Tài liệu Chu de tuan 2 mot so quy dinh giao thong

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2 Mét sè quy ®Þnh giao th«ng I/ Môc tiªu: 1/Ph¸t triÓn thÓ chÊt: - TrÎ biÕt thùc hiÖn ®óng luËt lÖ ATGT chÝnh lµ ®¶m b¶o AT cho con ngêi vµ cã ý thøc chÊp hµnh LLATGT - TrÎ ®îc tho¶ m·n nhu cÇu vËn ®éng cña b¶n th©n - BiÕt chôm ch©n nhón bËt qua c¸c chíng ng¹i vËt, biÕt bß dÝc d¾c b»ng bµn tay bµn ch©n khÐo lÐo qua 5 chíng ng¹i vËt vµ ®i theo ®éi h×nh bíc ®Òu - M¹nh d¹n høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng tÝch cùc 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: - TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ c¸c PTGT, mét sè quy ®Þnh vÒ GT - Cã kü n¨ng ph©n lo¹i c¸c ®å vËt, nhËn biÕt sè 9, nhËn biÕt c¸c nhãm cã 9 ®èi tîng. NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 9 - TrÎ tß mß thÝch thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng kh¸m ph¸ c¸c PTGT 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: - TrÎ biÕt trao ®æi, nãi lªn nh÷ng hiÓu biÕt, thÓ hiÖn nhu cÇu suy nghÜ cña b¶n th©n, nghe vµ hiÓu néi dung ngêi kh¸c nãi - Ghi nhí vµ biÕt c¸ch sö dông ng«n ng÷ quen thuéc cña t¸c phÈm v¨n häc vµo trong trß ch¬i, giao tiÕp phï hîp víi hoµn c¶nh, thÝch b¾t tríc vµ sö dông c¸c tõ ng÷ hay cã h×nh ¶nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: - TrÎ biÕt hiÖn c¶m xóc kh¸c nhau phï hîp khi nghe , xem t¸c phÈm nghÖ thuËt - C¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp cña c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng vµ ngêi ®iÒu khiÓn c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng qua c¸c t¸c phÈm - BiÕt h¸t ®óng nh¹c BH, thÓ hiÖn ®îc t×nh c¶m cña BH, vËn ®éng nhÞp nhµng, høng thó nghe h¸t - BiÕt sö dông c¸c kü n¨ng t¹o h×nh ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®Ñp 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: - TrÎ m¹nh d¹n tù tin tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n - TrÎ ®oµn kÕt th¬ng yªu, nhêng nhÞn c¸c em nhá, kÝnh träng ngêi lín tuæi - HiÓu sù cÇn thiÕt ph¶i chÊp hµnh luËt lÖ ATGT. Yªu mÕn kÝnh träng nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn giao th«ng II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc, g¾n tranh trang trÝ chñ ®Ò - Cho trÎ xem b¨ng h×nh vÒ chñ ®Ò, phim ho¹t h×nh... - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: M¸y bay cÊt c¸nh ï…. - Tay: Tay ®a ra ngang gËp vµo vai - Ch©n: Nhón khuþu gèi - Bông lên: xoay th©n 90 ®é - BËt: T¸ch chôm - Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c Bµi tËp kÕt hîp: TËp vâ 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Néi dung §ãng vai c« chó b¸n vÐ xe, b¸n x¨ng dÇu, b¸n hµng gi¶i kh¸t trªn tµu… VÏ, xÐ d¸n tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT, t« mµu PTGT, ®Ìn tÝn hiÖu GT... Yªu cÇu TrÎ biÕt nhËp vai ch¬i, thÓ hiÖn hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ PP tiÕn hµnh §å dïng ®Ó chÕ - Quan s¸t biÕn c¸c mãn - §µm tho¹i gi¶i kh¸t, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i hoa qu¶ thËt, nhùa )… TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå - Híng dÉn c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, - Quan s¸t h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy - §éng viªn trÎ nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… phÈm ®Ñp vÒ c¸c lo¹i PTGT vµ mét sè ®Ìn, biÓn b¸o GT TrÎ biÕt h¸t, móa, §å dïng, dông - Quan s¸t kÓ truyÖn vµ biÓu cô ©m nh¹c - §éng viªn trÎ diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT Gãc ©m nh¹c H¸t, móa, ®äc th¬, kÓ truyÖn, biÓu diÔn c¸c bµi h¸t vÒ giao th«ng, c¸c PTGT Gãc x©y dùng LG- XD ng· t ®êng phè, LG c¸c lo¹i PTGT ... TrÎ biÕt sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu phï hîp ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh cã bè côc hîp lý, l¾p ghÐp c¸c lo¹i PTGT Gãc s¸ch Xem s¸ch tranh vÒ PTGT vµ thùc hiÖn quy ®Þnh vÒ GT, lµm s¸ch tranh vÒ PTGT §o thÓ tÝch, dung tÝch b»ng b¸t, cèc TrÎ biÕt lËt gië trang s¸ch, ®äc theo tranh, biÕt lµm s¸ch tranh vÒ c¸c lo¹i PTGT Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Hµng rµo, c©y lóa, c©y xanh, hoa, g¹ch, khèi gç, ®å dïng l¾p ghÐp, vá ngao, th¹ch, ®Êt nÆn, c¸c lo¹i « t« ®å ch¬i… Tranh truyÖn, quyÓn album, tranh cã h×nh ¶nh, kÐo, hå d¸n… TrÎ biÕt so s¸nh C¸c lo¹i ®¬n vÞ sù kh¸c nhau gi÷a ®o kh¸c nhau c¸c vËt ®o... nh b¸t, cèc, chai lä Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü §å dïng lµm vtheo dâi sù n¨ng lao ®éng ên, xe « t« ®å ph¸t triÓn cña nhá ®Ó ch¨m sãc ch¬i … c©y, ch¨m c©y vµ lµm c¸c thÝ sãc c©y, thö nghiÖm nhá nghiÖm c¸t, níc,lµm xe chë c¸t… KÕ ho¹ch ngµy - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn - Quan s¸t - Híng dÉn Thø 2 ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: Th¬ : Xe cÇn cÈu H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ hiÓu néi dung bµi th¬, c¶m nhËn ©m ®iÖu cña bµi th¬, nhí tªn bµi th¬ b/ Kü n¨ng: TrÎ ®äc thuéc diÔn c¶m bµi th¬, tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c râ rµng c/ Th¸i ®é: Qua bµi th¬ GD biÕt mét sè lo¹i PTGT, Ých lîi cña PTGT, hiÓu mét sè quy ®Þnh vÒ GT 2/ ChuÈn bÞ: Tranh minh ho¹, ®µn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ xóm xÝt xung quanh c« h¸t “ Nhí lêi c« dÆn” trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè quy ®Þnh giao th«ng, t¹o t×nh huèng tæ chøc vên th¬ - Cho trÎ kh¸ ph¸ chñ ®Ò cña BT qua TC “ Bøc tranh bÝ mËt” - Cã 4 « mµu trÎ chän vµ lËt c¸c « H§2: Giíi thiÖu nãi xem cã bøc tranh g×? BT, TG - VËy chñ ®Ò cña vên th¬ h«m nay lµ g×? - Giíi thiÖu BT “ Xe cÇn cÈu” - C« ®äc mÉu lÇn 1: ®äc diÔn c¶m - C« ®äc lÇn 2: KÕt hîp chØ tranh H§3: Gi¶ng gi¶i minh ho¹ néi dung, gi¶i C« gi¶ng néi dung kÕt hîp chØ thÝch tõ khã tranh minh ho¹ cho trÎ QS, gi¶i thÝch tõ khã “ nh nµng” “ v¬n H§4: §µm tho¹i c¸nh tay dµi”,“x¶y ra sù cè” - Giíi thiÖu TC “ Xóc s¾c” - C« võa ®äc BT g×? TG? - Trong BT t¸c gi¶ nh¾c ®Õn nh÷ng lo¹i xe g×? - Xe cÇn cÈu ®îc so s¸nh víi nh÷ng lo¹i xe nµo? - C©u th¬ nµo nãi lªn ®iÒu ®ã? - Xe cÇn cÈu cã Ých lîi ntn? GD trÎ khi tham gia giao th«ng ph¶i thùc hiÖn ®óng luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT H§5: Cho trÎ - Cho trÎ thÓ hiÖn tµi n¨ng ®äc th¬ ®äc th¬ - C¶ líp ®äc th¬ 2 lÇn - Cho trÎ ®äc lu©n phiªn, nèi tiÕp - Cho tõng tæ ®äc - Cho nhãm ®äc - Cho c¸ nh©n trÎ ®äc H§6: §äc th¬ - C« chØ tranh ch÷ , trÎ ®äc theo tranh ch÷ - 1 trÎ chØ c¶ líp ®äc KÕt thóc T¹o t×nh huèng c©u l¹c bé nh÷ng ngêi yªu th¬ ®Õn ®©y lµ kÕt thóc, xin chµo vµ hÑn gÆp l¹i trong nh÷ng lÇn sau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa s÷a Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ vç tay - TrÎ lËt tranh vµ cïng kh¸m ph¸ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ l¾ng nghe - TrÎ ®äc th¬ TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ®äc th¬ M§: TrÎ biÕt ®îc tªn gäi, ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña c©y §T: - C¸c con nh×n xem c©y g× ®©y? - Hái trÎ ®Æc ®iÓm cña c©y ( c©y hoa g× ®©y? l¸ ntn? hoa ntn, mµu...) - Trång c©y ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc ch¨m sãc gi÷ g×n vên c©y xanh lu«n xanh ®Ñp mçi ngµy 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: TÝn hiÖu 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD – LG ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ xe, qu¸n gi¶i kh¸t 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - Th¶o luËn mét sè luËt giao th«ng ®¬n gi¶n - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ * §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 22 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: ¢m nh¹c: - H¸t vËn ®éng “ Em ®i qua ng· t ®êng phè” - Nghe h¸t : Tõ mét ng· t ®êng phè - TC: Nghe tiÕt tÊu t×m ®å vËt H§KH: To¸n, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ h¸t thuéc lêi ®óng nh¹c BH, kÕt hîp thÓ hiÖn sù vËn ®éng cña c¬ thÓ nhÞp nhµng theo sù vui nhén cña BH - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - Høng thó ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ h¸t ®óng nh¹c, vËn ®éng nhÞp nhµng BH - Ch¬i ®óng luËt ch¬i c/ Th¸i ®é: - TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng - Qua H§ trÎ biÕt ý thøc vÒ thùc hiÖn luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, ®å dïng ©m nh¹c, ph¸ch tre, s¾c x« , bé gâ, mét sè biÓn b¸o giao th«ng 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - Trß truyÖn víi trÎ h·y t¶ vÒ con ®tæ chøc êng mµ hµng ngµy bè mÑ ®a con tíi trêng - T¹o t×nh huèng giíi thiÖu trÎ l¾ng Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ kÓ tªn c¸c lo¹i PTGT, c¸c ng· t ®êng phè, mäi ngêi tham gia giao th«ng nghe BH - BËt nh¹c lÇn1 - Cho trÎ nãi xem ®ã lµ BH g×? - Giai ®iÖu BH ntn? - Cho trÎ suy nghÜ c¸ch vËn ®éng cho BH H§2: D¹y vËn - C« ®a ra ý tëng móa minh ho¹ BH ®éng - C« thùc hiÖn mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp thùc hiÖn cïng c« - C¶ líp thùc hiÖn cïng c« lÇn 2 - Cho vßng trßn nhá thùc hiÖn - Cho vßng trßn to thùc hiÖn - Cho trÎ nãi ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña c¸c b¹n - Gîi ý trÎ sö dông dông cô ©m nh¹c ®Ó gâ ®Öm - BËt nh¹c - Giíi thiÖu nhãm ABC biÓu diÔn - Nhãm §RM biÓu diÔn - Cho nhãm 5 trÎ biÓu diÔn - Cho c¸ nh©n móa - Gîi ý trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c - C« giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: “ Tõ H§3: Nghe mét ng· t ®êng phè” h¸t L1: H¸t + cö chØ ®iÖu bé L2: Cho trÎ nghe b¨ng ®µi h¸t L3: H¸t + cö chØ ®iÖu bé - C« giíi thiÖu TC: “ Nghe tiÕt tÊu H§4: Trß ch¬i t×m ®å vËt ” - C« giíi thiÖu TC, c¸ch ch¬i, luËt ch¬i, cho trÎ ch¬i - TrÎ h¸t - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ héi ý - C¶ líp h¸t - TrÎ h¸t móa BH, §H vßng trßn - C¶ líp thùc hiÖn - Vßng trßn nhá móa - Vßng trßn to h¸t móa - 3 trÎ nãi ý tëng cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ h¸t vµ lÊy ®å dïng ©m nh¹c chuyÓn §H 4 hµng däc - 2 hµng gâ ®Öm - 2 hµng gâ ®Öm - 5 trÎ thÓ hiÖn - TrÎ l¾ng nghe hëng øng vµ cã thÓ hiÖn theo giai ®iÖu BH - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: ChiÕc xe ®¹p ®iÖn M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña chiÕc xe ®¹p ®iÖn §T: - Xe g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe ®¹p ®iÖn? - Cã nh÷ng bé phËn g×? - Nhê ®©u mµ xe cã thÓ ®i ®îc? - Xe dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe v× xe rÊt cã Ých , ph¶i biÕt cÈn thËn khi ngåi sau c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 4 ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: NhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 9 H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, T¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt mèi quan hÖ h¬n kÐm vÒ sè lîng trong ph¹m vi 9, thªm bít t¹o nhãm cã sè lîng lµ 9 b/ Kü n¨ng: TrÎ nhËn biÕt mèi QH h¬n kÐm nhau, t¹o nhãm cã 9 §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng Cã ý thøc vÒ thùc hiÖn luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh lä hoa, hoa cho trÎ d¸n vµo lä - Mçi trÎ 8 b«ng hoa , 8 hép quµ - 4 bøc tranh ®å dïng cña c« 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: ¤n sè lîng 9 H§2: So s¸nh thªm bít t¹o nhãm cã 9 §T Ho¹t ®éng cña c« - T¹o t×nh huèng cho trÎ tham gia ch¬i giao lu to¸n häc - P1: Trß ch¬i thi xem ai nhanh - P2: Cïng kh¸m ph¸ - P3: §ua tµi * P1: Ch¬i thi xem ai nhanh - Chia trÎ thµnh 4 ®éi l¾ng nghe c©u hái vµ ®a ra tÝn hiÖu tr¶ lêi nhanh nhÊt th× dµnh quyÒn tr¶ lêi VD: T×m nhãm PTGT ®êng hµng kh«ng g¾n sè t¬ng øng… * T¹o t×nh huèng giíi thiÖu phÇn kh¸m ph¸ - Cho trÎ kh¸m ph¸ hép quµ cña c« cã g×? - C« xÕp tÊt c¶ nh÷ng chiÕc xe « t« ra hµng ngang, trÎ ®o¸n vµ ®Æt sè - C« xÕp 8 xe m¸y ra hµng ngang ë díi , cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - VËy muèn sè xe « t« vµ xe m¸y Ho¹t ®éng cña trÎ -TrÎ chia 4 ®éi tham gia - TrÎ ch¬i TC - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nãi 9 « t«, ®Æt sè 9 - TrÎ nhËn xÐt nhiÒu b»ng nhau lµm c¸ch nµo - C« thªm 1 xe m¸y cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm - Cho trÎ kiÓm tra kÕt qu¶ b»ng c¸ch ®Õm - T¹o t×nh huèng bít 2, 3, 4, 5 xe m¸y sau ®Êy cho trÎ nhËn xÐt 2 nhãm råi t¹o l¹i nhãm cã 9 §T - C« t¹o t×nh huèng cÊt dÇn sè xe m¸y , « t« - Cho trÎ ch¬i t×m b¹n H§3: LuyÖn tËp KÕt thóc * C« cho trÎ xÕp t¬ng tù nh cña c« t¹o ra c¸c t×nh huèng ®Ó trÎ H§ * Giíi thiÖu P3: §ua tµi - TC1: GhÐp h×nh T×m thªm nh÷ng m¶nh ghÐp cßn thiÕu ®Ó t¹o thµnh bøc tranh vÒ PTGT - TC2: §i xe buýt ( yªu cÇu mçi trÎ 1 vÐ xe cã c¸c chÊm trßn ph¶i t×m vÒ ®óng tuyÕn xe sè 9, sè chÊm trong vÐ céng víi chÊm ë « t« b»ng 9 lµ ®óng) - Cho trÎ cïng kiÓm tra kÕt qu¶ C« nhËn xÐt chung ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ nhËn xÐt b»ng nhau - TrÎ ®Õm - TrÎ t×m vÒ 4 vßng trßn Kh¸m ph¸ mãn quµ trong ræ cña m×nh - TrÎ thùc hiÖn theo yªu cÇu cña c« - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ch¬i TC II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: ChiÕc xe ®¹p ®iÖn, xe ®¹p my ny M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña 2 chiÕc xe ®¹p §T: - Xe g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe ®¹p ®iÖn? - Cã nh÷ng bé phËn g×? - Nhê ®©u mµ xe cã thÓ ®i ®îc? - Xe dïng ®Ó lµm g×? - T¬ng tù hái trÎ vÒ xe ®¹p thêng GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe v× xe rÊt cã Ých , ph¶i biÕt cÈn thËn khi ngåi sau c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: ¤ t« vµ chim sÎ 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc th viÖn, s¸ch: Lµm album vÒ giao th«ng, c¸c PTGT, biÓn b¸o giao th«ng ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - TRß truyÖn vÒ giao th«ng trªn ®êng phè - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 5 ngµy 24 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: TiÕt 1: H§C: MTXQ: Mét sè luËt lÖ giao th«ng ®êng bé H§KH: ¢m nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ hiÓu mét sè luËt giao th«ng th«ng thêng: ngêi ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ hoÆc ë n¬i kh«ng cã vØa hÌ ph¶i ®i s¸t lÒ ®êng bªn ph¶i - TrÎ biÕt ®îc tÝn hiÖu cña ®Ìn , ý nghÜa cña ®Ìn hiÖu, c¸ch thùc hiÖn - Ngêi tham gia giao th«ng trªn ®êng ph¶i thùc hiÖn ®óng luËt, ®i bªn ph¶i ®êng, ngêi ®i xe m¸y ph¶i ®éi mò BH, kh«ng ®îc chë cång kÒnh, ®Ìo qu¸ 1 ngêi lín trë lªn b/ Kü n¨ng: - TrÎ ph©n biÖt ®îc nh÷ng hµnh vi ®óng sai vÒ luËt GT - Ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c cho trÎ c/ Th¸i ®é: - GD trÎ ph¶i nghiªm tóc chÊp hµnh luËt giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT… 2/ ChuÈn bÞ: Tranh ng· t ®êng phè cã tÝn hiÖu ®Ìn, mäi ngêi tham gia giao th«ng Tranh ng· t ®êng phè cã chó c«ng an ®ang híng dÉn tham gia giao th«ng §o¹n Clip vÒ c¶nh giao th«ng trªn ®êng phè Tranh c¶nh c¸c hµnh vi giao th«ng ®Ó trÎ ch¬i TC 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: Trß truyÖn víi trÎ vÒ mét sè quy ®Þnh GT ®êng bé Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ ch¬i TC: « t« vµ chim sÎ Ho¹t ®éng cña trÎ - TrÎ ch¬i TC - T¹o t×nh huèng trß truyÖn víi trÎ hµng ngµy ai chë con ®i häc ? ®i b»ng PTGT g×? con nh×n thÊy nh÷ng g× trªn ®êng?... - Ngêi ®i bé ®i ë ®©u? - C¸c PTGT th× ®i ë ®©u? - Con cã ®i qua ng· t ®êng cã tÝn hiÖu ®Ìn kh«ng? - Con thÊy mäi ngêi chÊp hµnh ntn? - Hái trÎ ngêi ®i xe m¸y ph¶i chÊp hµnh ntn? v× sao ph¶i ®éi mò BH khi ®i m« t« xe m¸y? - T¹o t×nh huèng cho trÎ QS tranh vÏ ng· t ®êng phè, hái trÎ cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh? - Giíi thiÖu víi trÎ ë nh÷ng n¬i kh«ng cã ®Ìn b¸o mµ cã chó c«ng an ®iÒu khiÓn ph¶i nghiªm tóc chÊp hµnh theo sù híng dÉn cña chó c«ng an ( cho trÎ xem tranh) - C« nhÊn m¹nh nh÷ng quy ®Þnh vÒ GT ®êng bé cho trÎ : Khi tham - TrÎ trß truyÖn cïng c« - TrÎ tr¶ lêi c©u hái - TrÎ QS tranh - TrÎ l¾ng nghe H§3: Më réng H§4: Trß ch¬i KÕt thóc gia GT ngêi ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ, ë n¬i kh«ng cã vi¶ hÌ th× ®i s¸t lÒ bªn ph¶i, ®i xe m¸y ph¶i ®éi mò BH, nghiªm tóc chÊp hµnh tÝn hiÖu ®Ìn ®á ph¶i dõng l¹i, xanh ®îc ®i, vµng ®øng l¹i ®Ó chê ®îi , kh«ng ®îc chë cång kÒnh lµm ¶nh hëng GT… - Cho trÎ xem ®o¹n clip, trÎ nhËn xÐt vÒ ®o¹n clip - Cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i ®êng GT kh¸c nhau, con biÕt cã nh÷ng luËt GT ®êng g×? ( c« giíi thiÖu thªm cho trÎ) * TC1: TÝn hiÖu Cho trÎ ®ãng vai ngêi tham gia giao th«ng trªn ®êng c« gi¬ tÝn hiÖu trÎ thùc hiÖn theo ®óng luËt *TC2: G¹ch nh÷ng hµnh vi sai vÒ GT C« nhËn xÐt vµ lång BH GD trÎ vÒ thùc hiÖn luËt GT - TrÎ QS vµ nhËn xÐt - TrÎ tr¶ lêi theo sù hiÓu biÕt cña trÎ TrÎ ch¬i TC - TrÎ g¹ch nh÷ng hµnh vi sai TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc : Bß dÝc d¾c b»ng bµn tay bµn ch©n qua 5 hép c¸ch nhau 60 cm H§KH: ¢m nh¹c, to¸n 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt bß dÝc d¾c b»ng bµn ch©n bµn tay, phèi hîp ch©n tay nhÞp nhµng bß kh«ng ch¹m vµo hép b/ Kü n¨ng: RÌn kü n¨ng m¹nh d¹n , rÌn sù khÐo lÐo c/ Th¸i ®é: Høng thó tham gia ho¹t ®éng, cã ý thøc rÌn luyÖn thÓ dôc thÓ thao 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, bãng nhùa to 4 , 5 qu¶ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§ H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ - Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi héi thi - TrÎ gi¬ tay vÉy chµo thÓ thao. Xin nhiÖt liÖt chµo ®ãn 4 ®éi §Õn víi héi thi c¸c ®éi sÏ tr¶i qua 3 phÇn thi PhÇn 1: Khëi ®éng PhÇn 2: Tranh tµi PhÇn 3: Th gi·n Chµo ®ãn c¸c bÐ ®Õn víi phÇn 1 mang tªn : * Khëi ®éng - Cho trÎ lµm ®oµn tµu ®i c¸c kiÓu - TrÎ khëi ®éng vÒ ®éi h×nh 4 hµng tËp BT ph¸t triÓn chung Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ngang, tay ®a ra tríc bµn tay sÊp H§3: Håi tÜnh - Ch©n: Trïng gèi - Bông lên : Tay gi¬ cao cói ch¹m xuèng mòi ch©n - BËt: T¸ch chôm * VËn ®éng c¬ b¶n: - C« giíi thiÖu tªn BT , tËp mÉu + LÇn 1: Kh«ng PT + LÇn 2+3: Ph©n tÝch kü thuËt( T thÕ CB: 2 bµn tay, bµn ch©n chèng xuèng sµn. Khi nghe hiÖu lÖnh bß b»ng bµn tay bµn ch©n, ch©n nä tay kia qua nh÷ng chiÕc « t« ®ang ®øng * PhÇn 2: Tranh tµi - Gäi 1 trÎ lªn tËp, cho c¶ líp nhËn xÐt - LÇn lît cho trÎ tËp theo nhiÒu h×nh thøc * Cñng cè BT: gäi 1 trÎ tËp tèt thùc hiÖn l¹i * Tæ chøc cho trÎ ch¬i “chuyÒn bãng sang ph¶i sang tr¸i” - Cho 4 ®éi thi chuyÒn bãng, kh«ng lµm r¬i bãng *PhÇn 3: Th gi·n - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo BH “ PÝ pß pÝ po” KÕt thóc c« nhËn xÐt tuyªn d¬ng nh÷ng thµnh tÝch tèt cña nh÷ng trÎ trong líp ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ … - TrÎ tËp ®éng t¸c - TrÎ l¾ng nghe quan s¸t c« tËp - 1 trÎ thùc hiÖn - C¶ líp lÇn lît thùc hiÖn - 1 trÎ thùc hiÖn - TrÎ ch¬i TC - TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè biÓn b¸o GT qua h×nh vÏ M§: TrÎ biÕt ®îc néi dung cña biÓn b¸o cÇn thùc hiÖn, biÕt ý nghÜa khi thùc hiÖn ®óng c¸c lo¹i biÓn b¸o §T: - BiÓn b¸o g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ biÓn b¸o nµy?... - Ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c biÓn b¸o GT ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc thùc hiÖn ®óng luËt GT ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - ¤n tËp sè, ch÷ c¸i - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………. …………………………………………………………………………………… ……………………….…………………… Thø 6 ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2011 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ mét sè PTGT vµ ®Ìn hiÖu GT( §T) H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, to¸n 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc ®Ó vÏ mét sè lo¹i PTGT, ®Ìn hiÖu GT, biÕt c¸ch bè côc c©n ®èi hîp lý b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¸c lo¹i PTGT cã ý thøc thùc hiÖn ®óng luËt GT ®Ó ®¶m b¶o ATGT, cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch ®Ñp 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 3 tranh mÉu 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ c¸ lo¹i PTGT ,cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Nhí lêi c« dÆn - Cho trÎ lÇn lît QS bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + §©y lµ PTGT ®êng g×? + Con cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe « t«?... + ChiÕc « t« ®îc t« b»ng mµu g×? + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? H§3: TrÎ vÏ - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh TrÎ vÏ TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: 2 xe m¸y M§: TrÎ biÕt tªn gäi, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm, Ých lîi cña chiÕc xe m¸y §T: - Xe g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ chiÕc xe m¸y nµy? - Xe cã tªn gäi g×? - Nhê ®©u mµ xe cã thÓ ®i ®îc? - Xe dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ g×n vµ b¶o qu¶n xe v× xe rÊt cã Ých , ph¶i biÕt cÈn thËn khi ngåi sau c¸c ph¬ng tiÖn giao th«ng ®Ó ®¶m b¶o ATGT... 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: VÒ bÕn 3/ Ch¬i tù do: III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng: XD ng· t ®êng phè, LG c¸c PTGT 2/ Ph©n vai: B¸n vÐ tµu, qu¸n gi¶i kh¸t trªn tµu 3/ Gãc t¹o h×nh: T« mµu c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn giao th«ng, biÓn b¸o giao th«ng 4/ Gãc thiªn nhiªn: Ch¨m sãc c©y, ch¬i víi c¸t níc, xe chë c¸t, ®¸ ... IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - BiÓu diÔn v¨n nghÖ cuèi tuÇn - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ  §¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
- Xem thêm -