Tài liệu Chu de tuan 2 gia dinh

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Chñ ®Ò tuÇn 2: Gia ®×nh sèng chung mét ng«i nhµ I/ Môc tiªu: 1/ Ph¸t triÓn thÓ chÊt: H×nh thµnh ý thøc vµ kü n¨ng gi÷ g×n ®å dïng ®å ch¬i trong gia ®×nh m×nh sao cho s¹ch sÏ, gän gµng ng¨n n¾p. ¡n uèng hîp lý vµ ®óng giê TËp luyÖn vµ gi÷ g×n søc khoÎ cho b¶n th©n vµ ngêi th©n trong gia ®×nh. Phèi hîp nhÞp nhµng c¸c vËn ®éng. BiÕt khÐo lÐo ®i bíc dån ngang trªn ghÕ thÓ dôc M¹nh d¹n khi thùc hiÖn bµi tËp RÌn luyÖn vµ ph¸t triÓn c¸c vËn ®éng c¬ b¶n qua trß ch¬i. TrÎ biÕt hµnh ®éng theo tÝn hiÖu phï hîp víi chñ ®Ò vµ luËt ch¬i 2/ Ph¸t triÓn nhËn thøc: TrÎ biÕt tªn c¸c thµnh viªn, c«ng viÖc cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh, biÕt ®Þa chØ n¬i ë cña gia ®×nh. BiÕt nhµ lµ n¬i gia ®×nh sèng vµ cã c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau. BiÕt cã nhiÒu lo¹i G§, gia ®×nh lín, gia ®×nh nhá, gia ®×nh ®«ng con , gia ®×nh Ýt con TrÎ hiÓu ®îc mäi ngêi trong gia ®×nh ph¶i biÕt yªu th¬ng, quan t©m ®Õn nhau TrÎ biÕt vÞ trÝ cña m×nh trong gia ®×nh 3/ Ph¸t triÓn ng«n ng÷: TrÎ biÕt bµy tá nhu cÇu, mong muèn cña m×nh b»ng ng«n ng÷, nãi ®ñ c©u, m¹ch l¹c râ rµng, biÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi c©u hái. H×nh thµnh kü n¨ng giao tiÕp, chµo hái lÔ phÐp lÞch sù, phï hîp víi hoµn c¶nh vµ truyÒn thèng v¨n ho¸ gia ®×nh BiÕt miªu t¶ vÒ b¶n th©n, ngêi th©n trong gia ®×nh 4/ Ph¸t triÓn thÈm mü: TrÎ biÕt biÓu lé c¶m xóc tríc vÎ ®Ñp cña c¸c sù vËt hiÖn tîng xung quanh vµ c¸c t¸c phÈm nghÖ thuËt. TrÎ thÝch h¸t, h¸t tù nhiªn trän vÑn bµi h¸t. ThÓ hiÖn ®óng s¾c th¸i, giai ®iÖu cña bµi h¸t. BiÕt kÕt hîp h¸t móa nhÞp nhµng bµi h¸t ThÝch thó ®îc t¹o ra c¸c t¸c phÈm t¹o h×nh 5/ Ph¸t triÓn t×nh c¶m x· héi: TrÎ nhËn biÕt c¶m xóc cña ngêi kh¸c, biÓu lé c¶m xóc cña b¶n th©n víi c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh H×nh thµnh mét sè kü n¨ng øng xö, t«n träng lÉn nhau trong gia ®×nh theo truyÒn thèng cña ngêi ViÖt Nam II/ ChuÈn bÞ: ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng cã chñ ®Ých, cho c¶ chñ ®Ò. ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ ®å dïng, ®å ch¬i phôc vô cho trÎ ch¬i vµo ho¹t ®éng theo ý thÝch ë c¸c gãc ch¬i cho c¶ chñ ®Ò III/ TiÕn hµnh: 1/ §ãn trÎ : - Trß truyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò, gîi ý cho trÎ ch¬i tù do ë c¸c gãc hoÆc cho trÎ xem b¨ng ho¹t h×nh - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt vÒ trÎ 2/ ThÓ dôc s¸ng: - H« hÊp: Thæi bãng bay - Tay: Tay thay nhau quay däc th©n - Ch©n: Bíc khuþu mét ch©n ra phÝa tríc, ch©n sau th¼ng - Bông: §øng nghiªng ngêi sang 2 bªn - BËt: T¸ch chôm Bµi tËp thay thÕ : TËp thÓ dôc nhÞp ®iÖu theo nh¹c 3/ Ho¹t ®éng gãc: Tªn gãc Gãc ph©n vai Gãc t¹o h×nh Gãc ©m nh¹c Gãc x©y dùng Gãc s¸ch Gãc khoa häc, to¸n Gãc thiªn nhiªn Néi dung Yªu cÇu Ch¬i mÑ con, TrÎ biÕt nhËp vai nÊu ¨n ch¬i, thÓ hiÖn B¸n hµng hµnh ®éng vai m×nh ®ãng ChuÈn bÞ §å dïng nÊu ¨n, ®å dïng ®Ó b¸n hµng ( c¸c lo¹i rau qu¶ thËt, nhùa )… T« mµu nhµ TrÎ biÕt sö dông GiÊy mµu, hå cña G§ bÐ, c¸c kü n¨ng t¹o d¸n, ®Êt nÆn, lµm c¸c kiÓu h×nh ®· häc ®Ó t¹o bót mµu, giÊy nhµ b»ng c¸c nªn nh÷ng s¶n tr¾ng… chÊt liÖu phÈm ®Ñp vÒ gia kh¸c nhau ®×nh H¸t, biÓu TrÎ biÕt h¸t vµ §å dïng, dông diÔn c¸c bµi biÓu diÔn c¸c bµi cô ©m nh¹c h¸t vÒ gia h¸t ®×nh L¾p ghÐp, TrÎ biÕt sö dông Hµng rµo, hoa, x©y khu nhµ c¸c nguyªn vËt c©y, g¹ch, khèi bÐ ë liÖu phï hîp ®Ó gç, ®å dïng l¾p x©y dùng c«ng ghÐp, vá ngao, tr×nh cã bè côc th¹ch, ®Êt hîp lý nÆn… §äc truyÖn TrÎ biÕt lËt gië Tranh truyÖn, vÒ gia ®×nh, trang s¸ch, ®äc quyÓn album, ®äc c¸c bµi theo tranh, biÕt tranh cã h×nh ca dao tôc lµm s¸ch tranh vÒ ¶nh, hå d¸n, ng÷ vÒ gia gia ®×nh… tranh vÏ h×nh ®×nh, lµm ¶nh vÒ gia ®×nh s¸ch vÒ G§, ®o¸n ngêi theo tranh vÏ Lµm biÓu ®å TrÎ biÕt lµm biÓu B×a, bót, tói chiÒu cao, ®å chiÒu cao, c©n ®ùng ®å dïng, c©n nÆng, t×m nÆng, ®o¸n ®îc tranh gia ®×nh, ®å dïng c¸c ®å dïng biÕt tranh c¸c kiÓu trong tói, ph©n lo¹i c¸c kiÓu nhµ… ®o¸n xem ®ã nhµ kh¸c nhau lµ ®å dïng g×, lµm chÊt liÖu g×, ph©n lo¹i c¸c kiÓu nhµ Gieo h¹t , TrÎ sö dông kü §å dïng lµm vch¨m sãc n¨ng lao ®éng ên c©y, thö nhá ®Ó ch¨m sãc nghiÖm c¸t, c©y vµ lµm c¸c thÝ níc… nghiÖm nhá PP tiÕn hµnh - Quan s¸t - §µm tho¹i - Híng dÉn - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - §éng viªn trÎ - Quan s¸t - Híng dÉn - Quan s¸t - Trß truyÖn - Quan s¸t - Híng dÉn KÕ ho¹ch ngµy Thø 2 ngµy 1 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: V¨n häc: TruyÖn ba c« g¸i H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhí tªn truyÖn, hiÓu néi dung c©u truyÖn, ghi nhí ®îc tr×nh tù diÔn biÕn truyÖn b/ Kü n¨ng: TrÎ tr¶ lêi c©u hái m¹ch l¹c, râ rµng, nhí c¸c lêi nh©n vËt ®Ó tËp ®ãng kÞch c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu quý, kÝnh träng cha mÑ, biÕt quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi th©n 2/ ChuÈn bÞ: Tranh truyÖn minh ho¹ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh, ®Ìn chiÕu HÖ thèng c©u hái, sa bµn 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc H§2: C« kÓ c©u truyÖn Ho¹t ®éng cña c« BËt nh¹c trÎ h¸t: C¶ nhµ th¬ng nhau BH nãi vÒ ai? C« dÉn d¾t giíi thiÖu c©u truyÖn: Ba c« g¸i KÓ lÇn 1: KÕt hîp cho trÎ xem trªn mµn h×nh KÓ lÇn 2: KÕt hîp chØ b»ng sa bµn H§3: Gi¶ng C« gi¶ng néi dung cho trÎ kÕt hîp chØ gi¶i néi minh ho¹ b»ng mµn h×nh chiÕu dung, kÓ trÝch dÉn H§4: §µm - C« võa kÓ cho c¸c con nghe c©u tho¹i truyÖn g×? - Trong c©u truyÖn cã nh÷ng ai? - Bµ bÞ èm bµ gäi sãc ®Õn vµ dÆn nh thÕ nµo? - Sãc ®Õn nhµ c« chÞ c¶ nãi nh thÕ nµo? chÞ c¶ cã vÒ th¨m mÑ kh«ng? v× sao? - ChÞ c¶ biÕn thµnh con g×? - Sãc ®Õn nhµ c« chÞ hai b¸o tin chÞ hai cã vÒ th¨m mÑ kh«ng? v× sao? chÞ hai biÕn thµnh con g×? - Cuèi cïng sãc ®Õn nhµ ai? c« ót cã vÒ th¨m mÑ kh«ng? - Trong 3 c« g¸i cña bµ cô con yªu ai? v× sao? Gi¸o dôc trÎ ph¶i kÝnh träng cha mÑ, yªu th¬ng quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi th©n trong G§ m×nh sÏ ®îc hëng cuéc sèng h¹nh phóc Hái trÎ vÒ nhµ con ®· gióp ®ì mÑ lµm nh÷ng viÖc g×? H§5: Cho C« lµ ngêi dÉn truyÖn, ®ãng vai mÑ, 4 trÎ tËp kÓ trÎ ®ãng vai c¸c nh©n vËt cßn l¹i truyÖn cïng c« KÕt thóc: Cho trÎ h¸t ngän nÕn lung linh Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t 2 trÎ tr¶ lêi TrÎ l¾ng nghe TrÎ l¾ng nghe TrÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c« 2,3 trÎ tr¶ lêi TrÎ tËp ®ãng kÞch cïng c« II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: Mét sè nguyªn vËt liÖu lµm nhµ( C¸t, g¹ch, xi m¨ng) C¸c con nh×n xem ®©y lµ mét sè nguyªn vËt liÖu ®Ó lµm nhµ, b¹n nµo kÓ tªn ®îc? - §©y lµ g×? - TÊt c¶ nh÷ng ®å dïng ®ã dïng ®Ó lµm g×? GD trÎ kh«ng nghÞch bÈn vµo c¸c nguyªn vËt liÖu XD… 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: T×m ®óng nhµ 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng- LG: XD khu nhµ bÐ ë 2/ Ph©n vai: Ch¬i G§ ( nÊu ¨n, ®i chî, cöa hµng b¸n ®å dïng G§) 3/ Gãc s¸ch: Xem vµ ®äc s¸ch vÒ G§, lµm s¸ch vÒ G§ 4/ Thiªn nhiªn: Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc th¬ : Gióp bµ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Thø 3 ngµy 2 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: TiÕt 1: Ch÷ c¸i: «n ch÷ a, ¨, ©, e, ª H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ, ThÓ chÊt 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ nhËn biÕt ph©n biÖt c¸c ch÷ c¸i a, ¨, ©, e, ª. Ph¸t ©m ®óng ch÷ c¸i b/ Kü n¨ng: TrÎ ph©n biÖt vµ ph¸t ©m ®óng mÆt ch÷ c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - Tranh c¸c lo¹i ng«i nhµ cã viÕt tõ díi tranh: nhµ m¸i ngãi, nhµ hai tÇng, nhµ m¸i b»ng, khu tËp thÓ, nhµ sµn - Tranh mét sè ®å dïng G§: C¸i kÐo, c¸i ghÕ, c¸i bµn - C¸c nÐt ch÷ ®Ó trÎ ghÐp - Hoa cã g¾n ch÷ c¸i, tranh lä hoa 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh H§2: «n ch÷ c¸i H§3: NhËn Ho¹t ®éng cña c« C« dÉn d¾t trÎ h¸t : Tæ Êm G§ Giíi thiÖu s¾p ®Õn ngµy 20/ 11 – Ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam, líp sÏ tæ chøc cuéc thi ®Ó lÊy thµnh tÝch chµo mõng ngµy lÔ Chia trÎ thµnh 5 ®éi Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t TrÎ giíi thiÖu vÒ ®éi cña m×nh TrÎ ch¬i TC - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC : Thi xem ai nhanh ( c¸c ®éi sÏ rung chu«ng ®Ó dµnh quyÒn tr¶ lêi) Mçi ®éi cã b¶ng tranh yªu cÇu ph¶i thËt nhanh t×m ra c¸c ch÷ c¸i theo yªu cÇu - TC: GhÐp nÐt ch÷ c¸i TrÎ ch¬i TC - TC: D¸n hoa (yªu cÇu lä hoa cã ch÷ c¸i g× ph¶i d¸n hoa cã ch÷ c¸i ®ã) - TC: XÕp ch÷ ( yªu cÇu trÎ dïng TrÎ ch¬i khuy ®Ó xÕp ch÷ c¸i theo yªu cÇu) Cuèi buæi c« tæng kÕt kÕt qu¶ cña TrÎ cïng c« kiÓm tra kÕt xÐt c¸c G§ ®· ®¹t ®îc qu¶ TiÕt 2: H§C: ¢m nh¹c: H¸t vËn ®éng : Nhµ cña t«i Nghe h¸t : Ngän nÕn lung linh TC: H¸t theo h×nh vÏ H§KH: MTXQ, To¸n, 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc : - TrÎ biÕt h¸t kÕt hîp vËn ®éng nhÞp nhµng BH nhµ cña t«i - Chó ý l¾ng nghe c« h¸t vµ cã biÓu hiÖn theo giai ®iÖu BH - BiÕt c¸ch ch¬i TC b/ Kü n¨ng: - TrÎ vËn ®éng nhÞp nhµng ®óng ®éng t¸c, ®óng nhÞp - ThÓ hiÖn c¸c BH ®óng nh¹c c/ Th¸i ®é: - Qua lêi BH trÎ biÕt yªu quý ng«i nhµ cña m×nh, yªu th¬ng quan t©m ®Õn nh÷ng ngêi th©n trong G§ 2/ ChuÈn bÞ : - §µn, ®å dïng: s¾c x«, ph¸ch tre, bé gâ - 3 c©y nÕn mµu - H×nh ¶nh «ng, bµ, bè, mÑ cã tõ trong h×nh ¶nh 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: D¹y vËn ®éng H§2: Nghe h¸t H§3: Trß ch¬i: Ho¹t ®éng cña c« Cho trÎ nghe nh¹c , hái trÎ ®ã lµ BH g×? giai ®iÖu BH nh thÕ nµo? - Cho trÎ cïng th¶o luËn c¸ch vËn ®éng cho BH C« móa mÉu 1 lÇn - Cho c¶ líp móa cïng c« 2 lÇn - Cho tõng vßng trßn móa - Gîi ý trÎ ®a ra ý tëng cña trÎ - Cho trÎ thùc hiÖn theo ý tëng cña b¹n - T¹o t×nh huèng cho trÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng däc ®Ó lÊy ®å dïng ©m nh¹c - Cho 2 hµng thùc hiÖn 1 lÇn - Cho nhãm 5 trÎ thùc hiÖn - Cho c¸ nh©n trÎ thùc hiÖn - Cho trÎ cÊt ®å dïng ©m nh¹c vµ móa 1 lÇn Giíi thiÖu h¸t trÎ nghe BH: ngän nÕn lung linh ( C« h¸t 3 lÇn thay ®æi c¸c h×nh thøc kh¸c nhau) - Giíi thiÖu trÎ ch¬i TC: H¸t theo h×nh vÏ ( Cho trÎ ch¬i 4 lÇn) II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y cam M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ nghe vµ h¸t TrÎ th¶o luËn TrÎ móa LÇn lît 3 trÎ ®a ra ý tëng TrÎ chuyÓn ®éi h×nh 4 hµng TrÎ móa TrÎ cÊt ®å dïng TrÎ l¾ng nghe vµ cã biÓu hiÖn hëng øng TrÎ tham gia tÝch cùc TC - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo? GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng- LG: XD khu nhµ bÐ ë 2/ Ph©n vai: Ch¬i G§ ( nÊu ¨n, ®i chî, cöa hµng b¸n ®å dïng G§) 3/ Gãc s¸ch: Xem vµ ®äc s¸ch vÒ G§, lµm s¸ch vÒ G§ 4/ Thiªn nhiªn: Gieo h¹t , ch¨m sãc c©y IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc th¬ : Gióp bµ - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 4 ngµy 3 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: To¸n: §o ®é dµi mét vËt b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o kh¸c nhau H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: - TrÎ biÕt ®o mét §T b»ng c¸c ®¬n vÞ dµi kh¸c nhau - TrÎ nhËn biÕt ®îc kÕt qu¶ ®o b/ Kü n¨ng: TrÎ th¹o thao t¸c ®o ®é dµi §T c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia H§ 2/ ChuÈn bÞ: - Mçi trÎ 2 thíc ®o, 1®á dµi 10 cm, xanh 8 cm - Mét b¨ng giÊy dµi 40 cm, bót ch×, phÊn, thÎ sè tõ 1 ®Õn 5 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ H§1: LuyÖn - Cho trÎ ®o xem thíc kÎ dµi b»ng TrÎ ®o vµ tr¶ lêi thao t¸c ®o mÊy n¾m tay? que tÝnh dµi b»ng theo kh¶ n¨ng mÊy? trÎ H§2: D¹y trÎ - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ nhËn xÐt ®o 2 c¸i thíc ®o - §o xem b¨ng giÊy dµi b»ng bao nhiªu chiÒu dµi thíc ®o mµu ®á ( Nh¾c trÎ thao t¸c ®o) - Cho trÎ nãi kÕt qu¶ cña phÐp ®o vµ lÊy thÎ sè gi¬ lªn, ®Æt c¹nh thíc ®o - Gäi 3 trÎ ®o chiÒu réng cña bµn b»ng 2 thíc ®o. Nãi kÕt qu¶ vµ chän sè chØ kÕt qu¶ mçi lÇn ®o H§3: LuyÖn - Chia trÎ thµnh 4 nhãm ch¬i ®o tËp chiÒu dµi cña mét sè ®å dïng G§ ( Kh¨n mÆt, kh¨n mïi xoa, ®o chiÒu réng cña « g¹ch) , g¾n thÎ sè t¬ng øng TrÎ nhËn xÐt c¸i dµi, ng¾n TrÎ ®o cïng c« TrÎ nãi kÕt qu¶ TrÎ thùc hiÖn TrÎ ch¬i TC, dïng 2 thíc ®Ó ®o g¾n KQ t¬ng øng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa nhµi M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo?, hoa mµu g× ? mïi h¬ng GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng- LG: XD khu nhµ bÐ ë 2/ Ph©n vai: Ch¬i G§ ( nÊu ¨n, cöa hµng b¸n ®å dïng G§) 3/ Gãc s¸ch: Xem vµ ®äc s¸ch vÒ G§, lµm s¸ch vÒ G§ 4/¢m nh¹c: BiÓu diÔn c¸c BH vÒ G§ IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - §äc th¬ : Gi÷a vßng giã th¬m - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 5 ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: TiÕt 1: MTXQ: Trß chuyÖn vÒ ng«i nhµ cña bÐ H§KH: ¢M nh¹c, to¸n, t¹o h×nh 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt nhËn xÐt , kÓ vÒ ng«i nhµ m×nh ®ang sèng, ®ã lµ kiÓu nhµ g× , ®Æc ®iÓm ng«i nhµ , nh÷ng ngêi th©n sèng chung trong ng«i nhµ b/ Kü n¨ng: TrÎ diÔn ®¹t b»ng lêi nãi m¹ch l¹c c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu quý nhµ cña m×nh, nh÷ng ngêi th©n trong G§ 2/ ChuÈn bÞ: - §µn, tranh c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau - Tranh G§ 3/ TiÕn hµnh: Néi dung Ho¹t ®éng cña c« H§1: æn ®Þnh - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ h¸t “ Nhµ tæ chøc cña t«i” BH nãi g×? - Mçi chóng ta ai còng cã mét ng«i nhµ, ®ã lµ n¬i chóng ta sinh ra vµ lín lªn, vËy h«m nay chóng ta h·y kÓ vÒ ng«i nhµ cña m×nh. H§2: Trß - C« gäi 8 trÎ nãi vÒ nhµ cña m×nh truyÖn vÒ + Nhµ con ë ®©u? ng«i nhµ bÐ + Nhµ con kiÓu nhµ g×? Nhµ mÊy tÇng? mµu s¬n têng g×? + Nhµ cã réng kh«ng? cã mÊy phßng? cã nh÷ng phßng g×? + Trong nhµ con ë cã nh÷ng ai? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ h¸t BH nãi vÒ ng«i nhµ TrÎ lÇn lît kÓ vÒ ng«i nhµ m×nh + Cã tÊt c¶ mÊy ngêi? H§3: Cho trÎ - C« t¹o t×nh huèng cho trÎ xem xem tranh tranh c¸c lo¹i ng«i nhµ c¸c kiÓu nhµ - Giíi thiÖu mçi G§ cã mét ng«i nhµ ®Ñp kh¸c nhau, tuú thuéc vµo hoµn c¶nh ®iÒu kiÖn sèng kh¸c nhau. Nhng tÊt c¶ ®Òu rÊt th©n thuéc g¾n bã víi mçi chóng ta, lµ n¬i ta sinh ra vµ lín lªn, chÝnh v× vËy chóng ta ph¶i lu«n yªu quý ng«i nhµ cña m×nh H§4: So s¸nh - Nhµ m¸i ngãi- nhµ 2 tÇng - Nhµ 2 tÇng- nhµ 4 tÇng H§5: Më Hái trÎ ngoµi nh÷ng ng«i nhµ cña bÐ réng ë TP, con cßn biÕt g× vÒ c¸c kiÓu nhµ g× kh¸c n÷a? H§6: ch¬i Trß TrÎ QS tranh TrÎ l¾ng nghe TrÎ nhËn xÐt so s¸nh TrÎ nãi theo hiÓu biÕt cña trÎ - Tæ chøc cho trÎ ch¬i TC1: “ T×m ®óng nhµ m×nh” TrÎ ch¬i TC C« g¾n tranh c¸c kiÓu nhµ kh¸c nhau giíi thiÖu trÎ h¸t bµi h¸t: Nhµ cña t«i KÕt thóc BH ch¹y vÒ ®óng nhµ cña m×nh - TC2: VÏ nhµ cña em ( TrÎ vÒ nhãm TrÎ vÏ nhµ vÏ nhµ) TiÕt 2: H§C: ThÓ dôc: §i bíc dån ngang trªn ghÕ thÓ dôc H§KH: ¢m nh¹c 1/ Môc tiªu: a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt kü thuËt ®i bíc dån ngang trªn ghÕ TD b/ Kü n¨ng: TrÎ khÐo lÐo bíc dån ngang trªn ghÕ, kh«ng bÞ ng· c/ Th¸i ®é: TrÎ høng thó tham gia ho¹t ®éng 2/ ChuÈn bÞ: - S©n tËp s¹ch sÏ, ghÕ TD - Cê ®Ó trÎ ch¬i nh¶y tiÕp søc 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: Khëi ®éng H§2: Träng ®éng Ho¹t ®éng cña c« - Cho trÎ lµm ®oµn tµu vÒ th¨m quª( trÎ ®i c¸c kiÓu) vÒ §H 4 hµng *Bµi tËp ph¸t triÓn chung: - Tay: tay ®a ra phÝa tríc, ®a lªn cao - Ch©n: ngåi khuþu gèi - Bông: Xoay th©n 90 ®é - BËt: t¸ch chôm *VËn ®éng c¬ b¶n: C« giíi thiÖu BT, tËp mÉu( T¹o t×nh huèng ®êng vÒ quª ph¶i ®i qua cÇu khã ®i) - C« tËp lÇn 1: Kh«ng PT - C« tËp lÇn 2, 3: PT kü thuËt - Gäi 1 trÎ tËp - LÇn lît cho trÎ thùc hiÖn - C« cñng cè BT *Tæ chøc cho trÎ ch¬i : Nh¶y tiÕp søc ( C« giíi thiÖu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i , cho trÎ ch¬i) Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ khëi ®éng TrÎ tËp ®éng t¸c TrÎ QS C¶ líp nhËn xÐt b¹n TrÎ thùc hiÖn mçi trÎ 2 lÇn TrÎ chia 4 ®éi ch¬i H§3: tÜnh Cho trÎ ®i nhÑ nhµng theo giai ®iÖu Håi BH: Quª h¬ng TrÎ ®i nhÑ nhµng II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa mêi giê M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo?, hoa mµu g× ? mïi h¬ng GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: Rång r¾n lªn m©y 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng- LG: XD khu nhµ bÐ ë 2/ Ph©n vai: Ch¬i G§ ( nÊu ¨n, cöa hµng b¸n ®å dïng G§) 3/ Gãc s¸ch: Xem vµ ®äc s¸ch vÒ G§, lµm s¸ch vÒ G§ 4 /T¹ä h×nh: lµm c¸c kiÓu nhµ b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ c¸ch gÊp chiÕu, ¸o - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Thø 6 ngµy 5 th¸ng 11 n¨m 2010 I/ Ho¹t ®éng cã chñ ®Ých: H§C: T¹o h×nh: VÏ ng«i nhµ cña bÐ H§KH: ¢m nh¹c, MTXQ 1/ Môc tiªu : a/ KiÕn thøc: TrÎ biÕt sö dông nh÷ng kü n¨ng vÏ ®· häc phèi kÕt hîp vÏ ®îc ng«i nhµ theo trÝ t¬ng tîng cña trÎ b/ Kü n¨ng: TrÎ ngåi ®óng t thÕ, biÕt c¸ch cÇm bót ®Ó t« vÏ c/ Th¸i ®é: TrÎ yªu quÝ ng«i nhµ cña m×nh 2/ ChuÈn bÞ: - Bót s¸p, vë cho trÎ , 3 tranh mÉu gîi ý 3/ TiÕn hµnh: Néi dung H§1: æn ®Þnh tæ chøc cho trÎ QS gãc tranh H§2: Cho trÎ QS tranh Ho¹t ®éng cña c« Trß truyÖn víi trÎ vÒ ng«i nhµ cña trÎ, cho trÎ QS gãc tranh t¹o h×nh - Cho trÎ h¸t : Nhµ cña t«i - Cho trÎ QS lÇn lît c¸c bøc tranh + Bøc tranh vÏ g× ®©y? + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ ng«i nhµ trong tranh? + Têng s¬n mµu g×?... + Ngoµi ra trong tranh cßn vÏ g× n÷a? Ho¹t ®éng cña trÎ TrÎ QS tranh TrÎ h¸t TrÎ nhËn xÐt vÒ bøc tranh H§3: TrÎ vÏ - C« cÊt tranh cho trÎ vÏ TrÎ vÏ H§4: NhËn - Cuèi buæi cho trÎ trng bµy s¶n TrÎ nhËn xÐt bµi cña nhau xÐt phÈm cña trÎ vµ cho trÎ nhËn xÐt II/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi: 1/ Quan s¸t: C©y hoa dõa M§: TrÎ biÕt tªn, nhËn xÐt ®Æc ®iÓm Ých lîi cña c©y §T: - C©y g× ®©y? - Ai cã nhËn xÐt g× vÒ c©y? - Th©n c©y cã g× ? l¸ nh thÕ nµo?, hoa mµu g× ? mïi h¬ng GD trÎ biÕt ch¨m sãc BV c©y 2/ Trß ch¬i vËn ®éng: MÌo ®uæi chuét 3/ Ch¬i tù do III/ Ho¹t ®éng gãc: 1/ X©y dùng- LG: XD khu nhµ bÐ ë 2/ Ph©n vai: Ch¬i G§ ( MÑ con, cöa hµng b¸n ®å dïng G§) 3/ Gãc s¸ch: Xem vµ ®äc s¸ch vÒ G§, lµm s¸ch vÒ G§ 4 /T¹ä h×nh: lµm c¸c kiÓu nhµ b»ng c¸c chÊt liÖu kh¸c nhau IV/ Ho¹t ®éng chiÒu: - D¹y trÎ bµi h¸t “ Tæ Êm gia ®×nh” - Cho trÎ ¨n quµ chiÒu, vÖ sinh - NhËn xÐt nªu g¬ng cuèi tuÇn, tr¶ trÎ *§¸nh gi¸ trÎ: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
- Xem thêm -