Tài liệu Chu de tuan 4 gia dinh ngay hoi cua cac co giao

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4 Ngµy héi cña c¸c c« gi¸o 20/ 11 I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong líp m×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê Gióp c« gi¸o lµm c«ng t¸c trùc nhËt líp TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. BiÕt nÐm xa b»ng mét tay vµ bËt xa 50 cm M¹nh d¹n khi thùc hiÖn bµi tËp RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n qua trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ biÕt ngµy 20/ 11 lµ ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam - TrÎ biÕt ¬n c¸c c« gi¸o ®· ch¨m sãc d¹y dç trÎ, quan t©m ®Õn trÎ trong tõng b÷a ¨n giÊc ngñ - TrÎ cã th¸i ®é hëng øng ngµy lÔ cña c«, mong muèn häc giái, ngoan ngo·n v©ng lêi c« gi¸o, thÝch t¹o ra c¸c s¶n phÈm tõ ®«i bµn tay cña m×nh ®Ó tÆng c« nh©n ngµy 20/ 11 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷, nãi ®ñ c©u, m¹ch l¹c râ rµng, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt kÕt hîp h¸t móa nhÞp nhµng bµi h¸t, h¸t chóc mõng c¸c c« gi¸o nh©n ngµy 20/ 11 ThÝch thó ®îc t¹o ra c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh, lÊy thµnh tÝch chóc mõng c« 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: TrÎ nhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi mäi ngêi xung quanh Lu«n cã ý thøc gi÷ g×n b¶o qu¶n ®å dïng trong líp cïng c« gi¸o, cã ý thøc tiÕt kiÖm trong sinh ho¹t H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, biÕt kÝnh träng c¸c c« gi¸o ®· ch¨m sãc d¹y dç trÎ, hëng øng chµo ®ãn ngµy héi cña c« gi¸o II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc hoÆc cho trÎ xem b¨ng ho¹t h×nh - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ - Tay: Tay ®a ngang gËp khuûu tay - Ch©n: Bíc ch©n ra tríc nhón khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Ch¬i nÊu ¨n C« gi¸o Gãc t¹o h×nh VÏ xÐ d¸n t« mµu c¸c ®å dïng cña c« gi¸o, xÐ d¸n hoa tÆng c« H¸t, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ca ngîi vÒ c« gi¸o L¾p ghÐp, x©y dùng trêng häc Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp tÆng c« TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t ChuÈn bÞ §å dïng nÊu ¨n, ®å dïng ®Ó d¹y häc PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Gãc s¸ch §äc truyÖn vÒ c« gi¸o t« ch÷ c¸i, lµm s¸ch album vÒ c« gi¸o TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c« gi¸o… Hµng rµo, hoa, - Quan s¸t c©y, g¹ch, khèi - Híng dÉn gç, ®å dïng l¾p - §éng viªn trÎ ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, - Quan s¸t quyÓn album, - Híng dÉn tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ c« gi¸o TrÎ biÕt ph©n lo¹i §å dïng cña c« - Quan s¸t c¸c ®å dïng cña gi¸o - Trß truyÖn c« gi¸o Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Ph©n nhãm ®å dïng d¹y häc cña c« gi¸o Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y, thö nghiÖm c¸t, níc… TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : Em còng lµ c« gi¸o H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ tªn t¸c phÈm, ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬ c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt lÔ phÐp kÝnh träng c« gi¸o, nh÷ng ngêi lín tuæi… 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh minh ho¹, ®µn, tranh ch÷ - M« h×nh sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - BËt nh¹c “ C« vµ mÑ” tæ chøc - Bµi h¸t nãi vÒ ai? TC víi trÎ vÒ c«ng viÖc cña c« gi¸o H§2: C« ®äc - Giíi thiÖu BT, t¸c gi¶ th¬ - C« ®äc diÔn c¶m bµi th¬ 2 lÇn( cho trÎ xem tranh minh ho¹) H§3: Gi¶ng - C« gi¶ng néi dung BT cho trÎ nghe gi¶i, gi¶i th«ng qua cho trÎ xem sa bµn thÝch tõ khã H§4: §µm - C« võa ®äc bµi th¬ g×? t¸c gi¶? tho¹i - Bµi th¬ nãi vÒ ai? - C©u th¬ nµo nãi lªn ®iÒu ®ã? - C¸c c« ch¨m sãc bÐ víi môc ®Ých g×? - Con dµnh t×nh c¶m nh thÕ nµo ®èi víi c¸c c«? H§5: Cho trÎ - Cho trÎ ®äc th¬ theo nhiÒu h×nh ®äc th¬ thøc kh¸c nhau( c¶ líp, tæ , c¸ nh©n, ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp…) H§6: §äc - C« chØ tranh ch÷, cho trÎ ®äc th¬ tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t - BH nãi vÒ c«... - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ ®äc th¬ - TrÎ ®äc th¬ II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè c«ng viÖc cña c« gi¸o M§: TrÎ biÕt mét sè c«ng viÖc cña c« §T: - C¸c con nh×n xem ®©y lµ ai? - C« ®ang lµm c«ng viÖc g×? - C« lµm c«ng viÖc ®ã ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc yªu quý kÝnh träng c« gi¸o, gióp ®ì c« nh÷ng c«ng viÖc võa søc 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhiÒu ®iÓm nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Trêng häc - Ph©n vai: C« gi¸o, b¸n mét sè ®å dïng häc tËp - Khoa häc, to¸n: Ph©n hãm c¸c ®å dïng cña c« gi¸o - Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, gieo h¹t IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n bµi th¬ “ Em còng lµ c« gi¸o” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: Ch÷ c¸i: TËp t« u, H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê b/ Kü n¨ng: TrÎ cã t thÕ ngåi ®óng, t« ch÷ trïng khÝt c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu, bót ch×, s¸p mµu, vë tËp t« Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC: B¸c ®a th, nÊu ¨n, ®Çu bÕp, xe cøu th¬ng 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc, ch¬i TC Ho¹t ®éng cña c« C« trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng ngêi th©n trong gia ®×nh, dÉn d¾t cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ G¹ch ch©n ch÷ c¸i u, trong bøc tranh” Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ trß truyÖn cïng c« H§2: Giíi thiÖu t« ch÷ u C« treo tranh mÉu cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh Giíi thiÖu t« ch÷ rçng ( t« ®Òu mµu TrÎ t« ch÷ rçng kh«ng chêm ra ngoµi) Giíi thiÖu c¸ch t« ch÷ e ë hµng kÎ TrÎ t« ch÷ ë hµng kÎ (c« t« mÉu 3 ch÷ , ph©n tÝch c¸ch t«) Giíi thiÖu trÎ t« ch÷ trong tõ H§3: Giíi thiÖu t« ch÷ TiÕn hµnh t¬ng tù nh t« ch÷ e H§4: NhËn xÐt Cuèi buæi häc c« t¹o t×nh huèng cho TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau trÎ nhËn xÐt bµi cña c¸c b¹n ngåi xung quanh m×nh xem bµi t« viÕt nµo ®Ñp, v× sao? TiÕt 2: ¢m nh¹c - H¸t vËn ®éng “ C« gi¸o” - Nghe h¸t: Nh÷ng ¸nh sao ®ªm - Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt H§KH: MTXQ, To¸n TrÎ ch¬i TC TrÎ t« TrÎ t« ch÷ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp móa BH “ C« gi¸o” - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - BiÕt c¸ch ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t thuéc lêi ,móa nhÞp nhµng BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua ®ã GD trÎ biÕt yªu th¬ng kÝnh träng «ng bµ cha mÑ 2/ ChuÈn bÞ: - §å dïng: §µn, ph¸ch tre, s¾c x«, bé gâ - 6 mò móa - Tranh cho trÎ ch¬i 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« trß truyÖn vÒ ngµy 20/ 11 - Cho trÎ xem tranh vÒ c« gi¸o - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t BH “ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ h¸t H§2: D¹y vËn ®éng H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i C« gi¸o” - Hái trÎ vÒ giai ®iÖu cña BH, cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa BH - C« móa mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn 2 lÇn - Cho nhãm vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho nhãm vßng trßn lín thùc hiÖn - Gîi ý trÎ ®a ra ý tëng cña m×nh( gäi 3 trÎ) - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc - Cho 2 hµng gâ ®Öm theo nhÞp BH - Cho 2 hµng tiÕp theo gâ ®Öm - Cho nhãm 6 trÎ thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c vÒ ®éi h×nh U, móa - C« t¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ Nh÷ng ¸nh sao ®ªm” 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Giíi thiÖu TC “ Ai nhanh nhÊt” - C« phæ biÕn c¸ch ch¬i , luËt ch¬i , cho trÎ ch¬i - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ thùc hiÖn cïng c« - TrÎ ®a ra ý tëng cña m×nh - TrÎ xÕp 4 hµng - TrÎ thùc hiÖn TrÎ cÊt ®å dïng - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C«ng viÖc cña c« cÊp dìng M§: TrÎ biÕt c«ng viÖc cña c« gi¸o nÊu ¨n, GD trÎ yªu quý kÝnh träng c« gi¸o - Ai ®©y? - C« ®ang lµm g×? - C« lµm c«ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ngêi tµi xÕ giái 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng:Trêng häc - Ph©n vai: Ch¬i c« gi¸o, nÊu ¨n - Häc tËp: Lµm album vÒ c« gi¸o - ¢m nh¹c: H¸t móa vÒ c« gi¸o IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn vÒ ngµy 20/ 11 - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 17 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých H§C: To¸n: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 7 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 7, thªm bít t¹o nhãm cã sè lîng lµ 7 b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt mèi QH h¬n kÐm nhau, t¹o nhãm cã 7 §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng Cã ý thøc ch¨m ngoan häc giái ®Ó chóc mõng ngµy héi cña c« 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh lä hoa, hoa cho trÎ d¸n vµo lä - Mçi trÎ 7 b«ng hoa , 7 hép quµ - 4 bøc tranh ®å dïng cña c« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: ¤n sè lîng 7 H§2: So s¸nh thªm bít t¹o nhãm cã 7 §T Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ vÒ ngµy 20/ 11. Tæ chøc cuéc thi to¸n häc cña bÐ - P1: Trß ch¬i d¸n hoa - P2: Cïng kh¸m ph¸ - P3: §ua tµi * P1: Ch¬i d¸n hoa - Chia trÎ thµnh 4 ®éi ch¹y dÝc d¾c d¸n hoa. Sau khi d¸n hoa xong kiÓm tra kÕt qu¶ vµ g¾n thÎ sè t¬ng øng * T¹o t×nh huèng giíi thiÖu phÇn kh¸m ph¸ - Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« cã g×? - C« xÕp tÊt c¶ nh÷ng b«ng hoa ra hµng ngang, trÎ ®o¸n vµ ®Æt sè - C« xÕp 6 hép quµ ra hµng ngang ë díi , cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - VËy muèn sè hoa vµ quµ nhiÒu b»ng nhau lµm c¸ch nµo? - Muèn cho sè quµ nhiÒu b»ng sè hoa ph¶i lµm g×? - C« thªm 1 hép quµ cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Õm - T¹o t×nh huèng bít 2, 3, 4 hép quµ sau ®Êy cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm råi t¹o l¹i nhãm cã 7 §T - C« t¹o t×nh huèng cÊt dÇn sè quµ , hoa - Cho trÎ ch¬i t×m b¹n * C« cho trÎ xÕp t¬ng tù nh cña c« t¹o ra c¸c t×nh huèng ®Ó trÎ H§ Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ t¹o 4 ®éi ®øng hµng däc ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nãi 7 b«ng - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nhËn xÐt b»ng nhau - TrÎ ®Õm - TrÎ t×m vÒ 4 vßng trßn Kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c« H§3: LuyÖn tËp KÕt thóc * Giíi thiÖu P3: §ua tµi - TC1: VÏ giái C¸c ®éi sÏ vÏ thªm vµo c¸c nhãm §T sao cho ®ñ sè lîng lµ 7 - TC2: Lµm bu thiÕp chóc mõng c« Cã 7 c« gi¸o ph¶i lµm thªm sao cho ®ñ 7 bu thiÕp tÆng c« - Cho trÎ cïng kiÓm tra kÕt qu¶ C« nhËn xÐt chung ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ - TrÎ ch¬i TC - TrÎ vÒ nhãm cña m×nh cïng nhau lµm bu thiÕp II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C«ng viÖc cña c« gi¸o líp b¹n M§: TrÎ biÕt c«ng viÖc cña c« gi¸o , GD trÎ yªu quý kÝnh träng c« gi¸o - Ai ®©y? - C« ®ang lµm g×? - C« lµm c«ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng:Trêng häc - Ph©n vai: Ch¬i c« gi¸o, nÊu ¨n - Häc tËp: Lµm album vÒ c« gi¸o, ®oc s¸ch tranh vÒ c« gi¸o - T¹o h×nh: VÏ tranh tÆng c« gi¸o IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ xÐ d¸n hoa tÆng c« - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Trß chuyÖn vÒ ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu ý nghÜa ngµy 20/ 11- ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam – ngµy héi cña c¸c thÇy c« gi¸o TrÎ biÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thÇy c« chµo mõng ngµy 20/ 11 b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi ®ñ c©u, rÌn luyÖn kü nÆng t¹o h×nh c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu mÕn kÝnh träng thÇy c« gi¸o GD trÎ ph¶i ch¨m ngoan häc giái, thi ®ua lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy héi cña thÇy c« 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh c¸c ho¹t ®éng cña c« gi¸o - Tranh c¸c b¹n tÆng hoa cho c« - Tranh c¸c b¹n móa h¸t - Tranh c¸c b¹n häc bµi - Tranh c¸c b¹n c¾t d¸n hoa tÆng c« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh tæ *C« trß truyÖn víi trÎ th¸ng nµy lµ chøc th¸ng mÊy? S¾p tíi cã mét ngµy kû niÖm cña c¸c thÇy c« gi¸o c¸c cã biÕt ®ã lµ ngµy g× kh«ng? ThÕ ®· s¾p ®Õn cha? H§2: Giíi thiÖu *C« giíi thiÖu ngµy 20/ 11 lµ ngµy ngµy 20/ 11 nhµ gi¸o ViÖt Nam – ngµy hiÕn ch¬ng nhµ gi¸o §Ó chµo mõng ngµy héi c¸c c« ®· lµm nh÷ng viÖc g× Cho trÎ xem tranh c¸c c« lµm ®å dïng ®å ch¬i, c« gi¸o ®ang thao gi¶ng, hái trÎ : tranh vÏ g× ®©y? cac c« ®ang lµm g×? lµm nh÷ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? NM: C¸c c« lµm ®å dïng ®å ch¬i, thi gi¸o viªn giái ®Ó lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy héi VËy ®Ó chóc mõng ngµy héi c¸c con sÏ lµm g×? §Ó bµy tá tÊm lßng cña m×nh ®èi víi thÇy c« c¸c b¹n phÊn ®Êu häc ngoan, giái thi ®ua cã nh÷ng giê häc tèt ®Ó chóc mõng c« gi¸o( Cho trÎ QS tranh) H§3: Më réng * Trong x· héi cã rÊt nhiÒu nghÒ , mçi nghÒ cã mét ngµy kû niÖm riªng, con cßn biÕt cã nh÷ng ngµy kû niÖm g× n÷a?( gîi ý trong th¸ng 12 s¾p tíi cã ngµy g×?) H§4: V¨n nghÖ * T×nh huèng cho trÎ biÓu diÔn v¨n vµ d¸n hoa , lµm nghÖ chµo mõng( Cho trÎ biÓu bu thiÕp chóc diÔn c¸c tiÕt môc) mõng - Cho trÎ t¹o c¸c nhãm c¾t d¸n hoa lµm bu thiÕp mõng c« Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ trÎ lêi c©u hái - TrÎ QS - TrÎ l¾ng nghe - 3,4 trÎ tr¶ lêi - 3,4 trÎ tr¶ lêi - TrÎ móa h¸t - TrÎ t¹o 4 nhãm lµm bu thiÕp TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : BËt xa 50 cm, nÐm xa b»ng 1 tay H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bËt xa 50 cm, «n cñng cè kü thuËt nÐm xa b»ng 1 tay b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng bËt vµ nÐm m¹nh c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, 8 tói c¸t 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao lÊy thµnh tÝch chµo mõng Ho¹t ®éng cña trÎ H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh 20/11 - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt: ch©n s¸o * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ C« vµ mÑ” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C«ng viÖc cña c« gi¸o trong líp m×nh M§: TrÎ biÕt c«ng viÖc cña c« gi¸o , GD trÎ yªu quý kÝnh träng c« gi¸o - Ai ®©y? - C« ®ang lµm g×? - C« lµm c«ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Tung b¾t bãng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Trêng häc - Ph©n vai: Ch¬i c« gi¸o, nÊu ¨n - Häc tËp: Lµm album vÒ c« gi¸o, ®oc s¸ch tranh vÒ c« gi¸o - T¹o h×nh: NÆn ®å dïng d¹y häc, c¾t d¸n bu thiÕp IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ vÏ hoa tÆng c« - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 19 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: XÐ d¸n hoa tÆng c« H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ sö dông kü n¨ng xÐ d¸n ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp chóc mõng c« b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng xÐ d¸n c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng Cã ý thøc yªu quý kÝnh träng c« gi¸o, mong muèn lµm ®îc nhiÒu s¶n phÈm ®Ñp tÆng c« 2/ ChuÈn bÞ: Tranh mÉu gîi ý, giÊy mµu, hå d¸n, kh¨n lau, giÊy tr¾ng 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu bµi mÉu gîi ý H§3: TrÎ xÐ d¸n H§4: NhËn xÐt Ho¹t ®éng cña c« - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc tranh nghÖ thuËt - Tranh xÐ d¸n g× ®©y? - Hoa cã mµu g×? Muèn xÐ ®îc theo con ph¶i xÐ ntn? - Ngoµi ra trong tranh cßn cã g× n÷a?... - T×nh huèng nh©n dÞp 20/11 cho trÎ xÐ d¸n hoa tÆng c« gi¸o - TrÎ vÒ bµn xÐ d¸n hoa ( C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ thùc hiÖn ) Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ xÐ d¸n - GÇn cuèi buæi cho trÎ trng bµy - TrÎ nhËn xÐt bµi s¶n phÈm cña m×nh trªn gi¸ cho c¶ líp QS, nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C« gi¸o, c¸c b¹n ë líp kh¸c M§: TrÎ biÕt c¸c ho¹t ®éng cña b¹n , GD trÎ yªu quý kÝnh träng c« gi¸o - Ai ®©y? - C« ®ang lµm g×? C¸c b¹n ®ang lµm g× - C« lµm c«ng viÖc Êy ®Ó lµm g×? Lång BH gi¸o dôc trÎ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ai nhanh nhÊt 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: - X©y dùng: Trêng häc - Ph©n vai: Ch¬i c« gi¸o, nÊu ¨n - Häc tËp: Lµm album vÒ c« gi¸o, ®oc s¸ch tranh vÒ c« gi¸o - T¹o h×nh: NÆn ®å dïng d¹y häc, c¾t d¸n bu thiÕp IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ vÏ hoa tÆng c« - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu , vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi ngµy, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -