Tài liệu Chương 2 1cơ sở vật lý của quá trình cắt kim loại

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 255 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

CHƯƠNG 2 1CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI
NGUYÊN LÝ CẮT VÀ DỤNG CỤ CẮT CHƯƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 1 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI CHƯƠNG 2:  2.1 QUÁ TRÌNH TẠO PHOI  2.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỀ MẶT GIA CÔNG VÀ HIỆN TƢỢNG CỨNG NGUỘI  2.3 HIỆN TƢỢNG NHIỆT  2.4 HIỆN TƢỢNG LẸO DAO  2.5 RUNG ĐỘNG  2.6 HIỆN TƢỢNG MÀI MÒN DAO CẮT  2.7 DUNG DỊCH BÔI TRƠN CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 2 2.1 QUÁ TRÌNH TẠO PHOI VÀ HIỆN TƯỢNG CO RÚT PHOI  2.1.1 QUÁ TRÌNH TẠO PHOI  2.1.2 CÁC DẠNG PHOI  2.1.3 HIỆN TƢỢNG CO RÚT PHOI CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 3 2.1.1 QUÁ TRÌNH TẠO PHOI CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 4 2.1.1 QUÁ TRÌNH TẠO PHÔI Bao gồm 3 giai đoạn: 1. Biến dạng đàn hồi 2. Biến dạng dẻo : ứng suất sinh ra nhỏ hơn giới hạn bền của vật liệu 3. Biến dạng dẻo : ứng suất sinh ra lớn hơn giới hạn bền của vật liệu CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 5 2.1.2. CÁC DẠNG PHOI Lf < L, af > a CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 6 PHOI DÂY:V cao, t bé,, vật liệu dẻo CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 7 PHOI XẾP: V thấp, t lớn, vật liệu dẻo CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 8 PHOI VỤN: vật liệu dòn CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 9 2.1.3 HIỆN TƯỢNG CO RÚT PHOI Sự biến đổi kích thƣớc của lớp kim loại bị cắt do kết quả của biến dạng dẻo gọi là sự co rút phoi af L K  1 Lf a K= 1,1-1,0 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 10 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CO RÚT PHOI  Aûnh höôûng của vaät lieäu gia coâng  AÛnh höôûng cuûa cheá ñoä caét: Aûnh höôûng cuûa thoâng soá hình hoïc cuûa dao:  Dung dòch trôn nguoäi: ma saùt giaûm thì bieán daïng giaûm K giaûm CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 11 Ảnh hưởng của vật liệu gia công  + Tính chaát cuûa vaät lieäu gia coâng coù aûnh höôûng lôùn ñeán heä soá co ruùt phoi. Trong ñieàu kieän caét nhö nhau, vaät lieäu caøng deûo thì bieán daïng caøng lôùn.  + Moãi loaïi vaät lieäu laøm dao coù heä soá ma saùt vôùi vaät lieäu gia coâng khaùc nhau, masaùt caøng lôùn thì bieán daïng caøng nhieàu vaø ngöôïc laïi. CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 12 Ảnh hưởng của chế độ cắt  + Chieàu daøy caét a taêng thì bieán daïng cuûa kim loaïi giaûm neân K giaûm.  + Chieàu saâu caét t khoâng aûnh höôûng ñaùng keå ñeán söï co ruùt phoi.  + Toác ñoä caét V aûnh höôûng nhieàu nhaát ñeán söï co ruùt phoi: khi VVld : lẹo dao khoâng hình thaønh,K giaûm, V=Vld : rung ñoäng K taêng CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 13 Ảnh hưởng của thông số dao  + Goùc tröôùc caøng lôùn phoi thoaùt caøng deã, bieán daïng giaûm.  + Goùc nghieâng chính taêng vôùi baùn kính muõi dao r = 0, thì chieàu daøy caét seõ taêng do ñoù phoi caøng daøy caøng khoù bieán daïng.  Vôùi baùn kính muõi dao khaùc 0: φ < 600 -700 , a taêng neân K giaûm. φ > 600 ÷700 thì K taêng vì chieàu daøi phaàn cong cuûa löôõi caét tham gia laøm vieäc taêng leân. CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 14 2.2 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỀ MẶT GIA CÔNG VÀ HIỆN TƯỢNG CỨNG NGUỘI  2.2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỀ MẶT GIA CÔNG  2.2.2 HIỆN TƢỢNG CỨNG NGUỘI CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 15 2.2.1. Quaù trình hình thaønh beà maët gia coâng CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 16 2.2.1. Quaù trình hình thaønh beà maët gia coâng CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 17 2.2.2. Hieän töôïng cöùng nguoäi 1. Nguyeân nhaân Mức ñoä cöùng nguoäi H s  Ht H  100 % Ht 2. Nhaân toá aûnh höôûng (vật liệu, goùc tröôùc, dung dòch trôn nguoäi) 3. Taùc duïng cuûa cöùng nguoäi  Taùc duïng toát:  Taùc duïng xaáu: CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 18 2.3 HIỆN TƯỢNG NHIỆT  2.3.1 Nguồn nhiệt  2.3.2 Truyền nhiệt  2.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nhiệt cắt CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 19 2.3. Hieän töôïng nhieät 2.3.1. Nguoàn nhieät. Q  Q1  Q2  Q3  Q4 R Pz  V Pz  V Q   E E 427 CHƢƠNG 2 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KL 20
- Xem thêm -