Tài liệu Chu de tuan 4 mot so nghe quen thuoc

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 74 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4 Mét sè nghÒ quen thuéc Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 13/12 ®Õn ngµy 17/12/2010 ) I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ cã kh¶ nÆng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng , uyÓn chuyÓn - Thùc hiÖn tèt vËn ®éng c¬ b¶n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸c ®å dïng, Ých lîi cña mét sè nghÒ quen thuéc, c«ng viÖc cña nghÒ - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Ghi nhí mÆt ch÷ c¸i b, d, ® - NhËn biÕt sè 8, sè trong ph¹m vi 8 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn th¶o luËn , kÓ vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn ®äc th¬…vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau - BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe - BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ - HiÓu mét sè chøc n¨ng vÒ ch÷ viÕt - Sö dông s¸ch víi sù høng thó - Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc , viÕt c¸c ch÷ c¸i 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña mét sè nghÒ , Ých lîi c«ng viÖc cña hä trong cuéc sèng - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n - BiÕt hîp t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c ho¹t ®éng - T«n träng nh÷ng ngêi lao ®éng, cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n c¸c s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nãi vÒ nh÷ng íc m¬ vÒ nghÒ nghiÖp cña trÎ sau nµy, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông: Tay gi¬ cao , cói ngêi tay ch¹m ®Êt - BËt: ch©n s¸o Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c hoÆc tËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ VÏ, t«, nÆn mét sè ®å dïng cña nghÒ y H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau X©y dùng bÖnh viÖn, l¾p ghÐp mét sè ®å dïng cña nghÒ y Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng ®Ó ch¬i b¸c sÜ, ch¬i b¸n hµng… PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ ®å dïng cña nghÒ y TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ y - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ C¸c h×nh, khèi… - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Lµm tranh TrÎ biÕt lËt gië truyÖn vÒ trang s¸ch, ®äc nghÒ y, xem theo tranh, biÕt s¸ch tranh kÓ lµm s¸ch tranh vÒ truyÖn theo nghÒ y… tranh, ch¬i nèi ®å dïng phï hîp víi nghÒ Ph©n biÖt c¸c TrÎ biÕt ph©n biÖt h×nh , khèi h×nh d¹ng, khèi cÇu – khèi cÇu- khèi trô trô Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, tËp ®ong ®o c¸t, níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: BÐ lµm bao nhiªu nghÒ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ thuéc th¬, hiÓu néi dung bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng, ®äc th¬ diÔn c¶m, ®óng nhÞp ®iÖu c/ Th¸i ®é: Qua BT gi¸o dôc trÎ biÕt ®îc c«ng viÖc cña c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi, Ých lîi cña c¸c nghÒ, trÎ cã m¬ íc vÒ c«ng viÖc cña trÎ sau nµy... 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« trß truyÖn víi trÎ tæ chøc vên th¬, - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « nãi xem cã bøc tranh g×? - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay lµ g×? H§2: Giíi thiÖu - Giíi thiÖu BT “ BÐ lµm bao BT, TG nhiªu nghÒ - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh minh ho¹ H§3: Gi¶ng gi¶i - BÐ ®Õn trêng MN ®îc häc , ch¬i néi dung, gi¶i tËp ®ãng vai c¸c nghÒ kh¸c nhau thÝch tõ khã “ nh thî nÒ ,thî má, thî hµn, b¸c nèi nhÞp cÇu”, “ sÜ ,c« nu«i…Mét ngµy ë trêng c¸i cón” MN bÐ ®îc tËp lµm rÊt nhiÒu nghÒ, chiÒu mÑ ®ãn bÐ vÒ bÐ l¹i lµ c¸i cón ®¸ng yªu cña G§. “Nèi nhÞp cÇu” ( tõ nh÷ng thanh s¾t , c¸c c« chó thî hµn ®· hµn ®îc nh÷ng c©y cÇu b¾c qua s«ng dµi lµm ®êng ®i cho mäi tõ kh¾p mäi miÒn ®Êt níc) “ C¸i cón” ( tªn gäi ®¸ng yªu cña bÐ ë nhµ) H§4: §µm tho¹i - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” - C« võa ®äc BT g×? TG? - BÐ ®· tËp ®ãng vai bao nhiªu nghÒ, ®ã lµ nh÷ng nghÒ nµo? - BÐ lµm thî nÒ lµm nh÷ng c«ng viÖc g× vµ ®îc thÓ hiÖn ë c©u th¬ nµo? - BÐ ch¬i lµm thî hµn ®Ó lµm g×? - BÐ cßn lµm nghÒ g× n÷a? - Trong BT con yªu thÝch c©u th¬ nµo nhÊt? v× sao? - C« lång bµi häc GD trÎ c¸c nghÒ ®Òu cã Ých cho XH, GD trÎ ph¶i yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng - Hái trÎ íc m¬ cña con sau nµy H§5: Cho trÎ sÏ lµm nghÒ g×? ®äc th¬ - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp - Cho tõng tæ ®äc H§6: §äc th¬ - Cho nhãm ®äc theo tranh ch÷ - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ vç tay - TrÎ lËt tranh vµ cïng kh¸m ph¸ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®äc th¬ KÕt thóc - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t vên c©y M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - Vên c©y nµy cña trêng chóng m×nh cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng c©y , kiÓu l¸, mµu hoa, mïi th¬m... - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng ®å lu niÖm, quµ lÔ n« en 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña mét sè nghÒ 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………… Thø 3 ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: LQCC: b, d, ® H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt c¸c ch÷ c¸i b, d, ® - Ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i b/ Kü n¨ng: - TrÎ ®äc ch÷ ph¸t ©m râ rµng - BiÕt nhËn xÐt ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña ch÷ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia H§, qua ®ã trÎ cã th¸i ®é yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng, s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh chó bé ®éi, b¸c ®a th, x©y dùng - ThÎ ch÷ ®Ó trÎ ghÐp - Tranh BT “ Chó bé ®éi hµnh qu©n trong ma”( 3 tranh) - C¸c nÐt ch÷ c¸i 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ vÒ nghÒ nghiÖp Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ trß truyÖn cïng c« tæ chøc H§2: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i b cña bè mÑ trÎ - Cho trÎ cïng quan s¸t 3 bøc tranh trªn b¶ng ®o¸n xem ®ã lµ nghÒ g×? - Cho trÎ ®äc tõ díi tranh - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: GhÐp tõ gièng tõ trong tranh - Cho trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ - LÇn lît cho trÎ t×m xem trong tõ “b¸c ®a th” cã nh÷ng ch÷ c¸i g× ®· häc. Giíi thiÖu ch÷ “ b” cã mét nÐt th¼ng vµ 1 nÐt cong trßn bªn ph¶i nÐt th¼ng , ®äc lµ “ bê” - Cho c¶ líp ®äc ch÷ , c¸ nh©n ®äc - C« giíi thiÖu ch÷ b viÕt thêng - TiÕn hµnh t¬ng tù nh ch÷ b H§3: Cho trÎ lµm quen ch÷ c¸i d H§4: Cho trÎ - TiÕn hµnh nh ch÷ b lµm quen ch÷ ® H§5: So s¸nh - C« cho trÎ ®äc l¹i 3 ch÷ võa häc ch÷ b, d, ® - Cho trÎ so s¸nh ch÷ b- d; b- ®; d® H§6: Tæ chøc - TC1: ghÐp nÐt ch÷ TC víi ch÷ c¸i ( 3 nhãm ch¬i ) - TC2: c¸nh hoa kú diÖu ( C¸nh hoa cã ch÷ g× th× ®äc to ch÷ ®ã) - TC3: 3 tæ thi g¹ch ch©n nh÷ng ch÷ c¸i b, d, ® võa häc trong BT - TrÎ ®o¸n - TrÎ ®äc tõ - 3 trÎ lªn ghÐp tõ - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh 3 ch÷ - TrÎ tham gia ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: ¢m nh¹c: H¸t vËn ®éng “ KÐo c a lõa xΔ Nghe h¸t: Anh phi c«ng ¬i TC: Ai nhanh nhÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, móa ®óng ®éng t¸c - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt vÒ c¸c nghÒ , yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ - Vßng thÓ dôc( 7 c¸i) 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ mçi chóng ta sau tæ chøc nµy lín lªn ai còng cã 1 nghÒ , 1 c«ng viÖc . ThÕ bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g×? - T¹o t×nh huèng hái trÎ c¸i ca lµ ®å dïng cña nghÒ nµo? - DÉn d¾t trÎ l¾ng nghe giai ®iÖu cña BH ®o¸n xem ®ã lµ BH g×? - C« bËt nh¹c, cho trÎ ®o¸n Ho¹t ®éng cña trÎ - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®o¸n H§2: D¹y vËn ®éng - Cho trÎ thÓ hiÖn BH - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« móa mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp móa cïng c« - C¶ líp móa cïng c« - Cho vßng trßn nhá móa - Cho vßng trßn to móa - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho nhãm thiªn thÇn biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: Anh phi c«ng ¬i 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Qua BH gi¸o dôc trÎ biÕt t«n träng ngêi lao ®éng, s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng - C« giíi thiÖu TC: “Ai nhanh nhÊt” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - Qua TC gióp trÎ «n to¸n - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - 3 tæ héi ý - TrÎ QS - C¶ líp móa §H vßng trßn - C¶ líp móa §H 2 vßng trßn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t c©y khÕ M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - §©y lµ c©y g×? - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng c©y , kiÓu l¸, mµu hoa, mïi th¬m... - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: BÞt m¾t b¾t dª 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn c©y xanh 2/ Ph©n vai: B¸n hµng gièng c©y trång... 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña c¸c nghÒ , s¶n phÈm cña nghÒ 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ®ång dao “ Vuèt hét næ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….. Thø 4 ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §Õm ®Õn 8, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 8 §T, NB sè 8 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ®Õm tõ 1 ®Õn 8, NB c¸c nhãm cã 8 §T, NB sè 8 b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt ®Õm c¸c §T tõ tr¸i sang ph¶i, ph©n nhãm §T theo sù híng dÉn cña c« c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc trong b¶o qu¶n gi÷ g×n ®å dïng , s¶n phÈm cña nghÒ may 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 8 ¸o, 8 quÇn, thÎ sè tõ 1 ®Õn 8 - Mét sè ®å dïng xung quanh líp cã sè lîng 8 - Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC g¾n tranh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: PhÇn 1: - Cho trÎ ch¬i TC “ Thi xem ai «n sè lîng 7 nhanh” - Cho trÎ QS bøc tranh vÏ c¸c ®å dïng, s¶n phÈm cña mét sè nghÒ ( 7 ca, 7 c¸i bay, 7 c¸i mò c¶nh s¸t, 6 ræ lóa) - Cho trÎ lªn ®Æt thÎ sè t¬ng øng c¸c nhãm - Cho trÎ kiÓm tra b»ng c¸ch ®Õm l¹i c¸c nhãm §T H§2: PhÇn 2: * Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« §Õm ®Õn 7, - C« t¹o t×nh huèng xÕp 8 c¸i ¸o , 7 NB c¸c nhãm c¸i quÇn ra hµng ngang cã 7 §T, NB - Cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm sè 7 - Muèn sè quÇn nhiÒu b»ng sè ¸o ph¶i lµm c¸ch nµo? ( Thªm 1 ) - Cho trÎ nhËn xÐt so s¸nh 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra l¹i b»ng c¸ch ®Õm sè ¸o, quÇn - C« giíi thiÖu sè 8, cho trÎ ®äc sè - T×nh huèng bít 2 quÇn cßn mÊy? ®Æt sè mÊy t¬ng øng? - TiÕp tôc bít 2, 3 c¸i quÇn hái trÎ cßn mÊy? ®Æt sè t¬ng øng - LÇn lît cÊt dÇn sè quÇn * Cho trÎ t¹o vÒ c¸c nhãm kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ m×nh - C« gîi ý trÎ s¾p xÕp sè ®å dïng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ lªn ®Æt sè - TrÎ ®Õm l¹i - TrÎ QS - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi vµ thùc hiÖn theo sù gîi ý cña c« - TrÎ ®äc sè - TrÎ ®Õm 1 ®Õn 8 theo yªu cÇu cña c«( t¬ng tù nh phÇn trªn) H§3: PhÇn 3: * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC luyÖn tËp - H·y chän gióp t«i - TrÎ tham gia c¸c trß ( Cho trÎ chän lÊy thªm ®å dïng cho ch¬i ®ñ 8) , ®Æt sè t¬ng øng - TC: Nèi sè t¬ng øng víi sè lîng ®å dïng, s¶n phÈm cña nghÒ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè ®å dïng cña nghÒ may M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña ®å dïng, chÊt liÖu cña ®å dïng §T: - §©y lµ c¸i g×? dïng ®Ó lµm g×? Nã lµm b»ng chÊt liÖu g×? GD trÎ cã rÊt nhiÒu ®å dïng ®Ó c¸c b¸c thî may lµm viÖc , nã lµm b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau, chóng ta ph¶i lu«n cã ý thøc b¶o qu¶n ®å dïng. GD trÎ yªu quý kÝnh träng b¸c thî may… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: C«ng viªn vui ch¬i - Ph©n vai: Ch¬i b¸n hµng ®å lu niÖm, b¸n gi¶i kh¸t - Häc tËp, s¸ch: Lµm album ®å dïng cña mét sè nghÒ - ¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè tõ 1 ®Õn 8 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Trß truyÖn vÒ mét sè nghÒ quen thuéc H§KH: ¢m nh¹c, T¹o h×nh, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt trong XH cã nhiÒu nghÒ kh¸c nhau - BiÕt ®îc ho¹t ®éng chÝnh cña mçi nghÒ vµ mèi quan hÖ cña mét sè nghÒ víi nhau - BiÕt ®îc dông cô s¶n phÈm cña c¸c nghÒ, Ých lîi cña nghÒ trong XH b/ Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc c¸c nghÒ - Tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: - Qua ®ã trÎ biÕt yªu mÕn kÝnh träng ngêi lao ®éng 2/ChuÈn bÞ: - Tranh nghÒ x©y dùng, nghÒ thî méc, nghÒ l¸i xe, nghÒ nÊu ¨n - Tranh l« t« ®Ó trÎ ch¬i ghÐp tranh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: æn ®Þnh tæ -T¹o t×nh huèng cho trÎ tæ chøc - TrÎ t×m vÒ 4 ®éi chøc buæi giao lu cña nh÷ng tµi n¨ng tÝ hon t¬ng lai - Cho lÇn lît c¸c ®éi giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh ( 1®éi h¸t, cßn l¹i ®äc th¬ hoÆc vÌ) H§2:Trß - Giíi thiÖu ch¬i kh¸m ph¸ chuyÖn vÒ c¸c - Cho trÎ lÇn lît chän « sè vµ lËt ra nghÒ xem cã bøc tranh vÏ g× - Tranh vÏ nghÒ g×? - C¸c b¸c ®ang lµm g×? - §Ó lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ã c¸c b¸c ph¶i sö dông nh÷ng dông cô g×?( Cho trÎ xem nh÷ng dông cô) - C«ng viÖc ®ã lµm nh thÕ nµo? - S¶n phÈm lµm ra ®ã lµ g×? - Cã quan träng trong cuéc sèng kh«ng?... - Cho trÎ tiÕp tôc lÇn lît lËt bøc tranh vµ ®Æt c©u hái ®Ó trÎ kh¸m ph¸ vÒ nghÒ - NhÊn m¹nh: Trong XH cã rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c nhau, nghÒ nµo còng cã Ých cho XH vµ c¸c nghÒ ®Òu cã sù liªn quan víi nhau (c« lÊy VD) H§3: Më réng * Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng nghÒ kh¸c mµ trÎ bݪt - KÓ tªn nghÒ cña bè mÑ trÎ H§4: Trß ch¬i - TC1: §o¸n giái C« ®äc c©u ®è trÎ ®o¸n nghÒ g× - TC2: H·y lùa chän ®å dïng t¬ng øng víi nghÒ KÕt thóc - C« nhËn xÐt buæi giao lu tÆng hoa - Tõng ®éi giíi thiÖu - TrÎ chän « vµ lËt « - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc: NÐm xa b»ng 2 tay, ch¹y nhanh 15 m H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt nÐm xa b»ng 2 tay, ch¹y nhanh 15 m b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng nÐm m¹nh, ch¹y nhanh c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 8 tói c¸t, cê 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao ( H¸t tËp thÓ thao) - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ngang ®a vÒ phÝa tríc tay sÊp - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c H§3: Håi tÜnh * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho tõng nhãm thi ®ua ch¹y nhanh 15m( c« híng dÉn c¸ch ch¹y ®Ó cã kÕt qu¶ cao , ch¹y ch©n nhÊc cao ch¹m ®Êt b»ng nöa ®Çu bµn ch©n, khuûu tay h¬i gËp l¹i ®¸nh nhÞp nhµng cïng víi nhÞp ch¹y cña ch©n) - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¹y thi - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¸i bµn M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c¸i bµn §T: - C¸i g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸i bµn? - C¸i bµn lµ s¶n phÈm cña nghÒ g×? - C¸i bµn dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i biÕt gi÷ g×n ®å dïng… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Thi ai truyÒn bãng nhanh 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG c«ng viªn vui ch¬i 2/ Ph©n vai: Ch¬i b¸n hµng lu niÖm, b¸n hµng gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña mét sè nghÒ 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: TrÎ lµm album vÒ c¸c nghÒ, s¶n phÈm, ®å dïng cña nghÒ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - KÓ truyÖn cho trÎ nghe: Ng· t ®êng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thø 6 ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ trang trÝ h×nh vu«ng( mÉu) H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ sö dông kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ trang trÝ h×nh vu«ng - TrÎ biÕt phèi kÕt hîp t« mµu ®Òu nÐt, t« ®Ñp - Tr×nh bµy c©n ®èi b/ Kü n¨ng: - RÌn sù khÐo lÐo cña ®«i bµn tay - T« mµu ®Ñp, bè côc c©n ®èi - RÌn t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc g÷ g×n vë s¹ch ®Ñp - Qua ®ã trÎ yªu quý tr©n träng s¶n phÈm cña m×nh, còng nh s¶n phÈm cña ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh mÉu, bót mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: QS gãc tranh H§2: QS nhËn xÐt tranh mÉu H§3: C« vÏ mÉu H§4: Cho trÎ vÏ H§5: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ QS gãc tranh - TrÎ QS tranh - T×nh huèng cho trÎ QS tranh mÉu: + Ai nhËn xÐt g× vÒ c¸ch trang trÝ h×nh - TrÎ nhËn xÐt tranh vu«ng + Trang trÝ nh thÕ nµo? + ë gi÷a h×nh vu«ng cã g×? mµu g×? + Xung quanh c¸c c¹nh h×nh vu«ng cã trang trÝ g×? + H×nh vu«ng t« mµu g×?... - C« vÏ mÉu: §Çu tiªn c« trang trÝ ë - TrÎ QS gi÷a lµ 1 b«ng hoa 4 c¸nh, trang trÝ vÏ nh÷ng chÊm trßn c¸ch ®Òu nhau trªn c¸c c¹nh cña h×nh vu«ng xen kÏ c¸c mµu. Dïng m¾t íc lîng thËt c©n ®èi. Cuèi cïng t« mµu sao cho thËt gièng tranh mÉu - TrÎ vÏ - Cho trÎ vÏ , c« bao qu¸t trÎ - TrÎ nhËn xÐt bµi cña - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm nhau trªn gi¸ cho trÎ QS nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: L¸ rông M§: TrÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm l¸ rông ( vÒ mµu s¾c cña l¸…) §T: - C¸c con nh×n xem trªn s©n trêng chóng m×nh cã nhiÒu l¸ rông kh«ng ? - L¸ rông cã mµu g× ? - NÕu thÊy nhiÒu l¸ rông chóng ta ph¶i lµm g× ? GD trÎ cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh m«i trêng lu«n s¹ch sÏ… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: C«ng viªn vui ch¬i - Ph©n vai: Ch¬i b¸n hµng ®å lu niÖm, b¸n gi¶i kh¸t - Häc tËp, s¸ch: Lµm album ®å dïng cña mét sè nghÒ - ¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè tõ 1 ®Õn 8, c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
- Xem thêm -