Tài liệu Chúa tể của những chiếc nhẫn

  • Số trang: 571 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 141 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

chúa tể của những chiếc nhẫn
QUYỂN 1 CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN Tònh Bùçng Hûäu Cuãa Chiïëc Nhêîn http://ebooks.vdcmedia.com 1 J.R.R Tolkien 2 MUÅC LUÅC CHÛÚNG 1 BUÖÍI TIÏÅC ÀÛÚÅC MONG ÀÚÅI TÛÂ LÊU ............................................................... 3 CHÛÚNG 2 BOÁNG TÖËI CUÃA QUAÁ KHÛÁ .................................................................................. 34 CHÛÚNG 3 BA NGÛÚÂI LAÂ MÖÅT ÀÖÅI ....................................................................................... 69 CHÛÚNG 4 ÀÛÚÂNG TÙÆT QUA XÛÁ NÊËM ............................................................................... 101 CHÛÚNG 5 BÑ ÊÍN LÖÅ DIÏÅN .................................................................................................... 119 CHÛÚNG 6 KHU RÛÂNG GIAÂ ................................................................................................... 136 http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 3 CHÛÚNG 1 BUÖÍI TIÏÅC ÀÛÚÅC MONG ÀÚÅI TÛÂ LÊU Khi ngaâi Bilbo Baggins cuãa vuâng Bag End tuyïn böë rùçng öng seä ùn mûâng sinh nhêåt thûá möåt trùm mûúâi möåt cuãa mònh vaâo möåt ngaây gêìn àêy bùçng möåt bûäa tiïåc linh àònh àùåc biïåt, thò coá nhiïìu sûå xò xaâo vaâ naáo àöång khùæp vuâng Hobbitton. Bilbo rêët giaâu vaâ rêët khaác thûúâng, vaâ öng àaä laâ möåt kyâ quan cuãa Quêån (Shire) suöët saáu mûúi nùm nay, kïí tûâ khi öng àaä biïën mêët möåt caách kyâ laå vaâ trúã vïì maâ khöng ai mong àúåi. Sûå giaâu sang maâ öng àaä mang vïì tûâ chuyïën du haânh cuãa mònh bêy giúâ àaä trúã thaânh möåt daång truyïìn thuyïët àõa phûúng, vaâ ai ai cuäng tin vaâo chuyïån, mùåc kïå nhûäng gò maâ nhûäng ngûúâi giaâ noái, rùçng Ngoån Àöìi úã Bag End àêìy nhûäng àûúâng öëng vúái vö vaân nhûäng quùång chêu baáu. Vaâ nïëu nhû àiïìu naây khöng àuã àïí taåo thaânh möåt lúâi àöìn, thò àaä coá thïm sûå traáng kiïån daâi lêu cuãa öng àïí cho moåi ngûúâi ngaåc nhiïn. Thúâi gian vêîn tröi ài, nhûng coá veã nhû noá chùèng taác àöång àûúåc bao nhiïu àïën ngaâi Baggins. Vaâo tuöíi chñn mûúi öng vêîn nhû tuöíi nùm mûúi. Vaâo luác chñn mûúi chñn tuöíi thò hoå bùæt àêìu goåi öng laâ àûúåc baão quaãn töët, nhûng khöng thay àöíi thò gêìn vúái sûå thêåt hún. Coá möåt caái gò àoá laâm hoå ngaåc nhiïn vaâ nghô rùçng noá vûúåt quaá möåt àiïìu töët; coá veã nhû rêët khöng cöng bùçng khi coá ai àoá laåi coá thïí súã hûäu àûúåc (gêìn nhû thïë) möåt tuöíi treã bêët diïåt cuäng nhû laâ (àûúåc giaã duå thïë) möåt sûác khoeã khöng hïì caån kiïåt. "Seä phaãi traã giaá thöi," hoå noái, "Àiïìu naây khöng hïì tûå nhiïn, vaâ chùæc chùæn seä coá chuyïån rùæc röëi gò àoá!" Nhûng vêîn chùèng coá rùæc röëi gò xaãy àïën, vaâ khi maâ ngaâi Baggins coân toã ra röång raäi vúái tiïìn baåc cuãa mònh, thò phêìn lúán moåi ngûúâi vêîn sùén saâng tha thûá cho öng vïì sûå khaác laå vaâ caái gia taâi to lúán cuãa öng. Öng vêîn thûúâng àïën thùm baâ con (têët nhiïn laâ ngoaåi trûâ bïn phña nhaâ Sackville-Bagginses), vaâ öng àaä coá àûúåc sûå yïu http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 4 mïën cuãa nhûäng hobbit trong nhûäng gia àònh ngheâo vaâ khöng quan troång. Nhûng öng khöng coá baån thên, cho àïën khi nhûäng ngûúâi chaáu hoå treã cuãa öng bùæt àêìu lúán lïn. Ngûúâi lúán nhêët trong söë hoå, vaâ laâ ngûúâi àûúåc Bilbo yïu thñch nhêët, laâ Frodo Baggins. Khi Bilbo àûúåc chñn mûúi chñn tuöíi, öng nhêån Frodo laâm ngûúâi thûâa kïë cuãa mònh, vaâ mang cêåu vïì nuöi úã Bag End; laâm cho nhûäng niïìm hy voång cuãa Sackville-Bagginses cuöëi cuâng cuäng tan biïën. Bilbo vaâ Frodo laåi coá cuâng ngaây sinh nhêåt, ngaây 22 thaáng Chñn. "Chaáu töët hún laâ nïn àïën àêy vaâ söëng úã àêy, Frodo chaáu ta," möåt höm Bilbo noái; "vaâ röìi chuáng ta coá thïí cuâng töí chûác bûäa tiïåc sinh nhêåt cuãa chuáng ta thêåt thoaãi maái." Luác naây thò Frodo vêîn coân úã àöå tuöíi tweens, nhû caách maâ nhûäng ngûúâi hobbit goåi nhûäng ngûúâi úã àöå tuöíi hai mûúi böìng böåt laâ úã àang àöå thiïëu thúâi vaâ chêåp chûäng bûúác vaâo tuöíi ba mûúi ba. Thïm mûúâi hai nùm nûäa tröi qua. Cûá möîi nùm thò nhaâ Bagginses laåi laâm möåt bûäa tiïåc sinh nhêåt höîn húåp úã Bag End; nhûng bêy giúâ thò ai cuäng hiïíu rùçng coá seä coá möåt bûäa tiïåc ngoaåi lïå àùåc biïåt àang àûúåc truâ liïåu vaâo muâa thu naây. Bilbo seä àaåt àïën möåt trùm mûúâi möåt, 111, möåt con söë rêët kyâ laå vaâ rêët àûúåc ngûúäng möå àöëi vúái möåt hobbit (baãn thên öng Took giaâ cuäng chó àïën àûúåc con söë 130); vaâ Frodo thò seä àûúåc ba mûúi ba, 33, möåt con söë quan troång khaác: ngaây maâ anh "àïën tuöíi trûúãng thaânh". Nhûäng chuyïån ngöìi lï àöi maách àaä bùæt àêìu àûúåc truyïìn nhau úã Hobbiton vaâ Bywater; vaâ nhûäng lúâi àöìn àaåi vïì möåt sûå kiïån sùæp àïën àaä lan khùæp Quêån. Thên thïë vaâ tñnh caách cuãa ngaâi Bilbo Baggins àaä möåt lêìn nûäa trúã thaânh chuã àïì chñnh cuãa caác cuöåc thaão luêån; vaâ nhûäng ngûúâi giaâ laåi thònh lònh thêëy rùçng nhûäng kyã niïåm cuãa hoå laåi àûúåc chaâo àoán nhiïåt liïåt. Khöng coá ai laåi thu huát thñnh giaã hún öng Ham Gamgee giaâ, ngûúâi thûúâng àûúåc goåi laâ Gaffer. Öng laâ chuã quaán rûúåu Buåi Rêåm Ngaâ, möåt quaán rûúåu nhoã trïn àûúâng Bywater; vaâ öng coá möåt quyïìn haån nhêët àõnh àïí noái, vò öng àaä chùm soác khu vûúân úã Bag End böën mûúi nùm qua, vaâ trûúác àoá àaä giuáp àúä öng Holman giaâ laâm viïåc àoá. http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 5 Bêy giúâ thò baãn thên öng cuäng àaä giaâ vaâ trúã nïn quaá cûáng nhùæc thò cöng viïåc naây chuã yïëu àûúåc gaánh vaác búãi ngûúâi con trai nhoã nhêët cuãa öng, Sam Gamgee. Caã hai cha coân àïìu rêët thên thiïån vúái Bilbo vaâ Frodo. Hoå söëng ngay taåi Ngoån Àöìi, úã Söë 3 Haâng Bagshot ngay dûúái Bag End. "Öng Bilbo laâ möåt hobbit lõch laäm noái chuyïån rêët hay, nhû töi vêîn luön noái thïë" Gaffer noái thïë. Àoá laâ möåt sûå thêåt hoaân haão vò Bilbo luön toã ra lõch sûå vúái öng, goåi öng laâ ’Thêìy Hamfast’, vaâ luön thûúâng xuyïn tû vêën öng vïì viïåc nuöi tröìng rau - vïì vêën àïì cuãa "göëc cêy", àùåc biïåt laâ caâ chua, nïn öng Gaffer àûúåc coi laâ ngûúâi coá uy tñn haâng àêìu giûäa têët caã haâng xoám (bao göìm caã chñnh öng). "Nhûng vïì caái cêåu Frodo söëng cuâng vúái öng ta thò sao?" öng Noakes giaâ vuâng Bywater hoãi. "Baggins laâ tïn cuãa cêåu ta, nhûng cêåu ta laâ möåt Brandybuck thò àuáng hún, hoå noái thïë àêëy. Töi thêëy laâ bêët kyâ Baggins naâo cuãa Hobbiton cuäng ài tòm möåt ngûúâi vúå úã xa têån Buckland, maâ nhûäng ngûúâi úã àoá kyâ cuåc lùæm." "Chùèng coá gò àùåc biïåt trong viïåc hoå kyâ cuåc thïë," Daddy Twofoot thïm vaâo (öng laâ haâng xoám kïë bïn cuãa Gaffer), "nïëu nhû hoå söëng ngûúåc bïn búâ Söng Rûúåu Maånh, vaâ ngay saát bïn Khu Rûâng Giaâ. Àoá laâ möåt núi töëi tùm tïå haåi, nïëu nhû phên nûãa caác cêu chuyïån kïí laâ sûå thêåt." "Àuáng lùæm, Dad aå!" Gaffer noái. "Khöng nhûäng nhaâ Brandybucks cuãa vuâng Buckland söëng úã trong Khu Rûâng Giaâ; maâ hònh nhû hoå coân àûúåc nuöi nêëng khaá kyâ laå nûäa. Hoå laâm nhûäng chuyïån kyâ quaái trïn nhûäng con thuyïìn trïn con söng lúán - vaâ àiïìu naây khöng tûå nhiïn chuát naâo. Nhûng töi cho rùçng nhûäng chuyïån rùæc röëi àoá chó laâ chuyïån nhoã maâ thöi. Nhûng vêîn coá thïí cêåu Bilbo laâ möåt cêu hobbit tuyïåt vúâi maâ caác baån seä rêët muöën gùåp. Cêåu êëy rêët giöëng öng Bilbo, vaâ coân hún laâ giöëng nûäa. Sau hïët thò cha cuãa cêåu ta cuäng laâ möåt Baggins maâ. Àoá laâ möåt ngûúâi hobbit rêët àaáng kñnh: ngaâi Drogo Baggins; vaâ chùèng bao giúâ coá chuyïån gò nhiïìu àïí noái vïì öng, cho àïën khi öng êëy bõ chïët àuöëi." "Chïët àuöëi aâ?" nhiïìu gioång noái vang lïn. Têët nhiïn laâ hoå àaä nghe chuyïån vaâ nhiïìu lúâi àöìn coân tïå hún trûúác àêy, nhûng nhûäng http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 6 ngûúâi hobbit luön coá nhiïìu caãm xuác vúái lõch sûã gia àònh, vaâ hoå luön sùén loâng nghe noá laåi lêìn nûäa. "AÂ, hoå noái thïë àêëy," Gaffer noái. "Caác võ thêëy àêëy: öng Drogo àaä cûúái cö Primula Brandubuck töåi nghiïåp. Cö ta laâ ngûúâi chõ em hoå àêìu tiïn vïì phña meå cuãa ngaâi Baggins cuãa chuáng ta (meå cö ta laâ ngûúâi con gaái uát cuãa giaâ Tool); vaâ öng Drogo laâ ngûúâi anh em hoå thûá hao. Cho nïn öng Frodo vûâa laâ ngûúâi anh em hoå àêìu tiïn vûâa laâ ngûúâi thûá hai, cho nïn têët caã nhûäng caái naây àûúåc xoaá ài, nhû ngûúâi ta noái, nïëu caác võ vêîn tiïëp tuåc nghe töi. Vaâ öng Drogo taåi úã Cùn Phoâng Rûúåu Maånh úã nhaâ cha vúå cuãa mònh, Thêìy Gorbadoc giaâ, nhû öng vêîn thûúâng laâm sau àaám cûúái cuãa mònh (caái àaám cûúái maâ öng ta chùèng àoáng goáp àûúåc bao nhiïu, vaâ öng Gorbadoc giaâ àaä röång raäi bao caác baân tiïåc); vaâ öng êëy thûúâng ài búi thuyïìn trïn Söng Rûúåu Maånh; röìi öng vaâ vúå mònh bõ chïët àuöëi, vaâ cêåu Frodo töåi nghiïåp luác àoá chó múái laâ möåt àûáa treã." "Töi àaä nghe rùçng hoå àaä ài ra nûúác sau bûäa töëi dûúái aánh trùng," öng Noakes Giaâ noái, "vaâ sûác nùång cuãa Drogo àaä laâm àùæm thuyïìn." "Coân töi thò nghe noái rùçng cö êëy àaä keáo öng lïn, öng êëy àaä keáo luön cö êëy xuöëng," Sandyman, ngûúâi chuã cöëi xay vuâng Hobbiton noái. "Vêåy laâ öng khöng nïn tin hïët nhûäng chuyïån maâ mònh nghe, Sandyman," Gaffer noái, öng khöng thñch ngûúâi chuã cöëi xay lùæm. "Chùèng coá chuyïån keáo qua keáo laåi gò úã àêy hïët. Nhûäng con thuyïìn àaä coá àuã chuyïån ruãi cho nhûäng ai ngöìi trïn àoá maâ khöng àïì phoâng trûúác. Duâ sao thò öng Frodo naây cuäng àaä àïí laåi möåt àûáa treã möì cöi bú vú, nhûng caác baån coá thïí noái, giûäa nhûäng ngûúâi Bucklander kyâ dõ, vaâ hònh nhû àûúåc nuöi nêëng trong Phoâng Rûúåu Maånh. Möåt vuâng hoang, chñnh thïë. Thêìy Gorbadoc giaâ khöng bao giúâ coá ñt hún vaâi trùm möëi quan hïå úã vuâng naây. Ngaâi Bilbo seä chùèng laâm bao giúâ laâm àûúåc möåt àiïìu töët hún khi öng mang cêu beá êëy trúã vïì söëng vúái nhûäng ngûúâi tûã tïë. "Nhûng töi cho rùçng àiïìu naây gêy ra möåt cún söëc rêët khoá chõu vúái nhûäng ngûúâi Sackville-Bagginses. Hoå nghô laâ hoå seä tiïëp quaãn Bag End, khi maâ öng êëy ra ài vaâ àûúåc cho laâ àaä chïët. Thïë röìi öng http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 7 quay trúã laåi vaâ ra lïånh cho hoå ài; thïë röìi öng cûá söëng hoaâi söëng maäi, chùèng bao giúâ tröng coá veã giaâ ài, chuáa phuâ höå cho öng! Röìi thònh lònh öng laåi taåo ra möåt ngûúâi thûâa kïë, vaâ têët caã giêëy túâ àaä àûúåc laâm àuáng thuã tuåc. Nhûäng ngûúâi Sackville-Bagginses bêy giúâ seä khöng bao giúâ vaâo àûúåc Bag End nûäa, hoùåc laâ hoå khöng coân hy voång gò nûäa." "Coá haâng àöëng tiïìn àûúåc giêëu trïn àêëy, töi nghe thïë," möåt ngûúâi laå noái, möåt ngûúâi khaác buön baán tûâ Michel Delving úã Westfarthing. "ÚÃ trïn àónh ngoån àöìi cuãa caác öng àêìy nhûäng àûúâng öëng daây àùåc nhûäng höåp vaâng baåc vaâ jool, theo nhûäng gò töi àûúåc nghe." "Vêåy thò öng àaä nghe nhiïìu hún nhûäng gò töi coá thïí noái." Gaffer traã lúâi. "Töi chaã biïët gò vïì jool caã. Öng Bilbo rêët thoaãi maái vúái tiïìn baåc, vaâ coá veã nhû chùèng bao giúâ öng thiïëu noá; nhûng töi biïët laâ chùèng coá àûúâng öëng naâo àûúåc taåo ra caã. Töi àaä gùåp öng Bilbo khi öng êëy trúã vïì, khoaãng saáu mûúi nùm trûúác, khi töi coân laâ möåt àûáa treã. Töi vûâa múái àïën hoåc nghïì vúái öng Holman giaâ khöng lêu (öng êëy laâ anh em hoå vúái ba töi), nhûng öng êëy mang töi lïn Bag End àïí canh chûâng nhûäng keã lang thang vaâ xêm nhêåp vaâo khu vûúân cuãa öng êëy trong khi àang buön baán. Vaâ giûäa luác àoá thò öng Bilbo ài lïn ngoån Àöìi vúái möåt con ngûåa luân vaâ nhûäng caái tuái lúán vaâ vaâi caái höåp. Töi khöng nghi ngúâ gò laâ chuáng àûúåc chûáa àêìy nhûäng chêu baáu maâ öng àaä thu thêåp àûúåc úã nhûäng vuâng àêët laå, núi maâ nhûäng ngoån nuái àêìy nhûäng vaâng, hoå noái thïë; nhûng chuáng khöng thïí naâo àuã àïí lêëp àêìy nhûäng àûúâng öëng àûúåc. Nhûng hùèn laâ nhoác Sam cuãa töi biïët vïì àiïìu naây. Noá hay ra vaâo Bag End lùæm. Noá phaát cuöìng lïn vïì nhûäng cêu chuyïån ngaây xûa, vaâ noá nghe hïët têët caã nhûäng chuyïån kïí cuãa öng Bilbo. Noá àaä hoåc moåi thûá tûâ öng - àiïìu naây khöng coá haåi gò, caác võ chuá yá, vaâ töi hy voång laâ seä khöng coá chuyïån gò tai haåi xaãy àïën tûâ chuyïån naây. "Elves vaâ Röìng," töi noái vúái noá, "Caãi bùæp vaâ khoai têy thò húåp hún cho ta vaâ cêåu. Àûâng coá laâm xaáo tröån cöng viïåc kinh doanh hún nûäa, nïëu khöng thò cêåu seä vûúáng vaâo möåt chuyïån rùæc röëi lúán àêëy," töi noái vúái cêåu ta. Vaâ töi cuäng noái àiïìu naây vúái nhûäng ngûúâi khaác," http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 8 öng noái thïm vúái möåt caái nhòn vïì phña ngûúâi laå vaâ ngûúâi chuã cöëi xay. Nhûng Gaffer khöng thuyïët phuåc àûúåc thñnh giaã cuãa mònh. Truyïìn thuyïët vïì sûå giaâu coá cuãa Bilbo bêy giúâ àaä baám chùæc vaâ têm tûúãng cuãa nhûäng thïë hïå hobbit treã hún. "AÂ, nhûng coá veã nhû öng ta àaä mang vïì thïm ngoaâi nhûäng gò öng àaä mang vïì lêìn àêìu," ngûúâi chuã cöëi xay tranh caäi, phaãn aánh quan àiïím chung. "Öng ta thûúâng ra khoãi nhaâ. Vaâ cûá nhòn nhûäng ngûúâi laå luâng tûâ ngoaâi àïën thùm öng ta maâ coi: nhûäng ngûúâi luân àïën vaâo bao àïm, vaâ thêìy phuâ thuyã giaâ lang thang, Gandalf, vaâ têët caã. Öng coá thïí noái nhûäng gò öng thñch, Gaffer aå, nhûng Bag End laâ möåt laå luâng, vaâ nhûäng ngûúâi úã àoá rêët laå luâng." "Vaâ öng cuäng coá thïí noái nhûäng gò anh thñch, vïì nhûäng thûá maâ öng chùèng biïët gò hún so vúái nhûäng chuyïån anh biïët vïì vuå àùæm thuyïìn, öng Sandyman aå," Gaffer traã miïëng, thêåm chñ öng coân khöng ûa tay chuã cöëi xay naây hún thûúâng lïå. Nïëu nhûäng thûá àoá laâ laå luâng, thò chuáng ta coân coá thïí laâm nhiïìu chuyïån laå luâng hún úã nhûäng vuâng àêët naây. Seä chùèng coá núi naâo múâi möåt baån beâ möåt pint bia caã, nïëu hoå söëng trong möåt caái löî vúái nhûäng bûác tûúâng vaâng. Nhûng hoå laâm thïë taåi Bag End àêëy. Sam cuãa chuáng ta noái rùçng moåi ngûúâi seä àûúåc múâi àïën bûäatiïåc, vaâ seä àûúåc töí chûác, öng nhúá àêëy, àûúåc töí chûác cho têët caã moåi ngûúâi - vaâo chñnh thaáng naây." Thaáng naây chñnh laâ thaáng Chñn, vaâ noá töët nhû baån coá thïí mong muöën. Vaâi ngaây sau thò coá möåt tin àöìn (coá thïí laâ bùæt àêìu tûâ chñnh chaâng Sam àêìy hiïíu biïët êëy) lan truyïìn khùæp núi rùçng seä coá phaáo böng - phaáo böng, chuyïån naây àaä chùèng àûúåc thêëy quanh Quêån caã thïë kyã nay röìi, thêåt sûå laâ kïí tûâ khi giaâ Took qua àúâi. Ngaây cûá tröi qua vaâ Ngaây ÊËy àaä àïën gêìn. Möåt chiïìu noå coá möåt caái xe ngûåa laå luâng chêët àêìy nhûäng goái haâng laå luâng àûúåc chuyïín vaâo Hobbitton vaâ àûúåc keáo lïn ngoån Àöìi àïën Bag End. Nhûäng ngûúâi hobbit ngaåc nhiïn nhòn noá chùçm chùçm tûâ nhûäng caánh àeân. Chiïëc xe àûúåc àaánh búãi möåt ngûúâi laå, àang haát nhûäng baâi haát kyâ laå: nhûäng ngûúâi luân rêu daâi àöåi muä truâm kñn àêìu. Möåt vaâi ngûúâi trong boån hoå úã laåi Bag End. Cuöëi tuêìn thûá hai cuãa thaáng http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 9 Chñn thò möåt chiïëc xe boâ ài qua Bywater tûâ hûúáng cuãa Cêìu Rûúåu Maånh giûäa aánh saáng ban ngaây. Möåt ngûúâi àaân öng giaâ àang àún àöåc àiïìu khiïín noá. Öng àöåi möåt caái muä choáp cao maâu xanh, mùåc möåt caái aáo khoaác xaám, vaâ choaâng möåt caái khùn quaâng baåc. Öng coá möåt böå rêu daâi baåc vaâ cùåp löng maâu rêåm nhö ra tûâ dûúái vaânh muä. Nhûäng àûáa treã hobbit chaåy sau chiïëc xe qua suöët Hobbiton lïn àöìi. Noá chûáa àêìu phaáo böng, àuáng nhû hoå àoaán. Vaâ àïën trûúác cûãa nhaâ Bilbo thò ngûúâi àaân öng giaâ bùæt àêìu dúä haâng xuöëng: àoá laâ nhûäng boá phaáo böng àuã moåi kñch cúä vaâ hònh daáng, möîi caái àïìu àûúåc daán nhaän bùçng möåt chûä G àoã thêåt lúán vaâ con dêëu cuãa ngûúâi elf. Àoá laâ dêëu hiïåu cuãa Gandalf, têët nhiïn, vaâ ngûúâi àaân öng giaâ àoá chñnh laâ Thêìy Phuâ Thuyã Gandalf, danh tiïëng cuãa öng àaä vang rïìn khùæp Quêån vúái nhûäng kyä nùng vïì lûãa, khoái vaâ aánh saáng cuãa mònh. Cöng viïåc kinh doanh thêåt sûå cuãa öng rêët khoá khùn vaâ nguy hiïím, nhûng dên trong Quêån khöng biïët gò vïì chuyïån naây. Vúi hoå öng chó laâ möåt trong nhûäng "àiïìu hêëp dêîn" cuãa Bûäa Tiïåc. Do àoá nhûäng àûáa treã hobbit rêët kñch àöång. "G laâ Grand (Tuyïåt vúâi)!" chuáng la heát êìm ô, vaâ ngûúâi àaân öng giaâ móm cûúâi. Chuáng àaä tûâng gùåp öng, cho duâ öng chó thónh thoaãng lùæm múái xuêët hiïån úã Hobbitton vaâ chùèng bao giúâ úã laåi lêu; nhûng caã chuáng hay bêët kyâ ai trong söë nhûäng ngûúâi giaâ nhêët trong laâng cuäng chûa bêy gúâ thêëy öng trònh diïîn phaáo hoa - nhûäng chuyïån naây thuöåc vïì nhûäng truyïìn thuyïët quaá khûá. Khi ngûúâi àaân öng giaâ, àûúåc Bilbo vaâ nhûäng ngûúâi luân giuáp àúä àaä dúä haâng xong. Bilbo neám ra vaâi àöìng penny; nhûng chùèng hïì coá viïn phaáo naâo àûúåc neám ra tiïëp theo, trûúác sûå thêët voång cuãa nhûäng keã quan saát. "Chaåy chúi ài naâo!" Gandalf noái. "Caác con seä coá thêåt nhiïìu khi àïën luác." Vaâ öng biïën vaâo trong cuâng vúái Bilbo, röìi caánh cûãa àûúåc àoáng laåi. Nhûäng cêåu hobbit treã nhòn chùm chùm vaâo caánh cûãa trong vö voång möåt luác, röìi chaåy ài, caãm thêëy laâ caái ngaây töí chûác bûäa tiïåc seä chùèng bao giúâ àïën. ÚÃ bïn trong Bag End, Bilbo vaâ Gandalf ngöìi bïn caánh cûãa söí múã röång trong möåt cùn phoâng nhoã nhòn vïì phña têy cuãa khu vûúâng. http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 10 Buöíi xïë trûa thêåt rûåc rúä vaâ thanh bònh. Nhûäng böng hoa àang núã rûåc àoã vaâ vaâng: nhûäng böng hoa moäm choá vaâ hoa hûúáng dûúng, nhûäng böng sen caån chaåy baám quanh tûúâng vaâ nhö ra quanh cûãa söí. "Khu vûúân nhaâ anh nhòn rûåc rúä thêåt!" Gandalf noái. "Vêng," Bilbo noái. Töi thêåt sûå rêët thñch noá, cuäng nhû caã caái Quêån cöí xûa naây; nhûng töi nghô laâ töi cêìn möåt lïî höåi." "Anh muöën noái laâ tiïëp tuåc kïë hoaåch cuãa anh aâ?" "Phaãi. Töi àaä nghô vïì chuyïån naây haâng thaáng trûúác, vaâ töi khöng thay àöíi noái." "Àûúåc lùæm. Khöng cêìn phaãi noái thïm gò nûäa. Cûá laâm theo kïë hoaåch cuãa anh - toaân böå kïë hoaåch, suy tñnh cuãa anh, - vaâ töi hy voång laâ noá seä diïîn ra möåt caách töët nhêët, cho anh, vaâ cho têët caã chuáng ta." "Töi hy voång laâ thïë. Duâ sao thò töi cuäng muöën tûå mònh têån hûúãng vaâo thûá Nùm, vúái möåt troâ àuâa nho nhoã cuãa töi." "Töi tûå hoãi laâ ai seä cûúâi àêy?" Gandalf noái, lùæc àêìu, "Röìi chuáng ta seä xem," Bilbo noái. Nhûäng ngaây tiïëp theo laåi coá nhiïìu chuyïën xe lùn baánh lïn Ngoån Àöìi, vaâ laåi coá thïm nhiïìu chuyïën xe nûäa. Chuyïån naây laâm dêëy lïn nhûäng lúâi phaân naân vïì chuyïån "ûáng xûã àõa phûúng", nhûng chñnh vaâo tuêìn àoá nhûäng lúâi àùåt haâng bùæt àêìu raãi ra khùæp Bag End vúái nhûäng yïu cêìu vïì lûúng thûåc, haâng hoaá vaâ nhûäng àöì xaã khaác coá thïí àùåt mua àûúåc úã Hobbiton hoùåc úã Bywater hoùåc úã bêët kyâ àêu chung quanh. Moåi ngûúâi trúã nïn toâ moâ, vaâ hoå bùæt àêìu àaánh dêëu ngaây trïn lõch; vaâ hoå nön noáng ngoáng nhûäng ngûúâi phaát thû, hy voång laâ seä àûúåc múâi. Ngay sau àoá nhûäng lúâi múâi àaä àûúåc gûãi ài khùæp núi, vaâ bûu àiïån Hobbiton àoáng cûãa, bûu àiïån Bywater thò tùæc ngheän, vaâ nhûäng ngûúâi tònh nguyïån giuáp àúä chuyïín thû àûúåc goåi àïën. Hoå taåo thaânh möåt doâng ngûúâi thûúâng xuyïn ài lïn Àöìi, mang theo haâng http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 11 trùm nhûäng lúâi àaáp lõch sûå àuã moåi êm àiïåu Caám ún, töi chùæc chùæn seä àïën. Möåt thöng baáo xuêët hiïån úã cöíng Bag End: KHÖNG ÀÛÚÅC PHEÁP VAÂO NGOAÅI TRÛÂ NHÛÄNG NGÛÚÂI TÖÍ CHÛÁC TIÏÅC. Thêåm chñ caã nhûäng ngûúâi thêåt sûå thêåt sûå, hoùåc giaã vúâ laâ ngûúâi Töí Chûác Tiïåc cuäng ñt khi àûúåc pheáp vaâo trong. Bilbo bêån tuái buåi: viïët thû múâi, àaánh dêëu nhûäng ai traã lúâi, àoáng goái quaâ tùång, vaâ laâm möåt söë cöng viïåc chuêín bõ cho riïng mònh. Tûâ khi Gandalf àïën thò öng êín hùèn luön khoãi têìm nhòn. Möåt buöíi saáng noå nhûäng ngûúâi hobbit thûác giêëc vaâ thêëy möåt vuâng àêët lúán, nùçm úã phña nam caánh cûãa trûúác cuãa nhaâ Bilbo, phuã àêìy dêy thûâng vaâ coåc àïí cùæm traåi vaâ nhaâ raåp. Möåt löëi ài àùåc biïåt cùæt vaâo trong búâ àêët dêîn ra àïën àûúâng, nhûäng bêåc thang röång vaâ möåt caái cöíng lúán àûúåc dûång lïn úã àêëy. Ba gia àònh hobbit úã Haâng Bagshot, saát bïn vuâng àêët, toã ra vö cuâng quan têm vaâ coá veã ghen tyå. Öng Gaffer Gamgee giaâ thêåm chñ khöng coân giaã vúâ laâm viïåc trong vûúân nûäa. Nhûäng caái lïìu àûúåc dûång lïn. Coá möåt caái nhaâ raåp àùåc biïåt lúán, lúán àïën nöîi caái cêy moåc trong vuâng àêët êëy nùçm luön bïn trong noá, àûáng àêìy kiïu haänh úã gêìn cuöëi, úã àêìu caái baân chñnh. Àeân löìng àûúåc treo trïn khùæp caác caânh cêy. Caâng hûáa heån hún (cho têm trñ cuãa dên hobbit): möåt caái bïëp löå thiïn khöíng löì àûúåc dûång lïn úã goác phña bùæc cuãa vuâng àêët. Caác àöì nêëu nûúáng cuãa caác quaán troå vaâ nhaâ ùn úã haâng dùåm quanh àoá àïìu bõ vú veát cho nhûäng ngûúâi luân vaâ nhûäng ngûúâi giaâ khaác úã Bag End. Sûå kñch àöång àaä lïn àïën cûåc àiïím. Röìi cuäng àïën luác trúâi quang mêy taånh. Àoá laâ àïm thûá Tû trûúác Buöíi Tiïåc. Sûå khao khaát thêåt laâ maänh liïåt. Röìi bònh minh ngaây thûá Nùm, ngaây 22 thaáng Chñn, àaä thêåt sûå loá daång. Mùåt trúâi lïn nhö lïën, nhûäng àaám mêy tan biïën, cúâ xñ àûúåc traãi ra vaâ cuöåc vui bùæt àêìu. Bilbo Baggins goåi àoá laâ möåt buöíi tiïåc, nhûng thêåt sûå àoá laâ möåt loaåt caác hoaåt àöång giaãi trñ khaác nhau àûúåc döìn vaâo möåt. Têët caã nhûäng ai söëng quanh àoá àïìu àûúåc múâi. Cuäng coá vaâi ngûúâi sú yá bõ boã xoát, nhûng khi hoå xuêët hiïån thò vêîn àûúåc chaâo àoán, khöng coá vêën àïì gò. Nhiïìu ngûúâi tûâ nhûäng vuâng àêët khaác nhau cuãa Quêån cuäng àûúåc múâi; vaâ thêåm chñ coá möåt vaâi ngûúâi söëng ngoaâi biïn giúái cuãa http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 12 Quêån nûäa. Bilbo àñch thên àoán khaách (vaâ nhûäng ngûúâi thïm vaâo) taåi caánh cöíng trùæng. Öng phaát quaâ cho têët caã moåi ngûúâi tûâ thûúång vaâng túái haå caám - söë haå caám naây chuöìn ra cûãa sau vaâ laåi xuêët hiïån trúã laåi úã cöíng. Nhûäng ngûúâi hobbit phaát quaâ cho ngûúâi khaác khi àïën sinh nhêåt cuãa hoå . Khöng phaãi laâ nhûäng moán quaâ àùæt tiïìn, theo luêåt, vaâ khöng àïën nöîi quaá phung phñ nhû trûúâng húåp naây; nhûng àêëy khöng phaãi laâ möåt hïå thöëng xaä höåi xêëu. Thêåt sûå úã Hobbiton vaâ Bywater möîi ngaây trong nùm àïìu laâ sinh nhêåt cuãa möåt ai àoá, cho nïën möîi hobbit trong vuâng naây àïìu coá möåt cú höåi cöng bùçng àïí coá àûúåc ñt nhêët möåt moán quaâ ñt nhêët möåt lêìn trong tuêìn. Nhûng hoå chùèng bao giúâ chaán chuáng . Trong trûúâng húåp naây thò nhûäng moán quaâ laåi sang möåt caách àùåc biïåt. Boån treã hobbit àùåc biïåt khñch àöång àïën nöîi chuáng gêìn nhû quïn caã ùn trong möåt luác. Àoá laâ nhûäng moán àöì chúi maâ chuáng chûa hïì àûúåc thêëy trûúác àêy, têët caã àïìu àeåp vaâ coá phaáp thuêåt. Nhiïìu thûá trong söë chuáng thêåt sûå àaä àûúåc àùåt mua tûâ möåt nùm trûúác, àûúåc àûa àïën tûâ trïn Nuái vaâ tûâ Dale, vaâ àûúåc laâm búãi chñnh nhûäng ngûúâi luân. Khi möîi ngûúâi khaách àïìu àaä àûúåc chaâo àoán vaâ àaä vaâo hïët trong cöíng, thò àïën nhûäng baâi haát, àiïåu nhaãy, êm nhaåc, troâ chúi, vaâ têët nhiïn, thûác ùn vaâ nûúác uöëng. Coá ba bûäa ùn chñnh: bûäa trûa, bûäa traâ vaâ bûäa töëi (hoùåc bûäa khuya). Nhûng bûäa trûa vaâ bûäa traâ àûúåc coi laâ bûäa chñnh dûåa trïn sûå kiïån àoá laâ nhûäng luác maâ têët caã nhûäng võ khaác àïìu ngöìi vaâ ùn vúái nhau. Coân nhûäng luác khaác thò hoå ùn uöëng lai rai - bùæt àêìu tûâ mûúâi möåt giúâ cho àïën saáu giúâ ba mûúi, khi buöíi phaáo böng bùæt àêìu. Nhûäng viïn phaáo böng àûúåc laâm búãi Gandalf: chuáng khöng chó àûúåc öng mang àïën, maâ coân àûúåc chñnh öng thiïët kïë vaâ chïë taåo; vaâ nhûäng hiïåu ûáng àùåc biïåt, nhûäng böë cuåc, nhûäng viïn hoaã tiïîn àûúåc phoáng lïn tûâ öng. Nhûng cuäng cuäng coá möåt sûå phên phöëi röång raäi nhûäng phaáo neám, phaáo àöët, phaáo hoa caâ, àuöëc, nïën ngûúâi luân, böìn phun nûúác cuãa ngûúâi elf, phaáo cuãa yïu tinh vaâ tiïëng sêëm nöí. Têët caã chuáng àïìu tuyïåt haão. Nghïå thuêåt cuãa Gandalf àaä àûúåc caãi thiïån theo nùm thaáng. http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 13 Coá nhûäng viïn hoaã tiïîn giöëng taåo nïn hònh nhûäng con chim àang bay möåt caách sùæc saão vúái nhûäng gioång hoát ngoåt ngaâo. Coá nhûäng caái cêy xanh vúái nhûäng thên cêy bùçng khoái àen: laá cuãa chuáng múã ra nhû caã muâa xuên àang traãi röång trong möåt thoaáng, vaâ nhûäng caânh cêy saáng choái cuãa chuáng rùæc nhûäng böng hoa rûåc rúä xuöëng nhûäng ngûúâi hobbit àang sûäng súâ, chuáng biïën ài vúái möåt hûúng thúm ngaåt ngaâo ngay trûúác khi chaåm vaâo nhûäng khuön mùåt ngêíng lïn cuãa hoå. Coá nhûäng böìn phun àêìy bûúám bay lêëp laánh vaâo nhûäng thên cêy; coá nhûäng cöåt lûãa àuã maâu buâng lïn vaâ biïën thaânh nhûäng con àaåi baâng, hoùåc nhûäng chiïëc taâu buöìm, hoùåc möåt àaân thiïn nga àang bay; coá möåt trêån baäo sêëm seát àoã vaâ möåt cún mûa vaâng phun xuöëng; coá möåt khu rûâng vúái nhûäng ngoån kñch baåc thònh lònh hiïån vaâo khöng khñ vúái möåt tiïëng theát nhû möåt àoaân quên daân trêån, vaâ röìi chuáng haå xuöëng biïën thaânh Nûúác trúã laåi vúái möåt tiïëng rñt nhû caã trùm con rùæn noáng naãy. Vaâ cuäng coá möåt bêët ngúâ vaâo phuát cuöëi, àïí vinh danh Bilbo, vaâ noá laâm moåi hobbit sûäng súâ töåt àöå, nhû Gandalf mong muöën. AÁnh saáng vuåt tùæt. Möåt laân khoái khöíng löì böëc lïn. Noá coá daång nhû möåt ngoån nuái àûúåc thêëy tûâ xa, vaâ bùæt àêìu saáng lïn tûâ àónh. Noá phuåt lïn nhûäng ngoån lûãa maâu xanh vaâ àoã. Möåt con röìng àoã bùçng vaâng bay vuåt lïn - noá khöng coá kñch cúä nhû thêåt, nhûng kinh khiïëp y nhû thêåt: lûãa phuåt ra tûâ haâm cuãa noá, mùæt noá nhòn trûâng trûâng xuöëng; möåt tiïëng trêìm tröì vang lï, vaâ noá lûúån ba lêìn trïn àêìu àaám àöng. Hoå cuái caã xuöëng, vaâ nhiïìu ngûúâi ngaä soáng xoaâi. Con röìng bay qua nhû möåt chuyïën xe phaát thû, lûúån lïn, röìi nöí tung khùæp Bywater vúái möåt tiïëng nöí long trúâi lúã àêët. "Àoá laâ dêëu hiïåu cuãa bûäa khuya!" Bilbo noái. Nhûäng sûå àau àúán vaâ súå haäi biïën mêët ngay tûác khùæc, vaâ nhûäng ngûúâi hobbit àang thuåp xuöëng àûáng caã dêåy. Àoá laâ möåt bûäa khuya tuyïåt vúâi cho têët caã moåi ngûúâi; cho têët caã moåi ngûúâi tûác laâ ngoaåi trûâ nhûäng ai àûúåc múâi dûå bûäa tiïåc gia àònh àùåc biïåt. Noá àûúåc töí chûác úã caái nhaâ raåp vô àaåi vúái caái cêy. Söë khaách múâi àûúåc giúái haån úã con söë mûúâi hai taá (con söë naây cuäng àûúåc dên hobbit goåi laâ möåt Gross (mûúâi hai taá), cho duâ tûâ naây ñt khi àûúåc con ngûúâi duâng chuêín xaác); vaâ nhûäng ngûúâi khaác cuäng àûúåc lûåa choån tûâ nhûäng gia àònh baâ con vúái Bilbo vaâ frm http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 14 thïm vaâo möåt vaâi ngûúâi baån àùåc biïåt khöng phaãi laâ baâ con (chùèng haån nhû Gandalf). Nhiïìu àûáa treã hobbit cuäng coá mùåt, vúái sûå cho pheáp cuãa cha meå; vò nhûäng ngûúâi hobbit rêët dïî tñnh vúái nhûäng àûáa treã cuãa mònh trong vêën àïì ngöìi dûå tiïåc khuya, àùåc biïåt khi coá möåt cú höåi àïí cho chuáng möåt bûäa ùn miïîn phñ. Nhûäng àûáa treã hobbit lêëy rêët nhiïìu thûác ùn. Coá nhiïìu Bagginses vaâ Boffins, cuäng coá nhiïìu Tookss vaâ Brandybucks; coá nhiïìu Grubb khaác nhau (baâ con cuãa baâ Bilbo Baggins), vaâ nhiïìu Chubbs khaác nhau (coá liïn hïå huyïët thöëng vúái öng Took cuãa öng); vaâ vúái möåt sûå choån loåc cuãa nhûäng Burrowses, Bolgers, Bracegirdles, Brockhouses, Goodbodies, Hornblowers vaâ Proudfoots. Möåt söë nhûäng ngûúâi naây chó coá quan hïå trûåc tiïëp xa lùæc vúái Bilbo, vaâ möåt söë khaác thò hêìu nhû chùèng hïì coá mùåt úã Hobbitton trûúác àêy,khi hoå söëng úã nhûäng goác xa xöi úã Quêån. Nhaâ Sackville-Bagginses cuäng khöng bõ quïn laäng. Otho vaâ baâ vúå Lobelia cuãa öng àaä coá mùåt. Hoå khöng thñch Bilbo vaâ gheát cay gheá àùæng Frodo, nhûäng têëm thiïåp múâi quaá rûåc rúä, viïët bùçng mûåc vaâng khiïën hoå caãm thêëy khöng thïí naâo tûâ chöëi àûúåc. Ngoaâi ra, ngûúâi anh em hoå cuãa hoå, Bilbo, àaä laâ möåt chuyïn gia êím thûåc tûâ nhiïìu nùm nay vaâ baân tiïåc cuãa öng coá uy tñn rêët cao. Thïë laâ têët caã möåt trùm böën mûúi böën võ khaách àïìu chúâ àúåi möåt bûäa tiïåc tuyïåt vúâi; cho duâ hoå coá veã súå khiïëp baâi diïîn vùn sau bûäa töëi cuãa öng chuã nhaâ (möåt moán khöng thïí traánh àûúåc). Öng coá traách nhiïåm keáo daâi lï thï caái maâ öng goåi laâ thú, vaâ àöi khi, sau vaâi cöëc, laåi bùæt àêìu boáng gioá àïën nhûäng cuöåc phiïu lûu buöìn cûúâi cuãa chuyïën du haânh bñ êín cuãa öng. Nhûäng võ khaác àaä khöng thêët voång: hoå àaä coá möåt bûäa tiïåc rêët tuyïåt vúâi, àuáng ra noá laâ möåt buöíi giaãi trñ mï maãi: döìi daâo, thûâa thaäi, phong phuá vaâ keáo daâi. Viïåc mua gom thûác ùn gêìn nhû chùèng thu àûúåc gò trong nhûäng tuêìn tiïëp theo khùæp caã quêån; nhûng khi viïåc cung cêëp thûåc phêím cuãa Bilbo àaä veát caån kho dûå trûä cuãa phêìn lúán caác kho haâng, hêìm rûúåu vaâ nhaâ kho haâng dùåm quanh àoá, thò àiïìu naây khöng coân laâ vêën àïì lúán. Sau bûäa tiïåc (àaåi loaåi thïë) thò àïën Baâi Diïîn Vùn. Tuy nhiïn phêìn lúán khaách khûáa bêy giúâ àaä coá àûúåc têm traång dung thûá, úã http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 15 möåt traång thaái vui veã maâ hoå goåi laâ "lêëp àêìy caác goác." Hoå nhêm nhi thûá àöì uöëng ûa thñch cuãa mònh, nhêëm nhaáp nhûäng moán ùn ûa thñch, vaâ nöîi súå haäi cuãa hoå àaä bõ quïn laäng. Hoå àaä chuêín bõ àïí nghe têët caã moåi thûá, vaâ àïí hoan hö úã möîi luác ngûâng. "Moåi ngûúâi thên mïën," Bilbo bùæt àêìu, àûáng lïn tûâ chöî cuãa mònh. "Haäy nghe! Haäy nghe! Haäy nghe!" hoå la lïn, vaâ tiïëp tuåc lùåp ài lùåp laåi thaânh möåt àoaån àiïåp khuác, coá veã nhû chöëng laåi viïåc laâm theo lúâi àïì nghõ cuãa chñnh hoå. Bilbo rúâi khoãi chöî cuãa mònh, ài túái àûáng trïn möåt caái ghïë dûúái möåt caái cêy rûåc rúä. AÁnh saáng cuãa nhûäng caái àeân löìng toaã xuöëng khuön mùåt raång rúä cuãa öng, nhûäng caái nuát vaâng saáng lïn trïn caái aáo luåa thïu cuãa öng. Têët caã hoå coá thïí thêëy öng àang àûáng, vung vêîy möåt tay trong khöng khñ, tay kia nheát trong caái tuái quêìn daâi. "Caác baån Bagginses vaâ Boffins thên mïën cuãa töi", öng laåi bùæt àêìu; vaâ caác baån Tooks vaâ Brandybucks cuãa töi, vaâ caác baån Grubbs, vaâ Chubbs, vaâ Burrowses, vaâ Hornblowers, vaâ Bolgers, Bracegirdles, Goodbodies, Brockhouses and Proudfoots ." "ProudFEET!" möåt ngûúâi hobbit giaâ la lïn tûâ phña sau caái nhaâ raåp. Tïn cuãa öng ta, têët nhiïn laâ Proudfoot, vaâ rêët coá tiïëng tùm; chên cuãa öng rêët lúán, rêåm àêìy löng laá möåt caách àùåc biïåt, vaâ caã hai caái chên àoá àang àïìu úã trïn baân. "Proudfoots," Bilbo lùåp laåi, "Vaâ cuäng vúái nhûäng ngûúâi baån töët Sackville-Bagginses cuãa töi maâ töi rêët chaâo mûâng hoå cuöëi cuâng cuäng àaä trúã laåi Bag End. Höm nay laâ ngaây sinh thûá möåt trùm mûúâi möåt cuãa töi: Höm nay töi möåt trùm mûúâi möåt tuöíi!" "Hurray! Hurray! Nhiïìu Niïìm Vui Seä Trúã Laåi!" hoå theát lïn, vaâ hoå vöî thònh thõch vui veã trïn nhûäng caái baân. Bilbo àaä laâm rêët tuyïåt. Àoá laâ caái maâ hoå thñch: ngùæn vaâ roä. "Töi hy voång têët caã caác võ àïìu haâi loâng nhû töi àêy." Nhiïìu tiïëng hoan hö long trúâi lúã àêët. Nhûäng tiïëng theát Àuáng (vaâ Khöng). Nhûäng tiïëng trumpet vaâ tuâ vaâ, keân tuái vaâ saáo, vaâ nhûäng nhaåc cuå khaác vang lïn. Àoá laâ, nhû àaä noái, nhûäng moán quaâ cuãa boån treã hobbit. Haâng trùm nhaåc cuå êìm ô àaä àûúåc keáo ra. Phêìn lúán boån chuáng àïìu coá khùæc chûä DALE; vöën khöng àûúåc phöí biïën trong http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 16 phêìn lúán ngûúâi hobbit, nhûng hoå àïìu àöìng yá rùçng chuáng laâ nhûäng nhaåc cuå tuyïåt vúâi. Chuáng laâ nhûäng nhaåc cuå, nhoã nhûng àûúåc chïë taåo tuyïåt haão vaâ phaát ra nhûäng êm thanh say àùæm. Thêåt sûå ra, taåi möåt goác cuãa möåt söë cö cêåu Took vaâ Brandybuck nhoã, hoå cho rùçng Baác Bilbo àaä noái xong (do öng àaä noái gêìn nhû têët caã nhûäng gò cêìn thiïët), nïn chuáng ûáng khêíu luön möåt baâi hoaâ nhaåc, vaâ bùæt àêìu möåt giai àiïåu khiïu vuä vui veã. Thêìy Everard Took vaâ Cö Melilot Brandybuck àûáng lïn baân vúái nhûäng caái chuöng trong tai bùæt àêìu nhaãy àiïåu Springle-ring: möåt àiïåu nhaãy dïî thûúng, nhûng coá phêìn söi àöång. Nhûng Bilbo chûa kïët thuác. Toám lêëy möåt caái tuâ vaâ tûâ möåt cêåu treã hún bïn caånh, öng thöíi lïn ba tiïëng lúán. Nhûäng tiïëng àöång ngûng bùåt. "Töi seä khöng giûä caác baån lêu," öng noái. Nhûäng tiïëng hoan hö vang êìm lïn. "Töi àaä goåi têët caã caác baån àïën àêy vúái möåt Muåc Àñch." Coá àiïìu gò àoá trong caách noái cuãa öng taåo nïn möåt êën tûúång. Gêìn nhû têët caã àïìu im lùång, möåt vaâi ngûúâi Took vïính tai lïn. "Thêåt sûå, coá Ba Muåc Àñch! Trûúác tiïn, àïí noái vúái caác baån rùçng töi vö cuâng yïu mïën têët caã caác baån, vaâ möåt trùm mûúâi möåt nùm laâ möåt khoaãng thúâi gian quaá ngùæn àïí söëng giûäa nhûäng ngûúâi hobbit tuyïåt vúâi vaâ àaáng kñnh troång nhû vêåy." Nhûäng tiïëng hoan hö böåc phaát vang rïìn. "Thûá hai, laâ àïí mûâng sinh nhêåt cuãa töi." Nhûäng tiïëng hoan hö laåi vang lïn. "Töi phaãi nïn noái thïë naây: sinh nhêåt CUÃA CHUÁNG TÖI. Têët nhiïn, vò àêy cuäng laâ sinh nhêåt cuãa ngûúâi thûâa kïë vaâ chaáu cuãa töi, Frodo. Noá àaä àuã tuöíi vaâ höm nay noá seä nhêån quyïìn thûâa kïë cuãa mònh." Vaâ ngûúâi lúán vöî tay chiïëu lïå; vaâ nhûäng ngûúâi nhoã thò heát vang "Frodo! Frodo! Anh Frodo dïî thûúng." Nhaâ Sackville-Bagginses quùæc mùæt caáu kónh, tûå hoãi caái chuyïån "nhêån quyïìn thûâa kïë cuãa mònh" coá nghôa laâ gò. "Höm nay chuáng ta coá möåt trùm böën mûúi böën ngûúâi. Con söë naây àûúåc choån àïí tûúng xûáng vúái möåt con söë àùåc biïåt: möåt Gross, nïëu nhû töi coá thïí duâng caách diïîn àaåt naây." Khöng coá lúâi hoan hö naâo. Àiïìu naây quaá kyâ laå. Nhiïìu ngûúâi trong söë khaách cuãa öng, vaâ àùåc biïåt laâ nhaâ SackvilleBagginses, caãm thêëy bõ xuác phaåm, hoå caãm thêëy chùæc chùæn laâ hoå àaä http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 17 àûúåc yïu cêìu àïën cho àuã söë, giöëng nhû nhûäng moán haâng trong möåt goái haâng. "Möåt Gross! Möåt sûå diïîn àaåt khiïëm nhaä." "Viïåc naây cuäng laâ, nïëu nhû töi coá thïí àûúåc cho pheáp àûúåc trúã laåi vúái lõch sûã cöí àaåi, laâ dõp kyã niïåm ngaây töi àïën trïn nhûäng thuâng rûúåu úã Esgaroth úã Höì Daâi; cho duâ roä raâng laâ ngaây sinh cuãa töi àaä laâm trñ nhúá töi quïn laäng ài trong dõp naây. Toi luác êëy chó múái nùm mûúi möët tuöíi, vaâ úã tuöíi àoá thò ngaây sinh khöng quan troång lùæm. Tuy nhiïn buöíi tiïåc lúán rêët traáng lïå cho duâ töi àaä laånh coáng vaâo luác àoá, töi coân nhú sthïë, vaâ chó coá thïí noái laâ "Kaám úng kaác paån nhòu." Bêy giúâ thò töi àaä coá thïí lùåp laåi möåt caách chñnh xaác: Caám ún caác baån nhiïìu vò àaä àïën chia vui taåi bûäa tiïåc nhoã cuãa töi." Sûå im lùång vêîn dùçng dai. Têët caã hoå àïìu súå rùçng möåt baâi haát hoùåc möåt baâi thú naâo àoá sùæp xaãy ra àïën núi; vaâ hoå àaä phaát chaán. Vò sao maâ öng laåi khöng ngûâng lúâi àïí moåi ngûúâi uöëng mûâng sûác khoeã öng chûá? Nhûng Bilbo khöng haát hay ngêm thú. Öng ngûâng laåi möåt luác. "Thûá baâ vaâ cuöëi cuâng," öng noái, "Töi muöën coá möåt SÛÅ CÖNG BÖË." Öng noái nhûäng lúâi cuöëi cuâng naây lúán vaâ àöåt ngöåt àïën nöîi moåi ngûúâi ngöìi thùèng caã dêåy. "Töi rêët tiïëc phaãi cöng böë rùçng - cho duâ, nhû töi àaä noái, möåt trùm mûúâi möåt nùm laâ möåt quaãng thúâi gian quaá ngùæn àïí söëng giûäa caác võ - àiïìu naây laâ CHÊËM DÛÁT. Töi seä ài. Töi seä rúâi khoãi àêy NGAY BÊY GIÚÂ. TAÅM BIÏÅT! " Öng bûúác xuöëng vaâ biïën mêët. Coá möåt luöìng saáng buâng lïn, vaâ têët caã nhûäng ngûúâi khaách àïìu loaá mùæt. Khi hoå múã mùæt ra thò khöng coân thêëy Bilbo àêu nûäa. Möåt trùm böën mûúi böën hobbit sûãng söët ngöìi phõch xuöëng maâ khöng noái àûúåc gò. Öng Odo Proudfoot giaâ nhêëc chên khoãi baân vaâ nïån xuöëng àêët. Röìi möåt sûå im lùång chïët choác diïîn ra, cho àïën khi, thònh lònh, sau nhiïìu húi thúã sêu, möîi ngûúâi Baggins, Boffin, Took, Brandybuck, Grubb, Chubb, Burrows, Bolger, Bracegirdle, Brockhouse, Goodbody, Hornblower, vaâ Proudfoot àïìu bùæt àêìu noái cuâng luác. Noái chung ai nêëy àïìu àöìng yá laâ troâ àuâa naây chùèng hay ho gò, vaâ cêìn thïm nhiïìu thûác ùn vaâ nûúác uöëng nûäa àïí chûäa cho khaách khûáa khoãi söëc vaâ bûåc mònh. "Öng ta àiïn röìi. Töi luön noái thïë maâ," àoá laâ cêu bònh luêån phöí biïën nhêët. Thêåm chñ caã nhûäng ngûúâi Took http://ebooks.vdcmedia.com J.R.R Tolkien 18 (vúái vaâi ngoaåi lïå) cuäng nghô rùçng haânh vi cuãa Bilbo thêåt löë bõch. Trong möåt luác phêìn lúán moåi ngûúâi úã àêy àïìu cho rùçng sûå biïën mêët cuãa öng khöng coá gò hún laâ möåt troâ àuâa nghõch kyâ quùåc. Nhûng öng Rory Brandybuck thò khöng chùæc thïë. Khöng coá tuöíi taác hay buöíi tiïåc lúán naâo coá thïí che múâ àûúåc lyá trñ cuãa öng, vaâ öng noái vúái con dêu cuãa mònh, Esmeralda: "Trong chuyïån naây coá caái gò aám muöåi, con aå! Töi tin laâ laäo Baggins àiïn êëy seä laåi ra ài lêìn nûäa. Laäo giaâ ngúá ngêín. Nhûng vò sao laåi lo thïë? Öng khöng mang thûác ùn theo." Öng goåi Frodo thêåt lúán àïí kïu cêåu mang rûúåu maånh ài khùæp núi. Frodo laâ ngûúâi duy nhêët vaâo luác noá khöng noái gò. Cêåu ngöìi lùång leä bïn caái ghïë röîng cuãa Bilbo möåt thoaáng, lúâ ài saåch nhûäng lúâi goåi vaâ nhûäng cêu hoãi.Cêåu àang têån hûúãng troâ àuâa cho duâ têët nhiïn laâ cêåu biïët roä sûå thêåt. Cêåu khoá maâ maâ giûä cho mònh àûâng bêåt cûúâi vaâo nhûäng ngûúâi khaách àang ngaåc nhiïn àêìy phêîn nöå. Nhûng cuâng luác àoá cêåu caãm thêëy rêët khoá chõu: cêåu thònh lònh chúåt nhêån ra rùçng mònh rêët yïu öng hobbit giaâ dïî mïën êëy. Phêìn lúán khaách khûáa àang ùn uöëng vaâ thaão luêån vïì sûå kyâ quùåc cuãa Bilbo Baggins, trong quaá khûá vaâ trong hiïån taåi, nhûng nhaâ Sackville-Bagginses àaä rúâi ài trong giêån dûä. Frodo khöng muöën laâm gò trong buöíi tiïåc nûäa. Cêåu nhêån nhiïìu yïu cêìu tiïëp thïm rûúåu; röåi cêåu àûáng dêåy vaâ lùång leä uöëng caån ly rûúåu cuãa mònh àïí chuác sûác khoeã Bilbo, vaâ ài ra khoãi lïìu raåp. Coân vïì Bilbo Baggins, thêåm chñ trong khi öng àang àoåc baâi diïîn vùn cuãa mònh, öng àaä lêìn ngoán tay vaâo chiïëc nhêîn vaâng trong tuái: chiïëc nhêîn ma thuêåt maâ öng àaä giûä bñ mêåt tûâ nhiïìu nùm nay. Khi öng bûúác xuöëng thò öng xoã noá vaâo ngoán tay, vaâ khöng ngûúâi hobbit coân gùåp laåi öng úã Hobbiton nûäa. Öng lanh leå ài vïì caái lïìu cuãa mònh, vaâ àûáng lùång möåt thoaáng, lùæng nghe vúái möåt nuå cûúâi nhûäng tiïëng öìn aáo úã khu lïìu raåp vaâ nhûäng êm thanh vui chúi úã nhûäng vuâng khaác trong vuâng àêët. Röìi öng ài tiïëp. Öng cúãi böå quêìn aáo ùn tiïåc cuãa mònh ra, cuöån laåi vaâ boåc caái aáo cheän luåa thïu trong khùn giêëy. Röìi öng nhanh choáng mùåc quêìn aáo ngoaâi vaâo, siïët chùåt möåt caái thùæt lûng da quanh höng. Öng http://ebooks.vdcmedia.com CHUÁA TÏÍ CUÃA NHÛÄNG CHIÏËC NHÊÎN 19 àeo möåt thanh gûúm ngùæn trong möåt caái bao kiïëm da maâu àen meáo moá. Tûâ möåt caái ngùn keáo àûúåc khoaá böëc àêìy muâi bùng phiïën, öng lêëy ra möåt caái aáo khoaác vaâ muä truâm cuä. Chuáng àaä àûúåc khoaá laåi trong àoá nhû nhûäng moán àöì rêët quyá giaá. nhûng chuáng àûúåc vaá chùçng chõt vaâ ngaä maâu àïën nöîi khoá maâ àoaán àûúåc maâu göëc cuãa chuáng: coá thïí chuáng maâu xanh laá cêy àêåm. Chuáng coá phêìn quaá lúán so vúái öng. Röìi öng ài vaâo phoâng hoåc, röìi öng lêëy tûâ trong möåt caái höåp lúán ra möåt goái lúán quêìn aáo cuä, vaâ möåt baãn ghi boåc da; vaâ thïm möåt caái phong bò lúán kïình caâng. Cuöën saách vaâ àöëng quêìn aáo öng nheát trïn àónh cuãa möåt caái tuái nùång gêìn àoá, noá àaä gêìn nhû àêìy traân. Öng nheát caái nhêîn vaâng vaâo chiïëc phong bò, cuâng vúái caã súåi dêy àeo noá, röìi niïm phong laåi, vaâ àïì ngûúâi nhêån laâ Frodo. Àêìu tiïn öng àùåt noá lïn bïå loâ sûúãi, nhûng thònh lònh öng lêëy noá ra vaâ nheát vaâo tuái. Ngay luác àoá cûãa múã ra vaâ Gandalf nhanh choáng ài vaâo. "Hullo!" Bilbo noái. "Töi khöng biïët laâ öng coá xuêët hiïån hay khöng." "Töi rêët vui khi thêëy anh àaä hiïån hònh," thêìy phuâ thuyã noái, öng ngöìi xuöëng ghïë, "töi muöën gùåp anh vaâ noái vaâi lúâi cuöëi. Töi cho rùçng anh àaä caãm thêëy moåi thûá àaä diïîn ra thêåt hoaân haão vaâ theo àuáng kïë hoaåch?" "Vêng, àuáng vêåy," Bilbo noái. "Cho duâ luöìng saáng àoá thêåt bêët ngúâ: noá laâm töi khaá giêåt mònh, khöng noái àïën nhûäng ngûúâi khaác. Töi nghô laâ öng àaä tûå böí sung thïm phaãi khöng?" "Àuáng vêåy. Öng àaä rêët khön ngoan khi giûä bñ mêåt vïì chiïëc nhêîn êëy trong suöët nhûäng nùm qua, vaâ coá veã nhû töi cêìn phaãi giaãi thñch cho khaách khûáa cuãa anh àöi àiïìu vïì sûå biïën mêët cuãa anh." "Vaâ seä laâm chuyïån àuâa cuãa töi mêët hay. Öng laâ möåt öng giaâ lùng xùng phaá thöëi," Bilbo cûúâi, "nhûng töi vêîn cho rùçng öng biïët cêìn phaãi laâm gò nhêët, nhû thûúâng lïå." "Töi seä laâm - khi töi biïët roä moåi chuyïån. Nhûng töi khöng caãm thêëy chùæc chùæn vïì têët caã moåi chuyïån naây. Bêy giúâ thò noá àaä àïën àiïím cuöëi. Anh àaä coá troâ àuâa cuãa anh, vaâ àaä laâm giêåt mònh hoùåc xuác phaåm phêìn lúán baâ con cuãa mònh, cho caã Quêån möåt cêu http://ebooks.vdcmedia.com
- Xem thêm -