Tài liệu Chủ nghĩa xã hội học mac-lenin

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 230 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

chủ nghĩa xã hội học mac-lenin
PhÇn III Chñ NghÜa X· Héi Khoa häc A - c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. T− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Lμ mét hÖ thèng nh÷ng quan niÖm ph¶n ¸nh nh÷ng nhu cÇu, nh÷ng −íc m¬, nguyÖn väng cña c¸c giai cÊp lao ®éng vÒ mét x· héi kh«ng cã ¸p bøc vμ bãc lét, mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng vμ cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc . b. Lμ nh÷ng thμnh tùu cña con ng−êi ®¹t ®−îc trong qu¸ tr×nh ®Êu tranh gi¶i phãng giai cÊp. c. Lμ chÕ ®é x· héi kh«ng cã ¸p bøc bãc lét, mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng tù do. d. C¶ a, b, c C©u 2. Nh÷ng biÓu hiÖn c¬ b¶n cña t− t−ëng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Lμ nh÷ng −íc m¬ nguyÖn väng vÒ mét chÕ ®é x· héi ai còng cã viÖc lμm ai còng lao ®éng . b. Lμ quan niÖm vÒ mét chÕ ®é x· héi mμ t− liÖu s¶n xuÊt ®Òu thuéc vÒ mäi thμnh viªn x· héi . c. Lμ nh÷ng t− t−ëng vÒ mét x· héi, trong ®ã mäi ng−êi ®Òu b×nh ®¼ng, cã cuéc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc. d. C¶ a, b vμ c C©u 3. Nh÷ng yÕu tè t− t−ëng XHCN ®−îc xuÊt hiÖn tõ khi nμo ? a. ChÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa ra ®êi b. Sù xuÊt hiÖn chÕ ®é t− h÷u, xuÊt hiÖn giai cÊp thèng trÞ vμ bãc lét. c. Sù xuÊt hiÖn giai cÊp c«ng nh©n d. Ngay tõ thêi céng s¶n nguyªn thuû. C©u 4. §èi t−îng nghiªn cøu cña chñ nghÜa x· héi khoa häc lμ g×? a. Lμ nh÷ng quy luËt vμ tÝnh quy luËt chÝnh trÞ – x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n chñ nghÜa. b. Lμ nh÷ng quy luËt h×nh thμnh, ph¸t triÓn vμ hoμn thiÖn cña c¸c h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi. c. Lμ nh÷ng quy luËt vμ tÝnh quy luËt chÝnh trÞ – x· héi cña qu¸ tr×nh ph¸t sinh, h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ - x· héi chñ nghÜa x· héi. 259 d. C¶ a, b vμ c C©u 5. Chøc n¨ng vμ nhiÖm vô cña chñ nghÜa x· héi khoa häc lμ g×? a. Lμ trang bÞ nh÷ng tri thøc khoa häc cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin ®· ph¸t hiÖn ra vμ luËn gi¶i vÒ qu¸ tr×nh tÊt yÕu lÞch sö dÉn ®Õn h×nh thμnh, ph¸t triÓn h×nh th¸i kinh tÕ x· héi céng s¶n, gi¶i phãng x· héi, gi¶i phãng con ng−êi. b. Lμ gi¸o dôc, trang bÞ lËp tr−êng t− t−ëng chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n cho ®¶ng céng s¶n, giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng. c. Lμ ®Þnh h−íng vÒ chÝnh trÞ – x· héi cho mäi ho¹t ®éng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña ®¶ng céng s¶n, cña nhμ n−íc vμ cña nh©n d©n lao ®éng trªn mäi lÜnh vùc. d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng . C©u 6. Ai ®· ®−a ra quan niÖm “CNXH lμ sù ph¶n kh¸ng vμ ®Êu tranh chèng sù bãc lét ng−êi lao ®éng, mét cuéc ®Êu tranh nh»m hoμn toμn xo¸ bá sù bãc lét” a. S.Phuriª c.Ph.¡nghen b.C.M¸c d.V.I.Lªnin C©u 7. Ai ®−îc coi lμ ng−êi më ®Çu c¸c trμo l−u x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa thêi cËn ®¹i. a. T«ma®« Campanenla c. ArÝtxtèt b. T«m¸t Mor¬ d. Plat«n C©u 8. Ai lμ ng−êi viÕt t¸c phÈm “Kh«ng t−ëng” (Ut«pi) a.Xanh Xi M«ng c.T«m¸t Mor¬ b.Campanenla d.Uynxtenli C©u 9. Ai lμ ng−êi ®· ®−a ra chñ tr−¬ng thiÕt lËp nÒn “Chuyªn chÝnh c¸ch m¹ng cña nh÷ng ng−êi lao ®éng”. a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 10. T− t−ëng vÒ “Giang s¬n ngμn n¨m cña Chóa” xuÊt hiÖn ë thêi ®¹i nμo. a. Céng s¶n nguyªn thuû c. Thêi cËn ®¹i b. Thêi cæ ®¹i d. Thêi phôc h−ng C©u 11. T¸c phÈm “Thμnh phè mÆt trêi” lμ cña t¸c gi¶ nμo? 260 a. Giªr¾cd¬ Uyxntenli c. Gi¨ng Mªliª b. T«ma®« Campanenla d. S¸cl¬ Phuriª C©u 12. Ai ®· viÕt t¸c phÈm “ Nh÷ng di chóc cña t«i” a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Gi¨ng Mªliª d. Morenly C©u 13. Ai lμ ng−êi ®· nªu ra “Tuyªn ng«n cña nh÷ng ng−êi b×nh d©n”? a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 14. Ai lμ ng−êi ®Æt vÊn ®Ò ®Êu tranh cho chñ nghÜa x· héi víi tÝnh c¸ch lμ mét phong trμo thùc tiÔn (Phong trμo hiÖn thùc) a. T«m¸t Mor¬ c. Gr¾cc¬ Babíp b. Xanh Xim«ng d. Morenly C©u 15. Nh÷ng nhμ t− t−ëng tiªu biÓu cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng phª ph¸n ®Çu thÕ kû XIX? a. Gr¾cc¬ Babíp, Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª b. Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª, G. Mably c. Xanh Xim«ng, S¸cl¬ Phuriª, R«bít ¤oen d. Xanh Xim«ng, Gi¨ng Mªliª, R«bít ¤oen C©u 16. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa kh«ng t−ëng nμo ®· nãi ®Õn vÊn ®Ò giai cÊp vμ xung ®ét giai cÊp . a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. Gr¾cc¬ Babíp C©u 17. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· tè c¸o qu¸ tr×nh tÝch luü t− b¶n chñ nghÜa b»ng h×nh ¶nh “cõu ¨n thÞt ng−êi”. a. T«m¸t Mor¬ c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. Gr¾cc¬ Babíp C©u 18. Ai lμ ng−êi nªu ra luËn ®iÓm: Trong nÒn kinh tÕ t− b¶n chñ nghÜa, “sù nghÌo khæ ®−îc sinh ra tõ chÝnh sù thõa th·i”. a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ C©u 19. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· chia lÞch sö ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i thμnh c¸c giai ®o¹n: m«ng muéi, d· man, gia tr−ëng vμ v¨n minh. a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ 261 C©u 20. Ai ®· nªu ra t− t−ëng: tr×nh ®é gi¶i phãng x· héi ®−îc ®o b»ng tr×nh ®é gi¶i phãng phô n÷? a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. R«bít ¤oen C©u 21. Ng−êi m¬ −íc x©y dùng thμnh phè mÆt trêi, mμ trong ®ã kh«ng cã n¹n thÊt nghiÖp, kh«ng cã kÎ l−êi biÕng, ai còng lao ®éng. ¤ng lμ ai? a. Giª-r¾c Uynxteli c. T«ma®« C¨mpanela b. Gr¾c Bab¬p d. T« m¸t Mo r¬ C©u 22. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· tiÕn hμnh thùc nghiÖm x· héi céng s¶n trong lßng x· héi t− b¶n? a. Xanh Xim«ng c. Gr¾cc¬ Babíp b. S¸cl¬ Phuriª d. R«bít ¤oen C©u 23. Nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa nμo ®· bÞ ph¸ s¶n trong khi thùc nghiÖm t− t−ëng céng s¶n chñ nghÜa cña m×nh? a. Xanh Xim«ng c. R«bít ¤oen b. S¸cl¬ Phuriª d. T«m¸t Mor¬ C©u 24. Nh÷ng ®¹i biÓu tiªu biÓu cho chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng phª ph¸n thÕ kû XIX ë Ph¸p vμ Anh ? a. Xanh xi m«ng c. R« Bíc ¤ Oen b. Phuriª d. C¶ a, b, c. C©u 25. Chän nh÷ng t¸c gi¶ nμo ®óng víi t¸c phÈm cña hä? a. To m¸t Mor¬: T¸c phÈm Thμnh phè mÆt trêi b. T«ma®« Campanenla : T¸c phÈm Kh«ng t−ëng (Utopie) c. Gi¾cc¬ Babíp: Tuyªn ng«n cña nh÷ng ng−êi b×nh d©n d. C¶ ba ®Òu sai. C©u 26. Nh÷ng h¹n chÕ c¬ b¶n cña c¸c nhμ t− t−ëng x· héi chñ nghÜa tr−íc M¸c lμ g×? a. Ch−a thÊy ®−îc b¶n chÊt bãc lét vμ qu¸ tr×nh ph¸t sinh ph¸t triÓn vμ diÖt vong tÊt yÕu cña chñ nghÜa t− b¶n. b. Kh«ng dïng b¹o lùc c¸ch m¹ng ®Ó xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa. c. Kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc lùc l−îng x· héi tiªn phong cã thÓ thùc hiÖn cuéc chuyÓn biÕn c¸ch m¹ng tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn chñ nghÜa x· héi vμ céng s¶n chñ nghÜa. d. C¶ a, b vμ c 262 C©u 27. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng h¹n chÕ cña chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng lμ? a. Do tr×nh ®é nhËn thøc cña nh÷ng nhμ t− t−ëng. b. Do khoa häc ch−a ph¸t triÓn. c. Do nh÷ng ®iÒu kiÖn lÞch sö kh¸ch quan quy ®Þnh. d. C¶ a, b, c. C©u 28. C. M¸c sinh ngμy th¸ng n¨m nμo ? a.14.3.1918 c.5.5.1818 b.5.5.1820 d. 22.4.1818 C©u 29. C. M¸c mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo ? a.14.3.1883 c.5.8.1883 b.14.3.1881 d. 21.1.1883 C©u 30. Ph. ¡ngghen sinh ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 25.11.1818 c. 5.5.1820 b. 28.11.1820 d. 22.4.1820 C©u 31. Ph. ¡ngghen mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 14.3.1888 c. 28.11.1895 b. 5.8.1895 d. 21.1.1895 C©u 32. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen nhËn xÐt lμ “cã tÇm m¾t réng thiªn tμi” ? a. Phurie c. G. Ba líp b. ¤oen d. Xanh Xim«ng C©u 33. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen ®¸nh gi¸ lμ “n¾m phÐp biÖn chøng mét c¸ch còng tμi t×nh nh− Hªghen lμ ng−êi ®−¬ng thêi víi «ng” ? a. Mª li ª c.Phurie b.Xanh Xim«ng d. ¤oen C©u 34. Ai lμ ng−êi ®−îc Ph.¡ngghen nhËn xÐt “Mäi phong trμo x· héi, mäi thμnh tùu thùc sù ®· diÔn ra ë Anh v× lîi Ých cña c«ng nh©n ®Òu g¾n víi tªn tuæi cña «ng” «ng lμ ai? a. G. Uyn xtlenli c. C¸c M¸c b. Xanh Xim«ng d. ¤oen C©u 35. Ai lμ ng−êi nªu ra quan ®iÓm: “D©n vi quý, x· t¾c thø chi, qu©n vi khinh” (D©n lμ träng h¬n c¶, x· t¾c ®øng ®»ng sau, vua cßn nhÑ h¬n”? a. Khæng Tö c. Hμn Phi Tö b. M¹nh Tö d. Tu©n tö 263 C©u 36. Ai trong sè nh÷ng ng−êi sau ®©y ®−îc C¸c M¸c coi lμ nhμ t− t−ëng vÜ ®¹i nhÊt thêi cæ ®¹i? a. §ªm«crit c.Arist«t b.£piquyar¬ d. Plat«n C©u 37. Néi dung c¬ b¶n nhÊt mμ nhê ®ã chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng t−ëng trë thμnh khoa häc? a.Lªn ¸n m¹nh mÏ chñ nghÜa t− b¶n. b.Ph¶n ¸nh ®óng kh¸t väng cña nh©n d©n lao ®éng bÞ ¸p bøc. c.Ph¸t hiÖn ra giai cÊp c«ng nh©n lμ lùc l−îng x· héi cã thÓ thñ tiªu CNTB, x©y dùng CNXH. d. ChØ ra sù cÇn thiÕt ph¶i thay thÕ chñ nghÜa t− b¶n b»ng chñ nghÜa x· héi. C©u 38. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vμ tiÒn ®Ò kh¸ch quan nμo dÉn ®Õn sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc : a. Sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp t− b¶n chñ nghÜa b. Sù tr−ëng thμnh cña giai cÊp c«ng nh©n c«ng nghiÖp c. Nh÷ng thμnh tùu khoa häc tù nhiªn vμ t− t−ëng lÝ luËn ®Çu thÕ kØ 19 d. C¶ a, b vμ c C©u 39. TiÒn ®Ò nμo lμ nguån gèc lý luËn trùc tiÕp cña chñ nghÜa x· héi khoa häc. a. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc b. Kinh tÕ chÝnh trÞ häc cæ ®iÓn Anh c. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng – phª ph¸n d. C¶ a, b vμ c C©u 40. Ph. ¡ngghen ®· ®¸nh gi¸ : “Hai ph¸t hiÖn vÜ ®¹i nμy ®· ®−a chñ nghÜa x· héi trë thμnh mét khoa häc”. Hai ph¸t kiÕn ®ã lμ g× ? a. Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vμ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö b. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n – Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− – Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö d. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n– Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö C©u 41. V× sao chñ nghÜa x· héi khoa häc theo nghÜa réng lμ chñ nghÜa M¸c Lªnin? a. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· ph¸c th¶o ra m« h×nh chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. b. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc ®· luËn chøng vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n hiÖn ®¹i. 264 c. V× chñ nghÜa x· héi khoa häc dùa vμo triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ ®Ó lý gi¶i tÝnh tÊt yÕu lÞch sö cña C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa vμ H×nh th¸i kinh tÕ – x· héi céng s¶n chñ nghÜa g¾n liÒn víi vai trß l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n. d. C¶ a, b vμ c. C©u 42. T¸c phÈm “Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«ta” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph. ¨nghen b. Ph.¡nghen d. V.I.Lªnin C©u 43. T¸c phÈm nμo ®−îc Lªnin ®¸nh gi¸ lμ “t¸c phÈm chñ yÕu vμ c¬ b¶n tr×nh bμy chñ nghÜa x· héi khoa häc” a. Chèng §uyrinh c. HÖ t− t−ëng §øc b. T− b¶n d. Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«ta C©u 44. C©u nãi : “Thùc hiÖn sù nghiÖp gi¶i phãng thÕ giíi Êy - ®ã lμ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n hiÖn ®¹i” lμ cña ai a. C¸c M¸c c. Lªnin b. Ph. ¡ngghen d. Hå ChÝ Minh C©u 45. Lý thuyÕt ph©n kú h×nh th¸i kinh tÕ-x· héi céng s¶n chñ nghÜa lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®Ò cËp trong t¸c phÈm nμo? a. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. b. Néi chiÕn ë Ph¸p. c. Bé t− b¶n d. Phª ph¸n C−¬ng lÜnh G«ta. C©u 46. Quèc tÕ céng s¶n lμ tªn gäi kh¸c cña a. Quèc tÕ I c. Quèc tÕ III b. Quèc tÕ II d. Héi liªn hiÖp c«ng nh©n quèc tÕ C©u 47. T¸c phÈm ®Çu tiªn mμ C¸c M¸c vμ ¡ng ghen viÕt chung lμ t¸c phÈm nμo? a.HÖ t− t−ëng §øc. c.Gia ®×nh thÇn th¸nh. b.Tuyªn ng«n §¶ng Céng s¶n. d. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh C©u 48. T¸c phÈm nμo ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña chñ nghÜa x· héi khoa häc. a. HÖ t− t−ëng §øc b. T×nh c¶nh giai cÊp lao ®éng ë Anh c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. Nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa céng s¶n 265 C©u 49. LÇn ®Çu tiªn Ph.¡ngghen nãi chñ nghÜa M¸c cÊu thμnh bëi ba bé phËn trong t¸c phÈm nμo? a. Sù ph¸t triÓn cña chñ nghÜa x· héi tõ kh«ng t−ëng ®Õn khoa häc b. T×nh c¶nh giai cÊp c«ng nh©n Anh c. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n d. Chèng §uyrinh C©u 50. Ph¸t hiÖn nμo sau ®©y cña C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen ? a. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö b. Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n d. C¶ a, b, c C©u 51. Ph¹m trï nμo ®−îc coi lμ c¬ b¶n nhÊt, lμ xuÊt ph¸t ®iÓm cña chñ nghÜa x· héi khoa häc? a. Giai cÊp c«ng nh©n c. Chuyªn chÝnh v« s¶n b. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n d. X· héi chñ nghÜa C©u 52. C©u “Sù ph¸t triÓn tù do cña mäi ng−êi lμ ®iÒu kiÖn cho sù ph¸t triÓn tù do cña tÊt c¶ mäi ng−êi lμ cu¶ ai ’’ a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I. Lªnin C©u 53. C. M¸c vμ Ph. ¡ngghen ®· dùa vμo nh÷ng ph¸t kiÕn nμo ®Ó x©y dùng luËn chøng vÒ sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n. a. Chñ nghÜa x· héi kh«ng t−ëng – phª ph¸n b. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vμ Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− c. TriÕt häc cæ ®iÓn §øc vμ Kinh tÕ chÝnh trÞ häc cæ ®iÓn Anh. d. C¶ ba ®Òu ®óng C©u 54. Chñ nghÜa duy vËt lÞch sö vμ Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d− ®· ®−îc C. M¸c ph¸t triÓn vμ tr×nh bμy mét c¸ch cã hÖ thèng trong t¸c phÈm nμo? a. HÖ t− t−ëng §øc b. T×nh c¶nh cña giai cÊp lao ®éng ë Anh c. Bé T− b¶n d. Nh÷ng nguyªn lý cña chñ nghÜa céng s¶n C©u 55. V.I. Lªnin sinh ngμy th¸ng n¨m nμo? a..5.5.1870 c.18.3.1870 b. 22.4.1870 d.28.11.1870 266 C©u 56. V.I. Lªnin mÊt ngμy th¸ng n¨m nμo? a.22.4.1924 c. 21.1.1922 b. 21.1.1924 d. 28.1.1924 C©u 57. Ai lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a chñ nghÜa x· héi tõ khoa häc thμnh thùc tiÔn sinh ®éng. a. C.M¸c c. V.I. Lªnin b. Ph.¨nghen d. Hå ChÝ Minh C©u 58. Tõ khi ra ®êi (1848) ®Õn nay, Chñ nghÜa x· héi khoa häc ph¸t triÓn qua mÊy giai ®o¹n chñ yÕu? a. 2 c. 4 b. 3 d. 5 C©u 59. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa ®Çu tiªn ®−îc thμnh lËp ë ®©u? a. C«ng x· Pari c. Ba Lan b. Nga d. Trung Quèc C©u 60. Kh¸i niÖm chuyªn chÝnh v« s¶n ®−îc C¸c M¸c dïng lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm nμo? a. §Êu tranh giai cÊp ë Ph¸p b.Gãp phÇn phª ph¸n triÕt häc ph¸p quyÒn cña Hªghen c.Phª ph¸n c−¬ng lÜnh G«-ta d. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n. C©u 61. §Þnh nghÜa vÒ giai cÊp ®−îc Lªnin tr×nh bμy lÇn ®Çu tiªn trong t¸c phÈm nμo? a. Mét b−íc tiÕn, hai b−íc lïi. c. S¸ng kiÕn vÜ ®¹i. b. Lμm g×? d. Nh÷ng nhiÖm vô tr−íc m¾t cña chÝnh quyÒn X« viÕt C©u 62. T×m ra ®Þnh nghÜa ®óng nhÊt vÒ giai cÊp c«ng nh©n: a. Lμ giai cÊp bÞ thèng trÞ. b. Lμ giai cÊp lao ®éng trong nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é kü thuËt vμ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cña x· héi. c. Lμ giai cÊp ®«ng ®¶o trong d©n c−. d. Lμ giai cÊp bÞ ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ nhÊt 267 C©u 63. §iÒu kiÖn ®Ó mét cuéc c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi cã thÓ chuyÓn biÕn thμnh c¸ch m¹ng v« s¶n: a. Cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n. b. ChÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n ®−îc cñng cè, chuÈn bÞ nhøng ®iÒu kiÖn thùc hiÖn chuyªn chÝnh v« s¶n . c. Liªn minh c«ng n«ng ®−îc gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn d. C¶ a, b vμ c C©u 64. CÊu tróc c¬ b¶n cña mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi lμ: a. Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt b. Lùc l−îng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng. c. C¬ së kinh tÕ vμ thÓ chÕ nhμ n−íc. d. C¶ a, b vμ c C©u 65. C¬ cÊu x· héi nμo cã vai trß quan träng nhÊt: a. C¬ cÊu nghÒ nghiÖp c. C¬ cÊu d©n téc b. C¬ cÊu d©n c− d. C¬ cÊu giai cÊp C©u 66. Kh¸i niÖm nμo trong sau ®©y ®−îc dïng ®Ó chØ mét céng ®ång ng−êi æn ®Þnh ®−îc h×nh thμnh trong lÞch sö trong mét l·nh thæ nhÊt ®Þnh, cã chung mèi liªn hÖ vÒ kinh tÕ, ng«n ng÷ vμ mét nÒn v¨n ho¸? a. Bé l¹c c. Quèc gia b. D©n téc d. Bé téc C©u 67. V× sao giai cÊp n«ng d©n kh«ng thÓ l·nh ®¹o ®−îc cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa? (chän 1 ph−¬ng ¸n ®óng) a. Hä ®«ng nh−ng kh«ng m¹nh. b. Hä kh«ng cã chÝnh ®¶ng. c. Hä kh«ng ®¹i diÖn cho ph−¬ng thøc s¶n xuÊt tiªn tiÕn d. C¶ a vμ b. C©u 68. §Æc tr−ng nμo trong sè c¸c ®Æc tr−ng sau ®−îc coi lμ ®Æc tr−ng c¬ b¶n nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n nãi chung? a. Kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, ph¶i b¸n søc lao ®éng. b. Hä lao ®éng trong nÒn c«ng nghiÖp cã tr×nh ®é c«ng nghÖ vμ kü thuËt hiÖn ®¹i. c. BÞ giai cÊp t− s¶n bãc lét 268 d. C¶ ba ®Òu sai C©u 69. Ai lμ t¸c gi¶ cña c©u nãi: “Chñ nghÜa x· héi hay lμ chÕt” a. V.I. Lªnin c. Hå ChÝ Minh b. Phi®en Castr« d. §Æng TiÓu B×nh C©u 70. C©u nãi “ Chñ nghÜa ®Õ quèc lμ sù chuÈn bÞ vËt chÊt ®Çy ®ñ nhÊt cho c¸ch m¹ng v« s¶n” lμ cña : a. C¸c M¸c c. V.I Lªnin b. ¡ngghen d. Hå ChÝ Minh C©u 71. T¸c phÈm nμo ®−îc Lªnin coi lμ cuèn b¸ch khoa toμn th− thùc sù cña chñ nghÜa céng s¶n ? a. Sù khèn cïng cña triÕt häc b. Chèng §uy rinh c. §Êu tranh giai cÊp ë Ph¸p d. Tuyªn ng«n cña §¶ng céng s¶n C©u 72. Ph¸t hiÖn ra sù ph©n chia x· héi thμnh giai cÊp vμ ®Êu tranh giai cÊp lμ c«ng lao cña: a. C¸c M¸c c. V.I. Lªnin b. Ph.¡ng ghen d. C¸c nhμ sö häc t− s¶n tr−íc M¸c C©u 73. C©u nãi : “§iÓm chñ yÕu trong häc thuyÕt cña M¸c lμ ë chç nã lμm s¸ng tá vai trß lÞch sö cña giai cÊp v« s¶n lμ ng−êi x©y dùng chñ nghÜa x· héi" lμ cña ai. a. Ph. ¡ng ghen. b. V.I. Lªnin c. H å ChÝ Minh d. Stalin. C©u 74. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng thμnh c«ng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. a. §óng c. Sai b. Ch−a hoμn toμn ®óng d. Cã ý sai C©u 75. Nguyªn nh©n s©u xa cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ: a. M©u thuÉn gi÷a Lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt 269 b. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. Do sù ph¸t triÓn cña giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp t− s¶n ®· trë thμnh giai cÊp ph¶n ®éng C©u 76. TiÕn tr×nh cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa cã mÊy giai ®o¹n? a. Mét c. Ba b. Hai d. Bèn C©u 77. §iÒu kiÖn chñ quan cã vai trß quyÕt ®Þnh nhÊt cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa. a. M©u thuÉn gi÷a lùc l−îng s¶n xuÊt vμ quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa. b. M©u thuÉn gi÷a giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp t− s¶n. c. Sù tr−ëng thμnh cña giai cÊp c«ng nh©n, ®Æc biÖt khi nã ®· cã ®¶ng tiªn phong l·nh ®¹o . d. Giai cÊp c«ng nh©n liªn minh ®−îc víi giai cÊp c«ng nh©n n«ng d©n. C©u 78. C«ng x· Pari ra ®êi vμo ngμy th¸ng n¨m nμo? a. 22.6.1848 c.4.9.1870 b.18.3.1871 d.28.5.1871 C©u 79. §éng lùc cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa a. Giai cÊp t− s¶n, giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n. b. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp trÝ thøc. c. Giai cÊp n«ng d©n, giai cÊp c«ng nh©n, tiÓu t− s¶n. d. Giai cÊp c«ng nh©n, tÇng líp trÝ thøc, giai cÊp n«ng d©n, tiÓu t− s¶n. C©u 80.Ai lμ ng−êi ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi a. C. M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ngghen b. Ph.¡ngghen d. V. I. Lªnin C©u 81. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o. a. Giai cÊp t− s¶n c. TÇng líp trÝ thøc b. Giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp n«ng d©n C©u 82. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o? 270 a. Giai cÊp c«ng nh©n c. Giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp t− s¶n b. Giai cÊp t− s¶n d. Giai cÊp c«ng nh©n vμ giai cÊp n«ng d©n C©u 83.§iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn sù chuyÓn biÕn tõ c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi lªn c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. §¶ng céng s¶n gi÷ v÷ng vai trß l·nh ®¹o b. Liªn minh c«ng n«ng ®−îc cñng cè vμ t¨ng c−êng c. ChÝnh quyÒn cña c«ng nh©n vμ n«ng d©n ®−îc thiÕt lËp chuyÓn lª lμm nhiÖm vô cña CCVS. d. C¶ a, b vμ c C©u 84.C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do giai cÊp, tÇng líp nμo l·nh ®¹o? a. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n b. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp n«ng d©n, tÇng líp trÝ thøc c. Giai cÊp c«ng nh©n d. Giai cÊp c«ng nh©n, giai cÊp t− s¶n, giai cÊp n«ng d©n C©u 85. Môc tiªu cña giai ®o¹n thø nhÊt cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi b. Giμnh chÝnh quyÒn vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng c. Xãa bá bãc lét ®em l¹i ®êi sèng Êm no cho nh©n d©n d. C¶ ba ®Òu ®óng C©u 86. Môc tiªu cuèi cïng cña giai cÊp c«ng nh©n, cña cuéc c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ? a. Giμnh chÝnh quyÒn b. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi c. §¸nh ®æ chñ nghÜa t− b¶n d. C¶ a, ba vμ c. C©u 87. Môc tiªu cuèi cïng cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ g×? a. Xo¸ bá chÕ ®é t− h÷u b. Gi¶i phãng con ng−êi, gi¶i phãng x· héi c. Giμnh chÝnh quyÒn vÒ tay giai cÊp c«ng nh©n d. Xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa C©u 88. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lÇn ®Çu tiªn næ ra vμ th¾ng lîi ë ®©u? a. Ph¸p c. Nga b. ViÖt Nam d. Trung Quèc 271 C©u 89. C¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu cò vμ c¸ch m¹ng d©n chñ t− s¶n kiÓu míi kh¸c nhau ë ®iÓm nμo? a. §èi t−îng cña c¸ch m¹ng. c.Lùc l−îng l·nh ®¹o. b. Lùc l−îng tham gia. d. C¶ a, b, c C©u 90. §éng lùc c¬ b¶n, chñ yÕu cña c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa lμ? a. Giai cÊp n«ng d©n. c. Giai cÊp t− s¶n. b. Giai cÊp c«ng nh©n d. C¶ a,b,c C©u 91. H×nh thøc ®Çu tiªn cña chuyªn chÝnh v« s¶n lμ? a. C«ng x· Pari c. Nhμ n−íc d©n chñ nh©n d©n b. Nhμ n−íc X« viÕt d. Nhμ n−íc x· héi chñ nghÜa C©u 92. Giai cÊp nμo kh«ng cã hÖ t− t−ëng riªng. a. Giai cÊp t− s¶n. c. Giai cÊp n«ng d©n b. Giai cÊp v« s¶n d. Giai cÊp phong kiÕn C©u 93. TrÝ thøc ®−îc quan niÖm lμ: a. Mét giai cÊp c. C¶ a,b ®Òu sai b. Mét tÇng líp d. C¶ a, b ®Òu ®óng C©u 94. T«n gi¸o h×nh thμnh lμ do: a. Tr×nh ®é nhËn thøc. c. Do t©m lý, t×nh c¶m. b. Trong x· héi cã ¸p bøc bãc lét. d. C¶ a, b vμ c C©u 95: Dïng tiªu chÝ nμo ®Ó ph©n lo¹i c¸c t− t−ëng x· héi chñ nghÜa? a. Theo lÞch ®¹i b. Theo tr×nh ®é ph¸t triÓn t− t−ëng c. KÕt hîp tÝnh lÞch ®¹i víi tr×nh ®é ph¸t triÓn d. C¶ a, ba vμ c C©u 96. Ai ®· nhËn xÐt: “ ý nghÜa cña chñ nghÜa kh«ng t−ëng phª ph¸n vμ cña chñ nghÜa céng s¶n kh«ng t−ëng phª ph¸n lμ tØ lÖ nghÞch víi thêi gian” a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I. Lªnin C©u 97. Khi ph©n tÝch vÒ thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, ai lμ ng−êi ®Çu ®Æt vÊn ®Ò ph¶i häc tËp c¸c kinh nghiÖm tæ chøc, qu¶n lý kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n ®Ó c¶i t¹o nÒn kinh tÕ tiÓu n«ng l¹c hËu? 272 a. C.M¸c c. Stalin b. V.I. Lªnin d. Hå ChÝ Minh C©u 98. Ai lμ ng−êi ®−a ra t− t−ëng ®éc lËp d©n téc g¾n liÒn víi chñ nghÜa x· héi? a. V.I. Lªnin c. §Æng TiÓu B×nh b. Hå ChÝ Minh d. Ph¹m V¨n §ång C©u 99. C©u “Gi÷a x· héi t− b¶n chñ nghÜa vμ x· héi céng s¶n chñ nghÜa lμ mét thêi k× c¶i biÕn c¸ch m¹ng tõ x· héi nä sang x· héi kia. ThÝch øng víi thêi kú Êy lμ mét thêi k× qu¸ ®é chÝnh trÞ, vμ nhμ n−íc cña thêi k× Êy kh«ng thÓ lμ c¸i g× kh¸c h¬n lμ nÒn chuyªn chÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp v« s¶n” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d. V.I.Lªnin C©u 100. Cã mÊy h×nh thøc qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi? a. Hai c. Bèn b. Ba d. C¶ a, b vμ c C©u 101. Qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ bá qua yÕu tè nμo cña chñ nghÜa t− b¶n? a. Bá qua nhμ n−íc cña giai cÊp t− s¶n. b. Bá qua c¬ së kinh tÕ cña chñ nghÜa t− b¶n. c. Bá qua viÖc x¸c lËp vÞ trÝ thèng trÞ cña quan hÖ s¶n xuÊt vμ kiÕn tróc th−îng tÇng t− t−ëng t− b¶n chñ nghÜa. d. Bá qua chÕ ®é ¸p bøc bãc lét cña giai cÊp t− s¶n C©u 102. §iÒn tõ thiÕu vμo « trèng : “b−íc qu¸ ®é tõ chñ nghÜa t− b¶n lªn chñ nghÜa x· héi kÎ thï chñ yÕu cña chóng ta lμ giai cÊp , nh÷ng tËp qu¸n thãi quen cña giai cÊp Êy” (V.I. Lªnin ) a. Phong kiÕn c. TiÓu t− s¶n b. N«ng d©n d. T− s¶n C©u 103. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi céng s¶n chñ nghÜa b¾t ®Çu vμ kÕt thóc khi nμo? a. Tõ khi §¶ng céng s¶n ra ®êi vμ x©y dùng xong chñ nghÜa x· héi. b. B¾t ®Çu tõ thêi kú qu¸ ®é cho ®Õn khi x©y dùng xong giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n. c. B¾t ®Çu tõ giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n vμ kÕt thóc ë giai ®o¹n cao cña x· héi céng s¶n. d. C¶ ba ®Òu kh«ng ®óng. C©u 104. C©u “T«i coi sù ph¸t triÓn cña nh÷ng h×nh th¸i kinh tÕ x· héi lμ mét qu¸ tr×nh lÞch sö tù nhiªn” lμ cña ai ? a. C.M¸c c. C.M¸c vμ Ph.¡ng ghen b. Ph.¡ng ghen d.V.I.Lªnin 273 C©u 105. H«n nh©n tiÕn bé dùa trªn c¬ së nμo? a. T×nh yªu c. H«n nh©n 1 vî mét chång b. Tù nguyÖn d. C¶ a, b vμ c C©u 106. HiÖn nay t«n gi¸o nμo ë ViÖt Nam cã sè l−îng tÝn ®å ®«ng nhÊt? a. PhËt gi¸o c. Tin lμnh b. C«ng gi¸o d. Håi gi¸o C©u 107. Chñ nghÜa x· héi nghiªn cøu vÊn ®Ò tÝn ng−ìng, t«n gi¸o d−íi gãc ®é nμo? a. Gãc ®é chÝnh trÞ-x· héi. c. T©m lý-x· héi. b. H×nh th¸i ý thøc x· héi. d. C¶ a, b vμ c C©u 108. Sù thay ®æi c¨n b¶n, toμn diÖn vμ triÖt ®Ó mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi nμy b»ng mét h×nh th¸i kinh tÕ – x· héi kh¸c lμ: a. §ét biÕn x· héi. c. C¶i c¸ch x· héi b. C¸ch m¹ng x· héi d. TiÕn bé x· héi C©u 109. Thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë trªn ph¹m vi c¶ n−íc ta b¾t ®Çu tõ khi nμo? a. 1945 c. 1975 b. 1954 d. 1930 C©u 110. X· héi x· héi chñ nghÜa mμ nh©n d©n ta x©y dùng cã mÊy ®Æc tr−ng? a. 5 c. 7 b. 6 d. 8 C©u 111. C−¬ng lÜnh x©y dùng ®Êt n−íc trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ®−îc §¶ng ta nªu ra ë §¹i héi nμo ? a. §¹i héi IV c. §¹i héi VII b. §¹i héi VI d. §¹i héi VIII C©u 112. Trong V¨n kiÖn §¹i héi IX, §¶ng ta x¸c ®Þnh ph¶i tiÕp thu vμ kÕ thõa nh÷ng g× cña chñ nghÜa t− b¶n trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë ViÖt Nam? a. TiÕp thu, kÕ thõa nh÷ng thμnh tùu mμ nh©n lo¹i ®· ®¹t ®−îc d−íi chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa, ®Æc biÖt vÒ khoa häc vμ c«ng nghÖ, ®Ó ph¸t triÓn nhanh lùc l−îng s¶n xuÊt, x©y dùng nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i. b. TiÕp thu, kÕ thõa m« h×nh qu¶n lý kinh tÕ - x· héi vμ thμnh tùu khoa häc c«ng nghÖ. 274 c. TiÕp thu, kÕ thõa nh÷ng gi¸ trÞ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ - x· héi vμ ph¸p luËt trong chñ nghÜa t− b¶n. d. C¶ ba ®Òu sai C©u 113. “Thêi k× ph¸t triÓn míi - ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc” ®−îc §¶ng ta nªu ra ë §¹i héi nμo? a. §¹i héi VI c. §¹i héi VIII b. §¹i héi VII d. §¹i héi IX C©u 114. T×m ý ®óng cho luËn ®iÓm sau: “Cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc vμ c«ng nghÖ ngμy cμng hiÖn ®¹i, giai cÊp c«ng nh©n: a. Gi¶m vÒ sè l−îng vμ n©ng cao vÒ chÊt l−îng. b. T¨ng vÒ sè l−îng vμ n©ng cao vÒ chÊt l−îng. c. Gi¶m vÒ sè l−îng vμ cã tr×nh ®é s¶n xuÊt ngμy cμng cao d. C¶ a, b vμ c. C©u 115. XÐt vÒ ph−¬ng thøc lao ®éng, ph−¬ng thøc s¶n xuÊt, giai cÊp c«ng nh©n mang thuéc tÝnh c¬ b¶n nμo. a. Cã sè l−îng ®«ng nhÊt trong d©n c−. b. Lμ giai cÊp t¹o ra cña c¶i vËt chÊt lμm giμu cho x· héi c. Lμ giai cÊp trùc tiÕp vËn hμnh m¸y mãc cã tÝnh chÊt c«ng nghiÖp ngμy cμng hiÖn ®¹i d. C¶ a, b vμ c C©u 116. XÐt trong quan hÖ s¶n xuÊt t− b¶n chñ nghÜa giai cÊp c«ng nh©n lμ : a. Giai cÊp nghÌo khæ nhÊt b. Giai cÊp kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, ®i lμm thuª cho nhμ t− b¶n, bÞ nhμ t− b¶n bãc lét gi¸ trÞ thÆng d− c. Giai cÊp cã sè l−îng ®«ng trong d©n c− d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng C©u 117. Néi dung sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: a. Xo¸ bá chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa, xo¸ bá chÕ ®é ng−êi bãc lét ng−êi b. Gi¶i phãng giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vμ toμn thÓ nh©n lo¹i khái mäi sù ¸p bøc, bãc lét, nghÌo nμn l¹c hËu. c. X©y dùng x· héi céng s¶n chñ nghÜa v¨n minh 275 d. C¶ a, b vμ c ®Òu ®óng C©u 118. Chän tõ thÝch hîp ®iÒn vμo « trèng “®èi víi chóng ta, chñ nghÜa céng s¶n kh«ng ph¶i lμ mét .(1) cÇn ph¶i s¸ng t¹o ra, kh«ng ph¶i lμ mét (2) mμ hiÖn thùc ph¶i khu«n theo. Chóng ta gäi chñ nghÜa céng s¶n lμ mét phong trμo .(3) nã xo¸ bá tr¹ng th¸i hiÖn nay” (C.M¸c: HÖ t− t−ëng §øc). a. Lý t−ëng(1), tr¹ng th¸i (2), hiÖn thùc (3) b. Tr¹ng th¸i(1), lý t−ëng (2), hiÖn thùc (3) c. Tr¹ng th¸i (1), hiÖn thùc (2), lý t−ëng (3) d. HiÖn thùc (1), lý t−ëng (2), tr¹ng th¸i (3) C©u 119. Sø mÖnh lÞch sö cña giai cÊp c«ng nh©n do c¸c yÕu tè kh¸ch quan nμo quy ®Þnh? a. §Þa vÞ kinh tÕ - x· héi vμ ®Æc ®iÓm chÝnh trÞ - x· héi b. Lμ con ®Î cña nÒn ®¹i c«ng nghiÖp c. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt hiÖn ®¹i d. C¶ a, b vμ c C©u 120. Giai cÊp c«ng nh©n lμ giai cÊp triÖt ®Ó c¸ch m¹ng bëi v×: a. Xo¸ bá chñ nghÜa t− b¶n vμ x©y dùng chñ nghÜa x· héi b. Lμ giai cÊp kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt c. Lμ giai cÊp cïng khæ nhÊt trong x· héi d. Lμ giai cÊp thùc hiÖn xo¸ bá mäi chÕ ®é t− h÷u C©u 121. Theo Lªnin, quy luËt h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn §¶ng céng s¶n cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: a. Chñ nghÜa M¸c kÕt hîp víi phong trμo c«ng nh©n b. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin kÕt hîp víi Phong trμo c«ng nh©n c. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin kÕt hîp víi phong trμo c«ng nh©n vμ Phong trμo yªu n−íc d. C¶ a, b vμ c C©u 122. N−íc céng hoμ d©n chñ nh©n d©n ®Çu tiªn ra ®êi ë ch©u ¸ lμ n−íc nμo? a. ViÖt Nam c.TriÒu Tiªn b. Trung Quèc d.M«ng cæ C©u 123. Liªn bang CH XHCN X«-viÕt ( Liªn x«) ®−îc thμnh lËp n¨m nμo? 276 a. 1917 c.1922 b.1918 d. 1924 C©u 124. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: Giai cÊp c«ng nh©n lμ c¬ së.... cña §¶ng céng s¶n, lμ nguån bæ sung lùc l−îng cña §¶ng céng s¶n. a. ChÝnh trÞ - x· héi c. X· héi - giai cÊp b. Giai cÊp d. ChÝnh trÞ C©u 125. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ra ®êi lμ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp chñ nghÜa M¸c - Lªnin, víi phong trμo c«ng nh©n vμ .... ë n−íc ta vμo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû cña thÕ kû XX. a. Chñ nghÜa yªu n−íc c. TruyÒn thèng yªu n−íc b. Phong trμo yªu n−íc d. TruyÒn thèng d©n téc C©u 126. §iÒn tõ cßn thiÕu vμo chç trèng: §¶ng céng s¶n lμ chiÕn ®Êu, lμ bé tham m−u cña giai cÊp c«ng nh©n, lμ biÓu hiÖn tËp trung lîi Ých, nguyÖn väng, phÈm chÊt, trÝ tuÖ cña giai cÊp c«ng nh©n vμ cña d©n téc. a. §éi tiªn phong c. C¬ së b. Lùc l−îng d. C¬ quan chØ huy C©u 127. Quy luËt h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam a. Chñ nghÜa M¸c, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vμ phong trμo c«ng nh©n b. Chñ nghÜa M¸c – Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh vμ phong trμo c«ng nh©n c. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, phong trμo c«ng nh©n, phong trμo yªu n−íc d. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin, t− t−ëng Hå ChÝ Minh, phong trμo c«ng nh©n vμ phong trμo yªu n−íc. C©u 128. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa theo nghÜa réng lμ: a. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng chÝnh trÞ ®−îc kÕt thóc b»ng viÖc giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng giμnh ®−îc chÝnh quyÒn, thiÕt lËp nhμ n−íc chuyªn chÝnh v« s¶n. b. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng cã néi dung chñ yÕu vÒ mÆt kinh tÕ d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. c. Lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. d. Lμ cuéc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng ®¸nh ®æ sù thèng trÞ cña giai cÊp t− s¶n vμ lËt ®æ chñ nghÜa t− b¶n. C©u 129. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa theo nghÜa hÑp lμ g×? a. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng chÝnh trÞ ®−îc kÕt thóc b»ng viÖc giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng giμnh ®−îc chÝnh quyÒn, thiÕt lËp nhμ n−íc chuyªn chÝnh v« s¶n. 277 b. Lμ mét cuéc c¸ch m¹ng cã néi dung chñ yÕu vÒ mÆt kinh tÕ d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. c. Lμ qu¸ tr×nh c¶i biÕn mét c¸ch toμn diÖn trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi tõ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, t− t−ëng, v.v. ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ cuèi cïng lμ chñ nghÜa céng s¶n. d. Lμ cuéc c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n cïng víi nh©n d©n lao ®éng ®¸nh ®æ sù thèng trÞ cña giai cÊp t− s¶n vμ lËt ®æ chñ nghÜa t− b¶n. C©u 130. Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nªu ra con ®−êng ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam trong Ch¸nh c−¬ng v¾n t¾t cña §¶ng ta lμ: a. “Lμm c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n ®Ó ®i th¼ng tíi chÕ ®é céng s¶n chñ nghÜa”. b. “Lμm t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n”. c. “Lμm thæ ®Þa c¸ch m¹ng vμ t− s¶n d©n quyÒn c¸ch m¹ng ®Ó ®i tíi x· héi céng s¶n”. d. “Lμm t− s¶n d©n quyÒn vμ thæ ®Þa c¸ch m¹ng ®Ó ®i th¼ng tíi x· héi x· héi chñ nghÜa vμ céng s¶n chñ nghÜa”. C©u 131. T¹i sao cho r»ng con ®−êng c¸ch m¹ng ViÖt Nam lμ qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t− b¶n chñ nghÜa lμ mét tÊt yÕu? a. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· cã ®−êng lèi ®óng ®¾n b. Do sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt c. V× nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ®Êt n−íc vμ xu thÕ ph¸t triÓn cña thêi ®¹i d. V× nã ®¸p øng ®−îc nguyÖn väng vμ mong −íc cña nh©n d©n ta C©u 132. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thêi ®¹i vμ ph©n chia thêi ®¹i lμ g×? a. H×nh th¸i kinh tÕ - x· héi vμ vÞ trÝ cña mét giai cÊp ®øng ë vÞ trÝ trung t©m b. VÞ trÝ cña mét giai cÊp ®øng ë vÞ trÝ trung t©m c. Sù ph¸t triÓn cña lùc l−îng s¶n xuÊt vμ mét quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp d. C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o thμnh c«ng C©u 133. Thêi ®¹i ngμy nay tån t¹i mÊy m©u thuÉn c¬ b¶n? a. Hai c. Bèn b. Ba d. N¨m C©u 134. M©u thuÉn c¬ b¶n næi bËt cña thêi ®¹i hiÖn nay lμ: a. M©u thuÉn gi÷a chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa t− b¶n 278
- Xem thêm -