Tài liệu Chu de tuan 4 mot so loai rau

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4: Mét sè lo¹i rau I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: TrÎ biÕt mét sè thøc ¨n tõ rau trong cuéc sèng, Ých lîi cña rau xanh Tù gi¸c ¨n ®Çy ®ñ mãn ¨n chÕ biÕn tõ rau Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng vµ c¸c gi¸c quan Ph¸t triÓn vËn ®éng c¬ b¶n bËt liªn tôc qua 4-5 vßng TrÎ cã c¶m gi¸c tho¶i m¸i dÔ chÞu khi tiÕp xóc víi m«i trêng thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ cã nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng, thiÕt thùc vÒ c¸c lo¹i rau . TrÎ biÕt c¸c lo¹i rau trong cuéc sèng, ®Æc ®iÓm , Ých lîi cña c©y rau Ph¸t triÓn tÝnh tß mß ham hiÓu biÕt Ph¸t triÓn ãc quan s¸t, kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, nhËn xÐt c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh Cã kh¶ n¨ng diÔn ®¹t sù hiÓu biÕt b»ng c¸ch thøc kh¸c nhau 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: BiÕt sö dông c¸c tõ chØ tªn gäi, c¸c bé phËn vµ c¸c ®Æc ®iÓm næi bËt, râ nÐt cña c¸c lo¹i rau BiÕt nãi lªn nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÊy, nhËn xÐt trao ®æi víi ngêi lín, c¸c b¹n Cã mét sè kü n¨ng ban ®Çu vÒ viÖc ®äc vµ viÕt 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ c¶m nhËn ®îc c¸i ®Ñp cña mét sè lo¹i c©y rau qua c¸c t¸c phÈm ©m nh¹c H¸t ®óng giai ®iÖu c¸c bµi h¸t phèi hîp vËn ®éng sö dông dông cô ©m nh¹c gâ ®Öm nhÞp nhµng biÓu diÔn m¹nh d¹n hån nhiªn ThÝch ®îc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt vµ cã c¶m xóc phï hîp khi ®îc thëng thøc c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt Cã c¸c kü n¨ng t¸i t¹o, m« t¶ c¸c ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i rau qua c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: Yªu thÝch c¸c lo¹i c©y rau, c¶nh ®Ñp cña thiªn nhiªn vµ mong muèn ®îc gi÷ g×n b¶o vÖ m«i trêng thiªn nhiªn Ch¨m sãc b¶o vÖ c©y vµ c¶nh quan thiªn nhiªn Cã ý thøc gi÷ vÖ sinh m«i trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng, kh«ng vøt r¸c bõa b·i... II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ bay... - Tay: Tay ®a ngang gËp khuûu tay - Ch©n: ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông: §øng quay ngêi sang 2 bªn - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh Gãc ph©n vai Cöa hµng hoa, quÇy gi¶i kh¸t sinh tè, trång vµ ch¨m sãc vên rau TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… Gãc t¹o h×nh VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i rau, in l¸ t¹o c¸c bøc tranh vÒ c¸c lo¹i c©y rau H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ c¸c lo¹i c©y rau TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i rau TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ c©y rau GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ c¸c lo¹i rau - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ C¸c lo¹i c©y rau ë gãc thiªn nhiªn... - Quan s¸t - Trß truyÖn Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn LG- XD vên rau s¹ch TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý Xem s¸ch TrÎ biÕt lËt gië tranh vÒ c©y trang s¸ch, ®äc rau, lµm s¸ch theo tranh, biÕt tranh vÒ c©y lµm s¸ch tranh vÒ rau, gäi tªn c¸c lo¹i c©y rau c¸c bé phËn cña c©y rau §Õm so s¸nh TrÎ biÕt so s¸nh c¸c nhãm c©y cao thÊp, c©y c©y, ph©n thuéc c¸c nhãm lo¹i c¸c kh¸c nhau, rau ¨n nhãm c©y cñ, qu¶, l¸… rau… Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü theo dâi sù n¨ng lao ®éng ph¸t triÓn cña nhá ®Ó ch¨m sãc c©y, ch¨m c©y vµ lµm c¸c thÝ sãc c©y, thö nghiÖm nhá nghiÖm c¸t, níc… - Quan s¸t - Híng dÉn §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 17 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: TruyÖn : Sù tÝch rau th× lµ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc b¶o vÖ ch¨m sãc c©y rau, hiÓu ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cã trong rau 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: C« kÓ c©u truyÖn Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ BËt nh¹c trÎ h¸t: BÇu vµ bÝ. Trß truyÖn TrÎ h¸t víi trÎ vÒ c¸c lo¹i rau C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Sù tÝch rau th× lµ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh TrÎ l¾ng nghe KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn H§3: Gi¶ng C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ TrÎ l¾ng nghe gi¶i néi minh ho¹ b»ng tranh. dung, kÓ Ngµy xa c¸c loµi rau kh«ng cã tªn, thÕ trÝch dÉn råi «ng trêi ®· ®Æt tªn cho c¸c lo¹i rau, mçi lo¹i cã 1 tªn rÊt hay, duy chØ cã 1 c©y rau th©n gÇy yÕu ít v× ®Õn muén qu¸ vµ cßn véi vµng khi nghe «ng trêi nãi cha døt lêi th× ®· ra vÒ chÝnh v× vËy cã tªn lµ th× lµ, tªn th× lµ c¸c b¹n míi ®Çu nghe rÊt buån cêi nhng cuèi cïng c¸c b¹n còng quen vµ gäi tªn lµ “th× lµ” H§4: §µm - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u tho¹i truyÖn g×? - Mét h«m «ng trêi ®Æt tªn cho tÊt c¶ - C©y rau c¶i c¸c c©y, c©y ®Çu tiªn «ng ®Æt tªn ®ã lµ c©y g×? - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - §Õn gÇn tra th× «ng trêi ®· ®Æt tªn cña c« cho c¸c lo¹i rau g×? - §Õn gÇn tèi th× ®Õn lît nh÷ng c©y g× ®îc ®Æt tªn? - Cuèi cïng cã 1 c©y ntn ®Õn? - C©y rau nµy ®îc ®Æt tªn lµ g×? - V× sao c©y l¹i cã tªn nh vËy? - Con cã biÕt c©y rau th×a lµ dïng ®Ó nÊu nh÷ng mãn ¨n g× kh«ng? Lång BH gi¸o dôc trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh H§5: KÓ dìng cã trong rau... tãm t¾t GD trÎ ph¶i biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ truyÖn hoa… - C« kÓ tãm t¾t truyÖn cho trÎ nghe - TrÎ l¾ng nghe II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau muèng M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y( th©n, l¸ ntn?..) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y, ph¶i ¨n thøc ¨n ®¶m b¶o c©n ®èi cã c¶ rau xanh 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Gieo h¹t 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên rau s¹ch 2/ Ph©n vai: B¸n hµng rau s¹ch, h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y rau 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ h¸t “ BÇu vµ bÝ” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 18 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Lµm quen ch÷ c¸i h, k H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ h, k b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh cñ su hµo, rau khoai lang - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: D¹y ch÷ c¸i Ho¹t ®éng cña c« - C« dÉn d¾t cho trÎ ch¬i TC “ Gieo h¹t”. Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y rau - Cho trÎ QS tranh “ c©y su hµo” + Tranh vÏ g× ®©y? + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “h” cã mét nÐt th¼ng, 1 nÐt mãc s¸t c¹nh bªn ph¶i nÐt th¼ng ®äc lµ “ hê” - Cho trÎ ®äc ch÷ - Giíi thiÖu ch÷ viÕt thêng - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ rau khoai lang” Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ k * TC1: GhÐp nÐt ch÷ * TC2: Trång rau * TC3: g¹ch ch©n ch÷ c¸i h,k trong c¸c tõ díi bøc tranh ( trong qu¸ tr×nh ch¬i cho trÎ nghe c¸c BH vÒ chñ ®Ò) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ BÇu vµ bÝ” - Nghe h¸t : Ruéng ®ç mÑ em trång - TC: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp gâ ®Öm nhÞp nhµng theo nhÞp cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, gâ ®Öm theo nhÞp BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ®îc gi¸ trÞ dinh dìng cã trong c¸c lo¹i rau, yªu thÝch vµ mong muèn ®îc ch¨m sãc BV c©y rau 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - tæ chøc ch¬i TC “ Gieo h¹t” tæ chøc - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu BH hay nãi vÒ c©y rau: BÇu vµ bÝ - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng vç tay theo nhÞp BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« H§2: D¹y vËn ®éng - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ch¬i TC - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ vç tay theo nhÞp BH §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá vç tay theo nhÞp - Vßng trßn to h¸t vç tay - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho nhãm thiªn thÇn biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n gâ ®Öm - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: Ruéng ®ç mÑ em trång 3 lÇn thay ®æi - TrÎ l¾ng nghe vµ cã thÓ c¸c h×nh thøc kh¸c nhau hiÖn theo giai ®iÖu BH - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau mïi M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - C©y rau trång ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ TC vËn ®éng: C©y cao cá thÊp 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên rau s¹ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n rau s¹ch, h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y rau 4/ Th viªn, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y rau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ gÊp quÇn ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….……………… Thø 4 ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: TiÕt to¸n: §o mét ®èi tîng b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau. NB kÕt qu¶ ®o H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt ®o mét ®èi tîng b»ng c¸c ®¬n vÞ dµi kh¸c nhau NhËn biÕt ®îc kÕt qu¶ ®o b/ Kü n¨ng: TrÎ cã kü n¨ng ®o, nhËn biÕt chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®o c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 2 thíc ®o, 1 ®á dµi 10 cm, xanh dµi 8 cm, 1 b¨ng giÊy dµi 40 cm, bót ch×, phÊn, thÎ sè 1 ®Õn 5 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: LuyÖn thao t¸c ®o Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ chia 3 ®éi ch¬i TC: Thi xem ai giái Cho c¸c ®éi ®o xem thíc kÎ dµi b»ng mÊy n¾m tay, que tÝnh dµi b»ng mÊy n¾m tay H§2: D¹y trÎ ®o - T¹o t×nh huèng cho trÎ so s¸nh 2 mét ®èi tîng = thíc ®o c¸c thíc ®o kh¸c - Cho trÎ quan s¸t cïng c« ®o xem nhau b¨ng giÊy dµi b»ng bao nhiªu chiÒu dµi thíc ®o mµu ®á ( nh¾c l¹i thao t¸c ®o ) - Cho trÎ nãi kÕt qu¶ cña phÐp ®o vµ ®Æt thÎ sè - T¹o t×nh huèng cho trÎ kh¸m ph¸ ®å dïng cña trÎ, cho trÎ thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn - T¹o t×nh huèng cho trÎ ®o chiÒu réng cña hép thuèc b»ng 2 thíc ®o - C« cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ H§3: LuyÖn tËp - Chia trÎ thµnh 3 nhãm ch¬i ®o chiÒu dµi cña sîi d©y n¬ b»ng 2 thíc ®o, ®o chiÒu dµi cña bøc tranh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ chia 3 ®éi ®o - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ nãi kÕt qu¶ ®o - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ ®o vµ nãi kÕt qu¶ - TrÎ tËp ®o vµ ®Æt kÕt qu¶ ®o II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau mång t¬i M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T : - C©y g× ®©y ? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - C©y rau trång ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ TC vËn ®éng: Gieo h¹t 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên rau s¹ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n rau s¹ch, h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i c©y rau, in l¸ 4/ Th viªn, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y rau, xem s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i rau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n ch÷ c¸i, sè ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….……………… Thø 5 ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Mét sè lo¹i rau phæ biÕn H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ ph©n biÖt ®îc mét sè lo¹i rau( vÒ cÊu t¹o, h×nh d¸ng , mµu s¾c ) cña c¸c lo¹i rau - BiÕt nhËn xÐt so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i rau b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng - BiÕt ph©n biÖt c¸c lo¹i rau c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt Ých lîi cña c¸c lo¹i rau tõ ®ã cã ý thøc yªu quý ch¨m sãc c©y rau, kh«ng ng¾t l¸ bÎ cµnh... 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè lo¹i rau : - Tranh 1 sè lo¹i rau kh¸c ®Ó më réng vèn hiÓu biÕt cña trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ t×m hiÓu c¸c lo¹i hoa H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i Ho¹t ®éng cña c« - H¸t “ BÇu vµ bÝ” C¸c con võa h¸t BH g×? trong BH nãi ®Õn lo¹i rau g×? - Chóng m×nh cïng c« ®i siªu thÞ lùa chän rau s¹ch nhÐ ( c« vµ trÎ cïng chän rau: rau ngãt cµ chua su hµo, b¾p c¶i, mïi) - C« ®a lÇn lît c¸c lo¹i rau thËt cho trÎ QS b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau thu hót sù chó ý cña trÎ - §©y lµ rau g×? - Con cã nhËn xÐt g× vÒ lo¹i rau nµy? (gîi ý trÎ NX vÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng l¸, mµu s¾c, lo¹i rau ¨n g×? - Rau nµy cã Ých lîi ntn? - Hái trÎ gi¸ trÞ dinh dìng trong rau? - Con ®· ¨n rau cha? con cã nhËn xÐt g× ? cã ngon kh«ng? GD trÎ trong b÷a ¨n ph¶i ®¶m b¶o ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh dìng trong ®ã rau xanh cung cÊp chÊt VTM vµ chÊt kho¸ng gióp cho c¬ thÓ cã lµn da ®Ñp, gãp phÇn hÊp thu thøc ¨n tèt, dÔ tiªu ho¸… - C« cho trÎ cïng kiÓm tra ®· t×m hiÓu ®îc mÊy lo¹i rau? - Cho trÎ so s¸nh + Su hµo- cµ chua + Rau ngãt- b¾p c¶i - C« nhÊn m¹nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c lo¹i rau - Hái trÎ ngoµi nh÷ng lo¹i rau võa t×m hiÓu con cßn biÕt nh÷ng lo¹i rau g× n÷a? - TC1: §o¸n giái( trÎ nh×n h×nh ¶nh ®Ó ®o¸n lµ rau g×?) - TC2: KÓ ®ñ 3 thø rau theo yªu cÇu Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ cïng c« lùa chän - TrÎ tr¶ lêi c©u hái theo sù gîi ý cña c« - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - 2,3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ kÓ theo yªu cÇu cña c« TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : BËt liªn tôc qua 5 vßng H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bËt liªn tôc qua 5 vßng, bËt kh«ng dÉm vµo vßng b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, vßng thÓ dôc 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang, tay ®a ra tríc bµn tay sÊp - Ch©n: tay gi¬ cao, cói ch¹m tay vµo mòi ch©n - Bông lên : Nghiªng lên - BËt: TiÕn * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu ( T¹o t×nh huèng giíi thiÖu bËt vµ chän c©y rau ®Ó trång thµnh vên) + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: ®øng tríc v¹ch xuÊt ph¸t 2 tay chèng h«ng, khi nghe hiÖu lÖng lÊy ®µ bËt liªn tôc qua 5 vßng, bËt xong vÒ vÞ trÝ - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC kÐo co - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y rau b¾p c¶i M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T : - C©y g× ®©y ? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y?( gîi ý trÎ NX vÒ ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o l¸) - C©y rau trång ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ TC vËn ®éng: C©y cao cá thÊp 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên rau s¹ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n rau s¹ch, h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: nÆn c©y rau 4/ Th viªn, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y rau, xem s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i rau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ®ång dao - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….……………… Thø 6 ngµy 21 th¸ng 1 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ trang trÝ hoa l¸ trªn trang giÊy H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc phèi kÕt hîp vÏ trang trÝ hoa l¸ trªn trang giÊy, biÕt c¸ch xen kÏ b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp trong mü thuËt trang trÝ, cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 1 tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c lo¹i c©y xanh, cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Em yªu c©y xanh - Cho trÎ QS bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch trang trÝ ? + Trang trÝ nh thÕ nµo? l¸ mµu g× , hoa mµu g×? + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: TrÎ vÏ - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cñ su hµo M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña su hµo §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ vÏ TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo?, hoa mµu g× ? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y, GD gi¸ trÞ dinh dìng trong rau 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ ®óng vên rau 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG vên rau s¹ch 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n rau s¹ch, h¹t gièng 3/ Gãc t¹o h×nh: nÆn c©y rau 4/ Th viªn, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i c©y rau, xem s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i rau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………..
- Xem thêm -