Tài liệu Chuan bi cac bai phat bieu

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i lÔ kû niÖm ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11/2008 - trêng MN Q.Hïng KÝnh tha:…………………… KÝnh tha c¸c quý vÞ ®¹i biÓu! Tha c¸c toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ trêng! Trong kh«ng khÝ vui mõng phÊn khëi c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ häc sinh huyÖn nhµ ®ang h©n hoan n« nøc tæ chøc lÔ kû niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11 H«m nay vÒ dù lÔ kû niÖm 20/11 víi trêng MN Qu¶ng Hïng, cho phÐp t«i ®îc thay mÆt l·nh ®¹o huyÖn nhµ kÝnh chóc c¸c quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c c« gi¸o vµ c¸c ch¸u häc sinh lêi chóc mõng tèt ®Ñp nhÊt. Tríc hÕt thay mÆt........t«i xin nhiÖt liÖt biÓu d¬ng nh÷ng nç lùc cè g¾ng cao cña nhµ trêng ®Ó ®¹t ®îc thµnh tÝch trong thêi gian qua. KÝnh tha:..... Qu¶ng Hïng lµ x· vïng biÓn song trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn tèt: §êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi nh: HÖ thèng ®êng giao th«ng n«ng th«n, hÖ thång ®iÖn, trêng, tr¹m...®îc chó träng vµ c¶i thiÖn tèt; C¸c trêng THCS, TiÓu häc ®îc quan t©m XD cao tÇng vµ kiªn cè. Phong trµo thi ®ua, c¸c héi thi, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®îc trêng MN ®Çu t cã chÊt lîng hiÖu qu¶ t¬ng ®èi tèt. N¨m häc 2007-2008 cã 2/40 gi¸o viªn cã giê d¹y giái cÊp huyÖn, héi thi: "BÐ víi gi¸o dôc vµ b¶o vÖ m«i trêng" cña bÐ ®¹t gi¶i nh× tuyÕn côm. ChÊt lîng gi¸o dôc ®· ®îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ ®¶m b¶o yªu cÇu. Tû lÖ huy ®éng trÎ mÉu gi¸o ra líp hµng n¨m ®¹t trªn 83.3%, trÎ nhµ trÎ trªn 23.2%..Cã 90% trÎ xÕp ë kªnh A; 10% kªnh B kh«ng cã trÎ ë kªnh C. ChÊt lîng Gi¸o dôc ngµy cµng ®îc n©ng cao: cã trªn 75 % trÎ ph¸t triÓn vµ ®¹t c¸c yªu cÇu theo quy ®Þnh. Thay mÆt HuyÖn ñy, H§ND, UBND t«i nhiÖt liÖt biÓu d¬ng nh÷ng thµnh tÝch cña §¶ng bé, nh©n d©n, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh trêng MN ®· ®¹t ®îc trong nh÷ng n¨m võa qua. KÝnh tha c¸c ®ång chÝ! MÆc dï trêng MN Q.Hïng ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song nÕu kh«ng cã sù tiÕp tôc v¬n lªn h¬n n÷a sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp Gi¸o dôc. Trong ngµy vui h«m nay rÊt mong §¶ng bé, nh©n d©n vµ trêng MN Q.Hïng chóng ta ph¶i phÊn ®Êu kh«ng ngõng ®Ó tiÕp tôc ®¹t ®îc thµnh tÝch cao h¬n. V× vËy trong thêi gian tíi trêng MN Q.Hïng cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: Nhµ trêng tiÕp tôc tham mu víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoµn thiÖn h¬n n÷a c¸c h¹ng môc c¬ së vËt chÊt nh: phßng häc, phßng chøc n¨ng, x©y dùng bÕp nÊu, xÊy dùng têng rµo, khu«n viªn trêng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh, níc s¹ch, Vên thiªn nhiªn cña bÐ, m« h×nh an toµn giao th«ng ...., - TiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt lîng nu«i dìng, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. Gi¶m tû lÖ trÎ suy dinh dìng díi møc thÊp nhÊt, phÊn ®Êu chÊt lîng GD hµng n¨m cã 100% trÎ ®¹t yªu cÇu.T¨ng cêng thªm trang thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i cho trÎ. Ph¸t huy h¬n n÷a phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc, ®å ch¬i, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng GD . Hµng n¨m ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn, 1 phÊn ®Êu hoµn thµnh ®Õn n¨m 2010 cã 50% GV trªn chuÈn. §éi ngò CBQL, GV cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a viÖc tù häc, tù båi dìng kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc, nghiÖp vô. Tæ chøc tèt c¸c c©u l¹c bé TDTT, tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo v¨n nghÖ, TDTT do ®Þa ph¬ng tæ chøc. Toµn trêng tÝch cùc phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc: ” N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh” vµ triÓn khai thùc hiÖn tèt phong trµo: ” X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÕ ho¹ch n¨m häc 2008-2009. * §èi víi cÊp uû, chÝnh quyÒn - Quan t©m x©y dùng CSVC, ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng tæ chøc tèt ho¹t ®éng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ MN. Hç trî chÕ ®é l¬ng cho ®éi ngò gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c. KÝnh tha c¸c ®ång chÝ. Víi niÒm tin tëng, phÊn khëi tríc nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc chóng ta hy väng sù ph¸t triÓn cña sù nghiÖp GD cña x· nhµ nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña bËc häc MN nãi riªng ngµy cµng cã vÞ thÕ cao trong nh÷ng n¨m tíi. Mét lÇn n÷a t«i xin kÝnh chóc quý vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o vµ c¸c ch¸u häc sinh søc khoÎ, h¹nh phóc vµ thµnh ®¹t. Chóc trêng MN Q.Hïng cã kÕ ho¹ch x©y dùng vµ tiÕn tíi ®îc c«ng nhËn trêng MN ®¹t chuÈn møc ®é 1 trong thêi gian gÇn nhÊt. Xin tr©n träng c¶m ¬n! B¸o c¸o kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh trêng MN Qu¶ng Hïng N¨m häc 2008-2009 I. T×nh h×nh chung: N¨m häc 2007-2008: Tû lÖ huy ®éng trÎ ®Õn trêng ®¹t chØ tiªu chung cña ngµnh. Cã 2 gi¸o viªn ®¹t giê d¹y giái cÊp huyÖn (Toµn huyÖn cã 40 GV cã giê d¹y giái cÊp huyÖn). §éi tuyÓn hoch sinh cña trêng ®¹t gi¶i nh× trong héi thi:"BÐ ho¹t ®éng t¹o h×nh vµ b¶o vÖ m«i trêng" tuyÕn côm. XÕp lo¹i chung: ®¹t yªu cÇu N¨m häc 2008-2009: * ¦u ®iÓm: - Tæng sè nhãm, líp: 10; trong ®ã nhµ trÎ: 2 nhãm víi 50 ch¸u ®¹t tû lÖ 25.8%; MÉu gi¸o: 10 líp víi 245 ch¸u ®¹t tû lÖ huy ®éng 83% - VÒ ®éi ngò CBGV: Tæng sè CBGV: 17, trong ®ã BGH: 3 (®ang häc ®¹i häc) Gi¸o viªn:14 ®/c (T§Cao ®¼ng: 02, Trung cÊp: 12). §éi ngò CBGV nhiÖt t×nh cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c. - Sè phßng häc: 12 phßng, 01 v¨n phßng - 100% trÎ cã chç ngåi võa tÇm - Nhµ trêng ®· cã nhiÒu cè g¾ng tËp trung båi dìng chuyªn m«n nghiÖp vô cho ®éi ngò gi¸o viªn. * H¹n chÕ: - VÒ CSVC:Trêng MN cã 3 khu gåm: 2 khu nhµ 2 tÇng víi 7 phßng häc vµ 01 v¨n phßng; 01 khu nhµ cÊp 4 cò víi 3 phßng häc(TÊt c¶ c¸c phßng häc ®Òu kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu qui ®Þnh).TÊt c¶ c¸c khu ®Òu kh«ng cã têng rµo bao quanh, kh«ng t¹o ®îc khu«n viªn s©n trêng nh: s©n ch¬i ®Òu lµ s©n c¸t kh«ng l¸t g¹ch hoÆc l¸ng xi m¨ng - Bµn ghÕ kh«ng ®óng qui ®Þnh, trang thiÕt bÞ ®å dïng ®å ch¬i cßn thiÕu nhiÒu 2 - Kh«ng cã khu vùc vÖ sinh, kh«ng cã nguån níc s¹ch. II. §Ò xuÊtkiÕn nghÞ: * §èi víi nhµ trêng cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt c¸c néi dung sau: - Nhµ trêng tiÕp tôc tham mu víi cÊp uû §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x©y dùng, c¶i t¹o hoµn thiÖn c¸c h¹ng môc c¬ së vËt chÊt nh: phßng häc, phßng chøc n¨ng, x©y dùng bÕp nÊu, xÊy dùng têng rµo, khu«n viªn trêng häc, c«ng tr×nh vÖ sinh, níc s¹ch, Vên thiªn nhiªn cña bÐ, m« h×nh an toµn giao th«ng ...., - TiÕp tôc gi÷ v÷ng vµ n©ng cao chÊt lîng nu«i dìng, ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ. Gi¶m tû lÖ trÎ suy dinh dìng díi møc thÊp nhÊt, phÊn ®Êu chÊt lîng GD hµng n¨m cã 80% trÎ ®¹t yªu cÇu theo tiªu chÝ qui ®Þnh.TiÕt kiÖm vµ huy ®éng tèt c«ng t¸c XHHGD ®Ó bæ sung t¨ng cêng thªm trang thiÕt bÞ d¹y häc, ®å ch¬i cho trÎ. Ph¸t huy h¬n n÷a phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc, ®å ch¬i, gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng GD . Hµng n¨m ph¶i cã kÕ ho¹ch båi dìng, n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn, phÊn ®Êu hoµn thµnh ®Õn n¨m 2010 cã 50% GV trªn chuÈn. §éi ngò CBQL, GV cÇn t¨ng cêng h¬n n÷a viÖc tù häc, tù båi dìng kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc, nghiÖp vô. Tæ chøc tèt c¸c c©u l¹c bé TDTT, tham gia ®Çy ®ñ c¸c phong trµo v¨n nghÖ, TDTT do ®Þa ph¬ng tæ chøc. Toµn trêng tÝch cùc phÊn ®Êu thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc: ” N¨m häc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ ®æi míi qu¶n lý tµi chÝnh” vµ triÓn khai thùc hiÖn tèt phong trµo: ” X©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc” ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÕ ho¹ch n¨m häc 2008-2009. * §èi víi cÊp uû, chÝnh quyÒn - Quan t©m x©y dùng, c¶i t¹o bæ sung c¸c h¹ng môc vÒ CSVC, ®Çu t mua s¾m trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn cho nhµ trêng tæ chøc tèt ho¹t ®éng ch¨m sãc nu«i dìng trÎ MN. Hç trî chÕ ®é l¬ng cho ®éi ngò gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c./. 3
- Xem thêm -