Tài liệu Chú ý

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 88 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

CHÚ Ý Khi làm đề tài về Chi phí sx và giá thành cần tìm hiểu thêm: - Về “ CPSXC” cần xin thêm số liệu của 1 số TK 627 như: TK6272,6273,6277... và cần hỏi thêm về tiêu thức phân bổ của TK 627 vào CPSX trong kỳ - Về công tác giá thành: trong công thức tính giá thành của công ty CPXMBS có “Chi phi phụ trợ phân bổ” và “Chi phí của các công đoạn trước chuyển sang”, khi thực tập cần tìm hiểu xem tiêu thức và hệ số phân bổ của CP phụ trợ p.bổ cho các công đoạn sx chính như thế nào và CP của các công đoạn trước được chuyển sang như thế nào
- Xem thêm -