Tài liệu Chưng luyện liên tục hỗn hợp rượu metylic - nước

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 561 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Chưng luyện liên tục hỗn hợp rượu metylic - nước
Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Pháön 1 : MÅÍ ÂÁÖU I.Lyï thuyãút vãö chæng luyãûn Chæng laì phæång phaïp duìng âãø taïch caïc häùn håüp cháút loíng cuîng nhæ caïc häùn håüp khê loíng thaình caïc cáúu tæí riãng biãût dæûa vaìo âäü bay håi khaïc nhau cuía caïc cáúu tæí trong häùn håüp ,nghéa laì khi åí cuìng mäüt nhiãût âäü thç aïp suáút håi cuía caïc cáúu tæí khaïc nhau. Khi chæng ta thu âæåüc nhiãöu saín pháøm vaì thæåìng bao nhiãu cáúu tæí seí coï báúy nhiãu saín pháøm .Âäúi våïi træoìng håüp häùn håüp chæng chè gäöm hai cáúu tæí thç saín pháøm âènh gäöm cáúu tæí coï âäü bay håi låïn vaì mäüt pháön ráút êt cáúu tæí coï âäü bay håi beï coìn saín pháøm âaïy gäöm cáúu tæí coï âäü bay håi beï vaì mäüt pháön ráút êt cáúu tæí coï âäü bay håi låïn. Trong saín xuáút coï ráút nhiãöu phæång phaïp chæng nhæ chæng âån giaín ,chæng bàòng håi næåïc træûc tiãúp ,chæng chán khäng vaì chæng luyãûn .Tuìy thuäüc vaìo âiãöu kiãûn sàôn coï , tênh cháút häùn håüp , yãu cáöu vãö âäü tinh khiãút saín pháøm maì ta choün phæång phaïp chæng cho thêch håüp . - Chæng âån giaín duìng âãø taïch caïc häùn håüp gäöm caïc cáúu tæí coï âäü bay håi ráút khaïc nhau .Phæång phaïp naìy thæåìng duìng âãø taïch så bäü vaì laìm saûch cáúu tæí khoíi taûp cháút. - Chæng bàòng håi næåïc træûc tiãöp duìng taïch caïc häùn håüp gäöm caïc cháút khoï bay håi vaì taûp cháút khäng bay håi ,thæåìng duìng trong træåìng håüp cháút âæåüc taïch khäng tan vaìo næåïc - Chæng chán khäng duìng trong træåìng håüp cáön haû tháúp nhiãût âäü säi cáúu tæí .Vê duû nhæ træåìng håüp caïc cáúu tæí trong häùn håüp dãù bë phán huíy åí nhiãût âäü cao hay træåìng håüp caïc cáúu tæí coï nhiãût âäü säi quaï cao. - Chæng luyãûn laì phæång phaïp phäø biãún nháút âãø taïch hoaìn toaìn häùn håüp caïc cáúu tæí dãù bay håi coï tênh cháút hoìa tan mäüt pháön hoàûc hoìa tan hoaìn toaìn vaìo nhau. Chæng luyãûn åí aïp suáút tháúp duìng cho caïc häùn håüp dãù bë phán huíy åí nhiãût âäü cao vaì häùn håüp coï nhiãût âäü säi cao. Chæng luyãûn åí aïp suáút cao duìng cho caïc häùn håüp khäng hoïa loíng åí aïp suïát thæåìng. Chæng luyãûn åí aïp suáút thæåìng (aïp suáút khê quyãøn ) duìng cho häùn håüp khäng thuäüc caïc træåìng håüp trãn. Ngæåìi ta tiãún haình chæng luyãûn häùn håüp cáön chæng trong thaïp chæng luyãûn ,thaïp gäöm nhiãöu âéa ,trãn mäùi âéa xaíy ra quaï trçnh chuyãøn khäúi giæîa pha loíng vaì pha håi. Håi âi tæì dæåïi lãn qua caïc läø cuía âéa Trang 1 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc ,loíng âi tæì trãn xuäúng theo caïc äúng chaíy chuyãön, näöng âäü caïc cáúu tæí vaì nhiãût âäü säi åí mäùi âéa thay âäøi theo chiãöu cao cuía thaïp .Do âoï mäüt phaìn cáúu tæí dãù bay håi chuyãøn tæì pha loíng vaìo pha håi vaì mäüt pháön êt hån chuyãøn tæì pha håi vaìo pha loíng , làûp laûi nhiãöu láön bäúc håi vaì ngæng tuû nhæ thãú , hay noïi mäüt caïch khaïc ,våïi mäüt säú âéa tæång æïng , cuäúi cuìng åí trãn âènh thaïp ta thu âæåüc cáúu tæí dãù bay håi åí daûng nguyãn cháút vaì åí thaïp ta thu âæåüc cáúu tæí khoï bay håi åí daûng nguyãn cháút . Quaï trçnh chæng luyãûn âæåüc thæûc hiãûn trong thiãút bë loaûi thaïp laìm viãûc liãn tuûc hoàûc giaïn âoaûn. Åí âáy ta seî thiãút kãú hãû thäúng chæng luyãûn thaïp choïp laìm viãûc liãn tuûc våïi häùn håüp chæng laì ræåüu mãtylic vaì næåïc.Khi chæng luyãûn liãn tuûc , häùn håüp âáöu âæåüc âæa vaìo thaïp åí âéa tiãúp liãûu (nàòm åí pháön giæîa thán thaïp ) mäüt caïch liãn tuûc , saín pháøm âènh vaì saín pháøm âaïy cuîng âæåüc láúy ra liãn tuûc. II.Tênh cháút lyï hoïa cuía ræåüu mãtylic 1.Tênh cháút lyï hoüc: Ræåüu mãtylic laì cháút loíng khäng maìu,tan vä haûn trong næåïc coï muìi vë âàûc træng , ráút âäüc , chè mäüüt læåüng nhoí xám nháûp vaìo cå thãø cuîng coï thãø gáy muì loìa ,læåüng låïn gáy tæí vong. -Nhiãût âäü säi åí aïp suáút khê quyãøn t0s = 64,50C - Khäúi læåüng riãng åí 200C ρ = 791,7 Kg/m3 -Âäü nhåït åí 200C µ = 0,6.103 N.s/m2 =0,6 cp -Hãû säú dáùn nhiãût åí 200C λ = 0,179kcal/m.h.âäü = 0,2082 W/m.âäü -Nhiãût dung riãng åí 200C CP= 2570 J/kg.âäü -Nhiãût hoïa håi r = 262,79 kcal/kg åí 64,5 0C -Nhiãût âäü noïng chaíy tnc= -97,80C 2.Tênh cháút hoïa hoüc: Ræåüu mãtylic coï cäng thæïc phán tæí : CH3OH H cäng thæïc cáúu taûo : H-C-O-H H phán tæí læåüng : 32 âvC Trong phán tæí ræåüu mãtylic coï 3 loaûi liãn kãút : C - H , C - O , O - H ,trong âoï hai liãn kãút sau laì liãn kãút cäüng hoïa trë phán cæûc ,âoï laì do âäü ám âiãûn cuía O låïn hån cuía C vaì H nãn trong caí hai liãn kãút âoï càûp electron goïp chung âãöu lãûch vãö phêa O laìm cho nguyãn tæí H tråí nãn linh âäüng hån.Ræåüu mãtylic coï khaí nàng tham gia caïc phaín æïng sau: - laìm phaï våî liãn kãút C-OH våïi sæû taïch âi cuía nhoïm -OH - laìm phaï våî liãn kãút _-O-H våïi sæû taïch âi cuía -H. - bë oxy hoïa thaình fomanâãhit : Trang 2 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc CH3OH + CuO  HCHO + Cu Ræåüu mãtylic âæåüc æïng duûng âãø saín xuáút anâãhytfomic laìm nguyãn liãûu cho cäng nghãû cháút deío. III.Tênh cháút lyï hoïa cuía næåïc - Næåïc laì cháút loíng khäng maìu ,khäng muìi ,khäng vë. - Nhiãût âäü säi åí 760mmHg laì 1000C. - Hoïa loíng åí 00C. - Khäúi læåüng riãng ρ = 997,08 kg/m3 åí 250C. - Âäü nhåït µ = 0,8937.103N.s/m2 = 893,7 Cp åí 250C - Nhiãût dung riãng CP = 0,99892 kcal/kg.âäü åí 250C - Nhiãût hoïa håi åí aïp suáút khê quyãøn r = 540 kcal/kg - Næåïc coï cäng thæïc phán tæí H2O ,cäng thæïc cáúu taûo H-O-H - Næåïc laì håüp cháút phán cæûc maûnh, coï thãø hoìa tan nhiãöu cháút ràõn ,loíng ,khê - Næåïc cáön thiãút cho sinh hoaût hàòng ngaìy ,saín xuáút näng nghiãûp ,cäng nghiãûp , xáy dæûng , giao thäng váûn taíi. - Næåïc duìng âãø âiãöu chãú oxy. IV.Æu ,khuyãút âiãøm cuía phæång phaïp chæng âéa choïp : Æu âiãøm:Taïch âæåüc saín pháøm coï âäü tinh khiãút cao,dãù khäúng chãú quaï trçnh,bãö màût tiãúp xuïc pha tæång âäúi låïn ,tråí læûc khäng cao. Khuyãút âiãøm:Tiãúp xuïc pha khäng liãn tuûc, cáúu taûo phuïc taûp. V.Dáy chuyãön cäng nghãû: Thiãút kãú nhæ hçnh veî. Häùn håüp âáöu tæì bãø chæïa 1 âæåüc båm 2 båm lãn thuìng cao vë 3räöi theo äúng dáùn qua van âiãöu chènh læu læåüng 5 (âiãöu chènh læåüng häùn håüp âáöu vaìo thaïp) âãún thiãút bë âun säi häùn håüp âáöu 6 .Sæû coï màût cuía thuìng cao vë âaím baío cho læåüng häùn håüp âáöu vaìo thaïp khäng dao âäüng ,trong træåìng håüp cäng suáút båm quaï låïn häùn håüp âáöu seî theo äúng tuáön hoaìn 4 traìn vãö bãø chæïa häùn håüp âáöu .Thiãút bë âun säi 6 laì thiãút bë trao âäøi nhiãût äúng chuìm våïi taïc nhán noïng laì håi næåïc baîo hoìa . Ra khoíi thiãút bë âun säi ,häùn håüp âáöu åí nhiãût âäü säi âi vaìo thaïp 7 åí âéa naûp liãûu . Saín pháøm âènh åí daûng håi âæåüc ngæng tuû hoaìn toaìn khi âi qua thiãút bë ngæng tuû 8 âãún thiãút bë phán taïch häöi læu 9 ,mäüt pháön saín pháøm âènh häöi læu tråí vãö âènh thaïp,pháön coìn laûi âi vaìo thiãút bë laìm nguäüi 10 âæåüc laìm laûnh vaì âi vaìo bãø chæïa saín pháøm âènh 11.Thiãút bë ngæng tuû 8 vaì thiãút bë laìm nguäüi 10 cuîng laì thiãút bë trao âäøi nhiãût äúng chuìm våïi taïc nhán laìm nguäüi laì næåïc laûnh . Trang 3 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Saín pháøm âaïy âi ra khoíi thaïp åí âaïy âæåüc dáùn vaìo bãø chæïa saín pháøm âaïy 12 ,âæåüc laìm nguäüi tæû nhiãn .Saín pháøm âaïy åí âáy laì næåïc coï chæïa mäüt êt metylic nãn âæåüc xuí lyï räöi thaíi ra mäi træåìng . 13 laì thaïp chæïa næåïc laìm maït . 14 laì bçnh phán phäúi håi âäút . Pháön 2 : TÊNH CÄNG NGHÃÛ Caïc kyï hiãûu sæí duûng trong quaï trçnh tênh toaïn : GF : læåüng häùn håüp âáöu GP : læåüng saín pháøm âènh GW : læåüng saín pháøm âaïy aF : näöng âäü pháön khäúi læåüng cuía cáúu tæí dãù bay håi trong häùn håüp âáöu aP : näöng âäü pháön khäúi læåüng cuía cáúu tæí dãù bay håi trong saín pháøm âènh aW : näöng âäü pháön khäúi læåüng cuía cáúu tæí dãù bay håi trong saín pháøm âaïy xF : näöng âäü pháön mol cáúu tæí dãù bay håi trong häùn håüp âáöu. xP : näöng âäü pháön mol cáúu tæí dãù bay håi trong trong saín pháøm âènh xW : näöng âäü pháön mol cáúu tæí dãù bay håi trong saín pháøm âaïy Cáúu tæí dãù bay håi A: ræåüu metylic , cáúu tæí khoï bay håi B : næåïc. TÊNH SÄÚ ÂÉA Chæång I: I.Tênh læåüng häùn håüp : 1.Näöng âäü pháön mol: xA = => => => aA MA aA a + B MA MB 38 32 38 32 + 62 18 = 0,2564 pháön mol 98 32 xP = 98 32 + 2 18 = 0,965 pháön mol 2 32 xW = 2 32 +98 18 = 0,0113 pháön mol xF = 2.Læu læåüng häùn håüp âáöu vaì saín pháøm âaïy: Phæång trçnh cán bàòng váût liãûu cho toaìn thaïp: F = P + W (1) Trang 4 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Viãút cho cáúu tæí dãù bay håi: F.xF = P.xP + W.xW (2) Tæì (1) vaì (2) suy ra: F xP − xw P x F − xw W = x −x P F Váûy læåüng saín phaím âènh laì: . = xF − xw 0,2564 − 0,0113 xP − xF 0,965 − 0,2564 P = F xP − xw = 2000. 0,965 − 0,0113 = 514 Kg/h Læåüng saín pháøm âaïy laì: W = F. x − x = 2000. 0,965 − 0,0113 = 1486 Kg/h P w M Goüi F laì phán tæí læåüng trung bçnh cuía häùn håüp âáöu MF = xF.MA + (1-xF).MB = 0,2564.32 + 0,7436.18 = 21,5896 (g) Læåüng häùn håüp âáöu tênh theo Kmol/h laì: F= 2000 21,5896 = 92,637 (Kmol/h) Læåüng saín pháøm âènh tênh theo Kmol/h laì: xF − xw 0,2564 − 0,0113 F = F. x − x = 92,637. 0,965 − 0,0113 = 23,808 (Kmol/h) P w Læåüng saín pháøm âaïy tênh theo Kmol/h laì: xP − xF 0,965 − 0,2564 W = F. x − x = 92,637. 0,965 − 0,0113 = 68,829 (Kmol/h) P w II.Xaïc âënh säú âéa cuía thaïp 1.Âæåìng cong cán bàòng - âäö thë t-x-y theo thæûc nghiãûm: Goüi x,y laì näöng âäü mol pháön cuía thaình pháön loíng vaì håi cuía ræåüu mãtylic (tênh theo pháön mol) t (0C) laì nhiãût âäü säi cuía häùn håüp hai cáúu tæí (åí 760 mmHg). Theo baíng IX.2a-Säø tay QT&TBCN Hoïa hoüc Táûp 2, trang 149 ,ta coï: X Y 0 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 26, 41,8 57, 66,5 72, 77, 82,5 87 91,5 95, 100 8 9 9 9 8 T 100 92, 87,7 81, 78 75, 73, 71,2 69, 67,6 66 64,5 3 7 3 1 3 Dæûa vaìo baíng säú liãûu naìy ta veî âäö thë âæåìng cong cán bàòng cuía häùn håüp ræåuû metylic vaì næåïc (Hçnh 1) vaì âäö thë biãøu diãùn âæåìng cong säi (Hçnh 2) . Trang 5 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Theo âäö thë âæåìng cán bàòng ta xaïc âënh âæåüc y*F = 0,64 pháön mol laì näöng âäü cáúu tæí dãù bay håi trong pha håi cán bàòng våïi pha loíng trong häùn håüp âáöu. Theo âäö thë âæåìng cong säi ta xaïc âënh âæåüc nhiãût âäü säi cuía häùn håüp âáöu tsF =89 0C ,cuía saín pháøm âènh t sP = 65,50C ,cuía saín pháøm âaïy tsW= 970C . Chè säú häöi læu täúi thiãøu âæåüc xaïc âënh bàòng cäng thæïc : Rxmin = = xP − y * F y * F − xF 0,965 − 0,64 0,64 − 0,2564 = 0,847 Hçnh veî 1,2,3: 2.Xaïc âënh RX thêch håüp : Viãûc xaïc âënh RX thêch håüp ta laìm nhæ sau: Láúy vaìi giaï trë RX > RXmin , våïi mäùi giaï trë RX âaî láúy ta tênh xP/(RX+1) laì giaï trë tung âäü cuía âæåìng näöng âäü laìm viãûc , veî âæåìng laìm viãûc âoaûn chæng vaì âoaûn luyãûn ,tæì âoï xaïc âënh säú âéa lyï thuyãút N æïng våïi mäùi giaï trë RX.Láûp âäö thë våïi truûc tung laì N.(RX+) ,truûc hoaình laì RX (Hçnh 3). Tæì âäö thë ,xaïc âënh âiãøm cæûc tiãøu , tæì âiãøm cæûc tiãøu suy ra RX thêch håüp . RXopt= 1,6 Tæì RX thêch håüp ,veî laûi âæåìng näöng âäü laìm viãûc âoaûn chæng vaì âoaûn luyãûn vaì xaïc âënh âæåüc säú âéa lyï thuyãút. Nlt = 14 (âéa) (4 âéa chæng vaì 10 âéa luyãûn). 3.Phæång trçnh âæåìng näöng âäü laìm viãûc: Âoaûn chæng : x= RX + 1 L −1 .y + . xw RX + L L + RX Våïi L laì læåüng häön håüp âáöu tênh trãn 1 âån vë saín pháøm âènh, F 92,637 = 3,891 23,808 1,6 +1 3,891 −1 .y + .0,0113 1,6 + 3,891 3,891 +1,6 L= P => x= = = 0,474.y + Âoaûn luyãûn: RX 0,0059 xP x = R + 1 .x + R + 1 X X Trang 6 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc 1,6 0,965 .x + 1,6 +1 1,6 +1 = = 0,615.x + 0,371 4.Xaïc âënh säú âéa thæûc tãú : Säú âéa thæûc tãú âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc : N lt Ntt = ηtb tb Våïi µ laì hiãûu suáút trung bçnh cuía thiãút bë,laì haìm cuía âäü bay håi tæång âäúi α vaì âäü nhåït µ cuía häùn håüp µ = f(α,η). y α = 1 −y . 1 −x x Âäü nhåït: lgµhh=n.lgµ1 + (1-n)lgµ2 n laì näöng âäü cáúu tæí thæï nháút n -1 laì näöng âäü cáúu tæí thæï hai µ1 ,µ2 laì âäü nhåït hai cáúu tæí. η= ηtb = 1 .( η1 + 3 η2 + η3 ) Våïi η1 laì hiãûu suáút æïng våïi âéa trãn cuìng η2 laì hiãûu suáút æïng våïi âéa tiãúp liãûu η3 laì hiãûu suáút æïng våïi âéa cuäúi cuìng *ÆÏng våïi âéa tiãúp liãûu : Âäü bay håi: αF = y F 1 − xF 0,64 1 − 0,2564 . = . = 5,156 1 − y F xF 1 − 0,64 0,2564 Âäü nhåït : våïi tSF = 890C lgµF = xF lg µCH 3OH + (1 − xF ). lg µH 2 O = 0,2564.lg0,33 + (1 - 0,2564).lg0,3202 = -0,491 => µF = 0,323 (Cp) Têch µF.αF = 0,323.5,156 = 1,665 .Tra âäö thë hçnh IX.11 trang 171Säø tay QT&TB CN Hoïa hoüc Táûp 2 ta âæåüc hiãûu suáút cuía âéa tiãúp liãûu η2 = 44 %. *ÆÏng våïi âéa trãn cuìng : Âäü bay håi : αP = y P 1 − xP 0,98 1 − 0,965 . = . = 1,777 1 − y P xP 1 − 0,98 0,965 Âäü nhåït : våïi tSP = 65,50C lgµP => µP = xP lg µCH 3OH + (1 − xP ). lg µH 2 O = 0,965.lg0,49 + (1 - 0,965).lg0,4324 = -0,3117 = 0,488 (Cp) Trang 7 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Têch µF.αF = 0,488.1,777 = 0,88 .Tra âäö thë hçnh IX.11 trang 171Säø tay QT & TB CN Hoïa hoüc Táûp 2 ta âæåüc hiãûu suáút cuía âéa trãn cuìng η1 = 50 %. *ÆÏng våïi âéa cuäúi cuìng: Âäü bay håi: αW = y w 1 − xw 0,08 1 − 0,0113 . = . = 7,608 1 − y w xw 1 − 0,08 0,0113 Âäü nhåït : våïi tSW = 970C xw lg µCH OH + (1 − xw ). lg µH O lgµW = = 0,0113.lg0,293 + (1 - 0,0113).lg0,293 = -0,533 => µW = 0,293 (Cp) Têch µF.αF = 0,293.7,608 = 2,23 .Tra âäö thë hçnh IX.11 trang 171 Säø tay QT & TB CN Hoïa hoüc Táûp 2 ta âæåüc hiãûu suáút cuía âéa trãn cuìng η3 = 40 %. Váûy hiãûu suáút trung bçnh: 3 ηtb = 1 3 (η1 + η2 + η3) = 2 1 3 (44 + 50 + 40) = 44,667 (%) Säú âéa thæûc tãú laì : N lt 14 Ntt = η = 44,667 .100 = 31,3 tb Váûy thuûc tãú phaíi choün 31 âéa , trong âoï säú âéa âoaûn chæng laì 9 âéa vaì säú âéa âoaûn luyãûn laì 22 âéa . (yF , yP , yW âæåüc xaïc âënh tæì âäö thë âæåìng cán bàòng hçnh 1) (Âäü nhåït cuía ræåüu mãtylic theo nhiãût âäü âæåüc tra åí Baíng duìng cho toaïn âäö h.I.18 trang 93 Säø tay QT&TB CN Hoïa hoüc Táûp 2. Âäü nhåït cuía næåïc theo nhiãût âäü âæåüc tra åí Baíng I.102 trang 94). Chæång II: TÊNH ÂÆÅÌNG KÊNH THIÃÚT BË Âæåìng kênh thaïp âæåüc xaïc âënh tæì cäng thæïc (IX.89) Säø tay QT&TBCN Hoïa hoüc : D= Hoàûc 4.Vtb π.3600.ωtb D = 0,0188. ,m g tb ( ρy .ωy )tb ,m Trong âoï : Vtb - læåüng håi trung bçnh âi trong thaïp , m3/h ωtb - täúc âäü håi trung bçnh âi trong thaïp , m/s Trang 8 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc gtb - læåüng håi trung bçnh âi trong thaïp ,kg/h (ρy.ωy)tb - täúc âäü håi trung bçnh âi trong thaïp , kg/m2.s I.Âæåìng kênh âoaûn luyãûn: 1.Læåüng håi trung bçnh âi trong âoaûn luyãûn gtb coï thãø xem gáön âuïng bàòng trung bçnh cäüng læåüng håi âi ra khoíi âéa trãn cuìng cuía thaïp g â vaì læåüng håi âi vaìo dæåïi cuìng g1 cuía âoaûn luyãûn : gtb = g d + g1 2 , kg/h Trong âoï , gâ = GR +GP = GP(RX+1) cäng thæïc IX .92 trang 181 Säø tay QTTB táûp 2. Våïi GR : læåüng loíng häöi læu , kg/h GP : læåüng saín pháøm âènh, kg/h RX : chè säú häöi læu => gâ = 514(1,6+1) = 1 336,4 kg/h Læåüng håi âi vaìo âéa âáöu tiãn cuía âoaûn luyãûn âæåüc xaïc âënh theo hãû phæång trçnh cho åí trang 173 Säø tay QTTB táûp 2 :  g1 = G1 + GP   g1. y1 = G1.x1 + GP .xP  g .r = g .r  11 d d Trong âoï x1 = aF = 0,38 (pháön khäúi læåüng) xP = aP = 0,98 (pháön khäúi læåüng) G1:læåüng loíng âéa thæï nháút âoaûn luyãûn râ :áøn nhiãût hoïa håi cuía häùn håüp âi ra khoíi âènh thaïp r1 :áøn nhiãût hoïa håi cuía häùn håüp âi vaìo âéa thæï nháút âoaûn luyãûn r1= ra .y1 +(1-y1).rb râ= ra .y1 +(1-yâ).rb ra , rb :áøn nhiãût hoïa håi cuía ræåüu metylic vaì næåïc . yâ = aP = 0,98 pháön khäúi læåüng . *Tênh r1: häùn håüp âáöu vaìo thaïp åí 890C nãn ta phaíi tênh ra , rb åí 890C. Theo baíng I.212 trang 254 Säø tay QTTB táûp 1 ta coï: Åí 600C : ra1 = 265 kcal/kg rb1 =579 kcal/kg 0 ÅÍí 100 C ra2 = 242 kcal/kg rb2 = 539 kcal/kg ∆ra = ra 2 − ra1 = −23 kcal/kg => Trang 9 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc ∆rb = rb 2 − rb1 = −40 => kcal/kg ∆t = t2 − t1 = 100 − 60 = 400 C ∆ra 23 =− = −0,575 kcal/kg.âäü ∆b 40 ∆rb 40 =− = −1 kcal/kg.âäü ∆t 40 Theo phæång phaïp näüi suy ta tênh ra ,rb åí 890C : ∆ra .(89 − 60) = 265 − 0,575.29 = 248,325 kcal/kg ∆t ∆r + b .(89 − 60) = 579 − 29 = 550 kcal/kg ∆t ra89 = ra60 + rb89 = rb60 Váûy r1 = ra.y1 +(1-y1).rb = 248,325.y1 + (1-y1).550 = 550 - 301,675.y1 *Tênh râ :håi âi ra khoíi âènh thaïp åí nhiãût âäü 65,5 0C,tæång tæû nhæ trãn: ra65,5 = ra60 + rb65,5 = rb60 + Váûy ∆ra (65,5 − 60) = 265 − 0,575.5,5 = 261,84 ∆t kcal/kg ∆rb (65,5 − 60) = 579 − 5,5 = 573,5 kcal/kg ∆t râ = ra.yâ + (1- yâ).rb = 261,84.0,98 +(1-0,98).573,5 = 268,07 kcal/kg  g1 = G1 + 514  g . y = G .0.38 + 514.0,98  1 1 1 Váûy ta coï hãû phæång trçnh :   g1.r1 = 1336,4.268,07 = 358248,748  r1 = 550 − 301,675. y1  y1 = 0,6775( phan _ khoi _ luong )  r = 345,62kcal / kg 1 Giaíi hãû ta âæåüc :   g1 = 1036,54kg / h  G1 = 522,54kg / h -Læåüng håi trung bçnh âi trong âoaûn luyãûn : gtb = g d + g1 1336,4 + 1036,54 = = 1186,47 kg / h 2 2 -Læåüng loíng trung bçnh âi trong âoaûn luyãûn : Gtb = GR + G1 GP .RX + G1 514.1,6 + 522,54 = = = 672,47kg / h 2 2 2 -Thaình pháön håi cán bàòng âi trãn âoaûn luyãûn : Trang 10 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc ytb = yd + y1 0,98 + 0,6775 = = 0,83 pháön khäúi læåüng 2 2 =0,73 pháön mol -Phán tæí læåüng trung bçnh cuía häùn håüp håi : M tb = ytb.MA +(1- ytb).MB = 0,73.32 + (1-0,73).18 = 28,22 âvC 2.Täúc âäü håi trung bçnh âi trong âoaûn luyãûn : (ρyωy)tb = 0,065ϕ[σ]. h.ρ .ρ ,kg/m2.s - Cäng thæïc IX.105 trang 184 Säø tay QTTB táûp 2. ρxtb ,ρytb :khäúi læåüng riãng trung bçnh cuía pha loíng vaì pha håi tênh theo nhiãût âäü trung bçnh , kg/m3. h : khoaíng caïch caïc âéa trong thaïp,m,våïi giaï trë h âæåüc choün theo âæåìng kênh thaïp . ϕ[σ] : hãû säú tênh âãún sæïc càng bãö màût. *Tênh ϕ[σ] åí nhiãût âäü trung bçnh : Nhiãût âäü trung bçnh trong âoaûn luyãûn : xtb ttb = ytb t F + t P 89 + 65,5 = = 77,250 C 2 2 Theo baíng I.242 trang 300 Säø tay QTTB táûp 1 ta coï sæïc càng bãö màût cuía ræåuû vaì næåïc : Åí 600C : σa1 = 19,3.103 N/m = 19,3 dyn/cm (metylic) σb1 = 66,2 dyn/cm (næåïc) 0 Åí 80 c : σa2 = 17,6 dyn/cm (metylic) σb2 = 62,6 dyn/cm (næåïc) ∆σ a = σ a 2 − σ a1 = −1,7 dyn/cm => ∆σ b = σ b 2 − σ b1 = −3,6 dyn/cm => ∆t = t2 − t1 = 80 − 60 = 200 C ∆σ a 1,7 =− = −0,085 dyn/cm.âäü ∆t 20 ∆σ b 3,6 =− = −0,18 dyn/cm.âäü ∆t 20 Bàòng phæång phaïp näüi suy ta tênh âæåüc sæïc càng bãö màût cuía metylic vaì næåïc åí 77,250C : ∆σ a (77,25 − 60) = 19,3 - 0,085(77,25 -60) = 17,83 dyn/cm ∆t ∆σ + b (77,25 − 60) = 66,2 − 0,18(77,25 − 60) = 63,095 dyn/cm ∆t σa77,25 = σa160 + σb77,25 = σb160 Sæïc càng bãö màût cuía häùn håüp âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc I.76 trang 299 Säø tay QTTB táûp 1: 1 1 1 = + σ hh σ a σ b Trang 11 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc => σ hh = σ a .σ b = 13,9 σa +σb dyn/cm Ta tháúy σhh < 20 dyn/cm nãn choün ϕ[σ] = 0,8. *Tênh khäúi læåüng riãng trung bçnh : Theo baíng I.2 trang 9 Säø tay QTTB táûp 1 ta coï khäúi læåüng riãng cuía metylic vaì næåïc : -ÅÍ 600C : ρa1 = 756 kg/m3 (metylic) ρb1 = 983 kg/m3 (næåïc) 0 3 -ÅÍ 80 C : ρa2 = 736 kg/m (metylic) 3 ρb2 = 972 kg/m (næåïc) ∆ ρ = ρ − ρ = − 20 => kg/m3 a a2 a1 ∆ρb = ρb 2 − ρb1 = −11 kg/m3 ∆t = 80 − 60 = 200 C => ∆ρ a 20 =− = −1 kg/m3.âäü ∆t 20 ∆ρb 11 =− = −0,55 kg/m3.âäü ∆t 20 Theo phæång phaïp näüi suy ,tênh khäúi læåüng riãng cuía metylic vaì næåïc åí 77,250C : ρ a 77 , 25 = ρ a160 + ρb 77 , 25 = ρb 60 + ∆ρ a (77,25 − 60) = 756 − 17,25 = 738,75 kg/m3 ∆t ∆ρb ∆t ( 77,25 − 60) = 983 − 0,55.17,25 = 973,5 kg/m3 Khäúi læåüng riãng cuía häùn håüp âæåüc tênh theo cäng thæïc I.2 trang 5 Säø tay QTTB táûp 1: 1 x x = a + b ρ hh ρ a ρ b Våïi xa , xb : thaình pháön khäúi læåüng trung bçnh cuía caïc cáúu tæí xa = => => 0,98 + 0,38 = 0,68 2 pháön khäúi læåûng xb = 1-xa = 0,32 pháön khäúi læåüng 1 ρhh = 1,249.10−3 ρhh = 800,6 kg/m3 ρxTB = ρhh =800,6 kg/m3 Khäúi læåüng riãng cuía pha håi xaïc âënh theo cäng thæïc I. 3 trang 5 Säø tay QTTB táûp 1: ρyTB = M 273. p . 22,4 T . p0 , p = p0 = 1 Trang 12 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc ρyTB = 28,22 273 . = 0,982 22,4 273 + 77,25 kg/m3 Váûy täúc âäü trung bçnh cuía håi trong thaïp : ( ρyωy )tb = 0,065.0,8. h.800,6.0,982 =1,458 h kg/m2.s Âæåìng kênh âoaûn luyãûn : D = 0,0188. 1186,47 0,536 = 4 1,458. h h Choün h = 0,28 (m) = > D = 0,74 m II.Âæåìng kênh âoaûn chæng: 1.Læåüng håi trung bçnh trong âoaûn chæng g’tb coï thãø xem gáön âuïng bàòng trung bçnh cäüng læåüng håi âi ra khoíi âoaûn chæng g’ n vaì læoüng håi âi vaìo âoaûn chæng g’1 : g’tb = g 'n +g '1 , kg/h - Cäng thæïc IX.96 trang 183 Säø tay QTTB 2 táûp 2. Vç læåüng håi âi ra khoíi âoaûn chæng bàòng læåüng håi âi vaìo âoaûn luyãûn nãn g’n = g1 = 1036,54 kg/h Luåüng håi âi vaìo âoüan chæng g’1 , luåüng loíng G’1 vaì haìm læåüng loíng x’1 âæåüc xaïc âënh theo hãû phæång trçnh cho åí trang 183 Säø tay QTTB táûp 2 :  G '1 = g '1 + Gæ (1)  ( 2)  G '1.x'1 = g '1. yæ + Gæ .xæ  ( 3)  g '1.r '1 = g 'n .r 'n = g1.r1 Trong âoï r’1 :áøn nhiãût hoïa håi cuía häùn håüp håi âi vaìo âéa thæï nháút cuía âoaûn chæng ,âæåüc tênh theo cäng thæïc : r’1= ra.y’1 + (1-y’1).rb våïi y’1 = yW laì thaình pháön cáúu tæí dãù bay håi (metylic) trong pha håi cán bàòng våïi pha loíng trong saín pháøm âaïy .Dæûa vaìo âäö thë âæåìng cán bàòng (H.1) æïng våïi xW= 0,0113 ta coï yW= 0,08 pháön mol æïng våïi pháön khäúi læåüng : 0,08.32 y’1= 0,08.32 + 0,92.18 = 0,134 pháön khäúi læåüng. Theo âäö thë âæåìng cong säi (H.2) ta coï saín pháøm âaïy coï nhiãût âäü säi laì 970C, theo caïc säú liãûu ∆ra , ∆rb , ∆t , ra1 , rb1 âaî coï åí pháön tênh toaïn âæåìng kênh âoaûn luyãûn ta coï : ra97 = ra60 + ∆ra (97 − 60) = 265 − 0,575.37 = 243,725 ∆t Trang 13 kcal/kg Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc rb97 = rb60 + ∆rb (97 − 60) = 579 − 37 = 542 kcal/kg ∆t = ra97.y’1 + (1-y’1).rb97 = 243,75.0,134 + (1-0,134).542 = 502,23 kcal/kg Thay r’1 , g1 , r1 vaìo (3) : g’1.502,03 = 1036,54.345,62 => g’1= 713,6 kg/h Thay vaìo (1): G’1 = 713,6 + 1486 = 2199,6 kg/h Thay vaìo (2) : 2199,6.x’1= 713,6.0,9887 + 1486.0,0113 => x’1 = 0,328 pháön khäúi læåüng Váûy læåüng håi trung bçnh âi trong âoaûn chæng : => r’1 g’tb = g 'n + g '1 1036,54 + 713,6 = 875,07 kg / h 2 2 Læåüng loíng trung bçnh âi trong âoaûn chæng : G’tb = G1 + G '1 522,54 + 2199,6 = = 1361,07 kg / h 2 2 Thaình pháön håi trung bçnh âi trong âoaûn chæng : y’tb = y '1 +y 'n 2 våïi y’n laì haìm læåüng trãn âéa trãn cuìng âoaûn chæng xem bàòng haìm læåüng håi âéa thæï nháút âoaûn luyãûn y’n = y1 = 0,6775 pháön khäúi læåüng = 0,54 pháön mol => y’tb = 0,08 + 0,54 = 0,31 2 pháön mol Phán tæí læåüng trung bçnh cuía häùn håüp håi trong âoaûn chæng : M ' hh = y’tb.MA + (1-y’tb).MB =0,31.32 + 0,69.18 = 22,34 âvC 2.Täúc âäü håi trung bçnh trong âoaûn chæng (ρ’yω’y)tb=0,065ϕ[σ]. h.ρ' xtb .ρ' ytb ρ’xtb ,ρ’ytb : khäúi læåüng riãng trung bçnh cuía pha loíng vaì pha håi tênh theo nhiãût âäü trung bçnh , kg/m3 h : khoaíng caïch caïc âéa trong âoaûn chæng ,giaï trë cuía h choün theo âæåìng kênh thaïp . ϕ[σ] :hãû säú tênh âãún sæïc càng bãö màût *Tênh ϕ[σ] åí nhiãût âäü trung bçnh âoaûn chæng ttb = t F + tæ 89 + 97 = = 930 C : 2 2 Tra sæïc càng bãö màût cuía metylic vaì næåïc åí baíng I.242 trang 300 Säø tay QTTB táûp 1 ,ta coï : σa180 = 17,6 dyn/cm , σa2100 = 15,7 dyn/cm Trang 14 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc σb180 = 62,6 dyn/cm , σb2100 = 58,9 dyn/cm Tênh tæång tæû nhæ pháön luyãûn : ∆σ a (93 − 80) = 17,6 − 0,095.13 = 16,365dyn / cm ∆t ∆σ b 80 = σ b1 + (93 − 80) = 62,6 − 0,185.13 = 60,195dyn / cm ∆t σ a 93 = σ a180 + σb 93 Sæïc càng bãö màût cuía häùn håüp : σ .σ 1 1 1 = + σ hh σ a σ b a b = > σ hh = σ + σ a b σhh = 12,867 dyn/cm *Tênh khäúi læåüng riãng trung bçnh pha loíng : Tra khäúi læåüng riãng cuía metylic vaì næåïc åí baíng I.2 trang 9 Säø tay QTTB táûp 1, ta âæåüc : ρa180 = 736 kg/m3 , ρa2100 = 714 kg/m3 ρb180 = 972 kg/m3 , ρb2100 = 958 kg/m3 Bàòng phæång phaïp näüi suy ta coï : ∆ρ a (93 − 80) = 736 − 1,1.13 = 721,7kg / m 3 ∆t ∆ρ b 80 = ρ b1 + (93 − 80) = 972 − 0,7.13 = 962,9kg / m3 ∆t ρ a 93 = ρ a180 + ρb 93 Khäúi læåüng riãng cuía häùn håüp : 1 x x = a + b ρ hh ρ a ρ b xa ,xb :pháön khäúi læåüng trung bçnh cuía metylic vaì næåïc trong häùn håüp xa = xF + xæ 0,38 + 0,02 = = 0,2 , xb = 1- xa = 0,8 pháön khäúi luåüng 2 2 => ρhh = 902,53 kg/m3 = ρxt Khäúi læåüng riãng cuía pha håi : ρytb = M 'hh 273 . = 0,744kg / m3 22,4 273 + 93 Váûy täúc âäü trung bçnh cuía håi trong âoaûn chæng : ( ρ' y ω' y )tb = 0,065.0,8 h.902,53.0,744 =1,437 h Âæåìng kênh âoaûn chæng : D = 0,0188. D= 0,464 4 h Choün h = 0,28 m g 'tb 857,07 = 0,0188 ( ρ' y ω' y )tb 1,437. h ,m = > D = 0,64 m. Trang 15 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Váûy âæåìng kênh âoaûn chæng laì 0,64 m , âæåìng kênh âoaûn luyãûn laì 0,72 m nãn ta choün âæåìng kênh chung cho thaïp laì 0,8 m våïi khoaíng caïch caïc âéa laì 0,3 m . Chæång III: CÁN BÀÒNG NHIÃÛT LÆÅÜNG Goüi QD1 laì nhiãût læåüng do håi næoïc cung cáúp âãø âun säi häùn håüp âáöu. Qf laì nhiãût læåüng do häùn håüp âáöu mang vaìo thiãút bë âun säi häùn håüp. QF laì nhiãût læåüng do häùn håüp âáöu mang ra khoíi thiãút bë âun säi häùn håüp âáöu. Qm laì nhiãût læåüng do máút maït . Qy laì nhiãût læåüng do håi mang ra khoíi thaïp chæng QR laì nhiãût læåüng do læåüng häöi læu mang vaìo thaïp . Qh laì nhiãût læåüng do håi mang ra khoíi thiãút bi ngæng tuû häöi læu. QD2 laì nhiãût læåüng do håi âäút âun säi åí âaïy thaïp mang vaìo . I.Cán bàòng nhiãût læåüng cuía thiãút bë âun noïng häùn håüp âáöu : QD1 + Qf = QF + Qm (8) 1.Nhiãût læåüng do håi âäút mang vaìo QD1 : QD1 = D1.r1 - Cäng thæïc IX.150 trang 196 Säø tay QTTB táûp 2 D1 : læåüng håi âäút cáön thiãút âãø âun säi häùn håüp âáöu , kg/h. r1 :áøn nhiãût hoïa håi cuía håi næåïc ,J/kg. Vç nhiãût âäü säi cuía häùn håüp âáöu laì 890C nãn nhiãût âäü cuía håi næoïc phaíi cao ,choün 1330C tæång æïng våïi næåïc säi åí aïp suáút 3 at (baíng I.97 trang 230 Säø tay QTTB táûp 1). Theo toaïn âäö xaïc âënh nhiãût hoïa håi trang 255 Säø tay QTTB táûp 2 ta coï nhiãût hoïa håi cuía næåïc åí 1330C laì r1 = 440 Kcal/kg = 1842,2 KJ/kg. 2.Nhiãût læåüng do häùn håüp âáöu mang vaìo thiãút bë âun säi häùn håüp âáöu Qf : Qf = F.Cf .tf , J/h. -Cäng thæïc I X.151 trang 196 Säø tay QTTB táûp 2. Våïi Cf : nhiãût dung riãng cuía häùn håüp âáöu ,J/kg.âäü tf : nhiãût âäü âáöu cuía häùn håüp , xeït åí 250C . Ta coï : Cf = aA.CA + (1-aA).CB . aA : näöng âäü pháön khäúi læåüng trong häùn håüp âáöu , aA = 0,38 Trang 16 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc CA ,CB : nhiãût dung riãng cuía metylic vaì næåïc åí 250C . *Nhiãût dung riãng cuía metylic åí 250C : Tra baíng I.154 trang 172 Säø tay QTTB táûp 1 âæåüc nhiãût dung riãng cuía metylic theo nhiãût âäü : CA20 = 2570 J/kg.âäü , CA40 = 2670 J/kg.däü = > Nhiãût dung riãng cuía metylic åí 250C laì: CA25 = CA20 + 40 20 CA − CA (25 − 20) = 2570 + 5.5 = 2579 J / kgdo 40 − 20 *Nhiãût dung riãng cuía næåïc åí 250C : Tra baíng I.147 trang 165 Säø tay QTTB taûp 1 ta coï nhiãût dung riãng cuía næåïc åí 250C laì CB25 = 0,99892 kcal/kg.âäü = 4182,3 J/kg.âäü Váûy Cf = 0,3.2595 + (1-0,3).4182,3 = 3706,11 J/kg.âäü Qf = 2000.3706,11.25 = 185306 KJ/h 3.Nhiãût læåüng do häùn håüp âáöu mang ra khoíi thiãút bë âun säi QF: QF = F.CF . tF , J/h - Cäng thuïc IX.152 trang 196 Säø tay QTTB táûp 2 . Våïi CF : nhiãût dung riãng häùn håüp âi ra thiãút bë âun säi. tF = 890C . Ta coï : CF = aF.CA + (1-aF).CB CA ,CB :nhiãût dung riãng cuía metylic vaì næåïc åí 890C . Tra baíng nhiãût dung riãng vaì theo phæång phaïp näüi suy ta coï : Nhiãût dung riãng cuía metylic åí 890C : 100 89 CA = CA 80 80 C − CA 2965 − 2860 + A (89 − 80) = 2860 + .9 = 2907,25 J / kgdo 100 − 80 20 Nhiãût dung riãng cuía næåïc åí 890C : CB89 = 1,0048 Kcal/kg.âäü = 4206,9 J/kg.âäü => CF = 0,3.2907,25 + 0,7.4206,9 = 3817 J/kg.âäü Váûy QF = 2000.3817.89 = 679426,89 J/h . 4.Nhiãût læåüng täøn hao ra mäi træåìng xung quanh Qm : Qm = 0,05.QD1 Thay vaìo (*) : QD1 + Qf = QF + 0,05.QD1 => QD1 = QF − Q f 0,95 = 520127,3kJ / h => Qm = 0,05.520127,3 = 26006,4kJ/h 5.Læåüng håi âäút cáön duìng âãø âun säi häùn håüp âáöu : QD1 = D1.r1 QD1 520127,3 D1 = r = 1842,2 = 282,3Kg / h 1 II.Cán bàòng nhiãût læåüng cuía thaïp chæng luyãûn : => Trang 17 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Phæång trçnh cán bàòng nhiãût cuía thaïp chæng luyãûn : QF +QD2 + QR = Qh + QW + Qm (** ) 1.Læåüng nhiãût do læåüng loíng häöi læu mang vaìo thaïp QR : QR = CR.P.RX.tR ,J/h - Cäng thæïc IX.158 Säø tay QTTB táûp 2 Våïi RX: chè säú häöi læu , RX = 1,6 P : læåüng saín pháøm âènh, P = 514 kg/h tR : nhiãût âäü loíng häöi læu ,tR = tF = 65,50C CR: nhiãût dung riãng cuía loíng häöi læu, CR = aP .CA + (1-aP).CB CA,CB :nhiãût dung riãng cuía metylic vaì næåïc åí 65,50C Tra baíng nhiãût dung riãng cuía metylic vaì næåïc åí 600C vaì 800C , theo phæång phaïp näüi suy ta coï : 80 CA 65,5 = CA 60 = 2760 + 65 CB 65,5 60 C − CA + A (65,5 − 60) 80 − 60 2860 − 2760 (65,5 − 60) = 2787,5 J / kg.do 20 C + CB = B 2 66 = 1,00065 + 1,00079 = 1,00072 Kcal / kgdo 2 =4189,8 J/kg.âäü Váûy QR = 2815,546.514.1,6.65,5 =515665,6 KJ/h 2.Nhiãût læåüng do saín pháøm âaïy mang ra QW : QW = GW.CW.tW , J/h - Cäng thæïc I X trang 197 Säø tay QTTB táûp 2 . Våïi GW : læåüng saín pháøm âaïy , GW = 1486 kg/h CW : nhiãût dung riãng cuía saín pháøm âaïy Trang 18 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc tW : nhiãût âäü saín pháøm âaïy , tW = 970C. Nhiãût dung riãng cuía næåïc åí 970C laì : CB97 = 1,00684 kcal/kg.âäü = 4215,44 J/kg.âäü Do saín pháøm âaïy coï näöng âäü metylic a W = 0,02 < 0,2 nãn nhiãût dung riãng cuía saín pháøm âaïy âæåüc tênh theo cäng thæïc I.43 trang 152 Säø tay QTTB táûp 1 : CW = CB97(1-aW) = 4215,44.(1-0,02) = 4131,13 J/kg.âäü Váûy nhiãût læåüng do saín pháøm âaïy mang ra : QW = 1486.4131,13.97 = 595469,5 kJ/h 3.Nhiãût læåüng do håi mang ra khoíi thaïp chæng Qy : Qy = P.(1+RX).λâ , J/h - Cäng thæïc IX.159 Säø tay QTTB táûp 2 Våïi P : læåüng saín pháøm âènh , P = 514 kg/h . λâ :nhiãût læåüng riãng cuía håi åí âènh thaïp ,âæåüc tênh : λâ = λA.aA + λB.(1-aA) λA ,λB : nhiãût læåüng riãng cuía metylic vaì næåïc åí âènh thaïp aA : pháön khäúi læåüng cáúu tæí dãù bay håi (metylic) trong saín pháøm âènh ,aA = 0,98 . Nnhiãût dung riãng mäüt cáúu tæí âæåüc tênh theo: λ = r + C.t våïi r: áøn nhiãût hoïa håi cuía cáúu tæí âoï.J/kg C :nhiãût dung riãng cuía cáúu tæí åí nhiãût âäü t = tP = 65,50C Nhiãût dung riãng cuía metylic åí 65,50C : CA = 2787,5 J/kg.âäü Trang 19 Âäö aïn män hoüc - Chæng luyãûn liãn tuûc häùn håüp ræåüu metylic - næåïc Nhiãût dung riãng cuía næåïc åí 65,50C : CB = 4189,8 J/Kg.âäü (Âaî tênh åí pháön tênh nhiãût læåüng do læåüng häöi læu). λâ = (rA + CA.tP).aA + (rB + CB.tP).(1 - aA) => = rA.aA + rB.(1-aA) + [CA.aA + CB.(1-aA)].tP = r + [CA.aA + CB.(1-aA)].tP Våïi r = rA.aA + rB.(1-aA) laì áøn nhiãût hoïa håi cuía häùn håüp ,âaî tênh åí pháön tênh âæåìng kênh âoaûn luyãûn : râ = 268,07 kcal/kg = 1122360 J/kg λâ = 1122360 + (2787,5.0,98 + 4189,8.0.02).65,5 => = 1306778 J/kg Váûy nhiãût læåüng do håi mang ra khoíi âènh thaïp : Qy = 514.(1 + 1,6).1306778 = 1 746 378 kJ/h . 4.Nhiãût læåüng do håi âäút mang vaìo âãø âun säi häùn håüp åí âaïy thaïp QD2 : Nhiãût læåüng täøn hao Qm = 0,05.QD2 , thay vaìo (**) ,ta âæåüc : QD 2 = = (Qy + Qæ ) − (QF + QR ) 0,95 (1746387 + 595469,5) − (679426,89 +151665,6) =1590268,43 0,95 Do âoï læåüng håi âäút sæí duûng : Q 1590268,43 D2 D2 = r = 2260,872 = 703,384kg / h 1 Læåüng nhiãût täøn hao : Qm = 0,05.QD2 = 79 513 421,5 J/h Trang 20 kJ/h
- Xem thêm -