Tài liệu Chữa lỗi cho học sinh lớp 9 trong bài thực hành tiếng anh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

§Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh A. §Æt vÊn ®Ò Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ngµy nay, ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã th× vÊn ®Ò giao tiÕp lµ v« cïng quan träng. V× vËy trong tr¬ng tr×nh gi¸o dôc, ngoµi c¸c m«n häc kh¸c th× m«n TiÕng Anh rÊt ®îc coi träng mét trong nh÷ng yÕu tè chÝnh hç trî ®¾c lùc cho giao tiÕp. Bµn ®Õn vÊn ®Ò häc tiÕng vµ sö dông ng«n ng÷ trong giao tiÕp lµ bµn ®Õn v« vµn khÝa c¹nh, chuyªn m«n, ngµnh nghiªn cøu chuyªn m«n kh¸c nhau. Häc tiÕng, tríc hÕt ngêi häc cÇn ph¶i häc kiÕn thøc ng«n ng÷, c¸c kü n¨ng sö dông ng«n ng÷. Nghiªn cøu cho c«ng viÖc gi¶ng d¹y bao gåm nghiªn cøu c¸c tÇng bËc cho mét m« h×nh ng«n ng÷ häc, sù liªn hÖ gi÷a chóng. Häc sinh phæ th«ng ph¶i häc tiÕng (Anh) nh lµ mét c«ng viÖc b¾t buéc vµ häc sinh cÇn ®îc sö dông ng«n ng÷ nµy trong thùc hµnh giao tiÕp, ®Ó häc ë trêng phæ th«ng hoÆc cho c¸c c«ng viÖc trong t¬ng lai. Nhng trong qu¸ tr×nh häc vµ thùc hµnh, ngêi thÇy kh«ng ph¶i lóc nµo còng nhËn ®îc c©u tr¶ lêi ®óng theo ý cña m×nh. §iÒu nµy muèn nãi häc sinh ch¾c ch¾n kh«ng thÓ ch¸nh khái m¾c lçi (lçi vÒ c¸ch ph¸t ©m, c¸ch dïng tõ hay c¸ch sö dôngcó ph¸p ....) trong qu¸ tr×nh thùc hµnh. Vµ ®©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c em mÊt sù tù tin trong khi thùc hµnh vµ c¶ trong giao tiÕp. VËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ®Ó cho häc sinh tù tin khi sö dông ng«n ng÷ ®Ó thùc hµnh, trong khi c¸c em cßn rÊt sî sÖt m×nh m¾c lçi nµy ,lçi kia lµ mét viÖc lµm v« cïng khã kh¨n vµ mang tÝnh rÊt s ph¹m cña ngêi thÇy gi¸o. Lµ mét gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong trêng THCS, t«i nhËn thÊy: Trong qu¸ tr×nh thùc hµnh ng÷ liÖu hay rÌn luyÖn kü n¨ng , häc sinh nhiÒu lóc m¾c ph¶i lçi mµ lÏ ra c¸c em kh«ng thÓ sai lÇm ®îc, dÉn ®Õn sù nãng giËn tõ phÝa gi¸o viªn. V©y nÕu gi¸o viªn kh«ng cã tr×nh ®é øng sö s ph¹m cao trong viÖc gi¶ng d¹y ng«n ng÷ nãi chung vµ viÖc söa lçi cho häc sinh nãi riªng sÏ dÉn ®Õn häc sinh thô ®«ng, lêi häc, ch¸n häc vµ ng¹i giao tiÕp.... §iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt ë häc sinh líp 9 Víi mong muèn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng häc tËp cña häc sinh, qua nghiªn cøu chóng t«i nh»m môc tiªu ®Ò ra mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt lîng d¹y häc b»ng c¸ch ¸p dông ph¬ng ph¸p " ch÷a lçi sai cho häc sinh trong bµi thùc hµnh " B. c¬ së khoa häc I. C¬ së lý luËn. Theo t©m lý häc, th× lçi lµ mét phÇn tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ng«n ng÷. H¬n thÕ n÷a, lçi cßn cã nh÷ng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh v× chóng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ d¹y häc tõ ®ã gióp gi¸o viªn hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ qu¸ tr×nh häc tËp cña häc sinh. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 1 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Trong khi ®ã ®Æc ®iÓm cña løa tuæi thanh thiÕu niªn lµ cã xu híng v¬n lªn lµm ngêi lín, muèn tù m×nh t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc vµ trong giao tiÕp. ¥ løa tuæi häc sinh THCS ®Æc biÖt lµ häc sinh líp 9 ®· cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng häc tËp vµ tù s½n sµng tham gia vµo ho¹t ®éng kh¸c nhau. Vµ chÝnh ®iÒu kiÖn thuËn lîi nµy l¹i dÔ dµng gÆp ph¶i nh÷ng sai lÇm mµ c¸c em cha kÞp nhËn ra. H¬n thÕ n÷a ë løa tuæi nµy c¸c em rÊt dÔ bÞ c¶m ho¸, dÔ bÞ kÝch ®éng. NÕu kh«ng cÈn thËn c¸c em còng rÊt dÔ tiÕp thu nh÷ng ngo¹i c¶nh vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp. V× vËy gi¸o viªn cã thÓ lîi dông chÝnh sù tiÕp thu ®ã ®Ó vËn dông vµo bµi gi¶ng cña m×nh. Tuy nhiªn viÖc vËn dông t×nh huèng vµo gi¶ng ®Ó d¹y ng÷ liÖu míi kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n. Khi gi¸o viªn nªu t×nh huèng cã vÊn ®Ò cho häc sinh gi¶i quyÕt th× dÉn ®Õn cã nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt cña häc sinh vµ trong ®ã cã nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ kh«ng theo träng t©m bµi gi¶ng. V× vËy rÊt cÇn cã sù híng dÉn ®iÒu hµnh mét c¸ch khoa häc vµ nghÖ thuËt cña c¸c thÇy c« gi¸o. II. C¬ së thùc tiÔn. Qua thùc tÕ gi¶ng d¹y, th¶o luËn nhãm gi¸o viªn cïng víi nghiªn cøu, tËp hîp c¸c thñ thuËt gîi më ®Ó l«i cuèn häc sinh tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng luyÖn tËp vµ thùc hµnh ng«n ng÷, Chóng ta cÇn tÝnh ®Õn sö trÝ nh thÕ nµo ®èi víi c¸c c©u tr¶ lêi kh«ng ®óng cña häc sinh, v× ®«i khi kh«ng thÓ tr¸nh khái häc sinh t¹o ra lêi nãi lÑch víi lêi nãi chuÈn. Mét sè gi¸o viªn cã quan niÖm cho r»ng, kh«ng thÓ chÊp nhËn häc sinh nãi sai hoÆc sö dông ng«n ng÷ sai trong luyÖn tËp vµ thùc hµnh vµ ph¶i söa ch÷a ngay bÊt cø lêi nãi kh«ng ®óng nµo cña häc sinh dï lµ ph¶i ph¸t ©m, c¸ch dïng tõ hay vÒ có ph¸p, dï cho môc ®Ých cña bµi tËp lµ g×. Trong khi ®ã thùc tÕ cho thÊy, kÓ c¶ häc sinh giái ®Õn ®©u còng cã thÓ m¾c lçi nhÊt lµ trong luyÖn tËp vµ thùc hµnh ng«n ng÷. Bëi v× lçi lµ mét phÇn tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ng«n ng÷. H¬n thÕ n÷a, lçi cßn cã nh÷ng gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh v× chóng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc d¹y häc, tõ ®ã gióp gi¸o viªn hiÓu s©u s¾c h¬n vÒ qu¸ tr×nh häc cña häc sinh. T«i chän ®Ò tµi nµy, v× nã xuyªn suèt qu¸ tr×nh häc tËp ng«n ng÷ cña häc sinh nãi chung vµ häc sinh khèi 9 sö dông ng«n ng÷ trong bµi nãi riªng. Vµ trong ®Ò tµi nµy t«i xin ®a ra mét sè nhËn ®inh: b¶n chÊt cña lçi, b¶n chÊt cña nhÇm lÉn, gi¶i ph¸p vµ c¸ch thøc söa lçi cña gi¸o viªn gióp häc sinh häc tèt trong khi thùc hµnh C. c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Trong bÊt kú bµi d¹y nµo( luyÖn tËp thùc hµnh hay bµi kü n¨ng), häc sinh m¾c lçi còng lu«n ®ång hµnh víi häc sinh nhÇm lÉn. §Ó cã c¸ch nh×n ®óng ®¾n vÒ hai vÊn ®Ò nµy chóng ta nªn xÐt b¶n chÊt cña tõng vÊn ®Ò: "lçi"vµ "nhÇm lÉn" I. B¶n chÊt cña lçi Lçi lµ nh÷ng b»ng chøng cña sù tiÕn bé trong häc tËp vµ lµm chñ c¸c ®Æc ®iÓm ng÷ ph¸p th«ng thêng. Chóng x¶y ra khi häc sinh sö dông trÝ th«ng minh cña m×nh t¹o ra lêi nãi míi. Cã thÓ cã nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn m¾c lçi. Nguyªn nh©n thø nhÊt lµ do ¸p dông sai quy t¾c mµ hä ®îc häc tríc ®ã do kh¸i qu¸t nã Example: NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 2 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh  She asked me if * * what my name was ( ¸p dông quy t¾c c©u gi¸n tiÕp ë c©u hái Yes/ No vµ c©u hái cã tõ ®Ó hái )  I wish I was taller ( ¸p dông quy t¾c ®èi víi ®éng tõ "to be" ë qu¸ khø gi¶ ®Þnh ) NhiÒu gi¸o viªn khi thÊy lçi ®ã cña häc sinh th× chôp ngay l©y vµ söa ngay cho c¸c em mµ kh«ng biÕt r»ng mét ®øa trÎ ngêi b¶n ng÷, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ng«n ng÷ c¸c em còng cã thÓ m¾c nh÷ng lçi t¬ng tù Nguyªn nh©n thø hai cã thÓ lµ do ¶nh hëng cña tiÕng mÑ ®Î: häc sinh muèn diÔn ®¹t mét ®iÒu g× ®ã nhng cha ®îc häc b»ng tiÕng Anh, liÒn ¸p dông ngay c¸c quy t¾c vµ ®Æc ®iÓm cña tiÕng mÑ ®Î Example: * A baggy pants or live in abroad Muèn kiÓm tra xem ®ã lµ lçi hay chØ lµ nhÇm lÉn, gi¸o viªn h·y ®Ó häc sinh tù ch÷a. NÕu c¸c em tù ch÷a ®îc th× ®ã chØ lµ nhÇm lÉn. Gi¸o viªn cung cÇn x¸c ®Þnh r»ng mét khi ®· cho phÐp héc sinh diÔn ®¹t, giao tiÕp tù do th× lçi kh«ng thÓ tr¸nh khái. II. B¶n ch©t cña nhÇm lÉn NhÇm lÉn kh¸c nhau vÒ b¶n chÊt víi lçi. Häc sinh nhÇm lÉn khi chung ®· biÕt quy t¾c vµ v× vËy chung cã thÓ tù söa ch÷a ®îc nhÇm lÉn cña m×nh. Nguyªn nh©n cña nhÇm lÉn lµ häc sinh cha hÊp thô hoµn toµn nh÷ng quy t¾c mµ c¸c em võa häc, do ®ã kh«ng ¸p dông ®îc mét c¸ch nhÊt qu¸n. Cã quan ®iÓm cho r»ng: Dï víi ngo¹i ng÷ hay tiÕng mÑ ®Î, ph¶i ®Õn mét giai ®o¹n nµo ®ã con ngêi ta míi sö dông mét c¸ch thµnh th¹o c¸c quy t¾c ng÷ ph¸p ( Giai ®o¹n sö dông thµnh th¹o nµy lµ "giai ®o¹n s½n sµng"." Giai ®o¹n s½n sµng" cña c¸c vÊn ®Ò ng÷ ph¸p kh¸c nhau còng kh¸c nhau. §èi víi vÊn ®Ò nµy th× nã ®Õn sím, nhng ®èi víi vÊn ®Ò kh¸c dï ®· dîc nh¾c ®Õn ngay ®Çu ch¬ng tr×nh häc, nã l¹i ®Õn chËm h¬n. III. Gi¶i ph¸p Trong c¸c quy t¾c giao tiÕp, khen lµ quy t¾c ¶nh hëng tÝch cùc nhÊt víi ®ãi tîng giao tiÕp. VËy gi¸o viªn cÇn nhí r»ng mét phÇn thëng (khen) bao giê còng cã t¸c dông tèt h¬n lµ mét h×nh ph¹t (chª). V× vËy bÊt cø mét c©u tr¶ lêi tèt nµo còng xøng ®¸ng ®îc khen ngîi, ®«i khi chØ cÇn mét c¸i gËt ®Çu, mét nô cêi, hay mét lêi khen. ThËm chÝ mét c©u tr¶ lêi chØ ®óng mét phÇn th«i còng thÓ hiÖn sù ®ãng gãp vµ cè g¾ng. VÝ dô häc sinh cÇn ®¹t tíi mét c©u sau I went to the cinema yesterday Nhng mét häc sinh ®· nhÇm lÉn I goed * * to the cinema yesterday Râ rµng ë vi dô trªn em häc sinh nµy ®· nhËn biÕt ®îc r»ng th× qu¸ khø trong c©u kh¼ng ®Þnh cã cÊu t¹o V-ed. Em ®ã kh«ng nãi " I go * * to the cinema yesterday " chøng tá em ®ã ®· thÊy ®îc sù viÖc x¶y ra ë qu¸ khø ( cã tr¹ng tõ NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 3 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh yesterday). Tuy nhiªn, em cha nhËn ra r»ng ®éng tõ "to go" lµ ®éng tõ bÊt quy t¾c ë qu¸ khø. §¬n gi¶n lµ em Êy ®· quªn mÊt VËy víi tÝnh huèng nµy, gi¸o viªn còng cÇn hÕt søc tr¸nh tá th¸i ®é chª bai, ®e do¹ hay ch÷a ngay lçi cho häc sinh. Ngîc l¹i ngêi gi¸o viªn cÇn biÕt c¸ch bµy tá sù hµi lßng, t¸n thµnh b»ng cö chØ, nÐt mÆt ®iÖu bé còng nh lêi nãi ®èi víi c¸c em. CÇn khuyÕn khÝch khÝch lÖ c¸c em víi nh÷ng phÇn c¸c em lµm ®îc ®ång thêi dÉn ®êng chØ lèi ®Ó c¸c em cã thÓ t×m ra nhÇm lÉn vµ tù söa Ta cã thÓ xÐt thªm mét vÝ dô n÷a qua bøc tranh minh ho¹ sau. Nh×n vµo bøc tranh ta nhËn thÊy ®îc, em häc sinh tá vÎ th¸i ®é rÊt sî c« gi¸o cña m×nh mÆc dï em ®· nhËn biÕt dîc lµ em ®· m¾c lçi trong bµi cña em vµ em ®· söa dîc. Cßn víi th¸i ®é cña c« gi¸o trong bøc tranh minh ho¹ sÏ cã h¹i r©t nhiÒu bëi nã khiÕn häc sinh sî kh«ng gi¸m m¹nh d¹n ph¸t biÓu nòa . §iÒu nµy ¶nh hëng rÊt nhiiªï ®Õn bÇu kh«ng khÝ cña toµn líp häc. Tåi tÖ h¬n n÷a häc sinh dã cã thÓ sî hoÆc kh«ng ua gi¸o viªn vµ c¶ th ng«n ng÷ mµ gi¸o viªn ®ã ®ang d¹y Trong phÇn nµy, chóng ta cïng xem xÐt c¸ch sö trÝ ®èi víi lçi do nhÇm lÉn trong khi luyÖn tËp vµ thùc hµnh. CÇn lu ý c¸c chiÕn lîc ®îc ®Ò cËp ë ®©y chØ phï hîp víi c¸c ho¹t ®«ng luyÖn tËp. Sau nµy chóng ta xem xÐt ®Õn c¸c giai ®o¹n tiÕp theo, khi häc sinh ®· ®îc khuyÕn khÝch diÔn ®¹t tù do. Tong khi luyÖn tËp cã híng dÉn, gi¸o viªn còng nh häc sinh ®Òu cã thÓ ®o¸n tríc ®îc c©u tr¶ lêi, vµ trong t©m chÝnh cña giai ®o¹n nµy lµ ®é chÝnh x¸c trong ph¸t ©m, có ph¸p còng nh néi dung. ViÖc söa lçi còng sÏ phô thuéc vµo môc ®Ých cña bµi luyÖn tËp. NÕu c©u hái ®Æt ra lµ häc sinh ph¸t ®óng ©m mét tõ nµo ®ã th× viÖc söa lçi sÏ tËp trung vµo nh÷ng ©m sai. Cßn nÕu môc ®Ých lµ luyÖn tËp c¸u tróc hoÆc vÊn ®Ò ng÷ ph¸p th× viÖc söa lçi sÏ tËp trung vµo cÊu truc sai. Nhng dï víi môc ®Ých nµo th× viÖc söa lçi còng cÇn ®îc tiÕn hµnh mét c¸ch thËn träng, khÐo lÐo NÕu häc sinh m¾c qu¸ nhiÒu lçi trong khi lµm bµi tËp thùc hµnh th× b¶n th©n gi¸o viªn ph¶i suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò nµy, v× nã chøng tá viÖc gi¶ng d¹y cha cã hiÖu qu¶ nh mong muèn. HoÆc lµ gi¸o viªn cha lµm tèt viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu, hoÆc ®· ®Æt c©u hái qu¸ khã cha phï hîp víi tr×nh ®é cña häc sinh ë giai ®o¹n nµy. CÇn kh¾c phôc ngay b»ng c¸ch gi¶i thÝch l¹i vÊn ®Ò hoÆc ®Æt l¹i c©u hái ®Ó häc sinh kh«ng bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng lu«n lu«n bÞ ng¾t lêi ®Ó ch÷a lçi. §Ó gióp häc sinh ®ì m¾c lçi trong khi thùc hµnh cã híng dÉn, gi¸o viªn nªn chó ý nhiÒu ®Õn phÇn ng÷ nghÜa vµ kh¶ n¨ng hiÓu cña häc sinh, ®ång thêi sö dông triÖt ®Ó nh÷ng d¹ng c©u hái cã c©u tr¶ lêi ng¾n vµ tù nhiªn. §îc nh vËy c¸c lçi cßn l¹i sÏ chñu yÕu lµ lçi vÒ d÷ kiÖn trong bµi. Khi Êy chÝnh gi¸o viªn hoÆc mét sè häc sinh kh¸c chØ viÖc gi¶i thÝch l¹i nh÷ng ®iÒu häc sinh hiÓu lÇm trong bµi. Häc sinh thêng hay m¾c lçi trong nh÷ng c©u hái ®Æc biÖt ( Wh- questions) ®ßi hái c©u tr¶ lêi ®Çy ®ñ, hay trong gi¸n tiÕp víi Yes/ No questions hoÆc Whquestions v× c¸c lo¹i c©u hái gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn trî ®éng tõ ( mét sè trî ®äng tõ nh do/ does/ did bá trong c©u hái gi¸n tiÕp). NÕu nh th«ng tin cña c¸c bµi luyÖn tËp trªn vÉn ®óng th× gi¸o viªn cÇn tá ra ®é lîng vµ tá th¸i ®é khen ngîi. Tríc hÕt, gi¸o chØ nªn chØ ra lçi sai vµ gîi ý c¸ch söa råi ®eer häc sinh tù NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 4 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh ch÷a lçi cña m×nh. NÕu häc sinh ®ã thùc sù gÆp khã kh¨n kh«ng thÓ tù söa lçi ®îc th× còng tr¸nh lµm cho c¸c em bèi rèi, lóng tóng. H·y gäi häc sinh thø hai, nÕu häc sinh còng kh«ng ch÷a ®îc th× lóc nµy kh«ng nªn chØ ®Þnh tiÕp n÷a mµ khuyÕn khÝch xem ai biÕt th× xung phong. Sau khi luyÖn tËp thùc hanh cã sù híng dÉn cña gi¸o viªn lµ giai ®o¹n häc sinh cã c¬ héi ®Ó sö dông ng«n ng÷ võa häc mét c¸ch tù do h¬n, ®Ó " phiªu lu m¹o hiÓm vè ng«n ng÷. ( CÊu tróc cña mét bµi thùc hµnh lµ ®a ng÷ liÖu míi, thùc hµnh cã híng dÉn vµ cuèi cïng lµ thùc hµnh tù do) . Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®oËn s¶n sinh hay giai ®o¹n thùc hiÖn. Trong giai ®o¹n nµy c©u hái suy luËn cã vai trß chñ ®¹o. Thêng gi¸o viªn nªn ®øng ë gãc líp ®Ó cho cuéc th¶o luËn tù do ph¸t triÓn. MÆc dÇu vËy, kh«ng ph¶i lµ gi¸o viªn kh«ng cã vai trß g× vµ chØ ®øng nh×n mµ gi¸o viªn ph¶i thùc hiÖn c«ng viÖc sau: 1. Quan s¸t D. KÕt luËn Theo t«i, trªn ®©y lµ nhng kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p mµ mçi gi¸o viªn cÇn cã ®Ó d¹y häc sinh- häc vÒ ng÷ liÖu míi. Nãi nh vËy cã nghÜa lµ, khi d¹y cho häc sinh kh«ng ph¶i lµ d¹y toµn bé kiÕn thøc ®· nªu hay ¸p dông toµn bé c¸c thñ thuËt, kü thuËt gi¶ng d¹y mµ ph¶i mÒm dÎo ®Ó kh«ng nh÷ng cung cÊp ®ñ kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh mµ cßn phï hîp víi quü thêi gian vµ tr×nh ®é cña häc sinh. Nh÷ng kinh nghiÖm trªn, t«i ®· ®óc rót ra tõ thùc tÕ gi¶ng d¹y vµ qua mét sè tµi liÖu tham kh¶o, lÏ tÊt nhiªn l¹i ®îc t«i ¸p dông vµo gi¶ng d¹y vµ rÊt may m¾n cho t«i ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ. Häc sinh ®îc thùc hµnh nhiÒu h¬n, chñ ®éng h¬n, kh«ng khÝ líp s«i næi h¬n, cuèn hót ®îc nhiÒu häc sinh tham gia vµo qu¸ tr×nh häc tËp trªn líp. Häc sinh cã ý thøc víi m«n häc h¬n vµ c¶m thÊy m«n häc kh«ng cßn xa l¹, míi mÎ n÷a. Nh÷ng cÊu tróc ng÷ ph¸p mµ c¸c em thùc hµnh trªn líp thùc tÕ ®· quen thuéc h¬n rÊt nhiÒu. Häc sinh phÇn nµo ®· hiÓu ®îc nÒn v¨n ho¸ , phong tôc tËp qu¸n cña ngêi Anh, m¹nh d¹n chñ ®éng h¬n nhiÒu trong häc tËp vµ trong giao tiÕp. E. Bµi häc rót ra. §Ó cã ®îc mét bµi gi¶ng cã chÊt lîng th× nh©n tè chÝnh gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh vÉn lµ : - Tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña gi¸o viªn kÓ c¶ vÒ kiÕn thøc vµ ph¬ng ph¸p NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 5 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh - Lßng nhiÖt t×nh t©m huyÕt víi nghÒ cña gi¸o viªn. F. Tµi liÖu tham kh¶o. 1. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm n¨m 2005 - 2006. 2. S¸ch gi¸o khoa TiÕng Anh 6.7.8.9 - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc. 3. S¸ch ng÷ ph¸p chuyªn ngµnh. 4. S¸ch vÒ c¸c kü thuËt gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh. 5. S¸ch ph¬ng ph¸p d¹y TiÕng Anh trong trêng THCS - Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc Môc lôc Néi dung ®Ò môc A. §Æt vÊn ®Ò B. C¬ së khoa häc. I. C¬ së lý luËn. II. C¬ së thùc tiÔn C. Néi dung I. Giíi thiÖu chung vÒ d¹ng bµi d¹y ng÷ liÖu míi. II. Cïng bµn vÒ ph¬ng ph¸p míi trong viÖc gi¶ng d¹y ng÷ liÖu míi. 1. Vµo bµi ( Warm up ). 2. Giíi thiÖu ng÷ liÖu ( Presentation ) 2.1 Môc tiªu chung 2.2 Ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông. 2.3 T¹o dùng ng÷ c¶nh / t×nh huèng 2.4 Giíi thiÖu h×nh th¸i ng÷ ph¸p míi. 2.5 KiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh 3. Thùc hµnh ( Practice ) 3.1 Thùc hµnh m¸y mãc ( Controlled practice ) 3.2 Thùc hµnh cã híng dÉn ( Guided practice ) 3.3 Thùc hµnh tù do ( Free production ) III. øng dông vµo mét bµi gi¶ng D. KÕt luËn. E. Bµi häc rót ra. F Tµi liÖu tham kh¶o NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp Trang 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 10 13 15 16 20 20 20 6 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh A. §Æt vÊn ®Ò Trong cuéc sèng hiÖn ®¹i ngµy nay, ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn s½n cã th× vÊn ®Ò giao tiÕp lµ v« cïng quan träng. V× vËy trong tr¬ng tr×nh gi¸o dôc, ngoµi c¸c m«n häc kh¸c th× m«n TiÕng Anh rÊt ®îc coi träng mét trong nh÷ng yÕu tè chÝnh hç trî ®¾c lùc cho giao tiÕp. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn ta cÇn ph¶i b¾t ®Çu tõ nÒn mãng cña nã. §ã chÝnh lµ sù n¾m b¾t vµ sö dông ng÷ ph¸p trong TiÕng Anh. NhiÖm vô cao c¶ vµ nÆng nÒ cña ngêi gi¸o viªn lµ ph¶i lµm thÕ nµo cho häc sinh lÜnh héi ®îc tri thøc vµ ph¶i biÕt ¸p dông tri thøc ®ã vµo cuéc sèng mét c¸ch tÝch cùc vµ chñ ®éng. ChÝnh v× vËy mµ trong ®¹i héi v¨n ho¸ lÇn thø nhÊt B¸c Hå nãi "V¨n hãa còng lµ mÆt trËn, anh chÞ em lµ chiÕn sÜ trªn mÆt trËn Êy ". Kh«ng nh÷ng thÕ, B¸c cßn nãi: "BiÕt thªm mét ngo¹i ng÷ lµ sèng thªm mét cuéc ®êi ". H¬n thÕ n÷a, trong thêi ®¹i ngµy nay TiÕng Anh ®· trë thµnh tiÕng phæ th«ng trªn toµn thÕ giíi. Vµ ®Æc biÖt níc ta võa míi gia nhËp WTO, m«n TiÕng Anh trong tr¬ng tr×nh phæ th«ng l¹i cµng trë lªn quan träng gÊp béi. NhËn thøc ®óng ®¾n ®îc ®iÒu nµy, gi¸o viªn TiÕng Anh cÇn ph¶i lµm cho häc sinh n¾m ch¾c ng÷ ph¸p c¬ b¶n vµ biÕn chóng thµnh kÜ n¨ng kü x¶o cña häc sinh. Sù n¾m b¾t ®îc ng÷ ph¸p trong TiÕng Anh, chÞu ¶nh hëng bëi nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau trong viÖc d¹y nhiÒu ng÷ liÖu míi qua t×nh huèng cô thÓ cã ý nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi c¸c em häc sinh ë bËc trung häc c¬ së. Trong thùc tÕ lîng TiÕng Anh ë níc ta nãi chung vµ H¶i Phßng nãi riªng cã quan hÖ ch¾t chÏ víi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. Vµ ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y míi còng ®îc ¸p dông ®¹i trµ cho tÊt c¶ c¸c khèi líp ë tÊt c¶ c¸c bé m«n ë cÊp THCS. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 7 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Lµ mét gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y m«n TiÕng Anh trong trêng THCS. T«i thÊy viÖc d¹y ng÷ liÖu míi th«ng qua t×nh huèng lµ mét vÊn ®Ò quan träng vµ nã gãp phÇn v÷ng ch¾c t¹o nÒn mãng cho viÖc h×nh thµnh c¸c kü n¨ng kü x¶o sau nµy. §iÒu nµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt vµ quan träng h¬n ë häc sinh THCS míi b¾t ®Çu lµm quen víi bé m«n TiÕng Anh. Víi mong muèn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng häc tËp cña häc sinh, t«i xin m¹nh d¹n ®ãng gãp kinh nghiÖm gi¶ng d¹y cña m×nh ®· rót ra qua nh÷ng giê lªn líp vÒ vÊn ®Ò " gi¶ng d¹y ng÷ liÖu míi" cho häc sinh THCS B. c¬ së khoa häc I. C¬ së lý luËn. Theo t©m lý häc, th× ®Æc ®iÓm cña løa tuæi thanh thiÕu niªn lµ cã xu híng v¬n lªn lµm ngêi lín, muèn tù m×nh t×m hiÓu vµ kh¸m ph¸ trong qu¸ tr×nh nhËn thøc. ¥ løa tuæi häc sinh THCS ®· cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh ho¹t ®éng häc tËp vµ tù s½n sµng tham gia vµo ho¹t ®éng kh¸c nhau. C¸c em còng rÊt dÔ tiÕp thu nh÷ng ngo¹i c¶nh vµ ®Æc biÖt lµ nh÷ng t×nh huèng giao tiÕp. V× vËy gi¸o viªn cã thÓ lîi dông chÝnh sù tiÕp thu ®ã ®Ó vËn dông vµo bµi gi¶ng cña m×nh. Tuy nhiªn viÖc vËn dông t×nh huèng vµo gi¶ng ®Ó d¹y ng÷ liÖu míi kh«ng ph¶i ®¬n gi¶n. Khi gi¸o viªn nªu t×nh huèng cã vÊn ®Ò cho häc sinh gi¶i quyÕt th× dÉn ®Õn cã nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt cña häc sinh vµ trong ®ã cã nhiÒu c¸ch gi¶i quyÕt vÊn ®Ò lµ kh«ng theo träng t©m bµi gi¶ng. V× vËy rÊt cÇn cã sù híng dÉn ®iÒu hµnh mét c¸ch khoa häc vµ nghÖ thuËt cña c¸c thÇy c« gi¸o. II. C¬ së thùc tiÔn. Trêng THCS Trung LËp lµ n¬i t«i gi¶ng d¹y. Trêng cã ®éi ngò gi¸o viªn nhiÖt t×nh, giµu kinh nghiÖm gi¶ng d¹y. Trêng cã 12 líp víi 4 khèi líp, trong ®ã 100% häc sinh ®îc häc bé m«n tiÕng Anh, c¸c khèi ®Òu häc theo ®óng ch¬ng tr×nh ph©n phèi ®æi míi. Trªn thùc tÕ, TiÕng Anh lµ mét m«n häc míi ®èi víi c¸c em míi chuyÓn tõ bËc tiÓu häc nªn bËc THCS. Do vËy c¸c em rÊt bì ngì vÒ ph¬ng ph¸p häc vµ cµng khã kh¨n h¬n khi c¸c em ph¶i häc m«n v¨n hãa míi nµy. Tuy nhiªn, chÝnh sù míi l¹ nµy ngay tõ khi tiÕp cËn c¸c em häc rÊt h¨ng say vµ rÊt nhanh chãng hßa nhËp víi bé m«n. V× vËy ®©y lµ ®iÓm thuËn lîi cho viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi cña m×nh. §Ó t×m hiÓu thùc tr¹ng cña viÖc ¸p dông ph¬ng ph¸p míi vµo viÖc d¹y m«n häc TiÕng Anh ë trêng THCS t«i tiÕn hµnh sö dông kÕt qu¶ rÌn luyÖn vµ häc tËp m«n TiÕng Anh cô thÓ ë mét líp. Sau ®©y lµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh líp 8B m«n tiÕng Anh gi÷a häc kú I võa qua. KÕt qu¶ häc tËp Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu Sè häc sinh: 37 3 16 16 2 TØ lÖ % 9 43 43 5 NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 8 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Qua b¶ng kÕt qu¶ häc tËp trªn ®©y t«i thÊy møc ®é häc tËp cña c¸c em ®· ®¹t song thµnh tÝch cña c¸c em ®¹t ®îc cha hÕt kh¶ n¨ng cña c¸c em. ThiÕt nghÜ ®Ó cã ®îc mét kÕt qu¶ rÌn luyÖn cao h¬n n÷a th× kh«ng chØ ngêi häc sinh ph¶i tÝch cùc h¨ng say häc tËp mµ ngêi gi¸o viªn cßn cÇn ph¶i gia c«ng ®Çu t vÒ thêi gian, lßng nhiÖt t×nh vµ h¬n thÕ n÷a lµ qua thùc tÕ gi¶ng d¹y ph¶i t×m ra ®îc nh÷ng kinh nghiÖm vµ tõ ®ã ph¸t huy s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®Ó häc sinh häc tËp h¨ng say kh«ng biÕt mÖt mái vµ kÕt qu¶ cuèi cïng chÝnh lµ chÊt lîng häc tËp cña häc sinh. C. Néi dung I. Giíi thiÖu chung vÒ d¹ng bµi d¹y ng÷ liÖu míi. Theo quan ®iÓm d¹y häc vµ so¹n s¸ch gi¸o khoa míi ngµy nay, bµi d¹y ng÷ liÖu míi lµ bµi d¹y nh»m giêi thiÖu vµ rÌn luyÖn cho häc sinh nh÷ng tõ vµ cÊu tróc míi trong c¸c ng÷ c¶nh gÇn gòi ®èi víi ®êi sèng. H¬n n÷a, còng cã thÓ lµ mét chøc n¨ng ng«n ng÷, ®Æc ®iÓm ng«n b¶n hay mét thñ ph¸p häc (learning strategy). C¸c bíc d¹y ng÷ liÖu cÇn theo mét tiÕn tr×nh sau: 1. Giíi thiÖu t×nh huèng ng÷ c¶nh ®Ó lµm râ ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông cÊu tróc hay tõ míi. 2. T¸ch riªng cÊu tróc hay tõ míi b»ng c¸ch ®äc to, häc sinh nghe, nh¾c l¹i hoÆc b»ng c¸c thñ thuËt kh¸c nh»m nªu bËt cÊu tróc hay tõ míi. 3. ViÕt cÊu tróc, tõ míi nªn b¶ng, lµm râ h×nh th¸i cÊu tróc (form), gi¶i thÝch nÕu thÊy cÇn thiÕt. 4. Lµm râ thªm nghÜa vµ c¸ch sö dông cÊu tróc hay tõ míi b»ng c¸ch tiÕp xóc giíi thiÖu chóng trong c¸c t×nh huèng ng÷ c¶nh kh¸c. 5. Häc sinh tiÕp tôc lÆp l¹i bíc 2. 6. KiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh (qua luyÖn tËp nhanh). Khi ngêi thÇy thÊy häc sinh lµm tèt ®îc bíc 6 th× cã thÓ chuyÓn tiÕp sang giai ®o¹n luyÖn tËp s¸ng t¹o c¸c c©u míi phi m¸y mãc vµ mang tÝnh giao tiÕp h¬n.TiÕn tr×nh trªn tuy lµ tiªu biÓu nhng kh«ng ph¶i lóc nµo còng lµ nhÊt thiÕt víi mäi trêng hîp. NÕu ngay sau bíc 2 thÇy gi¸o c¶m thÊy häc sinh ®· hiÓu vµ cã thÓ lµm tèt c¸c bµi tËp t¸i t¹o th× cã thÓ chuyÓn ngay sang bíc 6. Cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 9 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Häc sinh lµm tèt GTNL trong t×nh huèng H/s t¸i t¹o theo gîi ý Gv gi¶i thÝch lµm râ Giíi thiÖu t×nh huèng bæ sung H/s t¸i t¹o theo gîi ý KiÓm tra møc ®é tiÕp thu bµi Häc sinh lµm cha tèt II. Cïng bµn vÒ ph¬ng ph¸p míi trong viÖc gi¶ng d¹y ng÷ liÖu míi: §Ó cã mét bµi gi¶ng d¹y ng÷ liÖu míi cã kÕt qu¶ th× ngêi gi¸o viªn ph¶i ®¶m b¶o cho mét bµi gi¶ng theo tõng giai ®o¹n sau: -Vµo bµi (Warm up). - Giíi thiÖu ng÷ liÖu míi (Presentation). - Thùc hµnh (Practice) + Thùc hµnh cã kiÓm so¸t chÆt ( Controlled practice ) + Thùc hµnh cã híng dÉn ( Guided practice ) + Thùc hµnh tù do ( Free Production). 1/ Warm up (vµo bµi/ khëi ®éng). 1.1 Môc ®Ých : Nh÷ng ho¹t ®éng vµo bµi mÆc dï thêng chiÕm mét kho¶ng thêi gian ng¾n so víi bµi häc, song v« cïng quan träng. §©y lµ nh÷ng c«ng viÖc ®Çu tiªn mµ ngêi thÇy thùc hiÖn khi bíc vµo líp më ®Çu cho mét giê häc. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy cã nh÷ng môc ®Ých s ph¹m chung nh "æn ®Þnh líp, chuÈn bÞ t©m lý kiÕn thøc cho bµi häc míi, khëi ®éng nh÷ng kiÕn thøc cã s½n cña häc sinh cã liªn quan cÇn thiÕt cho bµi häc míi, gióp häc sinh liªn hÖ gi÷a ®iÒu ®· häc víi bµi míi ®ång thêi g©y høng thó cho bµi häc míi. Ngoµi ra, víi tÝnh chÊt cña mét bµi häc ngo¹i ng÷ nh÷ng ho¹t ®éng vµo bµi cßn cã ý nghÜa nh mét phÇn cña bµi häc mµ nÕu kh«ng cã sÏ lµm cho nh÷ng bíc tiÕp theo khã hoÆc kh«ng thÓ thøc hiÖn ®îc. Cô thÓ nh÷ng ho¹t ®éng nµy thêng cã vai trß t¹o t×nh huèng, bèi c¶nh cho phÇn giíi thiÖu hoÆc t¹o nhu cÇu cho mét ho¹t ®éng nµo ®ã cña bµi lµ nh÷ng ®iÒu rÊt cÇn thiÕt ®Ó häc bµi mang tÝnh giao tiÕp cao. Víi nh÷ng ý nghÜa trªn khi dù ®Þnh lµm g× trong phÇn nµy, ngêi thÇy cÇn lu«n lu«n ®Æt c©u hái lµm nh vËy ®Ó lµm g×, nh»m môc ®Ých g× vµ liÖu c¸ch lµm nh vËy cã ®¹t ®îc môc ®ich ®· dù ®Þnh hay kh«ng?. Nh vËy, c¸c ho¹t ®éng vµo bµi kh«ng ph¶i chØ ®Ó vui cho mµu s¾c vµ tïy thÝch mµ ngîc l¹i chóng cÇn ®îc nh×n nhËn nh nh÷ng viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu cho mét bµi häc ngo¹i ng÷, vµ cã thÓ nãi c¸ch vµo bµi cã ph¬ng ph¸p quyÕt ®Þnh phÇn lín cña c¶ bµi häc. 1.2 C¸c h×nh thøc vµ thñ thuËt vµo bµi : NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 10 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Tïy theo môc ®ich vµ ®Æc thï cña giê d¹y ngêi thÇy cã thÓ chän nh÷ng ho¹t ®éng vµ thñ thuËt cô thÓ cho phï hîp.Sau ®©y lµ mét sè gîi ý cho c¸c môc ®Ých cô thÓ : a/ T¹o m«i trêng thuËn lîi: T¹o kh«ng khÝ dÔ chÞu gi÷a ngêi thÇy vµo trß, t¹o thÕ chñ ®éng, tù tin cho häc sinh b»ng c¸c ho¹t ®éng:"Chatting" Tù giíi thiÖu vÒ nhµ m×nh, chµo hái, hái chuyÖn gÉu, kÓ chuyÖn vui..... TËp chung sù chó ý, æn ®Þnh líp, g©y høng thó b¾ng c¸ch b¾t ®Çu ngay mét ho¹t ®éng häc tËp nµo ®ã nh : Quan s¸t tranh, hái vµ tr¶ lêi vÒ tranh, gi¶i « ch÷ ®è tõ, (Jumbled words, Hangman, Shark attack, Word square, cross word Puzzle...). b/ ChuÈn bÞ t©m lý vµ kiÕn thøc cho bµi míi. Khai th¸c kiÕn thøc tæng hîp ®· biÕt b¾ng c¸c thñ thuËt: eliciting, brainstorming, network... Liªn hÖ víi bµi cò nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn bµi míi b¾ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh hái c©u hái, ra c¸c bµi tËp .... Thùc chÊt th× nh÷ng ho¹t ®éng vµ thñ thuËt dïng cho phÇn vµo bµi cã thÓ cïng mét lóc ®¸p øng ®îc nhiÒu môc ®ich kh¸c nhau. Nh÷ng h×nh thøc ho¹t ®éng ®îc nªu cho môc ®Ých 2 còng cã thÓ ®ång thêi cã t¸c dông cho môc ®Ých 1 vµ ngîc l¹i. V× vËy c¸ch vµo bµi t«t nhÊt lµ lµm sao víi cïng mét ho¹t ®éng d¹y häc ta cã thÓ thùc hiÖn ®îc mét lóc nhiÒu nhiÖm vô kh¸c nhau ®Æt ra cho phÇn vµo bµi. 2/ Presentation 2.1 Môc tiªu chung. Môc tiªu chung cña giai ®o¹n giíi thiÖu ng÷ liÖu míi lµ lµm cho häc sinh hiÓu ®îc nghÜa, c¸ch ph¸t ©m vµ chøng t¶ cña tõ vµ cÊu tróc míi. Nãi c¸ch kh¸c viÖc giíi thiÖu ph¶i ®¶m b¶o râ ba yÕu tè : H×nh th¸i (form), ng÷ nghÜa (meaning), vµ c¸ch sö dông(use). Cã thÓ tãm t¾t viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu nh sau: H×nh th¸i (Form) Ch÷ viÕt Ng÷ ©m Giíi thiÖu ng÷ liÖu (Presentation) Ng÷ nghÜa (Meaning ) Ng÷ ph¸p C¸ch dïng (use) 2.2 Ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông : §Ó lµm tèt viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu theo yªu cÇu ®Æt ra cÇn ph©n biÖt hai kh¸i niÖm c¬ b¶n: ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông. NghÜa cña mét tõ hay mét cÊu tróc ng÷ ph¸p vµ c¸ch chóng ®îc dïng nh thÕ nµo lµ hai vÊn ®Ò rÊt kh¸c biÖt. VÝ dô cã rÊt nhiÒu trêng hîp nÕu tra tõ ®iÓn cã thÓ hiÓu ®îc nghÜa cña tõ dÔ dµng, song kh«ng ph¶i nh vËy lµ ngêi ®äc sÏ biÕt c¸ch sö dông tõ ®ã. C¸ch sö dông cña mét tõ hay mét cÊu tróc ng÷ ph¸p phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ng÷ c¶nh, vµo thãi quen cña ngêi b¶n ng÷ vµ c¸c mèi quan hÖ cïng NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 11 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh víi m«i trêng v¨n hãa vµ x· héi cña hä. C¸ch sö dông nh÷ng ng÷ liÖu nµy chØ cã thÓ ®îc hiÓu râ khi chóng ®îc giíi thiÖu trong ng÷ c¶nh, trong ®óng t×nh huèng mµ ngêi b¶n ng÷ ®· sö dông chóng. Víi mét ng÷ ph¸p còng vËy, ý nghÜa ng÷ ph¸p vµ ý nghÜa sö dông cña mét cÊu tróc kh«ng phai lóc nµo còng trïng nhau. Nãi mét c¸ch kh¸c mét cÊu tróc ng÷ ph¸p sÏ cã nhiÒu ý nghÜa chøc n¨ng ng«n ng÷ kh¸c nhau. LÊy thêi hiÖn t¹i tiÕp diÔn trong TiÕng Anh lµm vÝ dô: ý nghÜa ng÷ ph¸p cña thêi nµy lµ chØ mét hµnh ®éng ®ang diÔn ra ë thêi ®iÓm ®ang nãi nhng l¹i ®îc sö dông kh«ng chØ ®Ó miªu t¶ b×nh luËn nh÷ng g× ®ang diÔn ra nh b×nh luËn bãng ®¸ thÓ thao, c¸c sù kiÖn x· héi mµ cßn nãi ®Õn nhiÒu dù ®Þnh trong kÕ ho¹ch trong t¬ng lai. Eg: We are visiting the national Park this weekend. Hay mét lêi c¶nh c¸o, ng¨n ngõa: Eg: You are using my computer again!.... HoÆc diÔn t¶ sù thay ®æi víi c¸c ®éng tõ " become" vµ " get" Eg: The city is becoming/ getting beautiful Cã thÓ nãi ng÷ c¶nh hay t×nh huèng ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong viÖc lµm râ ng÷ nghÜa vµ ý nghÜa sö dông cña ng÷ liÖu. Nh vËy c«ng viÖc chñ yÕu cña viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu lµ t¹o dùng ®îc ng÷ c¶nh hay t×nh huèng phï hîp cho ng÷ liÖu ®ã. 2.3 T¹o dùng ng÷ c¶nh/ t×nh huèng. (Setting up contexts / situations). Gi¸o viªn cã thÓ t¹o dùng ng÷ c¶nh hay t×nh huèng ®Ó giíi thiÖu ng÷ liÖu míi theo nh÷ng c¸ch sau: a). Sö dông m«i trßng vËt chÊt xung quanh. - Líp häc, bµn, ghÕ, thÇy, trß dông cô häc tËp... - Trêng häc: c¸c phßng häc, cÇu thang, c¸i phong ban, th viÖn, gi¸o viªn, c¸c nh©n viªn trong trêng, cét cê, s©n trêng,vên trêng.... VD: Ngoµi viÖc sö dông nh÷ng c¬ së vËt chÊt ®Ó giíi thiÖu ng÷ nghÜa, ta còng cã thÓ sö dông chóng ®Ó giíi thiÖu c¸c ý nghÜa ng÷ ph¸p cña giíi tõ, tÝnh tõ, liªn tõ, miªu t¶ vÞ trÝ trêng häc, c¸c phßng trong trêng nh th viÖn to hay nhá; phßng gi¸o viªn to hay nhá h¬n phßng th viÖn,cã mÊy líp häc trong trêng. Th viÖn cã lu«n lu«n ®«ng ®óc hay kh«ng,cã nhiÒu s¸ch kh«ng.......? b). Sö dông nh÷ng t×nh huèng thËt ë trªn líp. Nh÷ng t×nh huèng thËt trong thùc tÕ lu«n cã s½n vµ ®a d¹ng ®Ó cho chóng ta cã thÓ khai th¸c mét c¸ch phong phó vµ sinh ®éng. VD: - Phßng häc cã hai cöa sæ : - Chóng em häc tiÕng Anh ®îc 3 n¨m råi - H«m qua c¶ líp ®i th¨m viÖn b¶o tµng. - B¹n Hïng h«m nay tr«ng rÊt b¶nh bao. - Cöa sæ cao qu¸ b¹n Hoa kh«ng víi ®îc..... Víi nhiÒu vÝ dô nµy ®Òu cã thÓ lµ nh÷ng t×nh huèng thËt sinh ®éngcho môc ®Ých giíi thiÖu c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p t¬ng ®¬ng nh: + There is/ are... There are two windows in our class. + Present perfect tense We have learnt English for three years + Past tense The whole class visited the museum yesterday NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 12 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh + Look +adj Hung looks smart today + ...too...to ... The window is too high for Hoa to reach Nh÷ng t×nh huèng thËt trong thùc tÕ lu«n cã s½n vµ ®a d¹ng ®Ó cho chóng ta cã thÓ khai th¸c mét c¸ch phong phó vµ sinh ®éng. c) Sö dông thùc tÕ ®êi sèng gia ®×nh, b¹n bÌ cña häc sinh RÊt nhiÒu sù viÖc thùc tÕ trong ®êi sèng gia ®×nh, b¹n bÌ quen thuéc cña häc sinh cã thÓ ®îc sö dông ®Ó lµm ng÷ c¶nh cho viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu. vÝ dô nh nghÒ nghiÖp cña bè mÑ, anh chÞ em; hoµn c¶nh gia ®×nh; së thÝch; c¸c ho¹t ®éng thÓ thao, gi¶i trÝ; b¹n bÌ nµo biÕt ®¸nh ®µn, b¹n nµo biÕt vÏ , nu«i lîn.... ®Òu cã thÓ khai th¸c mét c¸ch linh ho¹t, mu«n mµu mu«n vÎ. d) Sö dông c¸c chuyÖn cã thËt, c¸c hiÖn tîng phæ biÕn. Nh÷ng hiÖn tîng tù nhiªn, hiÖn tîng x· héi, c¸c c©u chuyÖn cã thËt trong ®êi sèng hµng ngµy cña häc sinh lµ nguån ng÷ c¶nh phong phó v« tËn cho giao viªn sö dông vµo môc ®Ých d¹y häc. VD: ®Ó giíi thiÖu c¸c kh¸i niÖm lín bÐ, to nhá,cao thÊp vµ c¸ch so s¸nh tÝnh tõ, thÇy gi¸o cã thÓ ®a ngay nh÷ng nhËn ®Þnh thùc tÕ nh: Ho Chi Minh city is bigger than Hanoi The post office is higher than the bank Hoan Kiem lake is smaller than the West lake. e) Sö dông c¸c b¶ng biÓu, b¶n ®å, b¶n tin, b¸o chÝ. C¸c b¶ng biÓu nh thêi khãa biÓu, thêi gian biÓu cña häc sinh, tê lÞch, lÞch lµm viÖc,.... ®Òu cã thÓ khai th¸c ®Ó giíi thiÖu nh÷ng kh¸i niÖm nh thêi gian,c¸c ho¹t ®éng trong ngµy, thø tù diÔn biÕn c¸c ho¹t ®éng, c¸ch sö dông thêi thÓ, c¸ch phèi hîp thêi vµ nhiÒu vÊn ®Ó kh¸c. f) LËp t×nh huèng vµ ng÷ c¶nh víi sù hç trî cña gi¸o cô trùc quan vµ ng«n ng÷ ®· häc. Cã nh÷ng ng÷ liÖu (ng÷ ph¸p vµ tõ vùng), kh«ng thÓ minh häa b»ng nh÷ng t×nh huèng thËt hay sù viÖc th©t, ph¶i cÇn ®Õn nh÷ng t×nh huèng gi¸o viªn tù t¹o. Lóc nµy, gi¸o viªn cã thÓ phèi hîp dïng gi¸o cô trùc quan vµ / hoÆc ng«n ng÷ cã s½n cña häc sinh( kÓ c¶ tiÕng mÑ ®Î) ®Ó t¹o t×nh huèng. VÝ dô: §Ó giíi thiÖu cÊu tróc: It takes + ( some amount of time ) + to do smth. ThÇy gi¸o cã thÓ t¹o mét t×nh huèng sau: My brother is a quich cyclist. His school is 10 km away from home. ( Th©y gi¸o viÕt lªn b¶ng s¬ ®å) HOME-----------------10 km----------------SCHOOL He usually leaves home at 7 am and arrives at school at 7.15 am ( ThÇy gi¸o ghi thªm vµo s¬ ®å thêi gian ®i vµ thêi gian ®Õn) HOME-----------------10 km----------------SCHOOL 7 am 7.15 am So, it takes him 15 minutes to cycle 10 km g) Phèi hîp c¸c c¸ch cã thÓ Khi giíi thiÖu ng÷ liÖu míi, trong nhiÒu trêng hîp mét t×nh huèng hay ng÷ c¶nh kh«ng ®ñ lµm râ nh÷ng ý nghÜa ng«n ng÷ vµ ý nghÜa sö dông cña cÊu tróc NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 13 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh ng÷ ph¸p. Mét ph¬ng ph¸p rÊt h÷u hiÖu lµ phèi hîp c¸c lo¹i t×nh huèng ®· ®Ò cËp ë trªn ®Ó hç trî lÉn nhau, kÓ c¶ sö dông tiÕng mÑ ®Î mét c¸ch hîp lý. * §iÒu cÇn lu ý: Mét ng÷ c¶nh hay mét t×nh huèng tèt cho viÖc giíi thiÖu ng÷ liÖu cÇn ph¶i ®¶m b¶o cho mét sè yªu cÇu sau:  Lµm râ ®îc ng÷ nghÜa vµ c¸ch dïng cña ng÷ liÖu muèn giíi thiÖu.  Ph¶i lý thó, cã ý nghÜa th× Ýt nhÊt häc sinh còng thÊy høng thó muèn nghe, muèn biÕt hoÆc muèn ®äc vÒ nã.  §ång thêi cã thÓ sö dông t×nh huèng ®ã cho häc sinh luyÖn tËp øng dông ngay sau ®ã. 2.4 Giíi thiÖu h×nh th¸i ng÷ ph¸p míi ( The Presentation of Form) Ngoµi viÖc dïng ng÷ c¶nh ®Ó giíi thiÖu ng÷ nghÜa vµ c¸ch dïng ngêi thÇy còng cÇn lµm cho häc sinh n¾m ®îc h×nh th¸i cÊu tróc, c¸c quy t¾c ng÷ ph¸p ®Ó häc sinh cã thÓ dÔ dµng n¾m b¾t ®îc cÊu tróc kh¸i qu¸t vµ hÖ thèng hãa ®îc nh÷ng ng÷ liÖu ®· häc tõ ®ã cã thÓ sö dông ng÷ liÖu ®îc dÔ dµng. VÝ dô; Môc d¹y cña bµi lµ c¸ch thùc hiÖn lêi mêi b»ng TiÕng Anh thÇy cã thÓ giíi thiÖu mÉu c©u kh¸i qu¸t: 1 2 Would you like to + verb vµ lµm râ kh¶ n¨ng thay thÕ ë phÇn(2) sau to nh sau: Would you like to go to the cinema? have dinner with me tonight? play tennis? §iÒu cÇn lu ý :  C«ng thøc hay mÉu c©u kh¸i qu¸t hãa c¸c cÊu tróc ng÷ ph¸p cã t¸c dông lµm râ h×nh th¸i ng÷ ph¸p (form) cña lêi nãi, song kh«ng thÓ qua ®ã lµm râ ng÷ nghÜa (meaning) hay c¸ch sö dông (use) cña cÊu tróc ng÷ ph¸p ®ã.  Ngîc l¹i viÖc nhÊn m¹nh c¸ch dïng ng÷ c¶nh vµ t×nh huèng ®Ó giíi thiÖu ng÷ nghÜa vµ c¸ch sö dông mét cÊu tróc ng÷ ph¸p kh«ng cã nghÜa lµ sÏ lo¹i bá c¸c biÖn ph¸p lµm râ c¸ch cÊu t¹o, h×nh th¸i cña cÊu tróc ng÷ ph¸p ®ã.  Ba yÕu tè ng«n ng÷ : form, meaning and use lu«n lu«n ph¶i ®îc giíi thiÖu ®ång thêi, phèi hîp vµ cã tÇm quan träng ngang b»ng nhau. 2.5 KiÓm tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh (Checking comprehension). Sau khi gi¸o viªn ®· t¹o t×nh huèng vµ lµm râ c¸c ý nghÜa vµ c¸ch sö dông ng÷ liÖu cÇn giíi thiÖu, ®iÒu cÇn ph¶i thùc hiÖn tiÕp theo ë giai ®o¹n nµy lµ kiÓm NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 14 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh tra møc ®é tiÕp thu cña häc sinh ®Ó thÇy cã thÓ bæ xung bµi gi¶ng kÞp thêi nÕu cÇn. ChØ trªn c¬ së ®ã viÖc thùc hµnh tiÕp theo míi cã hiÖu qu¶. ViÖc kiÓm tra nµy thêng ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét sè bµi tËp nh:  Gi¸o viªn ®a ra t×nh huèng, häc sinh ®Æt c©u cho t×nh huèng ®ã, sö dông mÉu c©u võa míi häc.  Thùc hiÖn mét sè bµi tËp l¾p ghÐp.  Bµi tËp hái- tr¶ lêi.  DÞch ra tiÕng viÖt ( nÕu phï hîp vµ cÇn thiÕt.) 3. Thùc hµnh (Practice) TiÕp theo phÇn giíi thiÖu ng÷ liÖu - thêng rÊt ng¾n so víi c¸c phÇn kh¸c cña bµi häc lµ ®Õn phÇn thùc hµnh, ®ång thêi lµ phÇn chñ yÕu nhÊt. Tríc khi ®i vµo ho¹t ®éng luyÖn tËp thùc hµnh cô thÓ cÇn h×nh dung chóng trong mét tæng thÓ kh¸i qu¸t. §ã lµ qu¸ tr×nh häc sö dông ng«n ng÷. Trong gi¸o häc ph¸p ngo¹i ng÷ cã nhiÒu c¸ch tiÕn hµnh c¸c bíc häc vµ rÌn luyÖn ng÷ liÖu. Tuy nhiªn c¸c c¸ch tiÕn hµnh ®ã ®Òu thÓ hiÖn mét trong hai quan ®iÓm phæ biÕn cïng ®ang tån t¹i hiÖn nay, cã thÓ t¹m gäi lµ quan ®iÓm ®i tõ phÇn ®Õn tæng thÓ vµ quan ®iÓm ®i tõ tæng thÓ ®Õn phÇn (Bottom- up Aproach vs. Topdown Aproach). Trong trêng THCS , quan ®iÓm ®i tõ phÇn ®ªn tæng thÓ ®îc thùc hiÖn kh¸ râ nÐt vµ thêng xuyªn. Quan ®iÓm nµy, sau khi ng÷ liÖu ®· ®îc giíi thiÖu qu¸ tr×nh thùc hµnh thêng ®i tõ nh÷ng bµi tËp cã sù khèng chÕ, kiÓm so¸t chÆt chÏ vÒ lêi nãi cña häc sinh ®Õn nh÷ng bµi tËp níi láng dÇn møc ®é kiÓm so¸t tiÕn tíi tù do ph¸t ng«n theo ý m×nh hoµn toµn. Qu¸ tr×nh nµy ®îc thÓ hiÖn trªn mét trôc liªn hoµn nh sau: C¸c bíc H×nh thøc ho¹t ®éng t¬ng ®¬ng Thùc hµnh cã kiÓm so¸t chÆt chÏ Drills (Controlled practice) Thùc hµnh cã híng dÉn (Guided practice) Meaningful practice in context Thùc hµnh tù do (Free production) Communicative activities Tuy nhiªn, viÖc ph©n chia c¸c bíc hay giai ®o¹n luyÖn tËp nh trªn chØ lµ t¬ng ®èi mang tÝnh lý thuyÕt. Trong thùc tÕ, c¸c ho¹t ®éng lu«n diÔn ra uyÓn chuyÓn vµ kh«ng cã giíi h¹n rµnh m¹ch gi÷a c¸c bíc víi nhau. S¬ ®å trªn gióp cho ngêi thÇy h×nh dung râ h¬n môc ®Ých c«ng viÖc ph¶i lµm, tõ ®ã lËp ra nhiÒu gi¸o ¸n phï hîp cho giai ®o¹n häc tËp cô thÓ. Quan ®iÓm ®i tõng phÇn ®Õn tæng thÓ, hay tõ thùc hµnh m¸y mãc ®Õn sö dông s¸ng t¹o ng«n ng÷ nh ®îc tr×nh bµy trªn thùc tÕ lµ mét quan ®iÓm truyÒn thèng, ®îc sö dông t¬ng ®èi phæ biÕn vµ quen thuéc trong trêng phæ th«ng ®Æc biÖt lµ trong trêng THCS hiÖn nay. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 15 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh 3.1 Thùc hµnh m¸y mãc ( Controlled practice ). Môc ®Ých cña c¸c lo¹i ho¹t ®éng nµy lµ thùc hµnh ®Ó n¾m ®îc h×nh th¸i cÊu tróc, c¸ch dïng mÉu c©u mang tÝnh m¸y mãc nh»m ®¹t ®îc sù chÝnh x¸c vµ ®óng ng÷ ph¸p. S¶n phÈm ng«n ng÷ cña häc sinh bÞ khèng chÕ chÆt bëi b¶n chÊt cña c¸c bµi tËp do thÇy ®Ò ra. Lo¹i thùc hµnh nµy do tÝnh chÊt m¸y mãc cña nã chØ phï hîp víi bíc ®Çu cña phÇn thùc hµnh. Víi tÝnh chÊt ®ã kh«ng nªn l¹m dông vµ kÐo dµi nh÷ng bµi tËp thuéc lo¹i nµy. §ång thêi viÖc khai th¸c sö dông chóng hoµn toµn phô thuéc vµo ®Æc thï cña lo¹i ng÷ liÖu ®ang ®îc thùc hµnh. §Ó cã thÓ ¸p dông nh÷ng thñ thuËt lµm cho chóng ®a d¹ng, cã nghÜa vµ mang tÝnh giao tiÕp h¬n cã thÓ sö dông nh÷ng c¸ch sau.  Dïng lo¹i gîi ý kh¸c nhau nh: + Tõ gîi ý ( word cue ). + Gîi ý trùc quan: ( pictures, cards, charts, objects ).  Thay ®æi c¸ch luyÖn tËp bµi tËp. +Thay ®æi vai trß cña thÇy- trß: ThÇy hái-- trß ®¸p Trß hái -- trß ®¸p Trß hái -- thÇy ®¸p + Dïng phèi hîp c¸c h×nh thøc luyÖn tËp cÆp, luyÖn nhãm, vµ luyÖn c¶ líp. VÝ dô 1: 1.1 Bµi tËp thay thÕ m¸y mãc. Model: He has school on Saturday. Cue: Mary Mary has school on Saturday Sandy and Tom Sandy and Tom have school on Saturday You. You have school on Saturday I / Monday. I have school on Monday. 1.2 Bµi tËp thay thÕ cã nghÜa: Sö dông b¶ng gîi ý" Time table" Model: Peter has school on Saturday. Look at the time table and say who has school on Saturday , Thursday.... Name Mon Tue Wed Thur Fri Sat Peter       Mary      Sandy      Tom      Jack     Sun  Teacher: Now say. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 16 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Mary: Mary has school on Saturday. Sandy and Tom : Sandy and Tom have school on Saturday. Now: on Thursday. Peter has school on Thursday. Jack has school on Thursday. Peter and Jack have school on Thursday. Now what about you? I have school on Thursday and Saturday. I have school on all week days etc..... VÝ dô 2: Sö dông "sæ tay nhËt ký" thÇy tù t¹o lµm b¶ng gîi ý: Date Don't forget Monday buy birthday present Tuesday meet Mai Wednesday Thursday Friday have music lesson go to the Circus see the dentist Saturday go shopping Sunday visit grandparents Víi mét b¶ng trùc quan trªn, gi¸o viªn cã thÓ khai th¸c ®Ó luyÖn nhiÒu mÉu c©ukh¸c nhau, cô thÓ nh mÉu c©u díi ®ay: Practice A What are you going to do on Monday? I'm going to buy a birthday present. What are you going to do on....? I'm going to... Practice B. A: Are you doing anything on Wednesday? B: Yes, I'm having a music lesson. A: Are you doing anything on...? B: Yes, I'm....... Practice C: A: Will you have time on Saturday? B: I'm afraid not. I'll visit my grandparents on Sunday. Sau nh÷ng bµi luyÖn tËp m¸y mãc nh trªn, thÇy gi¸o cã thÓ chuyÓn sang nh÷ng bµi tËp s¸ng t¹o vµ cã nghÜa h¬n b»ng c¸ch yªu cÇu häc sinh tù lËp mét b¶ng ghi nhí cho chÝnh m×nh, råi luyÖn tËp t¬ng tù nh nh÷ng mÉu c©u trªn trong nhãm. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 17 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh Khi thÇy gi¸o sö dông nh÷ng bµi tËp luyÖn cã nghÜa h¬n nh trªn thùc chÊt lµ ®· chuyÓn sang giai ®o¹n ho¹t ®éng cã híng dÉn trong trôc liªn hoµn cña qu¸ tr×ng thùc hµnh ng«n ng÷ giao tiÕp, sÏ ®îc tr×nh bµy ë phÇn tiÕp theo. 3.2 Thùc hµnh cã híng dÉn (Guided practice ) C¸c lo¹i ho¹t ®éng thùc hµnh cã híng dÉn lµ nh÷ng lo¹i ho¹t ®éng b¾t ®Çu mang tÝnh giao tiÕp, Ýt m¸y mãc h¬n, nh»m môc ®Ých híng dÉn häc sinh lµm viÖc víi nhau, luyÖn tËp vµ sö dông c¸c cÊu tróc hoÆc mÉu c©u theo nh÷ng nhu cÇu giao tiÕp nhÊt ®Þnh. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ nh÷ng bµi tËp chuÈn bÞ lµm cÇu nèi cho c¸c bíc ho¹t ®éng giao tiÕp tù do sau nµy. Nh÷ng ho¹t ®éng nµy ®ãng vai trß v« cïng quan träng cho viÖc ph¸t triÓn kÜ n¨ng giao tiÕp cña häc sinh. Cã thÓ nãi, nh÷ng ho¹t ®éng nµy lµ néi dung chñ yÕu cña c¸c ho¹t ®éng thùc hµnh ng«n ng÷ trªn líp. C¸c ho¹t ®éng nµy còng cã nhiÒu møc ®é khã dÔ vµ phøc t¹p kh¸c nhau, ®i tõ cã híng dÉn ®Ó khèng chÕ chÆt s¶n phÈm ng«n ng÷ cña häc sinh ®Õn níi láng dÇn ®Ó cuèi cïng cã thÓ chuyÓn sang tù do giao tiÕp hoµn toµn ë giai ®o¹n sau. (1) C¸c ho¹t ®éng t×nh huèng ThÇy gi¸o ®a ra nh÷ng t×nh huèng. Häc sinh ®Æt m×nh vµo nh÷ng t×nh huèng®ã ®Ó sö dông ng«n ng÷ phï hîp, dùa vµo nh÷ng tõ gîi ý ho¹c híng dÉn cña thÇy. VÝ dô : Giving advice: Should - Shouldn't + Sö dông t×nh huèng thËt trªn líp T: I don't feel very well today. What should I do? S1: You should take a rest. S2: You should stay at home. S3: You should go and see the doctor after work. Ect.... + Nh÷ng t×nh huèng t¬ng tù cã thÓ sö dông cho cïng môc ®Ých:  My cat refuses to eat / hasn't eaten anything for three days now. What should I do?  My family and I are going to Da Lat on holiday this summer. What should I bring along?  Lan's birthday is coming. What should we give her? Etc..... (2) C¸c ho¹t ®éng c¸ thÓ ho¸, cô thÓ ho¸ t×nh huèng. Nh÷ng ho¹t ®éng c¸ thÓ ho¸, cô thÓ ho¸ t×nh huèng thêng ®îc dïng kÕ tiÕp nh÷ng bµi tËp luyÖn tËp mÉu, cã kiÓm so¸t chÆt, nh»m híng häc sinh liªn hÖ víi t×nh huèng thËt ®Ó ¸p dông nh÷ng cÊu tróc, vèn tõ míi häc, diÔn ®¹t lêi nãi cã nghÜa, phï hîp víi hoµn c¶nh thËt. Nh÷ng lo¹i ho¹t ®éng nµy cã thÓ ë d¹ng cã khèng chÕ ng÷ liÖu, hoÆc cã thÓ rÊt më, cho phÐp sù s¸ng t¹o tù do sö dông ng«n ng÷ cña häc sinh. Sau ®©y lµ mét sè vÝ dô vÒ ho¹t ®éng nµy. NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 18 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh VÝ dô 1- C¸ thÓ ho¸, cã khèng chÕ ng÷ liÖu Bíc 1( tríc khi vµo c¸ thÓ ho¸)- LuyÖn tËp qua tranh. T: What can this man do? S1: He can swim. T: What can this girl do? S2: She can play table-tennis. T: And this boy, what can he do? S3: He can play football. Bíc 2: C¸ thÓ ho¸ bµi luyÖn tËp- hái häc sinh trong líp: T: What about you,Minh? What can you do? Minh: I can swim T: And you, Lan? Can you swim, too? Lan: No, I can't swim, but I can sing. Etc... Vi dô2- C¸ thÓ ho¸, cho phÐp më réng sù s¸ng t¹o ng«n ng÷. What's your opinion? What do you like to do when you visit a new city? Number these from 1 to 5 and add htree things to the list. -------- go sightseeing --------- eat at local restaurants --------- buy souvenirs --------- take photographs ---------- go shopping Your addings: 1) ------------2) ------------3) -------------Now talk with your friend, compare your likings. Have a conversation like this: A: Do you like to go shopping when you visit a new city? B: No, I don't. I hate to go shopping. What about you? A: Oh, I love it. What about buying souvenirs? Don't you hate it, either ? Etc... H×nh thøc cña c¸c ho¹t ®éng lo¹i nµy rÊt ®a d¹ng vµ cã møc ®é khã dÔ kh¸c nhau, tuú thuéc vµo møc ®é phøc t¹p cña ng÷ liÖu ®îc sö dông, ®îc giíi thiÖu vµ chi phèi bëi nh÷ng bµi luyÖn cã kiÓm so¸t chÆt vµ cã híng dÉn tríc ®ã.¥ c¸c ho¹t ®éng cã liªn hÖ ®Õn c¸ nh©n nµy, ngoµi viÖc ¸p dông nh÷ng mÉu ®· häc , bµi luyÖn tËp ®îc më réng tù do h¬n víi nh÷ng c©u hái më réng vµ nh÷ng c©u tr¶ lêi tù nhiªn, kh«ng bÞ gß Ðp theo khu«n mÉu, cã thËt, ®óng víi t×nh huèng, sÏ NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 19 §Ò tµi:Ch÷a lçi cho häc sinh líp 9 trong bµi thùc hµnh gióp häc sinh phèi hîp cïng mét lóc vèn kiÕn thøc cã s½n víi kiÕn thøc míi häc ®Ó diÔn ®¹t nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh giao tiÕp cao h¬n III) øng dông vµo mét bµi gi¶ng ë ch¬ng tr×nh TiÕng Anh 8 Period 47 Unit 8 : County life and city life Lesson 2 : Speak - Page 78 Language focus 3 - Page 73 I) Aim : Practice in present progressive tense to show the changes with " get " and " become" II) Objective: By the end of the lesson, Ss will be able to practice speaking about the changes of the places by using the present progressive tense with " get" and " become" III) Teaching aids: Text book , Pictures, Procedure Stages/ Steps/ Teacher's activities I) Warm up * Jumbled words. - Write the name of the game on the board. - Stick the poster with Jumbled words on the board . While sticking T says "I have some adjectives with disordered letters. Now you have to put them in correct order to make the meaning adjectives". - Divide class into two teams - Ask Ss from each team to go to the board and write the correct words Ss' activities Contents/ Noteboard * Jumbled words ( with answer key) 1) nioys = noisy Work in 2) omdenr = modern two teams 3) lecan = clean 4) bsuy = busy 5) iwed = wide 6) allt = tall 7) baeutflui = beautiful NguyÔn ThÞ Thanh HuÖ- Gi¸o viªn trêng THCS TRung LËp 20
- Xem thêm -