Tài liệu Chủ trương cổ phần hoá của nhà nước và sự thành công của công ty cổ phần bao bì bia- rượu – nước giải khát

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 64 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Tiểu luận Luật NỘIDUNG I. CỔPHẦNHOÁDOANHNGHIỆP NHÀNƢỚC, CÁCDOANHNGHIỆP NHÀNƢỚCĐỦĐIỀUKIỆNĐỂTIẾNHÀNHCỔPH ẦNHOÁ 1. Khái niệm cổ phần hoá Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nƣớc là việc chuyển doanh nghiệp Nhà nƣớc thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệp mà Nhà nƣớc không cần nắm giữ 11% vốn đầu tƣ, nhằm tạo điều kiện cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp có cổ phẩn làm chủ thực sự doanh nghiệp. Huy động vốn toàn xã hội đểđầu tƣđổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp góp phần tăng trƣởng kinh tế. 2. Các loại hình doanh nghiệp Nhà nƣớc đƣợc lựa chọn cổ phần hoá * Loại doanh nghiệp Nhà nƣớc hiện có, chƣa tiến hành cổ phần hoá: Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Doanh nghiệp Nhà nƣớc hoạt động công ích. Khi cổ phần hoá những doanh nghiệp thuộc loại này có mức vốn Nhà nƣớc trên 10 tỷđồng phải đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ cho phép. Nếu dƣới 10 tỷđồng do Bộ trƣởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quyết định. - Sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ Nhà nƣớc độc quyền kinh doanh: vật liệu nổ, chất phóng xạ, in bạc và các chứng chỉ có giá, mạng trục thông tin quốc gia và quốc tế. * Loại doanh nghiệp nhà nƣớc hiện có, nhà nƣớc cần nắm cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt khi tiến hành CPH: - Doanh nghiệp hoạt động công ích trên 10 tỷđồng - Khai thác quặng quí hiếm - Khai thác khoáng sản quy mô lớn. - Các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về khai thác dầu khí - Sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh và hoá dƣợc Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý hiếm quy mô lớn - Sản xuất điện quy mô lớn, truyền tải và phân phối điện - Sửa chữa phƣơng tiện bay - Dịch vụ khai thác bƣu chính viễn thông - Vận tải đƣờng sắt, hàng không, viễn thông - In, xuất bản, sản xuất rƣợu, bia, thuốc lá có quy mô lớn. - Nhà nƣớc đầu tƣ, Nhà nƣớc cho ngƣời nghèo - Kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn * Các loại doanh nghiệp nhà nƣớc hiện có còn lại đều có thể thực hiện CPH vàáp dụng các hình thức chuyển đổi sở hữu khác trong đó Nhà nƣớc không giữ cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt. II. QUÁTRÌNH CPH 1. Các bƣớc CPH Bước 1: Chuẩn bị CPH 1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là các Bộ), các UBND tỉnh, thành Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật phố trực thuộc trung ƣơng (gọi tắt là UBND tỉnh), các Tổng công ty 91. Dựa vào phƣơng án phân loại và sắp xếp doanh nghiệp nhà nƣớc theo chỉ thị số 20/1998/CT-TTg ngày 21/4/1998 của Thủ tƣớng Chính phủ và bảng danh mục doanh nghiệp nhà nƣớc để lựa chọn CPH ban hành kèm theo Nghịđịnh 44/1998/NĐ-CP ban hành kèm theo Nghịđịnh 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998: Lập danh sách doanh nghiệp nhà nƣớc CPH từng báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ và gửi cho doanh nghiệp để thực hiện. Riêng các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty 91, sau khi cóý kiến phê duyệt của Thủ tƣớng Chính phủ sẽ tổ chức thực hiện CPH. 2. Các doanh nghiệp nhà nƣớc trong danh sách CPH báo cáo các Bộ, UBND tỉnh, Tổng công ty 91 dự kiến doanh thu danh sách các thành viên trong Ban Đổi mới quản lý tại doanh nghiệp. 3. Các Bộ, UBND tỉnh, Tổng Công ty 91: Quyết định từng doanh nghiệp CPH trong từng năm và quyết định thành lập Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp, Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật thành phần gồm: Giám đốc (hoặc phó giám đốc) làm trƣởng ban, kế toán trƣởng uỷ viên thƣờng trực, các trƣởng phòng, ban kế hoạch, sản xuất kinh doanh, tổ chức cán bộ, kỹ thuật là uỷ viên và mời đồng chíBí thƣĐảng uỷ (hoặc Chi bộ), Chủ tịch công đoàn tham gia gọi là uỷ viên ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp và các cán bộ chủ chốt tại các doanh nghiệp sẽ tiến hành cổ phần hoá. 5. Ban trao đổi mới quản lý tại doanh nghiệp có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích về chủ trƣơng, chính sách cho ngƣời laođộng 6. Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp chuẩn bị tài liệu về: - Hồ sơ pháp lý khi thành lập doanh nghiệp - Công nợ, tài sản, nhà xƣởng, vật kiến trúc, đang quản lý - Vật tƣ hàng hoáứđọng, kém, mất phẩm chất đề ra hƣớng giải quyết. - Danh sách ngƣời laođộng của doanh nghiệp đến thời điểm cổ phần hoá, năm công tác từng ngƣời Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Dự toán chi phí cổ phần hoáđến khi hoàn thành Đại hội cổđông lần thứ nhất Bước 2: Xây dựng phƣơng án cổ phần hoá 7. Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp tổ chức kiểm kê tài sản tiền vốn, công nợ của doanh nghiệp. Căn cứ số liệu trên sổ sách kế toán và kết quả kiểm kêđánh giá lại giá trị tài sản của doanh nghiệp, giải quyết vƣớng mắc tài chính, đềnghị giá trị thực tế của doanh nghiệp, và giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc tại doanh nghiệp. 8. Các Bộ, UBND tỉnh, Tổng công ty 91 thống nhất với cơ quan quản lý vốn và tài sản Nhà nƣớc tại doanh nghiệp về giá trị thực tế của doanh nghiệp, ra văn bản thoả thuận với Bộ tài chính mức giá này 9. Quyết định giá trị thực tế của doanh nghiệp - Bộ trƣởng Bộ Tài chính quyết định giá trị doanh nghiệp có mức vốn Nhà nƣớc ghi trên sổ kế toán tại thời điểm cổ phần hoá trên 10 tỷđồng Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Các Bộ, UBND tỉnh, Tổng công ty 91 giá vốn ghi trên sổ sách tại thời điểm cổ phần hoá từ 10 tỷđồng trở xuống. Thời hạn việc xác nhận giá trị doanh nghiệp không quá 30 ngày. 10. Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp lập phƣơng án cổ phần hoá doanh nghiệp, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. - Có thể tổ chức Đại hội công nhân viên chức lấy ý kiến về dự thảo phƣơng án. - Phổ biến hoặc niêm yết công khai dự kiến nêu trên cùng thảo luận. - Hoàn thiện phƣơng án trình lên cơ quan thẩm quyền phê duyệt. * Bước 3. Phê duyệt và triển khai thực hiện phƣơng án cổ phần hoá. 11. Các Bộ, UBND tỉnh, Tổng công ty 91 - Đối với doanh nghiệp Nhà nƣớc có giá trị thuộc vốn Nhà nƣớc trên 10 tỷđồng trình Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt và quyết định. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Các Bộ, UBND tỉnh phê duyệt và quyết định đối với doanh nghiệp có vốn Nhà nƣớc đã quy định từ 10 tỷđồng trở xuống. - Các doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty 91 có vốn Nhànƣớc từ 10 tỷđồng trở xuống do Bộ quản lý ngành kinh tế kỹ thuật phê duyệt 12. Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp - Mở rộng đăng ký mua cổ phần của các công ty cổđông. Đăng ký mua tờ cổ phiếu tại kho bạc Nhà nƣớc. - Công khai tình hình tài chính của doanh nghiệp cho đến thời điểm cổ phần hoá - Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng chủ trƣơng bán cổ phần, bán cổ phần của doanh nghiệp cho cổđông. 13. Trƣởng ban đổi mới quản lý doanh nghiệp triệu tập đại hội cổđông lần thức nhất để bầu hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật * Bước 4. Ra mắt công ty cổ phần vàđăng ký kinh doanh 14. Giám đốc, kế toán trƣởng với sự chứng kiến của Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp vàđại diện cơ quan quản lý vốn và tài sản Nhà nƣớc bàn giao cho Hội đồng quản trị công ty cổ phần: laođộng, tiền vốn, tài sản. danh sách, hồ sơ cổđông và toàn bộ hồ sơ tài liệu, sổ sách của doanh nghiệp. - Ban đổi mới quản lý tại doanh nghiệp bàn giao công việc còn lại (nếu có) cho Hội đồng quản trị và công bố tự giải thể từ ngày ký biên bản bàn giao. 15. Hội đồng quản trị công ty cổ phần hoàn tất những công việc còn lại. - Xin khắc con dấu công ty cổ phần, nộp lại con dấu cũ (nếu có) - Lập bảng kêđề nghị kho bạc tỉnh, thành phố cung cấp cho các cổđông tờ cổ phiếu phù hợp với số cổ phần của các cổđông. - Tổ chức ra mắt công ty cồ phần: theo các hình thức Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh, thành phố thuộc Trung ƣơng nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.Hồ sơđăng ký kinh doanh quy định tại điều 19 nghịđịnh số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ. 2. Cổ phần hoá chỉ tiến không lùi Bộ kiên quyết không để các doanh nghiệp cũng nhƣ các Tổng công ty xin lùi tiến độ cổ phần hoá là 1 trong những biện pháp quan trọng nhất của Bộ trong kếhoạch đẩy mạnh nhanh tiến độ cổ phần hoá doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp Nhà nƣớc do Bộ quản lý. Biện pháp này xuất phát từ thực tế là có một số doanh nghiệp trong kế hoạch cổ phần hoá vẫn thể hiện né tránh, chần chừ, một số doanh nghiệp chƣa có quyết tâm cao, chƣa coi công tác cổ phần hoá là quan trọng, có doanh nghiệp đãđấu thầu kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp nhƣng vẫn xin lùi thời hạn xác định doanh nghiệp nhƣ năm 2003 có công ty Que hàn Việt Đức, công ty kinh doanh thiết bị công nghiệp hay có công ty đã xác định giá trị doanh nghiệp nhƣng vẫn Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật chậm làm phƣơng án để trình Bộ xét duyệt chuyển sang công ty cổ phần nhƣ công ty may Đông Phƣơng, công ty máy và thiết bị hoá chất. Theo đánh giá của Bộ thì nguyên nhân do vƣớng mắc thực hiện nghịđịnh 64/CP là chủ yếu ngoài ra xác định giá trị doanh nghiệp, bán cổ phần… mất nhiều thời gian, rƣờm rà Về phía doanh nghiệp nhƣđang đầu tƣ, xây dựng dở dang, giải phóng mặt bằng… sẽgặp khó khăn và tiếp tục cản trở.Đặc biệt tƣ tƣởng không muốn cổ phần hoá do Nhà nƣớc nắm cổ phần chi phối sợ mất vị trí, địa vị khi chuyển sang công ty cổ p hần vẫn đè nặng các doanh nghiệp Chính vì vậy Bộđã triển khai biện pháp "tăng tốc" đểđạt mục tiêu cổ phần hoá 107 cụ thể theo 3 hƣớng bao gồm đấu thầu kiểm toán để xác định giá trị giao một sổ cho Tổng công ty 91 và thành lập hội đồng. Việc đấu thầu chọn tƣ vấn để xác định giá trị doanh nghiệp, một cách làm mới của Bộ nhằm giải quyết một trong những khâu quan trọng khi tiến hành cổ phần hoá doanh nghiệp Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật III. VÌSAO NHÀNƢỚCCHỦTRƢƠNGTIẾNHÀNHCỔPHẦN HOÁ, MỘTSỐKẾTQUẢCÓÝNGHĨAĐẠTĐƢỢCTỪVI ỆCCỔPHẦNHOÁDOANHNGHIỆP NHÀNƢỚC 1. Vì sao Nhà nƣớc chủ trƣơng tiến hành cổ phần hoá Thứ nhất: Nhà nƣớc muốn tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, cóđông đảo ngƣời lao động tham gia. Tạo điều kiện để ngƣời laođộng trong doanh nghiệp có cổ phần và những ngƣời đã góp vốn đƣợc làm chủ thực sự. Thay đổi phƣơng thức quản lý, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, tặng tài sản của Nhà nƣớc, nâng cao thu nhập ngƣời lao động, góp phần tăng trƣởng kinh tếđất nƣớc. Thứ hai: Cổ phần hoá nhằm huy động vốn của toàn xã hội, tận dụng nguồn vốn trong nƣớc và nguồn vốn nƣớc ngoài đểđầu tƣđổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm, phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh, thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nƣớc. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật 2. Một số kết quảđạt đƣợc từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp * Về sản xuất kinh doanh Một cách toàn diện, các doanh nghiệp Nhà nƣớc từ sau cổ phần hoáđều làm ăn có hiệu quả. Doanh thu lợi nhuận nộp ngân sách, tích luỹ vốn đều tăng (ví dụ công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cổ phần hoá năm 2003 với vốn điều lệ ban đầu 40 tỷđồng mà sang năm 2004 tăng xấp xỉ 60 tỷđồng) * Về việc làm cho người laođộng Đây là vấn đề khiến ngƣời laođộng ngheo lo lắng vì nghĩ khi cổ phần hoá công ty có chủ mới sẽ sa thải họ. Nhƣng thực tế, từ khi CPH đến nay chƣa công ty nào có thái độ ngƣợc đãi, sa thải ngƣời lao động không những thế việc làm và thu nhập của ngƣời lao động đƣợc đảm bảo ổn định và có chiều hƣớng tăng. Điều đó là do khi CPH công ty mở rộng sản xuất, số ngƣời laođộng tăng lên. Ngƣời laođộng làm việc trong môi trƣờng mới, cơ chế mới, ngƣời lao động thực sự là chủ nhân của doanh nghiệp. * Về huy động vốn Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật Tại thời điểm CPH 370 doanh nghiệp Nhà nƣớc CPH có giá trị phần vốn Nhà nƣớc là 1349 tỷđồng, qua CPH đã thu thêm đƣợc 1432 tỷđồng của các cá nhân, pháp nhân thuộc mọi thành phần kinh tế khác đầu tƣ vào các công ty cổ phần, đồng thời Nhà nƣớc đã thu đƣợc 714 tỷđồng đểđầu tƣ vào các doanh nghiệp Nhà nƣớc khác và giải quyết những chính sách cho ngƣời lao động trong doanh nghiệp Nhà nƣớc thực hiện CPH. Khi xác định lại phần vốn Nhà nƣớc tại các doanh nghiệp CPH thì nhìn chungđều tăng lên từ 10 - 15 % so với giá trị trên sổ sách. Nhƣ vậy, khi thực hiện CPH vốn Nhà nƣớc không mất đi mà lại đƣợc tăng lên, thêm vào đó lại thu hút đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi trong dân. IV. SỰTHÀNHCÔNGCỦACÔNGTYCỔPHẦN BAOBÌ - BIA - RƢỢU - NƢỚCGIẢIKHÁT Thực hiện chủ trƣơng của UBND thành phố Hải Phòng ngày 8-12-2004 công ty Thuỷ tinh Hải phòng đƣợc tiến hành chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nƣớc Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật thành công ty cổ phần với tên gọi: Công ty cổ phần bao bì - bia - rƣợu - nƣớc giải khát theo quyết định của Bộ trƣởng Bộ Công nghiệp số 166/2004/QĐ-BCN. Căn cứ Nghịđịnh số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp. Căn cứ Nghịđịnh số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần. - Xét đề nghị của Tổng Công ty Bia - Rƣợu Nƣớc giải khát Hà Nội (tờ trình 457/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 12 năm 2004), phƣơng án cổ phần hoá công ty Thuỷ tinh Hải Phòng và Biên bản thẩm định phƣơng án của Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Bộ ngày 07 tháng 12 năm 2004. Tiến trình CPH tại doanh nghiệp theo các điều: Điều 1: phê duyệt phƣơng án CPH Công ty thuỷ tinh Hải Phòng (công ty thành viên hạch toán độc lập Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội) gồm những điểm chính sau: 1. Cơ cấu vốn điều lệ Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 20 tỷđồng. Trong đó: - Tỷ lệ cổ phần của Nhà nƣớc: 54,00% - Tỷ lệ cổ phần bán cho ngƣời lao động trong công ty: 41,30% - Tỷ lệ cổ phần bán ra ngoài Công ty: 7,70% Trị giá một cổ phần: 100.000 đồng. 2. Giá trị thực tế của Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2004 để CPH (Quyết định số3165/QĐ-TCKT ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Công nghiệp) là 10.757.296.590 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nƣớc tại Công ty là 7.172.741.165 đồng. Vốn bổ sung của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội cho Công ty là 13 tỷđồng (Quyết định số 48/2004/QĐ-HĐQT ngày 02 tháng 12 năm Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật 2004 của Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội). 3. Ƣu đãi cho ngƣời laođộng trong Công ty Tổng số cổ phần bán ƣu đãi cho 216 lao động trong Công ty là 46.700 cổ phần với giá trịđƣợc ƣu đãi là 1.401.000.000 đồng. 4. Về chi phí CPH, đào tạo lại lao động và giải quyết lao động dôi dƣ, công ty làm thủ tục, báo cáo Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội và các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định hiện hành. Điều 2: Chuyển Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng thành Công ty cổ phần Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát - Tên giao dịch quốc tế: Beer - Albohol - Beveragt Packaging Joint Stock Company. - Tên viết tắc: BALPAC - Trụ sở chính: 47 đƣờng Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điều 3: Công ty cổ phần kinh doanh các ngành nghề. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật - Sản xuất, kinh doanh các loại bao bì cho ngành bia, rƣợu, nƣớc giải khát; - Sản xuất, kinh doanh các loại vật tƣ chuyên dùng cho ngành thuỷ tinh; - Kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm bia, rƣợu, nƣớc giải khát và các nguyên vật liệu, vật tƣ, thiết bị cho ngành bia, rƣợu, nƣớc giải khát; - Dịch vụ cho thuê kho bãi; - Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật. Điều 4: Công ty cổ phần Bao bì - Bia - Rƣợu Nƣớc giải khát là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày đƣợc cấp đăng ký kinh doanh; đƣợc sử dụng con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chứuc hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp. Điều 5: Tổng công ty Bia - Rƣợu - Nƣớc giải khát Hà Nội có trách nhiệm chỉđạo Công ty thuỷ tinh Hải Phòng tiến hành CPH và tổ chức Đại hội đồng cổđông lần đầu công ty cổ phần theo đúng quy định hiện hành. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật Giám đốc và kế toán trƣởng Công ty thuỷ tinh Hải Phòng có trách nhiệm điều hành công việc của công ty cho đến khi bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động, đất đai cho Hội đồng quản trị và giám đốc công ty cổ phần. Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày. Sau khi tiến hành CPH xong thì việc đƣa ra đóng góp cho công ty những đƣờng lối đúng đắn sẽ góp phần cho công ty đi lên và phát triển.Đến nay, sau gần 2 quý cổ phần hoá hƣớng đi của công ty quyết định chú trọng khai thác nhiều lợi thế về sản xuất kinh doanh các loại bao bì cho ngành bia, rƣợu, nƣớc giải khát và khai thác thị trƣờng tiêu thụ. Đến bây giờ cong ty đãđạt đƣợc mức tăng trƣởng cao từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cố gắng đến cuối năm 2005 đạt 26,25 tỷđồng. Ngoài việc, nâng cao chất lƣợng bao bì, công ty còn giảm giá thành phẩm để thu hút khách hàng nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình trong nƣớc cũng nhƣ nƣớc ngoài. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N Tiểu luận Luật Từ thực tế CPH Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng cho thấy CPH doanh nghiệp nhà nƣớc đã tạo điều kiện thay đổi phƣơng thức quản lý tạo thêm động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.Qua đây cũng thấy đƣợc rằng CPH DNNN là một sự lựa chọn lâu dài vàđúng đắn của các chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc ta. Từ việc CPH Công ty Thuỷ tinh Hải Phòng nói trên em thấy: Công ty đã CPH đúng theo Nghịđịnh của Bộ Công nghiệp tại thời điểm Công ty tiến hành CPH. Trần Thu Phƣơng Lớp 717 - MSV: 2002D7816N
- Xem thêm -