Tài liệu Chứng từ ghi sổ

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Đơn vi:…………………………………. Địa chỉ:………………………………… Mẫu số: S02a – DNN (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: ......... Ngày .....tháng .....năm ..... Trích yếu A Số hiệu tài khoản Nợ Có B C Số tiền Ghi chú 1 D Cộng Kèm theo ..... chứng từ gốc. Ngày ....tháng ....năm ..... 2 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
- Xem thêm -