Tài liệu Chu de tuan 3 nghe nghiep

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

NghÒ ch¨m sãc søc khoÎ Chñ ®Ò tuÇn 3 Thêi gian thùc hiÖn ( Tõ ngµy 6/12 ®Õn ngµy 10/12/2010 ) I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ cã kh¶ nÆng nhËn biÕt vµ tr¸nh n¬i nguy hiÓm, b¶o vÖ an toµn cho b¶n th©n - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c bµi tËp thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng , uyÓn chuyÓn - Thùc hiÖn tèt vËn ®éng c¬ b¶n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ c¸c ®å dïng, Ých lîi cña nghÒ ch¨m sãc søc khoÎ, c«ng viÖc cña nghÒ - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Ghi nhí mÆt ch÷ c¸i u, , i, t, c 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ tù tin trong sö dông ng«n ng÷ ®Ó giao tiÕp, trß chuyÖn th¶o luËn , kÓ vÒ nghÒ nghiÖp - BiÕt thÓ hiÖn nhu cÇu t×nh c¶m vµ nh÷ng ý tëng b»ng lêi vµ cö chØ ®iÖu bé khi kÓ chuyÖn ®äc th¬…vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau - BiÕt thÓ hiÖn sù l¾ng nghe - BiÕt sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí vÒ c¸c nghÒ kh¸c nhau trong x· héi - Sö dông thµnh th¹o kü n¨ng giao tiÕp trong trß ch¬i ®ãng vai c¸c nghÒ - HiÓu mét sè chøc n¨ng vÒ ch÷ viÕt - Sö dông s¸ch víi sù høng thó - Tham gia vµo tr¶i nghiÖm ®äc , viÕt c¸c ch÷ c¸i 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp vÒ c«ng viÖc cña nh÷ng ngêi lµm nghÒ ch¨m sãc søc khoÎ, Ých lîi c«ng viÖc cña hä trong cuéc sèng - Ph¸t triÓn ë trÎ kh¶ n¨ng thÓ hiÖn c¶m xóc, s¸ng t¹o trong c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt - Yªu thÝch hµo høng tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh m¹nh d¹n tù tin, vui ch¬i hoµ thuËn víi c¸c b¹n - BiÕt hîp t¸c víi b¹n vµ ngêi lín trong c¸c ho¹t ®éng - T«n träng nh÷ng ngêi lao ®éng - Lu«n cã ý thøc tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n, ch¨m lo søc khoÎ cña mäi ng]êi xung quanh II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò nãi vÒ nh÷ng íc m¬ vÒ nghÒ nghiÖp cña trÎ sau nµy, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi n¬ - Tay: Tay ®a ngang gËp khuûu tay vµo vai - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông: Nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Néi dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh Gãc ph©n vai Ch¬i ®ãng vai b¸c sÜ, cöa hµng ¨n uèng, b¸n hµng dông cô lao ®éng vµ s¶n phÈm cña mét sè nghÒ Gãc t¹o VÏ, t«, nÆn h×nh mét sè ®å dïng cña nghÒ y Gãc ©m H¸t, biÓu diÔn nh¹c c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi c¸c dông cô ©m nh¹c vµ c¸c ©m thanh kh¸c nhau Gãc X©y dùng x©y bÖnh viÖn, l¾p dùng ghÐp mét sè ®å dïng cña nghÒ y Gãc Lµm tranh s¸ch truyÖn vÒ nghÒ y, xem s¸ch tranh kÓ truyÖn theo tranh, ch¬i nèi ®å dïng phï hîp víi nghÒ Gãc Ph©n biÖt c¸c khoa h×nh , khèi häc, cÇu – khèi to¸n trô Gãc thiªn nhiªn Theo dâi sù ph¸t triÓn cña c©y, tËp ®ong ®o c¸t, níc, lau l¸ c©y, ch¨m sãc c©y TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng §å dïng ®Ó ch¬i b¸c sÜ, ch¬i b¸n hµng… - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp vÒ ®å dïng cña nghÒ y TrÎ biÕt h¸t vµ biÓu diÔn c¸c bµi h¸t, ph¸t triÓn tai nghe nh¹c GiÊy, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn Quan s¸t §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t §éng viªn trÎ TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ nghÒ y… Hµng rµo, hoa, c©y, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, hå d¸n, tranh vÏ h×nh ¶nh vÒ nghÒ y - Quan s¸t Híng dÉn §éng viªn trÎ - Quan s¸t Híng dÉn TrÎ biÕt ph©n biÖt h×nh d¹ng, khèi cÇu- khèi trô C¸c h×nh, khèi… - Quan s¸t - §µm tho¹i TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ lµm c¸c thÝ nghiÖm nhá §å dïng lµm vên - Quan s¸t - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: TruyÖn : C« b¸c sÜ tÝ hon H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn, nhí tªn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua c©u truyÖn 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Giíi thiÖu truyÖn vµ kÓ cho trÎ nghe H§3: Gi¶ng gi¶i trÝch dÉn néi dung c©u truyÖn H§4: C« kÓ tãm t¾t truþÖn Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« trß truyÖn víi trÎ vÒ nghÒ cña bè mÑ trÎ - Cho 1trÎ cã bè hoÆc mÑ lµm nghÒ b¸c sÜ nãi vÒ c«ng viªc cña bè mÑ m×nh - Giíi thiÖu cã 1 c©u truyÖn kÓ vÒ nghÒ b¸c sÜ ®ã lµ truyÖn “ C« b¸c sÜ tÝ hon” - C« kÓ truyÖn lÇn 1( ChØ tranh minh ho¹) - C« kÓ lÇn 2 ( ChØ tranh ) + C« võa kÓ truyÖn g×? - Ho¹t ®éng cña trÎ - 3,4 trÎ kÓ vÒ nghÒ cña bè mÑ trÎ - TrÎ kÓ - C« kÓ tãm t¾t truyÖn, lång bµi häc GD trÎ - Hái trÎ íc m¬ cña con sau nµy sÏ lµm nghÒ g×? - H¸t íc m¬ cña em - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe - 4 trÎ tr¶ lêi - T¹o vßng trßn h¸t móa II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t vên c©y M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - Vên c©y nµy cña trêng chóng m×nh cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng c©y , kiÓu l¸, mµu hoa, mïi th¬m... - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÖnh viÖn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng ®å dïng y tÕ, b¸c sÜ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña nghÒ y 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc ®ång dao - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Thø 3 ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C : Ch÷ c¸i : T« hoµn thiÖn ch÷ i, t, c, u, H§KH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh , t« trïng khÝt, t« mµu ®Òu ®Ñp c¸c bøc tranh b/ Kü n¨ng: TrÎ cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng, t« mµu ®Òu ®Ñp c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng , trÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Vë , bót ch×, s¸p mµu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: ¤n - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ «n ch÷ u, nhãm ch÷ , i, t, c qua TC TC1: H·y chän gióp t«i - Chän s¾p xÕp c¸c bé cèc chÐn sao cho ®óng thµnh bé ( Êm nµo th× cèc ®Êy) TC2: ¤ ch÷ bÝ mËt - Chän 1 « vµ ®o¸n xem ®ã lµ ch÷ g× H§2: Cho trÎ - C« gîi ý trÎ gië trang vë c¸c bµi tËp t« ch÷ t« vÒ ch÷ u, , i , t, c. Híng dÉn trÎ cã nhiÒu trang cha hoµn thiÖn ®Ò nghÞ trÎ t« ®Ó tæ chøc cuéc thi vë s¹ch ch÷ ®Ñp - C« bao qu¸t gióp ®ì trÎ lóng tóng, nh¾c t thÕ ngåi, c¸ch cÇm bót... H§3: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ nhËn xÐt bµi cña xÐt c¸c b¹n ngåi bªn c¹nh m×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC - TrÎ t×m bµi ®Ó hoµn thiÖn - TrÎ t« ch÷ theo sù híng dÉn cña c« - TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau TiÕt 2: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng: B¸c ®a th vui tÝnh - Nghe h¸t : ThËt ®¸ng chª - TC: NhËn h×nh ®o¸n tªn BH 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, móa ®óng ®éng t¸c - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt vÒ c¸c nghÒ , yªu quý kÝnh träng ngêi lao ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ - Bøc th, 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ mçi chóng ta sau tæ chøc nµy lín lªn ai còng cã 1 nghÒ , 1 c«ng viÖc . ThÕ bè mÑ c¸c con lµm nghÒ g×? - T¹o t×nh huèng cã bøc th hái trÎ - §è trÎ biÕt ai ®· ®a bøc th ®Õn Ho¹t ®éng cña trÎ - 2 , 3 trÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi H§2: D¹y vËn ®éng H§3: Nghe h¸t H§4: Trß ch¬i - GD trÎ nghÒ nµo còng rÊt quan träng, gióp Ých cho XH, gióp Ých cho con ngêi, nghÒ ®a th gióp cho mäi ngêi biÕt ®îc th«ng tin vÒ nhau qua nh÷ng bøc th, nh÷ng bøc th Êy ®Õn ®îc tay chóng ta lµ nhê cã b¸c ®a th vui tÝnh ®Êy, chóng ta ph¶i lu«n yªu quý kÝnh träng b¸c ®a th… - Cho trÎ h¸t vÒ b¸c ®a th - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - C¶ líp h¸t - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« móa mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp móa cïng c« - TrÎ QS - C¶ líp móa cïng c« - C¶ líp móa §H vßng trßn - Cho vßng trßn nhá móa - C¶ líp móa §H 2 vßng - Cho vßng trßn to móa trßn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to móa - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña - 3 trÎ nãi ý tëng cña c¸c b¹n m×nh - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c - TrÎ thùc hiÖn ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm s¬n ca biÓu diÔn - Nhãm ho¹ mi biÓu diÔn - Cho nhãm thiªn thÇn biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: ThËt ®¸ng chª 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau - Qua BH gi¸o dôc trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ b¶n th©n kh«ng ¨n uèng bÈn, ph¶i gi÷ vÖ sinh, tr¸nh ®îc bÖnh tËt - C« giíi thiÖu TC: “NhËn h×nh ®o¸n tªn BH” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t vên c©y hoa nhµi M§: TrÎ biÕt tªn , nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - Vên c©y nµy cña trêng chóng m×nh cã nh÷ng lo¹i c©y g×? - Cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng c©y , kiÓu l¸, mµu hoa, mïi th¬m... - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ cã ý thøc ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÖnh viÖn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng ®å dïng y tÕ, b¸c sÜ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña nghÒ y 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Trß truyÖn víi trÎ vÒ nghÒ y - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. Thø 4 ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §o lîng níc b»ng mét ®¬n vÞ ®o 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¸ch ®o lîng níc b»ng chÐn, biÕt c¸ch tÝnh sè lîng chÐn níc ®îc ®o tõ c¸c chai kh¸c nhau - BiÕt nhËn xÐt sè lîng níc ë c¸c chai b/ Kü n¨ng: - TrÎ cã kü n¨ng ®o c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ líp häc 2/ ChuÈn bÞ: - 3 chai níc , 3 chÐn sø - C¸c thÎ sè 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Cho trÎ nhËn xÐt lîng níc ë c¸c chai theo kh¶ n¨ng cña trÎ Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ chia 4 ®éi ch¬i TC “ §o¸n giái” - TrÎ ®o¸n xem cã rÊt nhiÒu chai níc ®o¸n xem chai nµo nhiÒu níc nhÊt? - Hái trÎ v× sao con biÕt? - C« cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch c« ®o l¹i cho trÎ QS H§2: D¹y trÎ - C« giíi thiÖu cã rÊt nhiÒu chai nc¸ch ®ong ®o n- íc kh¸c nhau, muèn biÕt ®îc chai íc b»ng chÐn nµo cã lîng níc nhiÒu nhÊt ta dïng c¸i chÐn ®Ó ®o Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ chia 4 ®éi ®o - TrÎ ®o¸n - TrÎ kiÓm tra kÕt qu¶ cïng c« - TrÎ l¾ng nghe - C« giíi thiÖu ®o chai mµu ®á Dïng chÐn ®Ó ®o, ®æ níc sao cho ®Çy miÖng chÐn, lÇn lît ®æ ®Çy hÕt c¸c chÐn níc - §Õm xem cã bao nhiªu chÐn níc? G¾n thÎ sè t¬ng øng - LÇn lît c« d¹y trÎ ®o c¸c chai mµu xanh, vµng b»ng chÐn - Cuèi cïng cho trÎ nhËn xÐt chai nµo ®o ®îc nhiÒu chÐn níc nhÊt? - Cho trÎ vÒ c¸c nhãm thùc hiÖn ®o c¸c chai, g¾n thÎ sè t¬ng øng - Cho trÎ ®o lîng níc ë 2 cèc H§3: LuyÖn tËp - §o lîng níc ë 2 b×nh - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ thùc hiÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Quan s¸t c¸c lo¹i thuèc M§: TrÎ biÕt cã rÊt nhiÒu lo¹i thuèc ch÷a bÖnh kh¸c nhau, ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng thuèc, mµu s¾c… §T:- Trong tay c« cã g× ®©y? - Giíi thiÖu víi trÎ vÒ lo¹i thuèc, cho trÎ nhËn xÐt h×nh d¸ng thuèc ntn? kiÓu trßn hay dµi… - Thuèc dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ thuèc dïng ®Ó ch÷a bÖnh , tuy nhiªn kh«ng ®îc tù do uèng thuèc v× mçi thuèc cã thÓ ch· c¸c bÖnh kh¸c nhau, ph¶i kh¸m bÖnh ®Ó b¸c sÜ kª ®¬n míi ®îc uèng… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Ch¹y cíp cê 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÖnh viÖn 2/ Ph©n vai: B¸n hµng ®å dïng y tÕ, b¸c sÜ 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu ®å dïng cña nghÒ y 4/ Gãc s¸ch: Ph©n lo¹i tranh theo nghÒ, t« nèi tranh dông cô t¬ng øng nghÒ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ «n ch÷ c¸i , sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 9 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Trß truyÖn vÒ nghÒ y H§KH: ¢m nh¹c, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ hiÓu biÕt vÒ c«ng viÖc cña nghÒ y, ®Æc ®iÓm c«ng viÖc, c¸c ®å dïng phôc vô cho céng viÖc, Ých lîi cña nghÒ b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng - RÌn kü n¨ng t¹o h×nh c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - TrÎ yªu quý kÝnh träng nh÷ng ngêi c«ng t¸c trong nghÒ y, kÝnh träng ngêi lao ®éng - Cã ý thøc ch¨m lo ®Õn søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh vÒ nghÒ y: B¸c sÜ kh¸m bÖnh, y t¸ tiªm, xe cÊp cøu, bÖnh nh©n tÆng hoa cho b¸c sÜ nh©n ngµy 27/ 2 - §µn, tranh l« t« ®å dïng cña c¸c nghÒ ®Ó g¾n vµo nghÒ y 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t “ íc m¬ cña em” - BH nãi vÒ nh÷ng nghÒ g×? - §äc c©u ®è : Trang phôc mµu tr¾ng Kho¸c ¸o blu HÔ ai bÞ èm RÊt cÇn chóng t«i Cho trÎ ®o¸n ®ã lµ ai? C«ng t¸c trong nghÒ nµo? H§2: Trß - Hái trÎ trong líp cã bè mÑ b¹n truyÖn vÒ nghÒ nµo lµm nghÒ y? y - Cho trÎ nãi vÒ c«ng viÖc cña bè mÑ m×nh - Trong líp m×nh b¹n nµo ®· ®i kh¸m bÖnh råi - §i kh¸m bÖnh ë ®©u? - B¸c sÜ kh¸m ntn? thÕ con bÞ bÖnh g×? - Cho trÎ xem 1 video clip vÒ c«ng viÖc cña c¸c c« chó lµm viÖc trong bÖnh viÖn - Giíi thiÖu víi trÎ trong nghÒ y cã b¸c sÜ, yt¸, c« hé lý, dîc sÜ b¸n thuèc cho bÖnh nh©n - Hái trÎ ®å dïng cña nghÒ y cã nh÷ng g×? - Trang phôc cña nghÒ lµ g×? cã mµu g×? - C« cho trÎ xem h×nh ¶nh vÒ c¸c dông cô y tÕ - Hái trÎ nghÒ y cã quan träng kh«ng? v× sao? GD trÎ c¸c c« chó lµm viÖc trong nghÒ y rÊt vÊt v¶ cßn ph¶i trùc ®ªm vµ lu«n mong muèn ch÷a khái bÖnh cho bÖnh nh©n. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i lu«n kÝnh träng c¸c c« chó… H§3: Më réng - Trong x· héi cã rÊt nhiÒu nghÒ kh¸c n÷a còng rÊt quan träng . Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ ®o¸n - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nãi vÒ nghÒ cña bè mÑ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ kÓ tªn c¸c nghÒ H§4: Trß ch¬i Cho trÎ kÓ tªn c¸c nghÒ mµ trÎ biÕt - Cho trÎ nãi íc m¬ cña trÎ sau nµy sÏ lµm nghÒ g×? - TC: T×m ®å dïng ®óng víi nghÒ - TC: T« mµu nh÷ng dông cô y tÕ - TrÎ ch¬i TC TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : BËt s©u 25 cm H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bËt s©u 25 cm b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , kü n¨ng bËt c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ thao - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang gËp vµo vai - Ch©n: Ngåi khuþu gèi - Bông xoay th©n 90 ®é - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y v¹n niªn thanh M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt vÒ c©y? - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÖnh viÖn Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ khëi ®éng - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ®i nhÑ nhµng 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng thuèc ch÷a bÖnh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ y 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y ®ång dao : Vuèt hét næ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: C¾t d¸n h×nh vu«ng to nhá H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¾t d¸n h×nh vu«ng to nhá tõ nh÷ng tê giÊy h×nh ch÷ nhËt to nhá kh¸c nhau ®Ó t¹o ra nh÷ng h×nh vu«ng cã kÝch thíc kh¸c nhau - TrÎ biÕt c¸ch cÇm kÐo, phÕt hå vµo mÆt tr¸i ®Ó d¸n b/ Kü n¨ng: - TrÎ khÐo lÐo cÇm kÐo c¾t h×nh vu«ng - Kü n¨ng phÕt hå võa ph¶i kh«ng lµm r©y bÈn - BiÕt bè côc tranh trªn trang giÊy c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Vë, tranh mÉu, giÊy mµu, hå d¸n, kÐo 3/ TiÕn hµnh Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè nghÒ trong ®ã cã nghÒ s¸ng t¹o nghÖ thuËt - Cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS tranh QS nhËn xÐt mÉu tranh mÉu + Tranh c¾t d¸n nh÷ng h×nh g×? + Ai nhËn xÐt g× vÒ nh÷ng h×nh vu«ng? + Cã bao nhiªu h×nh vu«ng to , nhá ? + Cã tÊt c¶ mÊy h×nh vu«ng ? H§3: C« c¾t d¸n GÊp ®«i tê giÊy h×nh ch÷ nhËt, mÉu cÇm kÐo b»ng tay ph¶i c¾t theo ®êng miÕt sau ®ã s¾p xÕp trªn trang Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ QS tranh - TrÎ nhËn xÐt tranh - TrÎ QS H§4: Cho trÎ c¾t d¸n H§5: NhËn xÐt vë cho c©n ®èi vµ gièng tranh mÉu, lËt mÆt tr¸i phÕt hå vµ d¸n - Cho trÎ c¾t d¸n - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n phÈm cña m×nh trªn gi¸ cïng nhËn xÐt bµi cña nhau - TrÎ c¾t d¸n - TrÎ nhËn xÐt bµi II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa mêi giê M§: TrÎ biÕt tªn gäi nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt vÒ c©y? ( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸nh l¸, th©n...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt ch¨m sãc b¶o vÖ c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: KÐo co 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG bÖnh viÖn 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ, b¸n hµng thuèc ch÷a bÖnh 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu dông cô cña nghÒ y 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -