Tài liệu Chu de tuan 5 cac loai chim

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 86 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 5: Chim I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh khi tiÕp xóc víi con vËt 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt b»ng c¸c gi¸c quan c¸c con vËt, biÕt so s¸nh ph©n lo¹i c¸c con vËt sèng díi níc - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ con vËt sèng díi níc 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c con vËt díi níc trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ c¸c con vËt sèng díi níc , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tëng tîng s¸ng t¹o trong c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña con vËt sèng díi níc thÓ hiÖn trªn t¸c phÈm nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - Cã th¸i ®é yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c con vËt - ThÝch thó khi ®îc ch¨m sãc c¸c con vËt II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông lên: tay gi¬ cao cói xuèng ch¹m tay vµo ngãn ch©n - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Cöa hµng b¸n chim c¶nh, b¸n thøc ¨n cho chim... In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c loµi chim Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ( c¸c - Quan s¸t lo¹i chim ®å - §µm tho¹i ch¬i, lång chim...) TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng v- TrÎ biÕt sö dông ên b¸ch thó c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i bÓ, ao th¶ c¸ t«m, cua… Xem s¸ch TrÎ biÕt lËt gië tranh, lµm trang s¸ch, ®äc album vÒ c¸c theo tranh, biÕt lo¹i chim, lµm s¸ch tranh vÒ nhËn d¹ng c¸c lo¹i chim ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Ch¬i l« t«, TrÎ ch¬i l« t« xÕp nh÷ng ph©n biÖt c¸c con con vËt theo vËt theo dÊu hiÖu mét sè dÊu ®Æc trng hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc TrÎ sö dông kü c©y, con vËt n¨ng lao ®éng trong gãc nhá ®Ó ch¨m sãc thiªn nhiªn c©y vµ c¸c con vËt L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t chim ... - Trß truyÖn §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn con vËt… KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 2 ngµy 4 th¸ng 4 n¨m 2011 H§C: V¨n häc: TruyÖn : NghÖ sÜ rõng xanh H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch c¸c nh©n vËt trong truyÖn, qua ®ã GD trÎ ®øc tÝnh khiªm tèn, ®oµn kÕt th©n ¸i víi mäi ngêi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ h¸t “ Con chim non” ®Þnh tæ chøc - Trong BH nãi vÒ con vËt g×? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: NghÖ sÜ rõng xanh §2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh c©u truyÖn KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng tranh. H§3: Gi¶ng C©u truyÖn kÓ vÒ 3 con vËt: c«ng, gi¶i néi chim ho¹ mi, thá. C¶ 3 thêng kÕt hîp dung, kÓ cïng nhau ®i biÓu diÔn v¨n nghÖ, c«ng trÝch dÉn móa dÎo ®Ñp, ho¹ mi h¸t rÊt hay cßn thá th× ®Öm ®µn. Nhng råi mét h«m c¸c b¹n kh«ng muèn ®i biÓu diÔn cïng nhau n÷a, c«ng tù cho m×nh lµ nghÖ sÜ móa dÎo, kh«ng cÇn ®Õn giäng h¸t vµ tiÕng ®µn cña ho¹ mi vµ thá n÷a. Ho¹ mi còng cho r»ng giäng h¸t cña m×nh hay kh«ng cÇn c«ng vµ thá phô ho¹ n÷a. Thá th× b¶o r»ng m×nh còng kh«ng cÇn nhê ®Õn c«ng vµ ho¹ mi n÷a. Nh©n ngµy héi ®Õn c¸c b¹n thi nhau lªn træ tµi nhng kh«ng ®îc c¸c b¹n cæ vò nhiÖt t×nh n÷a v× biÓu diÔn mét m×nh rÊt nhµm ch¸n. Tõ ®ã 3 b¹n l¹i cïng nhau kÕt hîp ®i biÓu diÔn. H§4: §µm - C« kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn tho¹i g×? - Trong c©u truyÖn kÓ vÒ nh÷ng con vËt nµo? Nh÷ng con vËt ®ã sèng ë ®©u? - Mçi b¹n cã mét n¨ng khiÕu riªng, ®ã lµ nh÷ng n¨ng khiÕu g×? - C«ng ®· chª thá vµ ho¹ mi ntn? - Ho¹ mi vµ thá nãi l¹i ntn? - Mét h«m ®Õn ngµy héi, c¶ 3 b¹n lÇn lît lªn s©n khÊu biÓu diÔn nhng mäi ngêi ®· tá th¸i ®é ntn? - Cuèi cïng c«ng, thá, chim ®· nhËn ra ®iÒu g×? GD trÎ ph¶i biÕt khiªm tèn, cã tinh thÇn ®oµn kÕt t¬ng th©n t¬ng ¸i cïng nhau hoµn thµnh tèt mäi c«ng viÖc... H§5 - C« kÓ tãm t¾t c©u truyÖn cho trÎ C« kÓ tãm nghe t¾t c©u truyÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con chim sÎ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ l¾ng nghe M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con chim sÎ? mµu l«ng ntn? - Con cã biÕt thøc ¨n cña chim lµ g×? - Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n chim c¶nh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c loµi chim, d¸n mò chim c«ng 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ c¸c lo¹i chim, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i chim, cho trÎ xem l« t« c¸c lo¹i chim - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Chim vµnh khuyªn” - Nghe h¸t : Lîn trßn lîn khÐo - TC: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh - Cho trÎ ch¬i TC “ ¤ t« vµ chim sΔ - TrÎ tr¶ lêi tæ chøc - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - TrÎ h¸t - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH H§2: D¹y vËn - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH ®éng - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ LH§3: Nghe în trßn lîn khÐo ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ H¸t theo h×nh H§4: Trß ch¬i vÏ ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¶nh bÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi t¹i thêi ®iÓm trong ngµy §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay ntn? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? GD trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n chim c¶nh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c loµi chim, d¸n mò chim c«ng 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ c¸c lo¹i chim, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i ®· häc trong tõ chØ tªn c¸c loµi chim - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §Õm ®Õn 10, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 10 §T, NB sè 10 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ®Õm tõ 1 ®Õn 10, NB c¸c nhãm cã 10 §T, NB sè 10 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ®Õm c¸c §T tõ tr¸i sang ph¶i, NB nhãm cã SL lµ 10, sè 10 c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc yªu quý c¸c con vËt 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 10 con chim, 10 con bím, thÎ sè tõ 1 ®Õn 10 - Mét sè ®å dïng xung quanh líp cã sè lîng 10 - Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC g¾n tranh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: PhÇn 1: - Cho trÎ ch¬i TC “ Thi xem ai «n sè lîng 9 nhanh” - Cho trÎ QS bøc tranh vÏ c¸c lo¹i ®éng vËt ( 9 con gµ, 9 con voi, 9 con c¸, 9 con bím ) - Cho trÎ lªn ®Æt thÎ sè t¬ng øng c¸c nhãm - Cho trÎ kiÓm tra b»ng c¸ch ®Õm l¹i c¸c nhãm §T H§2: PhÇn 2: * Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« §Õm ®Õn 10, - C« t¹o t×nh huèng xÕp 10 con chim, NB c¸c nhãm 9 con bím ra hµng ngang cã 10 §T, NB - Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm sè 10 - Muèn sè con bím nhiÒu b»ng sè con chim ph¶i lµm c¸ch nµo? ( Thªm 1) - Cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch ®Õm sè chim, bím - C« giíi thiÖu sè 10, cho trÎ ®äc sè - T×nh huèng bít 2 con bím cßn mÊy? ®Æt sè mÊy t¬ng øng? - TiÕp tôc bít 3, 4, 5 con bím hái trÎ cßn mÊy? ®Æt sè t¬ng øng - LÇn lît cÊt dÇn sè con bím, con chim * Cho trÎ t¹o vÒ c¸c nhãm kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ m×nh - C« gîi ý trÎ s¾p xÕp sè ®å dïng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ lªn ®Æt sè - TrÎ ®Õm l¹i - TrÎ QS - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi vµ thùc hiÖn theo sù gîi ý cña c« - TrÎ ®äc sè - TrÎ ®Æt sè 10 - TrÎ ®Õm 1 ®Õn 10 theo yªu cÇu cña c« (t¬ng tù nh phÇn trªn c« lµm mÉu) H§3: PhÇn 3: * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC luyÖn tËp - H·y chän n¬i ë gióp t«i - TrÎ tham gia c¸c trß ( Cho trÎ chän g¾n c¸c con vËt vÒ ch¬i ®óng n¬i ë cña chóng , ®Æt sè t¬ng øng) - TC: Khoanh trßn nhãm con vËt cã sè lîng lµ 10 II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con chim bå c©u M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con chim bå c©u? mµu l«ng ntn? - Con cã biÕt thøc ¨n cña chim lµ g×? - Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n chim c¶nh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c loµi chim, d¸n mò chim c«ng 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ c¸c lo¹i chim, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i chim, cho trÎ xem l« t« c¸c lo¹i chim - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc TH: - BËt qua 4 vßng - L¨n bãng 4m - Ch¹y nhanh 10m H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt thùc hiÖn c¸c kü thuËt bËt liªn tôc qua c¸c vßng, biÕt l¨n bãng kÕt hîp ch¹y nhanh 10 m b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng khÐo lÐo, nhanh nhÑn c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 8 vßng thÓ dôc, cê ®Ých - Bãng 6 qu¶ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ - TrÎ khëi ®éng thao víi sù tham gia cña 3 ®éi: chim s¬n ca, cß tr¾ng, ho¹ mi - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ra phÝa tríc ®a lªn cao - TrÎ tËp ®éng t¸c - Ch©n: Ngåi khuþu gèi( tay ®a cao ra tríc) - Bông lên : §øng cói gËp ngêi vÒ phÝa tríc, tay ch¹m ngãn ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt: - Gäi 1 b¹n tËp , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 trÎ tËp cho ®Õn hÕt ( c« söa sai cho trÎ) Cñng cè BT cho trÎ : gäi 1trÎ lªn tËp - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ tËp, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ lÇn lît tËp - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con vÑt M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con vÑt? mµu l«ng ntn? - Con cã biÕt thøc ¨n cña chim lµ g×? - Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? - Nu«i chim ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n chim c¶nh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c loµi chim, d¸n mò chim c«ng 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ c¸c lo¹i chim, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - KÓ truyÖn cho trÎ nghe - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ chim ( ý thÝch) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ con chim theo trÝ tëng tîng cña trÎ, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp, qua ®ã GD trÎ biÕt yªu quý ch¨m sãc nh÷ng con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ, 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc TrÎ QS tranh tranh t¹o h×nh - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh mÉu TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy ? + §©y lµ con chim g×? ( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, mµu s¾c cña bé l«ng nÕu râ nÐt, t thÕ cña con vËt…) + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? - Hái 2,3 trÎ xem con thÝch vÏ con - TrÎ tr¶ lêi chim g×? H§4: TrÎ vÏ - Cho trÎ tËp lµm ho¹ sÜ tÝ hon vÏ TrÎ vÏ tranh H§5: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¸c con vËt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con s¸o M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con s¸o? mµu l«ng ntn? - Con cã biÕt thøc ¨n cña chim lµ g×? - Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? - Nu«i chim ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n chim c¶nh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c loµi chim, d¸n mò chim c«ng 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ c¸c lo¹i chim, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -