Tài liệu Chu de tuan 4 cac con vat song duoi nuoc

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 4 C¸c con vËt sèng díi níc I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh khi tiÕp xóc víi con vËt sèng díi níc 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt b»ng c¸c gi¸c quan c¸c con vËt, biÕt so s¸nh ph©n lo¹i c¸c con vËt sèng díi níc - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ con vËt sèng díi níc 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c con vËt díi níc trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ c¸c con vËt sèng díi níc , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tëng tîng s¸ng t¹o trong c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña con vËt sèng díi níc thÓ hiÖn trªn t¸c phÈm nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - Cã th¸i ®é yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c con vËt - ThÝch thó khi ®îc ch¨m sãc c¸c con vËt II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay ®a ngang gËp tay vµo vai - Ch©n: Nhón khuþ gèi - Bông lên: Nghiªng lên - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Cöa hµng b¸n c¸c con vËt sèng díi níc, cöa hµng h¶i s¶n , nÊu ¨n... In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c con vËt sèng díi níc TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng trang tr¹i nu«i h¶i s¶n, LG ao , bÓ nu«i th¶... Xem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c con vËt sèng díi níc, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Ch¬i l« t«, xÕp nh÷ng con vËt theo mét sè dÊu hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ( c¸c - Quan s¸t lo¹i con vËt - §µm tho¹i sèng díi níc b»ng nhùa...) TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c BH vÒ ®éng vËt sèng díi níc TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i bÓ, ao th¶ c¸ t«m, cua… TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®éng vËt sèng díi níc GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ ch¬i l« t« L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t ph©n biÖt c¸c con con vËt sèng d- - Trß truyÖn vËt theo dÊu hiÖu íi níc... ®Æc trng TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c¸… c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : Nµng tiªn èc H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ GD trÎ biÕt ch¨m chØ thËt thµ sÏ ®îc sèng cuéc sèng h¹nh phóc, GD trÎ yªu quý c¸c con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« - TrÎ vç tay ch¬i TC “ b¾t èc”, t¹o t×nh huèng tæ chøc vên th¬ - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « - TrÎ lËt tranh vµ cïng nãi xem cã bøc tranh g×? kh¸m ph¸ - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay - TrÎ tr¶ lêi lµ g×? H§2: Giíi thiÖu - Giíi thiÖu BT “ Nµng tiªn èc” - TrÎ l¾ng nghe BT, TG - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh minh ho¹ H§3: Gi¶ng gi¶i C« gi¶ng néi dung kÕt hîp chØ - TrÎ l¾ng nghe néi dung, gi¶i tranh minh ho¹, gi¶i thÝch tõ khã: thÝch tõ khã “xinh xinh”, “ biªng biÕc xanh”, “ tinh t¬m” H§4: §µm tho¹i - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” - C« võa ®äc BT g×? TG? - BT nãi vÒ bµ giµ nghÌo lµm nghÒ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái g×? - Bµ ®· b¾t ®îc con vËt g× khi ®i lµm? nã cã ®Æc ®iÓm g× l¹? - Bµ ®· lµm g× víi con èc? - Tõ khi cã èc trong nhµ bµ cã ®iÒu g× l¹? - Bµ ®· bÝ mËt lµm g×? - Tõ ®ã 2 mÑ con sèng víi nhau ntn? GD trÎ ph¶i häc tËp ®øc tÝnh ch¨m - TrÎ l¾ng nghe chØ thËt thµ sÏ ®îc hëng cuéc sèng h¹nh phóc, ph¶i yªu quý c¸c con vËt … H§5: Cho trÎ - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - TrÎ ®äc th¬ - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu - Cho tõng tæ ®äc cña c« - Cho nhãm ®äc - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc H§6: §äc th¬ - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc - TrÎ ®äc th¬ theo tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc KÕt thóc T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con èc nhåi M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con èc nhåi? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt vá ntn? ë díi níc nã bß ntn?... - Nu«i èc cã t¸c dông g×? GD trÎ ph¶i biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Mß cua b¾t èc 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i nu«i h¶i s¶n, xÕp ao, chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n thøc ¨n cho c¸ t«m 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng díi níc, nÆn con c¸... 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 29 th¸ng 3 n¨m 2011 I / Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: BiÓu diÔn : - H¸t vËn ®éng: C¸ vµng b¬i Nghe h¸t: T«m c¸ cua thi tµi TC: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH H§KH: MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng BH “ C¸ vµng b¬i”, biÕt biÓu diÔn c¸c BH nhÞp nhµng theo giai ®iÖu - TrÎ chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ thÓ hiÖn theo giai ®iÖu cña BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ biÕt h¸t ®óng nh¹c, nhÞp BH - BiÕt biÓu diÔn c¸c BH c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Sö dông ®å dïng ©m nh¹c nhÑ nhµng cÊt lÊy ®óng quy ®Þnh ng¨n n¾p gän gµng 2/ ChuÈn bÞ: - BH bæ sung: Bµ cßng ®i chî, - §å dïng: ph¸ch tre , s¾c x«, trèng l¾c - C¸c BH ®Ó ch¬i TC 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt sèng díi níc - T¹o t×nh huèng - C« bËt nh¹c “ C¸ vµng b¬i” - BËt nh¹c l2 Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi, trß truyÖn cïng c« - TrÎ h¸t ®éi h×nh ch÷ u - TrÎ t¹o vßng trßn h¸t móa - BËt nh¹c l3 - BËt nh¹c l4 - BËt nh¹c l5 - Gîi ý trÎ lÊy ®å dïng ©m nh¹c vµ chuyÓn §H - Cho 2 hµng mét thùc hiÖn - Giíi thiÖu nhãm thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n thùc hiÖn - T¹o t×nh huèng BËt nh¹c: Bµ cßng ®i chî - BËt nh¹c: H§2: Nghe h¸t - TrÎ t¹o 2 vßng trßn h¸t móa - Vßng trßn nhá h¸t móa - Vßng trßn to h¸t móa - TrÎ chuyÓn §H 4 hµng däc - TrÎ h¸t gâ ®Öm - 5 trÎ móa - 1 trÎ móa - TrÎ h¸t kÕt hîp thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH 2 lÇn - TrÎ t¹o 2 vßng trßn móa, ®i vßng trßn - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu h¸t trÎ nghe “ T«m c¸ cua thi tµi” 3 lÇn thay - TrÎ l¾ng nghe vµ hëng ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau øng cïng c« H§3: Trß ch¬i - Giíi thiÖu cho trÎ ch¬i TC: Nghe giai ®iÖu ®o¸n tªn BH , c« giíi thiÖu - TrÎ ch¬i TC KÕt thóc c¸ch ch¬i luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - Lång BH gi¸o dôc trÎ ph¶i biÕt quý c¸c con vËt nu«i TiÕt 2: H§C: TËp t« ch÷ g, y H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Ngåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - C¸c « mµu cã ch÷ c¸i ë mÆt sau - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t : C¸ vµng b¬i - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i “¤ ch÷ bÝ mËt” Yªu cÇu trÎ chän « mµu trÎ thÝch vµ nãi xem ®»ng sau « mµu cã ch÷ c¸i g×? - C« treo tranh mÉu + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ rçng + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ, cho trÎ t« T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ y gièng ch÷ g Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ®o¸n « ch÷ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« H§4: NhËn xÐt - Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt - TrÎ t« - TrÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con c¸ vµng M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con c¸ vµng? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm con c¸? C¸ ®ang lµm g× ®©y? - C¸ b¬i ®îc lµ nhê cã bé phËn g×? C¸ mµu g×? - Nu«i c¸ cã t¸c dông g×? GD trÎ ph¶i biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i nu«i h¶i s¶n, xÕp ao, chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n thøc ¨n cho c¸ t«m 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng díi níc, nÆn con c¸... 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c con vËt sèng díi níc, ®äc truyÖn tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i gi¶i ®è vÒ ®Ò tµi con vËt - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 30 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C : To¸n: X¸c ®Þnh vÞ trÝ phÝa trªn, phÝa díi, phÝa tríc , phÝa sau cña §T kh¸c H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ phÝa trªn, phÝa díi, phÝa tríc, phÝa sau cña ®èi tîng kh¸c b/ Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc phÝa trªn , phÝa díi, phÝa tríc, phÝa sau cña ®èi tîng kh¸c c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè con vËt : gÊu ®en, n©u, chim, nh¸i ®Ó lµm m« h×nh - 1 trÎ mÆc ®Ñp cã g¾n c¸c ®å trªn ngêi - Tranh ®Ó trÎ ch¬i TC - §µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: LuyÖn tËp x¸c ®Þnh phÝa tríc , phÝa sau, phÝa trªn, phÝa díi cña b¶n th©n H§2: D¹y trÎ ph©n biÖt phÝa trªn, phÝa díi, phÝa tríc , phÝa sau cña b¹n kh¸c H§3: LuyÖn tËp KÕt thóc - T¹o t×nh huèng cho trÎ tham dù buæi giao lu cu¶ c¸c nhµ th«ng th¸i tÝ hon. TrÎ h¸t ®i theo nÒn nh¹c BH “ T«m c¸ , cua thi tµi” * Giíi thiÖu TC “ Ai giái h¬n” - Ch¬i “ dÊu tay” sau ®ã hái tay ®ang ë phÝa nµo cña con? - Hái “ tay ®©u” - Tay b©y giê ®ang ë phÝa nµo cña con? - Chóng ta cïng nhau víi tay lªn trÇn nhµ xem ai cao nhÊt. B©y giê tay ®ang ë phÝa nµo cña con? - §è trÎ phÝa díi cña con cã g×? * T¹o t×nh huèng cho trÎ cïng kh¸m ph¸ qua c©u truyÖn “ GÊu qua cÇu” ( C« kÓ vµ ®Æt c©u hái ®Ó hái trÎ ) + PhÝa tríc cña gÊu n©u lµ ai? + PhÝa sau cña gÊu n©u lµ g×? + phÝa tríc cña gÊu ®en lµ ai? + PhÝa sau cña gÊu ®en lµ g×? + Ai ®· nh¾c nhë 2 chó gÊu c¸ch gi¶i quyÕt ®Ó cïng qua cÇu? + Chó nh¸i bÐn ë phÝa nµo cña 2 b¹n gÊu? + Chim ®ang bay thÊy vËy ®· khen 2 chó gÊu cã tinh thÇn ®oµn kÕt. VËy chó chim ë phÝa nµo cña 2 b¹n gÊu? * C« ph¸t ræ cho trÎ c¸c con vËt gièng trong c©u truyÖn cho trÎ tù s¾p xÕp l¹i nh÷ng nh©n vËt ®øng nh trong truyÖn kÓ . §Æt c©u hái trÎ nh trªn * T¹o t×nh huèng cã 1 b¹n tíi th¨m líp. Hái trÎ ai ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ b¹n? + Trªn ®Çu b¹n cã g×? + PhÝa díi cã g×? + PhÝa tríc b¹n cã g×? + PhÝa sau b¹n cã g×? * Giíi thiÖu TC “ KhÐo tay nhanh m¾t” - Ph¸t cho 3 ®éi 3 bøc tranh cã h×nh ¶nh b¹n ®eo cÆp ®i häc,. phÝa tríc «m bã hoa, trªn ®Çu ®éi mò, díi ch©n ®i dÐp - T« mµu vËt ë phÝa tríc b¹n mµu ®á, vËt ë phÝa sau mµu xanh, vËt ë phÝa trªn mµu vµng, vËt ë phÝa díi mµu tÝm - T¹o t×nh huèng buæi giao lu cña nhµ th«ng th¸i tÝ hon ®Õn ®©y lµ kÕt thóc xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i ë buæi giao lu lÇn sau - TrÎ h¸t - TrÎ nãi phÝa sau - Tay ®©y - PhÝa tríc - PhÝa trªn - §«i dÐp - TrÎ l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái theo sù gîi ý cña c« - TrÎ lµm theo yªu cÇu cña c« - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ chia 3 ®éi thi khÐo tay nhanh m¾t - TrÎ h¸t : vui ch¬i khoa häc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con c¸ chÐp M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con c¸ chÐp? - C¸ cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt c¸, ph¶i ¨n ®ñ chÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C¸ b¬i 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i, LG chuång, ao cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n cho vËt nu«i 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong G§, nÆn con vËt 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt sèng díi níc, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt sèng díi níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp ch÷ c¸i, sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1 H§C: §éng vËt sèng díi níc H§KH: ©m nh¹c, v¨n häc 1/ Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt tªn gäi, Ých lîi, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng, thøc ¨n , vËn ®éng vµ n¬i sèng cña c¸c con vËt b/Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng QS, so s¸nh, ph©n biÖt nhanh dÊu hiÖu ®Æc trng cña c¸c con vËt sèng díi níc c/ Th¸i ®é: GD trÎ yªu quý c¸c con vËt, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng con vËt. GD vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cña con vËt 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè c©u ®è vÒ con vËt - BH vÒ con vËt sèng díi níc - Tranh, l« t« c¸c con vËt sèng díi níc - Mét sè ®å ch¬i, tranh l« t« c¸c con vËt: c¸ chÐp, cua ®ång, t«m, èc nhåi - §µn 3/ C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1:æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: C¸ vµng b¬i Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t H§2: Cho trÎ QS nhËn xÐt c¸c con vËt - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tham quan sø së thÇn tiªn. Hái trÎ cã nh÷ng con vËt g×? Nã sèng ë ®©u? LÇn lît cho trÎ nhËn xÐt: ( con c¸ - TrÎ nhËn xÐt ®Æc chÐp, con t«m, con cua ®ång, con ®iÓm c¸c con vËt èc nhåi ) - Con g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy?( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng con vËt, thøc ¨n, c¸ch vËn ®éng nÕu râ nÐt, Ých lîi con vËt...) H§3: So s¸nh - Võa råi chóng m×nh ®· t×m hiÓu - TrÎ nhËn xÐt so nh÷ng con vËt g×? T¹o t×nh huèng s¸nh cho trÎ so s¸nh con c¸ - con èc; con cua - con t«m - C« nhÊn m¹nh nh÷ng ®iÓm kh¸c vµ gièng nhau cña con vËt: + Gièng : §Òu sèng ë díi níc, rÊt cã Ých, lµ nguån cung cÊp thùc phÈm cã gi¸ trÞ dinh dìng cao + Kh¸c: VÒ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng, vÒ vËn ®éng H§4: Më réng - Hái trÎ ngoµi nh÷ng con vËt sèng - 3 trÎ kÓ tªn díi níc nµy ra con cßn biÕt cã nh÷ng con g× n÷a? - NÕu cã h×nh ¶nh c« cho trÎ QS vµ giíi thiÖu cßn cã nh÷ng con vËt dïng ®Ó lµm c¶nh… H§5: Trß ch¬i - TC1: Ph©n nhãm con vËt sèng díi - TrÎ ch¬i TC níc nhng biÕt bß, nh÷ng con vËt biÕt b¬i - TC2: §o¸n giái - TrÎ nh×n h×nh vµ TrÎ nh×n h×nh ¶nh lµ mét trong ®o¸n nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con vËt ®o¸n xem ®ã lµ con vËt g×? II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con ngao M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con ngao? - Con ngao cã Ých lîi g×? GD trÎ vÒ gi¸ trÞ dinh dìng cã trong thÞt ngao, ph¶i ¨n ®ñ chÊt ®Ó ®¶m b¶o søc khoÎ... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Õch nh¶y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i ch¨n nu«i h¶i s¶n, LG chuång cho con vËt nu«i 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt sèng díi níc, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt sèng díi níc 4/Gãc ©m nh¹c: TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n vËn ®éng móa “ C¸ vµng b¬i” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: XÐ d¸n con c¸ ( MÉu ) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó xÐ d¸n con c¸, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, cã kü n¨ng xÐ d¸n c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp, qua ®ã GD trÎ biÕt yªu quý nh÷ng con vËt, biÕt gi¸ trÞ dinh dìng cña con vËt 2/ ChuÈn bÞ: - GiÊy mµu, vë cho trÎ, tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc TrÎ QS tranh tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : C¸ vµng b¬i TrÎ h¸t - Cho trÎ QS bøc tranh mÉu + Bøc tranh xÐ d¸n g× ®©y? TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh + Ai nhËn xÐt g× vÒ con c¸ ? + Gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña con c¸, ®©y lµ g×?... + Con c¸ mµu g×? + Ngoµi ra trong tranh cßn xÐ d¸n g× n÷a? H§3: C« xÐ - C« xÐ mÉu: xÐ m×nh c¸ tríc, xÐ l- TrÎ QS mÉu în giÊy theo ®êng cong h×nh vßng cung, dïng m¾t íc lîng ®Ó xÐ ®u«i c¸ gi«ng h×nh tam gi¸c, xÐ vôn giÊy ®Ó lµm v©y, XÕp tÊt c¶ c¸c h×nh võa xÐ ra vë sao cho ®Ñp m¾t, råi lËt mÆt tr¸i phÕp hå vµ d¸n H§4: TrÎ xÐ - TrÎ lµm ®µn c¸ b¬i vÒ bµn ®Ó xÐ TrÎ xÐ d¸n d¸n d¸n H§5: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¸c con vËt nu«i gÇn gòi... II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con c¸ qu¶ M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con c¸ §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con c¸ qu¶? ( Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con c¸? nã cã g×?...) - C¸ cã Ých lîi g×? GD trÎ c¸ cã gi¸ trÞ dinh dìng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ v× vËy ph¶i biÕt ¨n thÞt c¸ ®Ó gióp cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD trang tr¹i nu«i h¶i s¶n, xÕp ao, chuång cho vËt nu«i 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n thøc ¨n cho c¸ t«m 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng díi níc, nÆn con c¸... 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ c¸c con vËt sèng díi níc, ®äc truyÖn tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -