Tài liệu Chu de tuan 3 con vat song trong rung

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 3 C¸c con vËt sèng trong rõng I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh khi tiÕp xóc víi con vËt, vµ ý thøc tr¸nh nh÷ng con vËt hung d÷ g©y nguy hiÓm cho b¶n th©n 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c con vËt sèng trong rõng - TrÎ cã kh¶ n¨ng nhËn biÕt b»ng c¸c gi¸c quan c¸c con vËt, biÕt so s¸nh ph©n lo¹i c¸c con vËt sèng trong rõng (thó hiÒn hay hung d÷) - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ con vËt sèng trong rõng 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c vËt trong cuéc sèng vµ nghÖ thuËt - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH vÒ c¸c con vËt - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ thÕ giíi ®éng vËt sèng trong rõng , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tëng tîng s¸ng t¹o trong c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña con vËt sèng trong rõng thÓ hiÖn trªn t¸c phÈm nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - Cã th¸i ®é yªu quý vµ b¶o vÖ c¸c con vËt - ThÝch thó khi ®îc ch¨m sãc c¸c con vËt II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Gµ g¸y ß, ã, o... - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Bíc khuþu ch©n tr¸i sang bªn ch©n ph¶i th¼ng - Bông lên: §øng quay ngêi sang 2 bªn - BËt: T¸ch khÐp ch©n - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Néi dung Yªu cÇu B¸c sÜ thó y, TrÎ biÕt nhËp vai r¹p xiÕc ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng Gãc t¹o h×nh In h×nh, vÏ nÆn, t« mµu, xÐ d¸n c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó TrÎ biÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò, ch¬i víi dông cô ©m nh¹c X©y dùng vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Xem s¸ch tranh, lµm album vÒ c¸c con vËt trong rõng, nhËn d¹ng ch÷ c¸i t« mµu ch÷ c¸i cã trong tªn con vËt Ch¬i l« t«, xÕp nh÷ng con vËt theo mét sè dÊu hiÖu ®Æc trng Ch¨m sãc c©y, con vËt trong gãc thiªn nhiªn TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ biÕt h¸t, móa, kÓ truyÖn vµ biÓu diÔn c¸c BH vÒ ®éng vËt sèng trong rõng TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i vên hoa, c©y c¶nh, con vËt TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ ®éng vËt sèng trong rõng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó - Quan s¸t kh¸m bÖnh cho - §µm tho¹i con vËt, c¸c con vËt thó nhåi b«ng GiÊy mµu, hå - Híng dÉn d¸n, ®Êt nÆn, - Quan s¸t bót mµu, giÊy - §éng viªn trÎ tr¾ng… §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn TrÎ ch¬i l« t« L« t« c¸c lo¹i - Quan s¸t ph©n biÖt c¸c con con vËt... - Trß truyÖn vËt theo dÊu hiÖu ®Æc trng TrÎ sö dông kü §å dïng lµm v- - Quan s¸t n¨ng lao ®éng ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn nhá ®Ó ch¨m sãc c¸… c©y vµ c¸c con vËt KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: 1/ Môc tiªu: Thø 2 ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2011 H§C: V¨n häc: TruyÖn : Chó dª ®en H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt ®¸nh gi¸ tÝnh c¸ch cña 2 chó dª, GD trÎ ph¶i biÕt b×nh tÜnh, dòng c¶m th× sÏ vît qua ®îc khã kh¨n 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ h¸t “ §è b¹n” ®Þnh tæ chøc - Trong BH nãi vÒ nh÷ng con vËt g×? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Chó dª ®en §2: C« kÓ KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem tranh c©u truyÖn KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ minh ho¹ b»ng tranh. H§3: Gi¶ng - C©u truyÖn nãi vÒ 2 chó dª tr¾ng vµ gi¶i néi dª ®en, c¶ 2 chó dª ®Òu gÆp chã sãi. dung, kÓ Nhng chó dª tr¾ng nhót nh¸t run sî trÝch dÉn khi bÞ chã sãi qu¸t hái, chÝnh v× vËy cuèi cïng chó dª tr¾ng bÞ nuèt chöng vµo bông. Cßn chó dª ®en rÊt dòng c¶m gÆp chã sãi chó ®· b×nh tÜnh tr¶ lêi c¸c c©u hái cña chã sãi vµ lµm cho chã sãi run sî ch¹y th¼ng vµo trong rõng H§4: §µm - C« kÓ cho c¸c con nghe c©u truyÖn tho¹i g×? - Trong c©u truyÖn kÓ vÒ nh÷ng con vËt nµo? Nh÷ng con vËt ®ã sèng ë ®©u? - Chó dª tr¾ng vµo rõng lµm g×? - Chó gÆp ai? con chã sãi qu¸t ntn? - Chó dª tr¾ng ®· ntn? - Cuèi cïng chã sãi ®· lµm g× chó dª tr¾ng? - Chó dª ®en vµo rõng lµm g×? - Chó gÆp ai? dª ®en cã run sî kh«ng? - Khi bÞ chã sãi hái chó dª ®en ®· qu¸t l¹i ntn? - Cuèi cïng con chã sãi ntn? GD trÎ khi gÆp khã kh¨n ph¶i dòng c¶m ®èi mÆt gi¶i quyÕt c«ng viÖc H§5 C« cïng trÎ - C« kÓ truyÖn cïng trÎ , c« lµ ngêi kÓ truyÖn dÉn truyÖn, chã sãi, trÎ ®ãng vai dª tr¾ng, dª ®en - Gäi 1 trÎ tËp kÓ truyÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con hæ qua tranh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ tËp kÓ cïng c« - 1 trÎ kÓ §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con hæ? mµu l«ng ntn? - Hæ sèng ë ®©u? Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ ®i vên b¸ch thó cÇn quan s¸t tõ xa v× hæ rÊt lµ hung d÷ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C¸o vµ thá 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §è trÎ c©u ®è vÒ con vËt sèng trong rõng - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 22 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ §è b¹n” - Nghe h¸t : Chó voi con ë b¶n ®«n - TC: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt yªu quý c¸c con vËt 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Cho trÎ ch¬i TC “ §i nh gÊu” tæ chøc - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý cho BH H§2: D¹y vËn - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH ®éng - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm nh¹c rõng xanh biÓu diÔn - Nhãm gÊu ®en biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ H§3: Nghe Chó voi con ë b¶n ®«n ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ H¸t theo h×nh H§4: Trß ch¬i vÏ ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i TiÕt 2: - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC H§C: LQCC: g, y H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt vµ ph¸t ©m ®óng ©m cña ch÷ g, y b/ Kü n¨ng: - TrÎ nhËn biÕt PB ®óng mÆt ch÷ c¸i - RÌn kü n¨ng ph¸t ©m cho trÎ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh con gÊu, con chim yÕn - ThÎ ch÷ c¸i rêi ®Ó ghÐp tõ - ThÎ ch÷ to - §µn - C¸c nÐt ch÷ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt sèng trong rõng? - Cho trÎ QS tranh “ con gÊu” + Tranh vÏ g× ®©y? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ tr¶ lêi H§2: D¹y ch÷ c¸i H§3: Trß ch¬i H§4: KÕt thóc + Cho trÎ ®äc tõ díi tranh + Cho 1 trÎ ghÐp ch÷ gièng tõ díi tranh, hái trÎ tõ cã mÊy ch÷ c¸i + Cho trÎ chän nh÷ng ch÷ c¸i ®· häc + C« giíi thiÖu ch÷ “g” - Cho trÎ ®äc ch÷ - Giíi thiÖu ch÷ viÕt thêng - T¬ng tù c« dÉn d¾t cho trÎ QS tranh “ con chim yÕn” TiÕn hµnh t¬ng tù nh trªn ®Ó giíi thiÖu ch÷ y * TC1: GhÐp nÐt ch÷ * TC2: T×m chuång cho con vËt( con vËt cã ch÷ g× th× vÒ chuång cã ch÷ Êy) * TC3: Thi xem ai nhanh (TrÎ g¹ch ch©n díi ch÷ c¸i g,y trong tõ cña bøc tranh ) C« nhËn xÐt khuyÕn khÝch ®éng viªn trÎ - TrÎ ®äc tõ - 1 trÎ ghÐp ch÷ - TrÎ chän ch÷ c¸i ®· häc - TrÎ QS - TrÎ ®äc ch÷ - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con ngùa v»n qua tranh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, n¬i sèng cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con ngùa v»n ? mµu l«ng ntn? - Ngùa v»n sèng ë ®©u? Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ biÕt b¶o vÖ c¸c con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: §i nh gÊu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, kÓ truyÖn theo tranh 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y ch¬i víi c¸t níc… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ hoµn thµnh vë bÐ häc to¸n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ThÓ dôc : - Nh¶y t¸ch khÐp ch©n - Tung vµ b¾t bãng H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt khÐo lÐo bËt nh¶y t¸ch khÐp ch©n , «n luyÖn kü thuËt tung vµ b¾t bãng b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh, khÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, h×nh vÏ ®Ó trÎ bËt t¸ch chôm - Bãng 10 qu¶ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng H§3: Håi tÜnh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ thi thÓ - TrÎ khëi ®éng thao víi sù tham gia cña 3 ®éi: gÊu mi sa, h¬u con, sãc n©u - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung * Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ngang gËp vµo vai - TrÎ tËp ®éng t¸c - Ch©n: Ngåi xæm ®øng lªn liªn tôc - Bông lên : nghiªng lên - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt: - Gäi 1 b¹n tËp , cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho 2 trÎ tËp cho ®Õn hÕt ( c« söa sai cho trÎ) Cñng cè BT cho trÎ : gäi 1trÎ lªn tËp * Hái trÎ c¸ch tung vµ b¾t bãng ntn ®Ó kh«ng lµm r¬i bãng - Cho tõng nhãm ch¬i ®øng vßng trßn, 1 b¹n ®øng gi÷a tung cho c¸c b¹n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ Em tËp thÓ thao” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ tËp, c¶ líp nhËn xÐt - TrÎ lÇn lît tËp - TrÎ tr¶ lêi - Nhãm 5,6 trÎ ch¬i - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Trß truyÖn víi trÎ vÒ nh÷ng con vËt sèng trong rõng M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, n¬i sèng cña con vËt §T: - Hái trÎ biÕt cã nh÷ng con vËt g× sèng trong rõng? - Hái vÒ ®Æc ®iÓm cña con vËt? GD trÎ ph¶i biÕt yªu quý b¶o vÖ c¸c con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C¸o vµ thá 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Nghe ®äc truyÖn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1 H§C: §éng vËt sèng trong rõng H§KH: ©m nh¹c, v¨n häc 1/ Môc tiªu: a/KiÕn thøc: - TrÎ nhËn biÕt tªn gäi, Ých lîi, ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng, thøc ¨n vµ n¬i sèng cña c¸c con vËt b/Kü n¨ng: Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng QS, so s¸nh, ph©n biÖt nhanh dÊu hiÖu ®Æc trng cña c¸c con vËt sèng trong rõng c/ Th¸i ®é: GD trÎ yªu quý c¸c con vËt, biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ nh÷ng con vËt . Gi÷ AT cho b¶n th©n khi tham quan vên b¸ch thó 2/ ChuÈn bÞ: - Mét sè c©u ®è vÒ con vËt - BH vÒ con vËt trong rõng - Tranh, l« t« c¸c con vËt sèng trong rõng - Mét sè ®å ch¬i, tranh l« t« c¸c con vËt: hæ, gÊu, voi, khØ, ngùa v»n… 3/ C¸ch tiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1:æn ®Þnh tæ chøc H§2: Cho trÎ QS nhËn xÐt c¸c con vËt Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: §è b¹n - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ tham quan vên b¸ch thó. Hái trÎ cã nh÷ng con g×? Nh÷ng con g× ¨n rau, cá, con g× ¨n thÞt nh÷ng con thó nhá h¬n... LÇn lît cho trÎ nhËn xÐt: ( con hæ, con voi, con khØ , con ngùa v»n, con gÊu ) - Con g× ®©y? Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con vËt nµy?( gîi ý trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng con vËt, mµu l«ng nÕu râ nÐt, thøc ¨n Ých lîi con vËt, sinh s¶n...) - Cho trÎ xem con vËt ®ang diÔn xiÕc ( qua clip) - Muèn b¶o vÖ c¸c con vËt sèng trong rõng ph¶i lµm c¸ch nµo? Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm c¸c con vËt - TrÎ quan s¸t - TrÎ nhËn xÐt: kh«ng chÆt ph¸ rõng… n¬i c¸c con vËt sinh sèng, kh«ng s¨n b¾n thó rõng… H§3: So s¸nh H§4: Më réng H§5: Trß ch¬i - T¹o t×nh huèng cho trÎ kÓ tªn nh÷ng con vËt võa QS nãi xem nh÷ng con nµo hung d÷, con nµo hiÒn lµnh - Cho trÎ so s¸nh hæ – voi, gÊu vµ khØ - Cho trÎ kÓ tªn nh÷ng con vËt sèng trong rõng kh¸c n÷a mµ trÎ biÕt - TC1: Ph©n nhãm con vËt ¨n thÞt, ¨n thÞt nh÷ng con thó nhá, nh÷ng con vËt ¨n rau, l¸ c©y, hoa qu¶ - TC2: §o¸n giái TrÎ nh×n h×nh ¶nh lµ mét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm cña con vËt ®o¸n xem ®ã lµ con vËt g×? - TrÎ kÓ - TrÎ nhËn xÐt so s¸nh - 3 trÎ kÓ tªn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ nh×n h×nh vµ ®o¸n II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Cho trÎ QS con s tö qua tranh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, n¬i sèng cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con s tö ? mµu l«ng ntn? - S tö sèng ë ®©u? Nã lµ con vËt hiÒn lµnh hay hung d÷? GD trÎ biÕt b¶o vÖ c¸c con vËt, biÕt gi÷ an toµn cho b¶n th©n khi ®i tham quan vên b¸ch thó 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Chã sãi xÊu tÝnh 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, kÓ truyÖn theo tranh 4/ Thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y ch¬i víi c¸t níc… IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ ®äc ch÷ c¸i, sè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: NÆn c¸c con vËt trong rõng ( §T ) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó nÆn c¸c con vËt theo trÝ tëng tîng cña trÎ b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng nÆn: lµm mÒm ®Êt, xoay trßn, l¨n däc... c/ Th¸i ®é: TrÎ biÕt yªu quý ch¨m sãc nh÷ng con vËt gÇn gòi 2/ ChuÈn bÞ: - §Êt nÆn, b¶ng, mÉu c¸c con vËt 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc t¹o h×nh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸c con vËt TrÎ QS gãc t¹o h×nh nu«i sèng trong rõng ,cho trÎ QS gãc t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : §è b¹n TrÎ h¸t - Cho trÎ QS lÇn lît mÉu c¸c con vËt ( con thá, con gÊu, con chim ) - Con g× ®©y? TrÎ nhËn xÐt vÒ mÉu - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ con thá? - Tai thá ntn? muèn nÆn ®îc tai dµi ph¶i nÆn ntn?... H§3: TrÎ nÆn - Cho trÎ tËp lµm ho¹ nghÖ sÜ t¹o TrÎ nÆn h×nh H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¸c con vËt gÇn gòi... II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con khØ qua tranh M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con khØ? - KhØ cã Ých lîi g×? GD trÎ yªu quý BV con vËt 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: C¸o vµ thá 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD vên b¸ch thó, LG chuång cho con vËt 2/ Ph©n vai: B¸c sÜ thó y, cöa hµng b¸n thøc ¨n gia sóc 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c con vËt sèng trong rõng, lµm « h×nh së thó 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng, lµm album s¸ch vÒ ®éng vËt trong rõng IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Tæ chøc cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -