Tài liệu Chuanbai26-35

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÍ CƠ BẢN Thiết kế ngày ..../.../2007 Tiết: ..... Bài : 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Phát biểu được khái niệm khúc xạ ánh sáng - Phát biểu được nội dung định luật khúc xạ ánh sáng - Nêu được khái niệm chiết suất tuyệt đối và cách tính chiết suất tỷ đối theo chiết suất tuyệy đối - Phát biểu được nội dung về sự truyền thẳng ánh sáng 1.2. Kĩ năng: - Vẽ đường truyền tia sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt - Giải các bài toán liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm về hiện tượng khúc xạ ánh sáng 2.2. Học sinh: Ôn lại kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Tìm hiểu về sự khúc xạ ánh sáng Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Quan sát hiệ tượng,đọc SGK trả lời câu - Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng khúc hỏi của GV xạ - Nhận xét câu trả lời của bạn - Cho học sinh đọc SGK trả lời câu hỏi - Quan sát thí nghiệm, ghi số liệu, dự - Khảo sát cụ thể về quan hệ giữa góc khúc đoán mối quan hệ i, r xạ và góc tới - Gợi ý học sinh trả lời Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về chiết suất của môi trường Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc sSGK trả lời câu hỏi PC4 Nêu câu hỏi PC4 - Trả lời câu hỏi C1, C2, C3Nhận xét câu trả Nêu câu hỏi C1, C2, C3 lời của bạn Tổng kết các ý kiến của học sinh Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu tính thuận nghịch của sự truyền sáng - Hoạt động của Học sinh Trả lời câu hỏ PC5 TL : C4 - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC5 Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng - củng cố - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhàầỉTho luận, tả lời câu hỏi theo phiếu PC6 Nhận xét câu trả lời của bạn Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC6 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài - Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Hoạt động :6 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Thiết kế ngày ..../.../200 Tiết: ..... Bài : 27 PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Phát biểu được hiện tượng phản xạ toàn phần là gì ? - Nêu được điều kiện để có hiện tượng phản xạ toàn phần - Viết và giải thích được ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần - Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần 1.2. Kĩ năng: - Giải các bài tập về hiện tượng phản xạ toàn phần 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm về hiện tượng phản xạ toàn phần ; sợi quang học 2.2. Học sinh: - Ôn lại các kiến thức phản xạ 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh -ủTả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên - Dùng PC1 – 6 bài 26 kiểm tra bài cũ Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém hơn. Hoạt động của Học sinh Đọc mục I.1; I.2 đồng thời quan sátthí nghiệm tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1; PC2 Trả lời C1 Nhận xét câu trả lời của bạn Trả lời C2 - Trợ giúp của Giáo viên Tiến hành thí nghiệm Cho HS đọc sgk nêu câu hỏi PC1; PC2 Gợi ý trả lời Nêu câu hỏi C1 Nêu câu hỏi C2 Hoạt động 3 (...phút): Giải thích một vài hiện tượng điện Hoạt động của Học sinh Đọc SGK mục II, trả lời các câu hỏi PC3 Trả lời các câu hỏi PC4 Nhận xét ý kiến của bạn - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC3 Nêu câu hỏi PC4 Khẳng định nội dung kiến thức trong bài Hoạt động 4 (...phút): Tìm hiểu các ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần - Hoạt động của Học sinh ĐọụC III, trả lời các câu hỏi PC5 Hoạt động 5 (...phút): Vận dụng, củng cố Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC5 - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhàầỉTho luận, tả lời câu hỏi theo phiếu PC7 Nhận xét câu trả lời của bạn - Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC7 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Hoạt động :6 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Thiết kế ngày ..../.../2007 Bài :28 LĂNG KÍNH 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nêu được cấu tạo của lăng kính Vẽ được đúng đường truyền của ánh sáng qua lăng kính Chứng minh được các công thức về lăng kính Nêu được các ứng dụng của lăng kính 1.2. Kĩ năng: - Vẽ được đường truyền ánh sáng qua lăng kính - Giải được các bài tập đơn giản về lăng kính 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Thí nghiệm về lăng kính Tiết: ..... 2.2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về lăng kính 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh aTr lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên Dùng PC1 – 6 bài 27 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về cấu tạo lăng kính Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu về lăng kính, tác dụng của lăng kính đối với ánh sáng truyền qua nó Hoạt động của Học sinhCho HS đọc SGK nêu câu hỏi PC1 - Cho HS gọi tên các yếu tố của lăng kính ở lăng kính thật Đọc SGK mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1 Tìm hiểu các yếu tố và gọi tên nó ở lăng kính của nhóm mình - Trợ giúp của Giáo viên Quan sát thí nghiệm, nhận ra hiện tượng. Trả lời câu hỏi PC2. Vẽ đường truyền ánh sáng qua lăng kính, nhận xét đặc điểm đường truyền ánh sáng qua lăng kính Trả lời câu hỏi PC5 Thảo luận nhóm trả lời PC1 Hoạt động của Học sinh- Tiến hành thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng qua lăng kính. Nêu câu hỏi PC2 Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động 4 (...phút):Chứng minh các công thức lăng kính - Nêu câu hỏi PC3 - Hướng dẫn học sinh vẽ đường truyền ánh sáng qua lăng kính để trả lời - Nêu câu hỏi C1 Đại diện các nhóm HS lên bảng chứng minh Nêu câu hỏi PC4. Cho đại diện các nhóm HS lên bảng chứng minh Hdẫn HS nếu cần thiết Hoạt động 5(...phút): Tìm hiểu về các ứng dụng của lăng kính Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc mục IV, trả lời câu hỏi trong PC5 Trả lời câu hỏi C3 Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng cũng cố Hoạt động của Học sinh Hoạt động :6 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà.Cho hS thảo luận theo PC7 - - Nêu câu hỏi PC5 Nêu câu hỏi C3 Trợ giúp của Giáo viên Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Ghi câu hỏi và bài tập về nhàầỉTho luận, tả lời câu hỏi theo phiếu PC7 Nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Ghi câu hỏi và bài tập về nhà . - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Thiết kế ngày ..../.../2007 Tiết: ..... Bài : 29 THẤU KÍNH MỎNG 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nêu được các khái niệm cơ bản về thấu kính - Nêu được đặc điểm của ảnh khi biết vị trí vật Nêu được mối liên hệ giữa vị trí vật; vị trí ảnh với tiêu cự của thấu kính. Cách tính độ phóng đại ảnh qua kính 1.2. Kĩ năng: - Vẽ được ảnh của vật phẳng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của thấu kính - Giải các bài tập về lăng kính Nhận ra được thấu kính ở các dụng cụ thiết bị có ứng dụng của nó. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - TKHT, TKPK, màn chắn, nguồn sáng 2.2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động 2 (...phút):Tìm hiểu về thấu kínhDùng PC2 – 6 bài 28 để kiểm tra Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viênĐọc SGK mục I tìm Cho HS đọc SGK nêu câu hỏi PC1 hiểu và trả lời PC1 Nêu câu hỏi C1 Nhận xét câu trả lời của bạn Trả lời C1 Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu Các khái niệm quamg học của thấu kính hội tụ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Trả lời câu hỏi PC2 Nêu câu hỏi PC2 Trả lời C2 Nêu câu hỏi C2 Trả lời câu hỏi PC3 Nêu câu hỏi PC3 Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động 4 (...phút):Tìm hiểu Các khái niệm quamg học của thấu kính phân kỳ Trả lời câu hỏi PC4 Trả lời C3 Hoạt động 5 (...phút): Tìm hiểu về sự tạo ảnh bởi thấu kính Hoạt động của Học sinh Nêu câu hỏi PC4 Nêu câu hỏi C3 Trợ giúp của Giáo viên Trả lời câu hỏi PC5 Trả lời C4 Trả lời câu hỏi PC6 Nêu câu hỏi PC5 Nêu câu hỏi C4 Nêu câu hỏi PC6 Hoạt động 6 (...phút):Tìm hiểu về quan hệ vị trí ảnh, vị trí vật và độ lớn ảnh và vật Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Trả lời câu hỏi PC7 Trả lời C5 Nhận xét câu trả lời của bạn Nêu câu hỏi PC7 Nêu câu hỏi C5 Nhận xét, đánh giá tổng kết kiến thức Hoạt động 7(...phút): Tìm hiểu về các thiết bị có ứng dụng thấu kính Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Trả lời câu hỏi PC8 - Nêu câu hỏi PC8 Quan sát và phát hiện thấu kính trong các ứng - Giới thiệu một số thiết bị có ứng dụng thấu dụng kính Hoạt động 8 (...phút): Vận dụng cũng cố Hoạt động của Học sinh Hoạt động :9 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà.Cho hS thảo luận theo PC9 - Trợ giúp của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Ghi câu hỏi và bài tập về nhà thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC9 Nhận xét câu trả lời của bạn - Trợ giúp của Giáo viênGhi câu hỏi và bài tập về nhà . Ghi những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau. Thiết kế ngày ......./2007 Bài 30 GIẢI BÀI TOÁN VỀ HỆ THẤU KÍNH 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Lập sơ đồ tạo ảnh cho hệ nhiều thấu kính đồng trục - Chứng minh được công thức độ tụ tương đương của hệ thấu kính ghép sát - Xây dựng lại được công thức tính độ phóng đại ảnh qua hệ quang học 1.2. Kĩ năng: - Lập sơ đồ tạo ảnh Vẽ ảnh qua hệ thấu kính Tiết: ..... Giải bài toán về hệ thấu kính 1.3. Thái độ (nếu có): 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Hình vẽ 5.5 trên giấy to dùng chứng minh. 2.2. Học sinh: - Ôn lại TKHT, TKPK 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên Dùng PC2 – 9 bài 29 để kiểm tra Hoạt động của Học sinh Hoạt động 2 (...phút): Hứong dẫn học sinh cách lập sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ, giải bài toán hệ kính đồng trục ghép cách khoảng. - Trợ giúp của Giáo viênĐọc đề bài, - Cho HS làm bài tập 1 trang 193 tìm cách giải - H.dẫn HS tìm hiểu đường truyền ánh - Theo dõi và vận dụngvào bài theo sáng, sự tạo ảnh qua từng quang cụ, vai ' ' hướng dẫn trò ảnh vật của A1B1 Hoạt động 2 (...phút):Xây dựng công thức xác định số phóng đại ảnh của hệ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Vận dụng hoàn thành bài tập1. - trả lời câu hỏi PC1 - Trả lời C.6 - Dùng phiếu PC1 nêu câu hỏi Hoạt động 3 (...phút: Xây dựng công thức tính độ tụ tương đương của hệ kính ghép sát Hoạt động của Học sinh - Trợ giúp của Giáo viênTrả lời câu hỏi - Nêu câu hỏi PC2 PC2 - Hướng dẫn trả lời PC2 - Chứng minh công thức theo hướng dẫn - Cho học sinh làm bài tập 2 trang 194 - Làm bài tập 2 Hoạt động 4(...phút): vận dụng - củng cố Hoạt động của Học sinh - Trợ giúp của Giáo viênTrả lời câu hỏi - Cho HS làm bài tập theo phiếu PC3 và bài tập theo phiếu PC3 Nhận xét đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Ghi những chuẩn bị cho bài sau. - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Thiết kế ngày 15/08/2007 Bài 31 Tiết: ..... MẮT 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Trình bày được cấu tạo của mắt về phương diện quang hình học, nêu được chức năng của từng thành phần - nêu được khái niệm về sự điều tiết của mắt, điểm cực cận, điểm cực viễn, góc trông, năng suất phân ly - Nêu được các đặc điểm của các tật quang học cơ bản của mắt và cách sửa các tật ấy bằng kính hỗ trợ Trả lời được hiện tượng lưu ảnh là gì ? 1.2. Kĩ năng: - Nhận diện được các thành phần cấu tạo của mắt trên mô hình hoặc tranh vẽ - Giải được các bài tập cơ bản về cách sửa tật của mắt 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Tranh sơ đồ mắt bổ dọc hoặc mô hình 2.2. Học sinh: - Ôn lại những kiến thức đã được học về Thấu kính mỏng 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Trả lời bằng miệng hoặc bằng phiếu - Dùng PC1 – 3 bài 30 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút): Tìm hiểu về cấu tạo quang học của mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc mục I, tìm hiểu và trả lời câu hỏi - Cho HS đọac SGK, nêu câu hỏi PC1 - Nhận xét câu trả lời của bạn Hoạt động 3 (...phút): Giải thích sự điều tiết của mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC2 - Nêu câu hỏi PC2 - Trả lời các câu hỏi PC3 - Nêu câu hỏi PC3 - Nhận xét các câu trả lời của bạn - Hướng dẫn học sinh trả lời Hoạt động 4 (...phút): Tìm hiểu năng suất phân li Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC3 - Nêu câu hỏi PC3 Trả lời câu hỏi PC1 Hướng dẫn trả lời ý PC3 Nêu câu hỏi C1 Hoạt động 5 (...phút): Tìm hiểu về các tật của mắt và cách khắc phục tật quang học của mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC4 - Nêu câu hỏi PC4 - Trả lời các câu hỏi C.2 Trả lời các câu hỏi PC5 Trả lời các câu hỏi PC6 Nhận xét các câu trả lời của bạn - Nêu câu hỏi C2 Nêu câu hỏi PC5 Nêu câu hỏi PC6 Hướng dẫn học sinh trả lời Hoạt động 6 (...phút): Tìm hiểu về các tật của mắt và cách khắc phục tật quang học của mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC4 - Nêu câu hỏi PC4 - Trả lời các câu hỏi C.2 - Nêu câu hỏi C2 - Trả lời các câu hỏi PC5 - Nêu câu hỏi PC5 - Trả lời các câu hỏi PC6 - Nêu câu hỏi PC6 - Nhận xét các câu trả lời của bạn - Hướng dẫn học sinh trả lời Hoạt động 7 (...phút): Tìm hiểu về hiện tượng lưu ảnh của mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời các câu hỏi PC7 - Nêu câu hỏi PC7 - Trả lời các câu hỏi PC8 - Cho HS thảo luận theo một phần phiếu PC8 - Nhận xét các câu trả lời của bạn - Nhận xét, đánh giá nhấn mạnh kiến thức trong bài Hoạt động 8 (...phút): Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của Học sinh - Ghi bài tập về nhà - Ghi chuẩn bị cho bài sau - Trợ giúp của Giáo viên Làm bài tập 6 – 10 Dặn dò HS chuẩn bị bài sau 4. RÚT KINH NGHIỆM ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Thiết kế ngày ..../.../2007 Tiết: ..... Bài : 32 KÍNH LÚP 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính lúp - Lập được công thức tính độ bội giác và vận dụng cho trường hợp ngắm chừng ở vô cực 1.2. Kĩ năng: - Nhận ra và biết cách sử dụng kính lúp - Vẽ được ảnh của vật qua kính lúp - Giải được bài toán cơ bản liên quan đến kính lúp 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Kính lúp, kính hiển vi, ống nhòm, kính thiên văn 2.2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên Dùng PC2 – 8 bài 31 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút):Tìm hiểu về dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc SGK mục I tìm hiểu và trả lời PC1 Cho HS đọc SGK nêu câu hỏi PC1 Nhận xét câu trả lời của bạn Nêu câu hỏi C1 Trả lời C1 Cho HS nhận dạng các dụng cụ quang học Nhận dạng nhóm dụng cụ dùng để quan sát các vật nhỏ và nhóm dụng cụ dùng để quan sát các vật ở xa Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp Hoạt động của Học sinh Đọc SGK mục II, trả lời câu hỏi PC3 Nhận xét câu trả lời của bạn Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC3 Xác nhận kiến thức Hoạt động 4 (...phút):Tìm hiểu về sự tạo ảnh bởi kính lúp Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc SGK mục III, trả lời câu hỏi PC4 Nhận xét câu trả lời của bạn Nêu câu hỏi PC4 Xác nhận kiến thức Hoạt động 5 (...phút): Xây dựng công thức tính độ bội giác Hoạt động của Học sinh Trả lời câu hỏi PC5 Làm việc theo hướng dẫn Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC5 Hướng dẫn học sinh vẽ hình và xây dựng công thức Hoạt động 6 (...phút): Vận dụng củng cố Hoạt động của Học sinh - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC9 - Nhận xét câu trả lời của bạn Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC6 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Hoạt động :7 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhà . Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau. Thiết kế ngày ..../.../2007 Tiết: ..... Bài : 33 KÍNH HIỂN VI 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiển vi - Trình bày được sự tạo ảnh qua kính - Vẽ được ảnh tạo bởi hệ kính của kính hiển vi - Thiết lập được hệ thức tính độ bội giác tổng quát và các trường hợp đặc biệt 1.2. Kĩ năng: - Nhận ra và biết cách sử dụng kính hiển vi quang học - Vẽ ảnh qua kính - Giải các bài tập liên quan đến kính hiển vi 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Kính hiển vi 2.2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên Dùng PC1 – 4 bài 32 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút):Tìm hiểu về công dụng và cấu tạo của kính hiển vi Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên Đọc SGK mục I tìm hiểu và trả lời PC1 Cho HS đọc SGK và quan sát kính hiển vi nêu Nhận xét câu trả lời của bạn câu hỏi PC1 Trả lời C1 Gợi ý HS trả lời Nhận dạng từng bộ phận và chức năng của Nêu câu hỏi PC3 chúng trên kính hiển vi thật Hoạt động 3 (...phút): Tìm hiểu về sự tạo ảnh qua kính hiển vi và vẽ ảnh Hoạt động của Học sinh Đọc SGK mục II tìm hiểu và trả lời PC2 Nhận xét câu trả lời của bạn Trả lời C1 Vẽ ảnh qua kính hiển vi Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC2 Nêu câu hỏi C1 Hướng dẫn HS vẽ ảnh qua kính hiển vi Hoạt động 4 (...phút): Xây dựng công thức tính độ bội giác qua kính hiển vi Hoạt động của Học sinh Trả lời câu hỏi PC3 Làm việc theo hướng dẫn Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC3 Hướng dẫn học sinh lập công thức Hoạt động 8 (...phút): Vận dụng củng cố Hoạt động của Học sinh - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC4 - Nhận xét câu trả lời của bạn - Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC4 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Hoạt động :9 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhà . Ghi những chuẩn bị cho bài sau - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. 6 - 9 Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau. Thiết kế ngày ..../.../2007 Bài : 34 KÍNH THIÊN VĂN 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính thiên văn, chức năng từng bộ phận của nó - Mô tả được sự tạo thành ảnh của kính thiên văn - Lập được công thức xác định độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực 1.2. Kĩ năng: - Nhận dạng được kính thiên văn quang học - Giải được các bài tập liên quan đến kính thiên văn 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Kính thiên văn 2.2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Tiết: ..... Hoạt động của Học sinh Trả lời miệng hoặc bằng phiếu Trợ giúp của Giáo viên Dùng PC1 – 4 bài 33 để kiểm tra Hoạt động 2 (...phút):Tìm hiểu về công dụng và cấu tạo của kính thiên văn Hoạt động của Học sinh Đọc SGK mục I tìm hiểu và trả lời PC1 Nhận xét câu trả lời của bạn Trả lời C1 Trợ giúp của Giáo viên Cho HS đọc SGK nêu câu hỏi PC1 Nêu câu hỏi C1 Hoạt động 3 (...phút): Mô tả và vẽ sự tạo thành ảnh qua kính thiên văn Hoạt động của Học sinh Trả lời câu hỏi PC2 Làm việc theo hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 Nhận xét câu trả lời của bạn Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC2 Hướng dẫn học sinh trả lời và dựng hình Nêu câu hỏi C1 Đánh giá ý kiến học sinh và tổng kết mục Hoạt động 4 (...phút): Xây dựng công thức tính độ bội giác qua kính thiên văn Hoạt động của Học sinh Trả lời câu hỏi PC3 Làm việc theo nhóm để trả lời PC3 Làm việc theo nhóm để trả lời PC4 Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi PC3 Hướng dẫn học sinh lập công thức Dùng phiếu PC4 nêu câu hỏi Hoạt động 5 (...phút): Vận dụng cũng cố Hoạt động của Học sinh - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC5 - Nhận xét câu trả lời của bạn - Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC5 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau Hoạt động :6 ( … phút ) : Giao nhiệm vụ về nhà. - Hoạt động của Học sinh Ghi câu hỏi và bài tập về nhà . Ghi những chuẩn bị cho bài sau Thiết kế ngày ..../.../2007 Bài : 35 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Trợ giúp của Giáo viên Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. 5 -7 SGK Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau. Tiết: ..... THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ - Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ bằng cách ghép nó đồng trục với thấu kính hội tụ để tạo ảnh thật của vật qua thấu kính hội tụ 1.2. Kĩ năng: - Sử dụng giá quang học để xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - 6 bộ thí nghiệm xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ 2.2. Học sinh: - Ôn tập kiến thức đã học ở THCS 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Xây dựng phương án thí nghiệm Hoạt động của Học sinh Thảo luận phương án thí nghiệm Tìm hiểu và trả lời câu hỏi PC1; PC2 Nhận xét câu trả lời của bạn Trả lời C1 Thảo luận nhóm trả lời PC3; PC4 Hoạt động 2 (...phút):Tiến hành thí nghiệm - Hoạt động của Học sinh Bố trí giá quang học Lắp các thiết bị theo sơ đồ kiểm tra thí nghiệm Bật nguồn điện, bật đèn Điều chỉnh hệ để thu được ảnh rõ nét Đo các khoảng cách cần thiết Ghi số liệu Trợ giúp của Giáo viên Cho HS đọc SGK, nêu câu hỏi PC1; PC2 Gợi ý học sinh trả lời Nêu câu hỏi C1 Nêu câu hỏi trong các phiếu PC3, PC4 Trợ giúp của Giáo viên Nhắc nhở HS đảm bảo an toàn trong thí nghiệm Quan sát các nhóm thí nghiệm Hướng dẫn HS nếu cần Kiểm tra các thành viên trong nhóm về phương án thí nghiệm của nhóm Hoạt động 3 (...phút): Hoàn thành và nộp báo cáo Hoạt động của Học sinh - tính toán nhận xét ... Hoàn thành báo cáo Nộp báo cáo Thu dọn thiết bị thí nghiệm Trợ giúp của Giáo viên - Hoạt động 4 (...phút): Vận dụng cũng cố Hoạt động của Học sinh - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà thảo luận, trả lời câu hỏi theo phiếu PC5 - Nhận xét câu trả lời của bạn - Hướng dẫn HS hoàn thành báo cáo Thu báo cáo Nhắc HS dọn dẹp phòng thí nghiệm Trợ giúp của Giáo viên Cho hS thảo luận theo PC5 Nhận xét, nhấn mạnh, đánh giá kiến thức trong bài Yêu cầu : HS chuẩn bị bài sau
- Xem thêm -