Tài liệu Chu de tuan 2 mua he

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2: Mïa hÌ I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng gióp c¬ thÓ ph¸t triÓn c©n ®èi hµi hoµ - TrÎ thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, lng, bông vµ c¸c BT thÓ dôc mét c¸ch thuÇn thôc, nhÞp nhµng, uyÓn chuyÓn - C¸c vËn ®éng c¬ b¶n thµnh th¹o, ®óng kü thuËt - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh th©n thÓ sau khi ho¹t ®éng víi thiªn nhiªn 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ c¸c hiÖn tîng thêi tiÕt, mïa, kh«ng gian vµ thêi gian. BiÕt ¶nh hëng cña chóng ®èi víi con ngêi - TrÎ cã kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n, ph©n biÖt, ®o vµ diÔn ®¹t kÕt qu¶ ®o - H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë trÎ tÝnh tß mß, ham hiÓu biÕt, tÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ c¸c hiÖn tîng thiªn nhiªn, vÒ mïa hÌ - Ph¸t triÓn t duy s¸ng t¹o, kh¶ n¨ng chó ý ghi nhí. - TrÎ cã th¸i ®é ®óng ®èi víi viÖc b¶o vÖ m«i trêng vµ c¸c nguån níc ¸nh s¸ng. BiÕt c¸ch ¨n mÆc vµ sinh ho¹t phï hîp víi thêi tiÕt mïa hÌ , ®¶m b¶o vÖ sinh 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông ng«n ng÷ ®Ó m« t¶, ®Æt gi¶ thuyÕt, gîi nhí 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña thêi tiÕt mïa hÌ, nh÷ng ho¹t ®«ng , cuéc sèng sinh ho¹t trong mïa hÌ - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t c¸c BH nãi vÒ mïa hÌ - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm vÒ phong c¶nh mïa hÌ , ph¸t triÓn kh¶ n¨ng tëng tîng s¸ng t¹o trong c¶m nhËn vÒ vÎ ®Ñp cña phong c¶nh mïa hÌ thÓ hiÖn trªn t¸c phÈm nghÖ thuËt 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n. TÝch cùc t×m tßi, kh¸m ph¸ vÒ thêi tiÕt mïa hÌ, phèi hîp nhÞp nhµng cïng c¸c b¹n trong c¸c ho¹t ®éng. BiÕt chia sÎ nh÷ng ®iÒu trÎ c¶m nhËn ®îc tõ thÕ giíi tù nhiªn víi mäi ngêi II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: lµm m¸y bay ï ï.... - Tay: Tay ®a lªn cao h¹ xuèng vai - Ch©n: Bíc ch©n ra sau , ®¸ l¨ng - Bông lên: Xoay th©n 90 ®é - BËt : Ch©n tríc ch©n sau - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Yªu cÇu B¸n hµng níc gi¶i TrÎ biÕt nhËp kh¸t, gia ®×nh vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng VÏ t« mµu, in c¾t TrÎ biÕt sö d¸n c¶nh mïa hÌ dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®· häc ®Ó t¹o nªn nh÷ng s¶n phÈm ®Ñp TrÎ h¸t, ®äc th¬ , TrÎ biÕt h¸t, kÓ chuyÖn biÓu móa, kÓ truyÖn diÔn c¸c BH vÒ vµ biÓu diÔn chñ ®Ò, c¸c BH vÒ chñ ®Ò X©y dùng ao c¸ TrÎ biÕt sö B¸c Hå, XD bÓ dông c¸c b¬i, th¸p níc, nguyªn vËt liÖu c«ng viªn níc... phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i bÓ, ao th¶ c¸… ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ( c¸c - Quan s¸t lo¹i ®å ch¬i) - §µm tho¹i Xem s¸ch tranh, lµm album vÒ thêi tiÕt mïa hÌ , ho¹t ®éng cña con ngêi trong mïa hÌ, lµm s¸ch tranh vÏ ho¹t ®éng cña con ngêi vµ c¶nh trong mïa hÌ. Lµm thÝ nghiÖm vËt ch×m næi, ®ong ®o níc vµo c¸c lo¹i chai… Ch¨m sãc c©y, con vËt tíi níc, tØa lau l¸, ch¬i víi c¸t vµ níc. GiÊy mµu, hå d¸n, ®Êt nÆn, bót mµu, giÊy tr¾ng… - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ §å dïng, dông cô ©m nh¹c - Quan s¸t - §éng viªn trÎ Hµng rµo, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn… - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ thêi tiÕt , ho¹t ®éng cña con ngêi, c¶nh mïa hÌ Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… - Quan s¸t - Híng dÉn - TrÎ biÕt dïng mét ®¬n vÞ ®o ®Ó ®ong ®o níc vµo chai lä… TrÎ sö dông kü n¨ng lao ®éng nhá ®Ó ch¨m sãc c©y vµ c¸c con vËt - C¸c lo¹i chai - Quan s¸t lä... - Trß truyÖn §å dïng lµm v- - Quan s¸t ên, thøc ¨n cho - Híng dÉn con vËt… KÕ ho¹ch ngµy I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: Thø 2 ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2011 H§C: V¨n häc: Th¬ : Tra hÌ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung bµi th¬ , ghi nhí ®îc bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng c/ Th¸i ®é: GD trÎ ®øc tÝnh khiªm tèn, ®oµn kÕt th©n ¸i víi mäi ngêi 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹ bµi th¬ HÖ thèng c©u hái 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn - Cho trÎ quan s¸t thêi tiÕt h«m nay ®Þnh tæ chøc - C¸c con cã biÕt s¾p ®Õn mïa g× råi kh«ng? - Mïa hÌ thêi tiÕt nh thÕ nµo? §2: C« kÓ - C« dÉn d¾t giíi thiÖu bµi th¬: Tra hÌ c©u truyÖn + §äc th¬ lÇn 1: diÔn c¶m kÌm cö chØ ®iÖu bé + §äc th¬ lÇn 2: KÕt hîp cho trÎ QS b»ng mµn h×nh C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ H§3: Gi¶ng minh ho¹ b»ng mµn h×nh Vµo nh÷ng gi¶i néi tra mïa hÌ giã thæi lµm nh÷ng c¸nh dung, kÓ hoa phîng rông xuèng tr«ng gièng trÝch dÉn nh nh÷ng bÇy bím lîn, tiÕng ve kªu rén nh tiÕng ®µn. C¶nh tra hÌ gièng nh buæi liªn hoan hoa bay, ve h¸t * T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i TC: ¤ sè bÝ Èn H§4: §µm - C« võa ®äc cho c¸c con nghe BT g×? tho¹i - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ tra mïa hÌ? - C¸nh hoa phîng rông tr«ng gièng g×? - TiÕng ve kªu nh thÕ nµo? - Tra hÌ gièng nh buæi liªn hoan cña hoa vµ ve, c©u th¬ nµo nãi lªn ®iÒu ®ã? GD trÎ tra hÌ thêi tiÕt n¾ng chãi trang rÊt ¶nh hëng ®Õn søc khoÎ, ra ®êng ph¶i ®éi mò ®eo khÈu trang... * T¹o t×nh huèng cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ diÔn c¶m H§5: Cho - Cho c¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn cïng c« trÎ ®äc th¬ - Cho tõng tæ ®äc th¬ giao lu - Cho trÎ ®äc th¬ nèi tiÕp theo yªu cÇu - Cho nhãm thi ®ua ®äc th¬ - C¸ nh©n trÎ ®äc th¬ * H¸t : Mïa hÌ ®Õn Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ kÓ - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c« KÕt thóc II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¶nh bÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi t¹i thêi ®iÓm trong ngµy §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay ntn? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? GD trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD bÓ b¬i 2/ Ph©n vai: B¸n hµng c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ häc tiÕng anh - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: TËp t« ch÷ s,x H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt t« ch÷ ®óng quy tr×nh, t« trïng khÝt lªn nÐt mê - Cã t thÕ ngåi , c¸ch cÇm bót ®óng b/ Kü n¨ng: - TrÎ t« viÕt ®óng vµ ®Ñp - Ngåi ®óng t thÕ c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - C¸c « mµu cã ch÷ c¸i ë mÆt sau - Tranh mÉu, ®µn, bót ch×, mµu, vë cho trÎ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Tæ chøc TC H§3: Híng dÉn trÎ t« ch÷ Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ h¸t : Mïa hÌ ®Õn - T¹o t×nh huèng cho trÎ ch¬i “¤ ch÷ bÝ mËt” Yªu cÇu trÎ chän « mµu trÎ thÝch vµ nãi xem ®»ng sau « mµu cã ch÷ c¸i g×? - C« treo tranh mÉu + Tranh cã ch÷ g×? + Cho trÎ ®äc ch÷ trong tranh + Híng dÉn trÎ t« ch÷ rçng + Híng dÉn trÎ t« ch÷ ë hµng kÎ, cho trÎ t« T¬ng tù c« híng dÉn trÎ t« ch÷ x gièng ch÷ s - Híng dÉn trÎ t« ch÷ trong tõ - C« quan s¸t gióp ®ì trÎ t« ch÷ - Cuèi buæi cho trÎ QS bµi cña Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ h¸t - TrÎ ®o¸n « ch÷ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« - TrÎ t« H§4: NhËn xÐt nh÷ng b¹n ngåi bªn c¹nh vµ nhËn xÐt - TrÎ nhËn xÐt TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Mïa hÌ ®Õn ” - Nghe h¸t : Mïa hoa phîng ®á - TC: Ai nhanh nhÊt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt quý träng níc, GD trÎ biÕt tiÕt kiÖm níc... - GD trÎ c¸ch ¨n uèng, mÆc trang phôc trong mïa hÌ 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Cho trÎ ch¬i TC “Trêi n¾ng, trêi mtæ chøc a” - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng H§2: D¹y vËn cho BH ®éng - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm nh¹c m©y tr¾ng biÓu diÔn - Nhãm n¾ng mai biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ H§3: Nghe Muµ hoa phîng ®á ” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ Ai nhanh nhÊt H§4: Trß ch¬i ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Con c¸ vµng M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña con vËt §T: - C¸c con nh×n xem con g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña con c¸ vµng? - Gîi ý trÎ nhËn xÐt ®Æc ®iÓm con c¸? C¸ ®ang lµm g× ®©y? - C¸ b¬i ®îc lµ nhê cã bé phËn g×? C¸ mµu g×? - Nu«i c¸ cã t¸c dông g×? GD trÎ ph¶i biÕt yªu quý c¸c con vËt nu«i 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Bong bãng xµ phßng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD bÓ b¬i 2/ Ph©n vai: Cöa hµng b¸n qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu, vÏ c¶nh mïa hÌ 4/ Gãc häc tËp, s¸ch: Lµm s¸ch tranh vÒ mïa hÌ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Ch¬i gi¶i ®è - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 4 ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §o luong nuíc b»ng mét ®¬n vÞ ®o 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt c¸ch ®o luîng nuíc b»ng chÐn, biÕt c¸ch tÝnh sè luîng chÐn nuíc ®uîc ®o tõ c¸c chai kh¸c nhau - BiÕt nhËn xÐt sè luîng nuíc ë c¸c chai b/ Kü n¨ng: - TrÎ cã kü n¨ng ®o c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh s¹ch sÏ líp häc 2/ ChuÈn bÞ: - 3 chai nuíc , 3 chÐn sø - C¸c thÎ sè 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Cho trÎ nhËn xÐt lîng nuíc ë c¸c chai theo kh¶ n¨ng cña trÎ Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ chia 4 ®éi ch¬i TC “ §o¸n giái” - TrÎ ®o¸n xem cã rÊt nhiÒu chai níc ®o¸n xem chai nµo nhiÒu níc nhÊt? - Hái trÎ v× sao con biÕt? - C« cïng trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch c« ®o l¹i cho trÎ QS H§2: D¹y trÎ - C« giíi thiÖu cã rÊt nhiÒu chai nc¸ch ®ong ®o n- íc kh¸c nhau, muèn biÕt ®îc chai íc b»ng chÐn nµo cã lîng nuíc nhiÒu nhÊt ta dïng c¸i chÐn ®Ó ®o - C« giíi thiÖu ®o chai mµu ®á Dïng chÐn ®Ó ®o, ®æ nuíc sao cho ®Çy miÖng chÐn, lÇn lît ®æ ®Çy hÕt c¸c chÐn nuíc - §Õm xem cã bao nhiªu chÐn níc? G¾n thÎ sè t¬ng øng - LÇn luît c« d¹y trÎ ®o c¸c chai mµu xanh, vµng b»ng chÐn - Cuèi cïng cho trÎ nhËn xÐt chai nµo ®o ®îc nhiÒu chÐn nuíc nhÊt? - Cho trÎ vÒ c¸c nhãm thùc hiÖn ®o c¸c chai, g¾n thÎ sè t¬ng øng - Cho trÎ ®o lîng nuíc ë 2 cèc H§3: LuyÖn tËp - §o luîng níc ë 2 b×nh Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ chia 4 ®éi ®o - TrÎ ®o¸n - TrÎ kiÓm tra kÕt qu¶ cïng c« - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ QS - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS - TrÎ nhËn xÐt - TrÎ thùc hiÖn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C¶nh bÇu trêi M§: TrÎ biÕt ®îc quang c¶nh trªn bÇu trêi t¹i thêi ®iÓm trong ngµy §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay ntn? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Trªn bÇu trêi cßn cã g× n÷a? Nh×n lªn trêi thÊy ntn? - Thêi tiÕt ngµy h«m nay ntn? GD trÎ biÕt tù ch¨m sãc søc khoÎ cña b¶n th©n 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: B¾t tríc t¹o d¸ng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD bÓ b¬i 2/ Ph©n vai: B¸n hµng c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nhËn biÕt c¸c ch÷ c¸i ®· häc - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®«ng cã chñ ®Ých: H§C: MTXQ: TRß truyÖn víi trÎ vÒ mïa hÌ H§KH: ¢m nh¹c, To¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm cña mïa hÌ, thêi tiÕt trong mïa hÌ... b/ Kü n¨ng: - TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: -TrÎ cã ý thøc tù ch¨m sãc b¶n th©n, biÕt b¶o vÖ søc khoÎ trong mïa hÌ ra ®êng ph¶i ®éi mò , che «, mÆc quÇn ¸o ph¶i tho¸ng m¸t, kh«ng uèng níc ®¸... - Cã ý thøc tiÕt kiÖm níc, kh«ng ®Ó l·ng phÝ nguån níc trong mïa hÌ 2/ ChuÈn bÞ: - Su tÇm h×nh ¶nh vÒ mïa hÌ - C¸c h×nh ¶nh khan níc hiÕm tong mïa hÌ - C¸c h×nh ¶nh ®Ó trÎ nhËn biÕt hµnh vi ®óng sai 3/ TiÕn hµnh: ND ho¹t ®éng H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: C¸c nguån níc vµ lîi Ých cña níc H§3: Giíi thiÖu níc s¹ch Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t: Mïa hÌ ®Õn - Trß truyÖn víi trÎ vÒ níc: + Níc cã tõ ®©u? ( níc trong lßng ®Êt, níc ma, níc tõ ao, hå, s«ng, suèi, biÓn) + Giíi thiÖu víi trÎ tÝnh chÊt cña níc, cã nhiÒu lo¹i níc kh¸c nhau cã vÞ kh¸c nhau. Hái trÎ níc biÓn vÞ g×? níc giÕng khoan lî, níc m¸y, níc ma lµ níc ngät - Cho trÎ QS mµn h×nh chiÕu mét sè nguån níc, hái trÎ tr¶ lêi c¸c néi dung trong h×nh - Giíi thiÖu trÎ QS mét sè h×nh ¶nh - Cho trÎ QS h×nh ¶nh con ngêi thiÕu níc - H×nh ¶nh thiªn nhiªn c©y cèi chÕt hÐo v× thiÕu níc - H×nh ¶nh c¸c c¸nh ®ång, ruéng vên thiÕu níc - Hái trÎ níc cã quan träng kh«ng? nã quan träng ntn? (Gäi mét sè trÎ tr¶ lêi) - C« nhÊn m¹nh nÕu kh«ng cã níc th× kh«ng cã sù sèng - C« cho trÎ QS c¶nh c¸ch lµm s¹ch nguån níc ë mét sè n¬i - §Ó cã nguån níc s¹ch ph¶i qua Ho¹t ®éng cu¶ trÎ TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe, QS - TrÎ QS, tr¶ lêi c©u hái - TrÎ QS c¸c h×nh ¶nh - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ QS vµ tr¶ lêi c©u hái cña c« H§4: Trß ch¬i nhiÒu c¸ch xö lý kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh cña tõng ®Þa ph¬ng. ChÝnh v× vËy chóng ta ph¶i cã ý thøc ntn? - TC1: §èi mÆt ( C« ®Æt c©u hái, trÎ lÇn lît tham gia ch¬i trÎ lêi, b¹n nµo tr¶ lêi - 10 trÎ ch¬i TC ®óng sÏ ®îc vµo mét vßng. HÕt c©u hái ai ®øng ®îc vµo gi÷a vßng trßn ngêi ®ã lµ ngêi chiÕn th¾ng) - TC2: Ph©n biÖt hµnh vi ®óng sai( cho trÎ qs h×nh ¶nh trªn ®Ìn chiÕu trÎ gi¬ thÎ ®á hµnh vi ®óng, - TrÎ chia 3 ®éi ch¬i TC gi¬ thÎ xanh hµnh vi sai) II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: M©y bay M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt vÒ nh÷ng ®¸m m©y tr«i §T: - C¸c con nh×n xem bÇu trêi ngµy h«m nay cã g× ? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña nh÷ng ®¸m m©y tr«i ntn? - Nã gièng nh÷ng h×nh g×? GD trÎ vÒ nguån gèc cña nh÷ng ®¸m m©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Bong bãng xµ phßng 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ao c¸ B¸c Hå 2/ Ph©n vai: B¸n hµng níc m¾m, c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc 4/ Gãc ©m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ chñ ®Ò IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ nãi truyÖn vÒ Ých lîi cña níc trong mïa hÌ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 6 ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ c¶nh mïa hÌ ( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó vÏ c¶nh mïa hÌ theo trÝ tëng tîng cña trÎ, biÕt c¸ch bè côc tranh c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp, qua ®ã GD trÎ biÕt yªu quý c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ, 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh mÉu gîi ý Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS gãc TrÎ QS tranh tranh t¹o h×nh - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh mÉu TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh gîi ý + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh nµy ? + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× - TrÎ tr¶ lêi n÷a? H§4: TrÎ vÏ - Cho trÎ tËp lµm ho¹ sÜ tÝ hon vÏ TrÎ vÏ tranh H§5: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt GD trÎ ph¶i yªu quý c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: c©y hoa phîng M§: TrÎ biÕt nhËn xÐt ®îc ®Æc ®iÓm cña níc §T: - C¸c con nh×n xem g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña níc? - Níc dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ biÕt yªu quý níc, cã ý thøc tiÕt kiÖm níc tr¸nh l·ng phÝ 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Nh¶y bËt qua suèi 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD bÓ b¬i 2/ Ph©n vai: B¸n hµng c¸c lo¹i qu¶, chÕ biÕn níc gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu biÓn , c¶nh ®Ñp thiªn nhiªn s«ng níc mïa hÌ 4/ Gãc s¸ch: Xem s¸ch tranh, kÓ truyÖn theo tranh IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Cho trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -