhận hàng, bảo quản và kế toán HTK độc lập ko? 2. Đơn đặt hàng lập dựa trên phiếu đề nghị mua hàng được xét duyệt? 3. Đơn đặt hàng được đánh số thứ tự trước 4. … Ghi chú 26 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát Giới hạn phạm vi TNCB, thực hiện TNKS Thực hiện thử nghiệm cơ bản phù hợp 27 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát -Kiểm tra mẫu các nghiệp vụ mua hàng ØPhiếu đề nghị mua hàng : phê duyệt ? ØĐơn đặt hàng: có đánh số liên tục: số lượng, quy cách phù hợp phiếu đề nghị mua hàng? ØKiểm tra Hợp đồng mua bán, hóa đơn, phiếu nhập/báo cáo nhận hàng, chứng từ thanh toán ØLần theo bút toán ghi nhận nghiệp vụ mua hàng, trả hàng, thanh toán trên sổ kế toán chi tiết ØĐối chiếu sổ chi tiết và sổ Cái 28 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát Ñaùnh soá tröôùc lieân tuïc °Laø cô sôû ghi cheùp soå saùch vaø ñoái chieáu °Baûo ñaûm vieäc ghi cheùp ñaày ñuû °Thuaän tieän cho truy caäp chöùng töø °Haïn cheá caùc haønh vi gian laän vaø che giaáu gian laän 29 -Kiểm tra hệ thống kế toán chi phí: nhằm xác minh về sự hợp lý của việc tập hợp và phân bổ các chi phí NVLTT, NCTT, SXC cho 1 SP, công việc, quy trình, KTV phải: ØKiểm tra số lượng, đơn giá, phương pháp tính giá HTK ØKiểm tra số giờ lao động, đơn giá tiền lương ØKiểm tra việc tập hợp và phân bổ CPSXC 30 5 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.3 Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) VD:Trích bảng đánh giá rủi ro kiểm soát Chu trình mua hàng -Kiểm tra hệ thống sổ kế toán chi tiết: để đảm bảo sự ghi chép chính xác và đầy đủ của hệ thống đối với nghiệp vụ mua hàng dự trên nguyên tắc: Muïc tieâu/ Sai soùt coù theå xaûy ra? Thuû tuïc KS hieän coù Ngöôøi thöïc hieän Nhaän xeùt Taát caû caùc nghieäp vuï ñeàu ñöôïc ghi cheùp ØKiểm tra từ sổ kế toán chi tiết đến các chứng từ gốc => Phát sinh, ghi chép chính xác Hoaù ñôn ñaõ nhaän nhöng Ñieàu tra caùc HÑ khoâng ñöôïc ghi cheùp. khoâng coù Phieáu nhaäp ØKiểm tra từ chứng từ gốc đến sổ kế toán chi tiết => Đầy đủ, ghi chép chính xác Haøng ñaõ nhaän nhöng khoâng ñöôïc ghi cheùp Baø Xuaân Höõu hieäu Ñoái chieáu giöõa soå Baø Khoâng höõu hieäu kho vaø soå nôï Xuaân, (khoâng löu hoà phaûi traû coâ Thuûy sô) Caùc nghieäp vuï ghi cheùp thì thöïc söï phaùt sinh 31 3.3.1 Nghiên cứu và đánh giá kiểm soát nội bộ (tt) 3.3.1.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế lại các thử nghiệm cơ bản: nhận diện điểm mạnh yếu của HTKSNB RRKS thấp TNCB: Đối chiếu với Biên bản kiểm kê HTK RRKS cao Thực hiện thử nghiệm chi tiết các khoản mục Caùc nghieäp vuï mua haøng khoâng coù thöïc Ñoái chieáu HÑ vôùi Baø PR,PO tröôùc khi Xuaân ghi cheùp Höõu hieäu 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích • So sánh Số dư HTK với năm trước: Giúp KTV hiểu xu hướng biến động của HTK, dự đoán khả năng sai lệch VD: Trong năm ĐV thuê thêm kho, tuyển thêm nhân viên nhưng số dư HTK không đổi hoặc giảm sút => khả năng ghi thiếu. Thực hiện phương pháp này trên biểu chỉ đạo (leadsheet) 33 34 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích (tt) 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích (tt) • So sánh tỷ lệ lãi gộp cho từng nhóm HH, thành phẩm với năm trước: • So sánh vòng quay HTK với năm trước: Vòng quay = HTK 32 Tỷ lệ lãi = gộp Giá vốn hàng bán Lãi gộp Doanh thu thuần Số dư HTK bình quân VD: Dấu hiệu sai phạm: khi số vòng quay NVL chính giảm => có thể chưa lập dự phòng cho số NVL hư hỏng, lỗi thời, chậm luân chuyển, NVL tồn quá mức cần thiết, hoặc HTK bị thổi phồng do sai sót hoặc đơn vị thay đổi phương pháp tính giá HTK 35 VD: Đối với các đơn vị bán sĩ các mặt hàng tiêu dùng, tỷ lệ lãi gộp thường ổn định giữa các năm, trừ khi có những sự kiện đặc biệt làm tỷ lệ này bị biến động mạnh (do việc thay đổi chính sách bán hàng của NCC, kho hàng bị chuyển đến 1 địa điểm xa nguồn cung cấp). Tỷ lệ biến động bất thường => 36 khai khống hoặc khai thấp giá vốn hàng bán 6 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích (tt) 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích (tt) • Phân tích sự biến động của giá trị hàng mua trong năm: So sánh trị giá hàng mua từng tháng để phát hiện biến động bất thường (cần chú ý yếu tố thời vụ) KTV sẽ mở rộng phạm vi các thử nghiệm chi tiết đối với những tháng có dấu hiệu bất thường. • So sánh giá thành năm hiện hàng với năm trước, kế hoạch với thực tế: Giá thành là chỉ tiêu nhạy cảm do ảnh hưởng đến kết quả HĐSXKD => Thông thường DN sẽ có biện pháp quản lý chặt chẽ. Nếu KTV thấy trọng yếu phải tìm hiểu và giải thích nguyên nhân 37 3.3.2.1 Thực hiện thủ tục phân tích (tt) • So sánh tỷ lệ CPNVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp, CPSXC trong tổng chi phí sản xuất của năm hiện hành với năm trước. KTV cần tính các tỷ lệ này chi tiết theo từng nhóm hàng tồn kho chính và thực hiện so sánh với năm trước. Tìm hiểu nguyên nhân các biến động lớn và điều chỉnh hợp lý thử nghiệm chi tiết những khu vực có rủi ro cao. VD: Nếu SP A có tỷ lệ CPNVL trực tiếp / tổng CPSX tăng rất cao so với kỳ trước => Dấu hiệu phân bổ giá trị NVL cho A sai 38 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản (tt) • So sánh Chi phí thực tế so với chi phí tiêu chuẩn Sự khác biệt quá lớn cần tìm hiểu và giải thích nguyên nhân, thảo luận với BGĐ về tính hợp lý của chi phí tiêu chuẩn. Chi phí vượt mức sẽ => 632 Giúp KTV nhận diện các khu vực có rủi ro sai sót cao và đánh giá lại các rủi ro này để kiểm tra chi tiết hợp lý. 39 3.3.2 Thử nghiệm cơ bản (tt) 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) a. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho: (tt) Mục đích: - Đảm bảo cuộc kiểm kê tổ chức tốt, hiệu quả - Cung cấp các bằng chứng cụ thể thông qua việc KTV trực tiếp thực hiện kiểm kê trên cơ sở chọn mẫu. KTV lưu ý: quan sát việc thực hiện kiểm kê của khách hàng (thử nghiệm kiểm soát) và trực tiếp chọn mẫu kiểm kê (thử nghiệm cơ bản), gồm 3 bước + Lập kế hoạch chứng kiến kiểm kê + Thủ tục được tiến hành khi chứng kiến kiểm kê HTK 41 + Thủ tục được tiến hành sau khi kết thúc kiểm kê 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết a. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho: Thủ tục hữu hiệu và quan trọng, cung cấp những bằng chứng đáng tin cậy về mục tiêu hiện hữu, đầy đúng và đánh giá (VSA 501) Trường hợp HTK đã thế chấp ngân hàng cho các khoản vay ngắn hạn hay luân chuyển sẽ được các tổ chức kiểm kê độc lập nhưng cũng không thay thế được việc chứng kiến kiểm kê HTK của KTV 40 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) a. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho: (tt) + Lập kế hoạch chứng kiến kiểm kê § Xem xét hồ sơ kiểm toán năm trước § Xem xét kế hoạch kiểm kê của đơn vị § Nhận diện các khu vực hay mặt hàng có nhiều rủi ro, giá trị lớn, hay phải có sự hỗ trợ của chuyên gia + Thủ tục tiến hành khi chứng kiến kiểm kê HTK § Quan sát sự tuân thủ kế hoạch kiểm kê § Quan sát tình trạng của HTK và cách nhận diện HTK hư hỏng, lỗi thời, kém phẩm chất § Chọn mẫu kiểm kê trực tiếp: chọn mẫu ngẫu nhiên kiểm toán (hiện hữu, đầy đủ) 42 7 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) a. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho: (tt) + Thủ tục tiến hành khi chứng kiến kiểm kê HTK § Thảo luận với nhân viên bộ phận sản xuất về phương pháp xác định mức độ hoàn thành và phương pháp phân bổ chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung cho SP dở dang § Ghi nhận biến động, yêu cầu các bản sao của chứng từ liên quan ngay tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra với sổ kế toán § Lưu bản sao các phiếu kiểm kê, biên bản kiểm kê => ngăn ngừa khả năng đơn vị điều chỉnh kết quả kiểm kê sau khi kết thúc cuộc kiểm kê chính thức 43 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) b. Gởi thư xác nhận hoặc chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho được gởi về ở kho của đơn vị khách - Yêu cầu đơn vị gởi thư xác nhận - Trực tiếp KTV tham gia kiểm kê - Chỉ định KTV khác tham gia kiểm kê - Yêu cầu đơn vị nhận gửi hàng cung cấp chứng từ liên quan c. Kiểm tra việc đánh giá HTK Thử nghiệm lại việc tính giá HTK So sánh giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được 45 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) a. Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho: (tt) + Thủ tục tiến hành sau khi kết thúc kiểm kê HTK § Đối chiếu kết quả các thử nghiệm kiểm kê trực tiếp của KTV với các phiếu kiểm kê hoặc biên bản kiểm kê § Theo dõi ghi nhận biến động sau cùng của HTK trước và sau thời điểm kiểm kê vào sổ sách § Đối chiếu bảng tổng hợp kết quả kiểm kê được lập bởi đơn vị với biên bản kiểm kê. § Kiểm tra việc xác định nguyên nhân và xử lý số chênh lệch giữa kết quả kiểm kê và số liệu trên sổ sách của đơn vị. 44 3.3.2.2 Thử nghiệm chi tiết (tt) d. KIểm tra việc chia cắt niên độ Xem xét các nghiệp vụ mua hàng và xuất hàng tại thời điểm kết thúc niên độ và tiến hành kiểm tra mẫu đối với các chứng từ liên quan nhằm xác định thời điểm quyền sở hữu và rủi ro đi kèm với hàng hóa thật sự được chuyển giao =>Xác định được niên độ =>Quyền sở hữu e. KIểm tra chứng từ mua hàng sau ngày kết thúc niên độ Kiểm tra chứng từ mua hàng chưa thanh toán sau ngày kết thúc niên độ đến ngày kiểm toán f. Kiểm tra số dư đầu kỳ của HTK g. Xem xét việc trình bày và công bố Lưu ý HTK dùng để thế chấp cầm cố phải nêu rõ trong 46 TMBCTC 8
- Xem thêm -