Tài liệu Chức năng, nhiệm vụ và sự phát triển của công ty cơ giới và xây lắp 13

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p 13 - C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p 13 trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc chuyªn ngµnh x©y dùng c«ng nghiÖp cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô xö lý mãng c«ng tr×nh, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, thuû ®iÖn, l¾p m¸y x©y dùng kü thuËt h¹ tÇng, ®ª ®Ëp, ®-êng x¸, cÊp tho¸t n-íc. Trang trÝ néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh cã yªu cÇu kü thuËt cao, s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Kinh doanh nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n vµ c¸c lo¹i dÞch vô kh¸c. Liªn kÕt liªn doanh víi mäi tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. - C«ng ty ®-îc thµnh lËp n¨m 1961 víi tªn gäi "§éi thi c«ng c¬ giíi". Tõ khi thµnh lËp §éi thi c«ng c¬ giíi ®· thi c«ng nh÷ng c«ng tr×nh lín nhÊt lóc ®ã: HÖ thèng B¾c H-ng H¶i, NhiÖt ®iÖn Lµo Cai,... Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc ®¸p øng thùc hiÖn nh÷ng c«ng tr×nh lín h¬n, n¨m 1965 §éi thi c«ng c¬ giíi ®-îc ®æi thµnh "C«ng tr-êng c¬ giíi sè 57" råi ®æi thµnh "XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi" (1980). Ngµy 20/02/1993 ®¬n vÞ ®-îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 054A - Bé X©y dùng cã tªn lµ XÝ nghiÖp c¬ giíi x©y l¾p sè 13 thuéc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Liªn hiÖp xÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi vµ ®Õn ngµy 02/01/1996 - Bé X©y dùng cã QuyÕt ®Þnh sè 01 ®æi thµnh C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13 trùc thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng LICOGI. - Trô së C«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13: ®-êng Bª T«ng ph-êng Nh©n ChÝnh - quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. Bªn c¹nh nghÒ truyÒn thèng lµ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng hiÖn nay c«ng ty ®· më réng lÜnh vùc kinh doanh cña m×nh gåm x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nhãm B, x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng (cÇu, ®-êng bé, s©n bay, bÕn c¶ng), x©y l¾p ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, s¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng vµ bª t«ng th-¬ng phÈm, s¶n xuÊt g¹ch block, tÊm lîp mÇu c¸c lo¹i. S¶n xuÊt kÕt cÊu thÐp, khung nhµ thÐp cã khÈu ®é võa vµ lín, c¸c s¶n phÈm phi tiªu chuÈn. CÇu trôc víi søc n©ng tõ 2 tÊn ®Õn 50 tÊn. TÊm lîp anim¨ng xi m¨ng kÕt cÊu bª t«ng ®óc s½n, g¹ch l¸t vµ c¸c lo¹i vËt liÖu x©y dùng kh¸c. II. M«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. M«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lµ tËp hîp nh÷ng yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh cña C«ng ty lµ ph¶i lµm râ mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ mµ C«ng ty gÆp ph¶i. * C¸c ®iÒu kiÖn vÒ chÝnh trÞ vµ x· héi: §Ó thµnh c«ng trong kinh doanh C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 ®· ph©n tÝch, dù ®o¸n vÒ chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cïng xu h-íng vËn ®éng cña nã, bao gåm: - Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®-êng lèi ngo¹i giao. - Sù c©n b»ng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - Vai trß vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng. - Sù can thiÖp vµ ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc. - Sù ph¸t triÓn c¸c quyÕt ®Þnh b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi tiªu dïng. - HÖ thèng luËt ph¸p, sù hoµn thiÖn vµ hiÖu lùc thi hµnh chóng. * C¸c ®èi thñ c¹nh tranh: MÆc dï C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 cã lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi vµ cã nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc ®ãng cäc, san nÒn, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh-ng nã còng ph¶i c¹nh tranh víi c¸c C«ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ty kh¸c nh-: c«ng ty c¬ giíi vµ x©y l¾p sè 13, c«ng ty ®Çu t- x©y dùng Hµ Néi, c«ng ty x©y l¾p vµ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c«ng ty thi c«ng c¬ giíi Th¨ng Long còng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh- C«ng ty. ChÝnh v× vËy C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån lùc s½n cã trong C«ng ty nh- vèn, lao ®éng, uy tÝn, chÊt l-îng th× míi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc. * C¸c b¹n hµng cung øng cña C«ng ty. Lµ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô gièng nh- C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13. C«ng ty cÇn x¸c ®Þnh ®-îc sè l-îng, chñng lo¹i mÆt hµng. Sù lín m¹nh vµ kh¶ n¨ng cung øng cña nguån hµng trong hiÖn t¹i lÉn trong t-¬ng lai. §Ó cã quyÕt ®Þnh mua ®óng ®¾n, C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh râ ®Æc ®iÓm cña tõng nguån hµng trªn c¬ së ®ã lùa chän ®¬n vÞ cung øng tèt nhÊt vµ chÊt l-îng cã uy tÝn giao hµng cã ®é tin cËy b¶o ®¶m cao vµ gi¸ h¹. * M«i tr-êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng: C«ng ty cÇn l-u ý ®Õn c¸c mèi ®e do¹ vµ t×m c¬ héi phï hîp víi c¸c khuynh h-íng cña m«i tr-êng tù nhiªn: - Sù thiÕu hôt nguån nguyªn liÖu th« gåm c¸c nguyªn liÖu v« tËn, nguyªn liÖu t¸i sinh vµ nguyªn liÖu kh«ng thÓ t¸i sinh ®-îc. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Sù gia t¨ng chi phÝ n¨ng l-îng. - Møc t¨ng « nhiÔm buéc c«ng ty ph¶i t×m c¸ch thay thÕ ®Ó s¶n xuÊt vµ ®ãng gãi s¶n phÈm kh«ng t¸c h¹i ®Õn m«i tr-êng. - Tr×nh ®é hiÖn t¹i cña c¬ së h¹ tÇng s¶n xuÊt: ®-êng x¸, giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c. * C¸c yÕu tè kinh tÕ: hÖ thèng kinh tÕ cã vai trß cùc kú quan träng bao gåm c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn søc mua cña kh¸ch hµng. - Sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ. - Sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ph©n phèi. - TiÒm n¨ng kinh tÕ cña C«ng ty vµ sù gia t¨ng ®Çu t- vµo c¸c c«ng tr×nh. * Kh¸ch hµng cña C«ng ty. Th-êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp x©y dùng, ngoµi ra còng cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp t- vÊn, nhµ s¶n xuÊt. Bªn c¹nh c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cã mèi quan hÖ th-êng xuyªn, liªn tôc C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 ®ang sö dông hîp lý tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cïng víi viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. T¨ng c-êng ®æi 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 míi hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p ®Ó thu hót nh÷ng kh¸ch hµng míi. Cã thÓ nãi m«i tr-êng kinh doanh cña C«ng ty t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn bé m¸y tæ chøc kinh doanh vµ b¶n chÊt cña c¸c mèi quan hÖ néi bé còng nh- mèi quan hÖ víi bªn ngoµi. ChØ trªn c¬ së n¾m v÷ng nh÷ng nh©n tè cña m«i tr-êng kinh doanh. C«ng ty míi ®Ò ra môc tiªu vµ chiÕn l-îc kinh doanh ®óng ®¾n. Ph¶i tiªn ®o¸n tr-íc xu h-íng biÕn ®éng cña chóng ®Ó cã biÖn ph¸p øng xö phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr-êng. III. C¸c mÆt hµng ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty. C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 tæ chøc ho¹t ®éng víi mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh trong ®ã chñ yÕu lµ: san lÊp mÆt b»ng, thÇu x©y dùng, g¹ch vËt liÖu víi ®Æc ®iÓm riªng cña s¶n phÈm x©y dùng nã t¸c ®éng lªn c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. Quy m« c«ng tr×nh x©y dùng rÊt lín, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi, chñng lo¹i yÕu tè ®Çu vµo ®a d¹ng ®ßi hái ph¶i cã nguån vèn ®Çu t- lín. §Ó ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nµy, mét yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi c¸c ®¬n vÞ x©y dùng lµ ph¶i lËp lªn møc gi¸ dù to¸n (dù to¸n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt kÕ vµ dù to¸n thi c«ng). Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, gi¸ dù to¸n trë thµnh th-íc ®o vµ ®-îc so s¸nh víi c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh gi¸ dù to¸n l¹i c¬ së ®Ó nghiÖm thu kiÓm tra chÊt l-îng c«ng tr×nh, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh quyÕt to¸n c«ng tr×nh vµ thanh lý hîp ®ång ký kÕt. Bªn c¹nh sù t¸c ®éng cña ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y dùng th× viÖc tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, h¹ch to¸n kÕ to¸n c¸c yÕu tè ®Çu vµo cßn chÞu ¶nh h-ëng cña quy tr×nh c«ng nghÖ. HiÖn nay c«ng ty ®ang ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ chñ yÕu sau: Kh¶o s¸t San nÒn §óc cäc §ãng cäc Trªn c¬ së n¾m ch¾c c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty sÏ gióp viÖc cho viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n c¸c yÕu tè chi phÝ ®Çu vµo hîp lý, tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, theo dâi tõng b-íc qu¸ tr×nh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Õn giai ®o¹n cuèi cïng. Tõ ®ã gãp phÇn lµm gi¶m gi¸ thµnh mét c¸ch ®¸ng kÓ, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng ho¹t ®éng víi 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã bé m¸y kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n riªng. Víi t- c¸ch ph¸p nh©n c«ng ty cã thÓ ®øng ra vay vèn, thay mÆt ®¬n vÞ s¶n xuÊt cÊp d-íi nhËn thÇu x©y dùng, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ ph¸t sinh gi÷a C«ng ty víi Nhµ n-íc vµ gi÷a C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ ®Êu thÇu. Trªn c¬ së c¸c hîp ®ång kinh tÕ nµy C«ng ty tiÕn hµnh giao kho¸n cho nhiÒu ®¬n vÞ s¶n xuÊt thi c«ng cÊp d-íi. Cã 3 ®éi xe m¸y thuéc ®éi c¬ giíi gåm: 1. §éi xe m¸y 1 2. §éi xe m¸y 2 3. §éi xe m¸y 3. Cã 3 ®éi ®ãng cäc thuéc bé phËn thi c«ng gåm: 1. §éi m¸y ®ãng cäc 1 2. §éi m¸y ®ãng cäc 2 3. §éi m¸y ®ãng cäc 3. Ngoµi ra cßn cã 1 tr¹m trén bÌ bª t«ng, 1 x-ëng söa ch÷a vµ 1 x-ëng s¶n xuÊt g¹ch block. Mçi ®¬n vÞ ®-îc ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ vµ lu«n cè g¾ng b¶o ®¶m thi c«ng c¸c c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ký kÕt. Ta cã thÓ kh¸i qu¸t hÖ thèng tæ chøc kinh doanh cña C«ng ty theo s¬ ®å sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty Bé phËn c¬ giíi §éi xe m¸y I §éi xe m¸y II §éi xe m¸y III Bé phËn thi c«ng X-ëng söa ch÷a X-ëng s¶n xuÊt g¹ch §éi m¸y ®ãng cäc I §éi m¸y ®ãng cäc II §éi m¸y khoan nhåi Tr¹m trén bª t«ng C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay ®· tr¶i qua h¬n 30 n¨m ®· lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ quy m« lÉn chÊt l-îng s¶n xuÊt. Mét ®iÒu kh«ng thÓ nãi ®Õn lµ C«ng ty lu«n t×m c¸ch tiÕp cËn thÞ tr-êng, më réng quy m« kinh doanh nh»m thu hót kh¸ch hµng vµ ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y dùng. §Ó cã thÓ ký kÕt nhËn thÇu c«ng tr×nh C«ng ty thùc hiÖn theo c¬ chÕ ®Êu thÇu vµ x©y l¾p theo QuyÕt ®Þnh sè 60 - BXD/VKT ngµy 30/3/1994 cña Bé tr-ëng Bé X©y 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dùng. §èi víi mçi dù ¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, C«ng ty ®Òu lËp hå s¬ dù thÇu lËp ra c¸c dù to¸n tèi -u ®Ó giµnh thÇu c«ng tr×nh. IV. Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty C¬ giíi vµ X©y l¾p sè 13 §Ó phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, phï hîp víi kh¶ n¨ng cña c¸n bé vµ nh©n viªn qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: Phßng kÕ to¸n tµi vô, phßng kinh doanh, phßng kinh tÕ kü thuËt, phßng qu¶n lý c¬ giíi, phßng qu¶n lý vËt t-, phßng tæ chøc hµnh chÝnh. C¸c phßng ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng, cung cÊp c¸c th«ng tin sè liÖu, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh, chØ tiªu, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®Ò ra vµ ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p gióp cho Ban gi¸m ®èc lùa chän mét c¸ch ®óng ®¾n. Ngoµi ra gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ 02 phã gi¸m ®èc. Cã thÓ kh¸i qu¸t bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty qua s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty Gi¸m ®èc 11 Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty ®· tæ chøc c¬ cÊu ho¹t ®éng cña m×nh theo m« h×nh trùc tuyÕn. C¬ cÊu nµy t¹o ra sù qu¶n lý chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng b»ng viÖc sö dông c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ sù thõa hµnh c«ng viÖc c¸c ®¬n vÞ c¬ së. Chøc n¨ng c¸c phßng ban: * Ban l·nh ®¹o: gåm 01 gi¸m ®èc vµ 02 phã gi¸m ®èc tÊt c¶ c¸c phßng ban, c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ®Òu trùc thuéc quyÒn qu¶n lý cña gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc l¹i ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng theo 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. Lµ ng-êi quyÕt ®Þnh vµ tæ chøc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh mét c¸ch hiÖu qu¶. * Phßng kÕ to¸n: gåm 07 ng-êi, ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng chØ ®¹o ho¹t ®éng cña c¸c kÕ to¸n viªn trong phßng kÕ to¸n. C¸c kÕ to¸n viªn gåm: kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh, kÕ to¸n vËt t-, kÕ to¸n ng©n hµng + thanh to¸n l-¬ng, kÕ to¸n TSC§ + Thñ quü, kÕ to¸n thanh to¸n khèi l-îng c«ng tr×nh thèng kª. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n lµm trßn bæn phËn cña m×nh trong mèi quan hÖ víi cÊp trªn vµ c¸c ph©n x-ëng, c¸c ®éi ë phÝa d-íi. * Phßng kinh doanh: gåm 06 ng-êi, gåm cã tr-ëng phßng vµ phã phßng cã chøc n¨ng nghiªn cøu tæ chøc hîp lý vµ thùc hiÖn tèt viÖc ký kÕt hîp ®ång vµ c¸c b¹n hµng, ®¸nh gi¸ th«ng tin vÒ thÞ tr-êng. Cßn 04 thµnh viªn cßn l¹i trùc tiÕp ®iÒu hµnh c«ng t¸c xuÊt, nhËp c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty. * Phßng kinh tÕ kü thuËt: gåm 04 ng-êi, tr-ëng phßng vµ phã phßng cã tr¸ch nhiÖm tham m-u vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt vµ söa ch÷a m¸y mãc. Cßn 02 nh©n viªn cßn l¹i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t c¸c c«ng nghÖ míi ë c¸c ph©n x-ëng. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Phßng qu¶n lý c¬ giíi: gåm 04 ng-êi, tr-ëng phßng vµ phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tham m-u gióp ®ì vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, chiÕn l-îc ng¾n, dµi h¹n cho thi c«ng c¬ giíi vµ x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. 02 ng-êi cßn l¹i gióp ®ì tham gia ý kiÕn. * Phßng qu¶n lý vËt t-: gåm 04 ng-êi, tr-ëng vµ phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tham m-u vµ gióp ®ì vÒ lÜnh vùc vËt t- nh- mua s¾m vËt t-, b¶o qu¶n kho vËt t-, vµ qu¶n lý vËt t-. 02 ng-êi cßn l¹i gi¸m s¸t c¸c x-ëng söa ch÷a, b¶o qu¶n vËt t-, thùc hiÖn gia c«ng l¾p dùng kÕt cÊu thÐp vµ bª t«ng cèt thÐp. * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: gåm 05 ng-êi, cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì vµ tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc ®µo t¹o vµ tuyÓn dông c¸n bé vµ tiÒn l-¬ng trong ®ã tr-ëng phßng vµ phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vµo c«ng viÖc trªn, cßn 03 ng-êi cßn l¹i lµm nhiÖm vô gióp ®ì cho tr-ëng phßng vµ phã phßng thùc hiÖn nh÷ng ý ®Þnh vµ ph-¬ng h-íng tham gia gãp ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc mµ ban gi¸m ®èc ®Ò ra. Ngoµi ra cßn cã V¨n phßng c«ng ®oµn, cã chøc n¨ng tham m-u cho §¶ng uû vµ gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c §¶ng, c«ng t¸c chÝnh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trÞ. Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua v¨n ho¸, v¨n nghÖ trong toµn C«ng ty. B¶o vÖ quyÒn lîi c¸c anh chÞ em c«ng nh©n trong s¶n xuÊt còng nh- ®êi sèng tinh thÇn. V. T×nh h×nh lao ®éng tiÒn l-¬ng t¹i C«ng ty. Khi cßn trong thêi kú bao cÊp, c¸c C«ng ty ®Òu cã bé m¸y cång kÒnh, ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. Bëi vËy khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÖm vô ®Çu tiªn vµ ®Æc biÖt quan träng cña C«ng ty lµ cè g¾ng s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc vµ lùc l-îng lao ®éng sao cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Cïng víi sù ph¸t triÓn quy m« ho¹t ®éng vµ ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ng-êi lao ®éng ph¶i cã tay nghÒ, cã tr×nh ®é v¨n ho¸ ngµy cµng cao. XuÊt ph¸t tõ c«ng viÖc C«ng ty ®· ®Ó c«ng nh©n viªn ®-îc häc thªm c¸c líp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cña m×nh cßn c¸c c«ng nh©n ph©n x-ëng th× ®-îc häc thªm c¸c kho¸ häc ®Ó n©ng cao tay nghÒ. N¨m 2000 tæng sè lao ®éng cña C«ng ty lµ 523 ng-êi. Trong ®ã lao ®éng n÷ chiÕm 198 ng-êi chiÕm tû lÖ 37,8%. XÐt d-íi gãc ®é thêi h¹n hîp ®ång bao gåm: + Lao ®éng dµi h¹n: 220 ng-êi chiÕm tû lÖ 42% 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Lao ®éng ng¾n h¹n: 160 ng-êi chiÕm tû lÖ 30,6% + Lao ®éng hîp ®ång: 143 ng-êi chiÕm tû lÖ 27,4% Trong ®ã c¬ cÊu løa tuæi vµ giíi tÝnh cña C«ng ty bao gåm: Tæng sè lao ®éng: 523 ng-êi. Lao ®éng n÷: 198 ng-êi chiÕm tû lÖ 37,8% Lao ®éng nam: 325 ng-êi chiÕm tû lÖ 62,2% XÐt vÒ løa tuæi: Tõ 18 - 50: 418 ng-êi chiÕm tû lÖ 80% Tõ 60 - 60: 105 ng-êi chiÕm tû lÖ 20% Tr×nh ®é häc vÊn cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty: + Trªn §¹i häc: 02 ng-êi chiÕm tû lÖ 0,38% + §¹i häc: 230 ng-êi chiÕm tû lÖ 43,9% + Cao ®¼ng: 63 ng-êi chiÕm tû lÖ 12% + Trung cÊp: 78 ng-êi chiÕm tû lÖ 14,9% + S¬ cÊp: 38 ng-êi chiÕm tû lÖ 7,2% + C«ng nh©n kü thuËt: 83 ng-êi chiÕm tû lÖ 15,8% + Ch-a ®µo t¹o: 29 ng-êi chiÕm tû lÖ 5,82% 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ph©n bè lùc l-îng lao ®éng cña C«ng ty Chªnh lÖch 1999 2000 2000/1999 C¸c chØ tiªu TØ Sè TØ Sè träng ng-êi Sè träng ng-êi % Tæng sè lao ®éng TØ träng ng-êi % % 487 100 523 100 36 6,88 Phßng kÕ to¸n tµi vô 5 1,02 7 1,33 2 140 Banh l·nh ®¹o 3 0,61 3 0,57 0 100 Phßng kinh doanh 4 0,82 6 1,14 2 150 Phßng kinh tÕ kü 3 0,61 4 0,76 1 133 4 0,82 4 0,76 0 100 Phßng qu¶n lý vËt t- 4 0,82 4 0,76 0 100 Phßng tæ chøc hµnh 3 0,61 5 0,95 2 166 thuËt Phßng qu¶n lý c¬ giíi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh C¸c ph©n x-ëng trùc 208 42,74 213 40,77 5 102,4 253 51,95 277 52,96 24 109,4 thuéc Lao ®éng trùc tiÕp §èi víi c¸c phßng ban chøc n¨ng, c¸c xÝ nghiÖp, v¨n phßng,... th× sè l-îng lao ®éng chiÕm tû lÖ thÊp trong tæng sè lao ®éng xÊp xØ kho¶ng 48,04%. Cô thÓ trong n¨m 1999 tæng sè lao ®éng lµ 234 ng-êi chiÕm tû lÖ 48,04%, ®Õn n¨m 2000 tæng sè lao ®éng ®ã lµ 246 ng-êi chiÕm tû lÖ 47,03%. Thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn lµ 08 giê/ngµy, mét tuÇn 40 giê. Tæ chøc lµm 03 ca ®èi víi tr¹m trùc ®iÖn vµ b¶o vÖ tuÇn tra. Thêi gian nghØ gi÷a ca: thùc hiÖn nh- chÕ ®é quy ®Þnh. * Tr¶ l-¬ng vµ c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch vËt chÊt. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng T×nh h×nh tr¶ l-¬ng cho nh©n viªn cña c«ng ty trong n¨m 1998 - 2000 Chªnh lÖch Chªnh lÖch 99/98 2000/99 §¬n ChØ tiªu 1998 1999 2000 vÞ Sè tuyÖt Sè % ®èi Tæng chi phÝ tiÒn tr ® tuyÖt % ®èi 8.282,6 8.789 9.071 +506,4 106,1 +282 103,2 +36 107,4 l-¬ng Lao ®éng ng-êi 515 487 523 -28 94,5 b×nh qu©n TiÒn l-¬ng b×nh qu©n 1 tr ® 1.006 1.278 1.300 +0,272 127,0 +0,022 101,7 nh©n viªn/th¸ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Qua sè liÖu b¶ng trªn ta thÊy ®-îc t×nh h×nh tr¶ l-¬ng cña C«ng ty n¨m 2000, 1999 so víi n¨m 1998 cã xu h-íng tèt cô thÓ tiÒn l-¬ng b×nh qu©n th¸ng cña nh©n viªn n¨m 1999 t¨ng 272.000 ®ång t¨ng 27%, n¨m 2000 t¨ng lªn 22.000 ®ång so víi n¨m 1999. VÒ h×nh thøc tr¶ l-¬ng C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo ngµy c«ng, ph-¬ng thøc ph©n phèi tiÒn l-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh theo hai kú: - L-¬ng kú 1: C¨n cø vµo hÖ sè l-¬ng theo NghÞ ®Þnh 26/CP kÓ c¶ phô cÊp chøc vô, phô cÊp ®éc h¹i vµ giê lµm thªm. C¸ch tÝnh l-¬ng kú 1 nh- sau: L-¬ng;kú 1 = Lỗi! x (Lỗi! + Lỗi!) + Lỗi! - L-¬ng n¨ng suÊt kú 2: a. §èi víi hîp ®ång 1 n¨m. TiÒn l-¬ng = K1 x NT x K3 x K4 b. §èi víi hîp ®ång 3 n¨m. TiÒn l-¬ng = (K1 + K2) x NT x K3 x K4 Trong ®ã: 20
- Xem thêm -